تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب sinister
فواید و عوارض نیترات

نیتریت و نیترات و عوارض آن در آب آشامیدنی

بسیار ی از مردم دررابطه با وجود نیترات در آب های آشامیدنی سؤالاتی را مطرح میکنند،نتایج پایش کیفی آبهای زیرزمینی پنسیلوانیا حاکی از غلظت کم نیترات درآبها میباشد، اما درمناطق کشاورزی غلظت نیتروژن –نیترات بیشتر از حد مجاز اعلام شده توسط EPA ،10 میلی گرم درلیترمیباشد ( حد مجاز نیترات بر حسب نیتروژن- نیترات 10 میلی گرم درلیتر و برحسب یون نیترات 50 میلی گرم در لیتر میباشد.). بعلاوه محل های دفع فاضلاب ، دفع مواد زائد جامد ، سپتیک ،دفن زباله ،‌میتواند از علل غلظت بالای نیتروژن – نیترات در آبهای آشامیدنی باشد.نیتروژن یکی از اجزاء اصلی پروتئین مورد نیاز موجودات زنده است ، در محیط زیست به فرم های مختلف درآب وجود دارد و فرم آن نیز در چرخه ازت تغییر می کند، به هر حال افزایش غلظت نیترات و نیتریت در آب های آشامیدنی خطراتی را از نظر سلامتی بالاخص برای کودکان و زنان بار دار دارد.منابع نیترات در آبهای آشامیدنی :


نیتروژن بعنوان یک ماده مغذی ( کود) به مقدار زیاد در چمنزار وباغات و محصولات کشاورزی کاربرددارد علاوه بر کود، نیتروژن ،در خاک به فرم آلی از تجزیه گیاهان و حیوانات بوجود می آید . فرمهای مختلف نیتروژن درخاک توسط باکتریها به نیترات (یون NO3)تبدیل میشود. مطلوب این است که نیتروژن به فرم نیترات جذب گیاهان شود.به هر حال نیترات ، به راحتی با عبور آب از لایه های خاک به زمین نفوذ پیدا کرده و در اثر بارش یاآبیاری های شدید ، به ریشه گیاهان و نهایتاً به آبهای زیر زمینی می رسد. نیترات در آبهای زیر زمینی یا از منابع نقطه ای مانند دفع فاضلاب ، دامداریها و یا منابع غیر نقطه ای مانند مصرف کود کشاورزی در پارک ها ، زمین های گلف ،‌چمن زارها و باغات نشا ت میگیردو یا طبیعی اتفاق میافتد. حفر چاه آب در محل مناسب و بهسازی آن میتواند در کاهش بار آلودگی به نیترات مؤثر باشد.


نشانه های نیترات :

نیترات بدون رنگ ،‌بدون بو و بدون طعم بوده و در آبهای آشامیدنی بدون آزمایش قابل تشخیص نمیباشد لذاپیشنهاد می گردد، آب مصرفی گروه سنی کودکان ، زنان باردار،‌مادران شیرده و سالمندان آزمایش ونیترات آن محاسبه گردد.گروه ها ی مذکور جز ء گروه های در معرض خطرآلودگی آب به نیترات و نیتریت هستند.نیترات بطور طبیعی در حدغلظت کمتر از حد مجاز ، در آبهای آشامیدنی و آبهای زیرزمینی وجود دارد . آزمایش اولیه ، برای تعیین میزان نیترات منابع آب ضروری است ، بنا براین اگر تا کنون نیترات منابع آبی آزمایش نگردیده ، لازم است آزمایش اولیه انجام گیرد . هر نوع فعالیتی در نزدیک چاه های آب میتواند سبب آلودگی شود.در صورت وجود منابع نقطه ای آلوده کننده مانند محل زندگی دام ها، محل دفع فاضلاب درمجاورت چاه های خانگی ، لازم است حداقل سالی یک بار آزمایش نیترات انجام و با پایش کیفی آن تغییرات غلظت نیترات بررسی گرددودر صورتیکه چاه درمعرض منابع غیر نقطه ای مانند کاربرد کودهای کشاورزی قرار گرفته باشد ، پایش کیفی برای بررسی تغییرات غلظت نیترات کمتر مورد نیاز میباشد ، حداقل هر دو یا سه سال یکبار،‌بمنظور بررسی ضریب افزایش غلظت نیترات باید آزمایش شوند ( نیتریت،نیترات،آمونیاک،TKN) و اگر کودیا فضولات حیوانی در اطراف منابع آب پراکنده شده باشد باید هر چه سریعتر نسبت به جمع آوری و دفع آن اقـدام و آب چاه ( منبع آب) آزمایش گردد. متاسفانه ، نیترات ناشی از پراکندگی کود یا فضولات حیوانی دراطراف منابع آب ،ممکن است نتواند به سرعت در لایه های خاک حرکت و به آب نفوذ پیدا کند ، بنا بر این بمنظور بررسی اثرات آلوده کننده ها ، آزمایش سالیانه نیترات جهت پایش کیفی آن توصیه میگردد.


اثرات زیان بار بر سلامتی :


خطر اولیه نیترات در آبهای آشامیدنی زمانی اتفاق میافتد که در دستگاه گوارش فرم نیترات به نیتریت تبدیل شود .نیتریت باعث اکسید شدن آهن موجود در هموگلوبین گلبولهای قرمز شده ونهایتا نمی تواند اکسیژن را با خود حمل کند،به این حالت متهموگلوبینمیا گویند (بعضی آن را بعنوان سندرم کودکان آبی شناخته اند) در صورت عدم حضور اکسیژن ، سلولهای بدن ممکن است بمیرند ویا‌ پوست کبود شود. در افراد بالای یکسال ،توانایی سریع تبدیل متهموگلوبین به هموگلوبین وجود دارد و علی رغم سطح بالای نیترات و نیتریت ، مقدار متهموگلوبین در سلولهای قرمز خون کمتر باقی می ماند، به هر حال در کودکان زیر شش ماه ، سیستم آنزیمی آنها به دلیل عدم تکامل ، توانایی کاهش متهموگلوبین به هموگلوبین را ندارند و متهموگلوبینمیا اتفاق میافتد. همچنین در افراد سالمند که به دلایلی سیستم آنزیمی آنها صدمه دیده ممکن است ، همین اتفاق بیافتد.درسال 1962 ، انجمن بهداشت عمومی امریکا: حد مجاز نیترات درآب آشامیدنی را بر حسب نیتروژن 10 میلی گرم در لیتر( بر حسب نیترات 50 میلی گرم در لیتر)توصیه نمود .این استاندارد بمنظور حفظ سلامت کودکان، براساس دانسته های قابل دسترس تعیین شد ، عامل بالقوه خطرناک دیگر برای سایر افراد بستگی به واکنش های فردی و دریافت نیتریت و نیترات از همه منابع دارد. در طی دوره سال های 1992-1970 ایالات متحده ، دربررسی زمین شناسی ، میزان نیتروژن – نیترات 9% از چاههای خصوصی را بیشتر از حد مجاز 10 میلی گرم درلیتر بر حسب نیتروژن اعلام نمود. از آن زمان به بعد سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) حداکثر سطح مجاز نیترات در آب آشامیدنی را بر حسب نیتروژن نیترات 10 میلیگرم درلیتر( برحسب یون نیترات 50 میلی گرم درلیتر)و سطح مجاز نیتروژن- نیتریت 1 میلی گرم درلیتر( بر حسب یون نیتریت 3 میلی گرم در لیتر) پذیرفت .در بررسی های بعدی برای تغییر استانداردها ، دلایلی برای تغییر آن وجود نداشت ، به هر حال تعیین سطح دقیق غلظت نیتروژن در آب برای اعلام سالم یا ناسالم بودن آن مشکل است. مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرداین است که نیتروژن ممکن است از غذا و یا سایر منابع دیگر نیز دریافت گردد .علی رغم اینکه حداکثر سطح مجاز ( MCL)) نیتروژن _ نیترات در آب آشامیدنی 10 میلیگرم درلیتر( برحسب نیترات 50 میلی گرم درلیتر)تعیین شده ، موارد ی از تماس کودکان با آبهای آشامیدنی بالاتر از حد مجاز وجود داشته که متهموگلوبینمیا در بین آنان مشاهده نشده است .راهنمای قطعی برای اینکه در یک محدوده خاص متهموگلوبینما رخ دهد ،تعیین نشده است. بنا بر این بهتر است در صورتیکه نیترات آب بیشتر از حدمجاز باشد ، برای تهیه غذا و شیر کودکان از سایر منابع آبی دیگر استفاده نمود، همچنین ، گزارشاتی مبنی بر نقص هایی در هنگام زایمان به دلیل مصرف آب آشامیدنی آلوده به نیترات وجود دارد .بنابر این توصیه میگردد ، مادران باردار از آب آشامیدنی که نیترات آن بالاتر از حد مجاز است مصرف ننمایند. همچنین توصیه میگردد مادران شیر ده نیز به دلیل انتقال نیترات از راه شیر به بچه ، از آبهای دارای نیترات بالاتر از حد مجاز مصرف ننمایند.در افراد بزرگسال که در معرض محدوده بالاتر از میزان تعیین شده ،قرار گرفته اند اثرات سوء بر سلامت آنان کمتر مشاهده شده است و بدون اینکه اثرات سمی داشته باشند میتوانند آبهای آشامیدنی با غلظت بالاتر رامصرف نمایند .اما چون ممکن است درمدت زمان طولانی مصرف آبهای دارای نیترات بالا ، اثرات مزمن بر جای بگذارد ،توصیه می شود که کمتر مصرف شود .اگر به استناد نتایج آزمایشات ، سطح نیترات آب بالاتر از حدمجاز اعلام شدو فقط بزرگسالان یا بچه های بزرگتراز آن آب مصرف می کنند لازم است با پزشک محل مشورت وتوصیه های درمانی را مد نظر قرارداد.خطر بروز سرطان درآبها و یا غذاهایی که نیترات ونیتریت داشته اند ،گزارش شده است ،احتمالاً نیترات در بدن با آمین ها یا آمیدها واکنش نشان داده ونیتروز آمین تشکیل می شود که عامل شناخته شده سرطان میباشد. قبل از تشکیل نیتروز آمین ،نیترات باید به نیتریت تبدیل شود.اهمیت خطربروز سرطان به دلیل وجود نیترات در آبهای آشامینی شناخته شده نیست .آلودگی باکتریولوژیکی در آب ممکن است بطور خاصی به قابلیت حضور نیترات در آب کمک کند منابع آبهای آشامیدنی که نیترات آن بر حسب نیتروژن بالاتر از 10 میلیگرم درلیتر( برحسب نیترات 50 میلی گرم درلیتر) می باشد ،باید از نظر آلودگی باکتریولوژیکی نیز آزمایش شوند .وجود هم نیترات و هم آلودگی باکتریولوژیکی ،در چاههای غیر بهسازی، ممکن است به دلیل نفوذ آبهای سطحی، مواد زائد جامد، فاضلاب یا منابع دیگر باشد  


آزمایشات :

آزمایش آب برای تعیین میزان نیترات ، توسط یکی از مراکز پایش کیفی ادارات محیط زیست ، آزمایشگاههای مراکزبهداشت شهر یا استان یا آزمایشگاههای خصوصی ضروری است .آزمایشگاهی باید انتخاب گردد که کیت مناسب راجهت تعیین میزان نیترات داشته باشد ،این کیت شامل بطری استریل نمونه برداری، فرم ثبت اطلاعات ،دستورالعمل نمونه برداری و جعبه ارسال نمونه می باشد. دستورالعمل نمونه برداری ، بمنظور نحوه نمونه گیری نیزباید تهیه شود.نمونه برداری بر اساس دستورالعمل مربوطه و با دقت کامل بنحویکه نمونه بدست آمده نماینده کل نمونه باشد، باید انجام گیردو سپس نمونه با مشخصات کامل، فوراً به آزمایشگاه ارسال گردد. از ارسال نمونه در آخر هفته یا تعطیلات اجتناب کنید ،اگر چه کیت های صحرایی برای اندازه گیری میزان غلظت نیترات دردسترس است اما دقت آنها به اندازه روش های آزمایشگاهی نیست چرا که حضورمواد شیمیایی و یا تغییر درجه حرارت ممکن است در زمان استفاده از کیت ،بر روی نتایج آن تاثیر بگذارد .تستهای آزمایشگاهی ،نتایج دقیق و قابل اعتمادی راارائه میدهند.


تفسیرنتایج آزمایشگاهی :


غلظت نیترات بر حسب میلی گرم در لیتر یا قسمت در میلیون  (ppm)   گزارش می گردد . بعضی از آزمایشگاهها نیترات رابر حسب نیتروژن –نیترات ( N-NO3) بیان می کنند ،که منظور مقدار نیتروژن در نیترات می باشد و بعضی از آزمایشگاهها کل نیترات را (NO3) گزارش می دهند. .برای اطمینان ،گزارشات را بر اساس میزان نیتروژن- نیترات یا یون نیترات کنترل کنید و آن را در سیستم گزارش دهی مقایسه کنید ، بر حسب نیتروژن –نیترات 10 میلی گرم درلیتر وبر حسب یون نیترات 50 میلی گرم در لیتر تعیین شده است.سازمان حفاظت محیط زیست آزمایش منظم را برای تعیین نیترات و نیتریت در سیستم آبرسانی عمومی ضروری دانسته و نتایج بایستی در دسترس متولیان امر قرار گیرد .اگر نتایج تست، حاکی از افزایش غلظت نیترات بالاتر از حدمجاز استاندارد باشد، ،به معنی اعلام خطر بوده و تصفیه باید انجام گیرد .اغلب برای تصفیه، آب رابا منبع آب دیگر که میزان نیترات آن کمتر از حد مجاز است مخلوط نموده ( اختلاط) تا به حد متوسط و یا حد استاندارد EPA برسد.  

انتخاب ها:

دوگزینه اصلی برای زمانیکه نیترات منابع آب مصرفی بالاتر از حد استاندارد باشد وجود دارد :جایگزین نمودن منابع آبی دیگر یا کاربردبعضی از روشها ی تصفیه برای حذف نیتراتقبل از تعیین منابع آبی جایگزین و یا حذف نیترات ، پیش بینی لازم برای هزینه مورد نیاز تهیه تجهیزات تصفیه و یا منابع جایگزین باید انجام گیرد. اگر آلودگی نیترات مربوط به محل نگهداری دام یا فاضلاب انسانی باشد ضروری است که با حفر چاه در محل دیگر و یا چاه عمیق تر دریک سفره زیرزمینی دیگر، منابع آبی کافی را تهیه نمود.اگر منبع آبی که میزان نیترات آن بیشتر ازحد مجاز است ، ازنوع چاه های کم عمق باشد ، ممکن است لایه های عمیق تر آلوده نشده باشد بنابراین ،سفره های عمیق تر آب بوسیله لایه های خاک رس یا لایه های غیر قابل نفوذ بمنظور جلوگیری از نفوذ آلودگی آب به سفره های پایین تر باید محافظت گردد. چاه باید به نحوی بهسازی گردد که مانع نفوذ آلودگی به آن گردد که میتوان با دوغاب سیمان سطح داخلی آن راغیر قابل نفوذ کرد. چاههای جدید برای کاربرد منابع آب انسانی باید دارای استانداردهای لازم باشند. چاه باید کاملاً از هر نوع منابع آلاینده دور باشد.  


تصفیه :

نیترات به سه روش از آب حذف می گردد : تقطیر _ اسمز معکوس _تبادل یونی،تجهیزات موردنیاز برای این فرآیندها از طریق سازنده های متعدد قابل دسترسی است .فیلترهای جذب کربن ، فیلترهای مکانیکی از انواع مختلف واستانداردهای سختی گیری آب ،نیتروژن و نیترات را حذف نمیکنند.فرآیند تقطیر شامل گرم کردن آب تا نقطه جوش ، جمع آوری و متراکم کردن بخارات باسیم پیچ فلزی ،‌که تقریباً در این فرآیند 100٪ نیتروژن –نیترات حذف می شود.تنها با جوشاندن آب، غلظت نیترات کاهش نمی یابد بلکه مرحله جمع آوری و متراکم نمودن بخارات آب جوشیده است که نیترات را حذف می نماید وآب بدون نیترات بدست می آید.در فرآیند اسمز معکوس ، با فشار، آب را از میان غشاء نیمه تراوا عبور میدهندو.در حین عبور آب از فیلتر ، آلودگی نیترات حذف می گردد . مطابق اظهارات سازندگان حدود 95-85٪ نیترات به روش اسمز معکوس حذف می گردد. میزان حذف واقعی ممکن است متفاوت باشد که به کیفیت آب ورودی ،سیستم فشار و درجه حرارت آب بستگی دارد.فرایند تبادل یونی برای حذف نیترات بر اساس همان روش سبک کننده های آب خانگی عمل می کند. طبق استاندارد سبک کننده های آب ،یون کلسیم ومنیزیوم با یون سدیم تعویض می گردد .به هر حال در فرآیند حذف نیترات ،آنیون ها با رزین های مورد استفاده تعویض و در حین عبور از رزین ها ،یون های کلراید جایگزین یون های سولفات و نیترات می شود. از آنجا ئیکه رزین هایی که با آنیون ها مبادله می شوند ،در اولویت انتخاب ،سولفات را به نیترات ترجیح می دهند. میزان سولفات در آب ، یکی از فاکتورهای مهم درکارآئی سیستم تبادل یونی برای حذف نیترات می باشد.کلیه روشهای فوق بمنظور حذف نیترات در آب ،نسبتاً پر هزینه میباشند، هم هزینه اولیه و هم هزینه بهره برداری باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه بهره برداری شامل : انرژی مورد نیاز برای بهره برداری سیستم ، آب مورد نیاز سیستم شستشو فیلترها، تعمیرات و نگهداری عمومی. صرفنظر از کیفیت تجهیزات خریداری شده ، ممکن است بهره برداری از سیستم رضایت بخش نباشد ، مگر اینکه نگهداری آن مطابق با توصیه سازنده باشد. نگهداری تجهیزات شامل تمیز کردن دوره ای و تعویض بعضی ازقطعات آن بوده و همچنین هزینه های نصب تجهیزات نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.


خلاصه :


نیترات در آبهای آشامیدنی بالاخص برای کودکان میتواند مشکل ساز باشد. آزمایش آب تنها راهی است که غلظت نیترات را تعیین وبر اساس نتیجه آن می توان حدقابل قبول یا غیر قابل قبول استاندارد را تعیین نمود ،برای جلوگیری از آلودگی نیترات در آبهای آشامیدنی ، راهکار اصلی همان انتخاب محل مناسب برای حفرچاه وبهسازی آ ن میباشد .مدیریت صحیح وکاربردی میتواند خطر آلودگی را در مناطقی که کود و فضولات حیوانی وجود دارد ،‌کاهش دهد و به حفظ و ایمنی منابع آب کمک نماید. اگر نیترات در آب آشامیدنی بالاتر از حد استاندارد باشد باید منبع جایگزین دیگر انتخاب شود و یا نسبت به تصفیه آب اقدام نمود . منبع آب جایگزین ممکن است آبهای بطری شده بخصوص برای تهیه غذای کودکان یا یک چاه جدید در یک موقعیت دیگرباشد تصفیه آب هم شامل تقطیر، اسمز معکوس و تبادل یونی است .


برچسب ها: فواید و عوارض نیترات نیتریت و نیترات و عوارض آن در آب آشامیدنی بسیار ی از مردم دررابطه با وجود نیترات در آب های آشامیدنی سؤالاتی را مطرح میکنند، نتایج پایش کیفی آبهای زیرزمینی پنسیلوانیا حاکی از غلظت کم نیترات درآبها میباشد، اما درمناطق کشاورزی غلظت نیتروژن –نیترات بیشتر از حد مجاز اعلام شده توسط EPA، 10 میلی گرم درلیترمیباشد ( حد مجاز نیترات بر حسب نیتروژن- نیترات 10 میلی گرم درلیتر و برحسب یون نیترات 50 میلی گرم در لیتر میباشد.). بعلاوه محل های دفع فاضلاب، دفع مواد زائد جامد، سپتیک، دفن زباله،  

تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1395 | 08:27 ب.ظ | نویسنده : sinister | نظرات


درمان واژه یابی

 


نوک زبونمه ها! چند دفعه از این عبارت استفاده کرده اید یا آنرا از دیگران شنیده اید. اغلب اوقات زمانی که ما به نواقص واژه یابی نگاه می کنیم آنرا یک مشکل در بزرگسالان در نظر میگیریم, با این حال متعجب خواهید شد که چه تعداد از کودکان از جمله کودکان کاملا خردسال (4+ سال) تحت تاثیر آن هستند.

 

آیا می دانستید که " تا 7% از کودکان نیازهای زبانی ویژه ای دارند و حدود 25% کودکانی که برای خدمات حمایت زبانی مراجعه می کنند دچار مشکلات واژه یابی هستند؟ (WFD; Dockrell et al., 1998)

 

اگر شما در انجمن های مختلف گفتار و زبان های و انجمن ها مرتبط آموزشی شرکت کنید شما اغلب ممکن است به نوعی از این پرسش روبرو شوید: "چگونه می خواهید مشکلات واژه یابی یک کودک را ارزیابی و درمان کنید؟" قبل از اینکه من  توصیه های را در این مورد ارائه کنم قصد دارم می اندکی درباره اینکه مشکل واژه یابی چیست و همچنین تاثیر عدم درمان آن بر روی کودکان صحبت کنم.

 

خب, نواقص واژه یابی به چه صورتی در کودکان خود را نشان می دهد؟ در واقع به شکل های مختلف! برای شروع آنها می توانند در سطح کلمه، سطح مکالمه و یا هر دو رخ دهند. در زیر چند نمونه از خطاهای سطح کلمه ( برگرفته از ژرمن، 2005) عبارتند از:

 

الگوی خطای  1- خطاهای معنایی مرتبط به لما (lemma)

" لغزش های زبانی" یا جانشینی های کلمات معنایی مانند. گرگ → روباه ؛

الگوی خطای 2 – خطاهای وقفه ای مرتبط به فرم

"نوک زبان ها" یا پاسخ هایی که مشخصه آنها انسداد ، مکث، یا پر کننده ها (um، ah، و غیره)، تکرارها، نظرات فرازبانی یا فراشناختی مانند "من می دانم"، "من نمی دانم"، و غیره باشد.

الگوی خطای 3 – خطاهای واجشناختی مرتبط به فرم یا بخشی از کلمه (form-segment)

. "پیچیدن زبان" که شامل حذف، جانشینی و اضافه کردن واج ها است مانند  cactus  catus  ؛ opotus octopus  ، و غیره

 

 

 

مورد پیچیده تر از بالا می تواند سرعت بازیابی باشد (تاخیر یا عدم تاخیر). یعنی سرعتی که طی آن کلمات بازیابی می شوند و همچنین صحت / عدم صحت بازیابی آنها هنگامی که کلمات را بازیابی می کنند. علاوه بر این، تعدادی از ویژگی های ثانویه نیز ممکن است نقش داشته باشند از جمله ژست ها (به عنوان مثال، تقلید یک کلمه، ناامیدی، و غیره) و همچنین بیانات شفاهی اضافی (اظهارنظرهای فرازبانی و فراشناختی).

 

در سطح گفتمان، دانش آموزان دچار نواقص واژه یابی معمولا در یکی از این دودسته قرار می گیرند: کاربران تولید زبانی توانا در مقابل کاربران تولید زبانی ضعیف. در حالی که ممکن است نیمرخ زبان روایتی آنها (سطح narration)  دارای مکث های مکرر، پر کننده ها، و همچنین اصلاح و تکرار کلمات و عبارات باشد.

 

علاوه بر اینع نواقص بازیابی واژه به گفتمان محدود نیستند, بلکه در تکالیف خواندن نیز مشاهده می شوند. در اینجا, مسائل واژه یابی ممکن است به صورت حذف کلمات یا تقریبا رفتارهای شبه لکنت/شتابان گویی بروز کنند. ژرمن و نیون (2007, 2005) بطرزجالبی پی بردند که دانش آموزان دارای مشکلات واژه یابی می توانند با موفقیت کلماتی را که طی تکالیف خواندن شفاهی حذف کرده اند, در تکالیف خواندن بی صدا بطورصحیح شناسایی کنند.

 

 

 

علاوه بر این، کسری کلمه بازیابی به گفتمان محدود نمی شود، آنها نیز در وظایف خواندن پیدا شده است. مسائل کلمه پیدا کردن وجود دارد ممکن است به عنوان کلمات حذف و یا تقریبا لکنت زبان آشکار / ریختن مانند رفتارها. جالب توجه است آلمان و نیومن (2005؛ 2007) دریافتند که دانش آموزان با کلمه مشکلات بازیابی قادر به موفقیت صحیح کلمات آنها در طول وظایف خواندن شفاهی در وظایف به رسمیت شناختن خواندن سکوت از دست رفته را تشخیص دهد.

 

مشکل در بیان شفاهی منسجم می تواند اثر مخرب  قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی کودک، روابط اجتماعی و در نهایت اعتماد به نفس او داشته باشد، که بدون مداخله مناسب به طور بالقوه ممکن است به عملکرد ضعیف در مدرسه و همچنین مسائل روحی و روانی (به عنوان مثال، اضطراب، افسردگی، و غیره) منجر شود.

 

خب!, چگونه می توان نواقص واژه یابی را مورد ارزیابی قرار داد؟ لطفا توجه داشته باشید که آزمون های جامع زبانی رایج انتخاب خوبی برای ارزیابی نواقص واژه یابی نیست.  برای مثال اگرچه ممکن است شما متوجه برخی خطاهای واژه یابی طی آزمون CELF-5 شوید ، اما شما احتمالا نیازمند استفاده از آزمون های تخصصی به منظور ارزیابی واژه یابی در سطح کلمه و گفتمان خواهید بود. در حال حاضر سه آزمون استاندارد برای این منظور وجود دارد: 1-Test of Word Finding Third Edition,  2- The Test of Adolescent/Adult Word Finding 3- The Test of Word Finding In Discourse created by Dr. Diane German (available via PRO-ED).

 

با این حال، در زمان عدم دسترسی به این آزمون ها، شما می توانید با استفاده تغییراتی در آزمون های استاندارد و همچنین ارزیابی های روایت غیررسمی  پایین, واژه یابی را در هر دو سطح کلمه و سطح روایت ارزیابی کنید.

 

به عنوان مثال، شما می توانید از آزمون Expressive One Word Picture Vocabulary Test ((EOWPVT به منظور ارزیابی کارآمدی بازیابی کلمه دانش آموز در بافت تک کلمه استفاده کنید. در اینجا، هدف ما لزوما ارزیابی دانش واژگان بیانی آنها نیست بلکه هدف پی بردن به نوع خطاهای واژه یابی دانش آموزان در هنگام تلاش آنها برای یادآوری کردن صحیح کلمات تصویری ارائه شده است. بسته به میزان نوافص واژه یابی کودک شما می توانید برخی اطلاعات بسیار مفید را از اجرای این آزمون کسب کنید.

 

حالا از کجا می توانیم اطلاعات مبتنی بر شواهد معتبر راجع به استراتژی های ارزیابی و درمانی موثر مربوط به نواقص واژه یابی را پیدا کنیم؟ پاسخ من این است که همواره از منابع فراهم شده توسط "ملکه واژه یابی!" یعنی دکتر دایان جرمن(Dr. Diane German)  استفاده کنید، که تحقیقات گسترده ای را بر روی این موضوع خاص انجام شده است. از وبسایت او که عنوانش واژه یابی است استفاده کنید (http://www.wordfinding.com/)

 

 

 


برچسب ها: درمان واژه یابی،  

تاریخ : جمعه 2 مهر 1395 | 03:00 ب.ظ | نویسنده : sinister | نظرات


1. ریشه زنجبیل تازه که حاوی منیزیم، فسفر، پتاسیم و ویتامین ها است به ساخت موهای  قوی تر، سالم و درخشانتر کمک می کند .

2.  ریشه زنجبیل نه تنها موهای شم را سالم و قوی تر می کند بلکه آنیک درمان موثر برای ریزش مو است زیرا  ریشه های مو  را تقویت می کند .

3. شوره سر یکی از شایع ترین مشکلات مو و پوست سر است که زنان رنج می برند. زنجبیل به شما کمک می کند که از مشکل شوره سر خلاص شوید. بهترین روش استفاده  استعمال روغن زنجبیل همراه با روغن زیتون بر روی پوست سر خود است و اجازه که یک شب روی سر شما بماند.

4. زنجبیل دارای برخی از ترکیبات بسیار مفید  است که  با خشکی مو مقابله می کند. زنجبیل به طور طبیعی باعث می شود پوست سر شما  سالم و قوی تر شود، و بنابراین سبب افزایش رشد موهای شما می شود.

5. زنجبیل حاوی برخی از عوامل گردش خون بیشتر است که. این امر به افزایش گردش خون و جریان خون  پوست سر کمک می کند که باعث بهبود رشد فولیکول های مو می شود، و در نتیجه این ترکیباتبه طور خودکار افزایش رشد موهای شما را در پی دارند.

6. مصرف زنجبیل غنی از اسیدهای چرب. به جلوگیری از نازک شدن مو  کمک می کندکه منجر به کاهش ریزش مو می شود.

مترجم: میلاد سلیمان نژاد

برچسب ها: اگر ریزش مو دارید بخوانید، درمان واقعی ریزش مو، درمانی عمومی برای انواع ریزش مو، درمان کم پشتی مو، پرپشت شدن موها،  

تاریخ : جمعه 2 مهر 1395 | 01:19 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظرات
   
تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس

تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس

Research on the current situation of peasant-workers in construction

industry based on AHP

تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس AHPتعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7  صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
این مقاله یک سیستم شاخص‌های ارزیابی وضعیت موجود کارگران روستایی ساختمانی را طبق نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ایجاد می‌کند. سپس وزن هر شاخص ارزیابی را بر اساس مدل AHP تحلیل می‌کند و وضعیت موجود کارگران روستایی را با روش ارزیابی جامع فازی ارزیابی می‌کند. با استفاده از این تحلیل، ما می‌توانیم شاخص‌های کلیدی تاثیر گذار بر مدیریت کارگران روستایی را در صنعت ساختمان داشته باشیم. در پایان، مقاله چندین سنجش انگیزشی را درباره مدیریت کارگران روستایی از لحاظ دستمزد و حقوق، امنیت و فرهنگ شرکت با هدف تقویت مدیریت کارگران روستایی با منابع محدود پیشنهاد می‌کند.


کلمات کلیدی: صنعت ساختمان، مدیریت کارگران روستایی، AHP، ارزیابی جامع فازی

                                                                                                                                                   دانلود فایل


برچسب ها: ترجمه مقاله Research on the current situation of peasant-workers in construction industry based on AHP، مقاله Research on the current situation of peasant-workers in construction industry based on AHP، on the current situation of peasant-workers in construction industry based on AHP، n the current situation of peasant-workers in construction industry based، n the current situation of peasant-workers in construction industry، n the current situation of peasant-workers in construction،  

تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 10:58 ب.ظ | نویسنده : sinister | نظرات
   
مقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان

مقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان

A comparison of Project Finance and the Forfeiting Model as

financing forms for PPP projects in Germany

مقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان


تعداد صفحات ترجمه شده : 13 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
این مقاله تامین مالی پروژه و مدل جریمه را به عنوان دو فرم بنیادین مورد استفاده در پروژه های مالی مشارکت عمومی خصوصی آلمان با یکدیگر مقایسه می کند. در این مقاله ویژگی های اصلی هر دو مدل توصیف شده است تا بتوان مزایا و معایب آنها را از دید اصل عمومی برآورد کرد. مطالعه امکان سنجی اقتصادی به عنوان وسیله ای برای انتخاب کارآمدترین فرم تامین مالی PPP ارائه شده است. .....

کلمات کلیدی: مشارکت خصوصی عمومی (PPP)، تامین مالی، بودجه پروژه، مدل جریمه، مطالعه امکان سنجی اقتصادی، هزینه های مالی، ریسک های انتقال نیافته
                                                                                                                                                           دانلود فایل


برچسب ها: ترجمه مقاله A comparison of Project Finance and the Forfeiting Model as financing forms for PPP projects in Germany، مقاله A comparison of Project Finance and the Forfeiting Model as financing forms for PPP projects in Germany، rison of Project Finance and the Forfeiting Model as financing forms for PPP projects in Germany، rison of Project Finance and the Forfeiting Model as financing forms for PPP projects in، rison of Project Finance and the Forfeiting Model as financing forms for PPP projects، rison of Project Finance and the Forfeiting Model as financing forms for PPP،  

تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 10:56 ب.ظ | نویسنده : sinister | نظرات
   
ترجمه مقاله ارزیابی  قرارداد مدیریت

ترجمه مقاله ارزیابی  قرارداد مدیریت

An evaluation of management contracting

یك ارزیابی از قرارداد مدیریت


تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :10 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

یك ارزیابی از قرارداد مدیریت
این مقاله در باره ویژگی های عمده سیستم قرارداد مدیریت كه در طی دهه گذشته  در انگلستان توسعه یافته است بحث میكند ، و این موارد را  در ارتباط با آن مولفه های فرآیند ساختمانی كه گمان می رود كه موفقیت پروژه را روانتر سازد ارزیابی میكند .
داده ها از تعدادی از مطالعات موردی برای بررسی زمان  صرفه جویی شده و دیگر مزایای استفاده از این سیستم مورد آزمون قرار گرفته اند .

كلید واژه ها : قرار داد مدیریت ، فرآیند ساختمانی ، بسته های كاری

                                                                                                                                                                               دانلود فایل


برچسب ها: ترجمه مقاله An evaluation of management contracting، مقاله An evaluation of management contracting، An evaluation of management contracting، An evaluation of management، An evaluation of، An evaluation، An،  

تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 10:55 ب.ظ | نویسنده : sinister | نظرات
   
ترجمه مقاله سیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجرای پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)

ترجمه مقاله سیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجرای پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)

ترجمه مقاله انگلیسی

Decision support system for selecting the proper project

delivery method using analytical hierarchy process

سیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجرای پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)تعداد صفحات ترجمه شده : 16صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
کارفرمایان در برابر انتخاب های مختلفی برای فرآیند اجرای پروژه قرار می گیرند، که شامل روش سنتی (طراحی-مناقصه-ساخت)، مدیریت ساخت یا روش های اجرا به صورت طراحی و ساخت می¬باشد. این مقاله سازگاری روش های مختلف اجرای پروژه را با انواع خاص کارفرمایان و پروژه ها بررسی می کند.  از آنجایی که هیچ گزینه اجرای پروژه ای کامل نیست، ممکن است یک گزینه نسبت به سایر گزینه ها براساس الزامات آن پروژه خاص مناسب تر باشد. این الزامات باید تخمین زده شود تا تعیین شود که کدام گزینه احتمالا بهترین خروجی را برای کارفرما به همراه دارد. انتخاب صحیح روش اجرای پروژه بر اساس بالاترین فاکتورهای فنی و هزینه ساخت پایین می¬باشد....
                                                                                                                                      دانلود فایل


برچسب ها: مقاله انگلیسی Decision support system for selecting the proper project delivery method using analytical hierarchy process، انگلیسی Decision support system for selecting the proper project delivery method using analytical hierarchy process، support system for selecting the proper project delivery method using analytical hierarchy process، pport system for selecting the proper project delivery method using analytical hierarchy، pport system for selecting the proper project delivery method using analytical، ترجمه مقاله انگلیسی Decision support system for selecting the proper project delivery method using analytical hierarchy process،  

تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 10:53 ب.ظ | نویسنده : sinister | نظرات
   
ترجمه مقاله توسعه و تامین مالی پروژه های برق

ترجمه مقاله توسعه و تامین مالی پروژه های برق

ترجمه مقاله انگلیسی

Development and project financing of private power projects in developing

countries: a case study of India


توسعه و تامین مالی پروژه های برق خصوصی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی هندتعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  (pdf)

چکیده

توسعه بخش برق برای پایدار ساختن رشد اقتصادی سریع منطقه آسیا مهم است. این مقاله موضوعات مهم در مورد توسعه و تامین مالی پروژه «پروژه های برق مستقل» را در هندوستان تحلیل می کند. موضوعات بررسی شده عبارتند از سیاست، خرید برق، فاکتورهای ریسک، تامین مالی، تامین سوخت، و حمل و نقل و عوامل کلیدی موفقیت. این مطالعه خلاصه ای از پروفایل بخش برق در هندوستان و مطالعه موردی پروژه برق دابهل را نشان می دهد، ....
                                                                                                                                                                          دانلود فایل


برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی Development and project financing of private power projects in developing countries: a case study of India، مقاله انگلیسی Development and project financing of private power projects in developing countries: a case study of India، انگلیسی Development and project financing of private power projects in developing countries: a case study of India، ment and project financing of private power projects in developing countries: a case study of، t financing of private power projects in developing countries: a case study، t financing of private power projects in developing countries: a case، t financing of private power projects in developing countries: a،  

تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 | 10:48 ب.ظ | نویسنده : sinister | نظرات


امام -باقرع -و-پیرمرد
 

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

حكم بن عتیبه میگویددرحضورامام باقرع بودم ،و خانه آنحضرت پرازجمعیت بود،ناگهان دیدیم پیرمردی كه برعصائی تكیه داده بود،آمدودم درایستادوگفت السلام عیك یابن رسول الله ورحمه الله وبركاته سلام برتوای فرزندرسول خدا،ورحمت وبركات خدابرتوباد،سپس سكوت كرد .

امام باقرع جواب سلام اوراداد،سپس پیرمردبرحاضران مجلس ،سلام كرد، وهمه حاضران ،جواب سلام اورادادند .

سپس به امام باقرع روكردوعرض نمود ای پسررسول خدااجازه بده نزدیك بیایم ،فدایت گردم ،سوگندبه خدا،من شما رادوست دارم وهركه شمارادوست دارد،اورانیزدوست دارم ،وسوگندبه خدا،این محبت بخاطرطمع به دنیانیست ،وسوگندبه خدا،دشمنان شمارادشمن دارم ،وازآنهابیزاری جویم ،واین بخاطركینه توزی وانتقام جوئی نسبت به آنهانیست بلكه حق راچنین یافتم ،وسوگندبه خدا،من حلال شماراحلال ،و حرام شماراحرام میشمرم ،ودرانتظارفرمان شماهستم ،آیادراین صورت ، امیدوارباشم .

امام باقرع فرمودالی الی ...

نزدمن بیا،نزدمن بیا،تا اینكه پیرمردنزدیك آمده وامام اورادربغل دست خودنشاند،سپس فرمودای شیخ مردی نزدپدرم علی بن الحسین ع آمد،ومثل سوال توراازپدرم پرسید،پدرم به اوفرموداگرتوازدنیارفتی ،بررسول خداص وبرعلی وحسن وحسین وعلی بن حسین علیهم السلام واردمیشوی ،قلب وجگرت آرام وخنك میشود،وچشمت ،روشن میگرددوهنگام مرگ باروح وریحان ،همراه فرشتگان بزرگ نویسنده ثواب وكیفر روبرومیشوی ،وتاهنگامی كه زنده هستی ،آنچه راكه دیدگان توراروشن كند، میبینی ،وبامادرملااعلی خواهی بود .

پیرمردگفت چه فرمودی ؟امام ،سخن خودراتكراركرد .

پیردرحالیكه سرمست سخن امام شده بودفریادزدالله اكبرای امام براستی اگرمردم ،بررسول خداص وعلی ع وحسن وحسین وعلی بن الحسین ع واردمیشوم ،وچشمم روشن میشود،وقلبم آرام وجگرم خنك میگرددوباروح وریحان وفرشتگان بزرگواركاتب ،روبرومیشوم ،واگرزنده بمانم ،چیزی راكه چشمم راروشن كندمیبینم وباشمادربلدنای مقام عظیم هستم ؟سپس پیرمرد، منقلب شد،وزارزارگریه كردوناله جانسوزسرداد،تااینكه بی اختیاربه زمین افتاد،ازگریه جانسوزاوكه ازسینه آتش افروزاوبرمیخواست ،همه حاضران گریه كردندوصدابه گریه بلندنمودند .

امام باقرع كنارپیرمردنشست ، وبادست هایش ،اشك اوراازچشمانش پاك كرد .

سپس پیرمرد،سرش رابلند كرد،وبه امام باقرع عرض كردای پسررسول خدا،فدایت گردم ،دستت رابه من بده .

امام دستش رابه سوی اودرازكرد،اودست امام رابوسیدوآن رابر چشمهاوگونه هایش گذارد،وسپس دست آنحضرترابرسینه وشكم خودنهاد،وپس ازآن برخاست وبه عنوان خداحافظی سلام برهمه كردورفت .

امام باقرع اورا كه درحال رفتن بود،نگریست وآنگاه به حاضران روكردوگفت من احب ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظرالی هذا .

هركس دوست داردكه به مردی ازاهل بهشت بنگرد،بایداین مردرابنگرد .

حكم بن عتیبه میگویدمن هرگزماتمی را ندیده بودم كه شبیه ماتم این مجلس باشد 

روضه الكافی ص 76

طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: امام -باقرع -و-پیرمرد بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم حكم بن عتیبه میگویددرحضورامام باقرع بودم، و خانه آنحضرت پرازجمعیت بود، ناگهان دیدیم پیرمردی كه برعصائی تكیه داده بود، آمدودم درایستادوگفت السلام عیك یابن رسول الله ورحمه الله وبركاته سلام برتوای فرزندرسول خدا، ورحمت وبركات خدابرتوباد، سپس سكوت كرد . امام باقرع جواب سلام اوراداد، سپس پیرمردبرحاضران مجلس،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:11 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظراتوصایای حضرت فاطمه
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

 

حضرت زهراء مظلومه علیها السلام ، آن سرور زنان در آخرین لحظات عمر خود ، به همسرش امیرالمؤ منین ، امام علیّ علیه السلام خطاب کرد و چنین اظهار نمود :
یا علیّ! تو خود گواهی که در دوران زندگی از من دروغ و خیانتی سر نزده است ، در تمام مسائل و جریانات گوناگون زندگی ، من با تو مخالفتی نداشته ام ، بلکه همیشه در تمام لحظات سعی کرده ام که یار و یاور تو بوده باشم .
اکنون از تو می خواهم ، چنانچه بعد از من خواستی همسری برگزینی ، أمامه دختر خواهرم را انتخاب نمائی ، که او برای فرزندانم چون مادری دلسوز و مهربان است .
تابوتی برایم تهیّه کنید و جنازه ام را درون آن قرار دهید تا هنگام تشییع ، بدنم پنهان و پوشیده باشد و حجم بدنم مورد دید افراد و توجّه نامحرمان قرار نگیرد .
هنگامی که شب فرا رسید و افراد ، در خانه های خود خوابیدند ، جنازه ام را حمل و تشییع کنید ، تا اشخاصی که بر من ظلم کردند و حقّ ما را غصب نمودند ، در تشییع جنازه ام شرکت نکنند ، چون که آنان دشمن من و دشمن رسول خدا هستند . اجازه ندهید ، آن هائی که بر ما ظلم کرده اند و کسانی که تابع ایشان شده اند بر جنازه من نماز بخوانند .
سپس افزود : ای پسر عمو! وقتی روح از بدنم خارج شد و خواستی مرا غسل دهی ، بدنم را برهنه منما ، چون که من خود را شسته ام .
و مرا پس از غسل ، از باقیمانده حُنوط پدرم ، رسول اللّه صلّلی اللّه علیه و آله ، حُنوط کن .
و خودت به همراه دیگر نزدیکان و یاران باوفا ، نماز را بر جنازه ام اقامه کنید .
و آن گاه بدون آگاهی و اطّلاع دیگران ، مرا در محلّی مخفی ، دفن نمائید تا آن که محلّ دفنم نیز ، از نامحرمان و غاصبان و ظالمان پنهان و مستور باشد .
و ضمن آن که هیچ یک از آن هائی که بر من و تو ظلم کردند نباید در مراسم دفن من شرکت کنند ، محل قبرم نیز مخفی باشد

بحارالا نوار : ج 43 ، ص 191 ، ح 20 ، فاطمة الزّهراء علیها السلام : ص 337 340 و أعیان الشّیعة : ج 1 ، ص 321

قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراء سلام اللّه علیها :

 

 خَیْرٌ لِلِنّساءِ أنْ لایَرَیْنَ الرِّجالَ وَلایَراهُنَّ الرِّجالُ 

فرمود : بهترین چیز برای حفظ شخصیت زن آن است که مردی را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد

بحارالا نوار : ج 43 ، ص 54 ، ح 48

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند : 
من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم ؛ زیرا خداوند ، فاطمه (س) و هر کس که 
او را دوست دارد ، از آتش دوزخ دور نگه داشته است. 


طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: وصایای حضرت فاطمه بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم حضرت زهراء مظلومه علیها السلام، آن سرور زنان در آخرین لحظات عمر خود، به همسرش امیرالمؤ منین، امام علیّ علیه السلام خطاب کرد و چنین اظهار نمود : یا علیّ! تو خود گواهی که در دوران زندگی از من دروغ و خیانتی سر نزده است، در تمام مسائل و جریانات گوناگون زندگی، من با تو مخالفتی نداشته ام، بلکه همیشه در تمام لحظات سعی کرده ام که یار و یاور تو بوده باشم . اکنون از تو می خواهم،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:10 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظرات

خدا کیست
روزی مردی خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رفت و عرض کرد: ای پسر رسول خدا، خدا را برایم ثابت کن.
امام به او فرمود: آیا تا به حال به مسافرت رفته ای؟
مرد عرض کرد: بلی، امام فرمود: سوار کشتی شده ای؟
مرد گفت: بلی
امام فرمود: آیا تا به حال اتفاق افتاده که کشتی شما غرق شود و کشتی دیگری برای نجات شما موجود نباشد و تو نیز شنا بلد نباشی که بتوانی خودت را نجات دهی؟
مرد گفت: بلی.
امام فرمود: آن موقع به چه چیز امید داری؟
مرد عرض کرد: وقتی از همه جا مایوس و نا امید می شدم و می فهمیدم که دیگر کسی نیست که مرا نجات دهد ته قلبم نوری می تابید و امیدوار می شدم که دستی از غیب بیرون آید و مرا نجات دهد.
امام لبخندی زد و فرمود: همان نیرویی که امیدوار بودی تو را نجات دهد در حالی که هیچ وسیله ای برای نجات تو باقی نمانده بود، همان خداست که در نا امیدی ها و بلاها به داد انسان می رسد و او را نجات می دهدمنبع: زبدة القصص علی میرخلف زاده
طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: خدا کیست روزی مردی خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رفت و عرض کرد: ای پسر رسول خدا، خدا را برایم ثابت کن. امام به او فرمود: آیا تا به حال به مسافرت رفته ای؟ مرد عرض کرد: بلی، امام فرمود: سوار کشتی شده ای؟ مرد گفت: بلی امام فرمود: آیا تا به حال اتفاق افتاده که کشتی شما غرق شود و کشتی دیگری برای نجات شما موجود نباشد و تو نیز شنا بلد نباشی که بتوانی خودت را نجات دهی؟ مرد گفت: بلی. امام فرمود: آن موقع به چه چیز امید داری؟ مرد عرض کرد: وقتی از همه جا مایوس و نا امید می شدم و می فهمیدم که دیگر کسی نیست که مرا نجات دهد ته قلبم نوری می تابید و امیدوار می شدم که دستی از غیب بیرون آید و مرا نجات دهد. امام لبخندی زد و فرمود: همان نیرویی که امیدوار بودی تو را نجات دهد در حالی که هیچ وسیله ای برای نجات تو باقی نمانده بود، همان خداست که در نا امیدی ها و بلاها به داد انسان می رسد و او را نجات می دهد منبع: زبدة القصص علی میرخلف زاده،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:10 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظراتسگ انگلیسی (تقوا.حب وطن)
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
در زمانی که نصرت الدوله وزیر دارایی بود، لایحه ای به مجلس آورد که به موجب آن، دولت ایران یکصد قلاده سگ از انگلستان خریداری و وارد کند. او شرحی در باره خصوصیات این سگ ها بیان کرد و گفت: این سگ ها شناسنامه دارند، پدر و مادر دارند، نژادشان معلوم است و به محض آن که دزد را ببینند، او را می گیرند. مدرس، پس از شنیدن توضیحات شاهزاده نصرت الدوله، دست را بر روی میز کوبید و گفت: مخالفم!

وزیر دارایی گفت: آخر چرا هر چه لایحه می آوریم شما مخالفت می کنید; دلیلش چیست؟

مدرس که تبسمی بر لبانش نقش بسته بود، پاسخ داد: مخالفت من، هم دلیل دارد و هم به سود شماست. مگر نگفتید این سگ ها به محض دیدن دزد، او را می گیرند، خوب، آقای وزیر دارایی! با ورود این سگ ها به ایران اول کسی که گرفتار آنها می شود خود شما هستید; پس مخالفت من به نفع شماست!

به نقل از: داستانهای مدرس، ص177
طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: سگ انگلیسی (تقوا.حب وطن) بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم در زمانی که نصرت الدوله وزیر دارایی بود، لایحه ای به مجلس آورد که به موجب آن، دولت ایران یکصد قلاده سگ از انگلستان خریداری و وارد کند. او شرحی در باره خصوصیات این سگ ها بیان کرد و گفت: این سگ ها شناسنامه دارند، پدر و مادر دارند، نژادشان معلوم است و به محض آن که دزد را ببینند، او را می گیرند. مدرس، پس از شنیدن توضیحات شاهزاده نصرت الدوله،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:09 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظراتسی سال نماز قضا، به خاطر پرستش پست
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
 

مردى سى سال نماز را در مسجد به جماعت مى ‏خواند. روزى دید كسى جایش را گرفته است. ابتدا ناراحت شد، بعد فهمید او در این سى سال این پست را مى‏ پرستیده نه خدا را، لذا تمام سى سال نماز را قضا كرد

منبع : یادداشت هاى استاد مطهرى جلد2، ص129
طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: سی سال نماز قضا، به خاطر پرستش پست بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم مردى سى سال نماز را در مسجد به جماعت مى ‏خواند. روزى دید كسى جایش را گرفته است. ابتدا ناراحت شد، بعد فهمید او در این سى سال این پست را مى‏ پرستیده نه خدا را، لذا تمام سى سال نماز را قضا كرد منبع : یادداشت هاى استاد مطهرى جلد2، ص129،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:09 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظرات


ملاصدرا و تدبر در قرآن
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
 

ملاصدرا (قدس سره) در مقدمه سوره واقعه می گوید: بسیار به مطالعه کتاب های حکیمانه پرداختم تا آن جا که گمان کردم کسی هستم ولی همین که بصیرتم باز شد، خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد (ص) بروم. یقین کردم که تا به حال کارم بی اساس بوده است، زیرا در طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم.

از غصه، جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید، تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن کردم. در خانه وحی را کوبیدم، درها باز شد و پرده ها کنار رفت و دیدم فرشتگان به من می گویند: «سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین؛ درود خدا بر شما! بهشت گوارایتان باد، پس داخل شوید.»

برگرفته از: تفسیر سوره فرقان، محسن قرائتی

 طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: ملاصدرا و تدبر در قرآن بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ملاصدرا (قدس سره) در مقدمه سوره واقعه می گوید: بسیار به مطالعه کتاب های حکیمانه پرداختم تا آن جا که گمان کردم کسی هستم ولی همین که بصیرتم باز شد، خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد (ص) بروم. یقین کردم که تا به حال کارم بی اساس بوده است، زیرا در طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم. از غصه، جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید، تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن کردم. در خانه وحی را کوبیدم، درها باز شد و پرده ها کنار رفت و دیدم فرشتگان به من می گویند: «سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین؛ درود خدا بر شما! بهشت گوارایتان باد، پس داخل شوید.» برگرفته از: تفسیر سوره فرقان،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:08 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظرات


ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﮒ (صدقه)
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

 

ﺩﺭ ﺑﻨﯽ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﻳﺪﯼ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ... - ﺁﺫﻭﻗﻪ ﻧﺎﻳﺎﺏ ﺷﺪ - ﺯﻧﯽ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﻞ ﮐﻨﺪ، ﻧﺎﮔﺎﻩ ﮔﺪﺍﻳﯽ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺯﺩ، ﺍﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍم ! ﺯﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ، ﻟﻘﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺪﺍ ﺩﺍﺩ. ﺯﻥ ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺷﺖ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻴﺰﻡ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮔﺮﮔﯽ ﺟﻬﻴﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﺎﺩﺭ ﻃﻔﻞ ﺳﺮﺍﺳﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮔﺮﮒ ﺩﻭﻳﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﺨﺸﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﻃﻔﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ‌ﺩﻭﻳﺪ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ﺁﻳﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪﯼ ﻟﻘﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﺍﯼ؟ ﻳﮑﯽ ﻟﻘﻤﻪ (ﻧﺎﻥ) ﺩﺍﺩﯼ، ﻳﮏ ﻟﻘﻤﻪ (ﮐﻮﺩﮎ) ﮔﺮﻓﺖ!داستان های بحارالانوار ﺝ 96، ﺹ 123
طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﮒ (صدقه) بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ﺩﺭ ﺑﻨﯽ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﻳﺪﯼ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ... - ﺁﺫﻭﻗﻪ ﻧﺎﻳﺎﺏ ﺷﺪ - ﺯﻧﯽ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﻞ ﮐﻨﺪ، ﻧﺎﮔﺎﻩ ﮔﺪﺍﻳﯽ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺯﺩ، ﺍﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍم ! ﺯﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ، ﻟﻘﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺪﺍ ﺩﺍﺩ. ﺯﻥ ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺷﺖ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻴﺰﻡ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮔﺮﮔﯽ ﺟﻬﻴﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﺎﺩﺭ ﻃﻔﻞ ﺳﺮﺍﺳﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮔﺮﮒ ﺩﻭﻳﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﺨﺸﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﻃﻔﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:07 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظراتبهترین فرد امت من


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

حضرت زهرا علیهاالسلام بیمار شده بود رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم براى دیدار او آمده بود سپس فرمود: زهراى من حالت چطور است ؟ چرا غمگین هستى ؟ فاطمه علیهاالسلام عرض كرد: پدر كسالت دارم . پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا به چیزى میل دارى ؟ فاطمه علیهاالسلام عرض كرد به انگور میل دارم ولى مى دانم كه اكنون فصل انگور نیست پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا قدرت آن را دارد كه انگور براى ما بفرستد آنگاه چنین كرد اللهم ائتنا به مع افضل امتى عندك منزله خدایا انگور را همراه كسى كه از نظر مقام بهترین فرد امت من در پیشگاه تو است نزد ما بفرست . چند لحظه اى نگذشت كه على (علیه السلام ) وارد خانه شد و دیدند زنبیلى و زیر عبا به دست گرفته است . پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به او فرمود: الله اكبر، الله اكبر، خدایا همانگونه كه دعاى مرا (در مورد بهترین فرد امت ) به على اختصاص دادى شفاى دختر مرا در این انگور قرار بده فاطمه زهرا علیهاالسلام از آن انگور خورد و هنوز پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از خانه بیرون نرفته بود كه آن بانوى بزرگوار شفا یافت.

احقاق الحق ، ج 4، ص 295
طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: بهترین فرد امت من بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حضرت زهرا علیهاالسلام بیمار شده بود رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم براى دیدار او آمده بود سپس فرمود: زهراى من حالت چطور است ؟ چرا غمگین هستى ؟ فاطمه علیهاالسلام عرض كرد: پدر كسالت دارم . پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا به چیزى میل دارى ؟ فاطمه علیهاالسلام عرض كرد به انگور میل دارم ولى مى دانم كه اكنون فصل انگور نیست پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا قدرت آن را دارد كه انگور براى ما بفرستد آنگاه چنین كرد اللهم ائتنا به مع افضل امتى عندك منزله خدایا انگور را همراه كسى كه از نظر مقام بهترین فرد امت من در پیشگاه تو است نزد ما بفرست . چند لحظه اى نگذشت كه على (علیه السلام ) وارد خانه شد و دیدند زنبیلى و زیر عبا به دست گرفته است . پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به او فرمود: الله اكبر، الله اكبر، خدایا همانگونه كه دعاى مرا (در مورد بهترین فرد امت ) به على اختصاص دادى شفاى دختر مرا در این انگور قرار بده فاطمه زهرا علیهاالسلام از آن انگور خورد و هنوز پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از خانه بیرون نرفته بود كه آن بانوى بزرگوار شفا یافت. احقاق الحق، ج 4، ص 295،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:06 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظرات


طبع بلند
روزی عثمان به عیادت عبدالله بن مسعود رفت و از او پرسید: از چه ناراحتی و شکایت داری؟ گفت: از گناهانم. پرسید: دلت چه می خواهد؟ گفت: رحمت پروردگارم را. گفت: بگو برایت طبیب بیاورند. گفت: طبیب بیمارم کرده است. عثمان گفت: دستور دهم عطایت را از بیت المال بپردازند ـ دو سال بود که عثمان عطایش را قطع کرده بود ـ عبدالله گفت: من دیگر به آن نیاز ندارم. موقعی که احتیاج داشتم ندادی حالا که احتیاج ندارم می دهی!
عثمان گفت: پس از مرگت برای دخترانت خواهد بود. ابن مسعود گفت: مرا از فقر دخترانم می ترسانی! من به دخترانم سفارش کرده ام که هر شب سوره واقعه را بخوانند, چون از رسول خدا شنیدم که می فرمود: هرکس هر شب سوره واقعه را بخواند, هرگز فقر به او نمی رسد.به نقل از: الغدیر, ج9, ص5 و اسد الغابة, ج3, ص259
طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: طبع بلند روزی عثمان به عیادت عبدالله بن مسعود رفت و از او پرسید: از چه ناراحتی و شکایت داری؟ گفت: از گناهانم. پرسید: دلت چه می خواهد؟ گفت: رحمت پروردگارم را. گفت: بگو برایت طبیب بیاورند. گفت: طبیب بیمارم کرده است. عثمان گفت: دستور دهم عطایت را از بیت المال بپردازند ـ دو سال بود که عثمان عطایش را قطع کرده بود ـ عبدالله گفت: من دیگر به آن نیاز ندارم. موقعی که احتیاج داشتم ندادی حالا که احتیاج ندارم می دهی! عثمان گفت: پس از مرگت برای دخترانت خواهد بود. ابن مسعود گفت: مرا از فقر دخترانم می ترسانی! من به دخترانم سفارش کرده ام که هر شب سوره واقعه را بخوانند، چون از رسول خدا شنیدم که می فرمود: هرکس هر شب سوره واقعه را بخواند، هرگز فقر به او نمی رسد. به نقل از: الغدیر، ج9، ص5 و اسد الغابة، ج3، ص259،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:06 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظراتراهزن نماز خوان..
 
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
یكی از علماء از كربلا و نجف برمی گشت ولی در راه برگشت در اطراف كرمانشاه و همدان گرفتار دزدان شده و هر چه او و رفقایش داشتند، همه را سارقین غارت نمودند.

آن عالم می گوید : من كتابی داشتم كه سالها با زحمت و مشقّت زیادی آن را نوشته بودم و چون خیلی مورد علاقه ام بود در سفر و حضر با من همراه بود، اتفاقاً كتاب یاد شده نیز به سرقت رفت، به ناچار به یكی از سارقین گفتم من كتابی در میان اموالم داشتم كه شما آن را به غارت برده اید و اگر ممكن است آن را به من برگردانید زیرا بدرد شما نمی خورد

آن شخص گفت: ما بدون اجازه رئیس نمی توانیم كتاب شما را پس بدهیم و اصلاً حق نداریم دست به اموال بزنیم

لذا من به همراهی آن دزد به نزد رئیسشان رفتیم، وقتی وارد شدیم دیدم كه رئیس دزدها نماز می خواند. موقعی كه از نماز فارغ شد آن دزد به رئیس خود گفت:

این عالم یك كتابی بین اموال دارد و آن را می خواهد و ما بدون اجازه‎ی شما نخواستیم بدهیم

من به رئیس دزدها گفتم: اگر شما رئیس راهزنان هستید، پس این نماز خواندن چرا؟ نماز كجا؟ دزدی كجا؟ 

گفت:  درست است كه من رئیس راهزنان هستم ولی چیزی كه هست، انسان نباید رابطه‎ی خود را با خدا به كلّی قطع كند و از خدا تماماً روی گردان شود، بلكه باید یك راه آشتی را باقی گذارد. حالا كه شما عالمید به احترام شما اموال را برمی گردانیم 

و دستور داد همین كار را كردند و ما هم خوشحال با اموالمان به راهمان ادامه دادیم.

پس از مدّتی كه به كربلا و نجف برگشتم، روزی در حرم امام حسین - علیه السّلام - همان مرد را دیدم كه با حال خضوع و خشوع گریه و دعا می كرد. وقتی كه مرا دید شناخت و گفت:مرا می شناسی؟

گفتم: آری!

گفت: چون نماز را ترك نكردم و رابطه ام با خدا ادامه داشت، خدا هم توفیق توبه داده و از دزدی دست برداشتم و هر چه از اموال مردم نزد من بود، به صاحبانشان برگرداندم و هر كه را نمی شناختم از طرف آنها صدقه دادم و اكنون توفیق توبه و زیارت پیدا كرده‌ام.  

[كتاب پاداشها و كیفرها]
طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: راهزن نماز خوان.. بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم یكی از علماء از كربلا و نجف برمی گشت ولی در راه برگشت در اطراف كرمانشاه و همدان گرفتار دزدان شده و هر چه او و رفقایش داشتند، همه را سارقین غارت نمودند. آن عالم می گوید : من كتابی داشتم كه سالها با زحمت و مشقّت زیادی آن را نوشته بودم و چون خیلی مورد علاقه ام بود در سفر و حضر با من همراه بود، اتفاقاً كتاب یاد شده نیز به سرقت رفت، به ناچار به یكی از سارقین گفتم من كتابی در میان اموالم داشتم كه شما آن را به غارت برده اید و اگر ممكن است آن را به من برگردانید زیرا بدرد شما نمی خورد آن شخص گفت: ما بدون اجازه رئیس نمی توانیم كتاب شما را پس بدهیم و اصلاً حق نداریم دست به اموال بزنیم لذا من به همراهی آن دزد به نزد رئیسشان رفتیم، وقتی وارد شدیم دیدم كه رئیس دزدها نماز می خواند. موقعی كه از نماز فارغ شد آن دزد به رئیس خود گفت: این عالم یك كتابی بین اموال دارد و آن را می خواهد و ما بدون اجازه‎ی شما نخواستیم بدهیم من به رئیس دزدها گفتم: اگر شما رئیس راهزنان هستید، پس این نماز خواندن چرا؟ نماز كجا؟ دزدی كجا؟ گفت: درست است كه من رئیس راهزنان هستم ولی چیزی كه هست، انسان نباید رابطه‎ی خود را با خدا به كلّی قطع كند و از خدا تماماً روی گردان شود،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:05 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظراتوجدان مادر
 بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

 

عاصم بن حمزه گفت : جوانی را در مدینه دیدم که می گفت : ای خدای عادل حاکم ، میان من و مادرم به عدالت حکم کن ! چون خبر به عمر خطاب خلیفه دوم دادند او را احضار کرد و گفت : جوان ! چرا به مادر خود ، نفرین می کنی ؟ 
جوان گفت : یا امیرالمؤمنین (1) مادرم نه ماه مرا در شکم خود حمل کرده و دو سال کامل شیر داده ولی اکنون که رشد کرده ام و جوانی نورس شده ام و خوب و بد را تمیز می دهم و دست راست را از چپ می شناسم ، مرا از خود می راند و فرزند خود نمی داند ، و چنان می نماید که هرگز مرا ندیده است ! 
عمر گفت : مادرت کجاست ؟ 
جوان گفت : در سقیفه بنی فلان
عمر دستور داد: مادر جوان را حاضر کنند . ماءمورین زنی را با چهار برادر او آوردند . چهل نفر هم برای قسم خوردن آمدند و همگی گواهی دادند که این زن دختر است و شوهر نکرده و فرزندی ندارد . 
شهود توضیح دادند که این جوان دروغگو و منفور است و می خواهد این زن آبرومند را میان فامیل خود رسوا کند . 
عمر از جوان پرسید تو چه می گوئی ؟ 
جوان گفت : بخدا قسم این زن مادر من است . نه ماه مرا در شکم داشت و دو سال شیر داده است ، ولی حالا منکر فرزندی من می شود . 
عمر رو کرد به زن و گفت : این جوان چه می گوید ؟ 
زن گفت : یا امیرالمؤمنین ! بخدا و بحق محمد صلی الله علیه و آله وسلم که من این جوان را نمی شناسم و نمی دانم از چه فامیلی است ! این جوان دروغ می گوید و می خواهد مرا میان قبیله ام رسوا گرداند . 
من دختری از طایفه قریش هستم . هرگز شوهر نکرده ام و همچنان دست نخورده مانده ام ! و همانطور که خدا آفریده ، باقی هستم . 
عمر پرسید: آیا گواهانی برای اثبات مدعای خود داری ؟ 
زن گفت : آری این جماعت گواهان من هستند . 
سپس چهل مردی که همراه او آمده بودند ، جلو آمدند و گواهی دادند و ادعای زن را تاءیید کردند . 
عمر گفت : حال که چنین است این جوان را حبس کنید تا در باره گواهان رسیدگی شود . اگر معلوم شد موضوع حقیقت دارد و این جوان به دروغ خود را فرزند این زن می داند ، باید حد مفتری را بر او جاری ساخت . 
به دنبال این فرمان ماءمورین دست جوان را گرفتند و به طرف زندان بردند . در بین راه به امیرالمؤمنین علی علیه السلام برخورد نمودند . 
تا جوان نظرش به امیر مؤمنان علیه السلام افتاد فریاد زد ای پسر عم رسول خدا به داد من برس ! من جوانی مظلوم هستم و خلیفه دستور داده مرا زندانی کنند . 
حضرت دستور داد جوان را برگردانند نزد عمر . وقتی برگشتند عمر گفت : مگر من نگفتم او را بزندان ببرید ، چرا برگردانیدید ؟ 
ماءمورین گفتند: به دستور علی برگشتیم . زیرا تو به ما سفارش کرده ای که در این قبیل موارد با نظر علی مخالفت نکنیم . عمر نیز دم فرو بست و حرفی نزد . 
علی علیه السلام فرمود: مادر این جوان را حاضر کنید . وقتی آن زن آمد حضرت پرسید تو چه می گوئی ؟ او هم بیانات خود را شرح داد . 
حضرت به عمر گفت : اجازه می دهی من درباره ایشان قضاوت کنم ؟ عمر گفت : سبحان الله ! چگونه اجازه ندهم با اینکه از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم شنیدم می فرمود: داناترین شما علی بن ابیطالب است . 
سپس حضرت از زن پرسید: گواهانی داری که ادعای تو را گواهی کنند ؟ 
زن گفت : آری این چهل نفر هم دعوی زن را گواهی کردند . 
چون کار به اینجا رسید امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: امروز درباره شما حکمی صادر می کنم که موجب خشنودی خدا و پیغمبر باشد . 
آنگاه از زن پرسید: سرپرست تو کیست ؟ 
گفت : برادرانم هستند که در اینجا ایستاده اند . 
حضرت از برادران زن پرسید: آیا رضایت می دهید که من درباره خواهر شما حکمی صادر کنم ؟ گفتند: آری . 
علی علیه السلام حضار را مخاطب ساخت و گفت : ای مردم ! من خدا را شاهد می گیرم و شما را به گواهی مطلبم ، همگی شاهد باشید که من این زن را به چهارصد درهم از مال خودم به این جوان تزویج کردم . 
ای قنبر ! برو و درهمها را بیاور ! قنبر ، غلام حضرت رفت و درهمها را آورد . 
حضرت فرمود: درهمها را بریز در دامن این جوان و به او هم گفت : آنها را بریز در دامن زن خود و دستش را بگیر و برو به خانه ات ! و تا غسل نکنی نباید نزد ما بیایی ! ! 
همینکه زن این سخنان را شنید فریاد زد و گفت : امان ! امان ! ای پسر عم پیغمبر خدا ! آیا می خواهی من در آتش دوزخ بسوزم ؟ بخدا ، این پسر من است ! ! 
حضرت فرمود: چرا قبلا اقرار نکردی ؟ 
زن گفت : ای پسر عم رسولخدا ! من تقصیر ندارم . مرا به مردی ناکس و فرومایه تزویج کردند ، و از او این پسر را آوردم . 
وقتی شوهرم مرد و این پسر به سن بلوغ رسید . برادران و کسان من گفتند: باید این پسر را از خود نفی کنم . من هم از ترس برادرانم فرزندی او را انکار کردم . 
بخدا این جوان پسر من است . دلم بخاطر اندوه او بریان است و می سوزم و می سازم ! حضرت دستور داد ، زن دست پسر خود را بگیرد و با آزادی با هم زندگی کنند و از برادرانش واهمه نداشته باشد . 
چون قضاوت حضرت به انجام رسید ، عمر با صدای بلند گفت : لولا علی لهللک عمر(2) اگر علی نبود عمر به هلاکت می رسید

 

1- باید دانست که به عمر امیرالمؤمنین می گفتند و این لقب بعدها نیز بر همه خلفا اطلاق شد. ولی در نظر ما شیعیان و روایاتی که از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم از شیعه و سنی روایت شده لقب امیرالمؤمنین را پیغمبر خود به علی علیه السلام داد و فرمود: که به علی بعنوان امیرالمؤمنین سلام کنید.
2- قضاوت های امیرالمؤمنین علیه السلام ، شیخ ذبیح الله محلاتی به نقل از تهذیب شیخ طوسی و مناقب ابن شهر آشوب و کتاب سیاست شرعیه ابن قیم حنبلی
طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: وجدان مادر بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم عاصم بن حمزه گفت : جوانی را در مدینه دیدم که می گفت : ای خدای عادل حاکم، میان من و مادرم به عدالت حکم کن ! چون خبر به عمر خطاب خلیفه دوم دادند او را احضار کرد و گفت : جوان ! چرا به مادر خود، نفرین می کنی ؟ جوان گفت : یا امیرالمؤمنین (1) مادرم نه ماه مرا در شکم خود حمل کرده و دو سال کامل شیر داده ولی اکنون که رشد کرده ام و جوانی نورس شده ام و خوب و بد را تمیز می دهم و دست راست را از چپ می شناسم، مرا از خود می راند و فرزند خود نمی داند، و چنان می نماید که هرگز مرا ندیده است ! عمر گفت : مادرت کجاست ؟ جوان گفت : در سقیفه بنی فلان عمر دستور داد: مادر جوان را حاضر کنند . ماءمورین زنی را با چهار برادر او آوردند . چهل نفر هم برای قسم خوردن آمدند و همگی گواهی دادند که این زن دختر است و شوهر نکرده و فرزندی ندارد . شهود توضیح دادند که این جوان دروغگو و منفور است و می خواهد این زن آبرومند را میان فامیل خود رسوا کند . عمر از جوان پرسید تو چه می گوئی ؟ جوان گفت : بخدا قسم این زن مادر من است . نه ماه مرا در شکم داشت و دو سال شیر داده است، ولی حالا منکر فرزندی من می شود . عمر رو کرد به زن و گفت : این جوان چه می گوید ؟ زن گفت : یا امیرالمؤمنین ! بخدا و بحق محمد صلی الله علیه و آله وسلم که من این جوان را نمی شناسم و نمی دانم از چه فامیلی است ! این جوان دروغ می گوید و می خواهد مرا میان قبیله ام رسوا گرداند . من دختری از طایفه قریش هستم . هرگز شوهر نکرده ام و همچنان دست نخورده مانده ام ! و همانطور که خدا آفریده، باقی هستم . عمر پرسید: آیا گواهانی برای اثبات مدعای خود داری ؟ زن گفت : آری این جماعت گواهان من هستند . سپس چهل مردی که همراه او آمده بودند،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:04 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظرات


امام حسین علیه السلام و ساربان(احسان)
امام صادق علیه السلام فرمود : زنی در كعبه طواف می كرد و مردی هم پشت سر آن زن می رفت . آن زن دست خود را بلند كرده بود كه آن مرد دستش را به روی بازوی آن زن گذاشت ؛ خداوند دست آن مرد را به بازوی آن زن چسبانید . 
مردم جمع شدند حتی قطع رفت و آمد شد . كسی را به نزد امیر مكه فرستادند و جریان را گفتند . او علما را حاضر نمود ، و مردم هم جمع شده بودند كه چه حكم و عملی نسبت به این خیانت و واقعه كنند ، متحیر شدند ! امیر مكه گفت : آیا از خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله كسی هست ؟ 
گفتند : بلی حسین بن علی علیه السلام اینجاست . شب امیر مكه حضرت را خواستند و حكم را از حضرتش پرسیدند . 
حضرت اول رو به كعبه نمود و دستهایش را بلند كرد و مدتی مكث فرمود : و بعد دعا كردند . سپس آمدند دست آن مرد به قدرت امامت از بازوی آن زن جدا نمودند . 
امیر مكه گفت : ای حسین علیه السلام آیا حدی نزنم ؟ گفت : نه . 
صاحب كتاب گوید : این احسانی بود كه حضرت نسبت به این ساربان كرد اما همین ساربان در عوض خوبی و احسان حضرت در تاریكی شب یازدهم به خاطر گرفتن بند شلوار امام دست حضرت را قطع كرد
رهنمای سعادت 1/36 - شجره طوبی ص 422

طبقه بندی: داستان اموزنده، 
برچسب ها: امام حسین علیه السلام و ساربان(احسان) امام صادق علیه السلام فرمود : زنی در كعبه طواف می كرد و مردی هم پشت سر آن زن می رفت . آن زن دست خود را بلند كرده بود كه آن مرد دستش را به روی بازوی آن زن گذاشت ؛ خداوند دست آن مرد را به بازوی آن زن چسبانید . مردم جمع شدند حتی قطع رفت و آمد شد . كسی را به نزد امیر مكه فرستادند و جریان را گفتند . او علما را حاضر نمود، و مردم هم جمع شده بودند كه چه حكم و عملی نسبت به این خیانت و واقعه كنند، متحیر شدند ! امیر مكه گفت : آیا از خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله كسی هست ؟ گفتند : بلی حسین بن علی علیه السلام اینجاست . شب امیر مكه حضرت را خواستند و حكم را از حضرتش پرسیدند . حضرت اول رو به كعبه نمود و دستهایش را بلند كرد و مدتی مكث فرمود : و بعد دعا كردند . سپس آمدند دست آن مرد به قدرت امامت از بازوی آن زن جدا نمودند . امیر مكه گفت : ای حسین علیه السلام آیا حدی نزنم ؟ گفت : نه . صاحب كتاب گوید : این احسانی بود كه حضرت نسبت به این ساربان كرد اما همین ساربان در عوض خوبی و احسان حضرت در تاریكی شب یازدهم به خاطر گرفتن بند شلوار امام دست حضرت را قطع كرد رهنمای سعادت 1/36 - شجره طوبی ص 422،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:03 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظرات
تعداد کل صفحات : 132 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب دیسک گلف
  • وب بازی سیاه
  • وب خلیج
  • وب نگاه چت