ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 01:11 ق.ظ

تجارت جاسازی شده
   

embedded commerce

درآمد نهایی/ باقیمانده
   

residual earning

برنامه دو لایه ای
   

two Tier program

کمیسیون تعدیلی، حق العمل تعدیلی
   

Sliding commission

سهام دار عمده
   

Blockholder

عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه
   

Drop shipping

اقتصاد رفاه
   

Welfare Economics

ساعت تدریس50 دقیقه ای، واحد درسی
   

credit hour

محفوظ از خطا، محفوظ از شکست
   

foolproof

سرجمع
   

across the board

دانشجو ورودی با کنکور
   

matriculating student

دانشجو ورودی بدون کنکور
   

Non-matriculating student

بیمه موقت
   

term insurance

تهیه صورت عدل بندی
   

Packing List

سیاهه خرید
   

Invoice

مقدار
   

QUANTITY

ارزش واحد كالا - ارزش كل كالا
   

UNIT PRICE – TOTAL PRICE

شرایط پرداخت
   

PAYMENT CONDITON

مبداء حمل
   

PLACE OF LOADING

مدت اعتبار قیمت پروفرما
   

VALIDITY

سایر شرایط « كشور تولید كننده »
   

ORGIN COMMODITY

تحویل كالا در محل كار
   

Ex Works – EXW

تحویل كالا در كنار كشتی
   

Free Along Side Ship - FAS

تحویل كالا درمحل مقرر به حمل كننده
   

Free Carrier - FCA

تحویل كالا روی عرشه كشتی
   

Free On Board - FOB

تحویل كالا درمرز
   

DAF - Delivered At Frontier

تحویل كالا روی عرشه كشتی دربندرمقصد
   

Delivered Ex Ship - DES

تحویل كالا روی اسكله دربندرمقصد
   

Delivered Ex Quay - DEQ

تحویل كالا درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركی
   

Delivered Duty Paid - DDP

تحویل كالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی
   

Delivered Duty Unpaid - DDU

پرداخت كرایه حمل كالا تامقصد
   

Carriage Paid to - CPT

پرداخت كرایه حمل و بیمه كالا تامقصد
   

Carriage And Insurance Paid to - CIP

قیمت كالا و كرایه تا بندرمقصد
   

Cost And Freight - CFR

قیمت كالا بیمه و كرایه تا بندر مقصد
   

Cost Insurance And Freight - CIF

پرداخت نرخ افزوده
   

pay premium

نرخ افزوده
   

Price premium

پرداخت اضافی
   

premium

روش ارزش گذاری مشروط
   

Contingent Valuation method (CVM)

تحلیل توام
   

Conjoint analysis

رگرسیون لاجیستیک چندگانه دوبخشی
   

Binominal multiple logistic regression

مطالعات میدانی، مطالعات بازاری
   

Market survey

حراج ویکری
   

Vickery auction

احتمال نهایی، تاثیر نهایی
   

Marginal effect

متغیر وابسته محدود
   

Limited dependence variable

توصیفی - تحلیلی
   

Descriptive - analytic

دستاورد
   

Achievement

جامعه مدنی
   

Civil society

نظام نامه اخلاقی، آیین رفتار و کردار حرفه ای
   

Code Of Conduct

تربیت
   

upbringing

ریسک خنثی
   

Risk neutral

ریسک پذیر
   

risk seeking

ریسک گریز
   

risk averse

بانک بازکننده اعتبار
   

Opening Bank

بانک ابلاغ کننده
   

Advising Bank

بانک پوشش دهنده اعتبار
   

Covering Bank

بانک معامله کننده اسناد
   

Negotiating Bank

شرکت حمل کننده کالا
   

Shipping Company

شرکت بیمه کننده کالا
   

Insurance Company

متقاضی اعتبار
   

Applicant

باز کننده اعتبار
   

Opener

وارد کننده
   

Importer

سفارش دهنده
   

Orderer

ذینفع کالا
   

Beneficiary

صادر کننده
   

Exporter

سازنده کالا
   

Manufacturer

تهیه کننده کالا
   

Supplier

بانک باز کننده اعتبار
   

Opening Bank

بانک صادر کننده اعتبار
   

Issuing Bank

بانک خریدار
   

Buyer’s Bank

بانک محلی
   

Local bank

بانک ابلاغ کننده
   

Advising / Notifying Bank

بانک پرداخت کننده وجه اعتبار
   

Paying bank

بانک تائید کننده اعتبار
   

Confirming Bank

نمایندگان شرکت حمل
   

Forwarding Agents

سیاهه
   

Invoice

بارنامه
   

Bill Of Lading

گواهی مبدا
   

Certificate Of origin

گواهی بیمه
   

Certificate of Insurance

صورتحساب کرایه حمل
   

Freight Invoice

گواهی کیفیت کالا
   

Quality Certificate

گواهی کمیت کالا
   

Quantity Certificate

گواهی ضد عفونی
   

Fumigation Certificate

گواهی آنالایز
   

Certificate of Analysis

گواهی بهداشت
   

Health certificate

گواهی سلامت
   

Sanitary certificate

گواهی بازرسی کالا
   

Inspection Certificate

بارنامه دریائی
   

Ocean Bill of Lading

بارنامه هوائی
   

Air way Bill

بارنامه قطار/ راه آهن
   

Rail Way bill

بارنامه های مختلط
   

Combined Bill Of Lading

بارنامه های موقت
   

Received for Shipment B/L

بارنامه سراسری
   

Full set Clean B/L

بارنامه متور لنچ
   

Nakhoda Receipt / Lanch Manifest

اسناد قابل معامله
   

Negotiable Document

بارنامه های بار زده درکشتی
   

On Board Bill Of Lading

کالاهای در راه
   

Goods en Rute

ظهر نویسی بنام شخص
   

( To The Order Of Consignee )

پشت نویسی بنام بانک باز کننده
   

( To The Order of Bank X)

صرف ریسک
   

risk premium

مشمول مالیات
   

Tax Deductible

تشدید تقاضا
   

Demand Amplification

بازدهی
   

Efficiency

توقف در نقطه ثابت
   

Fixed-Position Stop System

جعبه هموارسازی
   

Heijonka Box

حرکت اطلاعات
   

Information Flow

گردش موجودی
   

Inventory Turns

حی‌دوکا
   

Jidoka

کانبان
   

Kanban

مل و نقل مواد
   

Material Handling

مودا، مورا و موری
   

Muda, Mura, Muri

گسترش خط مشی
   

Policy Deployment

تولید کششی
   

Pull Production

کار استاندارد
   

Standardized Work

سیستم تولید تویوتا
   

Toyota Production System

گزارش A3
   

A3 Report

کنترل A-B
   

A-B Control

لجستیک ناب
   

Lean Logistics

فروش هموار
   

Level Selling

ابی‌آ
   

Obeya

برنامه  هر قطعه
   

Plan for Every Part

برنامه آموزش افراد
   

Plan for Every Person

تصویر تکت
   

Takt Image

سوراب
   

Tsurube

مدیر جریان ارزش
   

Value-Stream Manager

زمان تکت
   

Takt Time

جعبه هی‌جونکا
   

Heijunka Box

ذخیره محافظ
   

Buffer Stock

ذخیره ارسالی
   

Shipping Stock

نماینده بیمه
   

AGENT

تمام خطر
   

ALL RISKS

دلال بیمه، كارگزار
   

BROKER

ادعای خسارت
   

CLAIM

كارمزد
   

COMMISSION

اعتبار اسنادی
   

DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C)

الحاقیه
   

ENDORSEMENT

قرارداد اتكایی مازاد خسارت
   

EXCESS OF LOSS TREATY

آتش‌سوزی
   

FIRE

اصل جانشینی
   

SUBROGATION

بیمه عمر گروهی
   

GROUP LIFE INSURANCE

بیمه شده
   

INSURED

اصل غرامت
   

INDEMNITY

اصل نفع بیمه‌ای
   

INSURABLE INTEREST

بیمه‌گر
   

INSURER

قراردادهای اتكایی غیرنسبی
   

NON - PROPORTIONAL REINSURANCE

قراردادهای اتكایی نسبی
   

PROPORTIONAL REINSURANCE

اصل علیت، علت مستقیم
   

PROXIMATE CAUSE

مسؤولیت
   

LIABILITY

ارزیاب خسارت
   

LOSS ASSESSOR

بیمه نامه مانده بدهكار
   

MORTGAGE PROTECTION POLICY

بیمه گذار
   

POLICYHOLDER

حق بیمه
   

PREMIUM

قرارداد اتكایی مشاركت
   

QUOTA - SHARE TREATY

بیمه اتكایی
   

REINSURANCE

قرارداد اتكایی مازاد نسبت خسارت
   

STOP LOSS TREATY

قرارداد اتكایی مازاد نسبت خسارت
   

STOP LOSS TREATY

اصل جانشینی
   

SUBROGATION

قرارداد اتكایی مازاد سرمایه
   

SURPLUS TREATY

ارزش بازخرید
   

SURRENDER VALUE

شخص ثالث
   

THIRD PARTY

اصل حد اعلای حسن نیت
   

UTMOST GOOD FAITH

آرم
   

logo

سند حقوقی
   

legal instrument

شرکت
   

company

میان بر
   

shorthand

کاهش دهنده ریسک
   

risk reducer

موضع یابی
   

positioning

شخصیت
   

personality

مجموعه ای از ارزش ها
   

cluster of values

چشم انداز
   

vision

اضافه ارزش
   

added value

هویت
   

identity

تصویر ذهنی
   

image

رابطه
   

relationship

وفاداری
   

loyalty

ریسک عملکردی
   

performance risk

ریسک مالی
   

financial risk

ریسک زمانی
   

time risk

ریسک اجتماعی
   

social risk

گروه های هم سنخ
   

peer groups

ریسک روان شناختی
   

psychological

خود موقعیتی
   

self -situational

فردگرایی
   

individualism

اصالت
   

authenticity

آزادی
   

Freedom

مدیریت پروژه
   

Project Management

فرایند
   

process

گروه فرایندها
   

processes group

فرایند های آغازین
   

initiating process group

فرایندهای برنامه ریزی
   

planning process group

فرایند های اجرا
   

executing process group

فرایندهای کنترل و فرایند های پایانی
   

controlling & monitoring process group

یک پارچگی مدیریت پروژه
   

project management integration

مدیریت محدوده پروژه
   

project scope management

مدیریت زمان پروژه
   

project time management

مدیریت هزینه پروژه
   

project cost management

مدیریت کیفیت پروژه
   

project quality management

مدیریت منابع انسانی پروژه
   

project human resources management

مدیریت ارتباطات پروژه
   

project communications management

مدیریت ریسک پروژه
   

project risk management

مدیریت تدارکات پروژه
   

project procurement management

ساختار شکست کار
   

WBS. Work Breakdown Structure

ارزش حاصله/ ارزش افزوده
   

EV. Earned Value

مدریریت ارزش افزوده
   

EVM. Earned Value Management

ساختار سازمانی اجرائی
   

OBS. Organizational Breakdown Structure

مدیریت پروژه یا مدیر پروژه
   

PM. Project Management or Project Manager

راهنمای مدیریت پروژه پیکره دانش
   

PMBOK. Project Management Body of Knowledge

انجمن مدیریت پروژانجمن تخصصی
   

PMI. Project Management Institute professional association

مدیریت پروژه حرفه ای
   

PMP. Project Management Professional

بیمه کیفیت
   

QA. Quality Assurance

کنترل کیفیت
   

QC. Quality Control

شرح کار یا صورت وضعیت
   

SOW. Statement of Work

محدودیت ها
   

constraint

بیانیه کار
   

SOW statement of work

ذی نفعان
   

stakeholders

هدف پروژه
   

project goal

تایید قلمرو
   

scope verification

شروع پروژه
   

project kickoff

مرکز اطلاعات پروژه
   

project information center

دفتر مدیریت پروژه
   

PMO project management office

نمودار شبکه ایی پروژه
   

PND project network diagram

فاز طرح ریزی پروژه
   

project planning phase

حامی پروژه
   

project sponsor

چشم انداز پروژه
   

project vision

بیانیه هدف
   

propose statement

تقاضای پیشنهاد طرح
   

RFP request for proposal

تقاضای لیست قیمت
   

RFQ request for quote

تقویم منابع
   

resource calendar

مسیر بحرانی
   

critical path

روش مسیر بحرانی
   

CPM critical path method

قیود تعیین تاریخ
   

date constraints

قیود نیمه انعطافی
   

Semi-flexible constraints

قیود قابل انعطاف
   

flexible constraints

ضرب العجل قابل انعطاف
   

flexible dead line

شناور. زمان یا کاری است که میتواند بدون آنکه سبب تاخیر زمان تکمیل پروژه گردد، وفقه داشته باشد.
   

float time or task

کارهایی که رابطه ss دارند میتوانند باهم آغاز شوند ولی لازم نیست با هم تمام شوند.
   

SS start to start

در کارهایی که رابطه sf دارند که بسیار نادر هم هست، کار اول شروع نمیشود مگر اینکه کار دوم تمام شده باشد.
   

SF start to finish

به این مفهوم است که شروع کار را به یک تاریخ معین یا بعد از آن تاریخ مکلف کرده اید و زودتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.
   

SNET start no earlier than

به این مفهوم است که لازمه آن شروع کار تا درست قبل از تاریخ تعریف شده است و دیرتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.
   

SNLT start no later than

در این موارد لازم است دو کار همزمان با هم و یا با فاصله معین خاتمه یابند.
   

FF finish to finish

در این موارد کار دوم نمیتواند قبل از پایان کار اول شروع شود و باید با فاصله زمانی مشخص از پایان کار اول و در بهترین حالت بلافاصله بعد از خاتمه کار اول آغاز شود.
   

FS finish to start

الزام این است که کار در راس یا بعد از تاریخ معین تمام شود و زودتر از آن مقدور نیست.
   

FNET finish no earlier than

الزام این است که کار در راس یا قبل از تاریخ معین تمام شود و دیرتر از آن مقدور نیست.
   

FNLT finish no later than

فاصله زمانی،
   

lag

قانون پارکینسون، بیان میکند که کار تمام ظرف زمانی خود را پر میکند. یعنی هرچه به فعالیت زمان بیشتری اختصاص دهیم آن فعالیت بیشتر طول میکشد.
   

Parkinson’s law

الزامات منابع، هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه بنا به محدودیتهای خاص منابع دو کار را که میتوانند رابطه SS داشته باشند به شکل FS تعریف نماید.
   

resource constraints

روش دلفی، یک روش پرس و جو از افراد خبره بدون ذکر نام و نشان افراد برای یافتن ریسک موجود در پروژه.
   

Delphi technique

طرح امکان سنجی
   

feasibility plan

پیش بینی
   

forecasting

نمودار گانت
   

Gant chart

گرت، تکنیک بررسی و برآورد گرافیکی، موفقیتهای شرطی، شاخه شاخه شدن و در حلقه افتادن کارها بنابر برآوردهای آماری است.
   

GERT graphical evaluation and review technique

پرت، تکنیک بررسی و برآورد برنامه، یک ابزار زمانبندی شده است که از وزن متوسط برای پیش بینی طول مدت کارهای پروژه استفاده میکند.
   

PERT program evaluation and review technique

نمودار تاثیر
   

influence diagram

اهداف کوتاه مدت
   

milestones

تیم پیشاهنگ
   

pilot team

گزارش نهایی پروژه
   

final project report

ممیزی پس از پروژه
   

post - project audit

پذیرفتن
   

Accept

پذیرش
   

Acceptance

معیار های پذیرش
   

Acceptance criteria

پاسخگویی
   

Accountability

دقت
   

Accuracy

ویژگی فعالیت
   

Activity attribute

فعالیت
   

Activity

كد فعالیت
   

Activity code

تعریف فعالیت
   

Activity definition

شرح فعالیت
   

Activity description

مدت فعالیت
   

Activity duration

شاخص فعالیت
   

Activity identifier

تخمین/ برآورد مدت زمان فعالیت
   

Activity duration estimating

لیست فعالیت
   

Activity list

توالی فعالیت­ها
   

Activities Sequencing

فعالیت بر پیكان
   

Activity-on-arrow (AOA)

فعالیت بر گره
   

Activity-on-node

برآورد منابع فعالیت­ها
   

Activities Resource Estimating

هزینه واقعی
   

Actual cost

هزینة واقعی كار انجام شده
   

Actual Cost of Work Performed (ACWP)

مدت زمان واقعی
   

Actual duration

تاریخ شروع واقعی
   

Actual start day

تاریخ پایان واقعی
   

Actual Finish Date AF

تخمین قیاسی
   

Analogous estimating

حوزه كاربرد
   

Application area

تلاش توزیع شده
   

Apportioned effort

درخواست تغیییر تایید شده
   

Approved change request

پیكان
   

Arrow

روش نمودار سازی پیكانی
   

Arrow diagramming method

تاریخ برسی وضعیت
   

As-of date

اختیارات قدرت
   

Authority

ماتریس انسوف
   

Ansoff Matrix

تصویب و تأیید
   

Approve

دیاگرام وابستگی
   

Affinity Diagram

مفروضات
   

Assumptions

تحلیل مفروضات فرضیات
   

Assumption analysis

سازمان ماتریسی متعادل
   

Balanced Matrix Organization

نمودار میله ای
   

Bar chart

مبنا
   

Baseline

طرح مبنا
   

Baseline Plan

تاریخ پایان خط مبنا
   

Baseline finish date

تاریخ شروع خط مبنا
   

Baseline start date

عقب­تر از برنامه
   

Behind Schedule

طوفان فكری
   

Brainstorming

برآورد از پایین به بالا
   

Bottom-up Estimating

بودجه در پایان كار
   

Budget at CompletionBAC

ریسك بودجه
   

Budget Risk

هزینة‌ كار انجام شده
   

Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)

بودجة مورد نیاز برای كارهای باقیمانده
   

Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)

دیوانسالاری
   

Bureaucracy

اندوخته
   

Buffer

خریدار
   

Buyer

برنامة راهبردی كسب و كار
   

Business Strategic Plan

كمیته كنترل تغییر
   

Chang control board

سیستم کنترل تغییر
   

Chang control

کنترل تغییر
   

Change Control

جدول تغییر
   

Change Log

مدیریت تغییر
   

Change Management

درخواست تغییر
   

Change Request

جدول حسابها
   

Chart f accounts

كد حسابها
   

Code of account

منشور
   

Charter

چك لیست
   

Check list

ادعا
   

Claim

گزارش پایانی
   

Close-out Report

خاتمه پروژه
   

Close project

گروه فرآیند پایانی
   

Closing Process Group

هم مكانی
   

Co-location

دلیل مشترك
   

Common cause

مدیریت ارتباطات
   

Communications management plan

برنامه ریزی ارتباطات
   

Communication planning

ارتباطات
   

Communications

سازمان مركب
   

Composite Organization

غرامت
   

Compensation

جزء
   

Component

سیستم مدیریت پیكر بندی
   

Configuration management system

مفهوم
   

Concept

محدودیّت
   

Constraint

زمان/ بودجة احتیاطی ذخیره
   

Contingency Time/ Budget

قرارداد
   

Contract

اداره قرارداد
   

Contract administration

خاتمه قرارداد
   

Contract closure

برنامه مدیریت قرارداد
   

Contract management plan

بیانیه كار قرارداد
   

Contract statement of work

ساختار شكست كار قرارداد
   

Contract work breakdown structure

كنترل
   

Control

حساب كنترل
   

Control account

برنامه حساب كنترل
   

Control account plan

نمودار كنترل
   

Control chart

حدود كنترل
   

Control limit

اقدامات اصلاحی
   

Corrective action

معیار سیستم­های كنترل زمان بندی و هزینه
   

Cost/ Schedule Control Systems Criteria

خط مبنای هزینه
   

Cost baseline

بودجه بندی هزینه
   

Cost budgeting

كنترل هزینه
   

Cost control

برنامه مدیریت هزینه
   

Cost management plan

هزینه كیفیت
   

Cost of quality

شاخص عملكرد هزینه
   

Cost performance index

هزینه بعلاوه سود
   

Cost-plus-fee

قراداد هزینه بعلاوه سود ثابت
   

Cost-plus-fixed-fee

قرارداد هزینه بعلاوه سودو مشوق
   

Cost-plus-incentive-fee

هزینه بعلاوه درصدی از هزینه
   

Cost-plus-percentage of cost

قرارداد با بازپرداخت هزینه
   

Cost-reimbursable contract

ساختار شكست هزینه
   

Cost Breakdown Structure

برآورد هزینه
   

Cost Estimating

ریسك هزینه
   

Cost Risk

تراكم
   

Crashing

انحراف هزینه
   

Cost Variance

اقدام متقابل
   

Countermeasure

معیار
   

Criteria

مسیر بحرانی
   

Critical path

فعالیت بحرانی
   

Critical activity

روش زنجیره بحرانی
   

Critical chain methods

معیار رضایت مندی مشتری
   

Customer Acceptance Criteria (CAC)

ارزیابی مشتری
   

Customer Evaluation

نیازهای مشتری
   

Customer Needs

تحلیل درخت تصمیم
   

Decision tree analysis

تجزیه كردن
   

Decompose

تجزیه
   

Decomposition

عیب
   

Defect

تعمیر عیب
   

Defect repair

بازنگری طراحی
   

design review

توسعه منشور پروژه
   

Develop project charter

توسعه برنامه مدیریت پروژه
   

Develop project management plan

تهیه بیانیه محدوده پروژه مقدماتی
   

Develop project scope statement

توسعه تیم پروژه
   

Develop project team

هدایت و مدیریت اجرای پروژه
   

Direct& manage project execution

انضباط
   

Discipline

تلاش مجزا
   

Discrete effort

سند
   

Document

رویه مستند شده
   

documented procedure

برنامة راهبردی پویا
   

Dynamic Strategic Plan

سررسید
   

Deadline

محصول اقلام قابل تحویل
   

Deliverable

زمان بندی محصولات
   

Deliverables Schedule

تاریخ تحویل
   

Delivery Date

وابستگی­ها
   

Dependencies

زمان بندی تفصیلی
   

Detailed Schedule (DS)

هزینه­های مستقیم
   

Direct Costs

مدیریت پروژة انحصاری
   

Directive Project Management

فعالیت مجازی
   

dummy activity

مدت
   

Duration

 انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری‌های جدید در زمانی که تقاضای افزون بر ظرفیت موجود ، فشار می آورد.
   

Accelerator

 درمبحث کارآفرینی تکنولوژیک، به سرمایه گذاران غیر رسمی یا ثروتمندانی که در ابتدا هیچ گونه رابطه‌ای با شرکت‌های نوپا ندارند و ناگهان پیدا می‌شوند و برای شکل گیری این شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، فرشته می گویند.
   

Angle

 حق صدور دستور، و اجرای آن به کمک پاداش یا تنبیه را، اختیار گویند. به عبارت دیگر بخشی از قدرت که از منصب های سازمانی ناشی می شود اختیار نامیده می شود.
   

Authority

 شخصی) یا حتی موسسه ای( که دیگران را برای بستن قرارداد گردهم می آورد . وی در برابر انجام این خدمت، حق دلالی دریافت می کند. دلالان درحوزه های اقتصادی گوناگون مانند خرید و فروش انواع کالاها، بیمه، بورس، زمین و مستغلات فعالیت دارند.
   

Broker

 در مدیریت مبتنی بر هدف به مشارکت افراد در تعیین هدف تاکید می شود.این تئور ابتدا توسط پیتر دراکر ارائه شد و هدف این بود که با استفاده از هدف های سازمانی موجبات انگیزش کارکنان را فراهم آورد.از آنجا که مدیران رده پایین تر سازمان دز تعیین هدف ها مشارکت می کنند ،باید گفتMBO در سازمان،مسیر پایین به بالا را می پیماید نه مسیر بالا به پایین.
   

Management By Objective(MBO

 تکنولوژی تولید منعطف تکنولوژی ای است که انواع مختلفی از قطعات را به وسیله یک ماشین (ماشین های یکسان) تولید می کند.در این تکنولوژی هر ماشین این قابلیت را دارد که طیف متنوعی از عملیات را انجام دهد.
   

Flexible Manufacturing Technology

 چرخه حیات سازمانی عبارت است از مراحل متوالی رشد و توسعه که سازمان از آنها عبور می کند.
   

Organizational life cycle

مراکز رشد علمی و دانشگاهی این نوع مراکز رشد، معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و کاربردی کردن دستاوردهای واحدهای فناوری‌های نو و جدید در زمینه‌های بخصوصی و تأمین منابع مالی لازم برای توسعه و تکامل فناوری‌هایی که ارزش اقتصادی بالا برای آن تصور می‌شود، شکل می‌گیرد
   

Academic and Scientific Incubators

سرمایه دار مخاطره پذیر - کارآفرینی که به دیگر کارآفرینان از لحاظ مالی کمک می کند و اغلب نقشی فعال در عملکرد شرکتها به عنوان اشغال یک کرسی در هیأت مدیره و غیره ایفا می نمایند
   

Adventure Capitalist

سرمایه گذار حامی -فردی که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می کند. بر خلاف یک شریک، سرمایه گذار حامی بندرت در مدیریت دخالت می کند. معمولاً سرمایه گذاران حامی، ارزش افزوده را از طریق ارتباطات و تخصص‌هایشان بالا می برند
   

Angel investor

ارزیابی -یک بررسی عمیق راجع به طرح کسب و کار، تأیید اطلاعات جاری مشخص در خصوص سودهای مخاطره آمیز و ارزیابی مقدماتی است.
   

Appraisal

تحویل كالا در كنار كشتی
   

Free Along Side Ship ( FAS(

تحویل كالا در محل كار
   

Ex Works (EXW)

تحویل كالا درمحل مقرر به حمل كننده
   

Free Carrier (FCA)

تحویل كالا درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركی
   

Delivered Duty Paid ( DDP)

تحویل- كالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی
   

Delivered Duty Unpaid ( DDU(

تحویل كالا روی اسكله دربندرمقصد
   

Delivered Ex Quay ( DEQ(

تحویل كالا روی عرشه كشتی
   

Free On Board ( FOB )

تحویل كالا روی عرشه كشتی دربندرمقصد
   

Delivered Ex Ship ( DES)

قیمت كالا بیمه و كرایه تا بندر مقصد
   

Cost Insurance And Freight ( CIF )

قیمت كالا و كرایه تا بندر مقصد
   

Cost And Freight ( CFR)

پرداخت كرایه حمل كالا تا مقصد
   

Carriage Paid to ( CPT)

پرداخت كرایه حمل و بیمه كالا تا مقصد
   

Carriage And Insurance Paid to  (CIP
موضوع: لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: تجارت جاسازی شده embedded commerce درآمد نهایی/ باقیمانده residual earning برنامه دو لایه ای two Tier program کمیسیون تعدیلی، حق العمل تعدیلی Sliding commission سهام دار عمده Blockholder عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه Drop shipping اقتصاد رفاه Welfare Economics ساعت تدریس50 دقیقه ای، واحد درسی credit hour محفوظ از خطا، محفوظ از شکست foolproof سرجمع across the board دانشجو ورودی با کنکور matriculating student دانشجو ورودی بدون کنکور Non-matriculating student بیمه موقت term insurance تهیه صورت عدل بندی Packing List سیاهه خرید Invoice مقدار QUANTITY ارزش واحد كالا - ارزش كل كالا UNIT PRICE – TOTAL PRICE شرایط پرداخت PAYMENT CONDITON مبداء حمل PLACE OF LOADING مدت اعتبار قیمت پروفرما VALIDITY سایر شرایط « كشور تولید كننده » ORGIN COMMODITY تحویل كالا در محل كار Ex Works – EXW تحویل كالا در كنار كشتی Free Along Side Ship - FAS تحویل كالا درمحل مقرر به حمل كننده Free Carrier - FCA تحویل كالا روی عرشه كشتی Free On Board - FOB تحویل كالا درمرز DAF - Delivered At Frontier تحویل كالا روی عرشه كشتی دربندرمقصد Delivered Ex Ship - DES تحویل كالا روی اسكله دربندرمقصد Delivered Ex Quay - DEQ تحویل كالا درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركی Delivered Duty Paid - DDP تحویل كالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی Delivered Duty Unpaid - DDU پرداخت كرایه حمل كالا تامقصد Carriage Paid to - CPT پرداخت كرایه حمل و بیمه كالا تامقصد Carriage And Insurance Paid to - CIP قیمت كالا و كرایه تا بندرمقصد Cost And Freight - CFR قیمت كالا بیمه و كرایه تا بندر مقصد Cost Insurance And Freight - CIF پرداخت نرخ افزوده pay premium نرخ افزوده Price premium پرداخت اضافی premium روش ارزش گذاری مشروط Contingent Valuation method (CVM) تحلیل توام Conjoint analysis رگرسیون لاجیستیک چندگانه دوبخشی Binominal multiple logistic regression مطالعات میدانی، مطالعات بازاری Market survey حراج ویکری Vickery auction احتمال نهایی، تاثیر نهایی Marginal effect متغیر وابسته محدود Limited dependence variable توصیفی - تحلیلی Descriptive - analytic دستاورد Achievement جامعه مدنی Civil society نظام نامه اخلاقی، آیین رفتار و کردار حرفه ای Code Of Conduct تربیت upbringing ریسک خنثی Risk neutral ریسک پذیر risk seeking ریسک گریز risk averse بانک بازکننده اعتبار Opening Bank بانک ابلاغ کننده Advising Bank بانک پوشش دهنده اعتبار Covering Bank بانک معامله کننده اسناد Negotiating Bank شرکت حمل کننده کالا Shipping Company شرکت بیمه کننده کالا Insurance Company متقاضی اعتبار Applicant باز کننده اعتبار Opener وارد کننده Importer سفارش دهنده Orderer ذینفع کالا Beneficiary صادر کننده Exporter سازنده کالا Manufacturer تهیه کننده کالا Supplier بانک باز کننده اعتبار Opening Bank بانک صادر کننده اعتبار Issuing Bank بانک خریدار Buyer’s Bank بانک محلی Local bank بانک ابلاغ کننده Advising / Notifying Bank بانک پرداخت کننده وجه اعتبار Paying bank بانک تائید کننده اعتبار Confirming Bank نمایندگان شرکت حمل Forwarding Agents سیاهه Invoice بارنامه Bill Of Lading گواهی مبدا Certificate Of origin گواهی بیمه Certificate of Insurance صورتحساب کرایه حمل Freight Invoice گواهی کیفیت کالا Quality Certificate گواهی کمیت کالا Quantity Certificate گواهی ضد عفونی Fumigation Certificate گواهی آنالایز Certificate of Analysis گواهی بهداشت Health certificate گواهی سلامت Sanitary certificate گواهی بازرسی کالا Inspection Certificate بارنامه دریائی Ocean Bill of Lading بارنامه هوائی Air way Bill بارنامه قطار/ راه آهن Rail Way bill بارنامه های مختلط Combined Bill Of Lading بارنامه های موقت Received for Shipment B/L بارنامه سراسری Full set Clean B/L بارنامه متور لنچ Nakhoda Receipt / Lanch Manifest اسناد قابل معامله Negotiable Document بارنامه های بار زده درکشتی On Board Bill Of Lading کالاهای در راه Goods en Rute ظهر نویسی بنام شخص ( To The Order Of Consignee ) پشت نویسی بنام بانک باز کننده ( To The Order of Bank X) صرف ریسک risk premium مشمول مالیات Tax Deductible تشدید تقاضا Demand Amplification بازدهی Efficiency توقف در نقطه ثابت Fixed-Position Stop System جعبه هموارسازی Heijonka Box حرکت اطلاعات Information Flow گردش موجودی Inventory Turns حی‌دوکا Jidoka کانبان Kanban مل و نقل مواد Material Handling مودا،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 01:10 ق.ظ


futures
  

معاملات سلف،  قراردادهای مربوط به معاملات آتی

futures contracts
  

قراردادهای معاملات سلف

futures markets
  

بازار معاملات سلف،  بازار پیش خرید،  بازار کالاهای وعده ای

fund theory
  

تئوری وجوه مستقل، تئوری وجوه

fundamental accounting concepts
  

مفاهیم بنیادین حسابداری

fundamental accounting equation
  

معادله اصلی حسابداری

fundamental accounting postulates
  

مفروضات بنیادی حسابداری

fundamental analysis
  

تحلیل بنیادی،  تجزیه وتحلیل ریشه ای

fundamental assumptions
  

مفروضات بنیادی در حسابداری

fundamental concepts in accounting
  

مفاهیم بنیادی در حسابداری

fundamental objectives
  

اهداف بنیادی

funded debt
  

بدهی دراز مدت، قرض مستمر، دین مستمر

funded debt pension plan
  

بدهی بلند مدت پشتوانه دار،  بدهی پرداخت نشده

Funded pension plan
  

برنامه باز نسشتگی، برنامه باز نشستگی مستمر

funded reserve
  

اندوخته مستمر، اندوخته دارای پشتوانه

funding
  

تامین وجه

funding bonds
  

اوراق قرضه تبدیلی

funding operations
  

عملیات مربوط به واریز تعهدات

funding statement
  

صورت حساب بازپرداخت دیون،  گزارش مربوط به واریز تعهدات

funds
  

وجوه نقد، صندوق

funds collected for third parties
  

وجه دریافتی به نیابت از طرف اشخاص ثالث

funds flow analysis
  

تجزیه و تحلیل گردش وجوه

funds generated by operations
  

وجوه حاصل از عملیات

funds providing from operations
  

وجوه حاصل از عملیات

funds statement
  

صورت وجوه،  صورت حساب وجوه

funds، flow analysis
  

تحلیل جریان وجوه

fungible
  

همگن،  قابل تعویض،  عوض شدنی،  مشابه

fungible assets
  

دارایی های با کیفیت مشابه،  دارایی های قابل تعویض

furniture
  

اثاثه

furniture and fixtures
  

اثاثه و منصوبات

future benefits
  

منافع آتی

future cash flows
  

جریان های نقدی آتی

future costs
  

هزینه های آتی

future events
  

رویداد های آینده

future dividend، per، share
  

سود آتی هرسهم

future interests
  

منافع آتی،  مزایای آتی

future manpower need
  

پیش بینی احتیاجات نیروی انسانی

future payments
  

پرداخت های آتی

future price
  

قیمت آتی،  بهای آتی

future stock
  

موجودی آتی

future value
  

ارزش آتی،  ارزش مرکب

future value interest factor
  

عامل بهره ارزش آتی

Future Value Interest Factor of an Annuity FVIFA
  

عامل بهره ارزش آتی یک سالواره

future value of an annuity
  

ارزش آتی یک سالواره

functional analysis
  

تجزیه و تحلیل عملکردی کارکردی

functional approach
  

شیوه مبتنی بر وظائف –روند مبتنی بر وظائف

functional authority
  

اختیار وظیفه ای،  اختیار و قدرت عملکردی

functional behavior
  

رفتار کارکردی

functional chart
  

نمودار وظایف

functional classification
  

طبقه بندی کارکردی عملیاتبر حسب وظیفه طبقه بندی

functional constraint
  

محدودیت کار کردی

functional costing
  

هزینه یابی کارکردی

functional currency
  

ارز عملکردی

functional file
  

پرونده وظایف

functional fixation
  

ثبات عملکردی

functional forms analysis chart
  

نمودار تجزیه وتحلیل وظایف بر اساس فرمها

functional inspection
  

بازرسی عملیاتی

functional job analysis
  

روش تجزیه وتحلیل وظیفه ای شغل

functional organization
  

سازمان کارکردی،  سازمان بر اساس وظایف،  سازمان تخصصی

functional process
  

فرایند وظیفه ای

functional reporting of expense
  

گزارشگری عملکرد هزینه

functional responsibilities
  

مسئولیت های عملکردی،  مسئولیت های وظیفه ای

functional staff
  

ستاد تخصصی، ستاد وظیفه ای

functional statement
  

شرح وظایف

functional status
  

موقعیت وظیفه ای

functional supervision
  

سرپرستی تخصصی

functional type
  

نوع نوابغ

functionalist paradigm
  

پارادایم عملگرانه،  شالوده نظری عمل مداری

functions
  

وظایف

functions of inventories
  

وظایف موجودی ها

fund
  

وجه،  وجوه اختصاصی،  صندوق،  منابع مالی

fund account
  

حساب تنخواه گردان

fund accounting
  

حسابداری منابع مالی،  حسابداری وجوه،  حسابداری حساب های مستقل،  حسابداری وجوه مستقل

fund asset
  

دارایی صندوق،  دارایی وجوه مستقل

fund balance sheet
  

ترازنامه حساب مستقل

fund flow
  

گردش وجوه

fund flow concept
  

مفهوم گردش وجوه

fund flow statement
  

صورت گردش وجه

fund group
  

گروه حساب های مستقل،  گروه وجوه مستفل

fund holder
  

دارنده سهام قرضه دولتی

fund manager
  

مدیر وجوه مستقل

fund of funds
  

وجوه صندوق

fund pension plan
  

طرح صندوق باز نشستگی

fund statement
  

صورت وجوه

fund surplus
  

مآزاد وجوه مستقل،  مآزاد صندوق

front organization
  

سازمان مرکزی،  هسته مرکزی سازمان

front page
  

سرمقاله،  خبر مهم،  خبر دست اول

Fronts man
  

دکه دار

frozen assets
  

دارایی های غیر قابل تغییرتبدیل

frozen credit
  

اعتبار مسدوده شده

frustration
  

ناکامی، محروم سازی، نا امیدی، یاس

fuel expense
  

هزینه سوخت

fuel oil
  

نفت کوره

fulfill
  

تکمیل کردن،  به طور کامل برآورده کردن

fulfillment
  

اجرا،  اتمام

full absorption
  

جذب کامل

full authority
  

اختیار تام کامل

full capacity
  

ظرفیت کامل

full consolidation
  

تلفیق کامل

full cost
  

بهای تمام شده کامل

full cost income statement
  

صورت حساب سود و زیان مبتنی بر هزینه یابی کامل

full cost method
  

روش هزینه کامل

full cost pricing
  

قیمت گذاری هرینه کامل

full costing
  

هزینه یابی کامل

full costs
  

بهای تمام شده کامل،  هزینه های کامل

full coverage
  

پوشش کامل

full disclosure
  

افشای کامل

full disclosure principle
  

اصل افشای کامل

full employment
  

اشتغال کامل، اشتغال مکفی

full liability
  

بدهی کامل

full paid
  

پرداخت کامل

full partner
  

شریک ضامن

full recovery cost
  

بهای بازیافت کامل

full time
  

تمام وقت

full time employment
  

استخدام تمام وقت، شغل تمام وقت

full time position
  

شغل تمام وقت

fully paid shares
  

سهام تماماً پرداخت شده از لحاظ مبلغ

fully paid shares capital
  

سهام سرمایه تماماً پرداخت شده

fully participating
  

مشارکت کلی

fully participating preferred stock
  

سهام ممتاز با مشارکت کامل

fully، diluted earnings per share
  

درآمد کاملاً تقلیل یافته هر سهم، درآمد کاملاً رقیق شده هر سهم

fun dad pension plan
  

طرح صندوق باز نشستگی

function
  

تابع،  نقش،  وظیفه،  عمل،  فعالیت

function cost
  

هزینه فعالیت،  هزینه عملکرد

function keys
  

کلید های توابع

functional
  

کار کردی

functional accounting
  

حسابداری فعالیتی،  حسابداری کارکردی

functional agencies
  

سازمانهای مبتنی بر وظائف، ادارات تخصصی

Free On Rail F.O.R
  

تحویل روی واگن قطار

Free On Truck F.O.T
  

تحویل کالا روی کامیون

free port
  

بندر آزاد

Free Reign Method
  

روش لجام گسیخته

free reserve
  

ذخیره آزاد

free rider concept
  

فرض مفت سواری کردن،  مفهوم مجانی استفاده کردن

free surplus
  

سود قابل تسهیم بین سهامداران عادی،  مآزاد آزاد

free system
  

نظام آزاد اقتصاد

free trade
  

تجارت آزاد

free trade area
  

منطقه آزاد تجاری

free trade zone
  

ناحیه آزاد تجاری

free variable
  

متغیر آزاد

freedom degree
  

درجه آزادی

freedom from bias
  

عدم جانبداری

freedom of choice
  

آزادی انتخاب

freight
  

حمل،  کرایه،  بار

freight absorption
  

تقبل حمل

freight assurance
  

بیمه کرایه حمل

freight audit agency
  

بنگاه بازرسی حمل کالا

freight assurance in cost
  

هزینه حمل به داخل

freight inward
  

حمل به داخل

freight office
  

اداره کرایه و بار کشتی

freight outward
  

حمل به خارج

freight، out cost
  

هزینه حمل به خارج،  هزینه توزیع

frequency
  

بسامد، فراوانی، تناوب

frequency chart
  

جدول توزیع –جدول فراوانی، نمودار بسامد

frequency curve
  

منحنی فراوانی

frequency diagram
  

نمودار فراوانی، بسامد

frequency distribution
  

توزیع فراوانی

frequency of absences
  

فراوانی غیبت ها، نسبت غیبتها

frequency of behavior
  

تناوب رفتار

frequency of errors
  

بسامد فراوانی اشتباهات

frequency table
  

جدول فراوانی

freshman
  

دانشجوی سال اول

friction
  

اصطکاک

frictional unemployment
  

بیکاری عارض، بیکاری اصطکاکی

friendly merger
  

تلفیق دوستانه،  ادغام توافقی

fringe benefits
  

مزایای شغلی، مزایای فرعی، مرایای غیر نقدی، مزایای اضافی

fringe status
  

افراد حاشیه نشین

front end loading
  

منظور نمودن بیشتر هزینه در سال های اولیه

front line supervisor
  

سرپرست اصلی،  مدیر خط مقدم سامان

front matter
  

مقدمه،  پیشگفتار

front office
  

دفترهیات رئیسه،  دفتر گردانندگان یک سازمان

fractional coins
  

پشیز،  پول خُرد

fractional currency
  

پشیز،  پول خُرد

fractional money
  

پول خُرد

fractional share
  

پاره سهم

frame
  

شکل ارئه، چارچوب

frame of reference
  

چهار چوب مرجع، چهار چوب ماخذ، مبنای داوری، راهنمایی

frame work
  

چهارچوب،  چارچوب

franchise
  

امتیاز،  امتیاز انحصار،  حقی منحصر به فرد نسبت به یک منطقه یا بازار خاص

franchise and licenses
  

امتیازات و پروانه ها

franchise fee
  

حق الامتیاز،  حق مخصوص،  حق الامتیاز قروش

franchise fee revenue
  

درآمد ناشی از حق الامتیاز

franked investment income
  

درآمد سرمایه گذاری معاف از مالیات

fraud
  

تقلب

fraud theory
  

تئوری تقلب،  تئوری فریب

fraudulent
  

نا مشروع،  فریب آمیز

fraudulent bankruptcy
  

ورشکستگی قلابی،  ورشکستگی فریب آمیز

fraudulent conveyance
  

واگذاری قلابی،  سند انتقال ساختگی

fraudulent evidence
  

شواهد فریب آمیز

fraudulent financial reporting
  

گزارشگری مالی گمراه کننده

fraudulent preference
  

اولویت قلابی

fraudulent trading
  

تجارت ساختگی،  تجارت صوری،  معاملات قلابی

fraudulent transactions
  

معاملات نا مشروع،  معاملات فریب کارانه

fraught
  

کلاهبرداری،  فریب،  حیله،  تقلب

free – floating anxiety
  

اضطراب مبهم

free – format questionnaire
  

پرسشنامه آزاد

free assets ratio
  

نسبت دارایی های آزاد محدوده نشده

free capital
  

سرمایه آزاد

free cash flow
  

نقد آماده برای مصرف،  جریان نقدی آزاد

free currency
  

پول قابل انتقال،  پول آزاد

free economy
  

اقتصاد آزاد،  اقتصاد کنترل نشده،  اقصاد بخش خصوصی

free enterprise
  

داد و ستد آزاد

free enterprise system
  

نظام تجارت آزاد

free form essay
  

توصیف انشایی از خصوصیت ارزیابی شونده، روش تشریحی

free hand
  

آزادی عمل،  آزادی تصمیم

free hold
  

مالکیت مطلق،  مالکیت غیر مشروط

free issue
  

انتشار آزاد،  انتشار بدون قید و بند بهادار

free market
  

بازار آزاد

free of charge
  

مجانی، رایگان

free of duty
  

معاف از عوارض گمرکی، معاف از حقوق گمرکی

free of income tax
  

معاف از مالیات بر در امد

free of rider
  

دلال آزاد

free of trade
  

تجارت آزاد

Free On Board F.O.B
  

تحویل روی عرشه کشتی

formal structure
  

ساختار رسمی

formalities
  

تشریفات

formalization
  

رسمی شدن کردن،  استاندارد شدن کردن

format
  

قالب بندی

format and content
  

شکل و محتوا

formation expenses
  

هزینه های تاسیس

formation expenses depreciation provision
  

اندوخته ذخیره استهلاک هزینه های تاسیس

forms control
  

کنترل فرم

forms distribution flow chart
  

نمودار توزیع فرم ها،  نمودار جریان توزیع فرم ها

formulation
  

قاعده پردازی، صورت بندی، تدوین، تنظیم

formulation stage
  

مرحله طرح ریزی

FORTRAN
  

فُرترن

fortune
  

ثروت،  دارایی،  بخت واقبال

forward
  

آتی، سلف،  جلو انداختن،  رساندن،  فرستادن

forward accounting
  

حسابداری مربوط به آینده،  حسابداری آتی

forward averaging
  

توزیع بار مالیاتی و تسهیم آن به دوره های آتی

forward buying
  

خرید سلف،  پیش خرید

forward contract
  

قرار داد سلف

forward cover
  

پیش خریدن،  سلف خریدن

forward dated
  

تاریخ آینده را گذاشتن

forward dealing
  

معاملات سلف

forward delivery
  

تحویل سلف

forward exchange contract
  

پیمان ارزی سلف،  قرارداد ارزی مربوط به آینده

forward exchange contracts
  

قرارداد های سلف ارزی

forward exchange rate
  

نرخ سلف ارز

forward exchange transactions
  

معاملات سلف ارز،  معاملات پیشاپیش ارز،  پیش فروش ارز

forward financial statement
  

صورت های مالی آینده، پیش درآمد پیش بینی صورت های مالی

forward integration
  

ادغام از این به بعد،  ادغام عمودی به پایین

forward market
  

بازار سلف،  بازار آتی

forward pass path
  

مسیر گذر در زمان بندی اجرای پروژه

forward price
  

قیمت سلف

forward purchasing
  

پیش خرید،  خرید سلف

forward rate
  

نرخ سلف

forward rate agreement
  

قرارداد نرخ سلف

forward sales
  

فروش سلف،  پیش فروش

forwarder
  

حمل کننده،  متصدی حمل و نقل

forwarding
  

حمل و نقل کردن،  ارسال،  جلو انداختن

forwarding agent
  

حق العمل کار حمل کار

forwarding note
  

اعلامیه حمل کالا

foul bill of lading
  

بارنامه نادرست

founder
  

موسس

founder’s share
  

سهام موسس

founder’s stock
  

سهام موسسی

foreign exchange broker
  

واسطه مبادله ارز،  صراف،  کارگزار معاملات ارزی

foreign exchange dealer
  

واسطه دلال ارز،  صراف

foreign exchange market
  

بازار مبادله ارز،  بازار تسعیر ارز

foreign exchange rate
  

نرخ برابری ارز، نرخ تسعیر ارز

foreign exchange resource
  

ذخیره ارزی،  منابع ارزی

foreign exchange transaction
  

معاملات ارزی،  خرید و فروش ارز

foreign floatation
  

انتشار و پذیره نویسی اوراق بهادار خارجی

foreign investment
  

سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری در خارج از کشور

foreign monetary items
  

اقلام پولی خارجی

foreign operation
  

عملیات خارجی

foreign policy
  

سیاست خارجی

foreign relations bureau
  

دفتر روابط خارجی

foreign sector
  

بخش خارجی

foreign subsidiary
  

شرکت تابعه خارجی،  شرکت فرعی خارجی

foreign tax
  

مالیات خارجی

foreign trade
  

تجارت خارجی،  تجارت بین الملل

foreign trade multiplier
  

ضریب فزاینده تجارت خارجی

foreman
  

سر کارگر،  کارگر مباشر

foremanship
  

سر کارگر، مباشر، سرعمله، سر کارگری

forensic accounting
  

حسابداری قانونی

forerunners
  

پیشروان،  منادیان

forerunners of modern accounting
  

منادیان حسابداری مدرن

foreseeable loss
  

زیان قابل پیش بینی

forestall
  

احتکار کردن،  سلف خریدن،  پیش خرید کردن

forestalling
  

مال اندیشی،  احتکارگری،  راهزنی

forfeit
  

ضبط شده، تملک شده،  از دست رفته

forfeited shares
  

سهام تملک شده، سهام ضبط شده

forfeiture
  

ضبط،  تملک،  جریمه

forfeiture of shares
  

تملک سهام

forgery
  

جعل،  سند سازی،  امضاء سازی

forgetting
  

فراموشکاری

forgivable loan
  

وام قابل بخشش

form design
  

طرح فرم

form guide sheet
  

برگ راهنمای طرح فرم

form of balance sheet
  

اشکال تراز نامه،  نحوه ارائه تراز نامه

formal
  

رسمی

formal acceptance
  

تحویل رسمی

formal authority
  

اختیار رسمی

formal communication
  

ارتباطات رسمی، روابط رسمی

formal conference meeting
  

جلسه رسمی

formal group
  

گروه رسمی

formal organization
  

سازمان رسمی

formal organizational system
  

سیستم سازمان رسمی

formal protest
  

سفته رسما" نکول شده

follow methods for records
  

روش های تعقیب اسناد

follow up
  

تعقیب کردن، تعقیب عملیات، دنبال کردن، پیگیری نظام ،

follow up interview
  

مصاحبه پی جو

font
  

سبک حروف

foot
  

جمع عمودی

footing
  

جمع زدن عمودی

footnotes
  

یادداشت،  یادداشت های همراه،  زیر نگاشت،  پاورقی،  تبصره،  شرح

for account of
  

به حواله کرد،  به حساب،  در وجه

for sale
  

برای فروش،  فروشی

forecasting
  

پیش بینی

force account
  

حساب کار امانی

force field analysis
  

تحلیل میدان نیرو

force majeure
  

قوه قهریه، فورس ماژور

forced
  

روش انتخاب اجباری

forced choice
  

انتخاب اجباری

forced distribution
  

توزیع اجباری

forced sale
  

فروش اجباری

forced sale valuation
  

ارزیابی فروش اجباری

forced saving
  

پس انداز اجباری

forced work
  

کار اجباری

fore shift
  

شیفت صبح

forecast
  

پیش بینی

forecast based on the arithmetic
  

پیش بینی پایه گذاری شده بر مبنای میانگین حسابی

forecast reporting
  

گزارشگری پیش بینی ها

forecasted financial statements
  

صورت های مالی پیش بینی شده

forecasting based on index
  

پیش بینی بر اساس فهرست

forecasting methods
  

روشهای پیش بینی

forecasting sales
  

پیش بینی فروشی

forecasts based on averages
  

پیش بینی بر مبنای میانگین

foreclosure
  

توقیف کردن،  ضبط کردن،  بازداشت،  ممانعت

foreground color
  

رنگ و رویی، رنگ متن

foreign bill
  

برات خارجی

foreign bonds
  

اوراق قرضه خارجی

foreign branch
  

شعبه خارجی

foreign corporation
  

شرکت سهامی خارجی

foreign currency
  

ارز

foreign currency commitments
  

تعهدات ارزی

foreign currency exchange loss
  

زیان حاصل از تسعیر اقلام ارزی بلند مدت

foreign currency futures
  

قراردادهای سلف ارز

foreign currency loan
  

وام ارزی

foreign currency transaction gain
  

سود مبادله ارز خارجی

foreign currency translation
  

تسعیر ارز خارجی

foreign direct investment
  

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

foreign entity
  

واحد تجاری خارجی

foreign exchange
  

تسعیر ارز

floating rate bond
  

ورقه قرضه با نرخ شناور

floating rate certificate of deposit
  

گواهی سپرده بانکی با نرخ شناور

floating rate interest
  

نرخ بهره شناور متغیر

floating rate loan
  

وام با نرخ بهره شناور

floating rate mortgage
  

وام رهنی با نرخ شناور

floating rate preferred stock
  

سهام ممتاز با نرخ شناور

floating rate stock
  

سهام با نرخ شناور

floating relationship
  

ارتباط شناور

floating stock
  

موجودی در گردش،  موجودی شناور

floor
  

حد پایین

floor broker
  

کارگزار بورس اوراق بهادار،  واسطه در محل بورس اوراق بهادار

floor trader
  

تاجر بورس،  شرکت کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار

floppy disk
  

دیسک لرزان

flow
  

گردش،  جریان

flow chart
  

شمای عملیاتی،  نمودگر، نمودارجریان کار،  فلوچارت

flow diagram
  

نقشه جریان

flow line production
  

تولید روی خط تولید،  تولید خطی

flow lines
  

خطوط راهنما

flow of cash
  

گردش یا جریان وجوه نقد

flow of costs
  

گردش هزینه ها بهای تمام شده

flow of funds account
  

حساب جریان وجوه

flow of funds analysis
  

تجزیه و تحلیل جریان وجوه

flow of information
  

جریان اطلاعات،  گردش اطلاعات

flow process chart
  

نمودار جریان تولید، نمودار جریان کار

flow production
  

تولید در جریان،  تولید مداوم،  تولید انبوه

flow report, dynamic
  

گزارش تغییر وضعیت، پویا

flowchart
  

نمودار جریان کار

flow، through accounting
  

حسابداری یکباره

fluctuation
  

نوسانات، افت و خیز ها

fluid assets
  

دارایی های سیال،  دارایی های قابل تبدیل به نقد

fluid state
  

حالت سیال

fluidity of labor
  

روانی کارگر، تحرک کارگر

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 01:08 ق.ظflush money
   

پول زیاد،  پول فراوان

FOB destination
   

فوب مقصد

FOB pricing
   

قیمت گذاری در نقطه تحویل فوب

FOB shipping point
   

فوب مبداء حمل

focus on ends
   

تاکید بر نتایج

folder
   

پرونده

folding money
   

اسکناس،  پول تاخور

folio
   

شماره صفحه،  شماره صفحه دفتر حسابداری،  برگه عطف حساب

folio column
   

ستون عطف

folio number
   

شماره عطف

folio reference
   

عطف

flat bond
   

ورقه قرضه بدون بهره،  قرضه بدون کوپن بهره و با تخفیف

flat organization
   

سازمان مسطح

flat price
   

قیمت یکسان،  قیمت منحصربه فرد

flat rate
   

نرخ ساده،  نرخ یکنواخت

flat tax
   

مالیات یکنواخت،  مالیات یکسان

flat yield
   

بازده یکنواخت،  بازده برحسب درصد

flat yield curve
   

منحنی بازده یکنواخت

flat، rate pension scheme
   

طرح بازنشستگی با نرخ یکنواخت

flexi able، technology flex، tech
   

تکنولوژی انعطاف پذیر،  فن آوری قابل انعطاف

flexibility
   

انعطاف پذیری

flexible budget
   

بودجه متغیر، بودجه انعطاف پذیر، بودجه قابل انعطاف

flexible budgetary control
   

نظارت به وسیله بودجه انعطاف پذیر

flexible budgeting
   

بودجه بندی انعطاف پذیر

flexible exchange rate
   

نرخ متغیر ارز،  نرخ انعطاف پذیر ارز

flexible manufacturing system
   

سیستم تولید انعطاف پذیر

flexible price
   

قیمت قابل انعطاف

flexible schedule
   

برنامه زمان بندی قابل انعطاف

flexible working hours
   

ساعات کار متغیر

flexible working practices
   

رویه های کاری انعطاف پذیر

flexible، budget variance
   

انحراف بودجه انعطاف پذیر

flexi، mortgage
   

رهن انعطاف پذیر،  بدهی رهنی با نرخ انعطاف پذیرمتغیر

flexi، time
   

ساعات کار انعطاف پذیر

flight from
   

گریز از چیزی

fluid capital
   

سرمایه سیال، سرمایه متحرک

float
   

شناوری،  شناور، منتشر،  شناوری چک های در جریان وصول

floatation
   

انتشار اوراق بهادار،  انتشار سهام جدید

floatation costs
   

هزینه های انتشار

floater
   

مبنای وثیقه ای انتشار اوراق بهادار بدهی

floating flexible exchange rate
   

نرخ تسعیر شناور انعطاف پذیر

floating asset
   

دارایی در جریان، دارائی متغیر، دارایی متحرک

floating capital
   

سرمایه در گردش،  سرمایه سیال،  سرمایه جاری

floating capital method
   

روش سرمایه متغیر

floating charge
   

هزینه جاری

floating debenture
   

قرضه با نرخ شناور،  بدهی دولتی با بهره متغیر

floating debt
   

بدهی متغیر

floating exchange rate
   

نرخ شناور ارز

floating inspector
   

بازرس سیار

floating labor
   

نیروی کار متغیر

floating liability
   

بدهی جاری،  بدهی شناور

floating lien
   

وثیقه شناور

floating point
   

ممیز متحرک

floating policy
   

بیمه نامه شناور،  بیمه نامه متغیر

floating prime notes
   

اسناد پایه و بدون ریسک شناور،  اسناد بدون ریسک شناور

floating prime rate
   

نرخ بهره شناور

floating rate
   

نرخ مواج

fixed assets
   

داراییهای ثابت، داراییهای غیر جاری، داراییهای بلد مدت

fixed assets register
   

دفتر ثبت دارایی های ثابت، دفتر اموال،  دفتر سرجمعداری اموال

fixed assets utilization ratio
   

نسبت به کارگیری دارایی های ثابت،  نسبت گردش دارایی های ثابت،  نسبت فروش به خالص دارایی های ثابت

fixed assets، to، equity capital ratio
   

نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

fixed budget
   

بودجه ثابت

fixed capital
   

سرمایه ثابت

fixed capital formation
   

تشکیل سرمایه ثابت

fixed capital method
   

روش سرمایه ثابت

fixed ceiling budget
   

بودجه محدود

fixed charge coverage ratio
   

نسبت پوشش هزینه های ثابت

fixed charges
   

هزینه های ثابت

fixed claims
   

ادعاهای مقطوع،  ادعاهای ثابت

fixed cost
   

هزینه ثابت، قیمت تمام شده ثابت

fixed cost curve
   

منحنی هزینه ثابت

fixed cost per unit
   

هزینه ثابت هر واحد

fixed debenture
   

استقراض مشخص،  قرضه ویژه

fixed debt
   

بدهی ثابت

fixed depreciation
   

استهلاک به اقساط مساوی،  استهلاک ثابت و معین

fixed dollar obligations
   

تعهدات مبلغ ثابت

fixed exchange rate
   

نرخ ثابت ارز،  نرخ ثابت تبدیل،  نرخ ثابت مبادله دو ارز

fixed expense
   

هزینه ثابت

fixed format questionnaire
   

پرسشنامه ثابت

fixed income
   

درآمد ثابت

fixed liability
   

بدهی ثابت،  بدهی بلند مدت

fixed overhead spending budget variance
   

انحراف در هزینه سربار ثابت پیش بینی شده

fixed overhead variance
   

انحراف سربار ثابت

fixed payment coverage ratio
   

نسبت پوشش پرداخت تعهدات ثابت

fixed price
   

قیمت مقطوع

fixed price contract
   

قرار داد مقطوع، قرار داد بر اساس قیمتهای مقطوع

fixed price contracts
   

قراردادهای مقطوع

fixed relationship
   

ارتباط ثابت

fixed role therapy
   

درمان مبتنی بر نقش ثابت

fixed sum game
   

بازی با حاصل جمع

fixed trust
   

شرکت سرمایه گذاری محدود

fixed income securities
   

اوراق بهادار دارای سود ثابت

fixed interest securities
   

اوراق بهادار با بهره ثابت

fixed interest stock
   

سهام با بهره ثابت،  سهام با منافع ثابت

fixed rate currency swap
   

مبادله ارزی با نرخ مقطوع

fixed rate loan
   

وام با نرخ بهره ثابت

fixed rate mortgage loan
   

وام رهنی با نرخ بهره ثابت

fixed shift system
   

سیستم نوبت کاری ثابت

fixtures
   

منصوبات،  مستحدثات،  ملزومات

fixtures and fittings
   

منصوبات و مستحدثات،  مستحدثات و مبلمان

flash report
   

گزارش فوری آنی،  گزارش قبل از بستن حساب ها

flashing
   

چشمک زدن

flat
   

بدون بهره،  ثابت، یکنواخت

finished stock
   

موجودی کالای ساخته شده

finite population
   

جامعه محدود

finite population correction factor
   

فاکتور تصحیح جامعه محدود

finite uniformity
   

یکنواختی محدود،  یکنواختی در یک محدوده

fink
   

کار گر سخن چین، کارگر

fire to
   

اخراج کردن، از کار بر کنار کردن

firm
   

موسسه تجاری،  استوار،  قطعی

firm commitment
   

تعهدات قطعی، تعهدات رسمی

firm contract
   

قرارداد مقطوع

firm offer
   

پیشنهاد قطعی،  پیشنهاد مقطوع

firm policy
   

خط مشی سازمانی،  خط مشی استوار

firm price
   

قیمت رسمی،  قیمت مقطوع

first initial audit
   

حسابرسی نخستین

first call
   

اولین مطالبه تعهد سهامداران

first class bill
   

برات درجه یک،  برات متعبر

first class paper
   

اوراق بهادار درجه یک،  اسناد ممتاز

first cost
   

بهای اولیه،  بهای تمام شده نخستین

first day premium
   

پاداش پرداخت دراولین

first line management
   

مدیریت سطوح عالی،  مدیریت ارشد

first line supervisor
   

سرپرست خط اول

first loss policy
   

بیمه نامه اولین خسارت

first mortgage
   

اولین اولویت در پرداخت بهره وام وثیقه

first mortgage bonds
   

اوراق قرضه رهنی اولویت اول در پرداخت بهره

first notice day
   

اولین روز اخطار

first of exchange
   

اولین نسخه برات

first offense
   

قصور

first strike strategy
   

استراتژی ضربه اول یا نخست

first year allowance
   

تخفیف مالیاتی سال اول

first hand knowledge
   

دانش دست اول

first in, first out fIfO
   

اولین صادره از اولین وارده

fisc
   

خزانه داری عمومی

fiscal
   

مالی

fiscal agent
   

نماینده مالی

fiscal control
   

نظارت مالی

fiscal drag
   

مانع مالی

fiscal period
   

دوره مالی

fiscal policy
   

سیاست مالی

fiscal restraint
   

محدویت مالی،  سیاست مالی انقباضی

fiscal year
   

سال مالی

Fisher Index
   

شاخص فیشر

fittings and fixtures
   

اثاثه و منصوبات،  اثاثه و مستحدثات

five C’s of credit
   

پنج معیار لازم برای اعطای اعتبار

fixation
   

تثبیت – خو کرفتگی

fixed factory overhead
   

سربار ثابت کارخانه

fixed asset investment
   

سرمایه گذاری در دارایی ثابت

fixed asset turnover
   

برگشت دارایی ثابت

financial planner
   

برنامه ریز مالی،  برنامه نویس مالی

financial planning
   

برنامه ریزی مالی

financial planning models
   

مدل های برنامه ریزی مالی

financial planning process
   

فرایند برنامه ریزی مالی

financial position
   

وضعیت مالی

financial product
   

محصول مالی،  نتیجه مالی

financial projection
   

پیش بینی مالی

financial ratios
   

نسبت های مالی

financial ratios analysis
   

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

financial records
   

مدارک مالی،  سوابق مالی

financial reporting
   

گزارشگری مالی

Financial Reporting Exposure Draft FRED
   

متن پیشنهادی گزارشگری مالی

financial reporting objectives
   

اهداف گزارشگری مالی

financial reporting standards
   

استانداردهای گزارشگری مالی

financial reports
   

گزارش های مالی

financial risk
   

ریسک مالی

financial risks
   

مخاطرات مالی

financial services
   

خدمات مالی

financial standing
   

وضع مالی، اعتبار مالی

financial statement
   

صورت مالی

financial statement audit
   

حسابرسی صورت های مالی

financial statement method
   

روش صورتهای مالی

financial statement order
   

ترتیب یا توالی صورت مالی

financial statements analysis
   

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

financial status
   

وضع مالی، توانایی پرداخت، قدرت پرداخت

financial strength
   

قدرت مالی

financial structure
   

ساختمان مالی، تبادلات مالی

financial success
   

موفقیت مالی

financial supermarket
   

سوپرمارکت مالی،  بازار چند منظوره مالی

financial vice،  president
   

معاون امور مالی

financial year
   

سال مالی

financial، house base rate
   

نرخ پایه موسسه اعتباری مالی

financially
   

از لحاظ مالی

financier
   

متخصص امورمالی،  کارشناس امورمالی،  سرمایه گذار

financing
   

تامین مالی و سرمایه گذاری

financing a venture
   

تامین مالی یک معامله یا فعالیت مخاطره آمیز

financing activities
   

فعالیت های تامین مالی

financing and investment decisions
   

تصمیمات تامین مالی و سرمیه گذاری یافته ها

financing flows
   

جریان های نقدی تامین مالی

financing gap
   

شکاف تامین مالی

financing lease
   

تامین مالی از طریق قرارداد اجاره مالی

finder
   

کارگزار،  شرکت کارگزار

fine trade bill
   

برات تجاری متعبر

finished goods
   

کالای ساخته شده

finished goods inventory
   

موجودی کالای ساخته شده

finished product
   

کالای ساخته شده،  محصول تکمیل شده

financial analysis
   

تجزیه و تحلیل مالی

financial analysts
   

تحلیل گران مالی

financial assets
   

دارایی های مالی

financial assistance
   

کمک مالی

financial audit
   

حسابرسی مالی

financial break، even point
   

نقطه سر به سر مالی،  نقطه سر به سر نقدی عملیاتی

financial budget
   

بودجه مالی

financial capital
   

سرمایه مالی

financial capital maintenance concept
   

نظریه نگهداشت حفظ سرمایه مالی

financial capital measured in units of money
   

سرمایه مالی اندازه گیری شده بر حسب واحدهای پول

financial capital measured in units of the same purchasing power
   

سرمایه مالی اندازه گیری شده بر حسب قدرت خرید مشابه

financial condition
   

وضعیت مالی

financial control
   

کنترل مالی،  نظارت مالی

financial crisis
   

بحران مالی

financial decisions
   

تصمیمات مالی

financial department
   

دایره مالی،  اداره امور مالی

financial distress
   

مضیقه مالی

financial documents
   

اسناد مالی

financial engineering
   

مهندسی مالی

financial evidence
   

شواهد مالی

Financial Executive
   

روءسای مالی،  نام نشریه منتشره توسط انجمن مدیران مالی

financial expenses
   

هزینه های مالی

financial failure
   

عدم توانایی مالی،  ناتوانی مالی،  ورشکستگی مالی

financial flexibility
   

انعطاف پذیری امکانات مالی

financial forecasts
   

پیش بینی های مالی

financial futures
   

معاملات مالی آتی،  قراردادهای مالی آتی،  معاملات سلف مالی

financial futures exchange
   

مبادلات مالی آتی،  بورس معاملات سلف مالی

financial highlights
   

نکات برجسته و قابل توجه مالی

financial house
   

موسسه اعتباری

financial information
   

اطلاعات مالی

financial information system
   

سیستم اطلاعات مالی

financial institution
   

موسسه مالی،  نهاد مالی

financial instrument
   

ابزار مالی،  سند مالی

financial intermediaries
   

واسطه های مالی

financial investment
   

سرمایه گذاری مالی

financial lease
   

اجاره مالی

financial leverage
   

اهرم مالی

financial liquidity
   

نقدینگی مالی

financial management
   

مدیریت مالی

financial manager
   

مدیر مالی، مدیر امور مالی

financial markets
   

بازار های مالی

financial mathematics
   

ریاضیات مالی

financial merger
   

ادغام مالی،  تلفیق مالی

financial modeling
   

مدل سازی مالی،  الگو سازی مالی

financial models
   

مدل های مالی

financial performance
   

عملکرد مالی

financial period
   

دوره مالی

file processing
   

پرونده پردازی

file protecting
   

حفاظت کردن از موجود در ان از فایل و داده های دخل تصرف

file server
   

بایگان،  ذخیره ساز فایل

file sharing
   

به اشتراک در اوردن فایلها

file storage
   

ذخیره سازی فایل

filing
   

بایگانی

filing department
   

دایره بایگانی

filing system
   

سیستم بایگانی

fill a job
   

احراز شغل

fill a position
   

پستی را تصدی نمودن

filling of accounts
   

بایگانی حساب ها

filters and burners
   

صافیها وکوره ها

final account
   

حساب قطعی نهایی

final approval
   

تصویب نهایی

final certificate
   

گواهی صورت مجلس تحویل قطعی

final dividend
   

سود سهام پایان سال،  سود سهام نهایی

final goods
   

محصول نهایی،  کالای ساخته شده

final inspection
   

بازرسی نهائی

final inspection report
   

گزارش اخرین بازرسی

final invoice
   

صورت حساب نهایی قطعی

final payment
   

پرداخت قطعی

final price
   

قیمت نهائی، قیمت قطعی، اخرین قیمت

final product
   

محصول نهایی، محصول قطعی

final sales volume variance
   

انحراف حجم فروش نهایی

final settlement
   

تسویه نهایی

final statements
   

صورتهای نهایی، صورت قطعی، صورت وضعیت قطعی

final take –over
   

تحویل قطعی

final utility
   

مطلوبیت نهایی

finable
   

جریمه دار، سزاوار جریمه

finance
   

منابع مالی

finance bill
   

برات یا سفته جهت تامین مالی کوتاه مدت،  لایحه تامین درآمد برای مخارج بودجه جاری کشور

finance charge
   

هزینه مالی کارمزد

finance company
   

شرکت تامین مالی،  موسسه تامین مالی

finance corporations
   

شرکت های سهامی مالی،  شرکت های سهامی تامین مالی

finance department
   

خزانه داری

finance director
   

مدیر مالی

finance house
   

موسسه تامین مالی

finance lease
   

اجاره سرمایه ای

finance management
   

مدیریت تامین مالی

financial
   

مالی

financial accountant
   

حسابدار مالی

financial accounting
   

حسابداری مالی

Financial Accounting Foundation FAF
   

بنیاد حسابداری مالی

Financial Accounting Standards Board FASB
   

هیات استاندارد های حسابداری مالی

financial accounts
   

حساب های مالی

financial administration
   

اداره امور مالی

financial adviser
   

مشاور مالی

feed forward control
   

کنترل اینده نگر

feedback
   

بازتاب، بازیاب، پس داد، بار خور

feedback control
   

کنترل باز نگرگذشته نگر

feedback loops
   

حلقه های باز خوران

feedback system
   

باز خور

feeling peoples
   

اشخاص احساسی

feelings
   

احساسات

fellow peers
   

همقطاران

fellow subsidiaries
   

شرکت های فرعی،  شرکت های عضو

fellow workers
   

همکاران

fertility rate
   

نرخ بارور

fiat measurement
   

معیار بی اساس

fiat money
   

پول بدون پشتوانه

fictional finalism
   

غایب گرایی تخیلی

fictitious asset
   

دارایی موهوم،  دارایی ساختگی غیر واقعی

fictitious payee
   

دریافت کننده موهوم،  ذینفع صوری

fidelity bond
   

دریافت تضمین از کارکنان

fidelity insurance
   

بیمه نامه خسارت ناشی از سرقت، بیمه درستکاری

fiduciary
   

امانتدار،  امین

fiduciary accounting
   

حسابداری امانی،  حسابداری سپرده ها و امانات قیمومیت

fiduciary funds
   

حساب مستقل برای وجوه امانی، وجوه امانتی

fiduciary loan
   

وام شرافتی، وام بدون تضمین

fiduciary relationship
   

روابط امانتدارانه،  روابط مربوط به امین تَرَکه

field
   

حوزه،  میدان

field auditor
   

حسابرس داخلی،  حسابرس ناحیه ای خود شرکت،  حسابرس سیار

field research
   

پژوهش میدانی

field sale
   

فروش میدانی

field staff
   

کارمند ناحیه

field studies
   

مطالعات میدانی

field trip
   

بازدید علمی، گردش علمی، مسافرت علمی کار

field warehousing
   

انبار محل، وثیقه گذاری انبار در محلجهت استقراض و تامین مالی

field warehousing loan
   

وام با وثیقه انبار در محل وام گیرنده

field work
   

علمی

fifth generation computers
   

کامپیوتر های نسل پنجم

figure
   

شکل، رقم

figure ground
   

ترکیب زمینه

figure head
   

رئیس تشریفاتی

file
   

پرونده بایگانی، پرونده

file to
   

بایگانی کردن، ضبط کردن

file a complaint
   

شکایت کردن

file cabinet
   

قفسه بایگانی

file contents
   

محتویات فایل

file copy
   

نسخه بایگانی

file keeper
   

بایگان

file numerical
   

پرونده شماره ای، پرونده مسلسل

fallacy of comparison
   

خطای مقایسه

fall، back pay
   

دستمزد بیکاری،  مزد متعلق به ایام منتظر خدمت

falling market
   

بازار رو به زوال

falling off of orders
   

کاهش سفارش مشتریان

false accounting
   

حسابداری گمراه کننده،  حسابداری با اطلاعات غیر واقعی، حسابداری کاذب

false advertising
   

تبلیغات گمراه کننده،  تبلیغات غیر واقعی

false and misleading statements
   

صورت های نادرست و گمراه کننده

false market
   

بازار غیر واقعی،  بازار کاذب

false trading
   

تجارت نا مشروع،  معاملات غیر قانونی

falsifiable
   

ابطال پذیر

falsification
   

تزویر، تحریف

falsification of accounts
   

دفاتر جعلی،  دستکاری حساب ها،  حساب سازی

falsify
   

تحریف‌ كردن‌،  دست‌ بردن‌ در،  باطل‌ ساختن‌،  تزویر كردن‌

family allowance
   

حق تاهل، فوق العادهتاهل

family of nations
   

خانواده ملل

family partnership
   

شراکت تضامنی خانوادگی

farm accounting
   

حسابداری مزرعه،  حسابداری برای فعالیت مزروعی

FAS price Free Alongside Ship
   

قیمت در نقطه بارگیری،  قیمت در کنار کشتی

fashion
   

مد،  سبک،  طرز،  روش،  شکل

fashion goods
   

اجناس مورد پسند،  کالاهای مد روز

fast moving items
   

اقلام پر مصرف

fatigue
   

خسته کننده

fatigue allowance
   

مزایای خستگی کار

fatigue study
   

مطالعه دشواری کار، خستگی سنجی کار

fault
   

تقصیر – خطا

fault،  finding nature
   

ماهیت عیب جوئی

favorable
   

مساعد

favorable balance of trade
   

تراز مثبت تجاری،  تراز تجاری مساعد

favorable case
   

حالت مساعد

favorable variance
   

انحراف مساعد

favoritism
   

پارتی بازی، استثنا قائل شدن نسبت به

feasibility
   

امکان سنجی بررسی امکان، بررسی عملی بودن، بررسی

feasibility study
   

ترجیحی، مطالعه امکان سنجی

feasible alternatives
   

بدیلهای امکان پذیرموجه

feasible area
   

منطقه جوابهای مقدور

feasible region
   

منطقه موجه

feasible solution
   

جواب موجه، راه حل ممکن، پاسخ متحمل

featherbedding
   

تحمیل استخدام

feature
   

شکل،  ترکیب،  قیافه،  ویژگی،  خصوصیت

Federal Agency Issues
   

اوراق بهادار منتشره توسط آژانس های دولت فدرال

Federal Insurance Contribution Act FICA
   

قانون کمک به بیمه دولت مرکزی

Federal Reserve Bank
   

بانک فدرال رزرو

Federal Trade Commission FTC
   

کمیسیون تجارت حکومت مرکزی

fee
   

حق الزحمه

Fee Alongside Ship FAS
   

تحویل در کنار کشتی

fee simple
   

حق الزحمه ساده –حق الزحمه معمولی

fee splitting
   

تقسیم حق الزحمه،  با هم قسمت کردن حق الزحمه

feed back value
   

ارزش بازخور

factor comparison system
   

سیستم مقایسه عوامل

factor cost
   

هزینه عامل

factor inputs
   

داده های عامل،  ورودی های عامل

factor payments
   

پرداختهای عامل، دستمزدها، حقوق

factor recovery
   

فاکتور بازیابی

factorage
   

حق العمل کاری، حق العمل

factorial design
   

طرح عاملی

factoring
   

عاملیت،  حق المعل کاری

factoring accounts receivable
   

عاملیت حساب های دریافتنی

factoring without recourse
   

عاملیت و فروش بدون جبران خسارت

factors
   

عوامل

factors analysis
   

تحلیل عوامل

factors comparison
   

مقایسه عوامل

factors of production
   

عوامل تولید

factory
   

کارخانه

factory agreement
   

توافق نامه تولید،  توافق نامه ساخت

factory burden
   

هزینه های غیر مستقیم کارخانه،  سربار کارخانه

factory costs
   

هزینه های کارخانه،  هزینه های غیر مستقیم تولیدی،  سربار کارخانه

factory expense
   

هزینه کارخانه،  هزینه غیر مستقیم تولیدی،  سربار کارخانه

factory journal
   

دفتر روزنامه کارخانه

factory ledger
   

دفتر معین کارخانه

factory maintenance
   

سیستم مقایسه عوامل

factory material requisition journal
   

دفتر روزنامه درخواست مواد کارخانه

factory overhead
   

سربار کارخانه، سربار ساخت

factory overhead budget
   

بودجه سربار ساخت

factory overhead control account
   

حساب کنترل سربار کارخانه

factory overhead rate
   

نرخ سربار ساخت

factory supplies
   

ملزومات کارخانه

factory system
   

سیستم تولیدی

factotum
   

آدم همه کاره،  انسان مسئول

factual analysis
   

تجزیه وتحلیل عینی

facultative endorsement
   

پشت نویسی اختیاری،  ظهرنویسی اختیاری

facultative reinsurance
   

بیمه اتکایی خاص،  بیمه اتکایی اختیاری

faculty board
   

هیئت عامل دانشکده

fading
   

محو

failure
   

قصور،  ناتوانی،  اهمال،  تخلف،  ورشکستگی

failure identity
   

هویت شکست

fair
   

نمایشگاه کالا بازار،  متعارف،  منصفانه،  بی طرفانه،  مطلوب

fair competition
   

رقابت منصفانه

fair market value
   

ارزش متعارف بازار

fair presentation
   

ارائه مطلوب

fair trade practice
   

اَعمال منصفانه تجاری، پیشه منصفانه تجاری

fair trade price
   

قیمت تجاری منصفانه

fair value
   

ارزش متعارف،  ارزش منصفانه

fair wear and tear
   

فرسودگی متعارف، فرسایش و استهلاک در حد متعارف

fairness
   

مطلوب،  مطلوبیت،  انصاف

fairness of financial statements
   

منصفانه بودن صورت های مالی

fallacy
   

سفسطه،  استدلال نادرست

face amount certificate
   

گواهی مبلغ اسمی

face amount
   

مبلغ اسمی

face interest rate
   

نرخ اسمی بهره

face to face group
   

گروه رویاروی

face value
   

مبلغ اسمی، ارزش ظاهری، ارزش اسمی

facial expressions
   

حالات ظاهری چهره

facility
   

وسیله تسهیل، سهولت

facility layout
   

نحوه استقرار امکانات

facility planning
   

برنامه ریزی امکانات

facility requisition
   

درخواست تسهیلات

facsimile transmission FAX
   

تبدیل پست تصویری فاکس

fact
   

واقعیت

fact finding
   

واقعیت یابی،  تحقیق

factor
   

عامل، نماینده، کارگزار

factor analysis
   

تحلیل عوامل، تحلیل عاملی

Factor Analytic Chart Technique FACT
   

تکنیک نمودار تحلیلی عامل

factor comparison method
   

روش مقایسه عوامل
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 01:07 ق.ظ
اثر همگون‌سازی
   

Assimilation Effect

طعمه گذاشتن
   

Bait-and-Switch

قیمت گذاری هم تراز
   

Horizontal price fixing

قیمت گذاری سر
   

Vertical price fixing

تحریک برای خرید
   

Impulse Buying

تخفیف آرمانی
   

Cause-Related Refund

رسانه های بیرون از خانه
   

Out-of-Home Media

سقف قیمت
   

Price Ceiling

بسته بندی قیمت
   

Price Bundling

نفوذ در بازار
   

Market Penetration

توسعه بازار
   

Market Development

توسعه محصول
   

Product Development

متنوع ‌سازی
   

Diversification

هدیه
   

Giveaway

ترفیع متقابل
   

Cross-Promotion

همراهی محیط
   

Environmental Stewardship

ممیزی منافع اجتماعی
   

Social Profit Audit

شرکتهای دارای اندازه کوچک و متوسط از نوع جهان – مرزی
   

Global Border type SMEs

درآمد دولتی، وجوه دولتی
   

Public money

زمان تکت
   

Takt Time

زمان سیکل
   

Cycle Time

نگهداری فنی با بهره وری کامل
   

Total Productive Maintenance

مدیریت موجودی
   

inventory management

زمان توقف (یک دستگاه بواسطه عیب / تعمیر در کارخانه)
   

downtime

موجودی در دست اقدام
   

in-process inventory

چرخه شوهارت
   

Shewhart cycle

چرخه دمینگ
   

Deming cycle

چراهای پنجگانه
   

5 Whys

علت ریشه ای
   

root cause

نمودار استخوان ماهی، نمودار علت و معلول
   

Fish Bone Diagram

تعاطی افكار، طوفان ذهنی، طوفان مغزی
   

brainstorming

کلا، روی هم رفته
   

by and large

کار به هنگام تولید
   

Work-in-Process / Work in Process

بازده دارایی
   

Return On Assets

زمان انتظار تا رسیدن محموله سفارش داده شده (LT) ، زمان تدارك
   

lead-time / Lead Time

میزان اثر بخشی تجهیزات
   

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

بهبود مستمر
   

Continuous Improvement (CI)

دوباره کاری
   

reworking

هسته های كنترل كیفیت
   

Quality Control Circles (QCC)

كارت كانبان، نوعی روش انبارداری ژاپنی كه در آن از سیستم «بموقع» استفاده می شود
   

Kanban

عیب ماشین، نقص ماشین
   

machine fault

موجودی در جریان ساخت، كار در جریان
   

Work In Progress (WIP)

زمان بازده
   

throughput time

طرح اولیه دقیق
   

Up-front design / up front design

برنامه ریزی دقیق اولیه
   

Up-front planning / up front planning

منبع یابی
   

Resourcing

عدم استفاده بهینه
   

underutilize

خط مشی
   

platform

خط مشی آتشین
   

Burning platform

تولیدكننده تجهیزات اصلی
   

Original Equipment Manufacturer (OEM)

تشکیلات خرید، سازمان خرید
   

Purchasing Organization

تحلیل پوششی اطلاعات / داده ها
   

data envelopment analysis (DEA)

درون سازی، دورن فکنی، درون گرایی، درون سپاری
   

internalizing

برون سازی، برون فکنی، برون گرایی، برون سپاری
   

externalizing

غیر اختیاری
   

Non-Discretionary

معیارهای کارایی
   

Efficiency Measures

برآورد کارایی
   

Efficiency Measurement

شاخص ملکوئیست
   

Malmquist index

مبنای تامین، مبانی تامینی
   

supply base

مبنای تقاضا، مبانی تقاضا
   

demand base

مورد کاوی
   

Case mining

سیستم خبره
   

Expert System

تحلیل گروهی
   

Cluster Analysis

روش های نادقیق
   

Imprecision methods

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
   

Analytical Hierarchy Process (AHP)

فرآیند تحلیل شبکه
   

Analytical Network Process (ANP)

هزینه کل مالکیت
   

Total Cost of Ownership (TCO)

برنامه ریزی هدف
   

Goal Programming

تحلیل تبادلی
   

transactional analysis

روش ارزیابی متوازن، كارت امتیازدهی متعادل
   

balanced scorecard approach

امتحان گزینش
   

selection exam

برنامه اجرایی
   

action plan

طول زمان صرف شده از ایده یک محصول تا روانه شدن آن به بازار
   

Time to Market

بازار بعد از خرید
   

aftermarket

مشتری منتخب، مشتری نخبه، مشتری برگزیده
   

customer of choice

سود سهام پرداختی
   

pay dividends

هزینه تمام شده تا تحویل آن به مقصد، قیمت تمام شده کالا در مقصد
   

landed cost

فرآیند موثر و ساده سازی
   

Streamlining

نقاط قوت کلیدی
   

core competencies

اعتبار اهرمی
   

leveraging

مال اسقاطی، چیز مستهلک شده
   

writeoff

استهلاک های ناشی از کهنگی و اسقاطی شدن
   

obsolescence writeoffs

سرمایه ستردنی
   

Write off capital

بالا رفتن سریع (قیمت یا هر چیز مشابه)
   

sky rocketing / sky-rocketing

ورود به بازار
   

entry to market

افزایش قیمت فروش، افزایش نرخ اجناس
   

mark-up / mark up

تولید كننده قرارداد، مجری پیمان
   

Contract Manufacturer

بازتابهای مالی، پیامدهای مالی، تبعات مالی
   

financial implications

سیستم های میان سازمانی
   

Interorganisational systems

مقیاس کارا
   

efficient scale

طرف تامین
   

supply side

طرف تقاضا
   

demand side

مدیر ارشد اطلاعات
   

Chief Information Officer

تقاضای کل
   

Aggregate demand

سرمایه گذارى مشترک، تجارت مشترک
   

Joint venture

مدیریت موجودی (کالا)
   

inventory management

خدمات پس از فروش
   

customer service

ارزش ویژه برند / نام و نشان تجاری
   

brand equity

مدیریت موجودی با فروشنده
   

Vendor Managed Inventory (VMI)

مقادیر موجودی
   

stock levels

مدیریت یک طبقه از محصول
   

category management

مدیریت خرج، مدیریت مصرف
   

spend management

مدیریت هزینه و صورت وضعیت ها
   

Cost management and invoices

دفتر هزینه
   

Cost worksheet

توان افزا
   

Enabler

توان افزایی، توانمند سازی
   

enabling

هزینه كالا
   

COST  OF GOODS

هزینه بسته بندی
   

PACKING  CHARGES

هزینه حمل و نقل تا بندر عباس
   

FREIGHT TO BANDAR ABBAS

منابع واسطه ای، نهاده های واسطه ای
   

intermediate inputs

حاشیه سود صادرات
   

margin of export

حاشیه سود واردات
   

margin of import

حاشیه سود صادرات
   

export margin

حاشیه سود واردات
   

import margin

فقدان کار، فقدان شغل
   

job lost

سطح انباشته
   

aggregate level

مکملیت
   

complementarity

هزینه نهاده ها
   

input cost

بهره وری كلی عوامل، بازدهى کلی عوامل
   

total factor productivity (TFP)

سهم تولید
   

factor share

کشش جانشینی
   

elasticity of substitution

شرط سود انقطاع صفر
   

Zero cutoff profit condition

سهم محصول
   

product share

شاخص تمرکز
   

concentration index

الگو محور
   

role model

جک نایفینگ
   

jackknifing

سازمان همكاری و توسعه اقتصادی
   

Organization For Economic Cooperation And Development(OECD)

اریبی گزینشی - تورش گزینشی
   

selection bias

بنیاد بین المللی پول
   

International Monetary Foundation (IMF)

کیفیت - آگاه
   

quality conscious

مرز کارایی
   

efficiency frontier

بازده (های) ثابت نسبت به مقیاس
   

constant return to scale / constant returns to scale

منحنی خطی جزء به جزء
   

piecewise linear curve

متغیر کمکی
   

Slack Variable

متغیر وزن
   

weight variable

آزمون علامت
   

Sign test

مرز کارایی فارل
   

Farrell Efficiency Frontier

درونداد اختیاری
   

Discretionary input

اصل کمک مکمل
   

Complementary slackness principle

قضیه دوگانه
   

dual theorem

تابع هدف خطی تیکه ای و مقعر
   

piecewise linear and concave

بازده فزاینده نسبت به مقیاس
   

increasing returns-to-scale / increasing returns to scale

بازده کاهنده نسبت به مقیاس
   

decreasing returns-to-scale / decreasing returns to scale

کارایی شعاعی
   

radial efficiency

مرز امکانات تولید
   

production possibility frontier

بردار سطری
   

row vector

شرط کوژی
   

convexity condition

کارایی مقیاس
   

scale-efficiency / scale efficiency

کارا- مقیاس
   

scale-efficient

متغیر نهان
   

latent variable

گزاره ارزش
   

value proposition

بخش بازار
   

Market Segment

ساختار زنجیره ارزش
   

Value Chain Structure

تولید سود و حاشیه
   

Revenue Generation And Margin

جایگاه در شبکه ارزش
   

Position In Value Network

واسطه‌گری
   

Brokerage

داده محوری
   

Infomediary

ساختگرا
   

constructivist

تطابق پذیری
   

adaptivity

هرج-نظم، نظم-آشوب
   

Chaordic

سیستم های هرج و نظم دار (متشکل از دو واژه هرج و مرج و نظم)
   

Chaordic systems

نادرست، اشتباه
   

wide of the mark

سال تحصیلی
   

academic year

آزمون دو دامنه
   

two tailed test

میانگین در یک دوره زمانی، میانگین بر حسب زمان
   

time-weighted average

تولید درخور
   

Fit manufacturing

مهندسی مجدد فرآیند تجاری
   

Business Process Re-engineering

تحقق محصول
   

Product realization

تحت عملکرد
   

under performance

کارخانه شعبه
   

branch plant / branch-plant

مهندسی ابزار دقیق
   

precision engineering

محصولات میز و صندلی اداری
   

office seating products

گروه اجرایی
   

working group

ارزش افزوده ناخالص
   

Gross value added

تجزیه و تحلیل رابط بین هزینه حجم سود
   

Cost, volume profit (CVP) analysis

کاهش هزینه ها، قطع هزینه
   

Cost cutting

جک نایفینگ
   

Jackknifing

محصول سفارشی
   

customized product

تولید شخصی انبوه
   

Mass personalization

تولید سفارشی انبوه
   

mass customization

لیست مواد، فهرست مواد، سیاهه مواد
   

bill of material (BOM)

جستار
   

inquiry

متعادل سازی دانش
   

Leveraging knowledge

داده های نافذ، اهرمی
   

Leverage

مباحث تشخیصی داده های نافذ
   

Leverage diagnostics

فروش از دست رفته
   

Lost sale

سفارشات عقب افتاده
   

Back order

کالج تحصیلات تکمیلی
   

Postgraduate School

کارایی کل
   

aggregate efficiency

تحلیل مرزی تصادفی
   

Stochastic Frontier Analysis

آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل
   

United Nations for Relief and Works Agency (UNRWA)

نمودار صخره ای
   

Scree Plot

چقدر نزدیک
   

How far short

میزان دوری از مرز تولید چقدر است
   

how far short of the production frontier it is falling

عدم رسیدن به (انتظارات، استاندردها، ...)
   

fall short

عدم انجام / حصول کامل یا درست چیزی
   

Fall far short of

بازده فزاینده نسبت به مقیاس
   

increasing returns to scale

منحنی برابری هزینه / هزینه برابر
   

isocost curve / iso-cost curve

منحنی بی تفاوتی
   

isoquant

هزینه های یک واحد
   

unit costs

کارایی متقاطع
   

cross-efficiency / cross efficiency

تحلیل هم پیوند
   

conjoint analysis

تابع فاصله
   

distance function

ارتباط بین بخشی (بین وظایف)
   

interfunctional relation

هماهنگی بین بخشی
   

Interfunctional coordination

بازگشت مشارکت
   

Return of collaboration

حوزه عملیاتی
   

Functional area

بازاریابی رابطه ای، بارازیابی وابسته، بازایابی مشارکتی، بازاریابی پورسانتی
   

Affiliate marketing

فروشنده / سایت فروشنده کالا (دارنده کالا در سیستم بازاریابی پورسانتی)
   

merchant

تبلیغ کننده / افیلیت (مبلغ کالای فروشنده در سیستم بازاریابی پورسانتی) فرد تبلیغ کننده در وب سایت خود لینک تبلیغ فروشنده اصلی را قرار داده و در صورتی که کاربر (ویزیتور) از سایت مبلغ لینک سایت فروشنده را کلیک کرد و اقدام به خرید نمود پورسانت برای افیلیت در نظر گرفته می شود.
   

Affiliate

بازاریابی داخلی، بازاریابی رو به درون
   

Inbound marketing

بازاریابی خارجی، بازاریابی رو به بیرون
   

Outbound marketing

شرکت های تضامنی
   

Partnerships

موسسه فردی، واحد اقتصادی تک مالکی
   

Sole proprietorship

عدالت رویه ای
   

Procedural justice

مکاتبه جهت اطلاع / تذکر
   

notification correspondence

مکاتبات / تماس های یادآوری کننده
   

follow-up reminders

هزینه بازگشت پست
   

return postage

تضمین عدم افشای نام
   

anonymity guarantee

سوگیری / اریبی عدم پاسخگویی
   

nonresponse bias

همبندی، یکپارچگی
   

Connectedness

اعتبار صوری
   

face validity

چند خطى، هم خطى بین متغیرهاى مستقل
   

Multicollinearity

دلایل موجه، دلایل قانع کننده
   

Compelling reasons

شواهد موجه، شواهد قانع کننده
   

Compelling evidences

وزن بتا
   

beta weight

بهم نزدیک سازی، هم کناری، الحاق، همجواری، پهلوی هم گذاری، مجاورت
   

Juxtaposition

بصورت لاینحل
   

inextricably

تلاش های مشارکتی
   

Synergistic efforts

مزیت رقابتی
   

competitive edge

بین مرزی
   

Cross-border / Cross border

بین فرهنگی، میان فرهنگی
   

cross-cultural / cross cultural

بازارهای برون مرزی
   

oversea markets

گزاره های تحقیقاتی
   

research propositions

بازاریابی رابطه مند
   

relationship marketing

داخل سازمانی
   

intra-organizational

بین فرهنگی
   

inter-cultural

فی ثابت
   

flat fee

پرداخت جلوتر، زودتر
   

upfront payment

دفعات نمایش (تعداد دفعات نمایش عبارت مورد جستجو در گوگل)
   

Impression (in google webmaster)

هزینه بر حسب تعداد دفعات نمایش (سیستم تبلیغات نمایشی)
   

Cost Per Mil (CPM)

هزینه بر حسب عمل (عمل شامل کلیک، پرکردن فرم، دانلود، خرید)
   

Cost Per Action (CPA)

هزینه بر حسب کلیک (کلیک بر روی لینک یا بنر یا تعداد افراد بازدید کننده از سایت که از سایت تبلیع کننده وارد وب سایت شما می شوند)
   

Cost Per Click (CPC)

کلیک و خداحافظ (در بازاریابی پورسانتی این عبارت به معنی کلیک کاربر بر روی لینک فروشنده اصلی که در وب سایت تبلیغ کننده قرار دارد و ورود به سایت فروشنده اصلی است – که در حقیقت منجر به ترک سایت تبلیغ کننده خواهد شد)
   

click and bye

حضور، در معرض دید قرار دادن، نمایش دادن
   

exposure

زمان پرداخت، دوره پرداخت
   

frequency of payment

تشکیلات
   

Constituency

تئوری تشکیلات محور
   

Constituency- based theory

سیستم های پاداش
   

Reward systems

بازاریابی االکترونیک
   

E-marketing

استراتژی اطلاعاتی
   

informational strategy

ایجاد آگاهی از برند
   

Brand Awareness

روش های پرداخت
   

payment methods

جستجو برمبنای کلمات کلیدی
   

Keywords search

تبلیغات بنری
   

banner advertising

اسپانسر بودن
   

Sponsorship

ریچ مدیا
   

rich Media

پست الکترونیک
   

email

ارجاعات
   

Referral

جستجوی کلمات
   

Keywords Search

تبلیغات بنری
   

Banner ads

تبادل بنر به صورت رایگان
   

Free banner exchange

تبلیغات بنری به صورت غیر رایگان
   

Paid banner advertising

تبلیغات طبقه بندی شده
   

Classified ads

اسپانسرینگ
   

sponsorship

خبرنامه الکترونیکی
   

e-newsletter

اجتماع مجازی آنلاین
   

online community

تخفیفات و مشوقهای فروش
   

sales incentive

سرویسهای یادآوری کننده
   

Reminder services

مشتریان فعلی
   

Current Customer

مشتریان احتمالی
   

Prospect

فروشندگان لیست (ایمیل)
   

List Brokers

نرخ بازکردن ایمیل
   

open rate (of emails)

نرخ کلیک درون ایمیل ها
   

Click through rate

نرخ ایمیلهای برگشتی
   

Bounces email

تبلیغی که فضای یک تبلیغ منفرد را به سه رشته تصاویر گسسته تقسیم بندی می کند که در یک ردیف در طول نمایش یا نشان داده می شود
   

Tristitiad Ad

نمایش یک صفحه تبلیغاتی قبل از اینکه محتویاتی درخواست شود.
   

Intersititial Ad

تبلیغات نشریات الکترونیک
   

Ezine Advertising

کاربردهای خلاقانه
   

Creative Uses

بازاریابی وبلاگ
   

Blog Marketing
موضوع: لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: اثر همگون‌سازی Assimilation Effect طعمه گذاشتن Bait-and-Switch قیمت گذاری هم تراز Horizontal price fixing قیمت گذاری سر Vertical price fixing تحریک برای خرید Impulse Buying تخفیف آرمانی Cause-Related Refund رسانه های بیرون از خانه Out-of-Home Media سقف قیمت Price Ceiling بسته بندی قیمت Price Bundling نفوذ در بازار Market Penetration توسعه بازار Market Development توسعه محصول Product Development متنوع ‌سازی Diversification هدیه Giveaway ترفیع متقابل Cross-Promotion همراهی محیط Environmental Stewardship ممیزی منافع اجتماعی Social Profit Audit شرکتهای دارای اندازه کوچک و متوسط از نوع جهان – مرزی Global Border type SMEs درآمد دولتی، وجوه دولتی Public money زمان تکت Takt Time زمان سیکل Cycle Time نگهداری فنی با بهره وری کامل Total Productive Maintenance مدیریت موجودی inventory management زمان توقف (یک دستگاه بواسطه عیب / تعمیر در کارخانه) downtime موجودی در دست اقدام in-process inventory چرخه شوهارت Shewhart cycle چرخه دمینگ Deming cycle چراهای پنجگانه 5 Whys علت ریشه ای root cause نمودار استخوان ماهی، نمودار علت و معلول Fish Bone Diagram تعاطی افكار، طوفان ذهنی، طوفان مغزی brainstorming کلا، روی هم رفته by and large کار به هنگام تولید Work-in-Process / Work in Process بازده دارایی Return On Assets زمان انتظار تا رسیدن محموله سفارش داده شده (LT)، زمان تدارك lead-time / Lead Time میزان اثر بخشی تجهیزات Overall Equipment Effectiveness (OEE) بهبود مستمر Continuous Improvement (CI) دوباره کاری reworking هسته های كنترل كیفیت Quality Control Circles (QCC) كارت كانبان،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 01:05 ق.ظextraneous
   

نا مربوط - بیگانه

extraordinary
   

غیر مترقبه -  فوق العاده

extraordinary depreciation
   

استهلاک فوق العاده

extraordinary event
   

رویداد غیر مترقبه

extraordinary expenses
   

هزینه های غیر مترقبه

extraordinary gains and losses
   

سود و زیان غیرمترقبه

extraordinary items
   

اقلام غیر مترقبه

extraordinary repairs
   

تعمیرات اساسی

extraordinary resolution
   

تصمیم فوق العاده

extrapolation
   

برون یابی

extravagant expenditure
   

هزینه های افراطی

extraversion
   

برون گرائی

extreme point
   

نقطه حدی

extrinsic motivation
   

انگیزش بیرونی

extrovert
   

برون گرا

ex - work EXW
   

تحویل درب کارخانه یا انبار

exposure
   

حدود خطر – امکانات خطر و ریسک در بیمه

exposure draft
   

متن پیشنهادی

expressing relationship
   

رابطه نمائی

expression
   

ابراز -  اظهار -  تعبیر -  نحوه ادا

expropriation
   

مصادره یا سلب مالکیت

extendable bond
   

اوراق قرضه قابل تمدید

extended functional fixation hypothesis
   

فرضیه تداوم ثبات عملکردی

extension
   

تمدید

extension of time for filing
   

تمدید دوره زمانی تحویل اظهار نامه

extent of auditing tests
   

حدود آزمون های حسابرسی -  وسعت رسیدگی

extent of testing
   

اندازه آزمون

external account
   

صورت مالی خارجی

external audit
   

حسابرسی خارجی مستقل

external auditing
   

حسابرسی مستقل

external auditor
   

حسابرس خارجی -  حسابرس مستقل

external auditor’s opinion
   

اظهار نظر حسابرس مستقل

external data
   

داده های خارجی اطلاعات خارجی

external decision makers
   

تصمیم گیرندگان خارجی، برون سازمانی

external document
   

اسناد و مدارک خارجی

external events
   

رویدادهای خارجی

external failure costs
   

هزینه های اهمال کنترل کیفی

external financial limit
   

سقف حد تامین مالی از منابع خارجی

external financial reporting
   

گزارشگری مالی خارجی

external financial statements
   

صورتهای مالی خارجی، برون سازمانی

external financing
   

تامین مالی خارجی -  تامین مالی با استفاده از منابع خارج از موسسه

external forces
   

نیروهای خارجی

external forecast
   

پیش بینی وقایع  خارجی

external planning premises
   

پیشداشته های خارجی برنامه ریزی

external rewards external factors
   

پاداش خارجی عوامل خارجی - عوامل محیط خارج

external sources
   

منابع خارجی

external stimulus
   

محرک خارجی

external storage
   

حافظه برونی

external transaction
   

معاملات خارجی

external users of financial statement
   

استفاده کنندگان خارجی یا برون سازمانی

external uses
   

مصارف خارجی

external validity
   

روایی بیرونی

externalities
   

تاثیرات خارجی

extra psyche
   

روان بیرونی

extinction
   

هیچگونه باز خوری ندادن – خاموشی -  چشم پوشی

extinguishment
   

منهدم کردن -  مستهلک کردن -  تسویه کردن -  از بین بردن

extortionate credit transactions
   

معاملات اعتباری افراطی

extra dividend
   

سود سهام فوق العاده -  سود سهام اضافی

extra ordinary general meeting
   

مجمع عمومی فوق العاده

extra -  sensory sensing
   

احساس ماورا حسی

extra works
   

کارهای جدید

extraction
   

خارج کردن

extractive industries
   

صنایع استخراجی

experimental data
   

داده های تجربی -  داده های ازمایشی

experimental definition
   

تعریف تجربی

experimental design
   

طرح تجربی - طرح ازمایش

experimental education
   

اموزش تجربی

experimental group
   

گروه تجربی - گروه ازمایشی

experimental intervention
   

مداخله تجربی

experimental knowledge
   

دانش تجربی - دانش ناشی از تجربه

experimental method
   

روش ازمایشی - روش تجربی

experimental period
   

دوره تجربی

experimental research
   

تحقیق تجربی - تحقیق ازمایشی

experimental science
   

علوم تجربی

experimental simulation
   

مدل سازی تجربی

experimental test
   

ازمون تجربی

experimental variance
   

واریانس تجربی

expert
   

کارشناس - متخصص - خبره

expert opinion
   

اظهار نظر کارشناس -  نظریه متخصص

expert system
   

سیستم خبره

expertise
   

اظهارنظر فنی کردن -  نظریه تخصصی دادن

expire
   

انقضا

expired cost
   

بهای تمام شده منقضی شده

expired utility
   

مطلوبیت از دست رفته -  تسهیلات منقضی شده

expiry date
   

تاریخ انقضاء

explanation
   

تبیین - توزیع - بیان - شرح

explanatory paragraph
   

بند توضیحی در گزارش حسابرس

explicit
   

تشریح – روشن  -  صریح

explicit debit
   

بدهی صریح

explicit interest
   

سود واضح – بهره صریح

explicit rent
   

اجاره بهای واضح زمین

exploitative authoritative
   

استبدادی - استثماری

exploration
   

بازرسی -  جستجو -  بازبینی -  معاینه

exploratory
   

اکتشافی

explosion
   

لیست انفجاری – لیست اجزای به کار گرفته در یک محصول

exponent
   

نما در ریاضیات -  نماینده

exponential
   

توان - تعریفی - تشریحی

exponential constant
   

ضریب ثابت نمایی

exponential functions
   

توابع نمایی -  معادلات نمایی

exponential regression
   

برگشت غائی

exponential smoothing
   

هموارسازی نمایی

export
   

صادرات

export agent
   

نمایندگی صادرات -  نماینده صادراتی

export credit
   

اعتبار صادراتی

export earnings
   

درآمد های صادراتی

export finance house
   

مرکز تامین مالی مورد نیاز صادرات -  اتاق تامین مالی صادرات

export house
   

مرکز صادرات -  اتاق صادرات

export incentives
   

انگیزه های صادراتی -  مشوق های صادراتی

export license
   

جواز صادرات

export manager
   

مدیر صادرات

export merchant house
   

مرکز بازرگانی صادراتی

export trade corporation
   

شرکت سهامی تجاری صادراتی

exporter
   

صادرکننده

expectancy
   

انتظار - جمع تجربیات گذشته

expectancy theory
   

نظریه انتظار

expectation preference
   

مدل توقع - مدل ترجیح

expected activity time
   

زمان مورد انتظار فعالیت

expected actual capacity
   

ظرفیت واقعی مورد انتظار

expected annual activity
   

فعالیت مورد انتظار سالانه -  سطح پیش بینی شده تولید در سال آتی

expected cash flows
   

جریان های نقدی مورد انتظار

expected curve
   

منحنی مورد انتظار

expected deviation rate
   

ضریب انحراف مورد انتظار

expected dividend
   

سود سهام منتظره

expected exit value
   

ارزش خروجی مورد انتظار

expected life
   

عمر مورد انتظار -  عمر منتظره

expected monetary value
   

ارزش پولی مورد انتظار

expected rate of return
   

نرخ بازده مورد انتظار

expected return
   

بازده مورد انتظار

expected return on a portfolio
   

بازده مورد انتظار یک پرتفولیو

expected sales volume
   

حجم فروش مورد انتظار

expected time
   

زمان مورد انتظار

expected utility hypothesis
   

فرضیه فایده مندی مورد انتظار

expected value
   

ارزش مورد انتظار

expected value method
   

مدل ارزش مورد انتظار

expected value of perfect information
   

ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل

expected volume
   

حجم مورد انتظار -  حجم برآوردی فعالیت دوره آتی

expendable fund
   

وجوه قابل مصرف -  حساب مستقل قابل خرج

expendable trust fund
   

وجوه امانی قابل مصرف

expended appropriation
   

اعتبار مصرف شده -  تخصیص هزینه خرج شده

expenditure
   

خرج -  مخارج

expenditure authorized
   

مخارج مصوب

expenditure committed
   

مخارج تعهد شده

expenditure tax
   

مالیات بر مخارج

expenditure variance
   

انحراف مخارج

expenditures
   

مخارج

expense
   

مخارج

expense account
   

حساب هزینه

expense allocation
   

تسهیم هزینه -  سرشکن کردن هزینه

expense and revenue summary
   

خلاصه سود و زیان

expense budget
   

بودجه عملیات - بودجه هزینه عملیات

expense center
   

مرکز هزینه -  مخزن هزینه

expense control
   

کنترل هزینه -  نظارت بر هزینه

expense distribution
   

توزیع هزینه -  تسهیم هزینه

expense prepaid
   

پیش پرداخت هزینه

expense recognition
   

شناخت هزینه وتشخیس هزینه

expenses
   

هزینه ها

expensive
   

گران -  گران قیمت

experience
   

تجربه

experience curve
   

منحنی تجربه

experiment
   

آزمایش

execution & communication
   

اجرا وابلاغ

execution gap
   

فاصله اجرایی -  شکاف اجرایی

executive
   

رئیس - مدیر اجرایی - مجری

executive ability
   

توانایی مدیر اجرایی

executive advancement
   

پیشرفت اجرایی

executive board
   

هیات عاملاجرائی

executive branch
   

قوه اجرائیه - قوه مجریئه - شاخه اجرایی

executive class
   

طبقه مجریان مدیران اجرایی

executive committee
   

کمیته اجرایی عامل

executive compensation plan
   

طرح پاداش مدیران اجرایی و بخشی از سیستم کنترل مدیریت

executive council
   

شورای اجرایی

executive director
   

مدیر اجرایی - مدیر عامل

executive power
   

قوه مجریه

executive salaries
   

حقوق مدیران اجرایی

executive services
   

خدمات اجرایی

executive shares option
   

اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی

executive stock option
   

اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی

executive vice -  president
   

معاون اجرایی

executor
   

مجری -  مامور اجرا -  وصی

executor ship accounts
   

حساب های مربوط به اجرا

executory contract
   

قرار داد اجرایی

executory costs
   

هزینه های اجرایی

exempt from taxation
   

معاف از پرداخت مالیات

exempt gifts
   

هدایای معاف از پرداخت مالیات

exempt organizations
   

سازمان های معاف از پرداخت مالیات

exempt private company
   

شرکت خصوصی معاف از مالیات

exempt transfer
   

نقل وانتقال معاف از مالیات

exempt unit trust
   

بخشودگی مالیاتی شرکت سرمایه گذاری محدود تراست واحد

exemption
   

بخشودگی مالیاتی

exemptions from consolidated financial statements
   

معافیت های مربوط به ارائه صورت های مالی تلفیقی

exemptions from filing accounts
   

معافیت های مربوط به تسلیم حساب های مالی

exercise date
   

تاریخ اعمال -  تاریخ اجرا

exercise price
   

قیمت با استفاده از اعمال حق تقدم, اختیار خرید و یا ضمانت خرید

exhibit
   

نشان دادن -  ارائه کردن -  نمایش

exhibition
   

نمایش

existence
   

وجود -  موجودیت

existing facilities
   

تصحیلات موجود

existing use value
   

ارزش استفاده جاری دارایی -  ارزش مورد استفاده در حال حاضر

exit interview
   

مصاحبه ترک خدمت

exit price
   

قیمت خروجی -  قیمت خروجی در بازار تقاضا -  ارزش خالص بازیافتنی -  ارزش خروجی جاری

exit valuation
   

ارزیابی خروجی

exit value
   

ارزش خروجی -  ارزش در بازار تقاضا -  ارزش خالص بازیافتنی

exit -  value income statement
   

صورت سود وزیان بر اساس ارزش خروجی

exosmosis
   

بیرون تراوی

exogenous theory
   

نظریه بیرونی غیر ذاتی

exogenous
   

برونی -  بیرونی -  به طور برون زا

expanded equity method
   

روش مبسوط ارزش ویژه در سرمایه گذاری های بلند مدت

expansion investments
   

سرمایه گذاریهای توسعه

expansion project
   

پروژه توسعه

excellence
   

کمال - تعالی

excepted provident fund
   

وجوه احتیاطی موارد خاص -  وجوه احتیاطی خارج از شمول

exception
   

استثنا

exception report
   

گزارش موارد خاص

exceptional cases
   

موارد استثنایی

exceptional items
   

اقلام استثنایی

excess
   

اضافی  -  زیادی

excess present value index
   

شاخص ارزش اضافی فعلی

excess burden of taxation
   

بار اضافی مالیات

excess capacity
   

ظرفیت اضافی

excess cash balance
   

مانده مآزاد وجوه نقد

excess deduction account
   

حساب اضافه برداشت -  حساب مآزاد بر تخصیص

excess earnings accumulation tax
   

مالیات بر انباشت درآمد مآزاد

excess material requisition
   

درخواست مواد بیش از مقدار استاندارد

excess -  profits tax
   

مالیات بر سود اضافه -  مالیات بر سود مآزاد

excess reserves
   

ذخایر مآزاد

excess return
   

بازده اضافی -  بازده مآزاد

excess shares
   

سهام اضافی

exchange
   

مبادله

exchange broker
   

دلال بورس ارز

exchange check
   

چک متقابل

exchange control
   

کنترل ارز -  نظارت بر ارز

exchange depreciation
   

تنزل ارزش ارز -  تنزل ارزش پول خارجی

exchange equalization account
   

حساب برابری ارز

exchange gain
   

سود مبادله -  سود تسعیر ارز

exchange -  listed securities
   

اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس

exchange loss
   

زیان مبادله -  زیان تسعیر ارز

exchange management
   

مدیریت ارز

exchange parity
   

برابری ارز

exchange rate
   

نرخ ارز –نرخ مبادله - نرخ ستد - نرخ تسعیر

exchange rate mechanism
   

مکانیزم نرخ تبدیل

exchange rate risk
   

ریسک نرخ تسعیر

exchange risk
   

احتمال خطر تسعیر ارز -  ریسک تسعیر

exchanger
   

صراف -  دلال ارز

exchequer
   

خزانه -  خزانه داری -  مالیه

Exchequer Bills
   

اسناد خزانه دولت انگلستان

Exchequer Bonds
   

اوراق قرضه خزانه

exchequer equalization fund
   

صندوق تسویه خزانه

excise duty
   

مالیات غیرمستقیم -  مالیات بر تولیدات داخلی

excise license
   

عوارض پروانه -  عوارض جواز -  عوارض مجوز

excise man
   

مامور مالیاتی - مامور مالیات بر فروش

excise tax
   

مالیات غیرمستقیم -  مالیات بر فروش

excluded income tax
   

درآمد معاف از مالیات

exclusion of subsidiaries from consolidation
   

مستثنی کردن شرکت های فرعی از تلفیق

exclusive concession
   

امتیاز انحصاری

excused absence
   

غیبت موجه

excluded property
   

اموال معاف از مالیات

executable files
   

فایلهای اجرایی

expectancy ranks
   

رده های اجرایی

executed contract
   

قرار داد مجری

execution
   

اجرا

evaluation method
   

روش ارزشیابی

evaluation ability
   

توانایی ارزیابی

evaluation interview
   

مصاحبه ارزشیابی

evaluation of internal control
   

ارزیابی سیستم کنترل داخلی

evaluation period
   

دوره ارزیابی

evaluation program
   

ارزش یابی برنامه

evaluation techniques
   

تکنیک های ارزیابی

evasion of tax
   

فرار از پرداخت مالیات -  فرار از بار مالیاتی

even lot
   

رقم گرد شده رند

even parity
   

موازنه زوج بودن

event
   

رخداد - پدیده - رویداد

event accounting
   

حسابداری رویدادها رویدادهای مالی

event risk
   

ریسک واقعه -  احتمال خطر

events occurring after the balance sheet date
   

رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه

events prediction
   

پیش بینی وقایع

events study
   

مطالعه رویدادها

events subsequent to the balance sheet date
   

رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه

events - based accounting information systems
   

سیستم های اطلاعات حسابداری مبتنی بر وقایع -  سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر زمان واقعی رویدادها

evidence
   

شواهد - شاهده

evidence accumulation
   

جمع آوری شواهد -  جمع اوری مدارک مثبته

evidential matter
   

موضوع مستند -  موضوع اسنادی

evolution
   

تکامل

ex
   

بدون -  بی -  فاقد

ex -  all
   

بدون هیچ مزیت

ex ante
   

پیش بینی شده -  برنامه ریزی شده -  آتی

ex ante income
   

سود آتی -  سود تحقق نیافته

ex bond
   

اوراق قرضه بدون بهره متعلقه

ex bonus
   

بدون مزایا -  بدون پاداش

ex coupon
   

فاقد کوپن بهره

ex dividend
   

سهم بی سود

ex dividend date
   

بعد از تاریخ سود سهام

ex -  dividend stock
   

سهام بدون سود جاری

ex drawing
   

بدون حق برداشت

ex factory
   

تحویل درب کارخانه

ex gratia
   

بلا عوض -  همت عالی -  داوطلبانه

ex gratia payment
   

پرداخت کمک بلاعوض

ex officio
   

به موجب منصب - به عنوان مقام رسمی

ex post
   

تاریخ گذشته -  اعتبار گذشته

ex post facto
   

پس رویدادیپژوهشهای نیمه تجربی

ex post income
   

سود واقعی -  سود تحقق یافته

ex -  rights
   

بدون حق تقدم

ex -  rights date
   

تاریخ انقضای مهلت مقرر

ex ship
   

تحویل روی عرشه کشتی

ex warehouse
   

تحویل در انبار فروشنده

ex works
   

تحویل در کارگاه یا انبار -  تحویل در محل تولید

exact
   

کامل - دقیق

exact duplicate
   

رونوشت برار با اصل

exaggerated value
   

ارزش مبالغه شده

exaggeration
   

بزرگنمایی و اغراق

examination
   

معاینه باز رسی - آزمایش

examine
   

رسیدگی

excavation
   

خاک برداری

escrow agreement
   

توافق نامه وثیقه ای

essential assets
   

دارائی های ضروری -  دارائی های اساسی

earliest start time EST
   

زود ترین زمان شروع

established criteria
   

معیار تعیین شده

establishment
   

موسسه -  بنگاه -  تاسیس

establishment charges
   

هزینه های تاسیس

establishment of standards
   

تعیین استاندارد - تعیین شاخص ها

establishing the regression lines
   

تعیین خط روند

estate
   

ماترک -  ملک -  دارائی -  ارث -  حالت -  وضعیت

estate accounting
   

حسابداری اموال موروثی -  حسابداری اموال در اختیار امین ترکه -  حسابداری اموال وقفی

estate agent
   

کارگزاری - بنگاه معاملات املاک

estate duty
   

عوارض املاک -  عوارض اموال موروثی

estate income
   

درآمد ناشی از املاک -  درآمد ناشی از ماترک

estate planning
   

برنامه ریزی برای حداقل سازی مالیات بر ماترک

estate tax
   

مالیات برارث

esteem &Status
   

احترام ومقام

esteem Need
   

نیاز احترام - ارزش - قدر

estimate
   

تخمین زدن - براورد

estimated cost
   

بهای تمام شده براوردی - قیمت تقریبی

estimated liabilities
   

بدهی های برآوردی

estimated net realizable value method
   

روش ارزش خالص بازیافتنی مورد انتظار

estimated revenue
   

درآمد تخمینی پیش بینی شده

estimated salvage value
   

ارزش اسقاط پیش بینی شده -  ارزش باقی مانده پیش بینی شده

estimated schedule
   

زمان بندی تخمیتی

estimated tax
   

مالیات برآوردی -  مالیات پیش بینی شده

estimated value
   

ارزش تقریبی

estimating -  cost system
   

سیستم برآورد بهای تمام شده

estimation objective
   

هدف برآورد

estimation sampling
   

نمونه گیری بر اساس پیش بینی -  نمونه گیری تخمینی

estimation theory
   

تئوری تخمین

estimator
   

برآورد کننده

ethical conduct
   

آئین اخلاقی

ethical investment
   

سرمایه گذاری از بعد اخلاقی -  سرمایه گذری اخلاقی

ethical principles
   

اصول اخلاقی

ethical rulings
   

احکام اخلاقی در حرفه حسابرسی

ethics
   

اخلاق -  موازین اخلاقی -  اخلاق حرفه ای -  آئین رفتاری

ethics rulings
   

ارای صادره درباره ایین رفتار حرفه ای

euro banks
   

بانک های اروپایی

euro bond
   

اوراق قرضه اروپایی

euro check EC
   

چک اروپایی

euro currencies
   

ارزهای اروپایی

euro currency loan market
   

بازار وام با ارز اروپایی

euro dollar
   

سپرده دلار امریکا در بانک های خارج از امریکا

euro market
   

بازار اروپا

European common market
   

بازار مشترک اروپا

European currency unit ECU
   

واحد ارز اروپایی اکو

European economic community EEC
   

جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک

European option
   

اختیار خرید اروپایی

European productivity agency
   

اداره بهره وری اروپا

evaluate
   

ارزیابی کردن

evaluating
   

تعیین ارزش

evaluation
   

برنامه ارزشیابی

equity capital to long -  term debt ratio
   

نسبت حقوق صاحبان سهام سهام سرمایه به بدهی بلندمدت -  نسبت سرمایه مالکانه به بدهی بلند مدت

equity capital to total debt ratio
   

نسبت سرمایه سهامداران به کل بدهی -  نسبت سهام سرمایه به کل بدهی

equity carve -  out
   

عرضه عمومی و فروش سهام شرکت فرعی

equity dilution
   

کاهش حق مالی -  تقلیل حق مالکانه -  کاهش سرمایه

equity financing
   

تامین مالی از طریق افزایش سرمایه -  تامین مالی از طریق سهام سرمایه مالکانه سهام عادی و ممتاز

equity holders
   

سهامداران -  صاحبان سهام

equity interests
   

علایق مالکانه -  بهره مالکانه -  حقوق مالکانه

equity investment
   

سرمایه گذاری درسهام سرمایه

equity -  linked policy
   

خط مشی مرتبط با مالکیت

equity method
   

روش ارزش ویژه

equity method of accounting for long - term
   

روش ارزش ویژه در موردحسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت

equity ownership
   

مالکیت مالک مالکانه -  مالکیت حقوق صاحبان سهام

equity per share
   

حق مالی هرسهم

equity ratio
   

نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع بدهیهاوحقوق

equity receiver
   

کفیل - امین اموال

equity security
   

اوراق مالکیت سهام -  هوراق بهادار مالکانه -  گواهی مالکیت -  سند سرمایه

equity shares
   

سهام حق مالی -  سهام مالکانه

equity shares capital
   

سهام سرمایه مالکانه

equity theory
   

نظریه برابری

equity transaction
   

معامله ارزش ویژه -  معامله حقوق صاحبان سهام

equity transfer rules
   

قواعد انتقال مالکیت

equity turnover
   

دفعات گردش حقوق صاحبان سهام

equivalence
   

تعادل

equivalency test
   

آزمونی که پیش آموختها را می سنجد

equivalent
   

معادل

equivalent groups
   

گروههای معادل

equivalent pension benefit
   

مزایای بازنشستگی معادل

equivalent units
   

معادل آحاد -  واحدهای مساوی -  واحدهای مشابه

erase
   

پاک کردن

erasing
   

حذف کردن - پاک کردن –از بین بردن

ergonomics
   

طراحی کار به نوعی که بر سازگاری شخص با ماشین تاکید داشته باسد

eros
   

غریزه زندگی

erosion
   

فساد تدریجی - فرسایش - تحلیل

errand
   

پیغام - پیغام رسانی - ماموریت

erroneous
   

مغلوط -  نادرست -  پر از اشتباه

erroneous entries
   

ثبت های اشتباه -  ثبت های غلط

error
   

خطا –اشتباه

error analysis
   

تجزیه وتحلیل خطا

error and omissions expected E&OE
   

اشتباهات و از قلم افتادگی ها از طرفین قابل قبول است

error cushion
   

حاشیه اشتباه

error message
   

پیغام خطا
موضوع: لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: extraneous نا مربوط - بیگانه extraordinary غیر مترقبه - فوق العاده extraordinary depreciation استهلاک فوق العاده extraordinary event رویداد غیر مترقبه extraordinary expenses هزینه های غیر مترقبه extraordinary gains and losses سود و زیان غیرمترقبه extraordinary items اقلام غیر مترقبه extraordinary repairs تعمیرات اساسی extraordinary resolution تصمیم فوق العاده extrapolation برون یابی extravagant expenditure هزینه های افراطی extraversion برون گرائی extreme point نقطه حدی extrinsic motivation انگیزش بیرونی extrovert برون گرا ex - work EXW تحویل درب کارخانه یا انبار exposure حدود خطر – امکانات خطر و ریسک در بیمه exposure draft متن پیشنهادی expressing relationship رابطه نمائی expression ابراز - اظهار - تعبیر - نحوه ادا expropriation مصادره یا سلب مالکیت extendable bond اوراق قرضه قابل تمدید extended functional fixation hypothesis فرضیه تداوم ثبات عملکردی extension تمدید extension of time for filing تمدید دوره زمانی تحویل اظهار نامه extent of auditing tests حدود آزمون های حسابرسی - وسعت رسیدگی extent of testing اندازه آزمون external account صورت مالی خارجی external audit حسابرسی خارجی مستقل external auditing حسابرسی مستقل external auditor حسابرس خارجی - حسابرس مستقل external auditor’s opinion اظهار نظر حسابرس مستقل external data داده های خارجی اطلاعات خارجی external decision makers تصمیم گیرندگان خارجی، برون سازمانی external document اسناد و مدارک خارجی external events رویدادهای خارجی external failure costs هزینه های اهمال کنترل کیفی external financial limit سقف حد تامین مالی از منابع خارجی external financial reporting گزارشگری مالی خارجی external financial statements صورتهای مالی خارجی، برون سازمانی external financing تامین مالی خارجی - تامین مالی با استفاده از منابع خارج از موسسه external forces نیروهای خارجی external forecast پیش بینی وقایع خارجی external planning premises پیشداشته های خارجی برنامه ریزی external rewards external factors پاداش خارجی عوامل خارجی - عوامل محیط خارج external sources منابع خارجی external stimulus محرک خارجی external storage حافظه برونی external transaction معاملات خارجی external users of financial statement استفاده کنندگان خارجی یا برون سازمانی external uses مصارف خارجی external validity روایی بیرونی externalities تاثیرات خارجی extra psyche روان بیرونی extinction هیچگونه باز خوری ندادن – خاموشی - چشم پوشی extinguishment منهدم کردن - مستهلک کردن - تسویه کردن - از بین بردن extortionate credit transactions معاملات اعتباری افراطی extra dividend سود سهام فوق العاده - سود سهام اضافی extra ordinary general meeting مجمع عمومی فوق العاده extra - sensory sensing احساس ماورا حسی extra works کارهای جدید extraction خارج کردن extractive industries صنایع استخراجی experimental data داده های تجربی - داده های ازمایشی experimental definition تعریف تجربی experimental design طرح تجربی - طرح ازمایش experimental education اموزش تجربی experimental group گروه تجربی - گروه ازمایشی experimental intervention مداخله تجربی experimental knowledge دانش تجربی - دانش ناشی از تجربه experimental method روش ازمایشی - روش تجربی experimental period دوره تجربی experimental research تحقیق تجربی - تحقیق ازمایشی experimental science علوم تجربی experimental simulation مدل سازی تجربی experimental test ازمون تجربی experimental variance واریانس تجربی expert کارشناس - متخصص - خبره expert opinion اظهار نظر کارشناس - نظریه متخصص expert system سیستم خبره expertise اظهارنظر فنی کردن - نظریه تخصصی دادن expire انقضا expired cost بهای تمام شده منقضی شده expired utility مطلوبیت از دست رفته - تسهیلات منقضی شده expiry date تاریخ انقضاء explanation تبیین - توزیع - بیان - شرح explanatory paragraph بند توضیحی در گزارش حسابرس explicit تشریح – روشن - صریح explicit debit بدهی صریح explicit interest سود واضح – بهره صریح explicit rent اجاره بهای واضح زمین exploitative authoritative استبدادی - استثماری exploration بازرسی - جستجو - بازبینی - معاینه exploratory اکتشافی explosion لیست انفجاری – لیست اجزای به کار گرفته در یک محصول exponent نما در ریاضیات - نماینده exponential توان - تعریفی - تشریحی exponential constant ضریب ثابت نمایی exponential functions توابع نمایی - معادلات نمایی exponential regression برگشت غائی exponential smoothing هموارسازی نمایی export صادرات export agent نمایندگی صادرات - نماینده صادراتی export credit اعتبار صادراتی export earnings درآمد های صادراتی export finance house مرکز تامین مالی مورد نیاز صادرات - اتاق تامین مالی صادرات export house مرکز صادرات - اتاق صادرات export incentives انگیزه های صادراتی - مشوق های صادراتی export license جواز صادرات export manager مدیر صادرات export merchant house مرکز بازرگانی صادراتی export trade corporation شرکت سهامی تجاری صادراتی exporter صادرکننده expectancy انتظار - جمع تجربیات گذشته expectancy theory نظریه انتظار expectation preference مدل توقع - مدل ترجیح expected activity time زمان مورد انتظار فعالیت expected actual capacity ظرفیت واقعی مورد انتظار expected annual activity فعالیت مورد انتظار سالانه - سطح پیش بینی شده تولید در سال آتی expected cash flows جریان های نقدی مورد انتظار expected curve منحنی مورد انتظار expected deviation rate ضریب انحراف مورد انتظار expected dividend سود سهام منتظره expected exit value ارزش خروجی مورد انتظار expected life عمر مورد انتظار - عمر منتظره expected monetary value ارزش پولی مورد انتظار expected rate of return نرخ بازده مورد انتظار expected return بازده مورد انتظار expected return on a portfolio بازده مورد انتظار یک پرتفولیو expected sales volume حجم فروش مورد انتظار expected time زمان مورد انتظار expected utility hypothesis فرضیه فایده مندی مورد انتظار expected value ارزش مورد انتظار expected value method مدل ارزش مورد انتظار expected value of perfect information ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل expected volume حجم مورد انتظار - حجم برآوردی فعالیت دوره آتی expendable fund وجوه قابل مصرف - حساب مستقل قابل خرج expendable trust fund وجوه امانی قابل مصرف expended appropriation اعتبار مصرف شده - تخصیص هزینه خرج شده expenditure خرج - مخارج expenditure authorized مخارج مصوب expenditure committed مخارج تعهد شده expenditure tax مالیات بر مخارج expenditure variance انحراف مخارج expenditures مخارج expense مخارج expense account حساب هزینه expense allocation تسهیم هزینه - سرشکن کردن هزینه expense and revenue summary خلاصه سود و زیان expense budget بودجه عملیات - بودجه هزینه عملیات expense center مرکز هزینه - مخزن هزینه expense control کنترل هزینه - نظارت بر هزینه expense distribution توزیع هزینه - تسهیم هزینه expense prepaid پیش پرداخت هزینه expense recognition شناخت هزینه وتشخیس هزینه expenses هزینه ها expensive گران - گران قیمت experience تجربه experience curve منحنی تجربه experiment آزمایش execution & communication اجرا وابلاغ execution gap فاصله اجرایی - شکاف اجرایی executive رئیس - مدیر اجرایی - مجری executive ability توانایی مدیر اجرایی executive advancement پیشرفت اجرایی executive board هیات عاملاجرائی executive branch قوه اجرائیه - قوه مجریئه - شاخه اجرایی executive class طبقه مجریان مدیران اجرایی executive committee کمیته اجرایی عامل executive compensation plan طرح پاداش مدیران اجرایی و بخشی از سیستم کنترل مدیریت executive council شورای اجرایی executive director مدیر اجرایی - مدیر عامل executive power قوه مجریه executive salaries حقوق مدیران اجرایی executive services خدمات اجرایی executive shares option اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی executive stock option اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی executive vice - president معاون اجرایی executor مجری - مامور اجرا - وصی executor ship accounts حساب های مربوط به اجرا executory contract قرار داد اجرایی executory costs هزینه های اجرایی exempt from taxation معاف از پرداخت مالیات exempt gifts هدایای معاف از پرداخت مالیات exempt organizations سازمان های معاف از پرداخت مالیات exempt private company شرکت خصوصی معاف از مالیات exempt transfer نقل وانتقال معاف از مالیات exempt unit trust بخشودگی مالیاتی شرکت سرمایه گذاری محدود تراست واحد exemption بخشودگی مالیاتی exemptions from consolidated financial statements معافیت های مربوط به ارائه صورت های مالی تلفیقی exemptions from filing accounts معافیت های مربوط به تسلیم حساب های مالی exercise date تاریخ اعمال - تاریخ اجرا exercise price قیمت با استفاده از اعمال حق تقدم، اختیار خرید و یا ضمانت خرید exhibit نشان دادن - ارائه کردن - نمایش exhibition نمایش existence وجود - موجودیت existing facilities تصحیلات موجود existing use value ارزش استفاده جاری دارایی - ارزش مورد استفاده در حال حاضر exit interview مصاحبه ترک خدمت exit price قیمت خروجی - قیمت خروجی در بازار تقاضا - ارزش خالص بازیافتنی - ارزش خروجی جاری exit valuation ارزیابی خروجی exit value ارزش خروجی - ارزش در بازار تقاضا - ارزش خالص بازیافتنی exit - value income statement صورت سود وزیان بر اساس ارزش خروجی exosmosis بیرون تراوی exogenous theory نظریه بیرونی غیر ذاتی exogenous برونی - بیرونی - به طور برون زا expanded equity method روش مبسوط ارزش ویژه در سرمایه گذاری های بلند مدت expansion investments سرمایه گذاریهای توسعه expansion project پروژه توسعه excellence کمال - تعالی excepted provident fund وجوه احتیاطی موارد خاص - وجوه احتیاطی خارج از شمول exception استثنا exception report گزارش موارد خاص exceptional cases موارد استثنایی exceptional items اقلام استثنایی excess اضافی - زیادی excess present value index شاخص ارزش اضافی فعلی excess burden of taxation بار اضافی مالیات excess capacity ظرفیت اضافی excess cash balance مانده مآزاد وجوه نقد excess deduction account حساب اضافه برداشت - حساب مآزاد بر تخصیص excess earnings accumulation tax مالیات بر انباشت درآمد مآزاد excess material requisition درخواست مواد بیش از مقدار استاندارد excess - profits tax مالیات بر سود اضافه - مالیات بر سود مآزاد excess reserves ذخایر مآزاد excess return بازده اضافی - بازده مآزاد excess shares سهام اضافی exchange مبادله exchange broker دلال بورس ارز exchange check چک متقابل exchange control کنترل ارز - نظارت بر ارز exchange depreciation تنزل ارزش ارز - تنزل ارزش پول خارجی exchange equalization account حساب برابری ارز exchange gain سود مبادله - سود تسعیر ارز exchange - listed securities اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس exchange loss زیان مبادله - زیان تسعیر ارز exchange management مدیریت ارز exchange parity برابری ارز exchange rate نرخ ارز –نرخ مبادله - نرخ ستد - نرخ تسعیر exchange rate mechanism مکانیزم نرخ تبدیل exchange rate risk ریسک نرخ تسعیر exchange risk احتمال خطر تسعیر ارز - ریسک تسعیر exchanger صراف - دلال ارز exchequer خزانه - خزانه داری - مالیه Exchequer Bills اسناد خزانه دولت انگلستان Exchequer Bonds اوراق قرضه خزانه exchequer equalization fund صندوق تسویه خزانه excise duty مالیات غیرمستقیم - مالیات بر تولیدات داخلی excise license عوارض پروانه - عوارض جواز - عوارض مجوز excise man مامور مالیاتی - مامور مالیات بر فروش excise tax مالیات غیرمستقیم - مالیات بر فروش excluded income tax درآمد معاف از مالیات exclusion of subsidiaries from consolidation مستثنی کردن شرکت های فرعی از تلفیق exclusive concession امتیاز انحصاری excused absence غیبت موجه excluded property اموال معاف از مالیات executable files فایلهای اجرایی expectancy ranks رده های اجرایی executed contract قرار داد مجری execution اجرا evaluation method روش ارزشیابی evaluation ability توانایی ارزیابی evaluation interview مصاحبه ارزشیابی evaluation of internal control ارزیابی سیستم کنترل داخلی evaluation period دوره ارزیابی evaluation program ارزش یابی برنامه evaluation techniques تکنیک های ارزیابی evasion of tax فرار از پرداخت مالیات - فرار از بار مالیاتی even lot رقم گرد شده رند even parity موازنه زوج بودن event رخداد - پدیده - رویداد event accounting حسابداری رویدادها رویدادهای مالی event risk ریسک واقعه - احتمال خطر events occurring after the balance sheet date رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه events prediction پیش بینی وقایع events study مطالعه رویدادها events subsequent to the balance sheet date رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه events - based accounting information systems سیستم های اطلاعات حسابداری مبتنی بر وقایع - سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر زمان واقعی رویدادها evidence شواهد - شاهده evidence accumulation جمع آوری شواهد - جمع اوری مدارک مثبته evidential matter موضوع مستند - موضوع اسنادی evolution تکامل ex بدون - بی - فاقد ex - all بدون هیچ مزیت ex ante پیش بینی شده - برنامه ریزی شده - آتی ex ante income سود آتی - سود تحقق نیافته ex bond اوراق قرضه بدون بهره متعلقه ex bonus بدون مزایا - بدون پاداش ex coupon فاقد کوپن بهره ex dividend سهم بی سود ex dividend date بعد از تاریخ سود سهام ex - dividend stock سهام بدون سود جاری ex drawing بدون حق برداشت ex factory تحویل درب کارخانه ex gratia بلا عوض - همت عالی - داوطلبانه ex gratia payment پرداخت کمک بلاعوض ex officio به موجب منصب - به عنوان مقام رسمی ex post تاریخ گذشته - اعتبار گذشته ex post facto پس رویدادیپژوهشهای نیمه تجربی ex post income سود واقعی - سود تحقق یافته ex - rights بدون حق تقدم ex - rights date تاریخ انقضای مهلت مقرر ex ship تحویل روی عرشه کشتی ex warehouse تحویل در انبار فروشنده ex works تحویل در کارگاه یا انبار - تحویل در محل تولید exact کامل - دقیق exact duplicate رونوشت برار با اصل exaggerated value ارزش مبالغه شده exaggeration بزرگنمایی و اغراق examination معاینه باز رسی - آزمایش examine رسیدگی excavation خاک برداری escrow agreement توافق نامه وثیقه ای essential assets دارائی های ضروری - دارائی های اساسی earliest start time EST زود ترین زمان شروع established criteria معیار تعیین شده establishment موسسه - بنگاه - تاسیس establishment charges هزینه های تاسیس establishment of standards تعیین استاندارد - تعیین شاخص ها establishing the regression lines تعیین خط روند estate ماترک - ملک - دارائی - ارث - حالت - وضعیت estate accounting حسابداری اموال موروثی - حسابداری اموال در اختیار امین ترکه - حسابداری اموال وقفی estate agent کارگزاری - بنگاه معاملات املاک estate duty عوارض املاک - عوارض اموال موروثی estate income درآمد ناشی از املاک - درآمد ناشی از ماترک estate planning برنامه ریزی برای حداقل سازی مالیات بر ماترک estate tax مالیات برارث esteem &Status احترام ومقام esteem Need نیاز احترام - ارزش - قدر estimate تخمین زدن - براورد estimated cost بهای تمام شده براوردی - قیمت تقریبی estimated liabilities بدهی های برآوردی estimated net realizable value method روش ارزش خالص بازیافتنی مورد انتظار estimated revenue درآمد تخمینی پیش بینی شده estimated salvage value ارزش اسقاط پیش بینی شده - ارزش باقی مانده پیش بینی شده estimated schedule زمان بندی تخمیتی estimated tax مالیات برآوردی - مالیات پیش بینی شده estimated value ارزش تقریبی estimating - cost system سیستم برآورد بهای تمام شده estimation objective هدف برآورد estimation sampling نمونه گیری بر اساس پیش بینی - نمونه گیری تخمینی estimation theory تئوری تخمین estimator برآورد کننده ethical conduct آئین اخلاقی ethical investment سرمایه گذاری از بعد اخلاقی - سرمایه گذری اخلاقی ethical principles اصول اخلاقی ethical rulings احکام اخلاقی در حرفه حسابرسی ethics اخلاق - موازین اخلاقی - اخلاق حرفه ای - آئین رفتاری ethics rulings ارای صادره درباره ایین رفتار حرفه ای euro banks بانک های اروپایی euro bond اوراق قرضه اروپایی euro check EC چک اروپایی euro currencies ارزهای اروپایی euro currency loan market بازار وام با ارز اروپایی euro dollar سپرده دلار امریکا در بانک های خارج از امریکا euro market بازار اروپا European common market بازار مشترک اروپا European currency unit ECU واحد ارز اروپایی اکو European economic community EEC جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک European option اختیار خرید اروپایی European productivity agency اداره بهره وری اروپا evaluate ارزیابی کردن evaluating تعیین ارزش evaluation برنامه ارزشیابی equity capital to long - term debt ratio نسبت حقوق صاحبان سهام سهام سرمایه به بدهی بلندمدت - نسبت سرمایه مالکانه به بدهی بلند مدت equity capital to total debt ratio نسبت سرمایه سهامداران به کل بدهی - نسبت سهام سرمایه به کل بدهی equity carve - out عرضه عمومی و فروش سهام شرکت فرعی equity dilution کاهش حق مالی - تقلیل حق مالکانه - کاهش سرمایه equity financing تامین مالی از طریق افزایش سرمایه - تامین مالی از طریق سهام سرمایه مالکانه سهام عادی و ممتاز equity holders سهامداران - صاحبان سهام equity interests علایق مالکانه - بهره مالکانه - حقوق مالکانه equity investment سرمایه گذاری درسهام سرمایه equity - linked policy خط مشی مرتبط با مالکیت equity method روش ارزش ویژه equity method of accounting for long - term روش ارزش ویژه در موردحسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت equity ownership مالکیت مالک مالکانه - مالکیت حقوق صاحبان سهام equity per share حق مالی هرسهم equity ratio نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع بدهیهاوحقوق equity receiver کفیل - امین اموال equity security اوراق مالکیت سهام - هوراق بهادار مالکانه - گواهی مالکیت - سند سرمایه equity shares سهام حق مالی - سهام مالکانه equity shares capital سهام سرمایه مالکانه equity theory نظریه برابری equity transaction معامله ارزش ویژه - معامله حقوق صاحبان سهام equity transfer rules قواعد انتقال مالکیت equity turnover دفعات گردش حقوق صاحبان سهام equivalence تعادل equivalency test آزمونی که پیش آموختها را می سنجد equivalent معادل equivalent groups گروههای معادل equivalent pension benefit مزایای بازنشستگی معادل equivalent units معادل آحاد - واحدهای مساوی - واحدهای مشابه erase پاک کردن erasing حذف کردن - پاک کردن –از بین بردن ergonomics طراحی کار به نوعی که بر سازگاری شخص با ماشین تاکید داشته باسد eros غریزه زندگی erosion فساد تدریجی - فرسایش - تحلیل errand پیغام - پیغام رسانی - ماموریت erroneous مغلوط - نادرست - پر از اشتباه erroneous entries ثبت های اشتباه - ثبت های غلط error خطا –اشتباه error analysis تجزیه وتحلیل خطا error and omissions expected E&OE اشتباهات و از قلم افتادگی ها از طرفین قابل قبول است error cushion حاشیه اشتباه error message پیغام خطا،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 01:02 ق.ظdifferentiation
   

مشتق گیری - فاضله گیری

diffusion
   

تفاوت و تفکیک مطالب از یکدیگر پخش - انتشار

digital
   

دیجیتال - رقمی

digital computer
   

کامپیوتر عددی

digital peoples
   

اشخاص ارقامی

dilemma
   

معضل - معما - دوراهی - تنگ نا

dilution
   

تقلیل ارزش

dilutive earning per share
   

درآمد کاهش یافته هر سهم

dilutive securities
   

اوراق بهادار رقیق شدنی

dimension
   

بعد

diminishing balance depreciation
   

استهلاک به روش مانده نزولی

diplomat
   

سیاستمدار - دیپلمات

diplomatic service
   

دیپلماتیک

direct labor hours
   

ساعات کار مستقیم

direct
   

مستقیم

direct access
   

دسترسی مستقیم

direct access storage devices DASD
   

انباره های دسترسی مستقیم

direct aggressive
   

پرخاشگری مستقیم

departmentation by product
   

طبقه بندی بر اساس محصول

departmentation by territory
   

طبقه بندی بر حسب ناحیه

departmentation intermediate
   

تقسیم وظایف میانی

departmentation primary
   

تقسیم وظایف ابتدایی

departmentation ultimate
   

تقسیم وظایف نهایی

departure from historical cost
   

انحراف از بهای تمام شده تاریخی

dependability
   

اعتماد پذیری - قابلیت اعتماد

dependent
   

وابسته

dependent variable
   

متغیر وابسته

depletable assets
   

داراییهای نقصان پذیر تهی شدنی

depleted cost
   

بهای تمام شده کاهش یافته

depletion
   

استهلاک منابع طبیعی

depletion allowance
   

ذخیره استهلاک منابع طبیعی

depletion reserve
   

ذخیره استهلاک منابع طبیعی

deposit
   

سپرده

deposit administration fund
   

حساب سپرده غیر دیداری

deposit in transit
   

سپرده های بین راهی

deposit loan
   

وام سپرده

deposit receipt
   

رسید سپرده

deposit slip
   

فیش بانکی

deposit taking institutions
   

موسسات سپرده گذاری

deposit warrant
   

تضمین سپرده

depositor
   

سپرده گذار

depository transfer check
   

چک انتقالی بین بانکی سپرده گذاری شده

depreciable amount
   

مبلغ قابل استهلاک

depreciable asset
   

دارایی قابل استهلاک استهلاک پذیر

depreciable life
   

عمر قابل استهلاک

depreciation
   

استهلاک –کاهش پیاپی

depreciation expense
   

هزینه استهلاک

depreciation accounting
   

حسابداری استهلاک

depreciation adjustments
   

تعدیلات مربوط به استهلاک

depreciation allowance
   

ذخیره استهلاک

depreciation currency
   

ارز فرسایشی

depreciation methods
   

روشهای محاسبه استهلاک

depreciation provision
   

ذخیره استهلاک

depreciation rate
   

نرخ استهلاک

depreciation reserve
   

ذخیره استهلاک

depreciation schedule
   

جدول استهلاکی

depreciation tax shield
   

حمایت مالیاتی استهلاک

depression
   

رکود

derivatives
   

اوراق بهادارمشتق شده از اوراق بهادار دیگر

description
   

توصیف - تشریح - شرح

descriptive
   

توصیفی مطالعه

descriptive method
   

روش توصیفی - تشریحی

descriptive financial statement
   

صورت مالی توصیفی

descriptive scale
   

مقیاس ترسیمی توصیفی

descriptive studies
   

مطالعات توصیفی

design engineer
   

مهندس طراح

design skill
   

مهارت طراحی

desired audit risk
   

ریسک مطلوب حسابرسی

desired change
   

تغییر مطلوب

de - skilled
   

مهارت زدایی

destination
   

مقصد

detachable stock warrant
   

برگ ضمانت خرید سهام

detail account
   

حساب تفصیلی

detail record
   

ثبت جزئی

detail review
   

بررسی تفصیلی

detailed audit
   

حسابرسی جزئیات

detailed drawings
   

نقشه های تفصیلی

detailed income statement
   

صورت حساب سود و زیان به شکل تفصیلی

detailed project
   

طرح تفصیلی

detailed subsidiary accounts
   

حسابهای معین تفضیلی

details
   

جزئیات

detection control
   

کنترل های کشف

detection of fraud
   

کشف تقلب

detective
   

کارگاه

detector
   

اشکار ساز - یابنده - کشف کننده

degrees of freedom
   

درجات آزادگی

digressive taxation
   

مالیات تصاعدی نزولی

dehumanization
   

غیر انسانی ساختن - انسان زدایی

del credere
   

ضمانت فروشنده

del credere agent
   

بنگاه ضمانت کننده اعتبار

delay
   

تاخیر

delay call
   

مکالمه با تاخیر

delayed costing
   

هزینه یابی معکوس

delayed delivery
   

تحویل معوق

delegate
   

نماینده - وکیل

delegation
   

تفویض

delegation of authority
   

تفویض اختیار

delegation of power
   

تفویض قدرت - واگذاری قدرت

delegative style
   

سبک تفویضی

delete
   

حذف کردن

delinquency tax
   

مالیات دیر کرد

delinquent account
   

حساب خسارات دیرکرد

delinquent account receivable
   

حساب دریافتنی موعد گذشته

delinquent price
   

قیمت کالای تحویلی

delinquent tax
   

مالیاتهای معوق

delivery
   

تحویل

delivery data
   

تاریخ تحویل

delivery note
   

حواله تحویل

delivery terms
   

شرایط تحویل

demand
   

تقاضا

demand debt
   

بدهی عند المطالبه

demand bill
   

حواله عند المطالبه

demand draft
   

برات عند المطالبه

demand fluctuations
   

نو سانات تقاضا

demand inflation
   

تورم ناشی از افزایش تقاضا

demand loan
   

وام دیداری

demand note
   

سند مطالباتی

demand price
   

حداکثر قیمت پیشنهادی خریدار

demandant
   

متقاضی

demanding
   

کوشش طلب

democracy
   

حکومت عامه –دموکراسی

democratic method
   

روش دموکراتیک - روش آزادمنشانه

demographic statistics
   

آمار جمعیتی

demolition costs of building
   

هزینه های تخریب ساختمان

demonetization
   

تنزل ارزش پول

demonstration
   

نمایش

demurrage
   

جریمه دیرکرد

denationalization
   

خصوصی سازی

denial of opinion
   

عدم اظهار نظر

denomination value
   

ارزش اسمی

denotative
   

تصریحی - تمیزی - تفکیکی

density
   

تراکم

dent
   

تاثیر منفی داشتن

departing
   

خروجی

department
   

اداره - قسمت - بخش

department head
   

رئیس اداره

department of commerce
   

اداره بازرگانی

department report
   

گزارش بخش، گزارش قسمت، گزارش دایره

departmental budget
   

بودجه دوایر

departmental policy
   

خط مشی واحدی

departmental rate of return
   

نرخ بازده بر حسب قسمتها

departmental accounting
   

حسابداری قسمتی

departmental burden
   

سربار دوایر

departmental charge
   

هزینه دایره

departmental factory overhead
   

سربار دوایر کارخانه

departmental margin
   

حاشیه سود ناخالص دایره

departmentalization
   

تسهیم کردن به چند بخش

departmentation
   

تقسیم وظایف – گروه بندی وظایف

departmentation by number
   

طبقه بندی بر حسب تعداد

departmentation by enterprise function
   

طبقه بندی بر حسب وظیفه موسسه

departmentation by clientele
   

طبقه بندی بر حسب ارباب رجوع

departmentation by process
   

طبقه بندی بر حسب فرایند

defensive instruments
   

ابزارهای دفاعی

defensive - identification
   

همانند سازی دفاعی

deferral method
   

روش انتقال به دوره های اتی

deferred annuity
   

مستمری معلق

deferred asset
   

دارایی معوق

deferred expense
   

هزینه انتقالی به دوره های آتی

deferred bound
   

ورقه قرضه عقب افتاده

deferred call
   

بازخرید معوق

deferred capital
   

سرمایه انتقالی

deferred charge
   

هزینه معوق

deferred charges
   

مخارج انتقالی به دوره های اتی

deferred compensation
   

پاداش عقب افتاده

deferred consideration agreement
   

موافقت نامه ملاحظات آتی

deferred cost
   

هزینه انتقالی به دوره های آتی

deferred coupon note
   

برگه کوپن

deferred credit
   

پیش دریافت

deferred credits or revenue
   

درآمدهای انتقالی به دوره های اتی

deferred debt
   

بدهی انتقالی به دوره های آتی

deferred demand
   

تقاضای معوقه

deferred dividend
   

سود سهام معوق

deferred expenditure
   

مخارج معوق

deferred gross profit
   

سود ناویژه انتقالی به دوره های اتی

deferred income
   

درآمد انتقالی به دوره های اتی

deferred income taxes
   

مالیات بر درآمد انتقالی به دوره های اتی

deferred investment tax credit
   

امتیاز مالیاتی

deferred liability
   

بدهی انتقالی به دوره های آتی

deferred maintenance
   

پرداخت معوق

deferred payment sale
   

فروش قسطی

deferred payment agreement
   

قرارداد پرداخت معوق

deferred payments
   

پرداختهای انتقالی به دوره های اتی

deferred rate mortgage
   

نرخ معوق وام رهنی

deferred rebates
   

تخفیفات معوق

deferred repairs
   

تعمیرات معوق

deferred revenue income
   

درآمد انتقالی به دوره های اتی

deferred shares
   

سهام معوق

deferred stock
   

سهام معوق

deferred tax credit
   

امتیاز مالیاتی انتقالی به دوره های اتی

deferred taxes
   

مالیاتهای انتقالی به دوره های اتی

deficit spending
   

کسر بودجه

deficiency
   

نقض - کاستی - کمبود

deficiency account
   

حساب کسری

deficiency appropriation
   

کمبود اعتبار مصوب

deficiency letter
   

نامه کسری

deficiency or surplus account
   

حساب کسر یا اضافه

deficiency payment
   

پرداخت ناقص

deficit
   

کسر –کسر موازنه -  کسری

deficit financing
   

تامین کسر بودجه –تامین مالی از طریق کسر بودجه

define
   

تعریف کردن

defined benefit pension plan
   

طرح بازنشستگی با مزایای مشخص و تعریف شده

defined contribution pension plan
   

طرح بازنشستگی با سهم تعیین شده کارفرما

defining equation
   

معادله معرف

determinable current liabilities
   

بدهیهای جاری قابل تعیین

deflation
   

ضد تورم

deflationary
   

ضد تورمی

deflator
   

ضریب تعیین کننده قیمت تورمی

defunct company
   

شرکت منحله

degeneracy
   

تباهی - انحطاط

degenerate solution
   

حل منحط

degree
   

درجه

degree of confirmation
   

درجه تائید شدگی

degree of dissimilarity of activities
   

درجه عدم تشابه فعالیتها

degree of financial leverage
   

درجه اهرم مالی

degree of freedom
   

درجه آزادی

degree of interaction
   

درجه مواجه - درجه تعامل

degree of operating leverage
   

درجه اهرم عملیاتی

degree of persistence
   

درجه ثبات

degree of risk
   

میزان خطر - احتمال خطر

degree of simplicity
   

درجه سادگی

decay
   

فرو پاشی

decentralization
   

غیر تمرکز

decentralized filing
   

بایگانی غیر متمرکز

decentralized hiring
   

استخدام غیر متمرکز

decimal
   

اعشاری – دهگان

decimal - point indicator
   

شاخص ممیز نما

decision
   

تصمیم

decision interval
   

فاصله تصمیم گیری

decision maker
   

تصمیم گیرنده

decision making
   

تصمیم گیری

decision making process
   

فرایند تصمیم گیری

decision model
   

مدل تصمیم گیریوالگوی تصمیم گیری

decision objective
   

هدف تصمیم گیری

decision relevance
   

مربوط بودن تصمیم

decision role
   

نقش تصمیم گیری

decision rule
   

قاعده تصمیم گیری

decision support system
   

سیستم پشتیبان تصمیم گیری

decision table
   

جدول تصمیم

decision theory
   

تئوری تصمیم

decision tree
   

درخت تصمیم گیری

decision usefulness
   

مفید بودن تصمیم گیری

decision variables
   

متغیر های تصمیم گیری

decisional unit
   

واحد تصمیماتی - واحد تصمیم گیری

decision - latitude
   

دامنه تصمیم

decision - makers
   

تصمیم گیران

decision - making apparatus
   

دستگاه تصمیم گیری

declaration
   

اظهار نامه

declaration date
   

تاریخ اعلام

declaration day
   

روز اعلام

declaration of dividend
   

اعلام سود سهام

declaration of solvency
   

اعلام توانایی پرداخت تعهدات

declared capital
   

سرمایه ثبت شده

declared value
   

ارزش اعلام شده

declassified cost
   

هزینه طبقه بندی نشده

decline in economic usefulness
   

تنزل در فایده مندی اقتصادی

decline in physical services
   

کاهش در خدمات فیزیکی

declining balance method
   

روش مانده نزولی

decode
   

رمزگشودن

decoding
   

کشف رمز کردن

decomposition principle
   

اصل تجزیه

decrease
   

کاستن

decreasing function
   

تابع نزولی

decreasing marginal cost
   

هزینه نهایی نزولی

decreasing rate
   

نرخ نزولی

decreasing cost
   

هزینه نزولی

decrement
   

نقصان

dedicated capital
   

سرمایه اهدایی

deductible amounts
   

مبالغ قابل کسر

deduction
   

کاهش

deduction at source
   

کسر از منبع

deductive
   

قیاسی

deductive theory
   

نظریه قیاسی

deductive inference
   

استنتاج استقرایی

deductive argument
   

استدلال قیاسی

deductive certainty
   

یقین عقلی

deed of arrangement
   

سند قولنامه

deed of convenant
   

تعهد نامه

deed of gift
   

سند اعطا

deed of partnership
   

شرکت نامه

deed of sale
   

سند فروش

deed of stock
   

قباله سهام

deed of trust
   

سند وثیقه

deep discount securities
   

اوراق بهادار با تخفیف زیاد

deep gain securi ties
   

اوراق بهادار با صرف زیاد

defalcation
   

اختلاس

default
   

کوتاهی – قصور - عدم پرداخت

defeasance
   

ایجاد وجوه امانی

defect
   

عیب - نقص

defective
   

معیوب

defective account
   

حساب ضایعات

defective units
   

واحدهای ضایع شده

defense mechanism
   

مکانیسم دفاعی

dawn raid
   

خرید قبل از بالا رفتن قیمت

dawn shift
   

شیفت صبح

day book
   

دفتر روزانه

day labor
   

کارمزدی

day of grace
   

مهلت اضافی

day to day expenditure
   

مخارج روز مره

days sales outstanding
   

میانگین دوره وصول مطالبات

days to sell inventory
   

میانگین دوره گردش موجودیها

dead file
   

بایگانی راکد

dead rent
   

اجاره اجباری

dead time
   

زمان تلف شده

dead weight debt
   

بدهی غیر تولیدی

deadheading pay
   

هزینه ایاب و ذهاب

deal
   

معامله کردن

deal in futures
   

معامله سلف کردن

dealer in debt
   

دلال بدهی

dealer in second hand goods
   

دلال اجناس دست دوم

dean
   

رییس دانشکده

dear bought
   

خرید با ارزش

dear money
   

پول با ارزش

death benefit
   

مستمری فوت –مستمری وظیفه

death tax
   

مالیات بر ارث

death - duties
   

مالیات بر ارث

debate
   

مذاکره - مباحثه - مناظره

debenture
   

اوراق قرضه

debenture redemption reserve
   

ذخیره بازخرید اوراق قرضه

debenture bound
   

اوراق قرضه بدون تضمین

debenture capital
   

سرمایه حاصل از فروش اوراق قرضه

debenture certificate
   

گواهی قرضه - سند استرداد

debenture convertible
   

سهم قرضه قابل تبدیل

debenture holder
   

دارنده اوراق قرضه

debenture issue
   

نشر قرضه

debenture stock
   

اوراق قرضه

debit
   

بدهکار/بدهکار کردن

debit& credit conventions
   

قواعد بدهکار  -  بستانکار کردن

debit advice
   

اعلامیه بدهکار

debit balance
   

مانده بدهکار

debit entry
   

ثبت بدهکار

debit memorandum
   

اعلامیه بدهکار

debit side
   

طرف بدهکار

debt
   

دین - بدهی

debt adjusting
   

تعدیل بدهی

debt capacity
   

ظرفیت استقراضی

debt capital
   

سرمایه تامین شده از طریق بدهی

debt ceiling
   

سقف بدهی

debt collection agency
   

بنگاه وصول مطالبات

debt collector
   

کارگزار وصول مطالبات

debt conversion
   

تبدیل بدهی

debt discounting
   

تنزیل بدهی

debt equity ratio
   

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

debt equity swaps
   

معاوضه بدهی با سرمایه

debt factoring
   

فروش مطالبات

debt financing
   

تامین مالی از طریق استقراض

debt instrument
   

ابزار بدهی

debt like
   

شبه وام

debt limit
   

سقف بدهی

debt marketable securities
   

اوراق بدهی قابل معامله

debt paying ability
   

توانایی پرداخت بهره

debt ratio
   

نسبت بدهی به جمع – بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

debt restructuring
   

تجدید ساختار بدهی

debt service
   

بازپرداخت اصل و بهره بدهی

debt service fund
   

وجوه لازم برای بازپرداخت اصل و بهره بدهی

debt service ratio
   

نسبت بازپرداخت اقسام وام

debt to net worth ratio
   

نسبت بدهی به ارزش ویژه

debt to total assets
   

نسبت بدهی به کل دارایی

debt - equity ratio
   

نسبت بدهی به حقوق - صاحبان سهام - نسبت وام به سرمایه

debt - like
   

شبه وام

debtor
   

بدهکار

debtors
   

بدهکاران

debtors collection period
   

دوره وصول مطالبات

debtors turnover ratio
   

نسبت گردش بدهکاران

debtors ledger
   

دفتر معین بدهکاران

debug
   

خطا یابی - اشکال زدایی

cutoff errors
   

اشتباهات انقطاعی

cutoff period
   

دوره انقطاعی

cutoff procedures
   

رویه های انقطاع

cutoff statements
   

صورت تفکیکی معاملات درآزمون انقطاع

cycle
   

چرخه - دور - گردش - سیکل

cycle billing
   

ارسال ادواری صورتحساب

cycle count
   

شمارش ادواری

cycle time
   

چرخه زمان

cyclically balanced budget
   

بودجه متوازن ادواری

cyclical budget
   

بودجه ادواری

cyclical financial reporting
   

گزارشگری مالی ادواری

cyclical fluctuation
   

نوسانات ادواری

cyclical positions
   

مشاغل ادواری

cyclical unemployment
   

بیکاری ادواری -  بیکاری فصلی

daily contracted hour
   

ساعات کار قراردادی روزانه

data transmission equipment
   

ابزار انتقال داده ها

deduction from gross income
   

کسر از سود ناویژه

deduction from net income
   

کسر از سود ویژه

deficiency statement
   

صورت کسر درآمد

daily pay
   

مزد روزانه - حقوق روز مزدی

daily plan
   

طرح روزانه

daily program
   

برنامه روزانه

damage
   

خسارت - آسیب دیدگی

data
   

داده

data bound
   

مقید به داده ها

data storage
   

نگهداری داده

data alignment
   

ردیف کردن داده ها

data analysis
   

تحلیل داده ها – داده مبنا -  مبنای داده ها – پایگاه داده ها

data base
   

بانک اطلاعاتی

data base administrator
   

مسئول بانک اطلاعات

data base management
   

مدیریت پایگاه داده ای

data base management system
   

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

data bit
   

عناصری از حافظه که در ان اطلاعات ثبت میشود

data capture
   

جمع آوری اطلاعات

data collection
   

گرد اوری داده ها

data communication
   

مخابره اطلاعات

data communication specialist
   

کارشناس شبکه ارتباطی

data conversion
   

تبدیل اطلاعات

data effective
   

کارآیی داده ها

data element dictionary
   

فرهنگ اقلام اطلاعاتی

data file
   

پرونده داده ها

data flow chart
   

نمودار گردش اطلاعات

data flow diagram
   

نمودار گردش اطلاعات

data gathering
   

گرد اوری داده ها

data inter change format file
   

فایل قالب بندی داده های تعاملی

data integrity
   

صحت اطلاعات

data logging
   

جا دادن اطلاعات

data matrix
   

ماتریس داده ها

data medium
   

میانه داده ها

data mining
   

استخراج داده در مدل رگرسیون

date of declaration
   

تاریخ اعلام سود سهام

date of grace
   

مهلت واریز

date of invoice
   

تاریخ سیاهه – تاریخ صورتحساب

date of maturity
   

تاریخ سررسید

date of order
   

تاریخ سفارش

data organization
   

سازمان یا ساختار اطلاعات

data preparation
   

تدارک اطلاعات

data privacy
   

اطلاعات خصوصی

data processing
   

بعمل اوردن اطلاعات داده سازی - پردازش دادهها - فرابری داده

data processing center
   

مرکز پردازش داده ها

data processing system
   

سیستم پردازش اطلاعاتی

data protection
   

حفاظت داده ها

data raw
   

اطلاعات خام - اطلاعات اولیه

data record
   

ثبت داده ها

data register
   

ثبت کننده اطلاعات

data retrieval
   

باز یابی داده

data set
   

مجموعه اطلاعاتی

data sink
   

منبع اطلاعات

data stores
   

مخازن داده ها

data structure
   

ساختار اطلاعات

data - making
   

داده سازی

dated draft
   

برات موعد دار

dated earned surplus
   

مآزاد تحصیل شده زمان بندی شده

dated securities
   

اوراق بهادار مدت دار
موضوع: لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: differentiation مشتق گیری - فاضله گیری diffusion تفاوت و تفکیک مطالب از یکدیگر پخش - انتشار digital دیجیتال - رقمی digital computer کامپیوتر عددی digital peoples اشخاص ارقامی dilemma معضل - معما - دوراهی - تنگ نا dilution تقلیل ارزش dilutive earning per share درآمد کاهش یافته هر سهم dilutive securities اوراق بهادار رقیق شدنی dimension بعد diminishing balance depreciation استهلاک به روش مانده نزولی diplomat سیاستمدار - دیپلمات diplomatic service دیپلماتیک direct labor hours ساعات کار مستقیم direct مستقیم direct access دسترسی مستقیم direct access storage devices DASD انباره های دسترسی مستقیم direct aggressive پرخاشگری مستقیم departmentation by product طبقه بندی بر اساس محصول departmentation by territory طبقه بندی بر حسب ناحیه departmentation intermediate تقسیم وظایف میانی departmentation primary تقسیم وظایف ابتدایی departmentation ultimate تقسیم وظایف نهایی departure from historical cost انحراف از بهای تمام شده تاریخی dependability اعتماد پذیری - قابلیت اعتماد dependent وابسته dependent variable متغیر وابسته depletable assets داراییهای نقصان پذیر تهی شدنی depleted cost بهای تمام شده کاهش یافته depletion استهلاک منابع طبیعی depletion allowance ذخیره استهلاک منابع طبیعی depletion reserve ذخیره استهلاک منابع طبیعی deposit سپرده deposit administration fund حساب سپرده غیر دیداری deposit in transit سپرده های بین راهی deposit loan وام سپرده deposit receipt رسید سپرده deposit slip فیش بانکی deposit taking institutions موسسات سپرده گذاری deposit warrant تضمین سپرده depositor سپرده گذار depository transfer check چک انتقالی بین بانکی سپرده گذاری شده depreciable amount مبلغ قابل استهلاک depreciable asset دارایی قابل استهلاک استهلاک پذیر depreciable life عمر قابل استهلاک depreciation استهلاک –کاهش پیاپی depreciation expense هزینه استهلاک depreciation accounting حسابداری استهلاک depreciation adjustments تعدیلات مربوط به استهلاک depreciation allowance ذخیره استهلاک depreciation currency ارز فرسایشی depreciation methods روشهای محاسبه استهلاک depreciation provision ذخیره استهلاک depreciation rate نرخ استهلاک depreciation reserve ذخیره استهلاک depreciation schedule جدول استهلاکی depreciation tax shield حمایت مالیاتی استهلاک depression رکود derivatives اوراق بهادارمشتق شده از اوراق بهادار دیگر description توصیف - تشریح - شرح descriptive توصیفی مطالعه descriptive method روش توصیفی - تشریحی descriptive financial statement صورت مالی توصیفی descriptive scale مقیاس ترسیمی توصیفی descriptive studies مطالعات توصیفی design engineer مهندس طراح design skill مهارت طراحی desired audit risk ریسک مطلوب حسابرسی desired change تغییر مطلوب de - skilled مهارت زدایی destination مقصد detachable stock warrant برگ ضمانت خرید سهام detail account حساب تفصیلی detail record ثبت جزئی detail review بررسی تفصیلی detailed audit حسابرسی جزئیات detailed drawings نقشه های تفصیلی detailed income statement صورت حساب سود و زیان به شکل تفصیلی detailed project طرح تفصیلی detailed subsidiary accounts حسابهای معین تفضیلی details جزئیات detection control کنترل های کشف detection of fraud کشف تقلب detective کارگاه detector اشکار ساز - یابنده - کشف کننده degrees of freedom درجات آزادگی digressive taxation مالیات تصاعدی نزولی dehumanization غیر انسانی ساختن - انسان زدایی del credere ضمانت فروشنده del credere agent بنگاه ضمانت کننده اعتبار delay تاخیر delay call مکالمه با تاخیر delayed costing هزینه یابی معکوس delayed delivery تحویل معوق delegate نماینده - وکیل delegation تفویض delegation of authority تفویض اختیار delegation of power تفویض قدرت - واگذاری قدرت delegative style سبک تفویضی delete حذف کردن delinquency tax مالیات دیر کرد delinquent account حساب خسارات دیرکرد delinquent account receivable حساب دریافتنی موعد گذشته delinquent price قیمت کالای تحویلی delinquent tax مالیاتهای معوق delivery تحویل delivery data تاریخ تحویل delivery note حواله تحویل delivery terms شرایط تحویل demand تقاضا demand debt بدهی عند المطالبه demand bill حواله عند المطالبه demand draft برات عند المطالبه demand fluctuations نو سانات تقاضا demand inflation تورم ناشی از افزایش تقاضا demand loan وام دیداری demand note سند مطالباتی demand price حداکثر قیمت پیشنهادی خریدار demandant متقاضی demanding کوشش طلب democracy حکومت عامه –دموکراسی democratic method روش دموکراتیک - روش آزادمنشانه demographic statistics آمار جمعیتی demolition costs of building هزینه های تخریب ساختمان demonetization تنزل ارزش پول demonstration نمایش demurrage جریمه دیرکرد denationalization خصوصی سازی denial of opinion عدم اظهار نظر denomination value ارزش اسمی denotative تصریحی - تمیزی - تفکیکی density تراکم dent تاثیر منفی داشتن departing خروجی department اداره - قسمت - بخش department head رئیس اداره department of commerce اداره بازرگانی department report گزارش بخش، گزارش قسمت، گزارش دایره departmental budget بودجه دوایر departmental policy خط مشی واحدی departmental rate of return نرخ بازده بر حسب قسمتها departmental accounting حسابداری قسمتی departmental burden سربار دوایر departmental charge هزینه دایره departmental factory overhead سربار دوایر کارخانه departmental margin حاشیه سود ناخالص دایره departmentalization تسهیم کردن به چند بخش departmentation تقسیم وظایف – گروه بندی وظایف departmentation by number طبقه بندی بر حسب تعداد departmentation by enterprise function طبقه بندی بر حسب وظیفه موسسه departmentation by clientele طبقه بندی بر حسب ارباب رجوع departmentation by process طبقه بندی بر حسب فرایند defensive instruments ابزارهای دفاعی defensive - identification همانند سازی دفاعی deferral method روش انتقال به دوره های اتی deferred annuity مستمری معلق deferred asset دارایی معوق deferred expense هزینه انتقالی به دوره های آتی deferred bound ورقه قرضه عقب افتاده deferred call بازخرید معوق deferred capital سرمایه انتقالی deferred charge هزینه معوق deferred charges مخارج انتقالی به دوره های اتی deferred compensation پاداش عقب افتاده deferred consideration agreement موافقت نامه ملاحظات آتی deferred cost هزینه انتقالی به دوره های آتی deferred coupon note برگه کوپن deferred credit پیش دریافت deferred credits or revenue درآمدهای انتقالی به دوره های اتی deferred debt بدهی انتقالی به دوره های آتی deferred demand تقاضای معوقه deferred dividend سود سهام معوق deferred expenditure مخارج معوق deferred gross profit سود ناویژه انتقالی به دوره های اتی deferred income درآمد انتقالی به دوره های اتی deferred income taxes مالیات بر درآمد انتقالی به دوره های اتی deferred investment tax credit امتیاز مالیاتی deferred liability بدهی انتقالی به دوره های آتی deferred maintenance پرداخت معوق deferred payment sale فروش قسطی deferred payment agreement قرارداد پرداخت معوق deferred payments پرداختهای انتقالی به دوره های اتی deferred rate mortgage نرخ معوق وام رهنی deferred rebates تخفیفات معوق deferred repairs تعمیرات معوق deferred revenue income درآمد انتقالی به دوره های اتی deferred shares سهام معوق deferred stock سهام معوق deferred tax credit امتیاز مالیاتی انتقالی به دوره های اتی deferred taxes مالیاتهای انتقالی به دوره های اتی deficit spending کسر بودجه deficiency نقض - کاستی - کمبود deficiency account حساب کسری deficiency appropriation کمبود اعتبار مصوب deficiency letter نامه کسری deficiency or surplus account حساب کسر یا اضافه deficiency payment پرداخت ناقص deficit کسر –کسر موازنه - کسری deficit financing تامین کسر بودجه –تامین مالی از طریق کسر بودجه define تعریف کردن defined benefit pension plan طرح بازنشستگی با مزایای مشخص و تعریف شده defined contribution pension plan طرح بازنشستگی با سهم تعیین شده کارفرما defining equation معادله معرف determinable current liabilities بدهیهای جاری قابل تعیین deflation ضد تورم deflationary ضد تورمی deflator ضریب تعیین کننده قیمت تورمی defunct company شرکت منحله degeneracy تباهی - انحطاط degenerate solution حل منحط degree درجه degree of confirmation درجه تائید شدگی degree of dissimilarity of activities درجه عدم تشابه فعالیتها degree of financial leverage درجه اهرم مالی degree of freedom درجه آزادی degree of interaction درجه مواجه - درجه تعامل degree of operating leverage درجه اهرم عملیاتی degree of persistence درجه ثبات degree of risk میزان خطر - احتمال خطر degree of simplicity درجه سادگی decay فرو پاشی decentralization غیر تمرکز decentralized filing بایگانی غیر متمرکز decentralized hiring استخدام غیر متمرکز decimal اعشاری – دهگان decimal - point indicator شاخص ممیز نما decision تصمیم decision interval فاصله تصمیم گیری decision maker تصمیم گیرنده decision making تصمیم گیری decision making process فرایند تصمیم گیری decision model مدل تصمیم گیریوالگوی تصمیم گیری decision objective هدف تصمیم گیری decision relevance مربوط بودن تصمیم decision role نقش تصمیم گیری decision rule قاعده تصمیم گیری decision support system سیستم پشتیبان تصمیم گیری decision table جدول تصمیم decision theory تئوری تصمیم decision tree درخت تصمیم گیری decision usefulness مفید بودن تصمیم گیری decision variables متغیر های تصمیم گیری decisional unit واحد تصمیماتی - واحد تصمیم گیری decision - latitude دامنه تصمیم decision - makers تصمیم گیران decision - making apparatus دستگاه تصمیم گیری declaration اظهار نامه declaration date تاریخ اعلام declaration day روز اعلام declaration of dividend اعلام سود سهام declaration of solvency اعلام توانایی پرداخت تعهدات declared capital سرمایه ثبت شده declared value ارزش اعلام شده declassified cost هزینه طبقه بندی نشده decline in economic usefulness تنزل در فایده مندی اقتصادی decline in physical services کاهش در خدمات فیزیکی declining balance method روش مانده نزولی decode رمزگشودن decoding کشف رمز کردن decomposition principle اصل تجزیه decrease کاستن decreasing function تابع نزولی decreasing marginal cost هزینه نهایی نزولی decreasing rate نرخ نزولی decreasing cost هزینه نزولی decrement نقصان dedicated capital سرمایه اهدایی deductible amounts مبالغ قابل کسر deduction کاهش deduction at source کسر از منبع deductive قیاسی deductive theory نظریه قیاسی deductive inference استنتاج استقرایی deductive argument استدلال قیاسی deductive certainty یقین عقلی deed of arrangement سند قولنامه deed of convenant تعهد نامه deed of gift سند اعطا deed of partnership شرکت نامه deed of sale سند فروش deed of stock قباله سهام deed of trust سند وثیقه deep discount securities اوراق بهادار با تخفیف زیاد deep gain securi ties اوراق بهادار با صرف زیاد defalcation اختلاس default کوتاهی – قصور - عدم پرداخت defeasance ایجاد وجوه امانی defect عیب - نقص defective معیوب defective account حساب ضایعات defective units واحدهای ضایع شده defense mechanism مکانیسم دفاعی dawn raid خرید قبل از بالا رفتن قیمت dawn shift شیفت صبح day book دفتر روزانه day labor کارمزدی day of grace مهلت اضافی day to day expenditure مخارج روز مره days sales outstanding میانگین دوره وصول مطالبات days to sell inventory میانگین دوره گردش موجودیها dead file بایگانی راکد dead rent اجاره اجباری dead time زمان تلف شده dead weight debt بدهی غیر تولیدی deadheading pay هزینه ایاب و ذهاب deal معامله کردن deal in futures معامله سلف کردن dealer in debt دلال بدهی dealer in second hand goods دلال اجناس دست دوم dean رییس دانشکده dear bought خرید با ارزش dear money پول با ارزش death benefit مستمری فوت –مستمری وظیفه death tax مالیات بر ارث death - duties مالیات بر ارث debate مذاکره - مباحثه - مناظره debenture اوراق قرضه debenture redemption reserve ذخیره بازخرید اوراق قرضه debenture bound اوراق قرضه بدون تضمین debenture capital سرمایه حاصل از فروش اوراق قرضه debenture certificate گواهی قرضه - سند استرداد debenture convertible سهم قرضه قابل تبدیل debenture holder دارنده اوراق قرضه debenture issue نشر قرضه debenture stock اوراق قرضه debit بدهکار/بدهکار کردن debit& credit conventions قواعد بدهکار - بستانکار کردن debit advice اعلامیه بدهکار debit balance مانده بدهکار debit entry ثبت بدهکار debit memorandum اعلامیه بدهکار debit side طرف بدهکار debt دین - بدهی debt adjusting تعدیل بدهی debt capacity ظرفیت استقراضی debt capital سرمایه تامین شده از طریق بدهی debt ceiling سقف بدهی debt collection agency بنگاه وصول مطالبات debt collector کارگزار وصول مطالبات debt conversion تبدیل بدهی debt discounting تنزیل بدهی debt equity ratio نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام debt equity swaps معاوضه بدهی با سرمایه debt factoring فروش مطالبات debt financing تامین مالی از طریق استقراض debt instrument ابزار بدهی debt like شبه وام debt limit سقف بدهی debt marketable securities اوراق بدهی قابل معامله debt paying ability توانایی پرداخت بهره debt ratio نسبت بدهی به جمع – بدهی ها و حقوق صاحبان سهام debt restructuring تجدید ساختار بدهی debt service بازپرداخت اصل و بهره بدهی debt service fund وجوه لازم برای بازپرداخت اصل و بهره بدهی debt service ratio نسبت بازپرداخت اقسام وام debt to net worth ratio نسبت بدهی به ارزش ویژه debt to total assets نسبت بدهی به کل دارایی debt - equity ratio نسبت بدهی به حقوق - صاحبان سهام - نسبت وام به سرمایه debt - like شبه وام debtor بدهکار debtors بدهکاران debtors collection period دوره وصول مطالبات debtors turnover ratio نسبت گردش بدهکاران debtors ledger دفتر معین بدهکاران debug خطا یابی - اشکال زدایی cutoff errors اشتباهات انقطاعی cutoff period دوره انقطاعی cutoff procedures رویه های انقطاع cutoff statements صورت تفکیکی معاملات درآزمون انقطاع cycle چرخه - دور - گردش - سیکل cycle billing ارسال ادواری صورتحساب cycle count شمارش ادواری cycle time چرخه زمان cyclically balanced budget بودجه متوازن ادواری cyclical budget بودجه ادواری cyclical financial reporting گزارشگری مالی ادواری cyclical fluctuation نوسانات ادواری cyclical positions مشاغل ادواری cyclical unemployment بیکاری ادواری - بیکاری فصلی daily contracted hour ساعات کار قراردادی روزانه data transmission equipment ابزار انتقال داده ها deduction from gross income کسر از سود ناویژه deduction from net income کسر از سود ویژه deficiency statement صورت کسر درآمد daily pay مزد روزانه - حقوق روز مزدی daily plan طرح روزانه daily program برنامه روزانه damage خسارت - آسیب دیدگی data داده data bound مقید به داده ها data storage نگهداری داده data alignment ردیف کردن داده ها data analysis تحلیل داده ها – داده مبنا - مبنای داده ها – پایگاه داده ها data base بانک اطلاعاتی data base administrator مسئول بانک اطلاعات data base management مدیریت پایگاه داده ای data base management system سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی data bit عناصری از حافظه که در ان اطلاعات ثبت میشود data capture جمع آوری اطلاعات data collection گرد اوری داده ها data communication مخابره اطلاعات data communication specialist کارشناس شبکه ارتباطی data conversion تبدیل اطلاعات data effective کارآیی داده ها data element dictionary فرهنگ اقلام اطلاعاتی data file پرونده داده ها data flow chart نمودار گردش اطلاعات data flow diagram نمودار گردش اطلاعات data gathering گرد اوری داده ها data inter change format file فایل قالب بندی داده های تعاملی data integrity صحت اطلاعات data logging جا دادن اطلاعات data matrix ماتریس داده ها data medium میانه داده ها data mining استخراج داده در مدل رگرسیون date of declaration تاریخ اعلام سود سهام date of grace مهلت واریز date of invoice تاریخ سیاهه – تاریخ صورتحساب date of maturity تاریخ سررسید date of order تاریخ سفارش data organization سازمان یا ساختار اطلاعات data preparation تدارک اطلاعات data privacy اطلاعات خصوصی data processing بعمل اوردن اطلاعات داده سازی - پردازش دادهها - فرابری داده data processing center مرکز پردازش داده ها data processing system سیستم پردازش اطلاعاتی data protection حفاظت داده ها data raw اطلاعات خام - اطلاعات اولیه data record ثبت داده ها data register ثبت کننده اطلاعات data retrieval باز یابی داده data set مجموعه اطلاعاتی data sink منبع اطلاعات data stores مخازن داده ها data structure ساختار اطلاعات data - making داده سازی dated draft برات موعد دار dated earned surplus مآزاد تحصیل شده زمان بندی شده dated securities اوراق بهادار مدت دار،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 01:01 ق.ظ

    

تادیه برات

drawee
   

برات گیر - محل علیه

drawer
   

برات کش - محیل - طراح

drawings
   

برداشتها

drive
   

انگیزه - سائق - مشوق - غریزه

driving right
   

حق برداشت

driving term
   

شرط بازدارنده

driving forces
   

نیروهای وادارنده

drop shipment
   

حمل مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده

drum printer
   

دستگاه چاپ استوانه ای

du pont chart
   

نمودار دو پانت

du pont ratio system
   

روش نسبت یابی دوپانت

dual
   

همزاد - دوگانه

dual aspect
   

دو طرفه بودن حسابها

dual aspect concept
   

مفهوم دو طرفه بودن حسابها

dual currency bond
   

اوراق قرضه برحسب ارز دوگانه

dual dating
   

تاریخ گذاری دو گانه

dual market
   

بازارثانویه

dual problem
   

مسئله ثانویه

dual programming
   

عملکرد وبرنامه ثانوی

dual purpose tests
   

ازمونهای مضاعف

dual sampling
   

نمونه گیری مضاعف

dual simplex method
   

روش سمپلکس ثانویه

dual systems method
   

روش نظامهای دو گانه

dual tax
   

مالیات مضاعف

dual transfer pricing
   

قیمت گذاری دوگانه انتقالات داخلی

dual variables
   

متغیر های ثانویه

dualistic
   

دوگانه

duality
   

زوجییت - دو گانگی

Diary method
   

روش ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

dummy
   

مجازی

dummy activity
   

فعالیت مجازی

dummy directors
   

مدیران پوشالی - مدیران ظاهری

dummy stockholder
   

سهامدار غیر واقعی

dummy variable
   

متغیر مجازی

dump
   

جنس را برای رقابت با دیگرات ارزات فروختن

dumping
   

قیمت شکنی

dun
   

بستانکار

duopoly
   

انحصار دو قطبی

duplicated sample
   

نمونه دوتایی

duplication
   

دوباره کاری - تکرار وظائف - نسخه برداری

duplication method
   

روش تکثیر

duplication of function
   

تکرار وظائف –دوباره کاری مظائف

durable capital products
   

محصولات مصرفی با دوام

durable consumers products
   

محصولات سرمایه ای با دوام

duration
   

مدت

duration of the work
   

مدت اتمام کار

during construction
   

در خلال ساختشناخت درآمد

during production
   

در خلال تولید

dishonor
   

نکول، بد حسابی

dishonor a draft
   

نکول برات

dishonored check
   

چک بلامحل

dishonored note
   

سند نکول شده

dishonoring of a bill of exchange
   

نکول برات ارزی

duty
   

عوارض - وظیفه - تکلیف

duty criteria
   

معیار های انجام وظیفه

duty drawback
   

برگشت بخشی از حقوق گمرکی

duty free
   

معاف از عوارض

dynamic
   

پویا

dynamic management
   

مدیریت پویا

dividends in kind
   

سود غیر نقدی سهام

dividends payable
   

سود سهام پرداختنی

dividends per share
   

سود هر سهم

divisibility
   

بخش پذیری

divisible credit
   

اعتبار قابل تقسیم

division manager
   

مدیر بخش

division of labor
   

تقسیم کار

docking of pay
   

کسر حقوق

doctrine
   

دکترین - آیین - آموزه

documentary bill
   

برات اسنادی

documentary credit
   

اعتبارات اسنادی

documentary letter of credit
   

اعتبار نامه اسنادی

documentary method
   

روش اسنادی

documentation
   

مستند سازی

documents against acceptance
   

تحویل اسناد در مقابل قبولی برات

documents against payment
   

تحویل اسناد در مقابل پرداخت

documents and records
   

مدارک و سوابق

dole
   

حقوق ایام بیکاری

dollar unit sampling DUS
   

نمونه گیری با ضریب احتمال مناسب با مبالغ

dollar value life method
   

روش ارزشیابی

domain
   

حیطه

domestic
   

داخلی

domestic constraints
   

محدودیت های داخلی

domestic corporation
   

شرکت سهامی داخلی

domestic environment
   

محیط داخلی

domestic firms
   

شرکتهای داخلی

domestic pressures
   

فشار های داخلی

domestic trade
   

تجارت داخلی

dominant criteria
   

معیارهای غالب

dominant leader
   

رهبر مسلط - رهبر غالب

donate
   

بخش کردن - هبه کردن

donated assets
   

دارائیهای اهدائی

donated capital
   

سرمایه اهدایی

donated capital stock
   

سهام سرمایه اهدایی

donated shares
   

سهام اهدایی

donated stock
   

سهام اهدایی

donated surplus
   

مآزاد اهدایی

donated treasury stock
   

سهام خزانه اهدایی

dormant account
   

حساب راکد

dormant company
   

شرکتهای غیر فعال

double barreled bond
   

اوراق قرضه با تضمین مضاعف

double classification
   

طبقه بندی مضاعف

double declining balance
   

مانده نزولی مضاعف

double declining balance depreciation method
   

روش استهلاک با مانده نزولی مضاعف

double entry
   

حسابداری دوبل

double entry accounting
   

دفتر داری دوبل

double - entry system of accounting
   

سیستم حسابداری دو طرفه

double liability
   

بدهی مضاعف

double option
   

اختیار دو جانبه

double taxation
   

مالیات مضاعف

double time
   

پرداخت دستمزد دو برابر دستمزد عادی

doubtful accounts
   

حسابهای مشکوک الوصل

doubtful debts
   

بدهیهای مشکوک الوصول

doutch auction
   

حراج نزولی – حراج سبک هلندی

down grade demote
   

تنزل رتبه

downloading
   

پیاده کردن - پیاده نمودن فایل از کامپیوتر

down payment
   

پیش پرداخت

downstream sales
   

فروش کالا توسط شرکت اصلی به فرعی

downtime
   

زمان بیکاری

downturn
   

رکود اقتصادی

draft
   

چرک نویس - حروف معمولی چاپگر

disqualification
   

عدم صلاحیت

dissatisfies
   

عوامل نا راضی کننده

dissatisfaction
   

عدم رضایت - نا خشنودی - نارضایی

disseminate
   

ابلاغ کردن - منتشر کردن

dissimilar assets
   

دارایی های غیر مشابه

dissimilation
   

نا همانند سازی

dissolution
   

انحلال

dissolve
   

منحل کردن

dissonance
   

نا هما هنگی - نا جوری - نا هنجاری

dissuasion
   

انصراف

distinctiveness
   

اختصاصرفتار خاص

distortion
   

تغییر شکل

distraint
   

مصادره اموال، توقیف اموال

distress merchandise
   

موجودی کالای توقیف شده

distress price
   

قیمت اجباری

distributable income
   

در امد قابل توزیع

distributable profit
   

سود قابل توزیع

distributable reserves
   

ذخایر قابل توزیع

distributed profit
   

سود تقسیم شده

distribution expenses
   

هزینه های توزیع

distribution network
   

شبکه توزیع

distribution of dividend
   

توزیع سود سهام

distribution point
   

نقطه انشعاب

distribution to owners
   

توزیع منافع بین صاحبان سهام سرمایه

distribution cost analysis
   

تجزیه و تحلیل هزینه های فروش و بازاریابی توزیع

distribution profile
   

منحنی نمودار توزیع

distribution system
   

نظام توزیعی

distributor
   

توزیع کننده

district auditor
   

حسابرس منطقه ای

disturbance
   

اختلال - اشفتگی - ناراحتی

disturbing
   

اختلال زا

divergence
   

واگرائی

divergent
   

متباعد - وا گرا - انشعاب پذیر - مختلف

diversification
   

متنوع سازی

diversification strategy
   

استراتژی متنوع سازی

diversified companies
   

شرکتهای با فعالیت متنوع

diversity of opinion
   

اختلاف سلیقه

divest
   

تهی کردن

divided powers
   

قوای تقسیم شده

dividend
   

سود سهام

dividend account
   

حساب سود سهام

dividend control
   

کنترل سود سهام

dividend coverage ratio
   

نسبت پوشش سود سهام

dividend in arrears
   

سود سهام عقب افتاده

dividend in kind
   

سود سهام غیر نقدی

dividend income
   

درآمد سود سهام

dividend of declared
   

سود سهام اعلام شده

dividend distribution
   

توزیع سود سهام

dividend limitation
   

محدودیت در تقسیم سود سهام

dividend mandate
   

مجوز پرداخت سود سهام

dividend payable
   

سود سهام پرداختی

dividend payout
   

پرداخت سود سهام

dividend policy
   

سیاست تقسیم سود سهام

dividend preferences
   

اولوییتهای سود سهام

dividend reinvestment plan
   

طرح سرمایه گذاری مجدد سود سهام

dividend restraint
   

محدودیت در تقسیم سود سهام

dividend valuation model
   

مدل ارزش یابی سود سهام

dividend waiver
   

لغو سود سهام

dividend warrant
   

ضمانت پرداخت سود سهام

dividend washing
   

سود سهام غیر صوری

dividend yield
   

بازده سود سهام

dividend paid
   

سود سهام پرداخت شده

discount allowed
   

تخفیف اعطایی

discount bond
   

اوراق قرضه بدون بهره

discount broker
   

صراف

discount factor
   

عامل تنزیل

discount loan
   

وام تنزیلی

discount lost
   

تخفیف از دست رفته

discount market
   

بازار تنزیل اوراق بهادار

discount on stock
   

کسر سهام

discount period
   

دوره تنزیل

discount rate
   

نرخ تنزیل

discount received
   

تخفیف دریافت شده

discount value of bond
   

ارزش اوراق قرضه باکسر

discounted cash flow
   

روش گردش - وجه نقد تنزیل شده - تنزیل گردش وجوه

discounted notes
   

اسناد تجاری تنزیل شده

discounted pay back period
   

دوره برگشت تنزیل شده

discounted price
   

قیمت تخفیف داده شده

discounted value
   

ارزش تنزیل شده

discounted with recourse
   

تنزیل با حق رجوع

discounted without recourse
   

تنزیل بدون حق رجوع

discounting
   

تنزیل

discounting back
   

تنزبل مجدد

discounting cash flows
   

تنزبل جریانهای نقدی

discounting process
   

شیوه تنزیل

discounting receivable
   

تنزیل مطالبات

discountinued operations
   

عملیات متوقف شده

discovery sampling
   

نمونه گیری اکتشافی

discovery value accounting
   

حسابداری ارزش اکتشافی

discrete
   

گسسته - جدا - مجزا

discrete variable
   

متغیر گسسته

discretion
   

بصیرت - نظر – صلاحدید - خود رای

discriminate analysis
   

تجزیه وتحلیل تمایزی

discrimination
   

تبعیض

discussion paper
   

مقاله ای برای بحث

disintegration
   

وا گرایی - فرو پاشی - تجزیه

disintermediation
   

تورم زدایی

disinvestment
   

برداشت از سرمایه

disjoint event
   

حوادث نا متقاطع - نا سازگار

disjoint set
   

مجموعه های مجزا

disk
   

دیسک - دیسکت - نرم دیسک

disk drive
   

گردونه دیسک - دیسک گردان

dismiss
   

منفصل کردن

Dismiss to
   

منفصل کردن - معزول کردن

dismissal
   

انفصال

dismissal compensation
   

باز خرید سوابق خدمت

dismissal pay
   

حقوق انفصال

disobedient employee
   

کارمند متمرد

disorganization
   

بی سازمانی

dispersion
   

گسسته - نا پیوسته - متغیر… - پراکندگی

displaced aggressive
   

پرخاشگری جایگزین

displaced of distribution
   

پراکندگی توزیع

displaced plant
   

ماشین آلات جایگزین شده

displacement
   

جابجایی - جابجاشدن - جابه جاسازی

display
   

نمایش

display screen
   

صفحه نمایش

display unit
   

دستگاه نمایشگرصفحه تلویزییونی

disposable income
   

درآمد قابل خرج

disposal
   

واگذاری و فروش - در معرض گذاری

disposal of segment of an enterprise
   

واگذاری قسمتی ازیک واحد تجاری

disposal value
   

ارزش واگذاری اسقاط

disposition of funds
   

تخصیص وجوه

disposition of net income
   

تخصیص سود ناویژه

dispossession
   

سلب مالکیت

disputes
   

اختلاف

direct correlation
   

همبستگی مستقیم

direct cost
   

هزینه مستقیم

direct costing
   

هزینه یابی مستقیم

direct financial interests
   

منافع مالی مستقیم

direct material usages
   

مواد مستقیم مصرفی

direct allocation method
   

روش تخصیص مستقیم

direct data entry
   

ثبت مستقیم داده ها

direct debit system
   

سیستم برداشت مستقیم

direct debt
   

بدهی مستقیم

direct expense
   

هزینه مستقیم

direct experience
   

تجربه شخصی - تجربه مستقیم

direct factory overhead
   

سربار مستقیم کارخانه

direct financing lease
   

اجاره با تامین مالی مستقیم

direct foreign investment
   

سرمایه کذاری مستقیم خارجی

direct integration
   

یکپارچگی مستقیم

direct inventory reduction method
   

روش کاهش مستقیم ارزش موجودی

direct labor
   

کار مستقیم

direct labor budget
   

بودجه کار مستقیم

direct labor cost
   

هزینه کار مستقیم

direct labor hour rate
   

نرخ ساعات کار مستقیم

direct lease
   

اجاره مستقیم

direct manufacturing costs
   

هزینه های مستقیم ساخت

direct material purchases budget
   

بودجه خرید مواد مستقیم

direct material mix variance
   

انحراف ترکیب مواد مستقیم

direct material yield variance
   

انحراف بازده مواد مستقیم

direct materials
   

مواد مستقیم

direct materials budget
   

بودجه مواد اولیه مستقیم

direct method
   

روش مستقیم

direct operating costs
   

هزینه های مستقیم عملیاتی

direct overhead
   

سربار مستقیم

direct payment
   

پرداخت مستقیم

direct supervision
   

نظارت مستقیم - سرپرستی مستقیم

direct supervisor
   

سرپرست مستقیم

direct tax
   

مالیات مستقیم

direct valuation
   

ارزشیابی مستقیم

directing
   

هدایت

direction
   

هدایت - رهبری

directionality
   

جهت مندی - جهت گیری

directive
   

جهت دهنده

directive interview
   

مصاحبه ارشادی

directive method
   

روش دستوری

directive ness
   

هدفمندی

director
   

مدیر - رهبر

director of education
   

سرپرست اموزش

directors orientation
   

جهت گیری هیات مدیره

directory
   

فهرست

disability insurance
   

بیمه ازکارافتادگی

disability charge
   

غرامت از کار افتادگی - غرامت نغص عضو

disadvantage
   

معایب

dischargeto
   

اخراج - اخراج کردن

disciplinary action penalties
   

جرایم انضباطی - تنبیهات انضباطی

disciplinary action
   

تدبیر انضباطی

discipline
   

انضباط

disclaimer of opinion
   

عدم اظهار نظر

disclosure
   

افشا

disclosure principle
   

اصل افشا

disclosure of a business
   

افشای اطلاعات یک بخش متوقف شده

disclosure of accounting
   

افشا خط مشی های حسابداری

disclosure of extra ordinaries
   

افشای اقلام غیر مترقبه

disclosure requirements
   

الزامات افشا

discontinued operations
   

عملیات متوقف شده

discount
   

تخفیف

discount accumulating
   

انباشت کسر

discount amortization on bonds payable
   

استهلاک کسر اوراق قرضه پرداختی

detention
   

بازداشت –توقیف

determine
   

تعئین نمودن

determiner
   

تصمیم گیرنده

determinism
   

فلسفه جبری - فلسفه تقدیری

deterministic and stochastic
   

معین - قطعی - غیر احتمالی - تعین کننده - جبری

deterrence
   

باز دارندگی - منع

detour
   

انحراف مسیر

detriment
   

خسارت

detrimental
   

زیان آور

devaluation
   

کاهش ارزش پول

development
   

پرورش - توسعه - پیشرفت

development budget
   

بودجه عمرانی

development expense
   

هزینه توسعه

development land tax
   

مالیات بهسازی زمین

development of supervisor
   

پرورش سرپرستان

development plan
   

طرح توسعه

development - stage enterprises
   

واحد های تجاری قبل از مرحله بهره برداری

deviation
   

انحراف

deviation allowable
   

انحراف مجاز

deviation education
   

اموزش انحرافی

deviation rate
   

ضریب انحراف

device
   

وسیله - اسباب - ابزار

diagnose
   

تشخیص دادن

diagnosing skill
   

مهارت تشخیصی

diagnosis
   

شناخت مسئله

diagnosis method
   

روش تشخیص

diagnostic
   

عیب شناسی – عیب یابی

diagnostic circuit
   

مدار غیب یاب

diagnostic studies
   

مطالعات تشخیصی

diagnostic indicator
   

شاخص تشخیصی

diagnostic procedure
   

مرحله ای که ماشین به بررسی عیب وایرادهای خودش پردازد

diagnostic test
   

آزمایش تشخیص

dialog
   

محاوره - گفت وشنود

dichotomous
   

دو ارزشی

dichotomous variables
   

متغیر های دوارزشی

dichotomy
   

تقسیم دوبخشی - معضل - دوراهی - تضاد تقسیم دوگانه

data dictionary
   

واژه نامه داده ها

dictionary of occupational title
   

فرهنگ عناوین شغلی

difference
   

تفاوت

difference estimation
   

براورد تفاضلی

different levels of production
   

سطوح مختلف تولید

differential aptitude test
   

ازمون تشخیص استعداد

differential calculus
   

حساب فاضله

differential cost
   

بهای تمام شده تفاضلی

differential cost analysis
   

تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلی

differential piece work plan
   

طرح پاره کاری نسبی

differential specific
   

ویژگی متفاوت

differentiate
   

تمایز گذاری - تفکیک

موضوع: لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: تادیه برات drawee برات گیر - محل علیه drawer برات کش - محیل - طراح drawings برداشتها drive انگیزه - سائق - مشوق - غریزه driving right حق برداشت driving term شرط بازدارنده driving forces نیروهای وادارنده drop shipment حمل مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده drum printer دستگاه چاپ استوانه ای du pont chart نمودار دو پانت du pont ratio system روش نسبت یابی دوپانت dual همزاد - دوگانه dual aspect دو طرفه بودن حسابها dual aspect concept مفهوم دو طرفه بودن حسابها dual currency bond اوراق قرضه برحسب ارز دوگانه dual dating تاریخ گذاری دو گانه dual market بازارثانویه dual problem مسئله ثانویه dual programming عملکرد وبرنامه ثانوی dual purpose tests ازمونهای مضاعف dual sampling نمونه گیری مضاعف dual simplex method روش سمپلکس ثانویه dual systems method روش نظامهای دو گانه dual tax مالیات مضاعف dual transfer pricing قیمت گذاری دوگانه انتقالات داخلی dual variables متغیر های ثانویه dualistic دوگانه duality زوجییت - دو گانگی Diary method روش ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه dummy مجازی dummy activity فعالیت مجازی dummy directors مدیران پوشالی - مدیران ظاهری dummy stockholder سهامدار غیر واقعی dummy variable متغیر مجازی dump جنس را برای رقابت با دیگرات ارزات فروختن dumping قیمت شکنی dun بستانکار duopoly انحصار دو قطبی duplicated sample نمونه دوتایی duplication دوباره کاری - تکرار وظائف - نسخه برداری duplication method روش تکثیر duplication of function تکرار وظائف –دوباره کاری مظائف durable capital products محصولات مصرفی با دوام durable consumers products محصولات سرمایه ای با دوام duration مدت duration of the work مدت اتمام کار during construction در خلال ساختشناخت درآمد during production در خلال تولید dishonor نکول، بد حسابی dishonor a draft نکول برات dishonored check چک بلامحل dishonored note سند نکول شده dishonoring of a bill of exchange نکول برات ارزی duty عوارض - وظیفه - تکلیف duty criteria معیار های انجام وظیفه duty drawback برگشت بخشی از حقوق گمرکی duty free معاف از عوارض dynamic پویا dynamic management مدیریت پویا dividends in kind سود غیر نقدی سهام dividends payable سود سهام پرداختنی dividends per share سود هر سهم divisibility بخش پذیری divisible credit اعتبار قابل تقسیم division manager مدیر بخش division of labor تقسیم کار docking of pay کسر حقوق doctrine دکترین - آیین - آموزه documentary bill برات اسنادی documentary credit اعتبارات اسنادی documentary letter of credit اعتبار نامه اسنادی documentary method روش اسنادی documentation مستند سازی documents against acceptance تحویل اسناد در مقابل قبولی برات documents against payment تحویل اسناد در مقابل پرداخت documents and records مدارک و سوابق dole حقوق ایام بیکاری dollar unit sampling DUS نمونه گیری با ضریب احتمال مناسب با مبالغ dollar value life method روش ارزشیابی domain حیطه domestic داخلی domestic constraints محدودیت های داخلی domestic corporation شرکت سهامی داخلی domestic environment محیط داخلی domestic firms شرکتهای داخلی domestic pressures فشار های داخلی domestic trade تجارت داخلی dominant criteria معیارهای غالب dominant leader رهبر مسلط - رهبر غالب donate بخش کردن - هبه کردن donated assets دارائیهای اهدائی donated capital سرمایه اهدایی donated capital stock سهام سرمایه اهدایی donated shares سهام اهدایی donated stock سهام اهدایی donated surplus مآزاد اهدایی donated treasury stock سهام خزانه اهدایی dormant account حساب راکد dormant company شرکتهای غیر فعال double barreled bond اوراق قرضه با تضمین مضاعف double classification طبقه بندی مضاعف double declining balance مانده نزولی مضاعف double declining balance depreciation method روش استهلاک با مانده نزولی مضاعف double entry حسابداری دوبل double entry accounting دفتر داری دوبل double - entry system of accounting سیستم حسابداری دو طرفه double liability بدهی مضاعف double option اختیار دو جانبه double taxation مالیات مضاعف double time پرداخت دستمزد دو برابر دستمزد عادی doubtful accounts حسابهای مشکوک الوصل doubtful debts بدهیهای مشکوک الوصول doutch auction حراج نزولی – حراج سبک هلندی down grade demote تنزل رتبه downloading پیاده کردن - پیاده نمودن فایل از کامپیوتر down payment پیش پرداخت downstream sales فروش کالا توسط شرکت اصلی به فرعی downtime زمان بیکاری downturn رکود اقتصادی draft چرک نویس - حروف معمولی چاپگر disqualification عدم صلاحیت dissatisfies عوامل نا راضی کننده dissatisfaction عدم رضایت - نا خشنودی - نارضایی disseminate ابلاغ کردن - منتشر کردن dissimilar assets دارایی های غیر مشابه dissimilation نا همانند سازی dissolution انحلال dissolve منحل کردن dissonance نا هما هنگی - نا جوری - نا هنجاری dissuasion انصراف distinctiveness اختصاصرفتار خاص distortion تغییر شکل distraint مصادره اموال، توقیف اموال distress merchandise موجودی کالای توقیف شده distress price قیمت اجباری distributable income در امد قابل توزیع distributable profit سود قابل توزیع distributable reserves ذخایر قابل توزیع distributed profit سود تقسیم شده distribution expenses هزینه های توزیع distribution network شبکه توزیع distribution of dividend توزیع سود سهام distribution point نقطه انشعاب distribution to owners توزیع منافع بین صاحبان سهام سرمایه distribution cost analysis تجزیه و تحلیل هزینه های فروش و بازاریابی توزیع distribution profile منحنی نمودار توزیع distribution system نظام توزیعی distributor توزیع کننده district auditor حسابرس منطقه ای disturbance اختلال - اشفتگی - ناراحتی disturbing اختلال زا divergence واگرائی divergent متباعد - وا گرا - انشعاب پذیر - مختلف diversification متنوع سازی diversification strategy استراتژی متنوع سازی diversified companies شرکتهای با فعالیت متنوع diversity of opinion اختلاف سلیقه divest تهی کردن divided powers قوای تقسیم شده dividend سود سهام dividend account حساب سود سهام dividend control کنترل سود سهام dividend coverage ratio نسبت پوشش سود سهام dividend in arrears سود سهام عقب افتاده dividend in kind سود سهام غیر نقدی dividend income درآمد سود سهام dividend of declared سود سهام اعلام شده dividend distribution توزیع سود سهام dividend limitation محدودیت در تقسیم سود سهام dividend mandate مجوز پرداخت سود سهام dividend payable سود سهام پرداختی dividend payout پرداخت سود سهام dividend policy سیاست تقسیم سود سهام dividend preferences اولوییتهای سود سهام dividend reinvestment plan طرح سرمایه گذاری مجدد سود سهام dividend restraint محدودیت در تقسیم سود سهام dividend valuation model مدل ارزش یابی سود سهام dividend waiver لغو سود سهام dividend warrant ضمانت پرداخت سود سهام dividend washing سود سهام غیر صوری dividend yield بازده سود سهام dividend paid سود سهام پرداخت شده discount allowed تخفیف اعطایی discount bond اوراق قرضه بدون بهره discount broker صراف discount factor عامل تنزیل discount loan وام تنزیلی discount lost تخفیف از دست رفته discount market بازار تنزیل اوراق بهادار discount on stock کسر سهام discount period دوره تنزیل discount rate نرخ تنزیل discount received تخفیف دریافت شده discount value of bond ارزش اوراق قرضه باکسر discounted cash flow روش گردش - وجه نقد تنزیل شده - تنزیل گردش وجوه discounted notes اسناد تجاری تنزیل شده discounted pay back period دوره برگشت تنزیل شده discounted price قیمت تخفیف داده شده discounted value ارزش تنزیل شده discounted with recourse تنزیل با حق رجوع discounted without recourse تنزیل بدون حق رجوع discounting تنزیل discounting back تنزبل مجدد discounting cash flows تنزبل جریانهای نقدی discounting process شیوه تنزیل discounting receivable تنزیل مطالبات discountinued operations عملیات متوقف شده discovery sampling نمونه گیری اکتشافی discovery value accounting حسابداری ارزش اکتشافی discrete گسسته - جدا - مجزا discrete variable متغیر گسسته discretion بصیرت - نظر – صلاحدید - خود رای discriminate analysis تجزیه وتحلیل تمایزی discrimination تبعیض discussion paper مقاله ای برای بحث disintegration وا گرایی - فرو پاشی - تجزیه disintermediation تورم زدایی disinvestment برداشت از سرمایه disjoint event حوادث نا متقاطع - نا سازگار disjoint set مجموعه های مجزا disk دیسک - دیسکت - نرم دیسک disk drive گردونه دیسک - دیسک گردان dismiss منفصل کردن Dismiss to منفصل کردن - معزول کردن dismissal انفصال dismissal compensation باز خرید سوابق خدمت dismissal pay حقوق انفصال disobedient employee کارمند متمرد disorganization بی سازمانی dispersion گسسته - نا پیوسته - متغیر… - پراکندگی displaced aggressive پرخاشگری جایگزین displaced of distribution پراکندگی توزیع displaced plant ماشین آلات جایگزین شده displacement جابجایی - جابجاشدن - جابه جاسازی display نمایش display screen صفحه نمایش display unit دستگاه نمایشگرصفحه تلویزییونی disposable income درآمد قابل خرج disposal واگذاری و فروش - در معرض گذاری disposal of segment of an enterprise واگذاری قسمتی ازیک واحد تجاری disposal value ارزش واگذاری اسقاط disposition of funds تخصیص وجوه disposition of net income تخصیص سود ناویژه dispossession سلب مالکیت disputes اختلاف direct correlation همبستگی مستقیم direct cost هزینه مستقیم direct costing هزینه یابی مستقیم direct financial interests منافع مالی مستقیم direct material usages مواد مستقیم مصرفی direct allocation method روش تخصیص مستقیم direct data entry ثبت مستقیم داده ها direct debit system سیستم برداشت مستقیم direct debt بدهی مستقیم direct expense هزینه مستقیم direct experience تجربه شخصی - تجربه مستقیم direct factory overhead سربار مستقیم کارخانه direct financing lease اجاره با تامین مالی مستقیم direct foreign investment سرمایه کذاری مستقیم خارجی direct integration یکپارچگی مستقیم direct inventory reduction method روش کاهش مستقیم ارزش موجودی direct labor کار مستقیم direct labor budget بودجه کار مستقیم direct labor cost هزینه کار مستقیم direct labor hour rate نرخ ساعات کار مستقیم direct lease اجاره مستقیم direct manufacturing costs هزینه های مستقیم ساخت direct material purchases budget بودجه خرید مواد مستقیم direct material mix variance انحراف ترکیب مواد مستقیم direct material yield variance انحراف بازده مواد مستقیم direct materials مواد مستقیم direct materials budget بودجه مواد اولیه مستقیم direct method روش مستقیم direct operating costs هزینه های مستقیم عملیاتی direct overhead سربار مستقیم direct payment پرداخت مستقیم direct supervision نظارت مستقیم - سرپرستی مستقیم direct supervisor سرپرست مستقیم direct tax مالیات مستقیم direct valuation ارزشیابی مستقیم directing هدایت direction هدایت - رهبری directionality جهت مندی - جهت گیری directive جهت دهنده directive interview مصاحبه ارشادی directive method روش دستوری directive ness هدفمندی director مدیر - رهبر director of education سرپرست اموزش directors orientation جهت گیری هیات مدیره directory فهرست disability insurance بیمه ازکارافتادگی disability charge غرامت از کار افتادگی - غرامت نغص عضو disadvantage معایب dischargeto اخراج - اخراج کردن disciplinary action penalties جرایم انضباطی - تنبیهات انضباطی disciplinary action تدبیر انضباطی discipline انضباط disclaimer of opinion عدم اظهار نظر disclosure افشا disclosure principle اصل افشا disclosure of a business افشای اطلاعات یک بخش متوقف شده disclosure of accounting افشا خط مشی های حسابداری disclosure of extra ordinaries افشای اقلام غیر مترقبه disclosure requirements الزامات افشا discontinued operations عملیات متوقف شده discount تخفیف discount accumulating انباشت کسر discount amortization on bonds payable استهلاک کسر اوراق قرضه پرداختی detention بازداشت –توقیف determine تعئین نمودن determiner تصمیم گیرنده determinism فلسفه جبری - فلسفه تقدیری deterministic and stochastic معین - قطعی - غیر احتمالی - تعین کننده - جبری deterrence باز دارندگی - منع detour انحراف مسیر detriment خسارت detrimental زیان آور devaluation کاهش ارزش پول development پرورش - توسعه - پیشرفت development budget بودجه عمرانی development expense هزینه توسعه development land tax مالیات بهسازی زمین development of supervisor پرورش سرپرستان development plan طرح توسعه development - stage enterprises واحد های تجاری قبل از مرحله بهره برداری deviation انحراف deviation allowable انحراف مجاز deviation education اموزش انحرافی deviation rate ضریب انحراف device وسیله - اسباب - ابزار diagnose تشخیص دادن diagnosing skill مهارت تشخیصی diagnosis شناخت مسئله diagnosis method روش تشخیص diagnostic عیب شناسی – عیب یابی diagnostic circuit مدار غیب یاب diagnostic studies مطالعات تشخیصی diagnostic indicator شاخص تشخیصی diagnostic procedure مرحله ای که ماشین به بررسی عیب وایرادهای خودش پردازد diagnostic test آزمایش تشخیص dialog محاوره - گفت وشنود dichotomous دو ارزشی dichotomous variables متغیر های دوارزشی dichotomy تقسیم دوبخشی - معضل - دوراهی - تضاد تقسیم دوگانه data dictionary واژه نامه داده ها dictionary of occupational title فرهنگ عناوین شغلی difference تفاوت difference estimation براورد تفاضلی different levels of production سطوح مختلف تولید differential aptitude test ازمون تشخیص استعداد differential calculus حساب فاضله differential cost بهای تمام شده تفاضلی differential cost analysis تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلی differential piece work plan طرح پاره کاری نسبی differential specific ویژگی متفاوت differentiate تمایز گذاری - تفکیک،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 01:00 ق.ظcompletely knocked down
   

قطعات منفصله- اجزای کاملا جدا شده

complexity
   

پیچیدگی

complex bank
   

بانک پیچیده مجتمع

complex behavior
   

رفتار پیچیده

complex capital structure
   

ساختار پیچیده سرمایه

complex center
   

مرکز مرکب

complex programming
   

برنامه ریزی دشوار- برنامه ریزی پیچیده

compliance
   

رعایت- قبول- برآوردن

compliance accounting
   

حسابداری رعایت- حسابداری رعایت قوانین و مقررات

compliance audit
   

حسابرسی رعایت- ممیزی رعایت

compliance costs
   

هزینه های رعایت قوانِین ومقررات

compliance report
   

گزارش رعایت

compliance tests
   

آزمون رعایت

component parts
   

اجزای متشکله

composite break-even point
   

نقطه سربه سر مرکب

composite depreciation
   

استهلاک مرکب

composite index
   

شاخص مرکب

composite rate
   

نرخ مرکب

composite rate tax
   

نرخ مرکب مالیات

composition
   

ترکیب یا ساخت-قطعات

composition agreement
   

قرارداد ارفاقی

compound amount
   

مبلغ مرکب

compound annual return
   

بازده مرکب سالانه

compound arbitrage
   

اربیتراژ مرکب

compound bar chart
   

نمودار ستونی مرکب

compound discounting
   

تنزیل مرکب

compound interest
   

بهره مرکب

compound interest method
   

روش بهره مرکب

compound journal entry
   

ثبت مرکب دفتر روزنامه

compound net annual rate
   

نرخ خالص مرکب سالانه

compounding
   

محاسبه بهره

compounding period
   

دوره محاسبه بهره

comprehensive allocation of income taxes
   

تخصیص جامع مالیات بر درآمد

comprehensive budget
   

بودجه جامع-بودجه اصلی

comprehensive income
   

سود جامع

comprehensive income tax
   

مالیات بر درآمد جامع

comprehensive tax allocation
   

تخصیص جامع مالیات

comprehensive auditing
   

حسابرسی جامع

compromise
   

قولنامه- قرارداد غیر رسمی

comptroller
   

حسابرس- بازرس

Comptroller general
   

بازرس کل

compute
   

محاسبه کردن

computation
   

محاسبه- تخمین

computer aided manufacturing
   

تولید به وسیله کامپیوتر

computer integrated manufacturing
   

تولید یکپارچه کامپیوتری

computer security
   

حفاظت از کامپیوتر

computerized accounting system
   

سیستم حسابداری کامپیوتری

concealed area
   

ناحیه خصوصی

concept
   

مفهوم

conceptual
   

مفهومی

conceptual frame work
   

چهار چوب مفهومی- چهار چوب نظری

concern
   

بنگاه- موسسه- شرکت

concession
   

امتیاز- واگذاری- اعطا

concession request form
   

فرم درخواست امتیاز

concessionaire
   

صاحب امتیاز

concessive
   

امتیازی- حق الامتیازی

conciliation
   

تصفیه- مصالحه- توافق

conclusion
   

نتیجه- انعقاد قرارداد

concurrent indicators
   

شاخصهای همزمان

concurring partner review
   

بررسی اظهار نظر شایک مسئول کار حسابرسی توسط شریک دیگر

condensed balance sheet
   

ترازنامه فشرده- ترازنامه تلخیص شده

condensation
   

فشرده کردن

commercial credit
   

اعتبار تجاری

commercial credit company
   

شرکت موسسه اعتباری تجاری

commercial correspondence
   

مکاتبات تجاری

commercial discount
   

تخفیف تجاری

commercial expenses
   

هزینه های تجاری

commercial finance companies
   

شرکت های تامین مالی تجاری

commercial law
   

حقوق تجارت- قانون تجارت

commercial loan selling
   

تبلیغ وام تجاری

commercial paper
   

اوراق تجاری- اسناد تجاری

commercial policy
   

سیاست بازرگانی

commercialize
   

به صورت تجاری درآوردن

commissary
   

مباشر- مامور خرید- کار پرداز

commission
   

کارمزد- حق العمل- کمسیون

commission agent
   

حق العمل کار

commission broker
   

کارگزار- حق العمل کار

commission brokerage
   

کارمزد

commission merchant
   

حق العمل کار – دلال

commitment
   

تعهد

commitments and contingent liabilities
   

تعهدات وبدهیهای احتمالی

committed fixed costs
   

هزینه های ثابت تعهد شده

committee
   

کمیته- هیات- کمیسیون- انجمن

committee of inspection
   

کمیته بازرسی- هیات بازرسی

committee of public accountants
   

کمیته حسابداران رسمیمجاز

commodity
   

کالا- جنس- متاع

commodity backed bond
   

اوراق قرضه با پشتوانه دارائی

commodity broker
   

واسطه اجناس- دلال کالا

commodity exchange
   

معاوضه کالا- بازار بورس کالا

commodity market
   

بازار کالا

commodity average
   

میانگین ساده

common attitude
   

حالات مشترک

common budget
   

بودجه عمومی- بودجه مشترک

common carrier
   

موسسه حمل ونقل عمومی

common costs
   

هزینه های عمومی-هزینه های مشترک-هزینه های غیر مستقیم

common costs tariff
   

تعرفه گمرکی مشترک

common external tariff
   

تعرفه مشترک خارجی

common law
   

قانون عرف

common law corporation
   

شرکت عرفی- شرکت سهامی مبتنی بر قانون عرف

common law trust
   

تراست تجاری-تراست عرفی

common market
   

بازار مشترک

common multiple
   

مضرب مشترک

common shares
   

سهام عادی

common size analysis
   

تجزیه و تحلیل هم مقیاس اندازه مشترک

common size financial statements
   

صورتهای مالی هم مقیاس به شکل درصدی

common size income statements
   

صورت سود وزیان بر مبنای مقیاس مشترک

common size statements
   

صورت هم مقیاس- صورت با مقیاس مشترک

common stock
   

سهام عادی

common stock equivalents
   

معادل سهام عادی

common stockholders
   

سهامداران عادی

common stockholders equity
   

حقوق صاحبان سهام عادی

common stock out standing
   

سهام عادی منتشره- سهام عادی در دست مردم

communion
   

مشارکت- شرکت- آمیزش

community charge
   

هزینه مشترک- مخارج اجتماعی

community of interest
   

اشتراک منافع

community property
   

اموال مشترک

commutation
   

مبادله- تخفیف- تسعیر

companies act
   

قانون شرکتها

companies house
   

دفتر شرکتها- اداره شرکتها

company
   

شرکت

company agreement
   

توافق نامه شرکت

company doctor
   

متخصص امور شرکت

company incorporate
   

شرکت به ثبت رسیده

company limited by guarantee
   

شرکت تضامنی با مسئولیت محدود

company limited by shares
   

شرکت سهامی با مسئولیت محدود

company model
   

الگو شرکت- مدل شرکت

company objectives
   

اهداف شرکت

company officers
   

مقامات شرکت- مدیران ارشد شرکت

company planning
   

برنامه ریزی سازمانی شرکت

company policy
   

خط مشی شرکت- خط مشی سازمانی

company profile
   

شرح خلاصه شرکت –تحلیل مختصر شرکت

company promoter
   

موسس شرکت

company reconstruction
   

تجدید سا ختار شرکت

company reserves
   

اندوخته های شرکت- ذخایر شرکت

company seal
   

مهر شرکت - علامت شرکت

company secretary
   

منشی شرکت

company union
   

اتحادیه شرکت- اتحاد بین اعضای شرکت

comparability
   

قابلیت مقایسه

comparability principle
   

اصل قابلیت مقایسه

comparable data
   

داده های قابل مقایسه

comparative
   

مقایسهای- تطبیقی

comparative advantage
   

برتری نسبی- مزیت نسبی

comparative analysis
   

تجزیه و تحلیل مقایسه ای

comparative balance sheet
   

ترازنامه مقایسه ای

comparative cost
   

هزینه مقایسه ای-بهای تمام شده مقایسه ای

comparative estimating
   

براورد مقایسه ای

comparative figures
   

ارقام مقایسه ای

comparative financial statement
   

صورت مالی مقایسه ای

comparative negligence
   

سهل انگاری نسبی- سهل انگاری مشارکتی

comparative ratios analysis
   

تجزیه و تحلیل مقایسه ای نسبتها

comparative statement
   

صورت مقایسه ای

comparative statement approach
   

رویکرد صورت مقایسه ای

compareto
   

مقایسه کردن

comparison schedule
   

کاربرگ جدول مقایسه ای

compensated absence
   

غیبت کارکنان با پرداخت حقوق

close the books
   

بستن حسابها- بستن دفاتر حسابداری

compensating balance
   

مانده جبران کننده

compensating errors
   

اشتباهات خنثی کننده

compensating rest
   

استراحت تشویقی- راحت باش تشویقی

compensating expenditure
   

مخارج جبران کننده

compensation
   

غرامت- پاداش- جبران- موازنه- حقوق و مزایا

client
   

صاحبکار- ارباب رجوع- موکل

client accounts
   

حسابهای صاحب کار

client current file
   

پرونده جاری صاحب کار

clientele
   

صاحبکار- ارباب رجوع-موکل

clientele effect
   

تاثیر مشتریان و موکلان

cliquitism
   

پارتی بازی

clock card
   

کارت ساعت-کارت تایم

clock work
   

کار ساعت

clocking in
   

ساعت ورود

clocking out
   

ساعت خروج

close corporation
   

شرکت محدود

close loop
   

حلقه بسته

close shop
   

کارگاه بسته

closed company
   

شرکت وابسته به چند نفر- شرکت خصوصی

closed out
   

بازخرید- بستن

closed price
   

قیمت نزدیک به هم

closed account
   

حساب بسته شده- حساب بدون مانده-حساب مختوم

closed end fund
   

وجوه مسدود- وجوه محدود

closed end mutual fund
   

صندوق خصوصی سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

closed loop control
   

کنترل حلقه بسته

closed loop control system
   

سیستم کنترل حلقه بسته

closed mortgage
   

سند رهنی غیر آزاد

closed system
   

سیستم بسته

closed held corporation
   

شرکت سهامی خاص- شرکت سهامی خصوصی

closely held shares
   

اکثریت سهام را در اختیار نگه داشتن- شرکت سهامی خاص

closing balance
   

مانده نهایی- مانده اختتامی

closing deal
   

مبادله سهامی که تعهد دارنده اختیار خریدراحذف می کند

closing down cost
   

هزینه ناشی ازتوقف عملیات

closing entries
   

ثبتهای مربوط به بستن حساب ها- ثبتهای اختتامیه

closing inventory
   

موجودی پایان دوره

closing price
   

قیمت سهامدر پایان هرروز – بستن قیمت سهام به مبلغی معین

closing rate
   

آخرین نرخ- نرخ آخر سال

closing stock
   

موجودی کالای پایان دوره

closing trial balance
   

ترازآزمایشی اختتامی

closing the book
   

بستن حسابها-بستن دفاتر حسابداری

closure
   

تکمیل- خاتمه- رای کفایت مذاکرات

club deal
   

معامله دانگی

cluster analysis
   

تجزیه وتحلیل گروهی- تجزیه و تحلیل خوشه ای درآمار

cluster sampling
   

نمونه برداری خوشه ای

co-determination
   

تصمیم گیری مشترک

co-agent
   

شریک – نمایندگی مشترک

coalition
   

ائتلاف

coalition bargaining
   

چانه زنی ائتلافی

cob
   

رئیس

code
   

کد- رمز- قانون- ضابطه

codex
   

مجموعه قوانین

codification
   

تدوین قوانین

coding
   

کدگذاری- شماره گذاری- وضع کردن

coding of account
   

کدبندی کدگذاری حساب ها

cods of conduct
   

مقررات رفتار حرفه ای

coefficient
   

ضریب

coefficient of correlation
   

ضریب همبستگی

coefficient of determination
   

ضرییب تعیین

coefficient of variation
   

ضریب انحراف

cognition
   

شناخت

cognitive
   

ادراکی

cognitive complexity
   

پیجیدگی ادراکی

cognitive dissonance
   

ناهنجاری ادراکی- ناهنجاری اندیشه

cognitive skills
   

مهارتهای ادراکی- مهارتهای شناختی

cognitive style
   

شیوه ادراکی

coinsurance
   

بیمه مشترک

coinsurance clause
   

شرط بیمه مشترک

collateral
   

وثیقه

collateral security
   

وثیقه- اوراق بهادار وثیقه

collateral trust bond
   

اوراق قرضه تضمین شده وثیقه ای

collateralize
   

به وثیقه گذاشتن

collectible
   

قابل وصول- دریافتنی- نقد شدنی

collection
   

وصول

collecting bank
   

بانک وصول کننده

collection float
   

شناوری وصول- شناوری دریافت

collection policy
   

سیاست وصول مطالبات

collective agreement
   

توافق گروهی- قرارداد دسته جمعی

collective bargaining
   

چانه زنی گروهی- قراردادهای دسته جمعی

collective contract
   

قرارداد گروهی

collective ownership
   

مالکیت گروهی

collector of taxes
   

مامور وصول مالیات

collusion
   

تبانی- همدستی

collusion with supplier
   

تبانی با تهیه کننده- تبانی با فروشنده کالا

column
   

ستون

column diagram
   

دیاگرام ستونی- نمودار ستونی

columnar accounts
   

دفاتر ستونی- صورت حساب ستونی

columnar journal
   

دفتر روزنامه چند ستونی

columnar vector
   

بردار ستونی

columnar system
   

سیستم ستونی- سیستم حسابداری آمریکایی

combination
   

ترکیب- ادغام- اتحاد

combine committee
   

کمیته ترکیب کمیته ادغام

combined enterprise
   

واحد تجاری ادغام تلفیق شده

combined financial statement
   

صورت های مالی تلفیق شده

combined transport document
   

گواهی حمل مشترک

combine
   

تلفیق شونده- شرکت هدف

combiner
   

تلفیق کننده

combining financial statement
   

صورت مالی تلفیقی

comfort letter
   

نامه تائیدیه

coming period
   

دوره آتی

command of goods
   

قدرت خرید کالا

commendation
   

توصیه- سفارش

comment
   

نظریه- تفسیر- تذکر

commerce
   

تجارت- بازرگانی

commercial accountant
   

حسابدار تجاری

commercial arbitration
   

تجارت داد و ستد

commercial banking
   

بانکداری تجاری

commercial bill
   

برات تجاری

commercial collection agency
   

نماینده وصول مطالبات تجاری

chargeable events
   

رویدادهای مهم

chargeable gain
   

سود مشمول مالیات

chargeable transfer
   

انتقال مشمول مالیات

charismatic style
   

سبک مدیریت برمبنای نفوذ یا توان ذاتی رهبر

charitable contributions
   

کمکهای خیریه ای

charitable trust
   

تراست خیریه ای

charity accounts
   

حساب موسسه خیریه

charming price
   

قیمت فریبنده

chart of accounts
   

فهرست حسابها

chart of organization
   

نمودار سازمانی

charter
   

مجوز- جواز - نمودار

charted
   

خبره- رسمی- مجاز- صلاحیت دار

charted accountant
   

حسابدار خبره- حسابدار مجاز رسمی

charted bank
   

بانک مجاز

charted company
   

شرکت مجاز

charted financial analystCFA
   

تحلیلگر رسمی خبره مالی

charter- party
   

قرارداد کشتی بازرگانی یا در بست

charting
   

ترسیم روند اتی از روی قرائن قبلی

chartist
   

طراح- نقشه کش-کسی که از روی قرائن قبلی پیش بینی میکند

chartulary
   

بایگان- متصدی بایگانی

chattel mortgage
   

وثیقه غیر ملکی- وثیقه منقول

chattels
   

املاک-اموال-کالا- اموال منقول

cheap
   

ارزان- پست

cheap labor
   

کارگر ارزان-کارگر ساده

cheap labor force
   

نیروی کار ارزان

cheap money
   

پول ارزان-پول با بهره اندک

check endorsement
   

ظهر نویسی چک بانکی-پشت نویسی چک بانکی

cheapen
   

چانه زدن-پایین اوردن بی ارزش کردن

check
   

چک-بررسی کردن- -کنترل کردن

check card
   

کارت شناسایی بانکی

check counterfoil
   

ته سوش چک

check digit
   

رقم کنترلی

check list
   

چک لیست

check point
   

نقطه بررسی-نقطه ممیزی

check protector
   

ضامن چک

check register
   

دفتر ثبت چکهای صادره

check to bearer
   

چک در وجه حامل

checkable
   

قابل رسیدگی

checker
   

کنتر ل کننده - مامور بازخرید

checking account
   

حساب جاری بانک

checking office
   

اداره بازرسی

checking services
   

خدمات بازرسی- خدمات بازبینی

check off
   

برداشت

check book
   

دسته چک- دفترچه چک

cheque
   

چک

cheque to bearer
   

چک در وجه حامل

cheque to the order
   

چک به حواله کرد

chief
   

رئیس-فرمانده-عمده-اصلی

chief accountant
   

رئیس حسابداری-حسابدار ارشد

chief accounting officer
   

رئیس کل حسابداری

chief buyer
   

خریدار عمده

chief clerk
   

رئیس دبیر خانه

chief executive officer
   

مدیر ارشد اجرایی

chief executive
   

رئیس کل-رئیس اجرایی-دبیر کل

chief financial officer
   

مدیر ارشد مالی-رئیس کل امور مالی

child labor laws
   

قوانین کار کودکان

choice criterions
   

معیارهای انتخاب

CIF price
   

قیمت سیف قیمت کالاو بیمه به اضافه هزینه حمل

circular
   

بخشنامه- دستورالعمل عمومی - تسلسل-دایره وار

circular flow of income
   

جریان تسلسل درآمد

circular letter of credit
   

چرخه اعتباری اسنادی

circular note
   

بخشنامه- دستورالعمل عمومی-تسلسل-دایره وار

circularization of debtors
   

تاییدیه بدهکاران

circulating assets
   

دارائیهای جاری

circulating capital
   

سرمایه در گردش

circulation in
   

در گردش در جریان

civil corporation
   

موسسه بازرگانی

civil law
   

حقوق مدنی

civil servant
   

کارمند دولت

civil service
   

خدمات دولتی

claim
   

ادعا- مطالبه- ادعا کردن- درخواست

claimant
   

مدعی ادعا کننده

class
   

طبقه- دسته- رده- کلاس

class action
   

اقدام اعضای طبقه ای خاص

class interval
   

فاصله طبقات

class limits
   

حدود دوره

class of options
   

اختیارات خاص

class of share
   

طبقه سهام- نوع سهام

classic
   

درجه اول عالی- طبقه بندی شده

classical probability
   

احتمال کلاسیک

classical school
   

مکتب کلاسیک

classification
   

طبقه بندی-دسته بندی

classification of accounts
   

طبقه بندی حسابها

classification of assets
   

طبقه بندی دارائیها

classification of liabilities
   

طبقه بندی بدهی ها

classified balance sheet
   

ترازنامه طبقه بندی شده

classified trial balance
   

تراز آزمایشی طبقه بندی شده

classy
   

ارشد- برتر

clause
   

عهد- شرط-ماده

clause bill of lading
   

بارنامه مشروط

clean bill of lading
   

بارنامه بدون قید وشرط

clean of floating
   

شناوری بدون قید وشرط

clean opinion
   

اظهار نظر مقبول- اظهار نظر غیر مشروط

clean price
   

قیمت بدون قید و شرط

clean report
   

مفهوم مآزاد بدون محدودیت

clean surplus concept
   

تئوری مآزاد بدون قید وشرط

cleaning of the site
   

اماده سازی فضای کارگاه

clearance
   

ترخیص

clearing
   

تسویه- عمل تهاتر- پایاپای

clearing account
   

حساب پایاپای- حساب تصفیه

clearing bank
   

بانک تهاتری-بانک پایاپای

clearing fee
   

حق الزحمه تصفیه- حق الزحمه تهاتر

clearing house
   

اتاق پایاپای

clearing house statement
   

صورت حساب اتاق پایاپای

clerical
   

دفتری

clerical errors
   

اشتباه دفتری

clerical work
   

کار اداری-کار دفتری

clerical work evaluation
   

ارزیابی کار اداری-ارزیابی کار دفتری

clerk
   

کارمند دفتری

clever system
   

سیستم های مستعد

cash price
   

قیمت نقدی

cash purchase
   

خرید نقدی

cash ratio
   

نسبت نقدی

cash receipts
   

دریافت های نقدی

cash receipts journal
   

دفتر روزنامه دریافت های نقدی

cash records
   

اسناد و مدارک صندوق- سوابق صندوق

cash register
   

ماشین صندوق

cash requirements
   

نیاز های نقدی

cash reserve
   

اندوخته نقدی

cash resources
   

منابع نقدی

cash sale
   

فروش نقد

cash settlement
   

تصفیه وجوه نقد

cash shortage
   

کسری نقدی

cash system
   

روش نقدی

cash statement
   

صورت وجوه نقد

cash surrender
   

واگذاری نقدی-جبران نقدی

cash surrender value
   

ارزش جبرانی نقدی- ارزش نقدی واگذاری

cash unit trust
   

واحد نقدی امانی

cash value
   

ارزش نقدی

cashier
   

صندوقدار-تحویل دار

cashiers check
   

موضوع: لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: completely knocked down قطعات منفصله- اجزای کاملا جدا شده complexity پیچیدگی complex bank بانک پیچیده مجتمع complex behavior رفتار پیچیده complex capital structure ساختار پیچیده سرمایه complex center مرکز مرکب complex programming برنامه ریزی دشوار- برنامه ریزی پیچیده compliance رعایت- قبول- برآوردن compliance accounting حسابداری رعایت- حسابداری رعایت قوانین و مقررات compliance audit حسابرسی رعایت- ممیزی رعایت compliance costs هزینه های رعایت قوانِین ومقررات compliance report گزارش رعایت compliance tests آزمون رعایت component parts اجزای متشکله composite break-even point نقطه سربه سر مرکب composite depreciation استهلاک مرکب composite index شاخص مرکب composite rate نرخ مرکب composite rate tax نرخ مرکب مالیات composition ترکیب یا ساخت-قطعات composition agreement قرارداد ارفاقی compound amount مبلغ مرکب compound annual return بازده مرکب سالانه compound arbitrage اربیتراژ مرکب compound bar chart نمودار ستونی مرکب compound discounting تنزیل مرکب compound interest بهره مرکب compound interest method روش بهره مرکب compound journal entry ثبت مرکب دفتر روزنامه compound net annual rate نرخ خالص مرکب سالانه compounding محاسبه بهره compounding period دوره محاسبه بهره comprehensive allocation of income taxes تخصیص جامع مالیات بر درآمد comprehensive budget بودجه جامع-بودجه اصلی comprehensive income سود جامع comprehensive income tax مالیات بر درآمد جامع comprehensive tax allocation تخصیص جامع مالیات comprehensive auditing حسابرسی جامع compromise قولنامه- قرارداد غیر رسمی comptroller حسابرس- بازرس Comptroller general بازرس کل compute محاسبه کردن computation محاسبه- تخمین computer aided manufacturing تولید به وسیله کامپیوتر computer integrated manufacturing تولید یکپارچه کامپیوتری computer security حفاظت از کامپیوتر computerized accounting system سیستم حسابداری کامپیوتری concealed area ناحیه خصوصی concept مفهوم conceptual مفهومی conceptual frame work چهار چوب مفهومی- چهار چوب نظری concern بنگاه- موسسه- شرکت concession امتیاز- واگذاری- اعطا concession request form فرم درخواست امتیاز concessionaire صاحب امتیاز concessive امتیازی- حق الامتیازی conciliation تصفیه- مصالحه- توافق conclusion نتیجه- انعقاد قرارداد concurrent indicators شاخصهای همزمان concurring partner review بررسی اظهار نظر شایک مسئول کار حسابرسی توسط شریک دیگر condensed balance sheet ترازنامه فشرده- ترازنامه تلخیص شده condensation فشرده کردن commercial credit اعتبار تجاری commercial credit company شرکت موسسه اعتباری تجاری commercial correspondence مکاتبات تجاری commercial discount تخفیف تجاری commercial expenses هزینه های تجاری commercial finance companies شرکت های تامین مالی تجاری commercial law حقوق تجارت- قانون تجارت commercial loan selling تبلیغ وام تجاری commercial paper اوراق تجاری- اسناد تجاری commercial policy سیاست بازرگانی commercialize به صورت تجاری درآوردن commissary مباشر- مامور خرید- کار پرداز commission کارمزد- حق العمل- کمسیون commission agent حق العمل کار commission broker کارگزار- حق العمل کار commission brokerage کارمزد commission merchant حق العمل کار – دلال commitment تعهد commitments and contingent liabilities تعهدات وبدهیهای احتمالی committed fixed costs هزینه های ثابت تعهد شده committee کمیته- هیات- کمیسیون- انجمن committee of inspection کمیته بازرسی- هیات بازرسی committee of public accountants کمیته حسابداران رسمیمجاز commodity کالا- جنس- متاع commodity backed bond اوراق قرضه با پشتوانه دارائی commodity broker واسطه اجناس- دلال کالا commodity exchange معاوضه کالا- بازار بورس کالا commodity market بازار کالا commodity average میانگین ساده common attitude حالات مشترک common budget بودجه عمومی- بودجه مشترک common carrier موسسه حمل ونقل عمومی common costs هزینه های عمومی-هزینه های مشترک-هزینه های غیر مستقیم common costs tariff تعرفه گمرکی مشترک common external tariff تعرفه مشترک خارجی common law قانون عرف common law corporation شرکت عرفی- شرکت سهامی مبتنی بر قانون عرف common law trust تراست تجاری-تراست عرفی common market بازار مشترک common multiple مضرب مشترک common shares سهام عادی common size analysis تجزیه و تحلیل هم مقیاس اندازه مشترک common size financial statements صورتهای مالی هم مقیاس به شکل درصدی common size income statements صورت سود وزیان بر مبنای مقیاس مشترک common size statements صورت هم مقیاس- صورت با مقیاس مشترک common stock سهام عادی common stock equivalents معادل سهام عادی common stockholders سهامداران عادی common stockholders equity حقوق صاحبان سهام عادی common stock out standing سهام عادی منتشره- سهام عادی در دست مردم communion مشارکت- شرکت- آمیزش community charge هزینه مشترک- مخارج اجتماعی community of interest اشتراک منافع community property اموال مشترک commutation مبادله- تخفیف- تسعیر companies act قانون شرکتها companies house دفتر شرکتها- اداره شرکتها company شرکت company agreement توافق نامه شرکت company doctor متخصص امور شرکت company incorporate شرکت به ثبت رسیده company limited by guarantee شرکت تضامنی با مسئولیت محدود company limited by shares شرکت سهامی با مسئولیت محدود company model الگو شرکت- مدل شرکت company objectives اهداف شرکت company officers مقامات شرکت- مدیران ارشد شرکت company planning برنامه ریزی سازمانی شرکت company policy خط مشی شرکت- خط مشی سازمانی company profile شرح خلاصه شرکت –تحلیل مختصر شرکت company promoter موسس شرکت company reconstruction تجدید سا ختار شرکت company reserves اندوخته های شرکت- ذخایر شرکت company seal مهر شرکت - علامت شرکت company secretary منشی شرکت company union اتحادیه شرکت- اتحاد بین اعضای شرکت comparability قابلیت مقایسه comparability principle اصل قابلیت مقایسه comparable data داده های قابل مقایسه comparative مقایسهای- تطبیقی comparative advantage برتری نسبی- مزیت نسبی comparative analysis تجزیه و تحلیل مقایسه ای comparative balance sheet ترازنامه مقایسه ای comparative cost هزینه مقایسه ای-بهای تمام شده مقایسه ای comparative estimating براورد مقایسه ای comparative figures ارقام مقایسه ای comparative financial statement صورت مالی مقایسه ای comparative negligence سهل انگاری نسبی- سهل انگاری مشارکتی comparative ratios analysis تجزیه و تحلیل مقایسه ای نسبتها comparative statement صورت مقایسه ای comparative statement approach رویکرد صورت مقایسه ای compareto مقایسه کردن comparison schedule کاربرگ جدول مقایسه ای compensated absence غیبت کارکنان با پرداخت حقوق close the books بستن حسابها- بستن دفاتر حسابداری compensating balance مانده جبران کننده compensating errors اشتباهات خنثی کننده compensating rest استراحت تشویقی- راحت باش تشویقی compensating expenditure مخارج جبران کننده compensation غرامت- پاداش- جبران- موازنه- حقوق و مزایا client صاحبکار- ارباب رجوع- موکل client accounts حسابهای صاحب کار client current file پرونده جاری صاحب کار clientele صاحبکار- ارباب رجوع-موکل clientele effect تاثیر مشتریان و موکلان cliquitism پارتی بازی clock card کارت ساعت-کارت تایم clock work کار ساعت clocking in ساعت ورود clocking out ساعت خروج close corporation شرکت محدود close loop حلقه بسته close shop کارگاه بسته closed company شرکت وابسته به چند نفر- شرکت خصوصی closed out بازخرید- بستن closed price قیمت نزدیک به هم closed account حساب بسته شده- حساب بدون مانده-حساب مختوم closed end fund وجوه مسدود- وجوه محدود closed end mutual fund صندوق خصوصی سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها closed loop control کنترل حلقه بسته closed loop control system سیستم کنترل حلقه بسته closed mortgage سند رهنی غیر آزاد closed system سیستم بسته closed held corporation شرکت سهامی خاص- شرکت سهامی خصوصی closely held shares اکثریت سهام را در اختیار نگه داشتن- شرکت سهامی خاص closing balance مانده نهایی- مانده اختتامی closing deal مبادله سهامی که تعهد دارنده اختیار خریدراحذف می کند closing down cost هزینه ناشی ازتوقف عملیات closing entries ثبتهای مربوط به بستن حساب ها- ثبتهای اختتامیه closing inventory موجودی پایان دوره closing price قیمت سهامدر پایان هرروز – بستن قیمت سهام به مبلغی معین closing rate آخرین نرخ- نرخ آخر سال closing stock موجودی کالای پایان دوره closing trial balance ترازآزمایشی اختتامی closing the book بستن حسابها-بستن دفاتر حسابداری closure تکمیل- خاتمه- رای کفایت مذاکرات club deal معامله دانگی cluster analysis تجزیه وتحلیل گروهی- تجزیه و تحلیل خوشه ای درآمار cluster sampling نمونه برداری خوشه ای co-determination تصمیم گیری مشترک co-agent شریک – نمایندگی مشترک coalition ائتلاف coalition bargaining چانه زنی ائتلافی cob رئیس code کد- رمز- قانون- ضابطه codex مجموعه قوانین codification تدوین قوانین coding کدگذاری- شماره گذاری- وضع کردن coding of account کدبندی کدگذاری حساب ها cods of conduct مقررات رفتار حرفه ای coefficient ضریب coefficient of correlation ضریب همبستگی coefficient of determination ضرییب تعیین coefficient of variation ضریب انحراف cognition شناخت cognitive ادراکی cognitive complexity پیجیدگی ادراکی cognitive dissonance ناهنجاری ادراکی- ناهنجاری اندیشه cognitive skills مهارتهای ادراکی- مهارتهای شناختی cognitive style شیوه ادراکی coinsurance بیمه مشترک coinsurance clause شرط بیمه مشترک collateral وثیقه collateral security وثیقه- اوراق بهادار وثیقه collateral trust bond اوراق قرضه تضمین شده وثیقه ای collateralize به وثیقه گذاشتن collectible قابل وصول- دریافتنی- نقد شدنی collection وصول collecting bank بانک وصول کننده collection float شناوری وصول- شناوری دریافت collection policy سیاست وصول مطالبات collective agreement توافق گروهی- قرارداد دسته جمعی collective bargaining چانه زنی گروهی- قراردادهای دسته جمعی collective contract قرارداد گروهی collective ownership مالکیت گروهی collector of taxes مامور وصول مالیات collusion تبانی- همدستی collusion with supplier تبانی با تهیه کننده- تبانی با فروشنده کالا column ستون column diagram دیاگرام ستونی- نمودار ستونی columnar accounts دفاتر ستونی- صورت حساب ستونی columnar journal دفتر روزنامه چند ستونی columnar vector بردار ستونی columnar system سیستم ستونی- سیستم حسابداری آمریکایی combination ترکیب- ادغام- اتحاد combine committee کمیته ترکیب کمیته ادغام combined enterprise واحد تجاری ادغام تلفیق شده combined financial statement صورت های مالی تلفیق شده combined transport document گواهی حمل مشترک combine تلفیق شونده- شرکت هدف combiner تلفیق کننده combining financial statement صورت مالی تلفیقی comfort letter نامه تائیدیه coming period دوره آتی command of goods قدرت خرید کالا commendation توصیه- سفارش comment نظریه- تفسیر- تذکر commerce تجارت- بازرگانی commercial accountant حسابدار تجاری commercial arbitration تجارت داد و ستد commercial banking بانکداری تجاری commercial bill برات تجاری commercial collection agency نماینده وصول مطالبات تجاری chargeable events رویدادهای مهم chargeable gain سود مشمول مالیات chargeable transfer انتقال مشمول مالیات charismatic style سبک مدیریت برمبنای نفوذ یا توان ذاتی رهبر charitable contributions کمکهای خیریه ای charitable trust تراست خیریه ای charity accounts حساب موسسه خیریه charming price قیمت فریبنده chart of accounts فهرست حسابها chart of organization نمودار سازمانی charter مجوز- جواز - نمودار charted خبره- رسمی- مجاز- صلاحیت دار charted accountant حسابدار خبره- حسابدار مجاز رسمی charted bank بانک مجاز charted company شرکت مجاز charted financial analystCFA تحلیلگر رسمی خبره مالی charter- party قرارداد کشتی بازرگانی یا در بست charting ترسیم روند اتی از روی قرائن قبلی chartist طراح- نقشه کش-کسی که از روی قرائن قبلی پیش بینی میکند chartulary بایگان- متصدی بایگانی chattel mortgage وثیقه غیر ملکی- وثیقه منقول chattels املاک-اموال-کالا- اموال منقول cheap ارزان- پست cheap labor کارگر ارزان-کارگر ساده cheap labor force نیروی کار ارزان cheap money پول ارزان-پول با بهره اندک check endorsement ظهر نویسی چک بانکی-پشت نویسی چک بانکی cheapen چانه زدن-پایین اوردن بی ارزش کردن check چک-بررسی کردن- -کنترل کردن check card کارت شناسایی بانکی check counterfoil ته سوش چک check digit رقم کنترلی check list چک لیست check point نقطه بررسی-نقطه ممیزی check protector ضامن چک check register دفتر ثبت چکهای صادره check to bearer چک در وجه حامل checkable قابل رسیدگی checker کنتر ل کننده - مامور بازخرید checking account حساب جاری بانک checking office اداره بازرسی checking services خدمات بازرسی- خدمات بازبینی check off برداشت check book دسته چک- دفترچه چک cheque چک cheque to bearer چک در وجه حامل cheque to the order چک به حواله کرد chief رئیس-فرمانده-عمده-اصلی chief accountant رئیس حسابداری-حسابدار ارشد chief accounting officer رئیس کل حسابداری chief buyer خریدار عمده chief clerk رئیس دبیر خانه chief executive officer مدیر ارشد اجرایی chief executive رئیس کل-رئیس اجرایی-دبیر کل chief financial officer مدیر ارشد مالی-رئیس کل امور مالی child labor laws قوانین کار کودکان choice criterions معیارهای انتخاب CIF price قیمت سیف قیمت کالاو بیمه به اضافه هزینه حمل circular بخشنامه- دستورالعمل عمومی - تسلسل-دایره وار circular flow of income جریان تسلسل درآمد circular letter of credit چرخه اعتباری اسنادی circular note بخشنامه- دستورالعمل عمومی-تسلسل-دایره وار circularization of debtors تاییدیه بدهکاران circulating assets دارائیهای جاری circulating capital سرمایه در گردش circulation in در گردش در جریان civil corporation موسسه بازرگانی civil law حقوق مدنی civil servant کارمند دولت civil service خدمات دولتی claim ادعا- مطالبه- ادعا کردن- درخواست claimant مدعی ادعا کننده class طبقه- دسته- رده- کلاس class action اقدام اعضای طبقه ای خاص class interval فاصله طبقات class limits حدود دوره class of options اختیارات خاص class of share طبقه سهام- نوع سهام classic درجه اول عالی- طبقه بندی شده classical probability احتمال کلاسیک classical school مکتب کلاسیک classification طبقه بندی-دسته بندی classification of accounts طبقه بندی حسابها classification of assets طبقه بندی دارائیها classification of liabilities طبقه بندی بدهی ها classified balance sheet ترازنامه طبقه بندی شده classified trial balance تراز آزمایشی طبقه بندی شده classy ارشد- برتر clause عهد- شرط-ماده clause bill of lading بارنامه مشروط clean bill of lading بارنامه بدون قید وشرط clean of floating شناوری بدون قید وشرط clean opinion اظهار نظر مقبول- اظهار نظر غیر مشروط clean price قیمت بدون قید و شرط clean report مفهوم مآزاد بدون محدودیت clean surplus concept تئوری مآزاد بدون قید وشرط cleaning of the site اماده سازی فضای کارگاه clearance ترخیص clearing تسویه- عمل تهاتر- پایاپای clearing account حساب پایاپای- حساب تصفیه clearing bank بانک تهاتری-بانک پایاپای clearing fee حق الزحمه تصفیه- حق الزحمه تهاتر clearing house اتاق پایاپای clearing house statement صورت حساب اتاق پایاپای clerical دفتری clerical errors اشتباه دفتری clerical work کار اداری-کار دفتری clerical work evaluation ارزیابی کار اداری-ارزیابی کار دفتری clerk کارمند دفتری clever system سیستم های مستعد cash price قیمت نقدی cash purchase خرید نقدی cash ratio نسبت نقدی cash receipts دریافت های نقدی cash receipts journal دفتر روزنامه دریافت های نقدی cash records اسناد و مدارک صندوق- سوابق صندوق cash register ماشین صندوق cash requirements نیاز های نقدی cash reserve اندوخته نقدی cash resources منابع نقدی cash sale فروش نقد cash settlement تصفیه وجوه نقد cash shortage کسری نقدی cash system روش نقدی cash statement صورت وجوه نقد cash surrender واگذاری نقدی-جبران نقدی cash surrender value ارزش جبرانی نقدی- ارزش نقدی واگذاری cash unit trust واحد نقدی امانی cash value ارزش نقدی cashier صندوقدار-تحویل دار cashiers check،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 12:57 ق.ظاختیار خرید ارز

currency risk
   

ریسک ارز

currency swap
   

مبادله ارز

current
   

جاری رایج متعارف

current account
   

حساب جاری

current cost accounting
   

حسابداری بر مبنای ارزشهای جاری

current value accounting
   

حسابداری ارزش جاری

current assets
   

دارائی های جاری

current assets investment
   

سرمایه گذاری در دارائیهای جاری

current audit file
   

پرونده جاری حسابرسی

current budget
   

بودجه جاری

current cash equivalent CCE
   

معادل نقد جاری

current cost
   

بهای جاری

current cost accounting CCA
   

حسابداری بهای جاری

current cost convention
   

میثاق بهای جاری

current cost of goods sold
   

بهای جاری فروش

current costs depreciation
   

استهلاک مبنی بر بهای جاری

current debts to net worth ratio
   

نسبت بدهی جاری بر مبنای ارزشهای ویژه

current entry price
   

قیمت ورودی جاری

current exit price
   

قیمت خروجی

current exit value
   

ارزش خروجی جاری

current expenditures
   

مخارج جاری

current expense
   

هزینه جاری

current fair value
   

ارزش جاری بازار

current file
   

پرونده جاری

current income
   

درآمد جاری

current investment
   

سرمایه گذاری جاری

current liabilities
   

بدهی های جاری

current market value
   

ارزش جاری بازار

current maturity
   

سرسید جاری

current obligations
   

تعهدات جاری

current operating profit
   

سود جاری عملیاتی

current operating concept
   

مفهوم عملکرد جاری

current operating performance
   

عملکرد جاری عملیاتی

current operating performance concept
   

مفهوم عملکرد جاری

current period
   

دوره جاری

current portion
   

سهم جاری- حصه جاری

current price
   

قیمت جاری

current proceeds
   

عواید جاری

current ratio
   

نسبت جاری

current replacement cost
   

بهای جاری جایگزینی

current recourses
   

منابع جاری

current return
   

بازده جاری

current standard cost
   

بهای جاری استاندارد-هزینه جاری استاندارد

current taxation
   

مالیات بندی اخیر- مالیات بندی جاری

current use value
   

ارزش مورد استفاده جاری

current value
   

ارزش جاری

current year index
   

شاخص سال جاری

current yield
   

بازده جاری

current yield to maturity
   

بازده جاری تا سررسید

currently attainable standards
   

استاندارد های قابل حصول در حال حاضر

currently payable account
   

حساب های پرداختنی جاری

curtailed inspection
   

بازرسی کوتاه

curvilinear cost function
   

تابع غیر خطی هزینه

curvilinear regression
   

رگرسیون غیر خطی

custody
   

حفاظت و نگهداری

customer service
   

خدمات رسانی به مشتری

customer ledger
   

دفتر معین حساب مشتریان

customers’ advances
   

پیش پرداخت مشتریان

customers’ deposits
   

سپرده های مشتریان

customs
   

گمرکی- حقوق گمرکی

custom agency
   

نمایندگی گمرکی

custom agent
   

عامل گمرک

customs and excise
   

عوارض گمرکی و مالیات غیر مستقیم

customs broker
   

واسطه امور گمرکی

customs charges
   

هزینه های گمرکی

customs draw back
   

کاهش عوارض گمرکی

customs duties
   

عوارض گمرکی-حقوق گمرکی

customs invoice
   

صورتحساب گمرکی

customs union
   

اتحادیه گمرکی

cutback
   

کاهش

cut-price
   

ارزان –زیر قیمت

cut-rate
   

ارزان –زیر قیمت

cutoff
   

انقطاع- توقف- درنگ

cutoff bank statement
   

انقطاع صورتحساب بانک

cutoff data
   

تاریخ انقطاع- تاریخ تفکیک مقطع زمانی

creative imagination
   

تجسم خلاق

creative management
   

مدیریت خلاق

creative marketing
   

بازریابی ابداعی

creative thinking
   

تفکر خلاق

credential
   

گواهینامه – اعتبار نامه

credibility
   

اعتبار- قابل قبول بودن

credit
   

بستانکار - سمت بستانکار یک حساب

credit allocation subsidies
   

تخصیص اعتبارات وکمکها

credit account
   

حساب بستانکار- حساب اعتبار

credit accumulation
   

انباشت اعتبار- تجمع اعتبار

credit against tax
   

بستانکاری مالیاتی- اعتبار معافیت مالیاتی

credit agency
   

نمایندگی اعطای اعتبار

credit analysis
   

تجزیه و تحلیل اعتبار

credit and collection
   

اعتبار ووصول مطالبات

credit approval
   

تایید اعتبار

credit balance
   

مانده بستانکار

credit bank
   

بانک اعتباردهنده

credit brokerage
   

واسطه اعتباری

credit column
   

کنترل اعتبار

credit department
   

اداره اعتبارات

credit entry
   

ثبت بستانکار

credit factoring
   

فروش اعتبار

credit insurance
   

بیمه اعتباری

credit line
   

حداکثر میزان اعتبار

credit management
   

مدیریت اعتبارات

credit memorandum
   

اعلامیه بستانکاری

credit note
   

اعلامیه بستانکار

credit period
   

دوره اعتبار

credit policy
   

سیاست اعتباری

credit purchase
   

خرید اعتباری

credit rating
   

رتبه بندی ریسک اعتبار

credit risk
   

ریسک اعتباری

credit sale
   

فروش اعتباری

credit sale agreement
   

توافق فروش نسیه یا اسقاطی

credit selection
   

گزینش اعتباری

credit side
   

طرف بستانکار- سمت بستانکار

credit slip
   

فیش بستانکاری

credit standing
   

توانائی پرداخت بدهیها

credit standards
   

معیارهای اعتبار

credit system
   

سیستم اعتباری

credit tightness
   

مضیقه اعتباری

credit terms
   

شرایط اعتباری

credit token
   

تسهیلات اعتباری

creditor
   

بستانکار

creditors control
   

کنترل بستانکاران

creditor’s ledger
   

دفتر معین حساب بستانکاران

creditor’s payment period
   

دوره پرداخت بستانکاران

creeping takeover
   

سلطه خزنده

critical path accounting
   

حسابداری مسیر بحرانی

crop insurance
   

بیمه محصولات کشاورزی

cross
   

به حساب متقابل منظور کردن

cross allocation method
   

روش تسهیم متقابل

cross booking
   

رزرو متقابل

cross check
   

کنترل متقابل-چک

cross control
   

کنترل متقابل

cross footing
   

جمع کردن افقی - عمودی

cross holding
   

نگهداری متقابل

cross impact analysis
   

تحلیل تاثیر متقابل

cross rate
   

نرخ متقابل

cross reference
   

عطف متقابل

cross subsidizing
   

کمک مالی متقابل کردن

cross trading
   

تجارت متقابل

crossed check
   

چک مسدود شده

crossing
   

مسدود کردن

cum cumulative
   

مخفف کلمه جمع شونده

cum dividend
   

مخفف کلمه سود سهام انباشته

cum rights
   

مخفف کلمه حقوق جمع شونده

cumulative
   

جمع شونده

cumulative effect
   

اثر انباشته

cumulative preference share
   

سهام ممتاز جمع شونده

cumulative preferred stock
   

سهام ممتاز جمع شونده

cumulative translation adjustment
   

تعدیل جمعی سود وزیان تسعیر ارز

cumulative voting
   

حق رای تجمعی

cumulative cash
   

وجوه نقد تجمعی انباشته

currency
   

ارز

currency basket
   

سبد ارزها

currency exchange rate
   

نرخ برابری ارز

currency future
   

قرارداد خرید ارز در آینده به نرخی معین

currency market
   

بازار ارز

cost recovery method
   

روش بازیافت هزینه قیمت تمام شده

cost recovery
   

بازیافت هزینه قیمت تمام شده

cost reduction
   

کاهش هزینه

cost reduction plan
   

برنامه کاهش

cost saving
   

صرفه جوئی در هزینه

cost sheet
   

کاربرگ بهای تمام شده

cost standard
   

استاندارد هزینه

cost system
   

سیستم هزینه یابی

cost to buy
   

بهای تمام شده خرید

cost to make
   

بهای تمام شده ساخت

cost unit
   

واحد بهای تمام شده- واحد هزینه

cost variance
   

انحراف بهای تمام شده

cost- volume profit- relationship
   

ارتباط هزینه سود با حجم فعالیت

costing
   

هزینه یابی

costing system
   

سیستم هزینه یابی

costing methods
   

روشهای هزینه یابی

counseling
   

مشاوره

counter offer
   

پیشنهاد مجدد- پیشنهاد متقابل

counter purchase
   

خرید متقابل

counteract
   

باطل کردن

counterclaim
   

ادعای متقابل

counterfeit
   

ساختگی- جعلی

counterfoil
   

ته چک- ته قبض

countermeasure
   

اقدام متقابل

counter part
   

المثنی-رونوشت

counterparty risk
   

ریسک گروه متقابل

counterproductive
   

ضد تولیدی

countersign
   

امضای دوم- ظهر نویسی

counter trade
   

تجارت متقابل

countervail
   

جبران کردن

country of origin
   

کشور مبدا

coupon
   

کوپن- کوپن اوراق قرضه

coupon advertising
   

اگهی کوپن دار

coupon bonds
   

اوراق قرضه دارای کوپن

coupon clipping
   

جمع آوری کوپن

coupon rate
   

نرخ کوپن- نرخ کوپن بهره

coupon rate of interest
   

نرخ کوپن بهره- نرخ بهره اسمی سالانه اوراق قرضه

coupon security
   

اوراق کوپن- اوراق بهادار کوپن

covenant
   

قرارداد- تعهد

covenanted income
   

سود قراردادی- سود تعهد شده

cover
   

پوشش- سرپوش- جبران کننده

cover note
   

بیمه موقت

cover up
   

کشف کردن –پرده برداشتن

coverage
   

پوشش- شمول- مورد بیمه

coverage analysis
   

تجزیه و تحلیل پوششی

coverage ratios
   

نسبتهای پوشش

covering entry
   

ثبت توضیحی

covering letter
   

نامه وابسته

coworker
   

همکار

crank
   

پیچیدگی- هندل

creative accounting
   

حسابداری ساختگی

creative compliance
   

پذیرش خلاق

cost of sales adjustment
   

تعدیل بهای تمام شده کالای فروش رفته

cost offsets
   

اقلام خنثی کننده بهای تمام شده

cost or market rule
   

قاعده اقل بهای تمام شده

cost plus
   

بهای تمام شده سود بعلاوه درصدی از سود

cost plus contract
   

قرارداد بر اساس درصد بیشتری از بهای تمام شده آن

cost pool
   

مرکز هزینه - مخزن هزینه

cost prediction
   

پیش بینی هزینه- برآورد هزینه

cost price
   

قیمت تمام شده

cost price approach
   

رویکرد قیمت تمام شده

cost price squeeze
   

فشار بر قیمت تمام شده

cost-push principle
   

اصل قیمت تمام شده

cost rate
   

نرخ هزینه- نرخ قیمت تمام شده

cost records
   

مدارک تعیین قیمت تمام شده- سوابق هزینه

corporate raider
   

مهاجم صنفی- مهاجم متحد

corporate report
   

گزارش شرکت

corporate strategy
   

استراتژی شرکت

corporate survival
   

بقا شرکت

corporate quasi-reorganization
   

تجدید سازمان ظاهری شرکت

corporation
   

شرکت سهامی-اتحادیه- صنف

corporation bonds
   

اوراق قرضه شرکت سهامی

corporation sole
   

بنیاد شرکت- شالوده شرکت

corporation stock
   

سهام شرکتهای سهامی

corporation tax
   

مالیات شرکتهای سهامی

corporatism
   

صنف گرائی-شرکت گرائی

corporative
   

وابسته به شخصیت حقوقی- شرکتی

corporator
   

عضو- گروه یا شرکتی که شخصیت حقوقی داشته باشد

corpus
   

مادی- قابل لمس- عنصر مادی

correcting entry
   

ثبت اصلاحی

correction of errors
   

اصلاح اشتباهات

correlation
   

همبستگی- رابطه متقابل

correspondent
   

طرف معامله- مکاتبه کننده

correspondent bank
   

بانک طرف معامله

corroborate
   

اثبات کردن- تایید کردن- تقویت کردن

cost
   

هزینه- بهای تمام شده-بها- ارزیدن

cost absorption
   

جذب هزینه

cost accountant
   

حسابدار صنعتی

cost accounting system
   

حسابداری صنعتی

cost accounts
   

حسابهای بهای تمام شده- حسابهای هزینه

cost accumulation
   

انباشت یا تجمع بهای تمام شده

cost allocation
   

تخصیص هزینه- سرشکن کردن هزینه

cost and freight tC&F
   

قیمت کالا و هزینه حمل

cost application
   

اختصاص هزینه

cost basis
   

مبنای محاسبه بهای تمام شدههزینه

cost behavior
   

رفتار هزینه – گرایش اقلام بهای تمام شده

cost behavior pattern
   

الگوی رفتار هزینه

cost behavior analysis
   

تحلیل رفتار هزینه

cost benefit analysis CBA
   

تحلیل هزینه / فایده

cost-benefit constraint
   

محدودیت فزونی منافع بر مخارج

cost centrecenter
   

مرکز هزینه- مخزن هزینه

cost classification
   

طبقه بندی هزینه ها

cost control
   

کنترل هزینه- کنترل بهای تمام شده

cost control account
   

حساب کنترل هزینه

cost data
   

داده های در ارتباط با بهای تمام شده

cost department
   

دایره هزینه یابی

cost depletion
   

نقصان هزینه - نقصان بها

cost displacement
   

جابجائی هزینه

cost driver
   

محرک هزینه- موجد هزینه

cost effective
   

اثر بخشی هزینه- کارآمدی هزینه

cost effectiveness
   

اثربخشی هزینه- کارآمدی هزینه

cost effectiveness analysis
   

تحلیل اثربخشی کارآمدی هزینه

cost elements
   

اقلام یا عناصر بهای تمام شده

cost estimation
   

تخمین هزینه- برآورد بهای تمام شده

cost finding
   

تعیین بهای تمام شده- هزینه یابی

cost flow
   

گردش اقلام بهای تمام شده

cost flow assumptions
   

فرضیات مربوط به گردش اقلام بهای تمام شده

cost fraction
   

کسر هزینه

cost function
   

تابع هزینه

cost ledger
   

دفتر معین هزینه

cost minimization
   

حداقل کردن هزینه

cost method
   

روش بهای تمام شده

cost object
   

هدف بهای تمام شده- موضوع بهای تمام شده

cost of acquisition
   

بهای تمام شده تحصیل

cost of capital
   

هزینه سرمایه

cost of conversion
   

هزینه تبدیل

cost of debt
   

هزینه بدهی

cost of equity
   

هزینه مالکانه- هزینه سرمایه مالکانه

cost of equity capital
   

هزینه سرمایه مالکانه

cost of funds
   

هزینه وجوه مستقل

cost of giving-up a cash discount
   

هزینه از دست دادن تخفیف نقدی

cost of goods available for sale
   

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

cost of goods manufactured
   

بهای تمام شده کالای ساخته شده

cost of goods manufactured schedule
   

صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده

cost of goods manufactured statement
   

صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده

cost of goods purchased
   

بهای تمام شده کالای خریداری شده

cost of goods sold
   

بهای تمام شده کالای فروش رفته

cost of goods sold budget
   

بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته

cost of inventories
   

بهای تمام شده موجودیها

cost of issuing
   

هزینه انتشار

cost of living index
   

شاخص هزینه زندگی

cost of merchandise sold
   

بهای تمام شده کالای فروش رفته

cost of prediction error
   

هزینه ناشی از خطای پیش بینی

cost of production
   

هزینه تولید- بهای تمام شده تولید

cost of production report
   

گزارشصورت بهای تمام شده تولید

cost of reproduction
   

هزینه تولید مجدد

cost of retained earning
   

هزینه سود انباشته

contribution pricing
   

قیمت گذاری نهایی

contributory
   

کمک کننده - مساعدت کننده

contributory pension
   

باز نشستگی مشارکتی

contributory pension plan
   

طرح باز نشستگی مشارکتی

control
   

کنترل

control account
   

حساب کنترل

control activities
   

عملیات کنترلی- فعالیتهای کنترلی

control chart
   

نمودار کنترل

control concept
   

مفهوم کنترل

control contract
   

قرارداد نظارتی

control devices
   

وسائل کنترل

control group
   

گروه کنترل

control limit
   

اطلاعات لازم جهت کنترل

control risk
   

حد کنترل

control statements
   

سوابق کنترل کیفی

control unit
   

واحد کنترل

control variable
   

متغیر قابل کنترل

controllability
   

قابلیت کنترل

controllable cost
   

شرایط کنترل شده

controlled conditions
   

کار روزمره کنترل شده

controlled work
   

کار کنترل شده

controller
   

رئیس حسابداری- مدیر ارشد حسابداری

controllership
   

ریاست حسابداری- ممیز- بازرس

controlling
   

کنترل کردن

controlling account
   

حساب کنترل کننده- حساب کنترلی

controlling company
   

شرکت کنترل کننده

controlling company accounting
   

حسابداری شرکت کنترل کننده

controlling interests
   

منافع کنترل کننده

controlling ledger account
   

حساب کنترل دفتر معین

convention
   

میثاق- قرارداد

conventional accounting
   

حسابداری قراردادی- حسابداری مرسوم

conventional cash flow pattern
   

الگوی مرسوم جریان نقدی

conventional financial statement
   

صورت مالی مرسوم

conventional retail method
   

روش قراردادی خرده فروشی

conversion
   

تبدیل- تسعیر

conversion costs
   

هزینه های تبدیل

conversion cost pricing
   

قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده

conversion loan
   

وام قابل تبدیل

conversion option
   

اختیار تبدیل

conversion premium
   

صرف تبدیل- صرف تسعیر

conversion price
   

قیمت تبدیل

conversion price index
   

شاخص تبدیل قیمت

conversion ratio rate
   

نسبت رخ تبدیل- نسبنذتسعیر

conversion rights
   

حقوق و اختیاارت تبدیل

convert
   

تبدیل کردن

convertibility
   

قابلیت تبدیل- قابل تبدیل

convertible
   

قابل تبدیل

convertible adjusted-rate preferred stock
   

سهام ممتاز با نرخ تعدیل شده قابل تبدیل

convertible bonds
   

اوراق قرضه قابل تبدیل

convertible currency
   

ارز قابل تبدیل

convertible debenture
   

سهم قرضه قابل تبدیل

convertible debt
   

بدهی قرضه قابل تبدیل

convertible loan stock
   

سهام وام قابل تبدیل به سهم عادی

convertible preferred stock
   

سهم ممتاز قابل تبدیل

convertible revolving credit
   

اعتبار تجدید شونده قابل تبدیل

convertible securities
   

اوراق بهادار قابل تبدیل

convertible term insurance
   

بیمه نامه مدت دار قابل تبدیل

cook the books
   

حساب سازی

cooling off period
   

دوره فرونشینی

cooperative
   

تعاونی- تشریک مساعی

cooperative auditing
   

حسابرسی شراکتی- تعاون در حسابرسی

cooperative bank
   

بانک تعاونی

cooperative education
   

آموزش تعاونی

cooperative marketing
   

بازار یابی مشارکتی

coordinate
   

هماهنگ کردن- موزون ساختن

co-ownership
   

مالکیت مشترک

copartner
   

شریک مشاع

copartner ship
   

مالکیت مشترک

cope mate
   

رقیب- همکار

copy writer
   

آگهی نویسی

copyright
   

حق چاپ

copy hold
   

رونوشت برداری

corner
   

انحصار- احتکار

corporate bond
   

اوراق قرضه شرکت سهامی

corporate charter
   

منشور شرکت- اساسنامه شرکت سهامی

corporate finance
   

امور مالی شرکت- مالیه شرکت

corporate governance
   

اداره شرکت

corporate income tax
   

مالیات بر درآمد شرکت

corporate leader ship
   

رئیس شرکت- مدیر شرکت- رهبری شرکت

corporate management
   

مدیریت شرکت

corporate minutes
   

صورت جلسات شرکت

corporate notes
   

اسناد تجاری- اسناد شرکت

corporate objectives
   

اهداف شرکت- اهداف جمعی

corporate planning
   

برنامه ریزی کلی شرکت

corporate planning model
   

مدل برنامه ریزی کلی

corporate proxy
   

وکالت نامه رای در مجامع شرکت سهامی

constitutional law
   

حقوق اساسی

constraininglimiting factor
   

عامل محدود کننده

constraint
   

محدودیت- اجبار

construct
   

ساختن- ایجاد کردن- بنیاد نهادن

construction
   

ساختمان- بنیاد- نهاد

construction-in-process
   

کار در جریان ساخت

construction contracts
   

قراردادهای پیمانکاری

construction in progress
   

ساختمان در دست احداث

constructive
   

سازنده

constructive advice
   

مشورت سازنده

consular invoice
   

صورت حساب یا مهر کنسولگری

consumed cost
   

بهای هزینه شده-هزینه مصرف شده

consumer
   

مصرف کننده

consumer behavior
   

رفتار مصرف کننده

consumerism
   

مصرف گرائی

consumption
   

مصرف

consumption function
   

تابع مصرف

consumption goods
   

کالای مصرفی

consumption maintenance
   

تثبیت مصرف

consumption tax
   

مالیات بر مصرف

containers
   

ظروف

containers deposits
   

ودایع ظروف

content
   

محتوی- مندرجات

contingency
   

احتمالی-ا قتضایی

contingency allowance
   

اندوختهذخیره احتیاطی

contingency fund
   

وجوه احتیاطی

contingency insurance
   

بیمه احتمالی

contingency planning
   

برنامه ریزی اقتضائی

contingency reserves
   

ذخایر احتمالی

contingency theory
   

تئوری اقتضائی

contingent annuity
   

سالواره احتمالی

contingent asset
   

دارائیهای احتمالی

contingent consequences
   

نتایج احتمالی

contingent expense
   

هزینه احتمالی

contingent fees
   

حق الزحمه محتمل

contingent gains
   

درآمد احتمالی

contingent issuance
   

انتشار احتمالی- صدور احتمالی سهام

contingent liabilities
   

بدهیهای احتمالی

contingent loss
   

زیان احتمالی

contingent profit
   

سود احتمالی

contingent rentals
   

اجاره بهای نا معین

continuing account
   

حساب دائمی

continuing appropriation
   

تخصیص مستمر

continuing operations
   

عملیات مستمر

continuity assumption
   

فرض تداوم بقا

continuous audit
   

حسابرسی مستمر

continuous budget
   

بودجه مستمر- بودجه دایمی

continuous compounding
   

ترکیب مستمر

continuous credit
   

اعتبار مداوم- اعتبار مستمر

continuous flow production
   

تداوم جریان تولید

continuous improvement
   

بهبود مستمر- اصلاح مداوم

continuous inventory
   

موجودی گیری مستمر

continuous market
   

بازار پیوسته

continuous production
   

تولید مستمر

continuous stock taking
   

موجودی گیری دائمی

contra account
   

چساب متقابل- حساب کاهنده

contra- asset
   

دارائی کاهنده دارایی- حساب متقابل دارائی

contra -asset account
   

حساب کاهنده دارائی - حساب متقابل دارائی

contra claim
   

ادعای متقابل

contra entry
   

ثبت متقابل

contra item
   

اقلام متقابل

contract
   

قرارداد

contract authorization
   

اجازه انعقاد قرارداد- تصویب قرارداد

contract conditions
   

شرایط قرارداد

contract delay
   

تاخیر در انجام مفاد قرارداد

contract documents
   

استاد ومدارک قرارداد

contract note
   

سند قرارداد

contract of insurance
   

بیمه ضمانت اجرای قرارداد

contract of service
   

قرارداد ضمانت

contract period
   

دوره قرارداد- مدت قرارداد

contract price
   

قیمت قرارداد

contractor
   

پیمانکار

contractual
   

پیمانی

contract rate of interest
   

نرخ از پیش تعیین شده بهره

contract sum
   

کل مبلغ قرارداد

contract unilateral
   

قرارداد یکطرفه

contract works
   

عملیات قراردادی

contractee
   

کار فرما

contracting entry
   

ثبت انعقاد قرارداد

contracts preference schemes
   

ترکیب اولویت قراردادها

contractual employee
   

کارمند قراردادی

contributed capital
   

سرمایه مشارکتی

contributed surplus
   

مآزاد پرداخت شده

contribution in kind
   

آورده غیر نقدی

contribution income statement
   

صورت حاشیه سود

contribution margin
   

حاشیه فروش

contribution margin method
   

روش حاشیه سود

contribution margin ratio
   

نسبت حاشیه سود

condensed financial statement
   

صورت مالی خلاصه شده

condition
   

شرط

conditional acceptance
   

پذیرش مشروط

conditional bill
   

برات مشروط

conductor
   

مدیر-کارفرما

confer
   

مشورت کردن

conference leader
   

رهبر جلسه

confidence
   

اعتماد

confidence coefficient
   

ضریب اطمینان

confidence interval
   

فاصله اطمینان

confidence level
   

سطح اطمینان

confidence limit
   

محدودیت های اطمینان

confidential
   

محرمانه - سری

confidential inquires
   

تحقیقات محرمانه

confidential client information
   

اطلاعات محرمانه صاحب کار

confidentiality of working papers
   

محرمیٌت کاربرگها- محرمانه بودن کاربرگهای حسابرسی

confirm
   

تایید کردن

confirmation
   

تاییدیه

confirmed credit
   

اعتبار تایید شده

confirmed letter of credit
   

اسناد اعتباری تایید شده- اعتبار نامه تایید شده

confirming house
   

موسسه بازبینی – مرکز تایید شده

conflict management
   

مدیریت تضاد

conformance testing
   

بررسی تقابل- ازمون برابر با اصل

conformity
   

انطباق

congeneric merger
   

ادغام متناجس

conglomerate
   

شرکت ترکیبی- شرکت ادغامی

conglomerate strategy
   

تاکتیک جذب

conglomerate financial statement
   

صورت مالی مختلط

congruence
   

همگرایی- توافق

connected person
   

شخص وابسته

connecting affiliates
   

شرکت وابسته متصل

consent dividend
   

سود سهام موافقت شده

consent letter
   

موافقت نامه- رضایت نامه- اجازه- توافق

consequence
   

نتیجه

consequence analysis
   

تجزیه و تحلیل نتایج- تجریه و تحلیل نتیجه

consequential damages
   

خسارت غیر مستقیم

consequential loss
   

زیان تبعیغیرمستقیم

conservatism
   

محافظه کاری

conservatism concept
   

مفهوم اساسی محافظه کاری

conservative style
   

سبک محافظه کار

conservative credit policy
   

خطی مشی اعتباری محافظه کارانه

conservative financing strategy
   

استراتژی تامین مالی محا فظه کاری

conservative strategy
   

استراتژی محافظه کاری

conservative valuation
   

ارزیابی محتاطانه

consideration
   

ملاحضه- رسیدگی-توجه- اهمیت

consign
   

ارسال امانی- ارسال کالا به طور امانت

consigned goods
   

کالای ارسالی- کالای امانی

consignee
   

دریافت کننده کالا

consignment
   

کالای ارسالی – محموله

consignment account
   

حساب امانی- حساب کالای ارسالی

consignment goods
   

کالای امانی

consignment note
   

ارسال کالا- سند حمل

consignment sale
   

فروش کالای امانی

consignment stocks
   

ذخایر امانی

consignor
   

ارسال کننده کالا-آمر

consistency
   

ثبات رویه

consistency principle
   

اصل ثبات

consol
   

دیون دولتی

consolidated
   

تلفیقی- تلفیق شده

consolidated accounts
   

حسابهای تلفیقی-صورتهای تلفیقی

consolidated annuities
   

اقساط مساوی تلفیق شده

consolidated balance sheet
   

ترازنامه تلفیقی

consolidated earnings per share
   

درآمد تلفیقی هر سهم

consolidated financial statement
   

صورتهای مالی تلفیقی

consolidated funds
   

وجوه ادغام شده- وجوه تلفیق شده

consolidated goodwill
   

سرقفلی تلفیق شده

consolidated group
   

گروه شرکت تلفیق شده

consolidated income statement
   

صورت سود و زیان

consolidated net income
   

سود خالص تلفیقی

consolidated profit and loss statement
   

صورت سود و زیان تلفیقی

consolidated work sheets
   

کاربرگ های تلفیقی

consolidating financial statements
   

صوتهای مالی تلفیقی

consolidation
   

تلفیق- تلفیق- اتحاد

consolidation concept
   

مفاهیم تلفیق

consolidation excess
   

مآزاد تلفیق

consolidation of share capital
   

تلفیق سهام سرمایه

consolidation policy
   

خط مشی تلفیق- رویه تلفیق

consolidation surplus
   

مآزاد تلفیق

consolidation with minority interest
   

تلفیق با حقوق اقلیت

consonance
   

هماهنگی

consortium
   

کنسرسیوم- ائتلاف تجاری

consortium relief
   

معافیت کنسرسیوم

constant
   

ثابت

constant cost
   

هزینه ثابت

constant dollar
   

دلار ثابت

constant dollar accounting
   

حسابداری بر مبنای دلار ثابت

constant growth
   

رشد ثابت

constant money accounting
   

حسابداری بر مبنای پول ثابت

constant purchasing power
   

قدرت خرید ثابت

constant purchasing power accounting
   

حسابداری قدرت خرید ثابت

constituent company
   

شرکت وابسته- شرکت تابعه

constitute
   

تاسیس کردن- تشکیل دادن

compensation fund
   

صندوق غرامت - وجوه جبرانی

compensation model
   

مدل پرداخت غرامت

compensatory leave
   

مرخصی جبرانی- مرخصی تشویقی

compensatory stock option
   

حق خرید سهام جبرانیپاداش

competence
   

صلاحیت- شایستگی

competence motivation
   

انگیزه شایستگی- انگیزه رقابت

competent independent persons
   

شخص مستقل شایسته

competent person
   

شخص شایسته-فرد واجد شرایط

competition
   

رقابت

competitive
   

رقابتی

competitive biding
   

مزایده رقابتی

competitive firm
   

موسسه رقابتی

competitive goods
   

کالای رقابتی

competitive position
   

شغل رقابتی- وضعیت شغلی رقابتی

competitive price
   

قیمت رقابتی

competitive system
   

سیستم رقابتی

competitive strategy
   

استرتژی رقابتی- تاکتیک رقابتی

competitive tender
   

مناقصه یا مزایده رقابتی

competitive tendering from a selected list
   

مناقصه محدود

competitive tendering from an open list
   

مناقصه عمومی

competitor analysis
   

تجزیه و تحلیل و بررسی رقیب رقبا

competitor forces
   

نیروی رقابتی

competitors
   

رقبا

compilation
   

گرد آوری-تالیف

compilation and review standards
   

استاندارد مسئولیت حسابرس

complementary goods
   

کالاهای مکمل

complementary products
   

محصولات مکمل

completion of the work
   

اتمام کار

complete audit
   

حسابرسی کامل

complete market
   

بازارهای کامل

complete reciprocated costs
   

هزینه های کاملا تخصیص یافته

complete transaction
   

معامله کامل

complete contract method
   

روش کار تکمیل شده

complete sales basis
   

مبنای فروش تکمیل شده
موضوع: لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: اختیار خرید ارز currency risk ریسک ارز currency swap مبادله ارز current جاری رایج متعارف current account حساب جاری current cost accounting حسابداری بر مبنای ارزشهای جاری current value accounting حسابداری ارزش جاری current assets دارائی های جاری current assets investment سرمایه گذاری در دارائیهای جاری current audit file پرونده جاری حسابرسی current budget بودجه جاری current cash equivalent CCE معادل نقد جاری current cost بهای جاری current cost accounting CCA حسابداری بهای جاری current cost convention میثاق بهای جاری current cost of goods sold بهای جاری فروش current costs depreciation استهلاک مبنی بر بهای جاری current debts to net worth ratio نسبت بدهی جاری بر مبنای ارزشهای ویژه current entry price قیمت ورودی جاری current exit price قیمت خروجی current exit value ارزش خروجی جاری current expenditures مخارج جاری current expense هزینه جاری current fair value ارزش جاری بازار current file پرونده جاری current income درآمد جاری current investment سرمایه گذاری جاری current liabilities بدهی های جاری current market value ارزش جاری بازار current maturity سرسید جاری current obligations تعهدات جاری current operating profit سود جاری عملیاتی current operating concept مفهوم عملکرد جاری current operating performance عملکرد جاری عملیاتی current operating performance concept مفهوم عملکرد جاری current period دوره جاری current portion سهم جاری- حصه جاری current price قیمت جاری current proceeds عواید جاری current ratio نسبت جاری current replacement cost بهای جاری جایگزینی current recourses منابع جاری current return بازده جاری current standard cost بهای جاری استاندارد-هزینه جاری استاندارد current taxation مالیات بندی اخیر- مالیات بندی جاری current use value ارزش مورد استفاده جاری current value ارزش جاری current year index شاخص سال جاری current yield بازده جاری current yield to maturity بازده جاری تا سررسید currently attainable standards استاندارد های قابل حصول در حال حاضر currently payable account حساب های پرداختنی جاری curtailed inspection بازرسی کوتاه curvilinear cost function تابع غیر خطی هزینه curvilinear regression رگرسیون غیر خطی custody حفاظت و نگهداری customer service خدمات رسانی به مشتری customer ledger دفتر معین حساب مشتریان customers’ advances پیش پرداخت مشتریان customers’ deposits سپرده های مشتریان customs گمرکی- حقوق گمرکی custom agency نمایندگی گمرکی custom agent عامل گمرک customs and excise عوارض گمرکی و مالیات غیر مستقیم customs broker واسطه امور گمرکی customs charges هزینه های گمرکی customs draw back کاهش عوارض گمرکی customs duties عوارض گمرکی-حقوق گمرکی customs invoice صورتحساب گمرکی customs union اتحادیه گمرکی cutback کاهش cut-price ارزان –زیر قیمت cut-rate ارزان –زیر قیمت cutoff انقطاع- توقف- درنگ cutoff bank statement انقطاع صورتحساب بانک cutoff data تاریخ انقطاع- تاریخ تفکیک مقطع زمانی creative imagination تجسم خلاق creative management مدیریت خلاق creative marketing بازریابی ابداعی creative thinking تفکر خلاق credential گواهینامه – اعتبار نامه credibility اعتبار- قابل قبول بودن credit بستانکار - سمت بستانکار یک حساب credit allocation subsidies تخصیص اعتبارات وکمکها credit account حساب بستانکار- حساب اعتبار credit accumulation انباشت اعتبار- تجمع اعتبار credit against tax بستانکاری مالیاتی- اعتبار معافیت مالیاتی credit agency نمایندگی اعطای اعتبار credit analysis تجزیه و تحلیل اعتبار credit and collection اعتبار ووصول مطالبات credit approval تایید اعتبار credit balance مانده بستانکار credit bank بانک اعتباردهنده credit brokerage واسطه اعتباری credit column کنترل اعتبار credit department اداره اعتبارات credit entry ثبت بستانکار credit factoring فروش اعتبار credit insurance بیمه اعتباری credit line حداکثر میزان اعتبار credit management مدیریت اعتبارات credit memorandum اعلامیه بستانکاری credit note اعلامیه بستانکار credit period دوره اعتبار credit policy سیاست اعتباری credit purchase خرید اعتباری credit rating رتبه بندی ریسک اعتبار credit risk ریسک اعتباری credit sale فروش اعتباری credit sale agreement توافق فروش نسیه یا اسقاطی credit selection گزینش اعتباری credit side طرف بستانکار- سمت بستانکار credit slip فیش بستانکاری credit standing توانائی پرداخت بدهیها credit standards معیارهای اعتبار credit system سیستم اعتباری credit tightness مضیقه اعتباری credit terms شرایط اعتباری credit token تسهیلات اعتباری creditor بستانکار creditors control کنترل بستانکاران creditor’s ledger دفتر معین حساب بستانکاران creditor’s payment period دوره پرداخت بستانکاران creeping takeover سلطه خزنده critical path accounting حسابداری مسیر بحرانی crop insurance بیمه محصولات کشاورزی cross به حساب متقابل منظور کردن cross allocation method روش تسهیم متقابل cross booking رزرو متقابل cross check کنترل متقابل-چک cross control کنترل متقابل cross footing جمع کردن افقی - عمودی cross holding نگهداری متقابل cross impact analysis تحلیل تاثیر متقابل cross rate نرخ متقابل cross reference عطف متقابل cross subsidizing کمک مالی متقابل کردن cross trading تجارت متقابل crossed check چک مسدود شده crossing مسدود کردن cum cumulative مخفف کلمه جمع شونده cum dividend مخفف کلمه سود سهام انباشته cum rights مخفف کلمه حقوق جمع شونده cumulative جمع شونده cumulative effect اثر انباشته cumulative preference share سهام ممتاز جمع شونده cumulative preferred stock سهام ممتاز جمع شونده cumulative translation adjustment تعدیل جمعی سود وزیان تسعیر ارز cumulative voting حق رای تجمعی cumulative cash وجوه نقد تجمعی انباشته currency ارز currency basket سبد ارزها currency exchange rate نرخ برابری ارز currency future قرارداد خرید ارز در آینده به نرخی معین currency market بازار ارز cost recovery method روش بازیافت هزینه قیمت تمام شده cost recovery بازیافت هزینه قیمت تمام شده cost reduction کاهش هزینه cost reduction plan برنامه کاهش cost saving صرفه جوئی در هزینه cost sheet کاربرگ بهای تمام شده cost standard استاندارد هزینه cost system سیستم هزینه یابی cost to buy بهای تمام شده خرید cost to make بهای تمام شده ساخت cost unit واحد بهای تمام شده- واحد هزینه cost variance انحراف بهای تمام شده cost- volume profit- relationship ارتباط هزینه سود با حجم فعالیت costing هزینه یابی costing system سیستم هزینه یابی costing methods روشهای هزینه یابی counseling مشاوره counter offer پیشنهاد مجدد- پیشنهاد متقابل counter purchase خرید متقابل counteract باطل کردن counterclaim ادعای متقابل counterfeit ساختگی- جعلی counterfoil ته چک- ته قبض countermeasure اقدام متقابل counter part المثنی-رونوشت counterparty risk ریسک گروه متقابل counterproductive ضد تولیدی countersign امضای دوم- ظهر نویسی counter trade تجارت متقابل countervail جبران کردن country of origin کشور مبدا coupon کوپن- کوپن اوراق قرضه coupon advertising اگهی کوپن دار coupon bonds اوراق قرضه دارای کوپن coupon clipping جمع آوری کوپن coupon rate نرخ کوپن- نرخ کوپن بهره coupon rate of interest نرخ کوپن بهره- نرخ بهره اسمی سالانه اوراق قرضه coupon security اوراق کوپن- اوراق بهادار کوپن covenant قرارداد- تعهد covenanted income سود قراردادی- سود تعهد شده cover پوشش- سرپوش- جبران کننده cover note بیمه موقت cover up کشف کردن –پرده برداشتن coverage پوشش- شمول- مورد بیمه coverage analysis تجزیه و تحلیل پوششی coverage ratios نسبتهای پوشش covering entry ثبت توضیحی covering letter نامه وابسته coworker همکار crank پیچیدگی- هندل creative accounting حسابداری ساختگی creative compliance پذیرش خلاق cost of sales adjustment تعدیل بهای تمام شده کالای فروش رفته cost offsets اقلام خنثی کننده بهای تمام شده cost or market rule قاعده اقل بهای تمام شده cost plus بهای تمام شده سود بعلاوه درصدی از سود cost plus contract قرارداد بر اساس درصد بیشتری از بهای تمام شده آن cost pool مرکز هزینه - مخزن هزینه cost prediction پیش بینی هزینه- برآورد هزینه cost price قیمت تمام شده cost price approach رویکرد قیمت تمام شده cost price squeeze فشار بر قیمت تمام شده cost-push principle اصل قیمت تمام شده cost rate نرخ هزینه- نرخ قیمت تمام شده cost records مدارک تعیین قیمت تمام شده- سوابق هزینه corporate raider مهاجم صنفی- مهاجم متحد corporate report گزارش شرکت corporate strategy استراتژی شرکت corporate survival بقا شرکت corporate quasi-reorganization تجدید سازمان ظاهری شرکت corporation شرکت سهامی-اتحادیه- صنف corporation bonds اوراق قرضه شرکت سهامی corporation sole بنیاد شرکت- شالوده شرکت corporation stock سهام شرکتهای سهامی corporation tax مالیات شرکتهای سهامی corporatism صنف گرائی-شرکت گرائی corporative وابسته به شخصیت حقوقی- شرکتی corporator عضو- گروه یا شرکتی که شخصیت حقوقی داشته باشد corpus مادی- قابل لمس- عنصر مادی correcting entry ثبت اصلاحی correction of errors اصلاح اشتباهات correlation همبستگی- رابطه متقابل correspondent طرف معامله- مکاتبه کننده correspondent bank بانک طرف معامله corroborate اثبات کردن- تایید کردن- تقویت کردن cost هزینه- بهای تمام شده-بها- ارزیدن cost absorption جذب هزینه cost accountant حسابدار صنعتی cost accounting system حسابداری صنعتی cost accounts حسابهای بهای تمام شده- حسابهای هزینه cost accumulation انباشت یا تجمع بهای تمام شده cost allocation تخصیص هزینه- سرشکن کردن هزینه cost and freight tC&F قیمت کالا و هزینه حمل cost application اختصاص هزینه cost basis مبنای محاسبه بهای تمام شدههزینه cost behavior رفتار هزینه – گرایش اقلام بهای تمام شده cost behavior pattern الگوی رفتار هزینه cost behavior analysis تحلیل رفتار هزینه cost benefit analysis CBA تحلیل هزینه / فایده cost-benefit constraint محدودیت فزونی منافع بر مخارج cost centrecenter مرکز هزینه- مخزن هزینه cost classification طبقه بندی هزینه ها cost control کنترل هزینه- کنترل بهای تمام شده cost control account حساب کنترل هزینه cost data داده های در ارتباط با بهای تمام شده cost department دایره هزینه یابی cost depletion نقصان هزینه - نقصان بها cost displacement جابجائی هزینه cost driver محرک هزینه- موجد هزینه cost effective اثر بخشی هزینه- کارآمدی هزینه cost effectiveness اثربخشی هزینه- کارآمدی هزینه cost effectiveness analysis تحلیل اثربخشی کارآمدی هزینه cost elements اقلام یا عناصر بهای تمام شده cost estimation تخمین هزینه- برآورد بهای تمام شده cost finding تعیین بهای تمام شده- هزینه یابی cost flow گردش اقلام بهای تمام شده cost flow assumptions فرضیات مربوط به گردش اقلام بهای تمام شده cost fraction کسر هزینه cost function تابع هزینه cost ledger دفتر معین هزینه cost minimization حداقل کردن هزینه cost method روش بهای تمام شده cost object هدف بهای تمام شده- موضوع بهای تمام شده cost of acquisition بهای تمام شده تحصیل cost of capital هزینه سرمایه cost of conversion هزینه تبدیل cost of debt هزینه بدهی cost of equity هزینه مالکانه- هزینه سرمایه مالکانه cost of equity capital هزینه سرمایه مالکانه cost of funds هزینه وجوه مستقل cost of giving-up a cash discount هزینه از دست دادن تخفیف نقدی cost of goods available for sale بهای تمام شده کالای آماده برای فروش cost of goods manufactured بهای تمام شده کالای ساخته شده cost of goods manufactured schedule صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده cost of goods manufactured statement صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده cost of goods purchased بهای تمام شده کالای خریداری شده cost of goods sold بهای تمام شده کالای فروش رفته cost of goods sold budget بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته cost of inventories بهای تمام شده موجودیها cost of issuing هزینه انتشار cost of living index شاخص هزینه زندگی cost of merchandise sold بهای تمام شده کالای فروش رفته cost of prediction error هزینه ناشی از خطای پیش بینی cost of production هزینه تولید- بهای تمام شده تولید cost of production report گزارشصورت بهای تمام شده تولید cost of reproduction هزینه تولید مجدد cost of retained earning هزینه سود انباشته contribution pricing قیمت گذاری نهایی contributory کمک کننده - مساعدت کننده contributory pension باز نشستگی مشارکتی contributory pension plan طرح باز نشستگی مشارکتی control کنترل control account حساب کنترل control activities عملیات کنترلی- فعالیتهای کنترلی control chart نمودار کنترل control concept مفهوم کنترل control contract قرارداد نظارتی control devices وسائل کنترل control group گروه کنترل control limit اطلاعات لازم جهت کنترل control risk حد کنترل control statements سوابق کنترل کیفی control unit واحد کنترل control variable متغیر قابل کنترل controllability قابلیت کنترل controllable cost شرایط کنترل شده controlled conditions کار روزمره کنترل شده controlled work کار کنترل شده controller رئیس حسابداری- مدیر ارشد حسابداری controllership ریاست حسابداری- ممیز- بازرس controlling کنترل کردن controlling account حساب کنترل کننده- حساب کنترلی controlling company شرکت کنترل کننده controlling company accounting حسابداری شرکت کنترل کننده controlling interests منافع کنترل کننده controlling ledger account حساب کنترل دفتر معین convention میثاق- قرارداد conventional accounting حسابداری قراردادی- حسابداری مرسوم conventional cash flow pattern الگوی مرسوم جریان نقدی conventional financial statement صورت مالی مرسوم conventional retail method روش قراردادی خرده فروشی conversion تبدیل- تسعیر conversion costs هزینه های تبدیل conversion cost pricing قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده conversion loan وام قابل تبدیل conversion option اختیار تبدیل conversion premium صرف تبدیل- صرف تسعیر conversion price قیمت تبدیل conversion price index شاخص تبدیل قیمت conversion ratio rate نسبت رخ تبدیل- نسبنذتسعیر conversion rights حقوق و اختیاارت تبدیل convert تبدیل کردن convertibility قابلیت تبدیل- قابل تبدیل convertible قابل تبدیل convertible adjusted-rate preferred stock سهام ممتاز با نرخ تعدیل شده قابل تبدیل convertible bonds اوراق قرضه قابل تبدیل convertible currency ارز قابل تبدیل convertible debenture سهم قرضه قابل تبدیل convertible debt بدهی قرضه قابل تبدیل convertible loan stock سهام وام قابل تبدیل به سهم عادی convertible preferred stock سهم ممتاز قابل تبدیل convertible revolving credit اعتبار تجدید شونده قابل تبدیل convertible securities اوراق بهادار قابل تبدیل convertible term insurance بیمه نامه مدت دار قابل تبدیل cook the books حساب سازی cooling off period دوره فرونشینی cooperative تعاونی- تشریک مساعی cooperative auditing حسابرسی شراکتی- تعاون در حسابرسی cooperative bank بانک تعاونی cooperative education آموزش تعاونی cooperative marketing بازار یابی مشارکتی coordinate هماهنگ کردن- موزون ساختن co-ownership مالکیت مشترک copartner شریک مشاع copartner ship مالکیت مشترک cope mate رقیب- همکار copy writer آگهی نویسی copyright حق چاپ copy hold رونوشت برداری corner انحصار- احتکار corporate bond اوراق قرضه شرکت سهامی corporate charter منشور شرکت- اساسنامه شرکت سهامی corporate finance امور مالی شرکت- مالیه شرکت corporate governance اداره شرکت corporate income tax مالیات بر درآمد شرکت corporate leader ship رئیس شرکت- مدیر شرکت- رهبری شرکت corporate management مدیریت شرکت corporate minutes صورت جلسات شرکت corporate notes اسناد تجاری- اسناد شرکت corporate objectives اهداف شرکت- اهداف جمعی corporate planning برنامه ریزی کلی شرکت corporate planning model مدل برنامه ریزی کلی corporate proxy وکالت نامه رای در مجامع شرکت سهامی constitutional law حقوق اساسی constraininglimiting factor عامل محدود کننده constraint محدودیت- اجبار construct ساختن- ایجاد کردن- بنیاد نهادن construction ساختمان- بنیاد- نهاد construction-in-process کار در جریان ساخت construction contracts قراردادهای پیمانکاری construction in progress ساختمان در دست احداث constructive سازنده constructive advice مشورت سازنده consular invoice صورت حساب یا مهر کنسولگری consumed cost بهای هزینه شده-هزینه مصرف شده consumer مصرف کننده consumer behavior رفتار مصرف کننده consumerism مصرف گرائی consumption مصرف consumption function تابع مصرف consumption goods کالای مصرفی consumption maintenance تثبیت مصرف consumption tax مالیات بر مصرف containers ظروف containers deposits ودایع ظروف content محتوی- مندرجات contingency احتمالی-ا قتضایی contingency allowance اندوختهذخیره احتیاطی contingency fund وجوه احتیاطی contingency insurance بیمه احتمالی contingency planning برنامه ریزی اقتضائی contingency reserves ذخایر احتمالی contingency theory تئوری اقتضائی contingent annuity سالواره احتمالی contingent asset دارائیهای احتمالی contingent consequences نتایج احتمالی contingent expense هزینه احتمالی contingent fees حق الزحمه محتمل contingent gains درآمد احتمالی contingent issuance انتشار احتمالی- صدور احتمالی سهام contingent liabilities بدهیهای احتمالی contingent loss زیان احتمالی contingent profit سود احتمالی contingent rentals اجاره بهای نا معین continuing account حساب دائمی continuing appropriation تخصیص مستمر continuing operations عملیات مستمر continuity assumption فرض تداوم بقا continuous audit حسابرسی مستمر continuous budget بودجه مستمر- بودجه دایمی continuous compounding ترکیب مستمر continuous credit اعتبار مداوم- اعتبار مستمر continuous flow production تداوم جریان تولید continuous improvement بهبود مستمر- اصلاح مداوم continuous inventory موجودی گیری مستمر continuous market بازار پیوسته continuous production تولید مستمر continuous stock taking موجودی گیری دائمی contra account چساب متقابل- حساب کاهنده contra- asset دارائی کاهنده دارایی- حساب متقابل دارائی contra -asset account حساب کاهنده دارائی - حساب متقابل دارائی contra claim ادعای متقابل contra entry ثبت متقابل contra item اقلام متقابل contract قرارداد contract authorization اجازه انعقاد قرارداد- تصویب قرارداد contract conditions شرایط قرارداد contract delay تاخیر در انجام مفاد قرارداد contract documents استاد ومدارک قرارداد contract note سند قرارداد contract of insurance بیمه ضمانت اجرای قرارداد contract of service قرارداد ضمانت contract period دوره قرارداد- مدت قرارداد contract price قیمت قرارداد contractor پیمانکار contractual پیمانی contract rate of interest نرخ از پیش تعیین شده بهره contract sum کل مبلغ قرارداد contract unilateral قرارداد یکطرفه contract works عملیات قراردادی contractee کار فرما contracting entry ثبت انعقاد قرارداد contracts preference schemes ترکیب اولویت قراردادها contractual employee کارمند قراردادی contributed capital سرمایه مشارکتی contributed surplus مآزاد پرداخت شده contribution in kind آورده غیر نقدی contribution income statement صورت حاشیه سود contribution margin حاشیه فروش contribution margin method روش حاشیه سود contribution margin ratio نسبت حاشیه سود condensed financial statement صورت مالی خلاصه شده condition شرط conditional acceptance پذیرش مشروط conditional bill برات مشروط conductor مدیر-کارفرما confer مشورت کردن conference leader رهبر جلسه confidence اعتماد confidence coefficient ضریب اطمینان confidence interval فاصله اطمینان confidence level سطح اطمینان confidence limit محدودیت های اطمینان confidential محرمانه - سری confidential inquires تحقیقات محرمانه confidential client information اطلاعات محرمانه صاحب کار confidentiality of working papers محرمیٌت کاربرگها- محرمانه بودن کاربرگهای حسابرسی confirm تایید کردن confirmation تاییدیه confirmed credit اعتبار تایید شده confirmed letter of credit اسناد اعتباری تایید شده- اعتبار نامه تایید شده confirming house موسسه بازبینی – مرکز تایید شده conflict management مدیریت تضاد conformance testing بررسی تقابل- ازمون برابر با اصل conformity انطباق congeneric merger ادغام متناجس conglomerate شرکت ترکیبی- شرکت ادغامی conglomerate strategy تاکتیک جذب conglomerate financial statement صورت مالی مختلط congruence همگرایی- توافق connected person شخص وابسته connecting affiliates شرکت وابسته متصل consent dividend سود سهام موافقت شده consent letter موافقت نامه- رضایت نامه- اجازه- توافق consequence نتیجه consequence analysis تجزیه و تحلیل نتایج- تجریه و تحلیل نتیجه consequential damages خسارت غیر مستقیم consequential loss زیان تبعیغیرمستقیم conservatism محافظه کاری conservatism concept مفهوم اساسی محافظه کاری conservative style سبک محافظه کار conservative credit policy خطی مشی اعتباری محافظه کارانه conservative financing strategy استراتژی تامین مالی محا فظه کاری conservative strategy استراتژی محافظه کاری conservative valuation ارزیابی محتاطانه consideration ملاحضه- رسیدگی-توجه- اهمیت consign ارسال امانی- ارسال کالا به طور امانت consigned goods کالای ارسالی- کالای امانی consignee دریافت کننده کالا consignment کالای ارسالی – محموله consignment account حساب امانی- حساب کالای ارسالی consignment goods کالای امانی consignment note ارسال کالا- سند حمل consignment sale فروش کالای امانی consignment stocks ذخایر امانی consignor ارسال کننده کالا-آمر consistency ثبات رویه consistency principle اصل ثبات consol دیون دولتی consolidated تلفیقی- تلفیق شده consolidated accounts حسابهای تلفیقی-صورتهای تلفیقی consolidated annuities اقساط مساوی تلفیق شده consolidated balance sheet ترازنامه تلفیقی consolidated earnings per share درآمد تلفیقی هر سهم consolidated financial statement صورتهای مالی تلفیقی consolidated funds وجوه ادغام شده- وجوه تلفیق شده consolidated goodwill سرقفلی تلفیق شده consolidated group گروه شرکت تلفیق شده consolidated income statement صورت سود و زیان consolidated net income سود خالص تلفیقی consolidated profit and loss statement صورت سود و زیان تلفیقی consolidated work sheets کاربرگ های تلفیقی consolidating financial statements صوتهای مالی تلفیقی consolidation تلفیق- تلفیق- اتحاد consolidation concept مفاهیم تلفیق consolidation excess مآزاد تلفیق consolidation of share capital تلفیق سهام سرمایه consolidation policy خط مشی تلفیق- رویه تلفیق consolidation surplus مآزاد تلفیق consolidation with minority interest تلفیق با حقوق اقلیت consonance هماهنگی consortium کنسرسیوم- ائتلاف تجاری consortium relief معافیت کنسرسیوم constant ثابت constant cost هزینه ثابت constant dollar دلار ثابت constant dollar accounting حسابداری بر مبنای دلار ثابت constant growth رشد ثابت constant money accounting حسابداری بر مبنای پول ثابت constant purchasing power قدرت خرید ثابت constant purchasing power accounting حسابداری قدرت خرید ثابت constituent company شرکت وابسته- شرکت تابعه constitute تاسیس کردن- تشکیل دادن compensation fund صندوق غرامت - وجوه جبرانی compensation model مدل پرداخت غرامت compensatory leave مرخصی جبرانی- مرخصی تشویقی compensatory stock option حق خرید سهام جبرانیپاداش competence صلاحیت- شایستگی competence motivation انگیزه شایستگی- انگیزه رقابت competent independent persons شخص مستقل شایسته competent person شخص شایسته-فرد واجد شرایط competition رقابت competitive رقابتی competitive biding مزایده رقابتی competitive firm موسسه رقابتی competitive goods کالای رقابتی competitive position شغل رقابتی- وضعیت شغلی رقابتی competitive price قیمت رقابتی competitive system سیستم رقابتی competitive strategy استرتژی رقابتی- تاکتیک رقابتی competitive tender مناقصه یا مزایده رقابتی competitive tendering from a selected list مناقصه محدود competitive tendering from an open list مناقصه عمومی competitor analysis تجزیه و تحلیل و بررسی رقیب رقبا competitor forces نیروی رقابتی competitors رقبا compilation گرد آوری-تالیف compilation and review standards استاندارد مسئولیت حسابرس complementary goods کالاهای مکمل complementary products محصولات مکمل completion of the work اتمام کار complete audit حسابرسی کامل complete market بازارهای کامل complete reciprocated costs هزینه های کاملا تخصیص یافته complete transaction معامله کامل complete contract method روش کار تکمیل شده complete sales basis مبنای فروش تکمیل شده،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 12:56 ق.ظ


budget allocation
   

تخصیص بودجه

budget analyst
   

کارشناس بودجه

budget appropriations
   

تخصیص های بودجه ای

budget bureau
   

دفتر بودجه

budget call
   

بخشنامه بودجه

budget ceiling
   

تعیین سطح بودجه

budget classification
   

طبقه بندی بودجه

budget committee
   

کمیته بودجه

budget constraint
   

محدودیت بودجه ای

budget cycle
   

مراحل دور گردش بودجه

budget data
   

اطلاعات بودجه

budget deficit
   

کسر بودجه

budget director
   

مدیر بودجه

budget execution
   

اجرای بودجه

budget expenditure
   

مخارج هزینه بودجه

budget forecasting
   

برآورد بودجه

budget hearing
   

جلسة بودجه

budget implementation
   

اجرای بودجه

budget line
   

خط بودجه

budget manual
   

دستورالعمل بودجه

budget message
   

پیام بودجه

budget pattern
   

طرح بودجه

budget period
   

دوره بودجه،  زمان بودجه

budget process
   

مراحل بودجه

budget report
   

گزارش بودجه

budget surplus
   

اضافه بودجه،  مآزاد بودجه

budgetary accounting
   

حسابداری بودجه ‌ای

budgetary accounts
   

حسابهای بودجه‌ ای تخمین

budgetary control
   

کنترل بودجه ‌ای

budgetary fund balance
   

مانده وجوه بودجه ای

budgetary control principle
   

اصل کنترل بودجه‌

budgeted cost
   

هزینه بودجه شده پیش بینی شده

budgeted income statement
   

صورت حساب سود و زیان بودجه شده

budgeting
   

بودجه‌ بندی،  تهیه بودجه

buffer
   

ضربه گیر، واحدهای ضربه ‌گیر مانند انبار واحد

buffer stock plan
   

برنامه ذخیره اتکایی تامین

building hand over
   

تحویل دادن ساختمان ابنیه

bulk sample
   

نمونه درشت

bull
   

پیش خرید

bull engagement
   

تعهدات پیش خرید کننده

bull market
   

بازار پررونق، بازار صعودی، واژه گرانی سهام

bull position
   

خرید به امید فروش در اینده، امید به افزایش قیمت سهام

bulletin board
   

تابلو اعلانات

bunched cost
   

هزینه جمعی، بهای گروه بندی شده

burden
   

سربار، بالای سر، غیر تولیدی

burden cost
   

هزینه سربار

burden rate
   

نرخ سربار

bureau
   

دفتر خانه،  اداره

bureau of programs and standards
   

دفتر برنامه و استاندارد

bureau of research
   

دایره دفتر پژوهش

bureau of the budget
   

دفتر کل بودجه

bureaucracy
   

بوروکراسی،  دیوان سالاری

bureaucratic management
   

مدیر بروکراتیک، مدیران دیوان سالار

bureaucratic leader
   

رهبر بوروکراتیک

burning ratio
   

نسبتهای دارایی سوخته به کل دارائیهادر بیمه

business
   

کسب و کار

business activity
   

فعالیت تجاری

business with a public
   

موسسه عام المنفعه

business agent
   

نماینده کسب و کار

business barometer
   

میزان فعالیتهای اقتصادی کسب و کار،  مراکز امور

business combination
   

ترکیب واحدهای تجاری

business consolidation
   

تلفیق تجاری، ادغام تجاری

business corporation
   

شرکت سهامی تجاری، واحد تجاری سهامی

business cycle
   

دور تجاری،  دور فعالیت اقتصادی،  دور کسب و کار،  ادوار بازرگانی

business depression
   

بحران تجاری

business economic
   

اقتصاد بازرگانی کسب و کار

business enterprise
   

موسسه بازرگانی تجاری، انتقاعی،  واحد تجاری

business entity
   

شخصیت تجاری

business ethics
   

خصوصیات اخلاق تجاری،  ضوابط رفتاری کار

business executives
   

مدیران اجرایی عالی واحد تجاری

business expansion scheme
   

طرح توسعه تجاری

business firms
   

موسسات انتفاعی

business flourish
   

شکوفایی تجاری، رونق تجاری

business indicator
   

شاخصهای بازرگانی

business law
   

قوانین بازرگانی

business management
   

مدیریت بازرگانی

business managers
   

مدیران واحد تجاری

business morale
   

روحیه کار

business name
   

نام تجاری

business operations
   

عملیات تجاری

business organization
   

سازمان تجاری

business park
   

ناحیه تجاری

business plan
   

طرح تجاری، طرح بازرگانی

business prosperity
   

رونق تجاری

business rates
   

نرخ های تجاری

business record management
   

مدیریت اسناد بازرگانی،  مدیریت بازرگانی بازرگانی

business segment
   

بخشی از واحد تجاری، بخش تجاری، خط تجاری

business strategies
   

استراتژیهای تجاری

business transaction
   

معامله تجاری

business risk
   

ریسک تجاری

business unions
   

اتحادیه‌های تجاری

busted bond
   

اوراق قرضه وا خواستی

buy
   

خریدن، خرید

buy back
   

فروش و خرید مجدد

buy، in
   

خرید جایگزین

buyer
   

خریدار مامور خرید

buyer’s credit
   

اعتبار خرید

buyer’s market
   

بازار خریداران

buyer’s monopoly
   

انحصار خریدار

buying behavior
   

رفتار خرید

buying forward
   

خرید سلف

buying on margin
   

خرید نقد و نسیه

buying price
   

قیمت خرید

buy the way buying
   

ضمناً، اتفاقاً، تصادفاً

busy group
   

گروه غیر رسمی

by،  laws
   

آئین نامه‌ها و مقررات فرعی

by،  product
   

محصول فرعی ضمنی

by،  work
   

کار فرعی،  کار غیر مقرر

byte
   

بایت، واحدی برای حافظه کامپیوتر شامل 8 بیت

c and f price
   

قیمت کالا به اضافه هزینه حمل

ca magazine
   

مجله حسابداران خبره

cabinet
   

قفسه - هیئت دولت

book cash
   

موجودی وجه نقد طبق دفاتر

book cost
   

بهای تمام شده دفتری

book inventory
   

موجودی دفتر

book of final entry
   

دفتر ثبت نهایی،  دفتر کل

book of original entry
   

دفتر ثبت اولیه

book of prime entry
   

دفتر ثبت اولیه، دفتر روزنامه

book of secondary entry
   

دفتر ثبت ثانویه

book profit
   

سود دفتری، سود تحقق نیافته

book surplus
   

مآزاد دفتری

book value
   

ارزش دفتری

book value of stock
   

ارزش دفتری سهام

book value per share
   

ارزش دفتری هر سهم

bookkeeping
   

دفترداری

bookkeeping cycle
   

سیکل دفتر داری، چرخه حسابداری

books of account
   

دفاتر حسابداری

bust
   

ورشکست

boom & bust
   

ترقی و تنزل

boondoggle
   

کار بی ارزش و بی اهمیت

boondoggling
   

کارافزایی استخدام به منظور ایجاد قوه خرید

boot
   

فایده،  سود

boot less
   

بدون سود،  بیفایده

boot strap
   

سرک معاوضه

border prices
   

قیمتهای مرزی

borrow
   

عاریت گرفتن،  وام گرفتن

borrowing
   

استقراض

boss
   

رئیس – کارفرما

bottle neck
   

تراکم کار در کارگاه،  تنگنای عوامل تولید

bottom – up authority
   

اختیار از پایین به بالا

boundary
   

مرز

boundary between line & staff
   

مرز بین صف و ستاد

boundary spanning
   

توسعه حوزه عملیات سازمان در محیط خارجی

bounded sets
   

مجموعه محدود

bounded variable
   

روش متغیرهای خوددار

bourse
   

بورس، بازار معامله اجناس و اوراق بهادار

boycott
   

تحریم، تحریم معاملات، بایکوت

brain trust
   

مطلع، روشنفکر

brain worker
   

کارگران فکری

branch accounting
   

حسابداری شعب

branch office
   

مرکز شعبه، دفتر شعبه

brand ledgers
   

علامت تجاری مشهور

breach of contract
   

نقض قرارداد

breach of duty
   

ترک خدمت،  ترک وظیفه

breach of promise
   

عهدشکنی

breach of rule
   

قانون شکنی،  نقض قانون

breach of trust
   

خیانت در امانت

breach of warranty
   

نقض تضمین، از ضمانت شانه خالی کردن

break down
   

تجزیه کردن، تفکیک، فروریختگی

break – even
   

سربسر

break – even analysis
   

تجزیه و تحلیل نقطه سربسر

break – even chart
   

نمودار سر به سر

break even cash inflow
   

جریانهای نقدی ورودی سربه سر

break – even point
   

نقطه سر به سر

bribee
   

رشوه گیرنده، رشوه گیر

bribery
   

رشوه‌گیری،  ارتشاء

bridge loan
   

وام واسطه، وام موقت

bring forward
   

منقول از صفحه پیش، منقول از صفحه قبل

broken service
   

خدمت منقطع

broker
   

کارگزار، دلال

brokerage
   

کارگزاری، دلالی، واسطه گری

broker’s account
   

مفاصا حساب،  تصفیه حساب

broker’s contract
   

قرارداد حق‌العمل

bucket shop
   

دفتر سوداگری

budget
   

بودجه - حساب درآمد و خرج

bill demand
   

برات دیداری،  برات رویتی

bill holder
   

برات دار

bill investment
   

برات سرمایه ‌گذاری

bill of exchange
   

برات ارزی

bill of fare
   

هزینه سفر

bill of material
   

صورت ریز مواد

bill of sight
   

اعلامیه اظهار نامه موقت

bill payable
   

برات پرداختنی

bill prime
   

برات معتبر

bill receivable
   

پرداخت دریافتنی

bill trade
   

برات تجاری

bills payable
   

اسناد پرداختنی،  سفته‌های پرداختی

binary system
   

نظام دودویی

binding
   

الزام آور،  اجباری

binomial distribution
   

توزیع دو جمله ‌ای

binominal
   

دو جمله ‌ای

bipolar system
   

نظام دو قطبی

bipolarity
   

وضعیت دو قطبی

bit
   

بیت واحد حافظه کامپیوتری

black box
   

جعبه سیاه

black leg
   

کارگر اعتصاب شکن

black list
   

لیست سیاه

black market
   

بازار سیاه

blank bill
   

برات سفید

blank check
   

چک سفید امضا

blank endorsed
   

سفیدامضا

blanket agreement
   

توافق کلی

blanket insurance
   

بیمه کلی

blind alley
   

بن بست

blind area
   

ناحیه کور

blind empiricism
   

تجربه گرایی کور

blind entry
   

ثبت بدون توضیح، ثبت مبهم، ثبت کور

blind test
   

آزمون محصول بی نام

block
   

بلوک،  دسته،  گروه

block diagram
   

نمودار بلوکی

block trade
   

معامله یکجا

block vote
   

رای متحد

blocked account
   

حساب بلوکه شده، حساب مسدود شده

blocked transaction
   

مراوده بسته

blotter
   

دفتر ثبت معاملات، دفتر باطله، دفتر روزنامه

blue print
   

نقشه محصول، طرح اولیه، برنامه کار

blue – sky laws
   

قانون حمایت از سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار

blue collar
   

طبقه کارگر – طبقه مزدبگیر

board of control
   

هیات نظارت

board of directors
   

هیات مدیره

board of trade
   

هیأت بازرگانی

board of trustees
   

هیئت امناء

board corporate
   

شخصیت حقوقی

body of the financial statements
   

متن صورتهای مالی

boiler plate
   

نگارش حقوقی و رسمی

boiling point
   

نقطه جوش

bond
   

سند قرضه،  اوراق قرضه

bond dividend
   

سود اوراق قرضه

bond fund
   

وجوه اوراق قرضه، صندوق سرمایه گذاری در اوراق قرضه

bond holder
   

قرضه دار، دارنده اوراق قرضه

bond indenture
   

قرارداد اوراق قرضه

bond interim
   

اوراق قرضه موقتی

bond prior – lien
   

سند قرضه داری تقدم

bond deferred
   

سند قرضه معوق

bond debenture
   

شرایط اوراق قرضه

bond discount and premium
   

کسر و صرف اوراق قرضه

bonding cost
   

هزینه های ضمانت کردن، هزینه های کفالت ضامن

bond government
   

سند قرضه دولتی

bond named
   

سند قرضه با نام

bond participating
   

سند قرضه شریک در سود

bond passive
   

سند قرضه بدون بهره

bond rating
   

رده‌بندی اوراق قرضه

bond redemptions
   

بازپرداخت اوراق قرضه در سررسید

bond sinking fund
   

سپرده وجوه برای بازپرداخت اوراق قرضه

bond to guarantee
   

ضمانت نامه پیش پرداخت

bonus
   

فوق العاده مشغل،  پاداش

bonus shares
   

سهام جایزه

book balance
   

مانده دفتری

book keeper
   

دفتردار،  دفتر نویس

book account
   

حسابهای دفتری

book carrying amount
   

مبلغ دفتری ثبت شده

bank money order
   

حواله بانکی

bank note
   

اسکناس، چک تضمین شده

bank paper
   

اسکناس، چک تضمین شده، سفته بانکی

bank rate
   

نرخ بانکی

bank poll
   

پشتوانه، سرمایه بانک

bank’s deposit
   

سپرده ‌های بانکدار

banker
   

بانکدار

banker’s acceptance
   

قبول پذیرش بانکی

banker’s bill
   

صورتحساب بانک

bankruptcy
   

ورشکستگی

bar chart
   

نمودار ستونی

bar charts
   

نمودارهای میله‌ای،  نمودارهای ستونی

bar code
   

کد ستونی

bar code reader
   

بارکد خوان

barter economy
   

اقتصاد پایاپای، اقتصاد بدون پول

barter system
   

سیستم پایاپای، نظام تهاتری

bar printer
   

دستگاه چاپ شانه‌ای یا میله‌ای

bargain
   

قید و شرط،  قرار معادله،  چانه در معادله

bargainer
   

معامله‌گر

bargaining
   

چانه زنی

bargaining reputation
   

شهرت چانه‌زنی

barrier
   

مانع

barter agreement
   

قرارداد پایاپای

base
   

پایه – مبنا

base pay
   

حقوق پایه

base period
   

دوره مبنا پایه

base price
   

قیمت پایه بنا

base rate
   

نرخ پایه بنا

base – year
   

سال پایه

base stock method
   

روش موجودی پایه

basic assumptions
   

فرضهای بنیادی – مفروضات پایه‌ای

basic audit process
   

فرآیند اساسی حسابرسی

basic concepts
   

مفاهیم اساسی

basic control
   

کنترل اساسی

basic feasible solution
   

راه حل عملی اساسی

basic financial statements
   

صورتهای مالی اساسی

basic language
   

زبان برنامه‌نویسی بیسیک

basic pay
   

پرداخت پایه

basic physiological needs
   

نیازهای اساسی فیزیولوژیک

basic policy
   

سیاست اساسی

basic principle
   

اصول اساسی

basic principles of organization
   

اصول اساسی سازمان

basic research
   

پژوهش بنیادی،  تحقیقات بنیادی

basic salary
   

حقوق پایه

basic statistical concepts
   

مفاهیم اساسی آماری

basic time
   

زمان پایه

basic wage
   

مزد پایه

basic yield
   

بازده اساسی

basing – point pricing
   

قیمت تمام شده کالا

basis
   

مبنا

batch
   

دسته

Batch,  lot
   

دسته – ذوب،  پخت

batch control sheet
   

برگ کنترل دسته

batch process
   

فرآیند دسته‌ای

batch system
   

سیستم دسته ای

bear market
   

پیش فروش سهام

bear position
   

موقعیت فروشنده

bearer bonds
   

اوراق قرضه بینام

before – after designs
   

طرحهای قبلی – بعدی

beginning balance
   

مانده اول دوره

beginning inventory
   

موجودی ابتدای دوره

behavior
   

رفتار،  کردار

behavior analyst
   

تجزیه وتحلیل‌گر رفتار

behavior modification
   

تعدیل رفتار،  اصلاح رفتار،  تغییر رفتار

behavior therapy
   

رفتار درمانی

behavioral adaptation
   

انطباق رفتاری

behavioral approach
   

شیوه مبتنی بر رفتار

behavioral climate
   

فضای رفتاری

behavioral engineering
   

مهندسی رفتاری

behavioral equation
   

معادله رفتار

behavioral level
   

سطح رفتاری

behavioral objectives
   

صاحب نظر در علوم رفتاری

behavioral pattern
   

الگوی رفتاری

behavioral sciences
   

علوم رفتاری

behaviorism
   

رفتار گرایی

behavior lists
   

رفتارگرایان

behoof
   

سود،  منفعت،  مزیت

belief
   

باور

belief system
   

نظام باورها

bell – shaped
   

به شکل زنگ

bell whether security
   

اوراق بهادار پیشاهنگ، اوراق بهادار شاخص

below par
   

زیر قیمت اسمی

below par value
   

کمتر از ارزش اسمی، زیرارزش اسمی سهم

bench mark
   

نشان، قاعده کلی،  قاعده کلی سر انگشتی

benevolent autocrat
   

مستبد دست و دلباز

benevolent – authoritative
   

استبدادی،  خیراندیشانه

bequest
   

ترکه – میراث – هبه

best – answer test
   

آزمون پاسخ بهتر

best evidence rule
   

قاعده بهترین گواه مدرک

best reason test
   

آزمون دلایل بهتر

beta risk
   

احتمال خطر بتا

betterment
   

بهسازی

between – groups
   

بین گروهها

bias
   

تعصب،  تمایل،  تورش،  طرفداری،  جانبداری

bias factor
   

عامل اریب

biased
   

جانب داری

biased estimate
   

تخمین غیر واقع

biases
   

جهت گیرها

biculturalism
   

فرهنگ گرایی متقابل

bid price
   

مبلغ پیشنهادی مناقصه

bid rate
   

نرخ مزایده

big picture
   

تصویر کلی

bilateral
   

دوجانبه ،  متقابل

bilateral account
   

حساب دو جانبه

bilateral contract
   

قرارداد دوجانبه

bilateral flow
   

جریان دوطرفه

bilateral monopoly
   

انحصار مضاعف دوجانبه

bilateral trade
   

بازرگانی دوطرفه

bilinear
   

دوخطی

bill
   

صورتحساب،  سند،  برات

bill after date
   

برات با مهلت

bill book
   

دفتر برات

B. A. bachelor of arts
   

لیسانس در علوم اجتماعی

B.S. bachelor of science
   

لیسانس در رشته‌های علوم

bachelor
   

کارشناسی  لیسانسه

back duty
   

عوارض عقب مانده

back duty investigations
   

رسیدگی به مالیات عقب افتاده

back flush costing
   

هزینه یابی معکوساز انتها به ابتدا

back order
   

سفارش معوق، سفارش پاسخ داده نشده

back – up system
   

نظام پشتیبان

back pay
   

حقوق معوقه

back rent
   

اجاره معوقه

background
   

زمینه

backing
   

پشتوانه

backlog
   

اضافه بر گنجایش، موجودی جنس انبار بابت سفارشات،  بازگشت بعد مشتری

back shift
   

نوبت کاری بعد الظهر

backup
   

پشتیبان،  پشتیبانی

backup copy
   

نسخه پشتیبان

backward pass
   

حرکت برگشت – حرکت بازگشت

backward pricing
   

قیمت گذاری معکوس

bad check
   

چک بلا محل

bad climate allowance
   

فوق العاده بدی آب و هوا

bad debt
   

طلب سوخته – طلب غیر قابل وصول

bad debt expense
   

هزینه مطالبات سوخت

bad debts
   

مطالبات لاوصول

bail
   

ضمانت – ضامن

bailee
   

تحویل گیرنده، کفیل امانت دار

bailor
   

سپارنده – تحویل دهنده

bailout
   

حمایتی – به قید کفیل آزاد کردن و شدن

bailsman
   

ضامن

balance
   

مانده / تراز، توازن، موازنه

balance – sheet accounts
   

حسابهای ترازنامه‌ای

balance – sheet equation
   

معادل ترازنامه

balance growth
   

رشد متوازن

balance of account
   

مانده یک حساب

balance of payment
   

تراز پرداختها

balance of power
   

توازن قدرت،  موازنه قدرت

balance sheet
   

ترازنامه – بیلان

balance sheet audit
   

ممیزی ترازنامه

balance sheet date
   

تاریخ ترازنامه

balance sheet ratios
   

نسبتهای ترازنامه ای

balance budget
   

بودجه متعادل متوازی

balancing
   

مانده گیری

balancing time
   

زمان موازنه کردن

balloon payment
   

پرداخت عمده، پرداخت در یک مرحله

band
   

باند – نوار

bank
   

بانک

bank account
   

حساب بانک

bank balance
   

مانده بانکی

bank bill
   

حواله برات بانک

bank charges
   

حق العمل بانک

bank charter
   

هزینه ‌های بانک، کمیسیون بانک،  امتیاز تاسیس بانک،  اجازه‌ نامه بانک

bank clearings
   

اسناد تصفیه طلب

bank clerk
   

مستخدم منشی بانک

bank contraction
   

انقباض بانکی

bank correspondent
   

بانک طرف معادل

bank credit transfer
   

انتقال اعتبار بانکی

bank currency
   

پول بانک

bank debts
   

دیون بانک

bank deposit
   

سپرده بانکی

bank discount
   

تنزل بانک

bank draft
   

برات بانکی، حواله بانکی

bank examiner
   

بازرس بانک

bank failure
   

ورشکستگی بانکی

bank guarantee
   

ضمانت بانکی، تضمین بانکی

bank interest
   

ربح بانک،  بهرة بانک

bank loan
   

وام بانکی

bank overdraft
   

اضافه پرداخت بانکی

Bear Market
   

بازار نزولی

Bull Market
   

بازار صعودی

Bid Rate
   

نرخ مناقصه

Balance of Trade
   

تراز داد و ستد

Broker
   

کارگزار

Bid Rate
   

نرخ مناقصه

Bid/Ask Spread
   

قسط مناقصه / درخواست
موضوع: لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: budget allocation تخصیص بودجه budget analyst کارشناس بودجه budget appropriations تخصیص های بودجه ای budget bureau دفتر بودجه budget call بخشنامه بودجه budget ceiling تعیین سطح بودجه budget classification طبقه بندی بودجه budget committee کمیته بودجه budget constraint محدودیت بودجه ای budget cycle مراحل دور گردش بودجه budget data اطلاعات بودجه budget deficit کسر بودجه budget director مدیر بودجه budget execution اجرای بودجه budget expenditure مخارج هزینه بودجه budget forecasting برآورد بودجه budget hearing جلسة بودجه budget implementation اجرای بودجه budget line خط بودجه budget manual دستورالعمل بودجه budget message پیام بودجه budget pattern طرح بودجه budget period دوره بودجه، زمان بودجه budget process مراحل بودجه budget report گزارش بودجه budget surplus اضافه بودجه، مآزاد بودجه budgetary accounting حسابداری بودجه ‌ای budgetary accounts حسابهای بودجه‌ ای تخمین budgetary control کنترل بودجه ‌ای budgetary fund balance مانده وجوه بودجه ای budgetary control principle اصل کنترل بودجه‌ budgeted cost هزینه بودجه شده پیش بینی شده budgeted income statement صورت حساب سود و زیان بودجه شده budgeting بودجه‌ بندی، تهیه بودجه buffer ضربه گیر، واحدهای ضربه ‌گیر مانند انبار واحد buffer stock plan برنامه ذخیره اتکایی تامین building hand over تحویل دادن ساختمان ابنیه bulk sample نمونه درشت bull پیش خرید bull engagement تعهدات پیش خرید کننده bull market بازار پررونق، بازار صعودی، واژه گرانی سهام bull position خرید به امید فروش در اینده،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 12:55 ق.ظ


allowance for doubtful accounts
   

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

allowance for sampling risk as, precision
   

حدودمجاز احتمال خطر نمونه ‌گیری دقت

allowance for uncollection
   

ذخیره مطالبات غیر قابل وصول

allowance for warranty
   

اندوخته ذخیره رهبرای ضمانت محصول

allowance method
   

روش اندوخته گیری،روش ایجاد ذخیره

allowed time
   

فرجه، فرصت

ally،mediator
   

متحد، میانجی

along
   

پیوست سند، ضمیمه سند، الحاقیة برات

alpha risk
   

احتمال خطر آلفا

alphabetical filing
   

بایگانی به ترتیب الفباء

alternation
   

متناوب، نوبت، یک درمیانی

alternate
   

قائم مقام، علی البدل، متناوب، عوض و بدل

alternate computer
   

کامپیوتر متناوب

alternate director
   

مدیر علی البدل

alternating current
   

جریان متناوب، جریان پیوسته

alternative
   

بدل، گزینه بدیل، شق

alternative accounting rules
   

قواعد بدیل در حسابداری،قواعد جایگزین در حسابداری

alternative budgets
   

بودجه های بدیل

alternative – cost
   

هزینه مبدل، هزینه عوض، هزینه جانشینی، هزینة اختصاری

alternative hypothesis
   

فرض مقابل

alternative rate
   

نرخ دیگر، نرخ متبادل، نرخ اختیاری

alternative standard
   

استاندارد جایگزین،استاندارد جایگزین

amalgamation
   

ادغام، اتحاد سازمانهای مختلف، پیوند گروهی

ambiguity
   

بیهنجاری، بینظمی، ابهام

ambivalent
   

دوگونه سنج

amend
   

اصلاح کردن، بهتر کردن

amend a resolution
   

پیشنهادی را اصلاح کردن

amend an account
   

حسابی را اصلاح کردن حرج و تعدیل کردن

amended
   

تصحیح شده

amended invoice
   

صورتحساب اصلاحی

amendment to entries
   

تغییرات در اظهارنامه

embracement
   

جریمه نقدی، جریمه

American institute of certified public accountants AICA
   

انجمن حسابداری رسمی آمریکا

amount recorded
   

روش تخصیص متناسب با مبلغ ثبت شده

amortization
   

استهلاک تقلیل

amortization fund
   

وجه استهلاکی جمع ذخایر، استهلاک بدهی

amortization of bond discount and premium
   

تخصیص استهلاک صرف و کسر اوراق قرضه

amortization of goodwill
   

استهلاک سرقفلی

amortization of intangible assets
   

استهلاک دارائیهای نامشهود

amortization of lease
   

استهلاک اجاره

amortization of loan
   

استهلاک وام

amortization of schedule
   

جدول استهلاک، جدول باز پرداخت اسقاط وام

amortized cost
   

بهای مستهک شده

amount
   

منبع، مقدار

amount due
   

مبلغ بدهی

amount differ
   

اختلاف قیمت

amount realized
   

مبلغ تحقق یافته

amount – times – days
   

حاصلضرب سرمایه در مدت

amount entered twice
   

استعمال مضاعف ثبت مجدد و جمع

amount of information
   

مقدار آگهی اخبار

amounting to
   

بالغ بر

analog
   

مانند،شبیه

analytic
   

تابعی

analogies test
   

آزمون تعیین روابط شباهتها، فرقها، سیستمها

analogy
   

مانند، شبیه، قیاس

analogy and metaphor
   

قیاس و استعاره

analogy computer
   

کامپیوتر قیاسی

analogy test
   

آزمون قیاس تمثیل

analysis
   

تجزیه و تحلیل

analysis book
   

دفتر تحلیل صورت تجزیه

analysis by customers
   

تجزیه و تحلیل برحسب مشتریان

analysis by territories
   

تجزیه و تحلیل بر حسب مناطق

analysis of elements
   

تجزیه و تحلیل عناصر عوامل

analysis of planning
   

تجزیه و تحلیل برنامه‌ریزی

analysis trend
   

تجزیه و تحلیل روند

analysis, factual
   

تجزیه و تحلیل عینی

analysis, correlation
   

تجزیه و تحلیل همبستگی

analysis, paralysis
   

فلح موشکافی

analytic auditing
   

حسابرسی تحلیلی

analytic data
   

داده های تحلیلی

analytic model
   

مدل تحلیلی

analytic sociology
   

جامعه شناسی تحلیلی

analytical form
   

شکل تحلیلی

analytical function
   

تابع تحلیلی

analytical procedures
   

روشهای تحلیلی

analytical test
   

آزمون تحلیلی

analyze
   

تجزیه و تحلیل کردن

anarchism
   

هرج و مرج طلبی

angular structure
   

ساختار زاویه‌ای

animation
   

فعالیت نقاشی متحرک

annihilator
   

از بین برنده

annual
   

سالانه

annual abstract of statistics
   

خلاصه آمار سالانه

annual account
   

حسابهای سالانه

annual audit
   

حسابرسی سالانه

annual budget
   

بودجه سالانه

annual capital charge
   

مخارج سالانه سرمایه

annual financial statement
   

گزارش مالی سالانه

annual general meeting
   

مجمع عمومی سالانه

annual improvement factor
   

عامل بهبود سالانه

annual income
   

درآمد سالانه

Annual of investment return rate
   

نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری

annual premium costing
   

هزینه یابی صرفارزشافزوده سالانه

annual report
   

گزارش سالانه

annual return
   

بازده سالانه

annual statement
   

صورت سالانه

annual usage value
   

ارزش مصرف سالانه

annual wage
   

دستمزد سالانه

annualize
   

سالانه کردن

annuity
   

پرداخت تقسیطی، سالواره مستمری مقرری

annuity bond
   

اوراق قرضه بدون سررسیدبا پرداختهای ادواری بهره

annuity certain
   

مستمری قطعی سالانه،مستمری معین سالانه

annuity contract
   

قرارداد مستمری

annuity due
   

پیش پرداخت سالواره،سالواره معوق

annuity factor
   

عامل بهره اقساط مساوی

annuity fund
   

صندوق مستمری، وجوه مستمری

anomaly
   

بیهنجاری، اعتقاد به بینظمی

answer sheet
   

پاسخنامه

antagonistic cooperation
   

همکاری، تعارض آمیز، همکاری خصمانه، همکاری اجباری

antagonism
   

تعارض

anthropomorphic
   

انسان نگارانه

Anti inflation
   

ضد تورم

Anti realism
   

واقعیت ستیزی

anticipated consequence
   

نتایج پیش بینی شده

abacus
   

چرتکه

abandonment
   

کنارگذاری

abandonment cost
   

هزینه قطع غیر عادی

abatement
   

تخفیف، لغو مالیات

Abandonment of operations
   

تعطیل یا توقف عملیات

abbreviated account
   

خلاصه حسابها

abbreviated balance sheet
   

خلاصه ترازنامه، ترازنامه خلاصه شده

abbreviation
   

اختصار، مختصر کردن

abbreviation system
   

روش اختصار، سیستم استفاده از اختصارات

abdicate
   

واگذار کردن رها کردن

ability
   

توان

ability to pay theory
   

تئوری توانائی پرداخت

ability to service debt
   

توان باز پرداخت بدهی در سر رسید

ability test
   

آزمون لیاقت شایستگی

ability to learn
   

استعداد آموختن، توانایی آموختن

abnormal
   

نابهنجار

abnormal cost
   

هزینه های غیر عادی

abnormal lost unit
   

ضایعات غیر عادی،واحدهای ضایع شده غیر عادی

abnormal performance index
   

شاخص عملکرد غیرعادی،شاخص تغییرات نامنظم

abnormal shrinkage
   

ضایعات فوق العاده –افت کاهشغیر عادی

abnormal spoilage
   

ضایعات غیر عادی،ضایعات فوق العاده

abnormal transaction
   

معاملات غیر عادی –مبادله غیر عادی

abolish of position
   

حذف پست

abonne
   

حق اشتراک،ابونه

above par
   

بیش از بهای اسمی، بیش از قیمت اسمی

abridged account
   

خلاصه حسابها

abridge
   

خلاصه کردن

abridged balance sheet
   

خلاصه ترازنامه،ترازنامه خلاصه شده

abridgement
   

خلاصه، اختصار

abrogation
   

لغو،ابطال،فسخ

absence
   

غیبت،غیاب

absent over leave
   

غیاب پس از مرخصی

absolute
   

مقطوع، مطلق

absolute price
   

قیمت مقطوع

absolute priority
   

اولویت مطلق در پرداخت طلبکاران در ورشکستگی یا تجدید سازمان

absolute cumulative frequency
   

فراوانی تجمعی مطلق

absolute deviation
   

انحراف مطلق

absolute frequency
   

فراوانی مطلق یا تعداد

absolute monopoly
   

انحصار مطلق

absolute standards
   

ضوابط مطلق

absolute value
   

قدر مطلق

absorb
   

جذب کردن،تخصیص

absorbed cost
   

هزینه جذب شده

absorbed overhead
   

سربار جذب شده

absorption
   

جذب، ادغام

absorption account
   

حساب جذب

absorption costing
   

هزینه یابی جذبی

absorption of fixed cost
   

جذب هزینه ثابت

absorption rate
   

نرخ جذب

absorptive capacity
   

ظرفیت قابل جذب

abstract
   

خلاصه چکیده مطالب، یک کاسه کردن اقلام، انتزاعی، مجرد خلاصه

abstract of title
   

سند مالکیت

abstract words
   

چکیده کلمات

abstract to
   

خلاصه کردن

abstract reasoning test
   

آزمون استدلال تدریجی

abstract objects
   

اجزاء مجرد

abstract of account
   

خلاصه حساب

abstract of average adjustment
   

صورت انطباق متوسط

abstract systems
   

سیستم‌های مجرد

abstract thought
   

اندیشه مجرد

abusive dismissal
   

اخراج اهانت امیز

abusive tax shelter
   

معافیت مالیاتی نامشروع

abstraction
   

انتزاع

academic
   

آموزشی، آکادمیک

academic aptitude test
   

آزمون استعداد تحصیلی

academic achievement
   

پیشرفت تحصیلی

academic degree
   

درجه مرتبه دانشگاهی

academic education
   

آموزش دانشگاهی

accuracy
   

صحت

accelerated cost recovery system  acrs
   

سیستم بازیافت سریع بهای ثمام شده

accelerated course
   

دوره فشرده

accelerated depreciation
   

استهلاک زودرس استهلاک سریع

accelerated models
   

طرحهای ضربتی

accelerated program
   

برنامه فشرده

accelerating premium
   

پاداش تسریعی پاداش افزایش تولید

acceleration clause
   

شرط تسریع در پرداخت دیون

acceleration principle
   

اصل شتاب

acceleration theory
   

نظریه شتاب

accept/reject approach
   

رویکرد پذیرش یا عدم پذیرش

accept responsibility
   

قبول مسئولیت

acceptable
   

قابل قبول

acceptable process level
   

سطح پردازش قابل قبول

acceptable behaviors
   

رفتارهای قابل قبول

acceptable quality
   

میزان کیفیت قابل قبول کالا

acceptable quality level
   

حد نصاب مرغوبیت

acceptable risk of over incorrect acceptance
   

ریسک قابل قبول پذیرش نادرست

acceptable risk of over reliance
   

ریسک قابل قبول اعتماد بیش از حد

acceptance
   

پذیرش، قبولی

acceptance bill
   

برات پذیرش، سند قابل قبول

acceptance credit
   

اعتبار قبولی

acceptance house
   

مؤسسه قبولی، مؤسسه پذیرش

acceptance inspection
   

بازرسی پذیرش

acceptance market
   

بازار برات

acceptance sampling
   

نمونه برداری برای رد یا قبول، نمونه‌گیری پذیرشی

acceptance sampling plan
   

طرح نمونه گیری برای پذیرش

acceptance test
   

آزمایش برای پذیرش

accepted policies
   

رویه‌های پذیرفته شده

accepting additional order
   

قبول سفارش اضافی

acceptor
   

قبول نویس، پذیرش نویس

access
   

دستیابی، دسترسی

access method
   

روش دسترسی به اطلاعات

accessorial service
   

خدمات ضمنی معین

accession
   

به ترتیب خرید در دفتر ثبت کردن

access time
   

زمان دسترسی  به اطلاعات

accident
   

حادثه، تصادف

accident control
   

جلوگیری از تصادفات، کنترل تصادفات

accident death Venetia
   

مستمری فوت ناشی از کار، مستمری وظیفه

accident frequency rate
   

میزان تکرار حادثه

accident insurance
   

بیمه تصادف حادثه

accidental death benefit
   

مستمری فوقت ناشی از کار

accommodated community
   

اجتماع همساز

accommodated culture
   

فرهنگ همساز تطبیقی

accommodated group
   

گروه همساز

accommodated society
   

جامعه همساز

accommodation community
   

اجتماع همساز

accommodation bill
   

سفته مبادلاتی،برات مبادلاتی،برات دوستانه

accommodation draft
   

برات مبادلاتی

accommodation endorsement
   

ظهر نویسی مبادله ای

accommodation group
   

گروه همسازی

accommodation note
   

برات مبادله ای،برات دوستانه

accommodation paper
   

برات مبادله ای،برات دوستانه

accommodation party
   

ضامن برات

accommodator
   

کارگر کمکی

accompanied notes
   

یادداشتهای ضمیمه صورتهای مالی

accompany
   

ضمیمه کردن

accomplish to
   

نائل شدن به هدف، رسیدن به هدف

accord
   

موافقت، توافق

accord and satisfaction
   

موافقت و رضایت

according to usage
   

مطابق معمول، بر طبق عادت

according to circumstance
   

مطابق معمول، بنابر مقتضات

account
   

حساب، وضع

account form balance sheet
   

ترازنامه به شکل حساب

account balance
   

مانده حساب، مانده نقدی

account book
   

دفتر حساب، دفتر ثبت

account categories
   

طبقه بندی حسابها

account department
   

قسمت حسابداری

account current
   

حساب جاری

account current with interest
   

حسابجاری بهره دار

account form
   

شکل حساب

account heading
   

سرفصل حساب، عنوان حساب

account executive
   

مسئول حساب

account of expenses
   

حساب مخارج

account payable
   

حساب پرداختی، حساب بستانکاران، حساب پرداخت کردن

account payee
   

حساب گیرنده

account payer
   

حساب مودی، دهنده وجه

account receivable
   

حساب بدهکاران، حساب دریافتی کردنی

account sales
   

حساب فروش

account settled
   

تسویه حساب، مفاصا حساب

accountability
   

ذیحسابی، جوابگوئی

accountability unit
   

واحد ذیحسابی –واحد مسئولیت، واحد مسئول حسابداری

accountable
   

حسابدار، مسئول حساب، محاسبه

accountable officer
   

ذیحساب،فرد مسئول

accountable person
   

ذیحساب،فرد مسئول

accountancy
   

حسابداری

accountancy bodies
   

هیات حسابداری

accountancy profession
   

حرفه حسابداری

accountant
   

حسابدار،حسابرس

accountant general
   

رئیس کل حسابداری

accountant in charge
   

حسابدار مسئول،حسابرس مسئول

accountantۥs report
   

گزارش حسابرسان

accounting
   

حسابداری، محاسبه

accounting as commodity
   

حسابداری به عنوان کالا

accounting as economic reality
   

حسابداری به عنوان واقعیت اقتصادی

accounting as ideology
   

حسابداری به عنوان ایدئولوژی

accounting as language
   

حسابداری به عنوان زبان

accounting as multiple paradigm science
   

حسابداری به عنوان علم چند بعدی

accounting adjustment
   

تعدیلهای حسابداری

accounting assumptions
   

فرضیات حسابداری

accounting balance
   

ماده نقدی

accounting bases
   

مبانی حسابداری

accounting beta method
   

روش بتای حسابداری

accounting book
   

دفتر حساب، دفتر ثبت

accounting changes
   

تغییرات حسابداری

accounting concepts
   

مفاهیم حسابداری

accounting controls
   

کنترلهای حسابداری

accounting considerations
   

ملاحظات حسابداری

accounting conventions
   

میثاق های حسابداری

accounting cushion
   

احتیاط در حسابداری

accounting cycle
   

حسابداری ،دور حسابداری، چرخه حسابداری، سیکل

accounting data
   

داده هایاطلاعات حسابداری

accounting department
   

قسمت حسابداری

accounting earnings
   

سود حسابداری،عایدات حسابداری

accounting entity
   

شخصیت حسابداری

accounting entry
   

ثبت حسابداری

accounting errors
   

اشتباههات حسابداری

accounting equation
   

معادله حسابداری

accounting estimates
   

برآوردهای حسابداری

accounting event
   

رویداد حسابداری

accounting evidence
   

شواهد ومدارک حسابداری

accounting exposure
   

ریسک ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارزدر حسابداری

accounting income
   

سود حسابداری

accounting information system
   

سیستم اطلاعاتی حسابدرای

accounting firm
   

موسسه حسابرسی

accounting for cost of capital
   

حسابداری هزینه سرمایه

accounting for foreign subsidiaries
   

حسابداری شرکتهای فرعی خارجی

accounting for installment sales
   

حسابداری فروش اقساطی

accounting for post balance sheet events
   

حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

accounting for reorganization
   

حسابداری تجدید سازمان

accounting identity
   

هویت حسابداری

accounting journals
   

دفاتر روزنامه حسابداری

accounting liquidity
   

نقدینگی حسابداری

accounting machines
   

ماشینهای حسابداری

accounting management
   

مدیریت حسابداری

accounting manual
   

دستورالعمل راهنمایحسابداری

accounting measurements
   

اندازه‌گیریهای حسابداری

accounting measurements scales
   

مقیاسهای اندازه‌گیری های حسابداری

accounting method
   

روش حسابداری

accounting model
   

الگوی حسابدرای

accounting officer
   

کارمند ارشد حسابداری

accounting payee
   

حسابداری حقوق و دستمزد

accounting pedagogy
   

علم تعلیم حسابداری

accounting period
   

دورة حسابداری، دورة محاسباتی دورة عمل حسابدرای

accounting period concept
   

مفهوم دورة حسابداری

accounting period postulate
   

فرض بنیادی دوره حسابداری

accounting plan
   

برنامه حسابداری

accounting policies
   

رویه‌های حسابداری

accounting policy
   

خط مشی حسابداری

accounting postulates
   

مفروضات موضوعه حسابداری،فرضیات بنیادین حسابداری

accounting practice
   

حسابدار عملی

accounting principles
   

اصول حسابداری

accounting principles board apb
   

هیئات اصول حسابداری

accounting procedures
   

روشهای حسابداری

accounting profession
   

حرفه حسابداری

accounting profit
   

سودحسابداری

accounting rate of return
   

نرخ بازده حسابداری

accounting ratio
   

نسبت حسابداری

accounting record
   

ثبت حسابداری

accounting reference date
   

تاریخ عطف حسابداری

accounting reference period
   

دوره عطف حسابداری

accounting regulation
   

مقررات حسابداری

accounting records
   

مدارک و اسناد حسابداری

accounting reports
   

گزارشهای حسابداری

accounting standards
   

استانداردهای حسابداری

accounting standards committee
   

کمیته استانداردهای حسابداری

accounting system
   

حسابداری، نظام حسابداری سیستم

accounting system design
   

تنظیم شیوه‌های حسابداری

accounting techniques
   

تکنیکهای حسابداری

accounting theory and practice
   

حسابداری نظری و عملی

accounting treatment
   

نحوه عمل حسابداری

accounting unit
   

واحد حسابدرای

accounting valuation
   

ارزیابی حسابداری

accounts
   

حساب‌ها

accounts code
   

کد حسابها

accounts payable
   

حساب‌های پرداختی

accounts payable turnover
   

گردش حسابهای پرداختنی

accounts payable turnover period
   

دوره گردش حسابهای پرداختنی

accounts receivable
   

حسابهای دریافتنی

accounts receivable aging schedule
   

جدول طبقه بندی سنی حسابهای دریافتنی

accounts receivable ledger
   

دفترمعین حسابهای دریافتنی

accounts receivable collection period
   

دوره وصول حسابهای دریافتنی

across the board
   

افزایش مزد یکنواخت

accretion
   

افزایش ارزش

accrual accounting
   

حسابداری تعهدی

accrual basis
   

مبنای تعهدی

accrual basis of revenue recognition
   

مبنای تعهدی شناسایی درآمد

accrued liabilities
   

بدهیهای ثبت نشده، بدهیهای ناشی از هزینه‌های تحقق یافته

accrual concept
   

مفهوم تعهدی

accrued payroll tax
   

مالیات معوق حقوق و دستمزد

accrued asset
   

دارایی معوق

accrued revenues
   

درآمدهای ثبت نشده/ درآمدهای دریافتنی

a cultured
   

فرهیخته، فرهنگ پذیر

accumulated depreciation
   

استهلاک انباشته، ذخیره استهلاک

accumulated depreciation account
   

حساب استهلاک انباشته

accumulated dividend
   

سود سهام انباشته،سود سهام توزیع نشده

accumulated earning
   

سود انباشته

accumulated fund
   

وجوه انباشته

accumulated rights
   

مزایای انباشته

accumulating shares
   

سهام با سود جمع شونده

accumulation
   

انباشت

accuracy of the mean
   

صحت میانگین

accuracy score
   

نمره میزان دقت

accurate control
   

بازبینی دقیق، کنترل درست

achieved precision
   

دقت بدست آمده

achieved status
   

موقعیت کسب شده

achievement motivation
   

انجام انگیزه موفقیت، نیاز به موفقیت، تحقق هدف، کسب موفقیت

achievement test
   

آزمون موفقیت و کامیابی، آزمایش پیشرفت

acid test ratio
   

نسبت آنی

acknowledgement
   

اعلامیه،تصدیق،شناسایی،تایید

acquire to
   

تحصیل کردن، بدست‌ آوردن، حاصل کردن

acquired needs
   

نیازهای اکتسابی

acquired surplus
   

مآزاد کسب شده

acquiring company
   

شرکت تحصیل کننده،شرکت ادغام کننده

acquisition
   

تحصیل، خرید

acquisition cost
   

هزینه تحصیل

acquisition form
   

برگه درخواست خرید

acquisitions
   

درخواست کالا

acquaintance
   

مفاصا حساب،تصفیه نامه

acquisition surplus
   

مآزاد خرید،سرقفلی تلفیقی

acrimonious
   

خصمانه

across the board settlement
   

تسویه روی عرشه کشتی

act
   

عمل، فعل، قانون

act of appraisal
   

عمل ارزشیابی

act of insolvency
   

قانون ورشکستگی

act passed
   

قانون تصویب شده

acting crowd
   

جماعت فعال

acting head
   

کفل، سرپرست

action
   

اقدام، عمل

actionary
   

سهامدار

action research
   

تحقیق عملی

activating unit
   

واحدهای محرک

activation stage
   

مرحله راه‌اندازی

activator
   

برانگیزاننده

active account
   

حساب در جریان، حساب فعال، حساب غیر راکد

active balance
   

مانده فعال، فزونی صادرات بر واردات

active file
   

بایگانی جاری

active intellect
   

عقل فعال

active market
   

بازار فعال

active status
   

حالت اشتغال

active stock
   

سهام فعال

activities, series connected
   

فعالیتهای مرتبط

activities list
   

فهرست فعالیتها

activities rearrangement
   

تنظیم مجدد فعالیتها

activity
   

فعالیت

activity accounting
   

حساب فعالیت

activity base
   

مبنای فعالیت

activity base costing abc
   

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

activity chart
   

نمودار فعالیت

activity classification
   

طبقه‌بندی بر حسب فعالیت

activity documentation
   

پرونده فعالیتها

activity dummy
   

فعالیت‌های مجاز

activity level
   

سطح فعالیت

activity list
   

فهرست فعالیت‌ها، لیست فعالیت

activity parallel
   

فعالیتهای موازی

activity ratios
   

نسبتهای فعالیت

activity sampling
   

نمونه‌گیری فعالیت

actual
   

عینی

actual cost
   

قیمت تمام شده واقعی، هزینه های واقعی

actual income
   

درآمد واقعی

actual price
   

قیمت واقعی

actual saving
   

پس انداز واقعی

actual state
   

وضعیت واقعی

actual transaction
   

معاملات واقعی

actual experience
   

تجربه واقعی

actual policy
   

سیاست واقعی

actual progress
   

پیشرفت واقعی

actual time
   

زمان واقعی

actual time taken to execute the works
   

مدت واقعی اجراء

actual workload
   

بار واقعی کار

actuarial gains losses
   

سود وزیان محاسبات بیمه ایمبالغ سپرده گذاری طرحهای بازنشستگی

ad
   

تبلیغات

adjacent
   

مجاور

adaptable
   

قابل جرح وتعدیل، سازش پذیری

adaptability of employee
   

تطبیق پذیری کارمند

adaptability test
   

آزمون قابلیت انطباق

adaptation theory
   

تئوری سازش

adaptive behavior
   

رفتار سازش پذیر، رفتار انطباقی

adaptivizing
   

سازگاری توافق

added hours
   

ساعات افزوده

addendum
   

الحاق

addition of new products
   

ظرفیت جدید تولید اضافی

additional appropriation
   

تخصیص اعتبار اضافی

additional capacity
   

ظرفیت اضافی

additional mark up
   

افزایش قیمت فروش

additional works
   

کارهای اضافی

additive
   

جمع پذیر

additively
   

مجمع پذیری، جمع پذیری

adequate basis
   

اساس مناسب

adequate disclosure
   

افشا کامل، افشای کافی

adequate sample
   

نمونه کافی

adjacent extreme point
   

نقاط غایی مجاور

adjudication in bankruptcy
   

حکم ورشکستگی

adjunct account
   

حساب الحاقی

adjust salary schedule
   

ترسیم جدول حقوقی جدول ترمیم حقوق

adjusted group
   

گروه تعدیل شده

adjusted rate of return
   

نرخ بازده تعدیل شده

adjusted trial balance
   

تراز آزمایشی اصلاح شده ثبت اصلاحی

adjusting entry
   

ثبت اصطلاحی

adjustment
   

اصلاح / تعدیل

administer
   

اداره کردن

administered price
   

قیمت اداره شده، قیمت تنظیم شده

administrative audit
   

حسابرسی اداری

administrative budget
   

بودجه اداری

administrative decentralization
   

عدم تمرکز اداری

administrative expense
   

هزینه‌های اداری، مخارج اداری

administrative overhead
   

سربار اداری

administrative machinery
   

دستگاه اداری

administrative supervision
   

نظارت اداری، سرپرستی امور اداری

administrator
   

رئیس،مدیر

administration of central government
   

ادارة امور حکومت مرکزی

administration of local government
   

اداره امور حکومت محلی

administrative
   

اداری

administrative action
   

احکام اداری

administrative advisor
   

مشاور اداری

administrative and financial expenses
   

هزینه‌های اداری و مالی

administrative apparatus
   

دستگاه اداری

administrative behavior
   

رفتار اداری

administrative capacity
   

ظرفیت اداری

administrative centralization
   

تمرکز اداری

administrative channel
   

مجاری اداری

administrative class
   

طبقه مدیران، طبقه اداری

administrative communication
   

ارتباطات اداری

administrative controls
   

کنترلهای اداری

administrative corruption
   

فساد اداری

administrative cost
   

هزینه اداری

administrative council
   

شورای اداری

administrative court
   

دادگاه اداری

administrative development
   

توسعه اداری، گسترش اداری

administrative divisions
   

تقسیمات اداری

administrative duties
   

تکالیف اداری، وظایف اداری

administrative expenditure
   

هزینه اداری

administrative function
   

وظایف اداری

administrative hierarchy
   

سلسله مراتب اداری

administrative impediments
   

موانع اداری

administrative instructions
   

دستورات اداری

administrative law
   

حقوق اداری

administrative man
   

انسان داری

administrative management
   

مدیریت اداری

Base Currency
   

ارز مبنا

Asset Allocation
   

تخصیص دارایی

Appreciation
   

افزایش بها

Ask Rate
   

نرخ درخواست
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 12:53 ق.ظ


تصمیمات برنامه ریزی نشده
   

Nonprogrammer decision

ارتباطات غیر کلامی
   

Nonverbal communications

هنجار
   

Norm   

سفته
   

Note 

تذکر
   

Notice 

ارزش خالص فعلی
   

NPW 

رفتار سازمانی
   

OB

اهداف کوتاه مدت
   

Objectives

اهداف
   

Objectives

تعهد
   

Obligation

متصدی
   

Occupant

فرایند توسعه سازمانی
   

OD

پیشنهاد
   

Offer

قیمت پیشنهادی
   

Offer price

پیشنهاد کردن
   

Offer

تجهیزات اداری
   

Office furniture

انحصار در خرید
   

Oligopoly

بازده فوری
   

On line

ارتباط یکطرفه
   

One way communication

برنامه های یک بار مصرف
   

Onetime plans

ارتباط یکطرفه
   

Onaway communication

هستی شانسی
   

Ontology

سیستم باز
   

Open System    

فعال
   

Operating

فعالیت های عملیاتی
   

Operating activates

بودجه عملیاتی
   

Operating budget

سطح عملیاتی
   

Operating core

هزینه عملیاتی
   

Operating cost

اهرم عملیاتی
   

Operating leverage

عملیات
   

Operation

مدیریت عملیات
   

Operation management

پژوهش عملیاتی
   

Operation research

طرح عملیاتی
   

Operational plan

عقیده
   

Opinion

فرصت
   

Opportunity

مدیر فرصت های تجاری
   

Opportunity Business Manager

مدیریت فرصت ها
   

Opportunity Management

مناسب
   

Appropriate

پژوهش عملیاتی
   

Operation research

رسیدن به موقعیت مطلوب
   

Optimize 

پژوهش عملیاتی
   

OR 

سفارش
   

Order 

رفتار سازمانی
   

Organizational behavior

سیستم ارگانیک
   

Organic system

سازمان
   

Organization 

نمودار سازمانی
   

Organization chart

طراحی سازمان
   

Organization design

بازاریابی سازمانی
   

Organization Marketing

تصویر سازمانی
   

Organizational  image

نمودار سازمانی
   

Organizational chart

فرهنگ سازمانی
   

Organizational culture

تکامل سازمانی
   

Organizational development

اهداف سازمانی
   

Organizational Goals

یادگیری سازمانی
   

Organizational learning  

ساختار سازمانی
   

Organizational structure 

سبک سازمانی
   

Organizational style

بسیج کردن
   

Organize

سازماندهی
   

Organizing 

انبار خالی ار کالا
   

Out of stock     

صادره
   

Out put

منابع بیرونی
   

Out sourcing   

کار برون سازمانی
   

Out sourcing   

ستاده ها
   

Outputs

منابع بیرونی
   

Out-sourcing    

مالکیت
   

Out-sourcing    

بسته
   

Package

بسته بندی کردن
   

Packaging     

اوراق بهادار
   

Paper       

عوامل ایجاد اختلال
   

Parasite  

موقعیت پاره توییب اساس
   

Paretopsony

اصل پاره تو / پارتو
   

Pareto's Principle 

مدیریت مشارکتی
   

Participative management

مدیریت پروژه مشارکتی
   

Participative project management

شرکت تضامنی
   

Partner ship

مدل مسیر هدف
   

Path goal model

منفعل
   

Passive

مدل مسیر هدف
   

Path - goal model          

الگو
   

Patterned 

دوره برگشت سرمایه
   

Pay back period

فهرست حقوق کارکنان
   

Pay roll     

دوره باز پرداخت
   

Payback period

پرداخت
   

Payment

بازده
   

Payoff

ماتریس بازده
   

Payoff matrix

لیست حقوقی
   

Payroll

قله نمودار
   

Peak  

همکاران
   

Peers

نفوذ کردن
   

Penetrate

حقوق بازنشستگی
   

Pension

مهارت های اجتماعی
   

People skills

درآمد سرانه
   

Per Capita Income 

ادراک
   

Perception

درصد
   

Percentage

عملکرد
   

Performance   

ارزیابی عملکرد
   

Performance   

شکاف عملکرد
   

Performance gaps

برنامه های دائمی
   

Permanent plans

اجازه
   

Permission

درامد شخصی
   

Personal Income

فروش شخصی
   

Personal selling 

فروش مستقیم
   

Personal selling

شخصیت
   

Personality

کارکنان
   

Personnel  

وفاداری کارکنان
   

Personnel loyalty

تبلیغات متقاعد کننده
   

Persuasive Advertising

تنخواه
   

Petty cash

ساخت فیزیکی
   

physical structure

نیارهای جسمانی
   

Physiological Needs

حمل و نقل کانالی
   

Pipeline Transportation

مکانیابی
   

Placement

طرح
   

Plan

تغییر برنامه ریزی شده
   

Planned change

برنامه ریزی
   

Planning

فاز برنامه ریزی
   

Planning phase

مفروضات برنامه ریزی
   

Planning premises

مهندسی کارخانه
   

Plant engineering

سیاست
   

Policy

ریسک سیاسی
   

Political risk

متغیر های سیاسی
   

Political variables

جمعیت
   

Population

مسیر سرمایه گذاری
   

Portfolio planning    

چارچوب پرتفو
   

Portfolio framework

شرح شغل
   

Position description

قدرت پست
   

Position power

تقویت مثبت
   

Positive reinforcement

پوستر
   

poster

بالقوه
   

Potential 

قدرت
   

Power

پیش بینی کردن
   

Predict 

فراهم کردن
   

Prepare

پیش پرداخت
   

Prepayment

ارزش فعلی
   

Present worth

تقاضا
   

Pressure  

پیش آزمون
   

Pretest

کنترل ای پیش گیرانه
   

Preventive control

بها
   

Price

سقف قیمت
   

Price Ceiling

کف قیمت
   

Price Floor

سقف قیمت
   

Price Leader

اتیکت
   

Price tag

جنگ قیمت
   

Price Wars

محصول اولیه
   

Primary product 

روابط اصلی
   

Primary relations

اولویت
   

Priority

خصوصی
   

Private

تحقیق
   

Probe

مساله
   

Problem

رویه
   

procedure

فرایند
   

Process  

نظام کنترل فرایند
   

Process control

مسیر فرآیند
   

Process path

سبک فراگردی
   

Process style

نظریه فرایندی
   

Process theories

تولید
   

Product

توسعه محصول
   

Product Development

گسترش محصول
   

Product Development

استراتژی گسترش محصول
   

Product development strategy

اقدام تولیدی
   

Product Item

چرخه حیات محصول
   

(Product Life Cycle (PLC

خط تولید
   

Product line

طول خط تولید
   

Product Line Length

مدیر تولید
   

Product Manager

استراتژی تولید
   

Product Strategy

صنایع
   

Production  

خط تولید
   

Production line

مدیریت تولید
   

Production management

سازمان تولیدی
   

Production organization

بهره وری
   

Productivity

حرفه
   

Profession  

پرونده
   

Profile

سود
   

Profit

برنامه ریز سود
   

Profit planning

سود بالقوه
   

Profit potential

سوداوری
   

Profitability 

برنامه
   

Program

برنامه هدفمند
   

Project

اهداف پروژه
   

Project objectives

اولویت های پروژه
   

Project priorities

فرافکنی
   

Projection 

سفته
   

Promissory note

ارتقاء
   

Promotion

خریدار بالقوه
   

Prospect 

آیین نامه ها
   

Protocols

نمونه اولیه
   

Prototype

عمومی
   

Public

روابط عمومی
   

Public relations

استراتژی کشمکشی
   

Pull Strategy

دسته بندی
   

Pulsing

تنبیه
   

Punishment  

خرید
   

Purchase

مسئول خرید
   

Purchasing Office

رقابت کامل
   

Pure Competition

استراتژی فشاری
   

Push Strategy

ارزش فعلی
   

PV

فروش هرمی
   

Pyramid Selling

مشاور کیفیت
   

Qualify Helper

کیفیت
   

Quality 

تضمین کننده کیفیت
   

Quality Assurer

چرخه کیفیت
   

Quality Circles

کنترل کیفیت
   

Quality Circles

اصلاح کیفیت
   

Quality Modification

کیفیت زندگی کاری
   

Quality of work life

تحقیقات مقداری بازاریابی
   

Quantitative Marketing Research

کمی
   

Quantity

تخفیف مقداری
   

Quantity Discount

تحقیق و توسعه
   

R&D

جابحایی شعاعی
   

Radial movement

طیف
   

Range

رتبه
   

Rank

تغییرات سریع
   

Rapid change

نرخ
   

Rate

نرخ بازگشت سرمایه
   

Rate of return 

نسبت
   

Ratio

دلیل تراشی
   

Rationalization

مواد اساسی
   

Raw Materials

خام
   

Raw

اخرین گروه مخاطب
   

Reach

سبک چرایی
   

Reason style

گیرنده
   

Receiver   

دریافت کننده
   

Receiver

شناسایی
   

Recognition  

سابقه
   

Record  

استخدام
   

Recruitment

بازیافت
   

Recycling

کاغذ بازی
   

Red tape

باز خرید
   

Redemption

غیر ضروری
   

Redundancy   

قدرت مرجعیت
   

Reference power 

صلاحیت
   

Referent   

فروش ارجاعی
   

Referral Selling

گروه مرجع
   

Reference group

تحلیل رگرسیون
   

Regression 

حقلاعمل وابسته
   

Regressive Commission

تبلیغات تاییدی
   

Reinforcement Advertising

نظریه تقویت
   

Reinforcement theory

ضایعات
   

Reject

ارتباط
   

Relationship 

پایایی
   

Reliability   

اجاره کردن
   

Rent   

هزینه اجاره
   

Rent cost

جایگزینی
   

Replacement

نمودار جانشینی
   

Replacement chart

احتیاجات شرکت
   

Requirements

متقاعد
   

Persuaded

پژوهش
   

Research

دلال
   

Reseller

بازار واسطه ای
   

Reseller Market

استعفا
   

Resigning  

تصمیم
   

Resolution    

منبع
   

Resource

تانین کننده منابع
   

Resource Coordinator

برنامه ریزی صنایع
   

Resource planning  

مدکز پاسخگویی
   

Responsibility center   

پاسخگو
   

Responsible

محدود کردن
   

Restrict

خریدار جزئی
   

Retail Buyer        

خرده فروش
   

Retailers   

کالای مرجوعی
   

Return

بازده در آمد
   

Return on Equity

نرخ بازده دارایی
   

Return on Investment 

درآمد بودجه
   

Revenue budget

مرکز در آمد
   

Revenue center 

تقابل وارونه
   

Reverse Reciprocity

پاداش
   

Reward

قدرت پاداش
   

Reward power

سیستم پاداش
   

Reward system

حقوق
   

Rights

برآورد ریسک
   

Risk assessment

شناسایی ریسک
   

Risk identification 

تعیین نرخ ریسک
   

Risk rating 

رقیب
   

Rival

نمایش اولیه واقع بینانه شغل
   

RJP

بازده سرمایه
   

ROI - abbrev. Return on Investment

نقش
   

Role

نقش آفرینی
   

Role Playing

نرخ بازگشت سرمایه
   

ROR

فاکتور
   

Rougher

مسیریابی
   

Routing 

نیاز های ایمنی
   

Safety Needs

ذخیره اطمینان موجودی
   

Safety Stock 

حقوق
   

Salary

حراج
   

Sale 

نمایندگی فروش
   

Sales Branch  

متخصص فروش
   

Sales Engineer 

پیش بینی فروش
   

Sales Forecast

مدیریت فروش
   

Sales Management   

دفتر فروش
   

Sales Office  

محصولات اهدایی
   

Samples

نمونه گیری
   

Sampling

ارضا
   

Satisfy

سنجش
   

Scalar

سلسله مراتب
   

Scalar chain

برنامه زمان بندی شده
   

Schedules

دیدگاه
   

Scheme 

مدیریت علمی
   

Scientific management 

برنامه زندگی
   

Script 

موجودی فصلی
   

Seasonal Stock

اطلاعات دست دوم
   

Secondary Data

منشی اداره
   

Secretary

تبلیغات انتخابی
   

Selective Advertising

ادراک انتخابی
   

Selective perception   

اعتماد به نفس
   

Self confidence

خود کنترلی
   

Self control

خود افشاگری
   

Self disclosure

نیاز به احترام
   

Self esteem

نیاز به خود شکوفایی
   

Self fulfillment

تصویر از خود
   

Self image

خودآموزی خودسازی
   

Self instruction    

خودمدیریتی
   

Self management

خودادراکی
   

Self perception

اتکا به خود
   

Self reliance  

هزینه های فروش
   

Selling expense

فرستنده
   

Sender

ادراک
   

Sensation 

تحلیل حساسیت
   

Sensitivity analysis

یادگیری حساسیت
   

Sensitivity training 

توالی
   

Sequence

فعالیت خدماتی
   

Service encounter

سیستم مدیریت خدمات
   

Service Management System

سازمان خدماتی
   

Service organization

سهم
   

Share

عمر انباری
   

Shelf Life

شیفت
   

Shift

ارسال
   

Ship

محموله
   

Shipment

هدف های کوتاه مدت
   

Short range goals

اهداف کوتاه مدت
   

Short term goal

سرمایه گذاری کوتاه مدت
   

Short term investment 

حقوق ایام بیماری
   

Sick pay

برات دیداری
   

Sight draft

مهم
   

Significant   

ساختار ساده
   

Simple structure

شبیه سازی
   

Simulation

ساختار موازی
   

Simultaneous structure  

مهارت
   

Skill

نیروی کار ماهر
   

Skill worker 

حل کردن
   

Solve

مقیاس کوچک
   

Small batch

کارت هوشمند
   

Smart Card 

رفاه اجتماعی
   

Social facilitation

مسئولیت اجتماعی
   

Social responsibility  

خطر اجتماعی
   

Social Risk

متغیر های اجتماعی
   

Social variables

اجتماعی شدن
   

Socialization    

موسسه انفرادی
   

Sole proprietor ship

جواب
   

Solution

مرتب سازی
   

Sort

جذابیت منابع
   

Source Attractiveness

حیطه مدیریت
   

Span of management

کنترل فرایند آماری
   

SPC

جزئیات کالا
   

Specifications

سفته بازی
   

Speculation

شیفت دوگانه
   

Split shift 

حامی مالی
   

Sponsor 

مسئولیت پذیری
   

Sponsor Training

کاریاب
   

Spotter

موقعیت پایداری
   

Stability  situation 

تثبیت
   

Stabilizations

کارکنان
   

Staff  

اختیار ستادی
   

Staff authority

کارشناس امور ستادی
   

Staff specialist

صحنه
   

Stage  

برنامه پایدار
   

Standing plan    

پیشروها
   

Stars

شرکت نوپا
   

Startup 

وضعیت
   

Statement  

گزارش وضعیت
   

Status report

یکنواخت
   

Steady  

کنترل های هدایتی
   

Steering controls

بازاریابی شبیه سازی
   

Stimulation Marketing

موجودی
   

Stock

ذینفعان
   

Stock holders  

نقطه سفارش
   

Stock Point

نرخ گردش موجودی
   

Stock turn Rate

خرید مقدار کمبود
   

Stockless Purchasing 

نگهداری در انبار
   

Storage

انیمیشن
   

Storyboard

کنترل راهبردی
   

Strategic Control

اهداف استراتژیک
   

Strategic goals

رویکرد مدیریت استراتژیک
   

Strategic management approach

طرح راهبردی بازاریابی
   

Strategic Marketing Plan  

برنامه ریزی استراتژیک
   

Strategic Planning

تفکر راهبردی
   

Strategic thinking

برنامه ریزی استراتژیک واحد تجاری
   

Strategic business unit Planning  

راهبرد
   

Strategy

استرس
   

Stress

فروشگاه بین راهی
   

Strip Centre

ضربه
   

Stroke

سبک
   

Style

سبک انعطاف پذیر
   

Style Flexing

بهینه سازی
   

Sub optimization

خرده سیستم
   

Sub system

خرده فرهنگ
   

Subcultures

مادون
   

Subordinate

محصولات جایگزین
   

Substitute Products

مدیریت موفق
   

Successful management

خلاصه
   

Summary  

مافوق
   

Superior    

من ویژه
   

Super ego

هدف نهایی
   

Supreme goal

مافوق
   

Superior 

سرپرست
   

Supervisor  

مدیریت تامین کنندگان
   

Supplier Management

تامین کنندگان
   

Suppliers

عرضه
   

Supply

ستاد پشتیبانی
   

Support staff

مازاد
   

Surplus      

تحقیق وبررسی
   

Survey

الگوها
   

Suspects 

ضعف قوت فرصت تهدید
   

SWOT   

کنترل هدایتی
   

Cybernetic control

تصمیم گیری همزمان
   

Synchronic Decision

هم افزایی
   

Synergy

مرز سیستم
   

System boundary

تفکر سیستمی
   

System thinking

سیستم خرید
   

Systems Buying

سیستم فروش
   

Systems Selling

تدبیر
   

Tactic   

سفارش شده
   

Tailored 

تصاحب
   

Take over 

بازار هدف
   

Target Market

تعرفه گمرکی
   

Tariff 

وظیفه
   

Task

گروههای ضربت
   

Task force

نقش کارگرا
   

Task roles    

ساختار وظیفه ای
   

Task structure

مالیات
   

Tax 

نرخ مالیات
   

Tax rate 

درآمد مالیاتی
   

Taxable income  

خدمات بهبود آموزش شغلی
   

TDS

تیم سازی
   

Team building 

کار تیمی
   

Team work

تکنولوژی
   

Technology

مصاحبه تلفنی
   

Telephone Interviews

اغتشاش
   

Turbulence

رضایت نامه
   

Testimonials

کاربرد
   

The act of use

مدیریت زمان
   

Time Management

تحلیل سری های رمانی
   

Time series analysis   

زمان سنجی
   

Time study

مطلوبیت زمان
   

Time Utility

طول زمان
   

Timeline

هدف مطلوب
   

To Be

ترخیص کالا
   

To clear

حد تغییرات
   

Tolerance

مدیریت عالی، مدیریت ارشد
   

Top management     

سود مورد انتظار
   

Target profit

مدیریت کیفیت جامع
   

Total Quality Management

جمع درآمد
   

Total revenue

اعتبار تجاری
   

Trade credit 

تخفیفات تجاری
   

Trade discounts

حاشیه تجاری
   

Trade margin

فروش کل
   

Trade Selling

علامت تجاری
   

Trademark   

علامت تجاری
   

Trading

برنامه ریزی آموزش
   

Training programming  

حمل با کشتی
   

Trans- shipped

داد و ستد
   

Transaction

حمل کردن
   

Transfer

هزینه ارسال
   

Transfer Price

انتقال
   

Transform

رهبران تبدیلی
   

Transformational leaders

حمل مجدد
   

Transship

تجزیه وتحلیل تمایل
   

Trend Analysis 

آزمون و خطا
   

Trial & error

گردش
   

Turnover  

موقعیت دگرگونی
   

Turnover situation  

مقدار خالی بسته
   

Allege

قیمت گذاری چتری
   

Umbrella Pricing

عدم اطمینان
   

Uncertainty

سهم سرمایه گذاری
   

Unit

قیمت گذاری
   

Unit pricing

وحدت
   

Unity  

عمومی
   

Universality 

به روز سازی اطلاعات
   

Up to date

به روز شده
   

Updated  

نرخ مصرف
   

Usage Rate

چک های در جریان وصول
   

Using float

مطلوبیت
   

Utility

ظرفیت
   

Valence

روایی
   

Validity

بها
   

Value 

تجزیه و تحلیل ارزش
   

Value Analysis

مالیات بر ارزش افزوده
   

Value-Added Tax

ارزش ها
   

Values 

متغیر
   

Variable   

هزینه های متغیر
   

Variable Costs

متنوع
   

Varied   

فروشنده
   

Vendor

تیم کلیدی
   

Venture Team

تصمیمات عمودی
   

Vertical Decisions

بازار عمودی
   

Vertical Market

سازمان مجازی
   

Virtual organization

چشم انداز
   

Vision

بی کلام
   

Voice-Over

حجم
   

Volume  

گروه آزاد
   

Voluntary Chain

هیئت مدیره
   

Vorst and   

بن
   

Voucher

دستمزد
   

Wage

مدیریت دستمزد
   

Wage administration

خواسته ها
   

Wants

انبار
   

Warehouse  

ضمانت
   

Warranty

ضایعات
   

Waste

اتلاف
   

Wastage

بارنامه هواپیمایی
   

Way bill 

وزن کردن
   

Weighting

فدراسیون جهانی اتحادیه کارگری
   

WFTU

عمده فروش
   

Wholesaler

عمده فروشی
   

Wholesaling

بازار چالشی
   

Wildcat

نیروی کار
   

Work force

کالای در جریان ساخت
   

Work in process

فرآیند کسب وکار
   

Work process

استاندارد کردن کارها
   

Work standard

منطقه کاری
   

Work station

کارسنجی
   

Work study 

رویه کاری
   

Workflow

سرمایه در گردش
   

Working capital 

شرایط کاری
   

Working conditions

کنترل های بله خیر
   

Yes no controls

تازه اضافه شده
   

Young Married
موضوع: لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: تصمیمات برنامه ریزی نشده Nonprogrammer decision ارتباطات غیر کلامی Nonverbal communications هنجار Norm سفته Note تذکر Notice ارزش خالص فعلی NPW رفتار سازمانی OB اهداف کوتاه مدت Objectives اهداف Objectives تعهد Obligation متصدی Occupant فرایند توسعه سازمانی OD پیشنهاد Offer قیمت پیشنهادی Offer price پیشنهاد کردن Offer تجهیزات اداری Office furniture انحصار در خرید Oligopoly بازده فوری On line ارتباط یکطرفه One way communication برنامه های یک بار مصرف Onetime plans ارتباط یکطرفه Onaway communication هستی شانسی Ontology سیستم باز Open System فعال Operating فعالیت های عملیاتی Operating activates بودجه عملیاتی Operating budget سطح عملیاتی Operating core هزینه عملیاتی Operating cost اهرم عملیاتی Operating leverage عملیات Operation مدیریت عملیات Operation management پژوهش عملیاتی Operation research طرح عملیاتی Operational plan عقیده Opinion فرصت Opportunity مدیر فرصت های تجاری Opportunity Business Manager مدیریت فرصت ها Opportunity Management مناسب Appropriate پژوهش عملیاتی Operation research رسیدن به موقعیت مطلوب Optimize پژوهش عملیاتی OR سفارش Order رفتار سازمانی Organizational behavior سیستم ارگانیک Organic system سازمان Organization نمودار سازمانی Organization chart طراحی سازمان Organization design بازاریابی سازمانی Organization Marketing تصویر سازمانی Organizational image نمودار سازمانی Organizational chart فرهنگ سازمانی Organizational culture تکامل سازمانی Organizational development اهداف سازمانی Organizational Goals یادگیری سازمانی Organizational learning ساختار سازمانی Organizational structure سبک سازمانی Organizational style بسیج کردن Organize سازماندهی Organizing انبار خالی ار کالا Out of stock صادره Out put منابع بیرونی Out sourcing کار برون سازمانی Out sourcing ستاده ها Outputs منابع بیرونی Out-sourcing مالکیت Out-sourcing بسته Package بسته بندی کردن Packaging اوراق بهادار Paper عوامل ایجاد اختلال Parasite موقعیت پاره توییب اساس Paretopsony اصل پاره تو / پارتو Pareto's Principle مدیریت مشارکتی Participative management مدیریت پروژه مشارکتی Participative project management شرکت تضامنی Partner ship مدل مسیر هدف Path goal model منفعل Passive مدل مسیر هدف Path - goal model الگو Patterned دوره برگشت سرمایه Pay back period فهرست حقوق کارکنان Pay roll دوره باز پرداخت Payback period پرداخت Payment بازده Payoff ماتریس بازده Payoff matrix لیست حقوقی Payroll قله نمودار Peak همکاران Peers نفوذ کردن Penetrate حقوق بازنشستگی Pension مهارت های اجتماعی People skills درآمد سرانه Per Capita Income ادراک Perception درصد Percentage عملکرد Performance ارزیابی عملکرد Performance شکاف عملکرد Performance gaps برنامه های دائمی Permanent plans اجازه Permission درامد شخصی Personal Income فروش شخصی Personal selling فروش مستقیم Personal selling شخصیت Personality کارکنان Personnel وفاداری کارکنان Personnel loyalty تبلیغات متقاعد کننده Persuasive Advertising تنخواه Petty cash ساخت فیزیکی physical structure نیارهای جسمانی Physiological Needs حمل و نقل کانالی Pipeline Transportation مکانیابی Placement طرح Plan تغییر برنامه ریزی شده Planned change برنامه ریزی Planning فاز برنامه ریزی Planning phase مفروضات برنامه ریزی Planning premises مهندسی کارخانه Plant engineering سیاست Policy ریسک سیاسی Political risk متغیر های سیاسی Political variables جمعیت Population مسیر سرمایه گذاری Portfolio planning چارچوب پرتفو Portfolio framework شرح شغل Position description قدرت پست Position power تقویت مثبت Positive reinforcement پوستر poster بالقوه Potential قدرت Power پیش بینی کردن Predict فراهم کردن Prepare پیش پرداخت Prepayment ارزش فعلی Present worth تقاضا Pressure پیش آزمون Pretest کنترل ای پیش گیرانه Preventive control بها Price سقف قیمت Price Ceiling کف قیمت Price Floor سقف قیمت Price Leader اتیکت Price tag جنگ قیمت Price Wars محصول اولیه Primary product روابط اصلی Primary relations اولویت Priority خصوصی Private تحقیق Probe مساله Problem رویه procedure فرایند Process نظام کنترل فرایند Process control مسیر فرآیند Process path سبک فراگردی Process style نظریه فرایندی Process theories تولید Product توسعه محصول Product Development گسترش محصول Product Development استراتژی گسترش محصول Product development strategy اقدام تولیدی Product Item چرخه حیات محصول (Product Life Cycle (PLC خط تولید Product line طول خط تولید Product Line Length مدیر تولید Product Manager استراتژی تولید Product Strategy صنایع Production خط تولید Production line مدیریت تولید Production management سازمان تولیدی Production organization بهره وری Productivity حرفه Profession پرونده Profile سود Profit برنامه ریز سود Profit planning سود بالقوه Profit potential سوداوری Profitability برنامه Program برنامه هدفمند Project اهداف پروژه Project objectives اولویت های پروژه Project priorities فرافکنی Projection سفته Promissory note ارتقاء Promotion خریدار بالقوه Prospect آیین نامه ها Protocols نمونه اولیه Prototype عمومی Public روابط عمومی Public relations استراتژی کشمکشی Pull Strategy دسته بندی Pulsing تنبیه Punishment خرید Purchase مسئول خرید Purchasing Office رقابت کامل Pure Competition استراتژی فشاری Push Strategy ارزش فعلی PV فروش هرمی Pyramid Selling مشاور کیفیت Qualify Helper کیفیت Quality تضمین کننده کیفیت Quality Assurer چرخه کیفیت Quality Circles کنترل کیفیت Quality Circles اصلاح کیفیت Quality Modification کیفیت زندگی کاری Quality of work life تحقیقات مقداری بازاریابی Quantitative Marketing Research کمی Quantity تخفیف مقداری Quantity Discount تحقیق و توسعه R&D جابحایی شعاعی Radial movement طیف Range رتبه Rank تغییرات سریع Rapid change نرخ Rate نرخ بازگشت سرمایه Rate of return نسبت Ratio دلیل تراشی Rationalization مواد اساسی Raw Materials خام Raw اخرین گروه مخاطب Reach سبک چرایی Reason style گیرنده Receiver دریافت کننده Receiver شناسایی Recognition سابقه Record استخدام Recruitment بازیافت Recycling کاغذ بازی Red tape باز خرید Redemption غیر ضروری Redundancy قدرت مرجعیت Reference power صلاحیت Referent فروش ارجاعی Referral Selling گروه مرجع Reference group تحلیل رگرسیون Regression حقلاعمل وابسته Regressive Commission تبلیغات تاییدی Reinforcement Advertising نظریه تقویت Reinforcement theory ضایعات Reject ارتباط Relationship پایایی Reliability اجاره کردن Rent هزینه اجاره Rent cost جایگزینی Replacement نمودار جانشینی Replacement chart احتیاجات شرکت Requirements متقاعد Persuaded پژوهش Research دلال Reseller بازار واسطه ای Reseller Market استعفا Resigning تصمیم Resolution منبع Resource تانین کننده منابع Resource Coordinator برنامه ریزی صنایع Resource planning مدکز پاسخگویی Responsibility center پاسخگو Responsible محدود کردن Restrict خریدار جزئی Retail Buyer خرده فروش Retailers کالای مرجوعی Return بازده در آمد Return on Equity نرخ بازده دارایی Return on Investment درآمد بودجه Revenue budget مرکز در آمد Revenue center تقابل وارونه Reverse Reciprocity پاداش Reward قدرت پاداش Reward power سیستم پاداش Reward system حقوق Rights برآورد ریسک Risk assessment شناسایی ریسک Risk identification تعیین نرخ ریسک Risk rating رقیب Rival نمایش اولیه واقع بینانه شغل RJP بازده سرمایه ROI - abbrev. Return on Investment نقش Role نقش آفرینی Role Playing نرخ بازگشت سرمایه ROR فاکتور Rougher مسیریابی Routing نیاز های ایمنی Safety Needs ذخیره اطمینان موجودی Safety Stock حقوق Salary حراج Sale نمایندگی فروش Sales Branch متخصص فروش Sales Engineer پیش بینی فروش Sales Forecast مدیریت فروش Sales Management دفتر فروش Sales Office محصولات اهدایی Samples نمونه گیری Sampling ارضا Satisfy سنجش Scalar سلسله مراتب Scalar chain برنامه زمان بندی شده Schedules دیدگاه Scheme مدیریت علمی Scientific management برنامه زندگی Script موجودی فصلی Seasonal Stock اطلاعات دست دوم Secondary Data منشی اداره Secretary تبلیغات انتخابی Selective Advertising ادراک انتخابی Selective perception اعتماد به نفس Self confidence خود کنترلی Self control خود افشاگری Self disclosure نیاز به احترام Self esteem نیاز به خود شکوفایی Self fulfillment تصویر از خود Self image خودآموزی خودسازی Self instruction خودمدیریتی Self management خودادراکی Self perception اتکا به خود Self reliance هزینه های فروش Selling expense فرستنده Sender ادراک Sensation تحلیل حساسیت Sensitivity analysis یادگیری حساسیت Sensitivity training توالی Sequence فعالیت خدماتی Service encounter سیستم مدیریت خدمات Service Management System سازمان خدماتی Service organization سهم Share عمر انباری Shelf Life شیفت Shift ارسال Ship محموله Shipment هدف های کوتاه مدت Short range goals اهداف کوتاه مدت Short term goal سرمایه گذاری کوتاه مدت Short term investment حقوق ایام بیماری Sick pay برات دیداری Sight draft مهم Significant ساختار ساده Simple structure شبیه سازی Simulation ساختار موازی Simultaneous structure مهارت Skill نیروی کار ماهر Skill worker حل کردن Solve مقیاس کوچک Small batch کارت هوشمند Smart Card رفاه اجتماعی Social facilitation مسئولیت اجتماعی Social responsibility خطر اجتماعی Social Risk متغیر های اجتماعی Social variables اجتماعی شدن Socialization موسسه انفرادی Sole proprietor ship جواب Solution مرتب سازی Sort جذابیت منابع Source Attractiveness حیطه مدیریت Span of management کنترل فرایند آماری SPC جزئیات کالا Specifications سفته بازی Speculation شیفت دوگانه Split shift حامی مالی Sponsor مسئولیت پذیری Sponsor Training کاریاب Spotter موقعیت پایداری Stability situation تثبیت Stabilizations کارکنان Staff اختیار ستادی Staff authority کارشناس امور ستادی Staff specialist صحنه Stage برنامه پایدار Standing plan پیشروها Stars شرکت نوپا Startup وضعیت Statement گزارش وضعیت Status report یکنواخت Steady کنترل های هدایتی Steering controls بازاریابی شبیه سازی Stimulation Marketing موجودی Stock ذینفعان Stock holders نقطه سفارش Stock Point نرخ گردش موجودی Stock turn Rate خرید مقدار کمبود Stockless Purchasing نگهداری در انبار Storage انیمیشن Storyboard کنترل راهبردی Strategic Control اهداف استراتژیک Strategic goals رویکرد مدیریت استراتژیک Strategic management approach طرح راهبردی بازاریابی Strategic Marketing Plan برنامه ریزی استراتژیک Strategic Planning تفکر راهبردی Strategic thinking برنامه ریزی استراتژیک واحد تجاری Strategic business unit Planning راهبرد Strategy استرس Stress فروشگاه بین راهی Strip Centre ضربه Stroke سبک Style سبک انعطاف پذیر Style Flexing بهینه سازی Sub optimization خرده سیستم Sub system خرده فرهنگ Subcultures مادون Subordinate محصولات جایگزین Substitute Products مدیریت موفق Successful management خلاصه Summary مافوق Superior من ویژه Super ego هدف نهایی Supreme goal مافوق Superior سرپرست Supervisor مدیریت تامین کنندگان Supplier Management تامین کنندگان Suppliers عرضه Supply ستاد پشتیبانی Support staff مازاد Surplus تحقیق وبررسی Survey الگوها Suspects ضعف قوت فرصت تهدید SWOT کنترل هدایتی Cybernetic control تصمیم گیری همزمان Synchronic Decision هم افزایی Synergy مرز سیستم System boundary تفکر سیستمی System thinking سیستم خرید Systems Buying سیستم فروش Systems Selling تدبیر Tactic سفارش شده Tailored تصاحب Take over بازار هدف Target Market تعرفه گمرکی Tariff وظیفه Task گروههای ضربت Task force نقش کارگرا Task roles ساختار وظیفه ای Task structure مالیات Tax نرخ مالیات Tax rate درآمد مالیاتی Taxable income خدمات بهبود آموزش شغلی TDS تیم سازی Team building کار تیمی Team work تکنولوژی Technology مصاحبه تلفنی Telephone Interviews اغتشاش Turbulence رضایت نامه Testimonials کاربرد The act of use مدیریت زمان Time Management تحلیل سری های رمانی Time series analysis زمان سنجی Time study مطلوبیت زمان Time Utility طول زمان Timeline هدف مطلوب To Be ترخیص کالا To clear حد تغییرات Tolerance مدیریت عالی، مدیریت ارشد Top management سود مورد انتظار Target profit مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management جمع درآمد Total revenue اعتبار تجاری Trade credit تخفیفات تجاری Trade discounts حاشیه تجاری Trade margin فروش کل Trade Selling علامت تجاری Trademark علامت تجاری Trading برنامه ریزی آموزش Training programming حمل با کشتی Trans- shipped داد و ستد Transaction حمل کردن Transfer هزینه ارسال Transfer Price انتقال Transform رهبران تبدیلی Transformational leaders حمل مجدد Transship تجزیه وتحلیل تمایل Trend Analysis آزمون و خطا Trial & error گردش Turnover موقعیت دگرگونی Turnover situation مقدار خالی بسته Allege قیمت گذاری چتری Umbrella Pricing عدم اطمینان Uncertainty سهم سرمایه گذاری Unit قیمت گذاری Unit pricing وحدت Unity عمومی Universality به روز سازی اطلاعات Up to date به روز شده Updated نرخ مصرف Usage Rate چک های در جریان وصول Using float مطلوبیت Utility ظرفیت Valence روایی Validity بها Value تجزیه و تحلیل ارزش Value Analysis مالیات بر ارزش افزوده Value-Added Tax ارزش ها Values متغیر Variable هزینه های متغیر Variable Costs متنوع Varied فروشنده Vendor تیم کلیدی Venture Team تصمیمات عمودی Vertical Decisions بازار عمودی Vertical Market سازمان مجازی Virtual organization چشم انداز Vision بی کلام Voice-Over حجم Volume گروه آزاد Voluntary Chain هیئت مدیره Vorst and بن Voucher دستمزد Wage مدیریت دستمزد Wage administration خواسته ها Wants انبار Warehouse ضمانت Warranty ضایعات Waste اتلاف Wastage بارنامه هواپیمایی Way bill وزن کردن Weighting فدراسیون جهانی اتحادیه کارگری WFTU عمده فروش Wholesaler عمده فروشی Wholesaling بازار چالشی Wildcat نیروی کار Work force کالای در جریان ساخت Work in process فرآیند کسب وکار Work process استاندارد کردن کارها Work standard منطقه کاری Work station کارسنجی Work study رویه کاری Workflow سرمایه در گردش Working capital شرایط کاری Working conditions کنترل های بله خیر Yes no controls تازه اضافه شده Young Married،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 12:52 ق.ظ


تصمیمات برنامه ریزی نشده
   

Nonprogrammer decision

ارتباطات غیر کلامی
   

Nonverbal communications

هنجار
   

Norm   

سفته
   

Note 

تذکر
   

Notice 

ارزش خالص فعلی
   

NPW 

رفتار سازمانی
   

OB

اهداف کوتاه مدت
   

Objectives

اهداف
   

Objectives

تعهد
   

Obligation

متصدی
   

Occupant

فرایند توسعه سازمانی
   

OD

پیشنهاد
   

Offer

قیمت پیشنهادی
   

Offer price

پیشنهاد کردن
   

Offer

تجهیزات اداری
   

Office furniture

انحصار در خرید
   

Oligopoly

بازده فوری
   

On line

ارتباط یکطرفه
   

One way communication

برنامه های یک بار مصرف
   

Onetime plans

ارتباط یکطرفه
   

Onaway communication

هستی شانسی
   

Ontology

سیستم باز
   

Open System    

فعال
   

Operating

فعالیت های عملیاتی
   

Operating activates

بودجه عملیاتی
   

Operating budget

سطح عملیاتی
   

Operating core

هزینه عملیاتی
   

Operating cost

اهرم عملیاتی
   

Operating leverage

عملیات
   

Operation

مدیریت عملیات
   

Operation management

پژوهش عملیاتی
   

Operation research

طرح عملیاتی
   

Operational plan

عقیده
   

Opinion

فرصت
   

Opportunity

مدیر فرصت های تجاری
   

Opportunity Business Manager

مدیریت فرصت ها
   

Opportunity Management

مناسب
   

Appropriate

پژوهش عملیاتی
   

Operation research

رسیدن به موقعیت مطلوب
   

Optimize 

پژوهش عملیاتی
   

OR 

سفارش
   

Order 

رفتار سازمانی
   

Organizational behavior

سیستم ارگانیک
   

Organic system

سازمان
   

Organization 

نمودار سازمانی
   

Organization chart

طراحی سازمان
   

Organization design

بازاریابی سازمانی
   

Organization Marketing

تصویر سازمانی
   

Organizational  image

نمودار سازمانی
   

Organizational chart

فرهنگ سازمانی
   

Organizational culture

تکامل سازمانی
   

Organizational development

اهداف سازمانی
   

Organizational Goals

یادگیری سازمانی
   

Organizational learning  

ساختار سازمانی
   

Organizational structure 

سبک سازمانی
   

Organizational style

بسیج کردن
   

Organize

سازماندهی
   

Organizing 

انبار خالی ار کالا
   

Out of stock     

صادره
   

Out put

منابع بیرونی
   

Out sourcing   

کار برون سازمانی
   

Out sourcing   

ستاده ها
   

Outputs

منابع بیرونی
   

Out-sourcing    

مالکیت
   

Out-sourcing    

بسته
   

Package

بسته بندی کردن
   

Packaging     

اوراق بهادار
   

Paper       

عوامل ایجاد اختلال
   

Parasite  

موقعیت پاره توییب اساس
   

Paretopsony

اصل پاره تو / پارتو
   

Pareto's Principle 

مدیریت مشارکتی
   

Participative management

مدیریت پروژه مشارکتی
   

Participative project management

شرکت تضامنی
   

Partner ship

مدل مسیر هدف
   

Path goal model

منفعل
   

Passive

مدل مسیر هدف
   

Path - goal model          

الگو
   

Patterned 

دوره برگشت سرمایه
   

Pay back period

فهرست حقوق کارکنان
   

Pay roll     

دوره باز پرداخت
   

Payback period

پرداخت
   

Payment

بازده
   

Payoff

ماتریس بازده
   

Payoff matrix

لیست حقوقی
   

Payroll

قله نمودار
   

Peak  

همکاران
   

Peers

نفوذ کردن
   

Penetrate

حقوق بازنشستگی
   

Pension

مهارت های اجتماعی
   

People skills

درآمد سرانه
   

Per Capita Income 

ادراک
   

Perception

درصد
   

Percentage

عملکرد
   

Performance   

ارزیابی عملکرد
   

Performance   

شکاف عملکرد
   

Performance gaps

برنامه های دائمی
   

Permanent plans

اجازه
   

Permission

درامد شخصی
   

Personal Income

فروش شخصی
   

Personal selling 

فروش مستقیم
   

Personal selling

شخصیت
   

Personality

کارکنان
   

Personnel  

وفاداری کارکنان
   

Personnel loyalty

تبلیغات متقاعد کننده
   

Persuasive Advertising

تنخواه
   

Petty cash

ساخت فیزیکی
   

physical structure

نیارهای جسمانی
   

Physiological Needs

حمل و نقل کانالی
   

Pipeline Transportation

مکانیابی
   

Placement

طرح
   

Plan

تغییر برنامه ریزی شده
   

Planned change

برنامه ریزی
   

Planning

فاز برنامه ریزی
   

Planning phase

مفروضات برنامه ریزی
   

Planning premises

مهندسی کارخانه
   

Plant engineering

سیاست
   

Policy

ریسک سیاسی
   

Political risk

متغیر های سیاسی
   

Political variables

جمعیت
   

Population

مسیر سرمایه گذاری
   

Portfolio planning    

چارچوب پرتفو
   

Portfolio framework

شرح شغل
   

Position description

قدرت پست
   

Position power

تقویت مثبت
   

Positive reinforcement

پوستر
   

poster

بالقوه
   

Potential 

قدرت
   

Power

پیش بینی کردن
   

Predict 

فراهم کردن
   

Prepare

پیش پرداخت
   

Prepayment

ارزش فعلی
   

Present worth

تقاضا
   

Pressure  

پیش آزمون
   

Pretest

کنترل ای پیش گیرانه
   

Preventive control

بها
   

Price

سقف قیمت
   

Price Ceiling

کف قیمت
   

Price Floor

سقف قیمت
   

Price Leader

اتیکت
   

Price tag

جنگ قیمت
   

Price Wars

محصول اولیه
   

Primary product 

روابط اصلی
   

Primary relations

اولویت
   

Priority

خصوصی
   

Private

تحقیق
   

Probe

مساله
   

Problem

رویه
   

procedure

فرایند
   

Process  

نظام کنترل فرایند
   

Process control

مسیر فرآیند
   

Process path

سبک فراگردی
   

Process style

نظریه فرایندی
   

Process theories

تولید
   

Product

توسعه محصول
   

Product Development

گسترش محصول
   

Product Development

استراتژی گسترش محصول
   

Product development strategy

اقدام تولیدی
   

Product Item

چرخه حیات محصول
   

(Product Life Cycle (PLC

خط تولید
   

Product line

طول خط تولید
   

Product Line Length

مدیر تولید
   

Product Manager

استراتژی تولید
   

Product Strategy

صنایع
   

Production  

خط تولید
   

Production line

مدیریت تولید
   

Production management

سازمان تولیدی
   

Production organization

بهره وری
   

Productivity

حرفه
   

Profession  

پرونده
   

Profile

سود
   

Profit

برنامه ریز سود
   

Profit planning

سود بالقوه
   

Profit potential

سوداوری
   

Profitability 

برنامه
   

Program

برنامه هدفمند
   

Project

اهداف پروژه
   

Project objectives

اولویت های پروژه
   

Project priorities

فرافکنی
   

Projection 

سفته
   

Promissory note

ارتقاء
   

Promotion

خریدار بالقوه
   

Prospect 

آیین نامه ها
   

Protocols

نمونه اولیه
   

Prototype

عمومی
   

Public

روابط عمومی
   

Public relations

استراتژی کشمکشی
   

Pull Strategy

دسته بندی
   

Pulsing

تنبیه
   

Punishment  

خرید
   

Purchase

مسئول خرید
   

Purchasing Office

رقابت کامل
   

Pure Competition

استراتژی فشاری
   

Push Strategy

ارزش فعلی
   

PV

فروش هرمی
   

Pyramid Selling

مشاور کیفیت
   

Qualify Helper

کیفیت
   

Quality 

تضمین کننده کیفیت
   

Quality Assurer

چرخه کیفیت
   

Quality Circles

کنترل کیفیت
   

Quality Circles

اصلاح کیفیت
   

Quality Modification

کیفیت زندگی کاری
   

Quality of work life

تحقیقات مقداری بازاریابی
   

Quantitative Marketing Research

کمی
   

Quantity

تخفیف مقداری
   

Quantity Discount

تحقیق و توسعه
   

R&D

جابحایی شعاعی
   

Radial movement

طیف
   

Range

رتبه
   

Rank

تغییرات سریع
   

Rapid change

نرخ
   

Rate

نرخ بازگشت سرمایه
   

Rate of return 

نسبت
   

Ratio

دلیل تراشی
   

Rationalization

مواد اساسی
   

Raw Materials

خام
   

Raw

اخرین گروه مخاطب
   

Reach

سبک چرایی
   

Reason style

گیرنده
   

Receiver   

دریافت کننده
   

Receiver

شناسایی
   

Recognition  

سابقه
   

Record  

استخدام
   

Recruitment

بازیافت
   

Recycling

کاغذ بازی
   

Red tape

باز خرید
   

Redemption

غیر ضروری
   

Redundancy   

قدرت مرجعیت
   

Reference power 

صلاحیت
   

Referent   

فروش ارجاعی
   

Referral Selling

گروه مرجع
   

Reference group

تحلیل رگرسیون
   

Regression 

حقلاعمل وابسته
   

Regressive Commission

تبلیغات تاییدی
   

Reinforcement Advertising

نظریه تقویت
   

Reinforcement theory

ضایعات
   

Reject

ارتباط
   

Relationship 

پایایی
   

Reliability   

اجاره کردن
   

Rent   

هزینه اجاره
   

Rent cost

جایگزینی
   

Replacement

نمودار جانشینی
   

Replacement chart

احتیاجات شرکت
   

Requirements

متقاعد
   

Persuaded

پژوهش
   

Research

دلال
   

Reseller

بازار واسطه ای
   

Reseller Market

استعفا
   

Resigning  

تصمیم
   

Resolution    

منبع
   

Resource

تانین کننده منابع
   

Resource Coordinator

برنامه ریزی صنایع
   

Resource planning  

مدکز پاسخگویی
   

Responsibility center   

پاسخگو
   

Responsible

محدود کردن
   

Restrict

خریدار جزئی
   

Retail Buyer        

خرده فروش
   

Retailers   

کالای مرجوعی
   

Return

بازده در آمد
   

Return on Equity

نرخ بازده دارایی
   

Return on Investment 

درآمد بودجه
   

Revenue budget

مرکز در آمد
   

Revenue center 

تقابل وارونه
   

Reverse Reciprocity

پاداش
   

Reward

قدرت پاداش
   

Reward power

سیستم پاداش
   

Reward system

حقوق
   

Rights

برآورد ریسک
   

Risk assessment

شناسایی ریسک
   

Risk identification 

تعیین نرخ ریسک
   

Risk rating 

رقیب
   

Rival

نمایش اولیه واقع بینانه شغل
   

RJP

بازده سرمایه
   

ROI - abbrev. Return on Investment

نقش
   

Role

نقش آفرینی
   

Role Playing

نرخ بازگشت سرمایه
   

ROR

فاکتور
   

Rougher

مسیریابی
   

Routing 

نیاز های ایمنی
   

Safety Needs

ذخیره اطمینان موجودی
   

Safety Stock 

حقوق
   

Salary

حراج
   

Sale 

نمایندگی فروش
   

Sales Branch  

متخصص فروش
   

Sales Engineer 

پیش بینی فروش
   

Sales Forecast

مدیریت فروش
   

Sales Management   

دفتر فروش
   

Sales Office  

محصولات اهدایی
   

Samples

نمونه گیری
   

Sampling

ارضا
   

Satisfy

سنجش
   

Scalar

سلسله مراتب
   

Scalar chain

برنامه زمان بندی شده
   

Schedules

دیدگاه
   

Scheme 

مدیریت علمی
   

Scientific management 

برنامه زندگی
   

Script 

موجودی فصلی
   

Seasonal Stock

اطلاعات دست دوم
   

Secondary Data

منشی اداره
   

Secretary

تبلیغات انتخابی
   

Selective Advertising

ادراک انتخابی
   

Selective perception   

اعتماد به نفس
   

Self confidence

خود کنترلی
   

Self control

خود افشاگری
   

Self disclosure

نیاز به احترام
   

Self esteem

نیاز به خود شکوفایی
   

Self fulfillment

تصویر از خود
   

Self image

خودآموزی خودسازی
   

Self instruction    

خودمدیریتی
   

Self management

خودادراکی
   

Self perception

اتکا به خود
   

Self reliance  

هزینه های فروش
   

Selling expense

فرستنده
   

Sender

ادراک
   

Sensation 

تحلیل حساسیت
   

Sensitivity analysis

یادگیری حساسیت
   

Sensitivity training 

توالی
   

Sequence

فعالیت خدماتی
   

Service encounter

سیستم مدیریت خدمات
   

Service Management System

سازمان خدماتی
   

Service organization

سهم
   

Share

عمر انباری
   

Shelf Life

شیفت
   

Shift

ارسال
   

Ship

محموله
   

Shipment

هدف های کوتاه مدت
   

Short range goals

اهداف کوتاه مدت
   

Short term goal

سرمایه گذاری کوتاه مدت
   

Short term investment 

حقوق ایام بیماری
   

Sick pay

برات دیداری
   

Sight draft

مهم
   

Significant   

ساختار ساده
   

Simple structure

شبیه سازی
   

Simulation

ساختار موازی
   

Simultaneous structure  

مهارت
   

Skill

نیروی کار ماهر
   

Skill worker 

حل کردن
   

Solve

مقیاس کوچک
   

Small batch

کارت هوشمند
   

Smart Card 

رفاه اجتماعی
   

Social facilitation

مسئولیت اجتماعی
   

Social responsibility  

خطر اجتماعی
   

Social Risk

متغیر های اجتماعی
   

Social variables

اجتماعی شدن
   

Socialization    

موسسه انفرادی
   

Sole proprietor ship

جواب
   

Solution

مرتب سازی
   

Sort

جذابیت منابع
   

Source Attractiveness

حیطه مدیریت
   

Span of management

کنترل فرایند آماری
   

SPC

جزئیات کالا
   

Specifications

سفته بازی
   

Speculation

شیفت دوگانه
   

Split shift 

حامی مالی
   

Sponsor 

مسئولیت پذیری
   

Sponsor Training

کاریاب
   

Spotter

موقعیت پایداری
   

Stability  situation 

تثبیت
   

Stabilizations

کارکنان
   

Staff  

اختیار ستادی
   

Staff authority

کارشناس امور ستادی
   

Staff specialist

صحنه
   

Stage  

برنامه پایدار
   

Standing plan    

پیشروها
   

Stars

شرکت نوپا
   

Startup 

وضعیت
   

Statement  

گزارش وضعیت
   

Status report

یکنواخت
   

Steady  

کنترل های هدایتی
   

Steering controls

بازاریابی شبیه سازی
   

Stimulation Marketing

موجودی
   

Stock

ذینفعان
   

Stock holders  

نقطه سفارش
   

Stock Point

نرخ گردش موجودی
   

Stock turn Rate

خرید مقدار کمبود
   

Stockless Purchasing 

نگهداری در انبار
   

Storage

انیمیشن
   

Storyboard

کنترل راهبردی
   

Strategic Control

اهداف استراتژیک
   

Strategic goals

رویکرد مدیریت استراتژیک
   

Strategic management approach

طرح راهبردی بازاریابی
   

Strategic Marketing Plan  

برنامه ریزی استراتژیک
   

Strategic Planning

تفکر راهبردی
   

Strategic thinking

برنامه ریزی استراتژیک واحد تجاری
   

Strategic business unit Planning  

راهبرد
   

Strategy

استرس
   

Stress

فروشگاه بین راهی
   

Strip Centre

ضربه
   

Stroke

سبک
   

Style

سبک انعطاف پذیر
   

Style Flexing

بهینه سازی
   

Sub optimization

خرده سیستم
   

Sub system

خرده فرهنگ
   

Subcultures

مادون
   

Subordinate

محصولات جایگزین
   

Substitute Products

مدیریت موفق
   

Successful management

خلاصه
   

Summary  

مافوق
   

Superior    

من ویژه
   

Super ego

هدف نهایی
   

Supreme goal

مافوق
   

Superior 

سرپرست
   

Supervisor  

مدیریت تامین کنندگان
   

Supplier Management

تامین کنندگان
   

Suppliers

عرضه
   

Supply

ستاد پشتیبانی
   

Support staff

مازاد
   

Surplus      

تحقیق وبررسی
   

Survey

الگوها
   

Suspects 

ضعف قوت فرصت تهدید
   

SWOT   

کنترل هدایتی
   

Cybernetic control

تصمیم گیری همزمان
   

Synchronic Decision

هم افزایی
   

Synergy

مرز سیستم
   

System boundary

تفکر سیستمی
   

System thinking

سیستم خرید
   

Systems Buying

سیستم فروش
   

Systems Selling

تدبیر
   

Tactic   

سفارش شده
   

Tailored 

تصاحب
   

Take over 

بازار هدف
   

Target Market

تعرفه گمرکی
   

Tariff 

وظیفه
   

Task

گروههای ضربت
   

Task force

نقش کارگرا
   

Task roles    

ساختار وظیفه ای
   

Task structure

مالیات
   

Tax 

نرخ مالیات
   

Tax rate 

درآمد مالیاتی
   

Taxable income  

خدمات بهبود آموزش شغلی
   

TDS

تیم سازی
   

Team building 

کار تیمی
   

Team work

تکنولوژی
   

Technology

مصاحبه تلفنی
   

Telephone Interviews

اغتشاش
   

Turbulence

رضایت نامه
   

Testimonials

کاربرد
   

The act of use

مدیریت زمان
   

Time Management

تحلیل سری های رمانی
   

Time series analysis   

زمان سنجی
   

Time study

مطلوبیت زمان
   

Time Utility

طول زمان
   

Timeline

هدف مطلوب
   

To Be

ترخیص کالا
   

To clear

حد تغییرات
   

Tolerance

مدیریت عالی، مدیریت ارشد
   

Top management     

سود مورد انتظار
   

Target profit

مدیریت کیفیت جامع
   

Total Quality Management

جمع درآمد
   

Total revenue

اعتبار تجاری
   

Trade credit 

تخفیفات تجاری
   

Trade discounts

حاشیه تجاری
   

Trade margin

فروش کل
   

Trade Selling

علامت تجاری
   

Trademark   

علامت تجاری
   

Trading

برنامه ریزی آموزش
   

Training programming  

حمل با کشتی
   

Trans- shipped

داد و ستد
   

Transaction

حمل کردن
   

Transfer

هزینه ارسال
   

Transfer Price

انتقال
   

Transform

رهبران تبدیلی
   

Transformational leaders

حمل مجدد
   

Transship

تجزیه وتحلیل تمایل
   

Trend Analysis 

آزمون و خطا
   

Trial & error

گردش
   

Turnover  

موقعیت دگرگونی
   

Turnover situation  

مقدار خالی بسته
   

Allege

قیمت گذاری چتری
   

Umbrella Pricing

عدم اطمینان
   

Uncertainty

سهم سرمایه گذاری
   

Unit

قیمت گذاری
   

Unit pricing

وحدت
   

Unity  

عمومی
   

Universality 

به روز سازی اطلاعات
   

Up to date

به روز شده
   

Updated  

نرخ مصرف
   

Usage Rate

چک های در جریان وصول
   

Using float

مطلوبیت
   

Utility

ظرفیت
   

Valence

روایی
   

Validity

بها
   

Value 

تجزیه و تحلیل ارزش
   

Value Analysis

مالیات بر ارزش افزوده
   

Value-Added Tax

ارزش ها
   

Values 

متغیر
   

Variable   

هزینه های متغیر
   

Variable Costs

متنوع
   

Varied   

فروشنده
   

Vendor

تیم کلیدی
   

Venture Team

تصمیمات عمودی
   

Vertical Decisions

بازار عمودی
   

Vertical Market

سازمان مجازی
   

Virtual organization

چشم انداز
   

Vision

بی کلام
   

Voice-Over

حجم
   

Volume  

گروه آزاد
   

Voluntary Chain

هیئت مدیره
   

Vorst and   

بن
   

Voucher

دستمزد
   

Wage

مدیریت دستمزد
   

Wage administration

خواسته ها
   

Wants

انبار
   

Warehouse  

ضمانت
   

Warranty

ضایعات
   

Waste

اتلاف
   

Wastage

بارنامه هواپیمایی
   

Way bill 

وزن کردن
   

Weighting

فدراسیون جهانی اتحادیه کارگری
   

WFTU

عمده فروش
   

Wholesaler

عمده فروشی
   

Wholesaling

بازار چالشی
   

Wildcat

نیروی کار
   

Work force

کالای در جریان ساخت
   

Work in process

فرآیند کسب وکار
   

Work process

استاندارد کردن کارها
   

Work standard

منطقه کاری
   

Work station

کارسنجی
   

Work study 

رویه کاری
   

Workflow

سرمایه در گردش
   

Working capital 

شرایط کاری
   

Working conditions

کنترل های بله خیر
   

Yes no controls

تازه اضافه شده
   

Young Married
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 12:50 ق.ظ

ارزش ویژه برند
   

Brand equity

ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری
   

Customer-based brand equity

قدرت برند
   

Brand strength

وفاداری برند
   

Brand loyalty

مدل ارزیابی دارایی برند
   

Brand asset valuator model

آگاهی برند
   

Brand awareness

مالکیت فکری و معنوی
   

Intellectual property right

شرکت کل گرا
   

holistic company

تجاری
   

Branding

نام تجاری
   

Brand name

نشان تجاری
   

Brand mark

تصویر ذهنی از برند
   

Brand image

ارزش برند
   

Brand value

قیمت های بالا
   

premium price

جایگاه یابی
   

Positioning

بدهی
   

Liability

وابسته های برند
   

Brand association

بهره برداری
   

Patent

کالا های مصرفی
   

Consumable goods

کالاهای با دوام
   

Durable goods

چند برند
   

Multi-Brand

وفادار دو گانه
   

Double Loyalty

ایستایی و رکود
   

top of mind awareness

یاداوری برند
   

brand recall

تشخیص برند
   

Brand recognition

ارزیاب دارای برند
   

Brand asset valuator

اهمیت برند
   

Stature

دانش
   

Knowledge

تمایل
   

Esteem

تمایز
   

Differentiation

اعتماد
   

Relevance

مسائل مربوط به اطلاعات
   

Informational Problems

حکمرانی شرکتی
   

Corporate Governance

سرمایه داری مردمی
   

People's Capitalism

خصوصی سازی کوپنی
   

Voucher Privatization

طرف های ذی نفع
   

Stakeholders

پر عیب و ایراد
   

Flawed Reforms

تحمیل از بالا به پایین
   

Top-down Imposition

نهاد های الگوی پاکیزه
   

Clean Model Institutions

صنایع ومعادن
   

Extractive Economy

اقتصاد کتاب درسی
   

Textbook Economics

توالی
   

Sequencing

آهنگ
   

Pacing

خودجوش
   

Spontaneous

وام برای خرید سهام
   

Loan – for – Shares

وام ها
   

Screening

ورشکستگی بدهکار- محور
   

Debtor- Oriented Bankruptcy

تجدید ساختاری با انگیزه ورشکستگی
   

Bankruptcy – Induced Restructuring

مسیر قانون
   

Course of Law

امر مطلق
   

Universal

جابجایی
   

Turnover

چسب های اجتماعی
   

Social Glues

اقتصاد جدید بازاری بعد سوسیالیست
   

New Post – Socialist Market Economies

شرکت های بزرگ که سهام معامله میکنند
   

Publicly – Traded Corporations

اقتصاد شناسی قراردادهای کارگزاری
   

Economics Of Agency Contracts

بازار مدیران
   

Market for Managers

فرآیند تصرف شرکت ها
   

Process of Take –over

هم طرازان
   

Peer - Monitoring

سازمان TVA
   

Tennessee Valley Authority

مشکلات سیستماتیک
   

Systemic Problems

مراکز سود
   

Profit Centers

ترکیب مجدد
   

Recombination

طرح جامع
   

Master Plan

ساماندهی فناوری
   

Technological Fix

گروه های هم سود
   

Interest Groups

راه حل داخلی
   

Buy - In

مالکیت مشخص
   

Clear Property

دست رباینده
   

Grabbing Hand

ریشه ای و شاخه ای
   

Root – And –Branch

نصب
   

Install

حکمرانی خوب
   

Good Governance

خصوصی سازی
   

Privatization

اصلاحات
   

Reform Process

مدیریت ارتباط با مشتری
   

Customer Relationship Management

شهرداری
   

Municipality

مدیریت ارتباط با شهروند
   

Citizen Relationship Management

مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری
   

E-CRM

مرکز تماس
   

Call center

سفارشی شده
   

Customized

اکتشافی
   

Explanatory

نتیجه گرا
   

Conclusion Oriented

تصمیم گرا
   

Decision Oriented

روی خط
   

On line

نمابر
   

Fax

آفیس
   

Office

اوت لوک
   

Out  look

  هزینه اولیه
   

Aboriginal cost

  تبلیغات یک جانبه
   

Above-the-Line Advertising

غیبت
   

Absenteeism

هزینه های قطعی
   

Absolute Costs

نمونه گیری برای سنجش کیفیت
   

Acceptance sampling

موانع دستیابی
   

Access Barriers

پاسخگویی
   

Accountability

تسویه
   

Account

اهداف مقداری
   

Account Objectives

حسابداری استراتژیک
   

Account Strategies

جوابگویی
   

Accountability

حسابدار
   

Accountant

حسابهای پرداختی
   

Accounts  payable

موفقیت
   

Achievement

آزمون پیشرفت
   

Achievement test

تصاحب
   

Acquisition

عمل
   

action

برنامه عملیاتی
   

Action program

تحقیق عملی
   

Action research

انگیزاننده
   

Activator

کانال های فعالیت
   

Active channel

شنود فعال
   

Active Listening

فعالیت
   

Activity

برآورد زمان فعالیت ها
   

Activity Duration Estimating

هزینه واقعی
   

Actual cost

تولید واقعی
   

Actual Product

آمارگیر
   

Actuary

سیستم کنترل تطبیقی
   

Adaptive Control System

سازمان های انطباق پذیر
   

Adaptive organizations 

فروش تطبیقی
   

Adaptive Selling

استراتژی تطبیقی
   

Adaptive Strategies

ارزش افزوده
   

Added Value

هزینه های اداری
   

Administrative expenses

قیمت گذاری اداری
   

Administered Prices

مدیریت اداری
   

Administration

فرهنگ مدیریتی
   

Administrative culture

اختیار
   

Adoption

حالت من بزرگسالی
   

Adult ego state

تبلیغات
   

Advertising

آژانس تبلیغاتی
   

Advertising Agency

مجوز تبلیغاتی
   

Advertising Allowance

بودجه تبلیغاتی
   

Advertising Budget

هدف تبلیغاتی
   

Advertising Goal

مفهوم تبلیغات
   

Advertising Message

اهداف تبلیغاتی
   

Advertising Objectives

مساله تبلیغاتی
   

Advertising Platform

هدف تبلیغاتی
   

Advertising Target 

برگ فروش
   

Advice note

تعلق
   

Affiliation

خدمات پس ار فروش
   

After sales service

بازار بعد از خرید
   

Aftermarket

ارتباط نمایندگی
   

Agency relationship

تئوری نمایندگی
   

Agency theory 

صورت جلسه
   

Agenda

نمایندگی
   

Agent

توافق نامه
   

Agreement

صنایع غذایی
   

Agribusiness

تعاونی کشاورزی
   

Agricultural Cooperative

فرایند تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی
   

AHP

ایده آیدا
   

AIDA Concept

هدف قرار دادن
   

Aimed at

بارنامه هوایی
   

Airway bill

تخصیص
   

Allocation

تخصیص منابع
   

Allocation of resources

مزایای شغلی
   

Allowance

قائم مقام
   

Alternate director

راهکار
   

Alternative

بدیل های تبلیغاتی
   

Alternative Advertising  

نظرسنجی
   

Altitude survey

ابهام
   

Ambiguity

تحلیل
   

Analysis

مغازه اصلی
   

Anchor Store

سالانه
   

Annual

بی نظمی
   

Anomie

پیش بینی
   

Anticipation

بی تفاوتی
   

Apathy

متقاضی
   

Applicant

قرار ملاقات
   

Appointment

سهمیه بندی
   

Apportionment

محاسبه ارزشیابی
   

appraisal interview

ارزیاب
   

Appraiser

کارآموز
   

Apprentice

رویکرد
   

Approach

مناسب
   

Appropriate

استعداد
   

Aptitude

سطح مورد قبول کیفیت
   

AQL

دلال
   

Arbitrageur

متخصص بازار محلی
   

Area Market Specialist

جوانب
   

Aspect

خط مونتاژ
   

Assembly line

عمده فروشان کشاورزی
   

Assemblers

سیستم خط تولید
   

Assembly line system

برگ مونتاژ
   

Assembly sheet

مرکز ارزیابی
   

Assessment center

دارایی
   

Asset

گردش دارایی ها
   

Asset Turnover

طبقه بندی
   

Assorting

فرضیه
   

Assumption

زمینه
   

Atmospherics

زمان حضور
   

Attendance time

نظرسنجی
   

Attitude survey

جذب علایق
   

Attitude Tracking

نگرش ها
   

Attitudes

وکیل
   

Attorney

نظریه اسناد
   

Attribution theory

مزایده
   

Auction

مخاطب
   

Audience

نوع مخاطبین
   

Audience Quality

رهبری تفویض اختیار
   

Authoritative leadership

اختیار
   

Authority

خودکار کردن
   

Automate 

ماشینی کردن
   

Automation

تصمیم گیری مستقل
   

Autonomic Decision

استقلال
   

Autonomy

هزینه متوسط
   

Average Cost 

قیمت گذاری بهای تمام شده متوسط
   

Average Cost Pricing

میانگین هزینه ثابت
   

Average Fixed Cost

درآمد متوسط
   

Average Revenue

متوسط هزینه کل
   

Average Total Cost

هزینه متغیر متوسط
   

Average Variable Cost

اجتناب
   

Avoidance

پردازش دسته ای
   

Bach process

تامین مالی غیر مستقیم
   

Back door operations

خلاقیت معکوس
   

Backward Invention

فروشنده
   

Bagman

قیمت گذاری طعمه ای
   

Bait Pricing

تراز
   

Balance

تراز پرداخت
   

Balance of Payments

تراز تجاری
   

Balance of Trade

تراز نامه
   

Balance sheet

بسته متحد
   

Banded Pack

نرخ بهره بانکی
   

Bank  rate

حواله بانکی
   

Bank draft

وام بانکی
   

Bank loan  

ورشکسته
   

Bankrupt

خط نماد
   

Bar Code

خرید با تخفیف
   

Bargain purchase

قدرت چانه زنی
   

Bargaining Power

مانع
   

Barrier

معاوضه
   

Barter 

قرارداد پایا پای
   

Barter agreement

پایه
   

Basic

موجودی پایه
   

Basic Stock

جنگ برنده ها
   

Battle of the Brands

سلف فروشی
   

Bear

تعدیل رفتار
   

Behavior modification

تطبیق رفتار
   

Behavioral adaptation

رفتار
   

Behavior

نیاز تعلق
   

Belongingness and Love Needs

ارزیابی وضع موجود
   

Benchmarking

سود
   

Benefit

نقطه سر به سر
   

BEP

تعصب
   

Bias

قیمت پیشنهادی
   

Bid

بارنامه حمل و نقل
   

Bill of lading

فهرست مواد اولیه
   

Bill of materials

سند فروش
   

Bill of sales

کارت مشخصات کالا
   

Bin  card

لیست سیاه
   

Black list

چک سفید
   

Blank cheque

ناحیه کور شناختی
   

Blind area

بازار بسته
   

Blocked Markets

مسیر ارتباطی قطع شده
   

Blocked transaction

جلسه هیئت مدیره
   

Board meeting

هیئت مدیره
   

Board of directors

وزارت بازرگانی
   

Board of trade

سهامداران
   

Bond holders

اوراق قرضه
   

Bonds

پاداش
   

Bonus

ارزش دفتری
   

Book value

ارزش  دفتری هر سهم
   

Book value per share

رونق اقتصادی
   

Boom

جلسه هیئت مدیره
   

Bored room

رئیس
   

Boss    

گلوگاه
   

Bottle neck

سازمان بدون مرز
   

Boundary less organization

طوفان فکری
   

Brainstorming 

ورشکسته
   

Brake

شعبه
   

Branch office

علامت تجاری
   

Brand

وفاداری به علامت تجاری
   

Brand Loyalists

تجزیه تحلیل نقطه سر به سر
   

Break even analysis

نقطه سر به سر
   

Breakeven point

نقطه سر به سر
   

Breaking point

مدیریت راهبردی
   

Breakthrough management

واسطه
   

Broker  

بودجه
   

Budget 

بودجه ریزی
   

Budgeting  

تابلوی اعلانات
   

Bulletin board

یکسان سازی قیمت
   

Bundling 

کنترل بورکراتیک
   

Bureaucratic control

بروکراسی
   

Bureaucracy    

کنترل بروکراتیک
   

Bureaucratic control 

تحلیل رفتگی
   

Burnout

نقطه شروع
   

Burst     

اخلاق کار
   

Business ethics

راهنمایی شغل
   

Business Guides

ماموریت شغلی
   

Business mission

مدیریت شرکای تجاری
   

Business Partner Management

برنامه کاری
   

Business plan

شرح شغل
   

Business Plan  

فرآیند کسب وکار
   

Business process 

مهندسی مجددفرایند کسب وکار
   

(usiness process reengineering (BPR

سیاست کاری
   

Business strategy        

سیاست واحد تجاری
   

Business unit strategy  

تجاری
   

Bossiness  

خریدار
   

Buyer

پیش بینی تمایل خریدار
   

Buyer Intention Forecast

اوج خرید
   

Buying  climax

چرخه خرید
   

Buying Cycle

واحد خرید
   

Buying department  

قدرت خرید
   

Buying Power 

علایم امادگی برای خرید
   

Buying Signals

محاسبات
   

Calculation  

قیمت باز خرید
   

Call price 

عنداالمطالبه
   

Callable

فرایند دست یابی به اهداف
   

Campaign

ظرفیت
   

Capacity  

برنامه ریزی ظرفیت
   

Capacity planning

سرمایه
   

Capital 

مالیات سرمایه
   

Capital duty

بودجه سرمایه ای
   

Capital budget

بودجه مصارف هزینه ای
   

Capital expenditure budget 

تراکم سرمایه ای
   

Capital intensive 

اقلام سرمایه ای
   

Capital Items

زیان سرمایه ای
   

Capital loss

بازار سرمایه ای
   

Capital market 

سود سرمایه
   

Capital profit  

عامل بازیافت سرمایه
   

Capital recovery factor

نظام سرمایه داری
   

Capitalism

سرمایه هزینه شده
   

Capitalized cost 

مسیر شغلی
   

Career path   

پایگاه حرفه ای
   

Career anchor    

مفاهیم حرفه ای
   

Career concepts 

حمل
   

Carrier

هزینه های حمل
   

Carrying Costs  

کارتل
   

Cartel   

پول نقد
   

Cash     

بودجه نقدی
   

Cash budget 

گردش پول
   

Cash flow

پول نقد
   

Cash

کتاب راهنما
   

Catalogue

کاتالوگ بازاریابی
   

Catalogue Marketing

پیش بینی علت ومعلولی
   

Casuals  forecasting

ناحیه مرکزی کسب وکار
   

CBD - abbrev. Central Business District

برنامه ریزی با محدودیت
   

CBP 

سرشماری
   

Census

تمرکز گرایی
   

Centralization

زنجیره دستوردهی
   

Chain of command     

فروشگاه زنجیره ای
   

Chain store

رئیس هیئت مدیره
   

Chair person 

چالش
   

Challenge

رقابت
   

Challenge

عامل تغییر
   

Change agent   

مدیریت تغییر
   

Change management    

فرایند تغییر
   

Change process

کانال
   

Channel 

تعارض کانال
   

Channel conflicts 

کانال های توزیع
   

Channels of distribution   

سرگروه
   

Charge hand

نوان ذهنی رهبری
   

Charisma

رهبران کاریزماتیک
   

Charismatic leaders

اصل نوع دوستی
   

Charity principle 

نمودار
   

Chart 

بررسی کردن
   

Check   

چگ لیست
   

Checklist 

چک
   

Cheque

حالت من کودکی
   

Child ego state

سهم
   

Contribution  

نرخ طبقه بندی شده
   

Class Rate

شرطی کردن سنتی
   

Classical conditioning

دفتری
   

Clerical   

منشی گری
   

Clerkship

شعبه
   

Client/server 

کارت ورود وخروج
   

Clock kart  

مرحله تلاش برای بقا
   

Close  

سیستم بسته
   

Closed system     

همکار
   

Co worker   

برنامه نویسی
   

Coding    

قدرت اجبار
   

Coercive power

شناخت
   

Cognition

انسجام
   

Cohesiveness

تماس غیر مستقیم
   

Cold Calling

رقابت
   

Collaboration

مدیریت مبنی بر همکاری
   

Collaborative management

همکار
   

Colleague

چانه زنی گروهی
   

Collective bargaining

ترکیب کردن
   

Combination  

فرماندهی
   

Command 

گروه کاری
   

Command group

بازرگانی
   

Commerce

تبلیغات تلویزیونی
   

Commercial

وابسته بازرگانی
   

Commercial attaché

اوراق تجاری
   

Commercial papers

حق العمل
   

Commission

تعهد
   

Commitment

کمیته
   

Committee

اخلاقیات مشترک
   

Common morality

حقوق صاحبان سهام عادی
   

Common stock holders equity

شبکه ارتباطی
   

Communication network 

سازمان ثبت شرکت ها
   

Companies house

اتحادیه صنفی
   

Company union

ارزش قابل مقایسه
   

Comparable worth

قیمت مقایسه ای
   

Comparison Pricing

مقایسه کردن
   

Compensation   

صلاحیت
   

Competence

مزیت رقابتی
   

Competitive Advantage

محیط رقابتی
   

Competitive Environment 

استراتژی رقابتی
   

Competitive Strategy

رقبا
   

Competitors

رفتار پیچده
   

Complex behavior 

شکایت
   

Compliant

کارگاه مونتاژ
   

Component part   

قطعات
   

Components

سازش
   

Compromise  

بازاریابی متمرکز
   

Concentrated Marketing 

فیلترهای ادراکی
   

Conceptual filters 

چارچوب ادراکی
   

Conceptual framework 

مهارت ادراکی
   

Conceptual skill  

نگران
   

Concern

نتیجه
   

Conclusion  

مهندسی همزمان
   

Concurrent Engineering

مسئولیت شرطی
   

Conditional response  

شزطی کردن
   

Conditioning

تائید کردن
   

Confirm

تضاد
   

conflict

تجزیه وتحلیل پیوسته
   

Conjoint Analysis

ارتباط
   

Connection

قدرت ارتباط
   

Connection power

خرید یک جا
   

Conner

ذهن خود آگاه
   

Conscious mind

اجماع
   

Consensus

نتیجه
   

Consequence

محموله
   

Consignment 

ثبات
   

Consistency

محدودیت منابع
   

Constraints

منابع قابل مصرف
   

Consumable resources

مصرف کننده
   

Consumer 

رفتار مصرف کننده
   

Consumer Behavior

بازار مصرف
   

Consumer Market  

حقوق مصرف کنندگان
   

Consumer Rights

ارتباط
   

Contact  

نظریه محتوایی
   

Content theory

نمودار محتوایی
   

Context diagram

رویکرد اقتضایی
   

Contingency approach 

فراگیر تولید مستمر
   

Continues process production

پیوستار
   

Continuum

قرارداد
   

Contract 

بازبینی
   

Control   

کنترل کیفیت
   

Control quality

تبلیعات مشترک
   

Cooperative Advertising  

همکاری
   

Coordinating  

هماهنگی
   

Coordinating 

اولویت رقابتی
   

Competitive priorities

رقبا
   

Competitors  

فناوری های اصلی
   

Core technologies 

شرکت سهامی
   

Corporation

شرکت سهامی
   

Corrective action

اقدام اصلاحی
   

Corrective Action

کنترل اصلاح کننده
   

Corrective control

هزینه
   

Cost   

هزینه اولیه
   

Cost baseline

هزینه تعدیل شده
   

Cost justified

هزینه رهبری
   

Cost leadership

بهای تمام شده کالای فروش رفته
   

Cost of goods sold

بهای خرید
   

Cost of Goods Sold

هزینه زندگی
   

Cost of living

هزینه کیفیت
   

Cost of Quality

هزینه ریسک
   

Cost risk

مشتری
   

Costumer  

تبلیغات تخریبی
   

Counter Advertising

تجارت معاوضه ای
   

Counter trade

کوپن
   

Coupon

پوشش
   

Coverage

برنامه ریزی تلفیقی
   

CP

تحلیل مسیر بحرانی
   

CPA - abbrev. Critical Path Analysis

شاخص قیمت مصرف کننده
   

CPI 

هزینه فشرده
   

crash

خلاق
   

Creative

خلاقیت
   

Creativity

اعتبار
   

Credit

نوع شناسایی بحران
   

Crisis typology

وضعیت بحرانی
   

Critical condition

حالت من والدین عیب جو
   

Critical parent ego state 

روش مسیر بحرانی
   

Critical path method

چک مسدود
   

Crossed cheque

علایم
   

Cues  

مغایرات فرهنگی
   

Cultural Diversity

ارزش های فرهنگی
   

Cultural Values

عقاید وفرهنگ
   

culture

کنترل فرهنگی
   

Culture control

پول رایج
   

Currency

جاری
   

Current

ارزش های جاری
   

Current values

ارزش براوردی مشتری
   

Customary Price

حفظ مشتریان
   

Customer Retention

رضایت مشتریان
   

Customer satisfaction

مدیریت رضایت مشتریان
   

Customer Satisfaction Management

خدمات مشتریان
   

Customer Service

چرخه
   

Cycle 

گزارش فعالیت روزانه
   

Daily Activities Report

خسارات
   

Damages

پایگاه داده
   

Data base

بستگی داده ها
   

Data dependency

داده پردازی
   

Data processing

روز کاری
   

Day work

ضرب العجل
   

Dead line

دلال
   

Dealer    

نمرکز زدایی
   

Decentralization

تبلیغات دروغین
   

Deceptive Advertising

تصمیم گیری در شرایط اطمینان
   

Decision making under certainty

مدل تصمیم
   

Decision model

درخت تصمیم گیری
   

Decision tree 

رمز گشایی
   

Decoding

قیاس
   

Deduction

تبلیغات دفاعی
   

Defensive Advertising

سلول های دفاعی
   

Defensive cells

تعریف شده
   

Defined

رکود
   

Deflation

تفویض کردن اختیار
   

Delegate

تفویض اختیار
   

Delegation of authority

توسعه
   

Development

تفویض
   

Delegation

اولویت تحویل
   

Deliverables schedule

تحویل
   

Delivery

سکوی دریافت
   

Delivery bank

سکوی تحویل
   

Delivery bay

هزینه های تحویل
   

Delivery charge

تاریخ تحویل
   

Delivery date

تقاضا
   

Demand

منحنی یادگیری
   

Demand Curve

پیش بینی تقاضا
   

Demand forecasting

مردم سالار
   

Democratic

مطالعات جمعیتی
   

Demography

بخش
   

Department

بخش بخش کردن
   

Departmentation

عامل وابسته
   

Dependent variable

آرایش
   

Deployment

استهلاک
   

Depreciation 

برچسب معرفی
   

Descriptive Label

تحقیقات کتابخانه ای
   

Desk survey

حالت من کودکی مخرب
   

Destructive child ego state

برنامه توسعه
   

Development pro

توسعه بازار
   

Developmental Marketing

انحراف
   

Deviation

نمودار جریان اطلاعات
   

DFD     

دوگانگی
   

Dichotomy

انضباط
   

Discipline

مزایای رقابتی
   

Differential Advantage

تمایز
   

Differentiation

تعریف کردن
   

Defined

ارتباط مستقیم
   

Direct Close

رقابت مستقیم
   

Direct Competition

تماس مستقیم
   

Direct contact 

هزینه مستقیم
   

Direct Costs 

سرمایه گذاری مستقیم
   

Direct investment

دستمزد مستقیم
   

Direct labor 

فروش مستقیم
   

Direct Selling

اداره
   

Directing

مسیر
   

Direction 

مدیر
   

Director 

گزارش هیئت مدیره
   

Director report 

ضرر
   

Disbenefit

تخفیف
   

Discounted

تنزیل جریان نقد
   

Discounted cash flow

شایستگی متمایز
   

Distinctive compenced

اختصاص رفتار خاص
   

Distinctiveness

توزیع
   

Distribution

هزینه های حمل
   

Distribution Costs

مدیر فروش شعبه
   

District Sales Manager

تنوع بخشی
   

Diversification

استراتژی ترک
   

Divest Strategy 

تقسیم شدن
   

Divisibility

سند
   

Document

داخلی
   

Domestic

فروش مستقیم
   

Door-to-Door Selling

دو شیفت
   

Double time

کوچک سازی
   

Down sizing

حواله
   

Draft

صادر کننده
   

Drawer 

تبلیغات چکه ای
   

Drip Advertising

نیروی محرک
   

Drive

فروشندگان دوره گرد
   

Drummers

بدهی
   

Due

قیمت شکنی
   

Dumping   

فروش زیر قیمت داخلی
   

Dumping

حقوق بازرگانی
   

Duty  

برنامه ریزی پویا
   

Dynamic programming

تخصیص
   

Earmark

کسب در آمد
   

Earning

سود قبل از کسر مالیات
   

Earning before  taxes

سود قبل از کسر بهره
   

Earning before interest

سود هر سهم
   

Earning  per share

قدرت سود آوری
   

Earning power

سهولت تشکیل
   

Ease of formation

اقتصادی
   

Economic

متغیر های اقتصادی
   

Economic variables

تجزیه وتحلیل کامپیوتری
   

EDP

ارتباط موثر
   

Effective communication

چرخه موثر
   

Effective cycle

تصمیم گیری موثر
   

Effective decision making

تقاضای موثر
   

Effective demand

رهبری موثر
   

Effective leadership

شنود موثر
   

Effective listening

اثر بخشی
   

Effectiveness

کارایی
   

Efficiency  

حالت من
   

Ego

تبادل الکترونیکی داده ها
   

(Electronic data interchange (EDI

احساسات
   

Emotions  

تاکید کردن
   

Emphasis

به کار گرفتن
   

Employ

کارکنان
   

Employee

مشارکت کارکنان
   

Employee involvement

توانمند سازی
   

Empowerment

بررسی علایق
   

Encouragement Probes

تشویق
   

Encouragement

مشتری نهایی
   

End customer

رویداد پایانی
   

End event

نیاز های مصرف کننده نهایی
   

End-user requirements

اقتصاد مهندسی
   

Engineering economy

استعلام
   

Enquiry 

کار آفرینی
   

Entrepreneurship 

سازمان
   

Enterprise

معماری سازمانی
   

Enterprise architecture

رقبای همسان
   

Enterprise Competitors

سودگرا
   

Enterprising

نهاده
   

Entity      

کارآفرین
   

Entrepreneur

محیط
   

Environment  

تجهیزات
   

Equipment

برابری
   

Equity   

نظریه برابری
   

Equity theory

تئوری بودن
   

ERG theory

تعیین شده
   

Established

نیاز احترام
   

Esteem Needs

برآورد
   

Estimate

اصول اخلاقی
   

Ethics

درآمد یکنواخت سالیانه
   

EUAB

هزینه یکنواخت سالیانه
   

EUAC   

ارزش افزوده اقتصادی
   

EVA

سنجیدن
   

Evaluate

ارزیابی
   

Evaluation

رویداد
   

Event

مبادله
   

Exchange

اجرایی
   

Executive 

فاز اجرا
   

Execution phase

نظریه انتظار
   

Expectancy theory

عمر مفید
   

Expected life

ارزش پولی مورد انتظار
   

Expected Monetary Value

قیمت مورد انتظار
   

Expected value

گسترش
   

Expend

مصرف
   

Expenditure

مخارج
   

Expenses

تجربه
   

Experience   

آزمون
   

Experiment

خبرگی
   

Expert  

قدرت تخصص
   

Expert power

قدرت خارجی
   

Expert power

صادرات
   

Export

نمایندگی صادرات و واردات
   

Export-Import Agent

خارجی
   

External

محیط خارجی
   

External environment

محرک خارجی
   

External stimulus

چشم پوشی
   

Extinction      

پاداش های خارجی
   

Extrinsic rewards

برونگرا
   

Extrovert
موضوع: لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: ارزش ویژه برند Brand equity ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری Customer-based brand equity قدرت برند Brand strength وفاداری برند Brand loyalty مدل ارزیابی دارایی برند Brand asset valuator model آگاهی برند Brand awareness مالکیت فکری و معنوی Intellectual property right شرکت کل گرا holistic company تجاری Branding نام تجاری Brand name نشان تجاری Brand mark تصویر ذهنی از برند Brand image ارزش برند Brand value قیمت های بالا premium price جایگاه یابی Positioning بدهی Liability وابسته های برند Brand association بهره برداری Patent کالا های مصرفی Consumable goods کالاهای با دوام Durable goods چند برند Multi-Brand وفادار دو گانه Double Loyalty ایستایی و رکود top of mind awareness یاداوری برند brand recall تشخیص برند Brand recognition ارزیاب دارای برند Brand asset valuator اهمیت برند Stature دانش Knowledge تمایل Esteem تمایز Differentiation اعتماد Relevance مسائل مربوط به اطلاعات Informational Problems حکمرانی شرکتی Corporate Governance سرمایه داری مردمی People's Capitalism خصوصی سازی کوپنی Voucher Privatization طرف های ذی نفع Stakeholders پر عیب و ایراد Flawed Reforms تحمیل از بالا به پایین Top-down Imposition نهاد های الگوی پاکیزه Clean Model Institutions صنایع ومعادن Extractive Economy اقتصاد کتاب درسی Textbook Economics توالی Sequencing آهنگ Pacing خودجوش Spontaneous وام برای خرید سهام Loan – for – Shares وام ها Screening ورشکستگی بدهکار- محور Debtor- Oriented Bankruptcy تجدید ساختاری با انگیزه ورشکستگی Bankruptcy – Induced Restructuring مسیر قانون Course of Law امر مطلق Universal جابجایی Turnover چسب های اجتماعی Social Glues اقتصاد جدید بازاری بعد سوسیالیست New Post – Socialist Market Economies شرکت های بزرگ که سهام معامله میکنند Publicly – Traded Corporations اقتصاد شناسی قراردادهای کارگزاری Economics Of Agency Contracts بازار مدیران Market for Managers فرآیند تصرف شرکت ها Process of Take –over هم طرازان Peer - Monitoring سازمان TVA Tennessee Valley Authority مشکلات سیستماتیک Systemic Problems مراکز سود Profit Centers ترکیب مجدد Recombination طرح جامع Master Plan ساماندهی فناوری Technological Fix گروه های هم سود Interest Groups راه حل داخلی Buy - In مالکیت مشخص Clear Property دست رباینده Grabbing Hand ریشه ای و شاخه ای Root – And –Branch نصب Install حکمرانی خوب Good Governance خصوصی سازی Privatization اصلاحات Reform Process مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management شهرداری Municipality مدیریت ارتباط با شهروند Citizen Relationship Management مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری E-CRM مرکز تماس Call center سفارشی شده Customized اکتشافی Explanatory نتیجه گرا Conclusion Oriented تصمیم گرا Decision Oriented روی خط On line نمابر Fax آفیس Office اوت لوک Out look هزینه اولیه Aboriginal cost تبلیغات یک جانبه Above-the-Line Advertising غیبت Absenteeism هزینه های قطعی Absolute Costs نمونه گیری برای سنجش کیفیت Acceptance sampling موانع دستیابی Access Barriers پاسخگویی Accountability تسویه Account اهداف مقداری Account Objectives حسابداری استراتژیک Account Strategies جوابگویی Accountability حسابدار Accountant حسابهای پرداختی Accounts payable موفقیت Achievement آزمون پیشرفت Achievement test تصاحب Acquisition عمل action برنامه عملیاتی Action program تحقیق عملی Action research انگیزاننده Activator کانال های فعالیت Active channel شنود فعال Active Listening فعالیت Activity برآورد زمان فعالیت ها Activity Duration Estimating هزینه واقعی Actual cost تولید واقعی Actual Product آمارگیر Actuary سیستم کنترل تطبیقی Adaptive Control System سازمان های انطباق پذیر Adaptive organizations فروش تطبیقی Adaptive Selling استراتژی تطبیقی Adaptive Strategies ارزش افزوده Added Value هزینه های اداری Administrative expenses قیمت گذاری اداری Administered Prices مدیریت اداری Administration فرهنگ مدیریتی Administrative culture اختیار Adoption حالت من بزرگسالی Adult ego state تبلیغات Advertising آژانس تبلیغاتی Advertising Agency مجوز تبلیغاتی Advertising Allowance بودجه تبلیغاتی Advertising Budget هدف تبلیغاتی Advertising Goal مفهوم تبلیغات Advertising Message اهداف تبلیغاتی Advertising Objectives مساله تبلیغاتی Advertising Platform هدف تبلیغاتی Advertising Target برگ فروش Advice note تعلق Affiliation خدمات پس ار فروش After sales service بازار بعد از خرید Aftermarket ارتباط نمایندگی Agency relationship تئوری نمایندگی Agency theory صورت جلسه Agenda نمایندگی Agent توافق نامه Agreement صنایع غذایی Agribusiness تعاونی کشاورزی Agricultural Cooperative فرایند تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی AHP ایده آیدا AIDA Concept هدف قرار دادن Aimed at بارنامه هوایی Airway bill تخصیص Allocation تخصیص منابع Allocation of resources مزایای شغلی Allowance قائم مقام Alternate director راهکار Alternative بدیل های تبلیغاتی Alternative Advertising نظرسنجی Altitude survey ابهام Ambiguity تحلیل Analysis مغازه اصلی Anchor Store سالانه Annual بی نظمی Anomie پیش بینی Anticipation بی تفاوتی Apathy متقاضی Applicant قرار ملاقات Appointment سهمیه بندی Apportionment محاسبه ارزشیابی appraisal interview ارزیاب Appraiser کارآموز Apprentice رویکرد Approach مناسب Appropriate استعداد Aptitude سطح مورد قبول کیفیت AQL دلال Arbitrageur متخصص بازار محلی Area Market Specialist جوانب Aspect خط مونتاژ Assembly line عمده فروشان کشاورزی Assemblers سیستم خط تولید Assembly line system برگ مونتاژ Assembly sheet مرکز ارزیابی Assessment center دارایی Asset گردش دارایی ها Asset Turnover طبقه بندی Assorting فرضیه Assumption زمینه Atmospherics زمان حضور Attendance time نظرسنجی Attitude survey جذب علایق Attitude Tracking نگرش ها Attitudes وکیل Attorney نظریه اسناد Attribution theory مزایده Auction مخاطب Audience نوع مخاطبین Audience Quality رهبری تفویض اختیار Authoritative leadership اختیار Authority خودکار کردن Automate ماشینی کردن Automation تصمیم گیری مستقل Autonomic Decision استقلال Autonomy هزینه متوسط Average Cost قیمت گذاری بهای تمام شده متوسط Average Cost Pricing میانگین هزینه ثابت Average Fixed Cost درآمد متوسط Average Revenue متوسط هزینه کل Average Total Cost هزینه متغیر متوسط Average Variable Cost اجتناب Avoidance پردازش دسته ای Bach process تامین مالی غیر مستقیم Back door operations خلاقیت معکوس Backward Invention فروشنده Bagman قیمت گذاری طعمه ای Bait Pricing تراز Balance تراز پرداخت Balance of Payments تراز تجاری Balance of Trade تراز نامه Balance sheet بسته متحد Banded Pack نرخ بهره بانکی Bank rate حواله بانکی Bank draft وام بانکی Bank loan ورشکسته Bankrupt خط نماد Bar Code خرید با تخفیف Bargain purchase قدرت چانه زنی Bargaining Power مانع Barrier معاوضه Barter قرارداد پایا پای Barter agreement پایه Basic موجودی پایه Basic Stock جنگ برنده ها Battle of the Brands سلف فروشی Bear تعدیل رفتار Behavior modification تطبیق رفتار Behavioral adaptation رفتار Behavior نیاز تعلق Belongingness and Love Needs ارزیابی وضع موجود Benchmarking سود Benefit نقطه سر به سر BEP تعصب Bias قیمت پیشنهادی Bid بارنامه حمل و نقل Bill of lading فهرست مواد اولیه Bill of materials سند فروش Bill of sales کارت مشخصات کالا Bin card لیست سیاه Black list چک سفید Blank cheque ناحیه کور شناختی Blind area بازار بسته Blocked Markets مسیر ارتباطی قطع شده Blocked transaction جلسه هیئت مدیره Board meeting هیئت مدیره Board of directors وزارت بازرگانی Board of trade سهامداران Bond holders اوراق قرضه Bonds پاداش Bonus ارزش دفتری Book value ارزش دفتری هر سهم Book value per share رونق اقتصادی Boom جلسه هیئت مدیره Bored room رئیس Boss گلوگاه Bottle neck سازمان بدون مرز Boundary less organization طوفان فکری Brainstorming ورشکسته Brake شعبه Branch office علامت تجاری Brand وفاداری به علامت تجاری Brand Loyalists تجزیه تحلیل نقطه سر به سر Break even analysis نقطه سر به سر Breakeven point نقطه سر به سر Breaking point مدیریت راهبردی Breakthrough management واسطه Broker بودجه Budget بودجه ریزی Budgeting تابلوی اعلانات Bulletin board یکسان سازی قیمت Bundling کنترل بورکراتیک Bureaucratic control بروکراسی Bureaucracy کنترل بروکراتیک Bureaucratic control تحلیل رفتگی Burnout نقطه شروع Burst اخلاق کار Business ethics راهنمایی شغل Business Guides ماموریت شغلی Business mission مدیریت شرکای تجاری Business Partner Management برنامه کاری Business plan شرح شغل Business Plan فرآیند کسب وکار Business process مهندسی مجددفرایند کسب وکار (usiness process reengineering (BPR سیاست کاری Business strategy سیاست واحد تجاری Business unit strategy تجاری Bossiness خریدار Buyer پیش بینی تمایل خریدار Buyer Intention Forecast اوج خرید Buying climax چرخه خرید Buying Cycle واحد خرید Buying department قدرت خرید Buying Power علایم امادگی برای خرید Buying Signals محاسبات Calculation قیمت باز خرید Call price عنداالمطالبه Callable فرایند دست یابی به اهداف Campaign ظرفیت Capacity برنامه ریزی ظرفیت Capacity planning سرمایه Capital مالیات سرمایه Capital duty بودجه سرمایه ای Capital budget بودجه مصارف هزینه ای Capital expenditure budget تراکم سرمایه ای Capital intensive اقلام سرمایه ای Capital Items زیان سرمایه ای Capital loss بازار سرمایه ای Capital market سود سرمایه Capital profit عامل بازیافت سرمایه Capital recovery factor نظام سرمایه داری Capitalism سرمایه هزینه شده Capitalized cost مسیر شغلی Career path پایگاه حرفه ای Career anchor مفاهیم حرفه ای Career concepts حمل Carrier هزینه های حمل Carrying Costs کارتل Cartel پول نقد Cash بودجه نقدی Cash budget گردش پول Cash flow پول نقد Cash کتاب راهنما Catalogue کاتالوگ بازاریابی Catalogue Marketing پیش بینی علت ومعلولی Casuals forecasting ناحیه مرکزی کسب وکار CBD - abbrev. Central Business District برنامه ریزی با محدودیت CBP سرشماری Census تمرکز گرایی Centralization زنجیره دستوردهی Chain of command فروشگاه زنجیره ای Chain store رئیس هیئت مدیره Chair person چالش Challenge رقابت Challenge عامل تغییر Change agent مدیریت تغییر Change management فرایند تغییر Change process کانال Channel تعارض کانال Channel conflicts کانال های توزیع Channels of distribution سرگروه Charge hand نوان ذهنی رهبری Charisma رهبران کاریزماتیک Charismatic leaders اصل نوع دوستی Charity principle نمودار Chart بررسی کردن Check چگ لیست Checklist چک Cheque حالت من کودکی Child ego state سهم Contribution نرخ طبقه بندی شده Class Rate شرطی کردن سنتی Classical conditioning دفتری Clerical منشی گری Clerkship شعبه Client/server کارت ورود وخروج Clock kart مرحله تلاش برای بقا Close سیستم بسته Closed system همکار Co worker برنامه نویسی Coding قدرت اجبار Coercive power شناخت Cognition انسجام Cohesiveness تماس غیر مستقیم Cold Calling رقابت Collaboration مدیریت مبنی بر همکاری Collaborative management همکار Colleague چانه زنی گروهی Collective bargaining ترکیب کردن Combination فرماندهی Command گروه کاری Command group بازرگانی Commerce تبلیغات تلویزیونی Commercial وابسته بازرگانی Commercial attaché اوراق تجاری Commercial papers حق العمل Commission تعهد Commitment کمیته Committee اخلاقیات مشترک Common morality حقوق صاحبان سهام عادی Common stock holders equity شبکه ارتباطی Communication network سازمان ثبت شرکت ها Companies house اتحادیه صنفی Company union ارزش قابل مقایسه Comparable worth قیمت مقایسه ای Comparison Pricing مقایسه کردن Compensation صلاحیت Competence مزیت رقابتی Competitive Advantage محیط رقابتی Competitive Environment استراتژی رقابتی Competitive Strategy رقبا Competitors رفتار پیچده Complex behavior شکایت Compliant کارگاه مونتاژ Component part قطعات Components سازش Compromise بازاریابی متمرکز Concentrated Marketing فیلترهای ادراکی Conceptual filters چارچوب ادراکی Conceptual framework مهارت ادراکی Conceptual skill نگران Concern نتیجه Conclusion مهندسی همزمان Concurrent Engineering مسئولیت شرطی Conditional response شزطی کردن Conditioning تائید کردن Confirm تضاد conflict تجزیه وتحلیل پیوسته Conjoint Analysis ارتباط Connection قدرت ارتباط Connection power خرید یک جا Conner ذهن خود آگاه Conscious mind اجماع Consensus نتیجه Consequence محموله Consignment ثبات Consistency محدودیت منابع Constraints منابع قابل مصرف Consumable resources مصرف کننده Consumer رفتار مصرف کننده Consumer Behavior بازار مصرف Consumer Market حقوق مصرف کنندگان Consumer Rights ارتباط Contact نظریه محتوایی Content theory نمودار محتوایی Context diagram رویکرد اقتضایی Contingency approach فراگیر تولید مستمر Continues process production پیوستار Continuum قرارداد Contract بازبینی Control کنترل کیفیت Control quality تبلیعات مشترک Cooperative Advertising همکاری Coordinating هماهنگی Coordinating اولویت رقابتی Competitive priorities رقبا Competitors فناوری های اصلی Core technologies شرکت سهامی Corporation شرکت سهامی Corrective action اقدام اصلاحی Corrective Action کنترل اصلاح کننده Corrective control هزینه Cost هزینه اولیه Cost baseline هزینه تعدیل شده Cost justified هزینه رهبری Cost leadership بهای تمام شده کالای فروش رفته Cost of goods sold بهای خرید Cost of Goods Sold هزینه زندگی Cost of living هزینه کیفیت Cost of Quality هزینه ریسک Cost risk مشتری Costumer تبلیغات تخریبی Counter Advertising تجارت معاوضه ای Counter trade کوپن Coupon پوشش Coverage برنامه ریزی تلفیقی CP تحلیل مسیر بحرانی CPA - abbrev. Critical Path Analysis شاخص قیمت مصرف کننده CPI هزینه فشرده crash خلاق Creative خلاقیت Creativity اعتبار Credit نوع شناسایی بحران Crisis typology وضعیت بحرانی Critical condition حالت من والدین عیب جو Critical parent ego state روش مسیر بحرانی Critical path method چک مسدود Crossed cheque علایم Cues مغایرات فرهنگی Cultural Diversity ارزش های فرهنگی Cultural Values عقاید وفرهنگ culture کنترل فرهنگی Culture control پول رایج Currency جاری Current ارزش های جاری Current values ارزش براوردی مشتری Customary Price حفظ مشتریان Customer Retention رضایت مشتریان Customer satisfaction مدیریت رضایت مشتریان Customer Satisfaction Management خدمات مشتریان Customer Service چرخه Cycle گزارش فعالیت روزانه Daily Activities Report خسارات Damages پایگاه داده Data base بستگی داده ها Data dependency داده پردازی Data processing روز کاری Day work ضرب العجل Dead line دلال Dealer نمرکز زدایی Decentralization تبلیغات دروغین Deceptive Advertising تصمیم گیری در شرایط اطمینان Decision making under certainty مدل تصمیم Decision model درخت تصمیم گیری Decision tree رمز گشایی Decoding قیاس Deduction تبلیغات دفاعی Defensive Advertising سلول های دفاعی Defensive cells تعریف شده Defined رکود Deflation تفویض کردن اختیار Delegate تفویض اختیار Delegation of authority توسعه Development تفویض Delegation اولویت تحویل Deliverables schedule تحویل Delivery سکوی دریافت Delivery bank سکوی تحویل Delivery bay هزینه های تحویل Delivery charge تاریخ تحویل Delivery date تقاضا Demand منحنی یادگیری Demand Curve پیش بینی تقاضا Demand forecasting مردم سالار Democratic مطالعات جمعیتی Demography بخش Department بخش بخش کردن Departmentation عامل وابسته Dependent variable آرایش Deployment استهلاک Depreciation برچسب معرفی Descriptive Label تحقیقات کتابخانه ای Desk survey حالت من کودکی مخرب Destructive child ego state برنامه توسعه Development pro توسعه بازار Developmental Marketing انحراف Deviation نمودار جریان اطلاعات DFD دوگانگی Dichotomy انضباط Discipline مزایای رقابتی Differential Advantage تمایز Differentiation تعریف کردن Defined ارتباط مستقیم Direct Close رقابت مستقیم Direct Competition تماس مستقیم Direct contact هزینه مستقیم Direct Costs سرمایه گذاری مستقیم Direct investment دستمزد مستقیم Direct labor فروش مستقیم Direct Selling اداره Directing مسیر Direction مدیر Director گزارش هیئت مدیره Director report ضرر Disbenefit تخفیف Discounted تنزیل جریان نقد Discounted cash flow شایستگی متمایز Distinctive compenced اختصاص رفتار خاص Distinctiveness توزیع Distribution هزینه های حمل Distribution Costs مدیر فروش شعبه District Sales Manager تنوع بخشی Diversification استراتژی ترک Divest Strategy تقسیم شدن Divisibility سند Document داخلی Domestic فروش مستقیم Door-to-Door Selling دو شیفت Double time کوچک سازی Down sizing حواله Draft صادر کننده Drawer تبلیغات چکه ای Drip Advertising نیروی محرک Drive فروشندگان دوره گرد Drummers بدهی Due قیمت شکنی Dumping فروش زیر قیمت داخلی Dumping حقوق بازرگانی Duty برنامه ریزی پویا Dynamic programming تخصیص Earmark کسب در آمد Earning سود قبل از کسر مالیات Earning before taxes سود قبل از کسر بهره Earning before interest سود هر سهم Earning per share قدرت سود آوری Earning power سهولت تشکیل Ease of formation اقتصادی Economic متغیر های اقتصادی Economic variables تجزیه وتحلیل کامپیوتری EDP ارتباط موثر Effective communication چرخه موثر Effective cycle تصمیم گیری موثر Effective decision making تقاضای موثر Effective demand رهبری موثر Effective leadership شنود موثر Effective listening اثر بخشی Effectiveness کارایی Efficiency حالت من Ego تبادل الکترونیکی داده ها (Electronic data interchange (EDI احساسات Emotions تاکید کردن Emphasis به کار گرفتن Employ کارکنان Employee مشارکت کارکنان Employee involvement توانمند سازی Empowerment بررسی علایق Encouragement Probes تشویق Encouragement مشتری نهایی End customer رویداد پایانی End event نیاز های مصرف کننده نهایی End-user requirements اقتصاد مهندسی Engineering economy استعلام Enquiry کار آفرینی Entrepreneurship سازمان Enterprise معماری سازمانی Enterprise architecture رقبای همسان Enterprise Competitors سودگرا Enterprising نهاده Entity کارآفرین Entrepreneur محیط Environment تجهیزات Equipment برابری Equity نظریه برابری Equity theory تئوری بودن ERG theory تعیین شده Established نیاز احترام Esteem Needs برآورد Estimate اصول اخلاقی Ethics درآمد یکنواخت سالیانه EUAB هزینه یکنواخت سالیانه EUAC ارزش افزوده اقتصادی EVA سنجیدن Evaluate ارزیابی Evaluation رویداد Event مبادله Exchange اجرایی Executive فاز اجرا Execution phase نظریه انتظار Expectancy theory عمر مفید Expected life ارزش پولی مورد انتظار Expected Monetary Value قیمت مورد انتظار Expected value گسترش Expend مصرف Expenditure مخارج Expenses تجربه Experience آزمون Experiment خبرگی Expert قدرت تخصص Expert power قدرت خارجی Expert power صادرات Export نمایندگی صادرات و واردات Export-Import Agent خارجی External محیط خارجی External environment محرک خارجی External stimulus چشم پوشی Extinction پاداش های خارجی Extrinsic rewards برونگرا Extrovert،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 12:50 ق.ظ

ارزش ویژه برند
   

Brand equity

ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری
   

Customer-based brand equity

قدرت برند
   

Brand strength

وفاداری برند
   

Brand loyalty

مدل ارزیابی دارایی برند
   

Brand asset valuator model

آگاهی برند
   

Brand awareness

مالکیت فکری و معنوی
   

Intellectual property right

شرکت کل گرا
   

holistic company

تجاری
   

Branding

نام تجاری
   

Brand name

نشان تجاری
   

Brand mark

تصویر ذهنی از برند
   

Brand image

ارزش برند
   

Brand value

قیمت های بالا
   

premium price

جایگاه یابی
   

Positioning

بدهی
   

Liability

وابسته های برند
   

Brand association

بهره برداری
   

Patent

کالا های مصرفی
   

Consumable goods

کالاهای با دوام
   

Durable goods

چند برند
   

Multi-Brand

وفادار دو گانه
   

Double Loyalty

ایستایی و رکود
   

top of mind awareness

یاداوری برند
   

brand recall

تشخیص برند
   

Brand recognition

ارزیاب دارای برند
   

Brand asset valuator

اهمیت برند
   

Stature

دانش
   

Knowledge

تمایل
   

Esteem

تمایز
   

Differentiation

اعتماد
   

Relevance

مسائل مربوط به اطلاعات
   

Informational Problems

حکمرانی شرکتی
   

Corporate Governance

سرمایه داری مردمی
   

People's Capitalism

خصوصی سازی کوپنی
   

Voucher Privatization

طرف های ذی نفع
   

Stakeholders

پر عیب و ایراد
   

Flawed Reforms

تحمیل از بالا به پایین
   

Top-down Imposition

نهاد های الگوی پاکیزه
   

Clean Model Institutions

صنایع ومعادن
   

Extractive Economy

اقتصاد کتاب درسی
   

Textbook Economics

توالی
   

Sequencing

آهنگ
   

Pacing

خودجوش
   

Spontaneous

وام برای خرید سهام
   

Loan – for – Shares

وام ها
   

Screening

ورشکستگی بدهکار- محور
   

Debtor- Oriented Bankruptcy

تجدید ساختاری با انگیزه ورشکستگی
   

Bankruptcy – Induced Restructuring

مسیر قانون
   

Course of Law

امر مطلق
   

Universal

جابجایی
   

Turnover

چسب های اجتماعی
   

Social Glues

اقتصاد جدید بازاری بعد سوسیالیست
   

New Post – Socialist Market Economies

شرکت های بزرگ که سهام معامله میکنند
   

Publicly – Traded Corporations

اقتصاد شناسی قراردادهای کارگزاری
   

Economics Of Agency Contracts

بازار مدیران
   

Market for Managers

فرآیند تصرف شرکت ها
   

Process of Take –over

هم طرازان
   

Peer - Monitoring

سازمان TVA
   

Tennessee Valley Authority

مشکلات سیستماتیک
   

Systemic Problems

مراکز سود
   

Profit Centers

ترکیب مجدد
   

Recombination

طرح جامع
   

Master Plan

ساماندهی فناوری
   

Technological Fix

گروه های هم سود
   

Interest Groups

راه حل داخلی
   

Buy - In

مالکیت مشخص
   

Clear Property

دست رباینده
   

Grabbing Hand

ریشه ای و شاخه ای
   

Root – And –Branch

نصب
   

Install

حکمرانی خوب
   

Good Governance

خصوصی سازی
   

Privatization

اصلاحات
   

Reform Process

مدیریت ارتباط با مشتری
   

Customer Relationship Management

شهرداری
   

Municipality

مدیریت ارتباط با شهروند
   

Citizen Relationship Management

مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری
   

E-CRM

مرکز تماس
   

Call center

سفارشی شده
   

Customized

اکتشافی
   

Explanatory

نتیجه گرا
   

Conclusion Oriented

تصمیم گرا
   

Decision Oriented

روی خط
   

On line

نمابر
   

Fax

آفیس
   

Office

اوت لوک
   

Out  look

  هزینه اولیه
   

Aboriginal cost

  تبلیغات یک جانبه
   

Above-the-Line Advertising

غیبت
   

Absenteeism

هزینه های قطعی
   

Absolute Costs

نمونه گیری برای سنجش کیفیت
   

Acceptance sampling

موانع دستیابی
   

Access Barriers

پاسخگویی
   

Accountability

تسویه
   

Account

اهداف مقداری
   

Account Objectives

حسابداری استراتژیک
   

Account Strategies

جوابگویی
   

Accountability

حسابدار
   

Accountant

حسابهای پرداختی
   

Accounts  payable

موفقیت
   

Achievement

آزمون پیشرفت
   

Achievement test

تصاحب
   

Acquisition

عمل
   

action

برنامه عملیاتی
   

Action program

تحقیق عملی
   

Action research

انگیزاننده
   

Activator

کانال های فعالیت
   

Active channel

شنود فعال
   

Active Listening

فعالیت
   

Activity

برآورد زمان فعالیت ها
   

Activity Duration Estimating

هزینه واقعی
   

Actual cost

تولید واقعی
   

Actual Product

آمارگیر
   

Actuary

سیستم کنترل تطبیقی
   

Adaptive Control System

سازمان های انطباق پذیر
   

Adaptive organizations 

فروش تطبیقی
   

Adaptive Selling

استراتژی تطبیقی
   

Adaptive Strategies

ارزش افزوده
   

Added Value

هزینه های اداری
   

Administrative expenses

قیمت گذاری اداری
   

Administered Prices

مدیریت اداری
   

Administration

فرهنگ مدیریتی
   

Administrative culture

اختیار
   

Adoption

حالت من بزرگسالی
   

Adult ego state

تبلیغات
   

Advertising

آژانس تبلیغاتی
   

Advertising Agency

مجوز تبلیغاتی
   

Advertising Allowance

بودجه تبلیغاتی
   

Advertising Budget

هدف تبلیغاتی
   

Advertising Goal

مفهوم تبلیغات
   

Advertising Message

اهداف تبلیغاتی
   

Advertising Objectives

مساله تبلیغاتی
   

Advertising Platform

هدف تبلیغاتی
   

Advertising Target 

برگ فروش
   

Advice note

تعلق
   

Affiliation

خدمات پس ار فروش
   

After sales service

بازار بعد از خرید
   

Aftermarket

ارتباط نمایندگی
   

Agency relationship

تئوری نمایندگی
   

Agency theory 

صورت جلسه
   

Agenda

نمایندگی
   

Agent

توافق نامه
   

Agreement

صنایع غذایی
   

Agribusiness

تعاونی کشاورزی
   

Agricultural Cooperative

فرایند تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی
   

AHP

ایده آیدا
   

AIDA Concept

هدف قرار دادن
   

Aimed at

بارنامه هوایی
   

Airway bill

تخصیص
   

Allocation

تخصیص منابع
   

Allocation of resources

مزایای شغلی
   

Allowance

قائم مقام
   

Alternate director

راهکار
   

Alternative

بدیل های تبلیغاتی
   

Alternative Advertising  

نظرسنجی
   

Altitude survey

ابهام
   

Ambiguity

تحلیل
   

Analysis

مغازه اصلی
   

Anchor Store

سالانه
   

Annual

بی نظمی
   

Anomie

پیش بینی
   

Anticipation

بی تفاوتی
   

Apathy

متقاضی
   

Applicant

قرار ملاقات
   

Appointment

سهمیه بندی
   

Apportionment

محاسبه ارزشیابی
   

appraisal interview

ارزیاب
   

Appraiser

کارآموز
   

Apprentice

رویکرد
   

Approach

مناسب
   

Appropriate

استعداد
   

Aptitude

سطح مورد قبول کیفیت
   

AQL

دلال
   

Arbitrageur

متخصص بازار محلی
   

Area Market Specialist

جوانب
   

Aspect

خط مونتاژ
   

Assembly line

عمده فروشان کشاورزی
   

Assemblers

سیستم خط تولید
   

Assembly line system

برگ مونتاژ
   

Assembly sheet

مرکز ارزیابی
   

Assessment center

دارایی
   

Asset

گردش دارایی ها
   

Asset Turnover

طبقه بندی
   

Assorting

فرضیه
   

Assumption

زمینه
   

Atmospherics

زمان حضور
   

Attendance time

نظرسنجی
   

Attitude survey

جذب علایق
   

Attitude Tracking

نگرش ها
   

Attitudes

وکیل
   

Attorney

نظریه اسناد
   

Attribution theory

مزایده
   

Auction

مخاطب
   

Audience

نوع مخاطبین
   

Audience Quality

رهبری تفویض اختیار
   

Authoritative leadership

اختیار
   

Authority

خودکار کردن
   

Automate 

ماشینی کردن
   

Automation

تصمیم گیری مستقل
   

Autonomic Decision

استقلال
   

Autonomy

هزینه متوسط
   

Average Cost 

قیمت گذاری بهای تمام شده متوسط
   

Average Cost Pricing

میانگین هزینه ثابت
   

Average Fixed Cost

درآمد متوسط
   

Average Revenue

متوسط هزینه کل
   

Average Total Cost

هزینه متغیر متوسط
   

Average Variable Cost

اجتناب
   

Avoidance

پردازش دسته ای
   

Bach process

تامین مالی غیر مستقیم
   

Back door operations

خلاقیت معکوس
   

Backward Invention

فروشنده
   

Bagman

قیمت گذاری طعمه ای
   

Bait Pricing

تراز
   

Balance

تراز پرداخت
   

Balance of Payments

تراز تجاری
   

Balance of Trade

تراز نامه
   

Balance sheet

بسته متحد
   

Banded Pack

نرخ بهره بانکی
   

Bank  rate

حواله بانکی
   

Bank draft

وام بانکی
   

Bank loan  

ورشکسته
   

Bankrupt

خط نماد
   

Bar Code

خرید با تخفیف
   

Bargain purchase

قدرت چانه زنی
   

Bargaining Power

مانع
   

Barrier

معاوضه
   

Barter 

قرارداد پایا پای
   

Barter agreement

پایه
   

Basic

موجودی پایه
   

Basic Stock

جنگ برنده ها
   

Battle of the Brands

سلف فروشی
   

Bear

تعدیل رفتار
   

Behavior modification

تطبیق رفتار
   

Behavioral adaptation

رفتار
   

Behavior

نیاز تعلق
   

Belongingness and Love Needs

ارزیابی وضع موجود
   

Benchmarking

سود
   

Benefit

نقطه سر به سر
   

BEP

تعصب
   

Bias

قیمت پیشنهادی
   

Bid

بارنامه حمل و نقل
   

Bill of lading

فهرست مواد اولیه
   

Bill of materials

سند فروش
   

Bill of sales

کارت مشخصات کالا
   

Bin  card

لیست سیاه
   

Black list

چک سفید
   

Blank cheque

ناحیه کور شناختی
   

Blind area

بازار بسته
   

Blocked Markets

مسیر ارتباطی قطع شده
   

Blocked transaction

جلسه هیئت مدیره
   

Board meeting

هیئت مدیره
   

Board of directors

وزارت بازرگانی
   

Board of trade

سهامداران
   

Bond holders

اوراق قرضه
   

Bonds

پاداش
   

Bonus

ارزش دفتری
   

Book value

ارزش  دفتری هر سهم
   

Book value per share

رونق اقتصادی
   

Boom

جلسه هیئت مدیره
   

Bored room

رئیس
   

Boss    

گلوگاه
   

Bottle neck

سازمان بدون مرز
   

Boundary less organization

طوفان فکری
   

Brainstorming 

ورشکسته
   

Brake

شعبه
   

Branch office

علامت تجاری
   

Brand

وفاداری به علامت تجاری
   

Brand Loyalists

تجزیه تحلیل نقطه سر به سر
   

Break even analysis

نقطه سر به سر
   

Breakeven point

نقطه سر به سر
   

Breaking point

مدیریت راهبردی
   

Breakthrough management

واسطه
   

Broker  

بودجه
   

Budget 

بودجه ریزی
   

Budgeting  

تابلوی اعلانات
   

Bulletin board

یکسان سازی قیمت
   

Bundling 

کنترل بورکراتیک
   

Bureaucratic control

بروکراسی
   

Bureaucracy    

کنترل بروکراتیک
   

Bureaucratic control 

تحلیل رفتگی
   

Burnout

نقطه شروع
   

Burst     

اخلاق کار
   

Business ethics

راهنمایی شغل
   

Business Guides

ماموریت شغلی
   

Business mission

مدیریت شرکای تجاری
   

Business Partner Management

برنامه کاری
   

Business plan

شرح شغل
   

Business Plan  

فرآیند کسب وکار
   

Business process 

مهندسی مجددفرایند کسب وکار
   

(usiness process reengineering (BPR

سیاست کاری
   

Business strategy        

سیاست واحد تجاری
   

Business unit strategy  

تجاری
   

Bossiness  

خریدار
   

Buyer

پیش بینی تمایل خریدار
   

Buyer Intention Forecast

اوج خرید
   

Buying  climax

چرخه خرید
   

Buying Cycle

واحد خرید
   

Buying department  

قدرت خرید
   

Buying Power 

علایم امادگی برای خرید
   

Buying Signals

محاسبات
   

Calculation  

قیمت باز خرید
   

Call price 

عنداالمطالبه
   

Callable

فرایند دست یابی به اهداف
   

Campaign

ظرفیت
   

Capacity  

برنامه ریزی ظرفیت
   

Capacity planning

سرمایه
   

Capital 

مالیات سرمایه
   

Capital duty

بودجه سرمایه ای
   

Capital budget

بودجه مصارف هزینه ای
   

Capital expenditure budget 

تراکم سرمایه ای
   

Capital intensive 

اقلام سرمایه ای
   

Capital Items

زیان سرمایه ای
   

Capital loss

بازار سرمایه ای
   

Capital market 

سود سرمایه
   

Capital profit  

عامل بازیافت سرمایه
   

Capital recovery factor

نظام سرمایه داری
   

Capitalism

سرمایه هزینه شده
   

Capitalized cost 

مسیر شغلی
   

Career path   

پایگاه حرفه ای
   

Career anchor    

مفاهیم حرفه ای
   

Career concepts 

حمل
   

Carrier

هزینه های حمل
   

Carrying Costs  

کارتل
   

Cartel   

پول نقد
   

Cash     

بودجه نقدی
   

Cash budget 

گردش پول
   

Cash flow

پول نقد
   

Cash

کتاب راهنما
   

Catalogue

کاتالوگ بازاریابی
   

Catalogue Marketing

پیش بینی علت ومعلولی
   

Casuals  forecasting

ناحیه مرکزی کسب وکار
   

CBD - abbrev. Central Business District

برنامه ریزی با محدودیت
   

CBP 

سرشماری
   

Census

تمرکز گرایی
   

Centralization

زنجیره دستوردهی
   

Chain of command     

فروشگاه زنجیره ای
   

Chain store

رئیس هیئت مدیره
   

Chair person 

چالش
   

Challenge

رقابت
   

Challenge

عامل تغییر
   

Change agent   

مدیریت تغییر
   

Change management    

فرایند تغییر
   

Change process

کانال
   

Channel 

تعارض کانال
   

Channel conflicts 

کانال های توزیع
   

Channels of distribution   

سرگروه
   

Charge hand

نوان ذهنی رهبری
   

Charisma

رهبران کاریزماتیک
   

Charismatic leaders

اصل نوع دوستی
   

Charity principle 

نمودار
   

Chart 

بررسی کردن
   

Check   

چگ لیست
   

Checklist 

چک
   

Cheque

حالت من کودکی
   

Child ego state

سهم
   

Contribution  

نرخ طبقه بندی شده
   

Class Rate

شرطی کردن سنتی
   

Classical conditioning

دفتری
   

Clerical   

منشی گری
   

Clerkship

شعبه
   

Client/server 

کارت ورود وخروج
   

Clock kart  

مرحله تلاش برای بقا
   

Close  

سیستم بسته
   

Closed system     

همکار
   

Co worker   

برنامه نویسی
   

Coding    

قدرت اجبار
   

Coercive power

شناخت
   

Cognition

انسجام
   

Cohesiveness

تماس غیر مستقیم
   

Cold Calling

رقابت
   

Collaboration

مدیریت مبنی بر همکاری
   

Collaborative management

همکار
   

Colleague

چانه زنی گروهی
   

Collective bargaining

ترکیب کردن
   

Combination  

فرماندهی
   

Command 

گروه کاری
   

Command group

بازرگانی
   

Commerce

تبلیغات تلویزیونی
   

Commercial

وابسته بازرگانی
   

Commercial attaché

اوراق تجاری
   

Commercial papers

حق العمل
   

Commission

تعهد
   

Commitment

کمیته
   

Committee

اخلاقیات مشترک
   

Common morality

حقوق صاحبان سهام عادی
   

Common stock holders equity

شبکه ارتباطی
   

Communication network 

سازمان ثبت شرکت ها
   

Companies house

اتحادیه صنفی
   

Company union

ارزش قابل مقایسه
   

Comparable worth

قیمت مقایسه ای
   

Comparison Pricing

مقایسه کردن
   

Compensation   

صلاحیت
   

Competence

مزیت رقابتی
   

Competitive Advantage

محیط رقابتی
   

Competitive Environment 

استراتژی رقابتی
   

Competitive Strategy

رقبا
   

Competitors

رفتار پیچده
   

Complex behavior 

شکایت
   

Compliant

کارگاه مونتاژ
   

Component part   

قطعات
   

Components

سازش
   

Compromise  

بازاریابی متمرکز
   

Concentrated Marketing 

فیلترهای ادراکی
   

Conceptual filters 

چارچوب ادراکی
   

Conceptual framework 

مهارت ادراکی
   

Conceptual skill  

نگران
   

Concern

نتیجه
   

Conclusion  

مهندسی همزمان
   

Concurrent Engineering

مسئولیت شرطی
   

Conditional response  

شزطی کردن
   

Conditioning

تائید کردن
   

Confirm

تضاد
   

conflict

تجزیه وتحلیل پیوسته
   

Conjoint Analysis

ارتباط
   

Connection

قدرت ارتباط
   

Connection power

خرید یک جا
   

Conner

ذهن خود آگاه
   

Conscious mind

اجماع
   

Consensus

نتیجه
   

Consequence

محموله
   

Consignment 

ثبات
   

Consistency

محدودیت منابع
   

Constraints

منابع قابل مصرف
   

Consumable resources

مصرف کننده
   

Consumer 

رفتار مصرف کننده
   

Consumer Behavior

بازار مصرف
   

Consumer Market  

حقوق مصرف کنندگان
   

Consumer Rights

ارتباط
   

Contact  

نظریه محتوایی
   

Content theory

نمودار محتوایی
   

Context diagram

رویکرد اقتضایی
   

Contingency approach 

فراگیر تولید مستمر
   

Continues process production

پیوستار
   

Continuum

قرارداد
   

Contract 

بازبینی
   

Control   

کنترل کیفیت
   

Control quality

تبلیعات مشترک
   

Cooperative Advertising  

همکاری
   

Coordinating  

هماهنگی
   

Coordinating 

اولویت رقابتی
   

Competitive priorities

رقبا
   

Competitors  

فناوری های اصلی
   

Core technologies 

شرکت سهامی
   

Corporation

شرکت سهامی
   

Corrective action

اقدام اصلاحی
   

Corrective Action

کنترل اصلاح کننده
   

Corrective control

هزینه
   

Cost   

هزینه اولیه
   

Cost baseline

هزینه تعدیل شده
   

Cost justified

هزینه رهبری
   

Cost leadership

بهای تمام شده کالای فروش رفته
   

Cost of goods sold

بهای خرید
   

Cost of Goods Sold

هزینه زندگی
   

Cost of living

هزینه کیفیت
   

Cost of Quality

هزینه ریسک
   

Cost risk

مشتری
   

Costumer  

تبلیغات تخریبی
   

Counter Advertising

تجارت معاوضه ای
   

Counter trade

کوپن
   

Coupon

پوشش
   

Coverage

برنامه ریزی تلفیقی
   

CP

تحلیل مسیر بحرانی
   

CPA - abbrev. Critical Path Analysis

شاخص قیمت مصرف کننده
   

CPI 

هزینه فشرده
   

crash

خلاق
   

Creative

خلاقیت
   

Creativity

اعتبار
   

Credit

نوع شناسایی بحران
   

Crisis typology

وضعیت بحرانی
   

Critical condition

حالت من والدین عیب جو
   

Critical parent ego state 

روش مسیر بحرانی
   

Critical path method

چک مسدود
   

Crossed cheque

علایم
   

Cues  

مغایرات فرهنگی
   

Cultural Diversity

ارزش های فرهنگی
   

Cultural Values

عقاید وفرهنگ
   

culture

کنترل فرهنگی
   

Culture control

پول رایج
   

Currency

جاری
   

Current

ارزش های جاری
   

Current values

ارزش براوردی مشتری
   

Customary Price

حفظ مشتریان
   

Customer Retention

رضایت مشتریان
   

Customer satisfaction

مدیریت رضایت مشتریان
   

Customer Satisfaction Management

خدمات مشتریان
   

Customer Service

چرخه
   

Cycle 

گزارش فعالیت روزانه
   

Daily Activities Report

خسارات
   

Damages

پایگاه داده
   

Data base

بستگی داده ها
   

Data dependency

داده پردازی
   

Data processing

روز کاری
   

Day work

ضرب العجل
   

Dead line

دلال
   

Dealer    

نمرکز زدایی
   

Decentralization

تبلیغات دروغین
   

Deceptive Advertising

تصمیم گیری در شرایط اطمینان
   

Decision making under certainty

مدل تصمیم
   

Decision model

درخت تصمیم گیری
   

Decision tree 

رمز گشایی
   

Decoding

قیاس
   

Deduction

تبلیغات دفاعی
   

Defensive Advertising

سلول های دفاعی
   

Defensive cells

تعریف شده
   

Defined

رکود
   

Deflation

تفویض کردن اختیار
   

Delegate

تفویض اختیار
   

Delegation of authority

توسعه
   

Development

تفویض
   

Delegation

اولویت تحویل
   

Deliverables schedule

تحویل
   

Delivery

سکوی دریافت
   

Delivery bank

سکوی تحویل
   

Delivery bay

هزینه های تحویل
   

Delivery charge

تاریخ تحویل
   

Delivery date

تقاضا
   

Demand

منحنی یادگیری
   

Demand Curve

پیش بینی تقاضا
   

Demand forecasting

مردم سالار
   

Democratic

مطالعات جمعیتی
   

Demography

بخش
   

Department

بخش بخش کردن
   

Departmentation

عامل وابسته
   

Dependent variable

آرایش
   

Deployment

استهلاک
   

Depreciation 

برچسب معرفی
   

Descriptive Label

تحقیقات کتابخانه ای
   

Desk survey

حالت من کودکی مخرب
   

Destructive child ego state

برنامه توسعه
   

Development pro

توسعه بازار
   

Developmental Marketing

انحراف
   

Deviation

نمودار جریان اطلاعات
   

DFD     

دوگانگی
   

Dichotomy

انضباط
   

Discipline

مزایای رقابتی
   

Differential Advantage

تمایز
   

Differentiation

تعریف کردن
   

Defined

ارتباط مستقیم
   

Direct Close

رقابت مستقیم
   

Direct Competition

تماس مستقیم
   

Direct contact 

هزینه مستقیم
   

Direct Costs 

سرمایه گذاری مستقیم
   

Direct investment

دستمزد مستقیم
   

Direct labor 

فروش مستقیم
   

Direct Selling

اداره
   

Directing

مسیر
   

Direction 

مدیر
   

Director 

گزارش هیئت مدیره
   

Director report 

ضرر
   

Disbenefit

تخفیف
   

Discounted

تنزیل جریان نقد
   

Discounted cash flow

شایستگی متمایز
   

Distinctive compenced

اختصاص رفتار خاص
   

Distinctiveness

توزیع
   

Distribution

هزینه های حمل
   

Distribution Costs

مدیر فروش شعبه
   

District Sales Manager

تنوع بخشی
   

Diversification

استراتژی ترک
   

Divest Strategy 

تقسیم شدن
   

Divisibility

سند
   

Document

داخلی
   

Domestic

فروش مستقیم
   

Door-to-Door Selling

دو شیفت
   

Double time

کوچک سازی
   

Down sizing

حواله
   

Draft

صادر کننده
   

Drawer 

تبلیغات چکه ای
   

Drip Advertising

نیروی محرک
   

Drive

فروشندگان دوره گرد
   

Drummers

بدهی
   

Due

قیمت شکنی
   

Dumping   

فروش زیر قیمت داخلی
   

Dumping

حقوق بازرگانی
   

Duty  

برنامه ریزی پویا
   

Dynamic programming

تخصیص
   

Earmark

کسب در آمد
   

Earning

سود قبل از کسر مالیات
   

Earning before  taxes

سود قبل از کسر بهره
   

Earning before interest

سود هر سهم
   

Earning  per share

قدرت سود آوری
   

Earning power

سهولت تشکیل
   

Ease of formation

اقتصادی
   

Economic

متغیر های اقتصادی
   

Economic variables

تجزیه وتحلیل کامپیوتری
   

EDP

ارتباط موثر
   

Effective communication

چرخه موثر
   

Effective cycle

تصمیم گیری موثر
   

Effective decision making

تقاضای موثر
   

Effective demand

رهبری موثر
   

Effective leadership

شنود موثر
   

Effective listening

اثر بخشی
   

Effectiveness

کارایی
   

Efficiency  

حالت من
   

Ego

تبادل الکترونیکی داده ها
   

(Electronic data interchange (EDI

احساسات
   

Emotions  

تاکید کردن
   

Emphasis

به کار گرفتن
   

Employ

کارکنان
   

Employee

مشارکت کارکنان
   

Employee involvement

توانمند سازی
   

Empowerment

بررسی علایق
   

Encouragement Probes

تشویق
   

Encouragement

مشتری نهایی
   

End customer

رویداد پایانی
   

End event

نیاز های مصرف کننده نهایی
   

End-user requirements

اقتصاد مهندسی
   

Engineering economy

استعلام
   

Enquiry 

کار آفرینی
   

Entrepreneurship 

سازمان
   

Enterprise

معماری سازمانی
   

Enterprise architecture

رقبای همسان
   

Enterprise Competitors

سودگرا
   

Enterprising

نهاده
   

Entity      

کارآفرین
   

Entrepreneur

محیط
   

Environment  

تجهیزات
   

Equipment

برابری
   

Equity   

نظریه برابری
   

Equity theory

تئوری بودن
   

ERG theory

تعیین شده
   

Established

نیاز احترام
   

Esteem Needs

برآورد
   

Estimate

اصول اخلاقی
   

Ethics

درآمد یکنواخت سالیانه
   

EUAB

هزینه یکنواخت سالیانه
   

EUAC   

ارزش افزوده اقتصادی
   

EVA

سنجیدن
   

Evaluate

ارزیابی
   

Evaluation

رویداد
   

Event

مبادله
   

Exchange

اجرایی
   

Executive 

فاز اجرا
   

Execution phase

نظریه انتظار
   

Expectancy theory

عمر مفید
   

Expected life

ارزش پولی مورد انتظار
   

Expected Monetary Value

قیمت مورد انتظار
   

Expected value

گسترش
   

Expend

مصرف
   

Expenditure

مخارج
   

Expenses

تجربه
   

Experience   

آزمون
   

Experiment

خبرگی
   

Expert  

قدرت تخصص
   

Expert power

قدرت خارجی
   

Expert power

صادرات
   

Export

نمایندگی صادرات و واردات
   

Export-Import Agent

خارجی
   

External

محیط خارجی
   

External environment

محرک خارجی
   

External stimulus

چشم پوشی
   

Extinction      

پاداش های خارجی
   

Extrinsic rewards

برونگرا
   

Extrovert