تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب مهر 1395

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1395 08:27 ب.ظ
فواید و عوارض نیترات

نیتریت و نیترات و عوارض آن در آب آشامیدنی

بسیار ی از مردم دررابطه با وجود نیترات در آب های آشامیدنی سؤالاتی را مطرح میکنند،نتایج پایش کیفی آبهای زیرزمینی پنسیلوانیا حاکی از غلظت کم نیترات درآبها میباشد، اما درمناطق کشاورزی غلظت نیتروژن –نیترات بیشتر از حد مجاز اعلام شده توسط EPA ،10 میلی گرم درلیترمیباشد ( حد مجاز نیترات بر حسب نیتروژن- نیترات 10 میلی گرم درلیتر و برحسب یون نیترات 50 میلی گرم در لیتر میباشد.). بعلاوه محل های دفع فاضلاب ، دفع مواد زائد جامد ، سپتیک ،دفن زباله ،‌میتواند از علل غلظت بالای نیتروژن – نیترات در آبهای آشامیدنی باشد.نیتروژن یکی از اجزاء اصلی پروتئین مورد نیاز موجودات زنده است ، در محیط زیست به فرم های مختلف درآب وجود دارد و فرم آن نیز در چرخه ازت تغییر می کند، به هر حال افزایش غلظت نیترات و نیتریت در آب های آشامیدنی خطراتی را از نظر سلامتی بالاخص برای کودکان و زنان بار دار دارد.منابع نیترات در آبهای آشامیدنی :


نیتروژن بعنوان یک ماده مغذی ( کود) به مقدار زیاد در چمنزار وباغات و محصولات کشاورزی کاربرددارد علاوه بر کود، نیتروژن ،در خاک به فرم آلی از تجزیه گیاهان و حیوانات بوجود می آید . فرمهای مختلف نیتروژن درخاک توسط باکتریها به نیترات (یون NO3)تبدیل میشود. مطلوب این است که نیتروژن به فرم نیترات جذب گیاهان شود.به هر حال نیترات ، به راحتی با عبور آب از لایه های خاک به زمین نفوذ پیدا کرده و در اثر بارش یاآبیاری های شدید ، به ریشه گیاهان و نهایتاً به آبهای زیر زمینی می رسد. نیترات در آبهای زیر زمینی یا از منابع نقطه ای مانند دفع فاضلاب ، دامداریها و یا منابع غیر نقطه ای مانند مصرف کود کشاورزی در پارک ها ، زمین های گلف ،‌چمن زارها و باغات نشا ت میگیردو یا طبیعی اتفاق میافتد. حفر چاه آب در محل مناسب و بهسازی آن میتواند در کاهش بار آلودگی به نیترات مؤثر باشد.


نشانه های نیترات :

نیترات بدون رنگ ،‌بدون بو و بدون طعم بوده و در آبهای آشامیدنی بدون آزمایش قابل تشخیص نمیباشد لذاپیشنهاد می گردد، آب مصرفی گروه سنی کودکان ، زنان باردار،‌مادران شیرده و سالمندان آزمایش ونیترات آن محاسبه گردد.گروه ها ی مذکور جز ء گروه های در معرض خطرآلودگی آب به نیترات و نیتریت هستند.نیترات بطور طبیعی در حدغلظت کمتر از حد مجاز ، در آبهای آشامیدنی و آبهای زیرزمینی وجود دارد . آزمایش اولیه ، برای تعیین میزان نیترات منابع آب ضروری است ، بنا براین اگر تا کنون نیترات منابع آبی آزمایش نگردیده ، لازم است آزمایش اولیه انجام گیرد . هر نوع فعالیتی در نزدیک چاه های آب میتواند سبب آلودگی شود.در صورت وجود منابع نقطه ای آلوده کننده مانند محل زندگی دام ها، محل دفع فاضلاب درمجاورت چاه های خانگی ، لازم است حداقل سالی یک بار آزمایش نیترات انجام و با پایش کیفی آن تغییرات غلظت نیترات بررسی گرددودر صورتیکه چاه درمعرض منابع غیر نقطه ای مانند کاربرد کودهای کشاورزی قرار گرفته باشد ، پایش کیفی برای بررسی تغییرات غلظت نیترات کمتر مورد نیاز میباشد ، حداقل هر دو یا سه سال یکبار،‌بمنظور بررسی ضریب افزایش غلظت نیترات باید آزمایش شوند ( نیتریت،نیترات،آمونیاک،TKN) و اگر کودیا فضولات حیوانی در اطراف منابع آب پراکنده شده باشد باید هر چه سریعتر نسبت به جمع آوری و دفع آن اقـدام و آب چاه ( منبع آب) آزمایش گردد. متاسفانه ، نیترات ناشی از پراکندگی کود یا فضولات حیوانی دراطراف منابع آب ،ممکن است نتواند به سرعت در لایه های خاک حرکت و به آب نفوذ پیدا کند ، بنا بر این بمنظور بررسی اثرات آلوده کننده ها ، آزمایش سالیانه نیترات جهت پایش کیفی آن توصیه میگردد.


اثرات زیان بار بر سلامتی :


خطر اولیه نیترات در آبهای آشامیدنی زمانی اتفاق میافتد که در دستگاه گوارش فرم نیترات به نیتریت تبدیل شود .نیتریت باعث اکسید شدن آهن موجود در هموگلوبین گلبولهای قرمز شده ونهایتا نمی تواند اکسیژن را با خود حمل کند،به این حالت متهموگلوبینمیا گویند (بعضی آن را بعنوان سندرم کودکان آبی شناخته اند) در صورت عدم حضور اکسیژن ، سلولهای بدن ممکن است بمیرند ویا‌ پوست کبود شود. در افراد بالای یکسال ،توانایی سریع تبدیل متهموگلوبین به هموگلوبین وجود دارد و علی رغم سطح بالای نیترات و نیتریت ، مقدار متهموگلوبین در سلولهای قرمز خون کمتر باقی می ماند، به هر حال در کودکان زیر شش ماه ، سیستم آنزیمی آنها به دلیل عدم تکامل ، توانایی کاهش متهموگلوبین به هموگلوبین را ندارند و متهموگلوبینمیا اتفاق میافتد. همچنین در افراد سالمند که به دلایلی سیستم آنزیمی آنها صدمه دیده ممکن است ، همین اتفاق بیافتد.درسال 1962 ، انجمن بهداشت عمومی امریکا: حد مجاز نیترات درآب آشامیدنی را بر حسب نیتروژن 10 میلی گرم در لیتر( بر حسب نیترات 50 میلی گرم در لیتر)توصیه نمود .این استاندارد بمنظور حفظ سلامت کودکان، براساس دانسته های قابل دسترس تعیین شد ، عامل بالقوه خطرناک دیگر برای سایر افراد بستگی به واکنش های فردی و دریافت نیتریت و نیترات از همه منابع دارد. در طی دوره سال های 1992-1970 ایالات متحده ، دربررسی زمین شناسی ، میزان نیتروژن – نیترات 9% از چاههای خصوصی را بیشتر از حد مجاز 10 میلی گرم درلیتر بر حسب نیتروژن اعلام نمود. از آن زمان به بعد سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) حداکثر سطح مجاز نیترات در آب آشامیدنی را بر حسب نیتروژن نیترات 10 میلیگرم درلیتر( برحسب یون نیترات 50 میلی گرم درلیتر)و سطح مجاز نیتروژن- نیتریت 1 میلی گرم درلیتر( بر حسب یون نیتریت 3 میلی گرم در لیتر) پذیرفت .در بررسی های بعدی برای تغییر استانداردها ، دلایلی برای تغییر آن وجود نداشت ، به هر حال تعیین سطح دقیق غلظت نیتروژن در آب برای اعلام سالم یا ناسالم بودن آن مشکل است. مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرداین است که نیتروژن ممکن است از غذا و یا سایر منابع دیگر نیز دریافت گردد .علی رغم اینکه حداکثر سطح مجاز ( MCL)) نیتروژن _ نیترات در آب آشامیدنی 10 میلیگرم درلیتر( برحسب نیترات 50 میلی گرم درلیتر)تعیین شده ، موارد ی از تماس کودکان با آبهای آشامیدنی بالاتر از حد مجاز وجود داشته که متهموگلوبینمیا در بین آنان مشاهده نشده است .راهنمای قطعی برای اینکه در یک محدوده خاص متهموگلوبینما رخ دهد ،تعیین نشده است. بنا بر این بهتر است در صورتیکه نیترات آب بیشتر از حدمجاز باشد ، برای تهیه غذا و شیر کودکان از سایر منابع آبی دیگر استفاده نمود، همچنین ، گزارشاتی مبنی بر نقص هایی در هنگام زایمان به دلیل مصرف آب آشامیدنی آلوده به نیترات وجود دارد .بنابر این توصیه میگردد ، مادران باردار از آب آشامیدنی که نیترات آن بالاتر از حد مجاز است مصرف ننمایند. همچنین توصیه میگردد مادران شیر ده نیز به دلیل انتقال نیترات از راه شیر به بچه ، از آبهای دارای نیترات بالاتر از حد مجاز مصرف ننمایند.در افراد بزرگسال که در معرض محدوده بالاتر از میزان تعیین شده ،قرار گرفته اند اثرات سوء بر سلامت آنان کمتر مشاهده شده است و بدون اینکه اثرات سمی داشته باشند میتوانند آبهای آشامیدنی با غلظت بالاتر رامصرف نمایند .اما چون ممکن است درمدت زمان طولانی مصرف آبهای دارای نیترات بالا ، اثرات مزمن بر جای بگذارد ،توصیه می شود که کمتر مصرف شود .اگر به استناد نتایج آزمایشات ، سطح نیترات آب بالاتر از حدمجاز اعلام شدو فقط بزرگسالان یا بچه های بزرگتراز آن آب مصرف می کنند لازم است با پزشک محل مشورت وتوصیه های درمانی را مد نظر قرارداد.خطر بروز سرطان درآبها و یا غذاهایی که نیترات ونیتریت داشته اند ،گزارش شده است ،احتمالاً نیترات در بدن با آمین ها یا آمیدها واکنش نشان داده ونیتروز آمین تشکیل می شود که عامل شناخته شده سرطان میباشد. قبل از تشکیل نیتروز آمین ،نیترات باید به نیتریت تبدیل شود.اهمیت خطربروز سرطان به دلیل وجود نیترات در آبهای آشامینی شناخته شده نیست .آلودگی باکتریولوژیکی در آب ممکن است بطور خاصی به قابلیت حضور نیترات در آب کمک کند منابع آبهای آشامیدنی که نیترات آن بر حسب نیتروژن بالاتر از 10 میلیگرم درلیتر( برحسب نیترات 50 میلی گرم درلیتر) می باشد ،باید از نظر آلودگی باکتریولوژیکی نیز آزمایش شوند .وجود هم نیترات و هم آلودگی باکتریولوژیکی ،در چاههای غیر بهسازی، ممکن است به دلیل نفوذ آبهای سطحی، مواد زائد جامد، فاضلاب یا منابع دیگر باشد  


آزمایشات :

آزمایش آب برای تعیین میزان نیترات ، توسط یکی از مراکز پایش کیفی ادارات محیط زیست ، آزمایشگاههای مراکزبهداشت شهر یا استان یا آزمایشگاههای خصوصی ضروری است .آزمایشگاهی باید انتخاب گردد که کیت مناسب راجهت تعیین میزان نیترات داشته باشد ،این کیت شامل بطری استریل نمونه برداری، فرم ثبت اطلاعات ،دستورالعمل نمونه برداری و جعبه ارسال نمونه می باشد. دستورالعمل نمونه برداری ، بمنظور نحوه نمونه گیری نیزباید تهیه شود.نمونه برداری بر اساس دستورالعمل مربوطه و با دقت کامل بنحویکه نمونه بدست آمده نماینده کل نمونه باشد، باید انجام گیردو سپس نمونه با مشخصات کامل، فوراً به آزمایشگاه ارسال گردد. از ارسال نمونه در آخر هفته یا تعطیلات اجتناب کنید ،اگر چه کیت های صحرایی برای اندازه گیری میزان غلظت نیترات دردسترس است اما دقت آنها به اندازه روش های آزمایشگاهی نیست چرا که حضورمواد شیمیایی و یا تغییر درجه حرارت ممکن است در زمان استفاده از کیت ،بر روی نتایج آن تاثیر بگذارد .تستهای آزمایشگاهی ،نتایج دقیق و قابل اعتمادی راارائه میدهند.


تفسیرنتایج آزمایشگاهی :


غلظت نیترات بر حسب میلی گرم در لیتر یا قسمت در میلیون  (ppm)   گزارش می گردد . بعضی از آزمایشگاهها نیترات رابر حسب نیتروژن –نیترات ( N-NO3) بیان می کنند ،که منظور مقدار نیتروژن در نیترات می باشد و بعضی از آزمایشگاهها کل نیترات را (NO3) گزارش می دهند. .برای اطمینان ،گزارشات را بر اساس میزان نیتروژن- نیترات یا یون نیترات کنترل کنید و آن را در سیستم گزارش دهی مقایسه کنید ، بر حسب نیتروژن –نیترات 10 میلی گرم درلیتر وبر حسب یون نیترات 50 میلی گرم در لیتر تعیین شده است.سازمان حفاظت محیط زیست آزمایش منظم را برای تعیین نیترات و نیتریت در سیستم آبرسانی عمومی ضروری دانسته و نتایج بایستی در دسترس متولیان امر قرار گیرد .اگر نتایج تست، حاکی از افزایش غلظت نیترات بالاتر از حدمجاز استاندارد باشد، ،به معنی اعلام خطر بوده و تصفیه باید انجام گیرد .اغلب برای تصفیه، آب رابا منبع آب دیگر که میزان نیترات آن کمتر از حد مجاز است مخلوط نموده ( اختلاط) تا به حد متوسط و یا حد استاندارد EPA برسد.  

انتخاب ها:

دوگزینه اصلی برای زمانیکه نیترات منابع آب مصرفی بالاتر از حد استاندارد باشد وجود دارد :جایگزین نمودن منابع آبی دیگر یا کاربردبعضی از روشها ی تصفیه برای حذف نیتراتقبل از تعیین منابع آبی جایگزین و یا حذف نیترات ، پیش بینی لازم برای هزینه مورد نیاز تهیه تجهیزات تصفیه و یا منابع جایگزین باید انجام گیرد. اگر آلودگی نیترات مربوط به محل نگهداری دام یا فاضلاب انسانی باشد ضروری است که با حفر چاه در محل دیگر و یا چاه عمیق تر دریک سفره زیرزمینی دیگر، منابع آبی کافی را تهیه نمود.اگر منبع آبی که میزان نیترات آن بیشتر ازحد مجاز است ، ازنوع چاه های کم عمق باشد ، ممکن است لایه های عمیق تر آلوده نشده باشد بنابراین ،سفره های عمیق تر آب بوسیله لایه های خاک رس یا لایه های غیر قابل نفوذ بمنظور جلوگیری از نفوذ آلودگی آب به سفره های پایین تر باید محافظت گردد. چاه باید به نحوی بهسازی گردد که مانع نفوذ آلودگی به آن گردد که میتوان با دوغاب سیمان سطح داخلی آن راغیر قابل نفوذ کرد. چاههای جدید برای کاربرد منابع آب انسانی باید دارای استانداردهای لازم باشند. چاه باید کاملاً از هر نوع منابع آلاینده دور باشد.  


تصفیه :

نیترات به سه روش از آب حذف می گردد : تقطیر _ اسمز معکوس _تبادل یونی،تجهیزات موردنیاز برای این فرآیندها از طریق سازنده های متعدد قابل دسترسی است .فیلترهای جذب کربن ، فیلترهای مکانیکی از انواع مختلف واستانداردهای سختی گیری آب ،نیتروژن و نیترات را حذف نمیکنند.فرآیند تقطیر شامل گرم کردن آب تا نقطه جوش ، جمع آوری و متراکم کردن بخارات باسیم پیچ فلزی ،‌که تقریباً در این فرآیند 100٪ نیتروژن –نیترات حذف می شود.تنها با جوشاندن آب، غلظت نیترات کاهش نمی یابد بلکه مرحله جمع آوری و متراکم نمودن بخارات آب جوشیده است که نیترات را حذف می نماید وآب بدون نیترات بدست می آید.در فرآیند اسمز معکوس ، با فشار، آب را از میان غشاء نیمه تراوا عبور میدهندو.در حین عبور آب از فیلتر ، آلودگی نیترات حذف می گردد . مطابق اظهارات سازندگان حدود 95-85٪ نیترات به روش اسمز معکوس حذف می گردد. میزان حذف واقعی ممکن است متفاوت باشد که به کیفیت آب ورودی ،سیستم فشار و درجه حرارت آب بستگی دارد.فرایند تبادل یونی برای حذف نیترات بر اساس همان روش سبک کننده های آب خانگی عمل می کند. طبق استاندارد سبک کننده های آب ،یون کلسیم ومنیزیوم با یون سدیم تعویض می گردد .به هر حال در فرآیند حذف نیترات ،آنیون ها با رزین های مورد استفاده تعویض و در حین عبور از رزین ها ،یون های کلراید جایگزین یون های سولفات و نیترات می شود. از آنجا ئیکه رزین هایی که با آنیون ها مبادله می شوند ،در اولویت انتخاب ،سولفات را به نیترات ترجیح می دهند. میزان سولفات در آب ، یکی از فاکتورهای مهم درکارآئی سیستم تبادل یونی برای حذف نیترات می باشد.کلیه روشهای فوق بمنظور حذف نیترات در آب ،نسبتاً پر هزینه میباشند، هم هزینه اولیه و هم هزینه بهره برداری باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه بهره برداری شامل : انرژی مورد نیاز برای بهره برداری سیستم ، آب مورد نیاز سیستم شستشو فیلترها، تعمیرات و نگهداری عمومی. صرفنظر از کیفیت تجهیزات خریداری شده ، ممکن است بهره برداری از سیستم رضایت بخش نباشد ، مگر اینکه نگهداری آن مطابق با توصیه سازنده باشد. نگهداری تجهیزات شامل تمیز کردن دوره ای و تعویض بعضی ازقطعات آن بوده و همچنین هزینه های نصب تجهیزات نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.


خلاصه :


نیترات در آبهای آشامیدنی بالاخص برای کودکان میتواند مشکل ساز باشد. آزمایش آب تنها راهی است که غلظت نیترات را تعیین وبر اساس نتیجه آن می توان حدقابل قبول یا غیر قابل قبول استاندارد را تعیین نمود ،برای جلوگیری از آلودگی نیترات در آبهای آشامیدنی ، راهکار اصلی همان انتخاب محل مناسب برای حفرچاه وبهسازی آ ن میباشد .مدیریت صحیح وکاربردی میتواند خطر آلودگی را در مناطقی که کود و فضولات حیوانی وجود دارد ،‌کاهش دهد و به حفظ و ایمنی منابع آب کمک نماید. اگر نیترات در آب آشامیدنی بالاتر از حد استاندارد باشد باید منبع جایگزین دیگر انتخاب شود و یا نسبت به تصفیه آب اقدام نمود . منبع آب جایگزین ممکن است آبهای بطری شده بخصوص برای تهیه غذای کودکان یا یک چاه جدید در یک موقعیت دیگرباشد تصفیه آب هم شامل تقطیر، اسمز معکوس و تبادل یونی است .

نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 2 مهر 1395 03:00 ب.ظ


درمان واژه یابی

 


نوک زبونمه ها! چند دفعه از این عبارت استفاده کرده اید یا آنرا از دیگران شنیده اید. اغلب اوقات زمانی که ما به نواقص واژه یابی نگاه می کنیم آنرا یک مشکل در بزرگسالان در نظر میگیریم, با این حال متعجب خواهید شد که چه تعداد از کودکان از جمله کودکان کاملا خردسال (4+ سال) تحت تاثیر آن هستند.

 

آیا می دانستید که " تا 7% از کودکان نیازهای زبانی ویژه ای دارند و حدود 25% کودکانی که برای خدمات حمایت زبانی مراجعه می کنند دچار مشکلات واژه یابی هستند؟ (WFD; Dockrell et al., 1998)

 

اگر شما در انجمن های مختلف گفتار و زبان های و انجمن ها مرتبط آموزشی شرکت کنید شما اغلب ممکن است به نوعی از این پرسش روبرو شوید: "چگونه می خواهید مشکلات واژه یابی یک کودک را ارزیابی و درمان کنید؟" قبل از اینکه من  توصیه های را در این مورد ارائه کنم قصد دارم می اندکی درباره اینکه مشکل واژه یابی چیست و همچنین تاثیر عدم درمان آن بر روی کودکان صحبت کنم.

 

خب, نواقص واژه یابی به چه صورتی در کودکان خود را نشان می دهد؟ در واقع به شکل های مختلف! برای شروع آنها می توانند در سطح کلمه، سطح مکالمه و یا هر دو رخ دهند. در زیر چند نمونه از خطاهای سطح کلمه ( برگرفته از ژرمن، 2005) عبارتند از:

 

الگوی خطای  1- خطاهای معنایی مرتبط به لما (lemma)

" لغزش های زبانی" یا جانشینی های کلمات معنایی مانند. گرگ → روباه ؛

الگوی خطای 2 – خطاهای وقفه ای مرتبط به فرم

"نوک زبان ها" یا پاسخ هایی که مشخصه آنها انسداد ، مکث، یا پر کننده ها (um، ah، و غیره)، تکرارها، نظرات فرازبانی یا فراشناختی مانند "من می دانم"، "من نمی دانم"، و غیره باشد.

الگوی خطای 3 – خطاهای واجشناختی مرتبط به فرم یا بخشی از کلمه (form-segment)

. "پیچیدن زبان" که شامل حذف، جانشینی و اضافه کردن واج ها است مانند  cactus  catus  ؛ opotus octopus  ، و غیره

 

 

 

مورد پیچیده تر از بالا می تواند سرعت بازیابی باشد (تاخیر یا عدم تاخیر). یعنی سرعتی که طی آن کلمات بازیابی می شوند و همچنین صحت / عدم صحت بازیابی آنها هنگامی که کلمات را بازیابی می کنند. علاوه بر این، تعدادی از ویژگی های ثانویه نیز ممکن است نقش داشته باشند از جمله ژست ها (به عنوان مثال، تقلید یک کلمه، ناامیدی، و غیره) و همچنین بیانات شفاهی اضافی (اظهارنظرهای فرازبانی و فراشناختی).

 

در سطح گفتمان، دانش آموزان دچار نواقص واژه یابی معمولا در یکی از این دودسته قرار می گیرند: کاربران تولید زبانی توانا در مقابل کاربران تولید زبانی ضعیف. در حالی که ممکن است نیمرخ زبان روایتی آنها (سطح narration)  دارای مکث های مکرر، پر کننده ها، و همچنین اصلاح و تکرار کلمات و عبارات باشد.

 

علاوه بر اینع نواقص بازیابی واژه به گفتمان محدود نیستند, بلکه در تکالیف خواندن نیز مشاهده می شوند. در اینجا, مسائل واژه یابی ممکن است به صورت حذف کلمات یا تقریبا رفتارهای شبه لکنت/شتابان گویی بروز کنند. ژرمن و نیون (2007, 2005) بطرزجالبی پی بردند که دانش آموزان دارای مشکلات واژه یابی می توانند با موفقیت کلماتی را که طی تکالیف خواندن شفاهی حذف کرده اند, در تکالیف خواندن بی صدا بطورصحیح شناسایی کنند.

 

 

 

علاوه بر این، کسری کلمه بازیابی به گفتمان محدود نمی شود، آنها نیز در وظایف خواندن پیدا شده است. مسائل کلمه پیدا کردن وجود دارد ممکن است به عنوان کلمات حذف و یا تقریبا لکنت زبان آشکار / ریختن مانند رفتارها. جالب توجه است آلمان و نیومن (2005؛ 2007) دریافتند که دانش آموزان با کلمه مشکلات بازیابی قادر به موفقیت صحیح کلمات آنها در طول وظایف خواندن شفاهی در وظایف به رسمیت شناختن خواندن سکوت از دست رفته را تشخیص دهد.

 

مشکل در بیان شفاهی منسجم می تواند اثر مخرب  قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی کودک، روابط اجتماعی و در نهایت اعتماد به نفس او داشته باشد، که بدون مداخله مناسب به طور بالقوه ممکن است به عملکرد ضعیف در مدرسه و همچنین مسائل روحی و روانی (به عنوان مثال، اضطراب، افسردگی، و غیره) منجر شود.

 

خب!, چگونه می توان نواقص واژه یابی را مورد ارزیابی قرار داد؟ لطفا توجه داشته باشید که آزمون های جامع زبانی رایج انتخاب خوبی برای ارزیابی نواقص واژه یابی نیست.  برای مثال اگرچه ممکن است شما متوجه برخی خطاهای واژه یابی طی آزمون CELF-5 شوید ، اما شما احتمالا نیازمند استفاده از آزمون های تخصصی به منظور ارزیابی واژه یابی در سطح کلمه و گفتمان خواهید بود. در حال حاضر سه آزمون استاندارد برای این منظور وجود دارد: 1-Test of Word Finding Third Edition,  2- The Test of Adolescent/Adult Word Finding 3- The Test of Word Finding In Discourse created by Dr. Diane German (available via PRO-ED).

 

با این حال، در زمان عدم دسترسی به این آزمون ها، شما می توانید با استفاده تغییراتی در آزمون های استاندارد و همچنین ارزیابی های روایت غیررسمی  پایین, واژه یابی را در هر دو سطح کلمه و سطح روایت ارزیابی کنید.

 

به عنوان مثال، شما می توانید از آزمون Expressive One Word Picture Vocabulary Test ((EOWPVT به منظور ارزیابی کارآمدی بازیابی کلمه دانش آموز در بافت تک کلمه استفاده کنید. در اینجا، هدف ما لزوما ارزیابی دانش واژگان بیانی آنها نیست بلکه هدف پی بردن به نوع خطاهای واژه یابی دانش آموزان در هنگام تلاش آنها برای یادآوری کردن صحیح کلمات تصویری ارائه شده است. بسته به میزان نوافص واژه یابی کودک شما می توانید برخی اطلاعات بسیار مفید را از اجرای این آزمون کسب کنید.

 

حالا از کجا می توانیم اطلاعات مبتنی بر شواهد معتبر راجع به استراتژی های ارزیابی و درمانی موثر مربوط به نواقص واژه یابی را پیدا کنیم؟ پاسخ من این است که همواره از منابع فراهم شده توسط "ملکه واژه یابی!" یعنی دکتر دایان جرمن(Dr. Diane German)  استفاده کنید، که تحقیقات گسترده ای را بر روی این موضوع خاص انجام شده است. از وبسایت او که عنوانش واژه یابی است استفاده کنید (http://www.wordfinding.com/)

 

 

 


برچسب ها: درمان واژه یابی،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 2 مهر 1395 01:19 ق.ظ


1. ریشه زنجبیل تازه که حاوی منیزیم، فسفر، پتاسیم و ویتامین ها است به ساخت موهای  قوی تر، سالم و درخشانتر کمک می کند .

2.  ریشه زنجبیل نه تنها موهای شم را سالم و قوی تر می کند بلکه آنیک درمان موثر برای ریزش مو است زیرا  ریشه های مو  را تقویت می کند .

3. شوره سر یکی از شایع ترین مشکلات مو و پوست سر است که زنان رنج می برند. زنجبیل به شما کمک می کند که از مشکل شوره سر خلاص شوید. بهترین روش استفاده  استعمال روغن زنجبیل همراه با روغن زیتون بر روی پوست سر خود است و اجازه که یک شب روی سر شما بماند.

4. زنجبیل دارای برخی از ترکیبات بسیار مفید  است که  با خشکی مو مقابله می کند. زنجبیل به طور طبیعی باعث می شود پوست سر شما  سالم و قوی تر شود، و بنابراین سبب افزایش رشد موهای شما می شود.

5. زنجبیل حاوی برخی از عوامل گردش خون بیشتر است که. این امر به افزایش گردش خون و جریان خون  پوست سر کمک می کند که باعث بهبود رشد فولیکول های مو می شود، و در نتیجه این ترکیباتبه طور خودکار افزایش رشد موهای شما را در پی دارند.

6. مصرف زنجبیل غنی از اسیدهای چرب. به جلوگیری از نازک شدن مو  کمک می کندکه منجر به کاهش ریزش مو می شود.

مترجم: میلاد سلیمان نژاد
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 10:58 ب.ظ
   
تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس

تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس

Research on the current situation of peasant-workers in construction

industry based on AHP

تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس AHPتعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7  صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
این مقاله یک سیستم شاخص‌های ارزیابی وضعیت موجود کارگران روستایی ساختمانی را طبق نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ایجاد می‌کند. سپس وزن هر شاخص ارزیابی را بر اساس مدل AHP تحلیل می‌کند و وضعیت موجود کارگران روستایی را با روش ارزیابی جامع فازی ارزیابی می‌کند. با استفاده از این تحلیل، ما می‌توانیم شاخص‌های کلیدی تاثیر گذار بر مدیریت کارگران روستایی را در صنعت ساختمان داشته باشیم. در پایان، مقاله چندین سنجش انگیزشی را درباره مدیریت کارگران روستایی از لحاظ دستمزد و حقوق، امنیت و فرهنگ شرکت با هدف تقویت مدیریت کارگران روستایی با منابع محدود پیشنهاد می‌کند.


کلمات کلیدی: صنعت ساختمان، مدیریت کارگران روستایی، AHP، ارزیابی جامع فازی

                                                                                                                                                   دانلود فایل

نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 10:56 ب.ظ
   
مقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان

مقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان

A comparison of Project Finance and the Forfeiting Model as

financing forms for PPP projects in Germany

مقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان


تعداد صفحات ترجمه شده : 13 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
این مقاله تامین مالی پروژه و مدل جریمه را به عنوان دو فرم بنیادین مورد استفاده در پروژه های مالی مشارکت عمومی خصوصی آلمان با یکدیگر مقایسه می کند. در این مقاله ویژگی های اصلی هر دو مدل توصیف شده است تا بتوان مزایا و معایب آنها را از دید اصل عمومی برآورد کرد. مطالعه امکان سنجی اقتصادی به عنوان وسیله ای برای انتخاب کارآمدترین فرم تامین مالی PPP ارائه شده است. .....

کلمات کلیدی: مشارکت خصوصی عمومی (PPP)، تامین مالی، بودجه پروژه، مدل جریمه، مطالعه امکان سنجی اقتصادی، هزینه های مالی، ریسک های انتقال نیافته
                                                                                                                                                           دانلود فایل

نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 10:55 ب.ظ
   
ترجمه مقاله ارزیابی  قرارداد مدیریت

ترجمه مقاله ارزیابی  قرارداد مدیریت

An evaluation of management contracting

یك ارزیابی از قرارداد مدیریت


تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :10 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

یك ارزیابی از قرارداد مدیریت
این مقاله در باره ویژگی های عمده سیستم قرارداد مدیریت كه در طی دهه گذشته  در انگلستان توسعه یافته است بحث میكند ، و این موارد را  در ارتباط با آن مولفه های فرآیند ساختمانی كه گمان می رود كه موفقیت پروژه را روانتر سازد ارزیابی میكند .
داده ها از تعدادی از مطالعات موردی برای بررسی زمان  صرفه جویی شده و دیگر مزایای استفاده از این سیستم مورد آزمون قرار گرفته اند .

كلید واژه ها : قرار داد مدیریت ، فرآیند ساختمانی ، بسته های كاری

                                                                                                                                                                               دانلود فایل

نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 10:53 ب.ظ
   
ترجمه مقاله سیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجرای پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)

ترجمه مقاله سیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجرای پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)

ترجمه مقاله انگلیسی

Decision support system for selecting the proper project

delivery method using analytical hierarchy process

سیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجرای پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)تعداد صفحات ترجمه شده : 16صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
کارفرمایان در برابر انتخاب های مختلفی برای فرآیند اجرای پروژه قرار می گیرند، که شامل روش سنتی (طراحی-مناقصه-ساخت)، مدیریت ساخت یا روش های اجرا به صورت طراحی و ساخت می¬باشد. این مقاله سازگاری روش های مختلف اجرای پروژه را با انواع خاص کارفرمایان و پروژه ها بررسی می کند.  از آنجایی که هیچ گزینه اجرای پروژه ای کامل نیست، ممکن است یک گزینه نسبت به سایر گزینه ها براساس الزامات آن پروژه خاص مناسب تر باشد. این الزامات باید تخمین زده شود تا تعیین شود که کدام گزینه احتمالا بهترین خروجی را برای کارفرما به همراه دارد. انتخاب صحیح روش اجرای پروژه بر اساس بالاترین فاکتورهای فنی و هزینه ساخت پایین می¬باشد....
                                                                                                                                      دانلود فایل

نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 10:48 ب.ظ
   
ترجمه مقاله توسعه و تامین مالی پروژه های برق

ترجمه مقاله توسعه و تامین مالی پروژه های برق

ترجمه مقاله انگلیسی

Development and project financing of private power projects in developing

countries: a case study of India


توسعه و تامین مالی پروژه های برق خصوصی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی هندتعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  (pdf)

چکیده

توسعه بخش برق برای پایدار ساختن رشد اقتصادی سریع منطقه آسیا مهم است. این مقاله موضوعات مهم در مورد توسعه و تامین مالی پروژه «پروژه های برق مستقل» را در هندوستان تحلیل می کند. موضوعات بررسی شده عبارتند از سیاست، خرید برق، فاکتورهای ریسک، تامین مالی، تامین سوخت، و حمل و نقل و عوامل کلیدی موفقیت. این مطالعه خلاصه ای از پروفایل بخش برق در هندوستان و مطالعه موردی پروژه برق دابهل را نشان می دهد، ....
                                                                                                                                                                          دانلود فایل