تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب مهر 1394

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 23 مهر 1394 01:40 ب.ظ
جله كشاورزی بومشناختی (2) 4 (1393) 64-  (.L vulgare Foeniculum)فرزاد نجفی1، جواد شباهنگ2 و سرور خرم دل2،*1گروه مهندسی كشاورزی، پژوهشكده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.2گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشكده كشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.*نویسنده مسئول:  ir.ac.um@khorramdelتاریخ دریافت: 26/09/1392تاریخ پذیرش: 24/12/1393نجفی، ف.، ج. شباهنگو س. خرم دل. 1393. ارزیابی نقش تیمارهای كودی بر ویژگیهای رشدی و عملكرد كمی و كیفی گیاهدارویی رازیانه (.L vulgare Foeniculum). مجله كشاورزی بوم شناختی. 4 (2): 64- 54.چكیدهبه منظور ارزیابی ویژگیهای رشدی، اجزای عملكرد و عملكرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه (.L vulgare Foeniculum) تحت تأثیرتیمارهای كودی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388، در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی با سه تكرار اجرا شد. تیمارها شامل F1: كود شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم و فسفر به ترتیب برابر با 100، 60 و 100كیلوگرم در هكتار)، F2: كود زیستی+2/ 1 F1، F3: كود زیستی، F4: كود دامی ( 30 تن در هكتار) و F5: F4 +2/ 1 F1 بودند. صفات موردبررسی همچون ارتفاع بوته، اجزای عملكرد شامل شمار شاخه جانبی، چتر، چترك، دانه و وزن هزار دانه، عملكرد تر و خشك زیستی یا(زیست توده) بیولوژیكی، عملكرد دانه، محتوی اسانس و عملكرد اسانس رازیانه اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد كه تاثیر تیمارهایكودی بر ارتفاع بوته، اجزای عملكرد، عملكرد دانه، عملكرد تر و خشك زیستی و اسانس رازیانه معنیدار ( 01/ 0 ≥p) بود. بیشترین میزاناجزای عملكرد برابر با 10 شاخه جانبی در بوته، 1/ 241 چتر در شاخه جانبی، 1/15 چترك در چتر، 8/14 دانه در چترك و 9/2 گرم بهتیمار تلفیقی كود شیمیایی+كود دامی اختصاص داشت. بالاترین عملكرد دانه برابر با 5/296 گرم بر متر مربع برای تیمار تلفیقی كودشیمیایی+كود دامی بهدست آمد. میزان افزایش عملكرد دانه در تیمار F5 نسبت به دیگر تیمارهای مدیریت كودی شامل شیمیایی، دامی،تلفیقی شیمیایی+زیستی و زیستی به ترتیب برابر با 15، 52، 111 و 297 درصد محاسبه شد. با توجه به نتایج این آزمایش به نظر میرسدكه میتوان مصرف نهادههای آلی همچون كود دامی را به صورت تلفیقی با دیگر تیمارهای كودی به عنوان راهكاری بومشناختی(اكولوژیك) در مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاك مد نظر قرار داد كه این امر افزون بر بهبود عملكرد، میتواند در درازمدت پایداری رابرای این گونههای با ارزش به ارمغان بیاورد.واژههای كلیدی: عملكرد اسانس، كود زیستی، كود دامی، مدیریت تلفیقی، حاصلخیزی خاك.56    نجفی و همكاران (1393) مجله كشاورزی بومشناختی 4 (2)مقدمهامروزه تقاضا برای گیاهان دارویی در پزشكی سنتی ومدرن در حال افزایش است. بنابر گزارش سازمان بهداشتجهانی، بیش از 80 درصد مردم جهان برای درمانبیماریهای مختلف به پزشكی سنتی وابسته میباشند. ازجمله دلایل مهم اهمیت گیاهان دارویی میتوان به نبودامكان تولید بسیاری از مواد مؤثره گیاهی و سوخت وسازگر (متابولیت)های ثانویه با استفاده از روشهایمصنوعی و نیز نبود تأثیر جانبی منفی در این داروها درمقایسه با داروهای مصنوعی (سنتزی) و شیمیایی اشارهكرد. میزان تولید این سوخت و سازگرها تحت تأثیر عاملهای محیطی، میزان رطوبت و حاصلخیزی خاك متغیرمیباشد (1995 ,Beygi Omid). نتایج برخی بررسیها(2002 ,Chatterjee) نشان داده است كه حاصلخیزیخاك یكی از مهمترین عاملهای تعیینكننده رشد وعملكرد گیاهان دارویی به شمار میآید. البته توصیه كودیبرای گیاهان دارویی، باید با دقت انجام شود، زیرا اگر چهممكن است استفاده از كودهای مختلف افزایش محصول راموجب شود، ولی ممكن است محتوی اسانس را كاهشدهد و یا تغییراتی در اجزای تركیبی و مؤثره آن ایجاد كندكه در نهایت، تأثیر نامطلوبی بر كیفیت آن به همراه داشته.(Omid Beygi, 1995) ﺪﺷﺎﺑكود دامی یكی از منابع آلی است كه استفاده از آن بهمنظور بهبود باروری خاك و دستیابی به سطح مطلوبعملكرد در نظامهای كشاورزی پایدار مورد تأكید برخی(Hutchison et al., 2005; Araji et al., 2001 ) نﺎﻘﻘﺤﻣقرار گرفته است. بررسیهای (2005) .al et Hutchisonنشان داده است كه مصرف این نهاده كمهزینه آلی، بهدلیل دارا بودن عناصر غذایی كممصرف و پرمصرف، یكیاز منابع مهم برای ارتقاء باروری خاك به شمار میآید.استفاده از كود دامی به دلیل افزایش محتوی ماده آلی،بهبود ویژگیهای فیزیكی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیكی)خاك، كاهش فرسایش، افزایش قابلیت نگهداری آب وكاهش آبشویی، در نتیجه افزایش عملكرد را به دنبال دارد.(Leithy et al., 2006; Araji et al., 2001 )( 2000) Ramesh and Singh گزارش كردند كه كاربردكود دامی منجر به حفظ رطوبت در خاك، افزایش میزانفراهمی و جذب عناصر غذایی و در نتیجه بهبود شرایطرشدی رزماری (.L officinalis Rosmarinus) شد. درهمین زمینه، نتایج برخی تحقیقات نیز تأییدكننده بهبودویژگی های رشدی و عملكرد گونههای مختلف دارویی ازجمله اسفرزه (.Forssk ovata Plantago)، پسیلیومﻦﺸﻳوآ ،(Tabrizi, 2004) (Plantago psyllium L.)،(Tabrizi, 2007) (Thymus transcaspicus Klokov.)Shabahang et al., ) (Hyssopus officinalis L.) ﺎﻓوز2013) پونهسای بینالودی ( binaludensis Nepeta.Jamzad) (2006 ,Nadjafi) و مرزنجوش ( Origanum.L vulgare) (2009 ,.al et Ahl Al-Said) تحت تأثیركاربرد این ماده به نسبت كم هزینه آلی میباشد.كودهای زیستی به عنوان جایگزینی دیگر برای كودهایشیمیایی در بومنظامهای زراعی مطرح میباشند. استفادهاز این كودها در درازمدت باعث افزایش باروری خاك وعملكرد در كشاورزی بر پایه اصول مدیریت پایدار میشود(2005 ,.al et Wu). از جمله سودمندیهای همزیستی بااین ریزموجودها تولید هورمونهای محرك رشد گیاهمانند اكسین ( 2000 ,.al et Lambrecht)، جیبرلینCacciari et al., ) ﻦﻴﻨﻴﻛﻮﺘﻴﺳ ،(Bashan et al., 2004)1989)، ترشح مواد زیستی فعال مانند ویتامینهای گروهب، اسید نیكوتینیك، اسید پنتوتینیك و بیوتین ( ,Kader2002)، افزایش جذب آب و عناصر غذایی تحت تأثیربهبود توسعة نظام ریشهای (1994 ,.al et Kravchenko)و تثبیت زیستی نیتروژن (1992 ,Ishizuka) میباشد.(2005) Shaalan گزارش كرد كه افزایش حاصلخیزیخاك با ازتوباكتر، آزوسپیریلوم و سودوموناس باعثافزایش و بهبود ویژگیهای رشدی و عملكرد سیاهدانه(.L sativa Nigella) شد. نتایج بررسیهای( 2010 and 2008) .al et Khorramdel نشان داد كهتلقیح با كودهای زیستی موجب بهبود شاخصهای رشدیو عملكرد سیاهدانه شد؛ به طوریكه بالاترین صفات برایتیمار میكوریزا و آزوسپیریلوم دیده شد.بدین ترتیب، چنین بهنظر میرسد كه استفاده تلفیقی ازكودهای آلی با دیگر تیمارهای كودی به منظور بهبودحاصلخیزی خاك، بتواند افزون بر بهبود ویژگیهای خاكتأثیر منفی كودهای شیمیایی را بر ویژگیهای كیفیگیاهان دارویی كاهش دهد. در همین زمینه(2008).al et Gharib با بررسی تاثیر تركیبی كودهایزیستی آزوسپیریلوم، ازتوباكتر و دو گونه باكتری حل-كنندة فسفات در تركیب با كودهای دارای عناصر نیتروژن،ارزیابی نقش تیمارهای كودی بر ویژگیهای ...        57فسفر و پتاسیم و ورمیكمپوست بیان داشتند كه استفادهتركیبی از تیمارهای كودی باعث بهبود ویژگیهای رشدیگونه دارویی مرزنجوش (.L hortensis Majorana) شد كهاین امر افزون بر كاهش نیاز به افزودن بیشتر كودهایشیمیایی، اثرگذاریهای منفی ناشی از مصرف این كودها رابر ویژگیهای كیفی مرزنجوش كاهش داد. بنابراین، اینتحقیق با هدف بررسی ویژگیهای رشدی و عملكرد كمیو كیفی گیاه دارویی رازیانه تحت تأثیر تیمارهای كودی درشرایط آب و هوایی مشهد طراحی و اجرا شد.مواد و روشهابه منظور بررسی اثر تیمارهای كودی بر ویژگیهایرشدی، اجزای عملكرد و عملكرد دانه و اسانس گیاهدارویی رازیانه، آزمایشی در قالب طرح بلوكهای كاملتصادفی با سه تكرار در مزرعه تحقیقاتی دانشكدهكشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (واقع در 10 كیلومتریشرق مشهد با طول جغرافیایی E'28˚59، عرضجغرافیایی N'15˚36 و ارتفاع بوته 985 متر از سطح دریا)در سال زراعی 89-1388 طراحی و اجرا شد. تیمارهاشامل F1: كود شیمیایی، F2: كود زیستی+2/ 1 F1، F3:كود زیستی، F4: كود دامی و F5: F4 +2/ 1 F1 بودند. تیمارشیمیایی شامل مصرف 100 كیلوگرم اوره، 60 كیلوگرمپتاسیم (به صورت K2O) و 100 كیلوگرم فسفر (به صورتP2O5) بود كه پتاسیم و فسفر پس از عملیات آمادهسازیزمین و نیتروژن در سه مرحله پیش از كاشت، یكماه پساز سبز شدن بوتهها و پیش از گلدهی به خاك اضافهشدند. قابل یادآوری است میزان كودهای شیمیایی بر پایهنیاز گیاه دارویی رازیانه (2005 ,Omidbaigi) و با در نظرگرفتن عرف منطقه تعیین شد. سی تن كود دامی درهكتار از نوع كود گاوی پوسیده همزمان با عملیات آماده-سازی زمین به خاك اضافه شد. تلقیح با كود زیستینیتروكسین (شامل مخلوطی از باكتریهایbrasilense Azospirillum و Azotobacterchroococcum) بدون فاصله پیش از كاشت انجام شد.بدینمنظور، بذر با زادمایه یادشده در شرایط سایه وتاریكی به طوری اختلاط داده شد تا پوشش یكنواختكامل روی سطح بذر ایجاد شود. پس از خشك شدنبذرها، عملیات كاشت انجام شد.عملیات آمادهسازی بستر كاشت شامل شخم و دیسك دراوایل اسفند ماه انجام شد. پیش از اجرای آزمایش برایتعیین ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی خاك نمونهبرداریبا استفاده از مته از عمق 20- 0 سانتیمتر انجام شد كهنتایج آن در جدول 1 نشان داده شده است.عملیات كاشت دستی بذر روی شش ردیف چهار متری بافاصله بین ردیف و روی ردیف به ترتیب برابر با 25 و 40سانتیمتر در هشتم فروردین ماه انجام شد. ابعاد كرتهایآزمایشی 4×4/2 متر و فاصله بین كرتها و بلوكها بهترتیب برابر با 5/ 1 و 4 متر در نظر گرفته شد. آبیاری اولبه صورت سنگین به فاصله دو روز یكبار برای اطمینان ازسبز شدن كامل و آبیاریهای بعدی به فاصله هر هفت روزیكبار تا پایان فصل رشد به شیوه نشتی انجام شد. برایجلوگیری از اختلاط تاثیر تیمارها، آبیاری كرتها به طورجداگانه انجام شد. به منظور دستیابی به تراكم مطلوب 10بوته در متر مربع ( 2010 ,.al et Lebaschy) بوتهها درمرحله 6-4 برگی تنك شدند. كنترل علفهای هرز در سهنوبت با وجین دستی انجام شد.عملیات برداشت در زمان زرد شدن برگها و چترها در 28شهریور ماه انجام شد و پس از حذف اثرگذاری حاشیهایارتفاع بوته و اجزای عملكرد شامل شمار شاخه جانبی،چتر، چترك، دانه و وزن هزار دانه از سطح پنج بوته (5/ 0متر مربع) اندازهگیری و ثبت شد. محتوی اسانس میزان100 گرم بذر از روش تقطیر با بخار آب با دستگاه كلونجراندازهگیری شد.دادهها با استفاده از نرمافزار 13 ver-Minitab تجزیهشدند. از آزمون چنددامنهای دانكن (05/ 0 ≥p) و نرمافزارC-MSTAT جهت مقایسه میانگینها استفاده شد.جدول 1- نتایج برخی ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی خاك پیش از آغاز آزمایش.نیتروژن كلپتاسیم قابلدسترسپتاسیم قابلدسترسكربن آلی(درصد)هدایت الكتریكی(دسیزیمنس برمتر)بافت اسیدیتهنوعماده(میلیگرم بر كیلوگرم)خاك سیلتی- لوم  02/8 / 1 095/ 720  115 9 387كو دامی -  /8 /36  / 7541 14 3452  56774558    نجفی و همكاران (1393) مجله كشاورزی بومشناختی 4 (2)نتایج و بحثتاثیر تیمارهای كودی بر ارتفاع بوته رازیانه معنیدار( 01/ 0 ≥p) بود (جدول 2). بالاترین ارتفاع بوته رازیانهبرابر با 77 سانتیمتر برای تیمار تلفیقی كود شیمیایی ودامی (F5) دیده شد. میزان افزایش ارتفاع بوته رازیانه درتیمار F5 به ترتیب برابر با 11، 22، 45 و 87 درصد میزانآن در تیمارهای شیمیایی، دامی، تلفیقیشیمیایی+زیستی و زیستی بود (شكل 1). به نظر میرسدكه مصرف كود شیمیایی با آزادسازی سریع عناصر غذاییخاك باعث تحریك رشد رویشی شده كه این امر افزایشارتفاع بوته را به همراه داشته باشد. همچنین از آنجا كهفراهمی رطوبت، افزایش آماس یاختهای و تحریك رشدرویشی را به دنبال دارد ( ,Koocheki and Sarmadnia2001)، به نظر میرسد كه مصرف كود دامی با بهبودقابلیت نگهداری آب در خاك بهبود ارتفاع بوته را به دنبالداشته است. تلقیح با كودهای زیستی از راه توسعه نظامریشهای نیز باعث بهبود ارتفاع بوته شده است. همچنین ازآنجا كه باكتریهای موجود در كود زیستی با ترشحهورمونهای مختلف گیاهی میتوانند نفوذپذیری یاخته-های ریشه و مقاومت روزنهای را تحت تأثیر قرار دهند(1988 ,Scott)، لذا به نظر میرسد كه این ریزموجودهارابطههای آبی و رشد عمومی گیاه را به طور مثبتی تحتتأثیر قرار دادهاند. نتایج بررسی دو ساله .al et Shabahang(2013) نشان داد كه مصرف كود دامی موجب بهبودارتفاع بوته زوفا شد.(2008) .al et Khorramdel اظهار كردند كه تلقیح باكودهای زیستی موجب افزایش ارتفاع بوته سیاهدانه شد؛به طوریكه بالاترین میزان آن برای تیمار تركیبیمیكوریزا+آزوسپیریلوم دیده شد. (2007) Earanna درگیاه دارویی استویا (.L rebaudiana Stevia) نشان داد كهبا كاربرد كودهای زیستی ارتفاع بوته گیاه در مقایسه باشاهد افزایش یافت. البته به نظر می رسد كه محتوی بهنسبت پایین ماده آلی خاك های كشور تحت تأثیرمدیریت فشرده ( 2000 ,Hemmat and Hajabbasi) كهبهعنوان ماده اولیه و منبع تغذیهای ریزموجودهایخاكزی عمل میكند ,Egli ;1998 ,.al et Bremer(1979 ,Banwart ; 1991)، باعث كاهش تأثیر تلقیح باریزموجودهای آزادزی در خاك شده است. بدینترتیب،برای دستیابی به نتیجه مطلوب پیشنهاد میشود كهمصرف تلفیقی این كودها با كودهای آلی در بومنظامهایزراعی مدنظر قرار گیرد.اجزای عملكرد رازیانه شامل شمار شاخه جانبی، چتر،چترك، دانه و وزن هزار دانه به طور معنیداری تحت تأثیرتلقیح با تیمارهای كودی قرار گرفت ( 01/ 0 ≥p) (جدول2). بیشترین میزان این صفات به ترتیب برابر با 0/ 10شاخه جانبی در بوته، 1/ 241 چتر در شاخه جانبی، 1/15چترك در چتر، 8/14 دانه در چترك و 9/2 گرم به تیمارتلفیقی كود شیمیایی+كود دامی اختصاص داشت. میزانافزایش شمار شاخه جانبی در تیمار F5 نسبت بهتیمارهای شیمیایی، دامی، تلفیقی شیمیایی+زیستی وزیستی به ترتیب برابر با 6، 19، 46 و 97 درصد بود.میزان اینشكل 1- اثر تیمارهای كودی برارتفاع بوته ساقه اصلی رازیانه.F1 : كود شیمیایی، F2: كود زیستی+2/ 1 F1، F3: كود زیستی، F4: كود دامی و F5: F4 +2/ 1 F1bdeca020406080ارتفاع(سانتیمتر)F1 F2 F3 F4 F5ارزیابی نقش تیمارهای كودی بر ویژگیهای ...        59میانگینهای دارای حروف متفاوت، تفاوت معنیداری بر پایه آزمون چنددامنهای دانكن دارند (05/ 0 ≥p).افزایش برای شمار چتر به ترتیب برابر با 16، 32، 45 و68 درصد، برای شمار چترك به ترتیب برابر با 6، 22، 33و 58 درصد، برای شمار دانه به ترتیب برابر با 6، 19، 52 و76 درصد و برای وزن هزار دانه به ترتیب برابر با 11، 27،46 و 102 درصد بود (جدول 3). مصرف كودهایشیمیایی با تحریك رشد رویشی با افزایش سطح اندامهاینورساخت (فتوسنتزكننده) باعث افزایش جذب نور و بهبودفتوسنتز شده ( and Taiz ;2008 ,.al et Lambers2006 ,Zeiger) كه این امر در نهایت، اجزای عملكرد راافزایش داده است. به نظر میرسد كاربرد كود دامی باتأثیر مثبت بر ویژگیهای فیزیكی، شیمیایی و زیستیخاك، شرایط ریشهگاه (ریزوسفر) را برای رشد بوتههابهبود بخشیده است كه این امر در نتیجه به دلیل افزایشو تحریك رشد باعث بهبود سطح اندامهای رویشی شده وبهبود اجزای عملكرد را به دنبال داشته است. همزیستیبا ریزموجود های خاكزی نیز به دلیل افزایش سرعت ومدت فتوسنتز ( ,.al et Richter ;2006 ,.al et Copetta2005)، باعث افزایش نسبی بازده انتقال مواد فتوسنتزیبه مخزن شده كه این امر منجر به افزایش اجزای عملكردشده است. (2013) .al et Shabahang اظهار كردند كه باافزایش مصرف كود دامی رشد اندامهای رویشی زوفاافزایش یافت. نتایج بررسی (2004) .al et Kapoor مؤیدافزایش اجزای عملكرد رازیانه تحت تلقیح با كودهایزیستی بود. نتایج دیگر بررسیها نیز بهبود اجزای عملكردبرخی گیاهان دارویی همچون سیاهدانه (et Khorramdel2010 ,.al) را در شرایط تلقیح با كودهای زیستی تأییدكرده است.تیمارهای كودی به طور معنیداری عملكرد تر و خشكزیستی (زیست توده)1 و دانه رازیانه را تحت تأثیر قراردادند ( 01/ 0 ≥p) (جدول 2). بالاترین عملكرد زیستی ترو خشك و عملكرد دانه به ترتیب برابر با 8/783، 4/364 و5/296 گرم بر متر مربع برای تیمار تلفیقی كودشیمیایی+كود دامی بدست آمد. میزان افزایش عملكردزیستی تر در تیمار F5 نسبت به دیگر تیمارهای مدیریتكودی شامل شیمیایی، دامی، تلفیقی شیمیایی+زیستی وزیستی به ترتیب برابر با 11، 30، 75 و 144 درصد بود.1 Biomassمیزان این افزایش برای صفت عملكرد زیستی خشك بهترتیب برابر با 20، 53، 108 و 242 درصد و برای عملكرددانه به ترتیب برابر با 15، 52، 111 و 297 درصد محاسبهشد (شكل 2-  الف و ب). مصرف كودهای شیمیایی بهدلیلتأثیر بر تحریك رشد رویشی و به ویژه تولید سطح برگ،میزان تولید مواد فتوسنتزی را بهبود داده كه افزایشعملكرد این گونه دارویی را به دنبال داشته است. برخیتحقیقات نیز بهبود رشد و عملكرد زنیان را در پاسخ بهمصرف كودهای شیمیایی تأیید كرده است (-El AbdWahab, 2007; Atanasov et al., 1979; Clark and1980 ,Menary). استفاده از كود دامی با بهبود فعالیتهای میكروبی خاك و نیز فراهمی عناصر غذایی(2008 ,.al et Kartikeyan)، سبب افزایش فتوسنتز وبهبود ماده خشك گیاهی شده كه این مسئله در نتیجهباعث افزایش عملكرد زیستی و دانه در گیاه دارویی رازیانهشده است. وجود ریزموجودهای خاكزی در كودهایزیستی نیز با تولید مواد تحریككننده رشد همانندویتامینهای گروه ب و ایندول استیك اسید2 باعث افزایشرشد شده و به ویژه مراحل اولیه رشد را تحت تأثیر قرارداده و آنرا تحریك كردهاند. افزون بر این، حضور اینریزموجودها با اشغال حجم بیشتری از خاك توسط ریشهسطح جذب را نیز افزایش دادهاند ( ,Glick and Patten2002) كه این عاملها در نهایت، منجر به افزایش نسبیعملكرد زیستی و دانه شده است.  .al et Mahshawari( 2000) نیز گزارش كردند كه كود شیمیایی و كودهایزیستی به طور معنیداری عملكرد اسفرزه را تحت تأثیرقرار داد. (2007) Eldin-Sharaf and Mahfouz با بررسیتلقیح با شماری از كودهای زیستی بیان كردند كه اعمالاین تیمارهای كودی باعث افزایش عملكرد دانه رازیانه شد.بدین ترتیب با توجه به این مطلب كه سیستم ریشهایگیاه مركز ثقل آن در خاك به شمار میآید(2006 ,.al et Leithy)، میتوان با تغییر مدیریت حاصل-خیزی خاك مانند مصرف نهادههای آلی همچون كوددامی افزون بر بهبود ویژگیهای فیزیكی، شیمیایی وزیستی خاك و افزایش رشد و عملكرد محصول، پایداری2 Indol Acetic Acid (IAA)60    نجفی و همكاران (1393) مجله كشاورزی بومشناختی 4 (2)بومنظام را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را در درازمدتتضمین كرد.محتوی و عملكرد اسانساگرچه اثر تیمارهای كودی بر محتوی اسانس رازیانهمعنیدار نبود، ولی عملكرد اسانس را به طور معنیداریتحت تأثیر قرار داد ( 01/ 0 ≥p) (جدول 2)؛ به طوریكهارزیابینقشتیمارهایكودیبرویژگیهای ... 61جدول2 -نتایجتجزیهواریانس(میانگینمربعات) تاثیرتیمارهایكودیبرویژگیهایرشدی،اجزایعملكردوعملكردگیاهداروییرازیانه .منابعتغییراتدرجهآزادیمیانگینمربعاتارتفاعبوتهساقهاصلیشمارشاخهجانبیشمارچترشمارچتركشماردانهوزنهزاردانهعملكردزیستیترعملكردزیستیخشكعملكرددانهمحتویاسانسعملكرداسانس17973/5630 /0071617/2660 /0700 /0230 /0060 /0260 /0510 /2110 /2016/8922راﺮﻜﺗ273384/326** 0 /0091ns 23730/485** 2/684** 17/728** 0 /981** 22/533** 14/736** 4286/293** 12/004** 583/928** 4رﺎﻤﻴﺗ638/8890 /01235/0540 /0210 /0570 /0020 /0660 /0478/7430 /0891/9998ﺎﻄﺧ3/683/073/077/901/992/161/731/573/772/331/03(ﺪﺻرد)تاﺮﻴﻴﻐﺗﺐﻳﺮﺿnsو**: بهترتیبغیرمعنیدار ومعنیداردرسطحاحتمالیكدرصدجدول3 -مقایسهمیانگیناجزایعملكردگیاهداروییرازیانهتحتتأثیرتیمارهایكودی .تیمارهایكودیشمارشاخهجانبی(شماردربوته)شمارچتر(شماردرشاخهجانبی)شمارچترك(شماردرچتر)شماردانه(شماردرچترك)وزنهزاردانه(گرم)F1*2/64b13/98b22/14b207/93b9/34 ** aF2/01d9/73d11/40d166/67d6/85c 2F1/45e8/43e9/59e143/17e5/07d 3F2/30c12/50c12/44c182/03c8/36b 4F2/93a14/83a15/14a241/08a9/98a 5*F1 : كودشیمیایی، 2 F : كودزیستی+2/1 1 F ،3 F : كودزیستی،4 F : كوددامی و5 F : 4 F+2/1 1 F** : میانگینهایدارایحروفمتفاوت،درهرستون،دارایتفاوتمعنیداری برپایهآزمونچنددامنهایدانكن میباشند(05/ 0≥p).62    نجفی و همكاران (1393) مجله كشاورزی بومشناختی 4 (2)شكل 2- تاثیر تیمارهای كودی بر (الف) عملكرد زیستی تر و خشك و (ب) عملكرد دانه رازیانه.F1 : كود شیمیایی، F2: كود زیستی+2/ 1 F1، F3: كود زیستی، F4: كود دامی و F5: F4 +2/ 1 F1میانگینهای دارای حروف متفاوت، برای هر جزء و در هر شكل، تفاوت معنیداری بر پایه آزمون چنددامنهای دانكن دارند (05/ 0 ≥p).بیشترین و كمترین عملكرد اسانس به ترتیب برای تیمارتلفیقی كود شیمیایی+كود دامی و زیستی برابر با 75/103و 02/27 گرم بر متر مربع دیده شد. میزان افزایشعملكرد اسانس در تیمار كود شیمیایی+ كود دامی نسبتبه دیگر تیمارهای كودی شامل شیمیایی، دامی، تلفیقیشیمیایی+زیستی و زیستی به ترتیب برابر با 20، 31، 104و 284 درصد بود (شكل 3). از آنجا كه اسانسها تركیب-هایی ترپنوئیدی بوده كه واحدهای سازنده آنها(ایزونوئیدها) مانند ایزوپنتنیل پیرو فسفات و دی متیلآلیل پیروفسفات، نیاز به ATP و NADPH دارند و با درنظر گرفتن این مطلب كه حضور عناصری نظیر نیتروژن وفسفر برای تشكیل تركیبهای اخیر ضروری میباشد، بهنظر میرسد كه مصرف تلفیقی كود شیمیایی و دامی ازطریق فراهمی فسفر و نیتروژن برای رازیانه موجب افزایشعملكرد اسانس این گیاه دارویی شده است. این موضوع بانتایج تحقیق (2004).al et Kapoor همخوانی دارد.( 2001) .al et Ratti نیز اظهار كردند كه كاربرد كودزیستی درصد ژورافیول اسانس گیاه دارویی علف لیمو(.L martini Cymbopogon) را بهطور چشمگیریافزایش داد. این محققان دلیل این امر را به افزایش جذبآب و عناصر غذایی پر مصرف نسبت دادند. .al et Gharib( 2001) گزارش كردند كه تیمارهای كودی عملكرداسانس مرزنجوش را تحت تأثیر قرار داد.  and Mahfouz(2007) Eldin-Sharaf بیان كردند كه تلقیح با كودهایزیستی باعث افزایش عملكرد بذر و اسانس رازیانه شد.شكل 3- اثر تیمارهای كودی بر عملكرد اسانس دانه رازیانه.F1 : كود شیمیایی، F2: كود زیستی+2/ 1 F1، F3: كود زیستی، F4: كود دامی و F5: F4 +2/ 1 F1میانگینهای دارای حروف متفاوت، تفاوت معنیداری بر پایه آزمون چنددامنهای دانكن دارند (05/ 0 ≥p).bbddeeccaa0100200300400500600700800وزنخشك( گرمبرمترمربع)F1 F2 F3 F4 F5ترخشكالف)bdeca050100150200250300عملكرددانــه( گرم برمـترمـربع)F1 F2 F3 F4 F5ب)bdeca020406080100120عملكرداسانس( گرمبرمترمربع)F1 F2 F3 F4 F5ارزیابی نقش تیمارهای كودی بر ویژگیهای...        63نتیجهگیریمصرف تیمارهای كودی به طور معنیداری ویژگیهایرشدی، اجزای عملكرد و عملكرد دانه و اسانس گیاهدارویی رازیانه را تحت تأثیر قرار داد؛ به طوریكه بهتریننتایج برای تیمار تلفیقی كود شیمیایی و كود دامی به-دست آمد. كود دامی به عنوان نهادهای آلی با بهبودویژگیهای فیزیكی و شیمیایی، محتوی رطوبتی و فراهمیعناصر غذایی در خاك، موجب بهبود ویژگیهای رویشیشد و در نهایت، افزایش عملكرد دانه و اسانس را موجبشد. بدین ترتیب، میتوان مصرف نهادههای آلی همچونكود دامی را به صورت تلفیقی با دیگر تیمارهای كودیمورد توجه قرار داد كه این امر افزون بر بهبود عملكرد،میتواند به دلیل آزادسازی تدریجی عناصر غذایی موجبكاهش آلودگیهای زیست محیطی، بهبود كارایی مصرفنهادهها و حركت به منظور دستیابی به پایداری در بوم-نظامهای كشور برای این گونههای ارزشمند شد. همچنینبا توجه به محتوی به نسبت پایین ماده آلی خاكهایبومنظامهای زراعی كشور، ضرورت دارد برای دستیابیمطلوب در زمینه تلقیح با كودهای آلی، مصرف تلفیقی اینكودها با كودهای آلی مورد توجه قرار گیرد.سپاسگزاریبودجه این تحقیق از محل اعتبارات پژوهشی پژوهشكدهگیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی تأمینشده است كه بدینوسیله از مسئولان مربوط سپاسگزاریمیشود.منا


نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 21 مهر 1394 12:03 ق.ظ

نحوه سفارش و ارسال فایل انگلیسی (یا فارسی) و دریافت ترجمه آن:

1. تکمیل فرم ارسال فایل بصورت کامل (کلیک روی فرم پایین)
2. تعیین قیمت و زمان تحویل ترجمه و ارسال آن از طریق ایمیل و پیام کوتاه حداکثر تا یک ساعت
3. واریز مبلغ تعیین شده حداکثر تا دو ساعت از طریق درگاه واریز زرین پال بصورت آنلاین (درگاه واریز پایین)
4. تحویل ترجمه بصورت تایپ شده از طریق ایمیل در بازه زمانی تعیین شده
تماس با ما

چرا به ما اعتماد کنید:

1- مترجم سایت در امر تجربه سابقه بسیار خوبی دارد..
2- ترجمه تخصصی در زمینه های مدیریت, حسابداری و اقتصاد..
3- ضمانت تحویل به موقع و با کیفیت مناسب
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 11:14 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: Asset Management Software Implementation Challenges for Electricity Companies
عنوان فارسی مقاله: پیاده سازی نرم افزار مدیریت دارائی :چالش هایی برای شرکت های الکترونیکی
دسته: مهندسی کامپیوتر - مهندسی برق
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 13
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
در طی چند سال اخیر، بازار الکترونیک در اروپا به دلیل آزاد شدن این بازار ها ، تغییر پویایی های تولید انرژی و خصوصی سازی ساختاری، که منجر به تغییر وضعیت انرژی در اروپا نسبت به قبل شده است، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. کمیسیون اروپایی این انتظار را داشته که بازار داخلی اروپا باید به عنوان یکی از بازار هایی که هیچ محدودیتی در این زمینه نداشته باشد، فعال باشد. تغییرات در این زمینه، با توجه به آزاد سازی بیشتر و رقابت این بازار ها با یک سری مشاغل مرتبط با انرژی عمده در اروپا در حال صورت گرفتن است. برای ایکه بتوان برای چنین تغییراتی آماده بود، نیاز است تا مشاغل بتوانند پروسه های شغلی خود را با استفاده از راه حل های ICT به عنوان یک فاکتور مهم مجدد طراحی کنند. در این مقاله، چالش های اصلی مرتبط با فاز پیاده سازی نرم افزار مدیریت دارایی تحلیل خواهد شد. این چالش ها، با استفاده از مثالی از شرکت های الکترونیکی واقع در جمهوری استونی، با تخصص در زمینه ی شبکه ی انتقال و توزیع انرژی که نرم افزار مدیریت دارائی را در داخل پروژه ای تحت نام VHT پیاده سازی کرده اند، تحلیل خواهد شد. اولین فاز این پروژه ها، در اول ژوئن سال 2009 میلادی راه اندازی شد.
مقدمه
به منظور رقابت موفقیت آمیز در بازار انرژی امروزی، نیاز است تا سازمان ها به صورت همزمان، فعالیت های طراحی، تولید، توزیع، سرویس دهی و بازایابی مربوط به محصولات و سرویس های خود را برای مشتریان مجدد طراحی کنند. شرکت ها به دنبال راه حلی بوده تا بتوانند سرمایه ی کاری داخل زنجیره ی تأمین خود را کاهش دهند.
شدت، قابلیت مشاهده، مقیاس پذیری، نوآوری و هزینه، بر روی مزیت رقابتی سازمان هایی که کل دنیا را به عنوان بازار هدفشان میبینند تأثیر دارد. این تمرکز، نیاز به روش هوشمندانه برای کار داشته که نیاز برای دیجیتال سازی پروسه های آنها را ضروری میسازد. مشاغل بیشتر وابسته به سیستم های ICT هستند، بدین معنا که نیازمندی های ICT باید به صورت امروزی تری مورد بررسی قرار گیرد. در غیر اینصورت، یک ICT به عنوان گلوگاهی عمل کرده که باعث محدود شدن تغییرات شغلی میشود.

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: Asset Management Software Implementation Challenges for Electricity Companies عنوان فارسی مقاله: پیاده سازی نرم افزار مدیریت دارائی :چالش هایی برای شرکت های الکترونیکی دسته: مهندسی کامپیوتر - مهندسی برق فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 13 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: در طی چند سال اخیر، بازار الکترونیک در اروپا به دلیل آزاد شدن این بازار ها، تغییر پویایی های تولید انرژی و خصوصی سازی ساختاری، که منجر به تغییر وضعیت انرژی در اروپا نسبت به قبل شده است، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. کمیسیون اروپایی این انتظار را داشته که بازار داخلی اروپا باید به عنوان یکی از بازار هایی که هیچ محدودیتی در این زمینه نداشته باشد، فعال باشد. تغییرات در این زمینه، با توجه به آزاد سازی بیشتر و رقابت این بازار ها با یک سری مشاغل مرتبط با انرژی عمده در اروپا در حال صورت گرفتن است. برای ایکه بتوان برای چنین تغییراتی آماده بود،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 11:13 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: A case study of economic value added in target costing
عنوان فارسی مقاله: ارزش افزوده اقتصادی در هزینه گذاری هدف
دسته: مدیریت - حسابداری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 45
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
برای دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
با توجه  اینکه مسئله ی  هزینه یابی هدف و حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA)   در سطح قابل ملاحظه ای مورد توجه حسابداران قرار گرفته است، ولی پژوهش های تجربی انگشت شماری در رابطه با این مسائل از سوی محققین صورت گرفته است. علاوه بر این،  مسئله ی ارزش افزوده  نیز  در سطح شرکتی مورد توجه پژوهش های بسیار کمی قرار گرفته است.
     هدف این مقاله این بوده که با استفاده از تحلیلِ چگونگی بکار گیری EVA (یا همان ارزش افزوده اقتصادی) در سیستم هزینه یابی هدف،  مسئله ی حسابداری مدیریت و مدیریت مبتنی بر ارزش  را مورد بررسی قرار دهیم. این مسئله، سؤالات مهمی در خصوص امکان  نمایش آبشاری EVA  از سطح پایین تا سطح محصول، و همچنین سازگاری در مواجهه  با مشتری  و سهام دار  و البته با تمرکز بر روی مدیریت کارائی  را به همراه دارد. از این رو شواهد و مدارکی را فراهم نموده ایم مبنی بر اینکه هزینه یابی هدف میتواند به منظور تعدیل و تنظیم این دیدگاه ها استفاده شده و در زمانی که آنرا با سایر تکنیک های SMA ترکیب می¬سازیم.، میتواند آنرا به عنوان یک پلی که فرمولاسیون استراتژی را به اجرای استراتژی و تولید سود متصل می¬سازد، در نظر گرفت.
کلید واژه: هزینه یابی هدف، مدیریت کارائی، EVA، مطالعه ی موردی 

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: A case study of economic value added in target costing عنوان فارسی مقاله: ارزش افزوده اقتصادی در هزینه گذاری هدف دسته: مدیریت - حسابداری فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 45 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. برای دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید. _______________________________________ چکیده ترجمه: با توجه اینکه مسئله ی هزینه یابی هدف و حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) در سطح قابل ملاحظه ای مورد توجه حسابداران قرار گرفته است، ولی پژوهش های تجربی انگشت شماری در رابطه با این مسائل از سوی محققین صورت گرفته است. علاوه بر این، مسئله ی ارزش افزوده نیز در سطح شرکتی مورد توجه پژوهش های بسیار کمی قرار گرفته است. هدف این مقاله این بوده که با استفاده از تحلیلِ چگونگی بکار گیری EVA (یا همان ارزش افزوده اقتصادی) در سیستم هزینه یابی هدف، مسئله ی حسابداری مدیریت و مدیریت مبتنی بر ارزش را مورد بررسی قرار دهیم. این مسئله، سؤالات مهمی در خصوص امکان نمایش آبشاری EVA از سطح پایین تا سطح محصول، و همچنین سازگاری در مواجهه با مشتری و سهام دار و البته با تمرکز بر روی مدیریت کارائی را به همراه دارد. از این رو شواهد و مدارکی را فراهم نموده ایم مبنی بر اینکه هزینه یابی هدف میتواند به منظور تعدیل و تنظیم این دیدگاه ها استفاده شده و در زمانی که آنرا با سایر تکنیک های SMA ترکیب می¬سازیم.، میتواند آنرا به عنوان یک پلی که فرمولاسیون استراتژی را به اجرای استراتژی و تولید سود متصل می¬سازد،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 11:12 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: PERFORMANCE FACTORS OF CLOUD COMPUTING DATA CENTERS USING
عنوان فارسی مقاله: فاکتور های کارائی در دیتا سنتر های رایانش ابری، با استفاده از سیستم های صف بندی
دسته: فناوری اطلاعات - کامپیوتر
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
برای دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
افزایش روز افزودن فرضیه ی رایانش ابری و مفاهیم بدیعی در خصوص سرویس های رایانش ابری، منجر به این گردیده که فعالیت هایی پژوهشی مختلفی در رابطه با انتخاب سرویس ابری عقلانی  و با هدف توسعه ی تکنیک هایی به منظور بهره بردن کاربران از این سرویس رایانش ابری(به وسیله ی انتخاب سرویس هایی که کارائی بهینه ای را با کمترین هزینه فراهم میسازد) صورت گیرد. رایانش ابری را میتوان بستری جدید برای ارائه ی زیر ساختار محاسباتی دانست، با این هدف که محل زیرساختار محساباتی را به یک شبکه منتقل داد تا بتوان هزینه های نگهداری منابع سخت افزاری و نرم افزاری را کاهش داد. سیستم های رایانش ابری ، قادر به ارائه ی دسترسی به مخزن بزرگی از منابع می¬باشند. منابعی که در سیستم های رایانش ابری فراهم میشود، حجم زیادی از سرویس ها را به وسیله ی بصری سازی از دید کاربر مخفی میسازد. در این مقاله، دیتا سنتر سرویس ابری به صورت سیستم صف بندی [(M/G/1):(∞/GDMODEL)]   و با یک بافر درخواست وظیفه و یک بافر ورودی یک وظیفه که از ظرفیت نامحدودی برخوردار است، مدل سازی شده است.
کلید واژه: رایانش ابری، تحلیل کارائی، زمان پاسخ، نظریه ی صف بندی، پروسه ی زنجیر مارکوف 

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: PERFORMANCE FACTORS OF CLOUD COMPUTING DATA CENTERS USING عنوان فارسی مقاله: فاکتور های کارائی در دیتا سنتر های رایانش ابری، با استفاده از سیستم های صف بندی دسته: فناوری اطلاعات - کامپیوتر فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. برای دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید. _______________________________________ چکیده ترجمه: افزایش روز افزودن فرضیه ی رایانش ابری و مفاهیم بدیعی در خصوص سرویس های رایانش ابری، منجر به این گردیده که فعالیت هایی پژوهشی مختلفی در رابطه با انتخاب سرویس ابری عقلانی و با هدف توسعه ی تکنیک هایی به منظور بهره بردن کاربران از این سرویس رایانش ابری(به وسیله ی انتخاب سرویس هایی که کارائی بهینه ای را با کمترین هزینه فراهم میسازد) صورت گیرد. رایانش ابری را میتوان بستری جدید برای ارائه ی زیر ساختار محاسباتی دانست، با این هدف که محل زیرساختار محساباتی را به یک شبکه منتقل داد تا بتوان هزینه های نگهداری منابع سخت افزاری و نرم افزاری را کاهش داد. سیستم های رایانش ابری، قادر به ارائه ی دسترسی به مخزن بزرگی از منابع می¬باشند. منابعی که در سیستم های رایانش ابری فراهم میشود، حجم زیادی از سرویس ها را به وسیله ی بصری سازی از دید کاربر مخفی میسازد. در این مقاله، دیتا سنتر سرویس ابری به صورت سیستم صف بندی [(M/G/1):(∞/GDMODEL)] و با یک بافر درخواست وظیفه و یک بافر ورودی یک وظیفه که از ظرفیت نامحدودی برخوردار است،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 11:10 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: Production planning and scheduling for an iron and steel production system
عنوان فارسی مقاله: زمانبندی و برنامه ریزی تولید، برای یک سیستم تولید فولاد و آهن
دسته: مدیریت و مهندسی صنعتی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
در این مقاله قصد داریم  پروسه ی تولید چند مرحله ای و چند محصوله را در یک شرکت تولید فولاد و آهن بررسی کنیم. دو مدل برای برنامه ریزی یک تولید بهینه و ایجاد تعادلی در بکار گیری ماشین های ترسیم غیر یکسان توسعه یافته اند. این مدل ها ، بر روی داده هایی که از کارخانه ی مد نظر بدست آمده اند بکار گرفته شده است. تحلیل حساسیت نیز به منظور ارائه ی رویکردی در خصوص تخصیص بودجه به منابع مناسب صورت گرفته است.
کلید واژه ها: برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، کارخانه ی فولاد و آهن، برنامه نویسی ریاضی
مقدمه
سیستم های تولید را میتوان در سطح زیادی سیستم های پیچیده دانست.  ساده سازی بیش از حد پیچیدگی ها ، منجر به ارائه ی راه حل هایی نیمه بهینه شده که برای پیاده سازی مناسب نیست.ولی با ظهور تکنولوژی کامپیوتری و مهندسی نرم افزار، بسته های برنامه نویسی زیدی برای حل مسائل کاربردی بزرگ و پیچیده پیشنهاد شدند که قبلاٌ حل آنها بسیار سخت بود.
در این مقاله قصد داریم یک مورد واقعی از یک دپارتمان فولاد  از کارخانه ی فولاد و آهن را مورد بررسی قرار دهیم: دو نوع مواد خام وجود داشته که  میتواند بکار گرفته شود:  مفتول پیانو یا مفتول اختراع آزاد که دارای محتوای کربنی زیادی میباشد؛ مورد دیگر، مفتول  patent یا مفتول سرب patent نام داشته که از محتوای کربنی کمی برخوردار است.

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: Production planning and scheduling for an iron and steel production system عنوان فارسی مقاله: زمانبندی و برنامه ریزی تولید، برای یک سیستم تولید فولاد و آهن دسته: مدیریت و مهندسی صنعتی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: در این مقاله قصد داریم پروسه ی تولید چند مرحله ای و چند محصوله را در یک شرکت تولید فولاد و آهن بررسی کنیم. دو مدل برای برنامه ریزی یک تولید بهینه و ایجاد تعادلی در بکار گیری ماشین های ترسیم غیر یکسان توسعه یافته اند. این مدل ها، بر روی داده هایی که از کارخانه ی مد نظر بدست آمده اند بکار گرفته شده است. تحلیل حساسیت نیز به منظور ارائه ی رویکردی در خصوص تخصیص بودجه به منابع مناسب صورت گرفته است. کلید واژه ها: برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، کارخانه ی فولاد و آهن، برنامه نویسی ریاضی مقدمه سیستم های تولید را میتوان در سطح زیادی سیستم های پیچیده دانست. ساده سازی بیش از حد پیچیدگی ها، منجر به ارائه ی راه حل هایی نیمه بهینه شده که برای پیاده سازی مناسب نیست.ولی با ظهور تکنولوژی کامپیوتری و مهندسی نرم افزار،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 11:09 ب.ظ


پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )
دسته: مدیریت
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 67
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
اخیرا مسائل مربوط به آینده بازاریابی مخصوصا این مساله که آیا بازاریابی سنتی مناسب شرایط غالب قرن حاضر است یا خیر، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. هرچند در مورد به‌کار گیری اصل اساسی و اولیه بازاریابی یعنی برآوردن نیازهای مشتریان اجماع نظر وجود دارد، اما بحث بر سر این است که محیط کنونی بازار با تغییرات بنیادی نسبت به دهه 60 میلادی تغییر در روشهای اجرای اصول را ضروری می سازد. 
در دنیای امروز بایستی از بازارهای بالغ و به حد کمال رسیده ای سخن گفت که ویژگیهای متفاوتی نسبت به گذشته دارند و از مهمترین ویژگیهای آنها می توان به مهارت و قدرت مشتری و کاهش تاثیر تبلیغات بر وی اشاره نمود. امروزه عرضه کنندگان در بازار کالاهای صنعتی و مصرفی با مشتریانی مواجه اند که تقاضاهای نامحدودی دارند اما کمتر تحت تاثیر ابزار های سنتی بازاریابی قرار می گیرند. از سوی دیگر محصولات بازار از دید مشتری تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند چنان‌که نام تجاری محصول مورد نظر مشتری در دسترس وی نباشد به راحتی «برند» دیگری را جایگزین آن  می کند و این نشاندهنده کاهش وفاداری مشتریان است. رقابت قیمتی نیز معنی سابق را از دست داده است و سازمانهای بازار گرا و مشتری مدار به جای رقابت بر سر قیمت به حفظ و ارتقای وفاداری مشتری به عنوان ابزاری جدید در بازاریابی می اندیشند.
در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد .در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. شرکتهایی که صرفا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمایز وجهه همت خود قرار دهند.
در این بازار فوق العاده پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزشها را با مناسب‌ترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام به دنبال روشهای جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان « منبع آتی مزیت رقابتی » خویش نام می برند.

برچسب ها: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) دسته: مدیریت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 67 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید ______________________________________________________ بخشی از مقدمه: اخیرا مسائل مربوط به آینده بازاریابی مخصوصا این مساله که آیا بازاریابی سنتی مناسب شرایط غالب قرن حاضر است یا خیر، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. هرچند در مورد به‌کار گیری اصل اساسی و اولیه بازاریابی یعنی برآوردن نیازهای مشتریان اجماع نظر وجود دارد، اما بحث بر سر این است که محیط کنونی بازار با تغییرات بنیادی نسبت به دهه 60 میلادی تغییر در روشهای اجرای اصول را ضروری می سازد. در دنیای امروز بایستی از بازارهای بالغ و به حد کمال رسیده ای سخن گفت که ویژگیهای متفاوتی نسبت به گذشته دارند و از مهمترین ویژگیهای آنها می توان به مهارت و قدرت مشتری و کاهش تاثیر تبلیغات بر وی اشاره نمود. امروزه عرضه کنندگان در بازار کالاهای صنعتی و مصرفی با مشتریانی مواجه اند که تقاضاهای نامحدودی دارند اما کمتر تحت تاثیر ابزار های سنتی بازاریابی قرار می گیرند. از سوی دیگر محصولات بازار از دید مشتری تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند چنان‌که نام تجاری محصول مورد نظر مشتری در دسترس وی نباشد به راحتی «برند» دیگری را جایگزین آن می کند و این نشاندهنده کاهش وفاداری مشتریان است. رقابت قیمتی نیز معنی سابق را از دست داده است و سازمانهای بازار گرا و مشتری مدار به جای رقابت بر سر قیمت به حفظ و ارتقای وفاداری مشتری به عنوان ابزاری جدید در بازاریابی می اندیشند. در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد .در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. شرکتهایی که صرفا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمایز وجهه همت خود قرار دهند. در این بازار فوق العاده پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزشها را با مناسب‌ترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام به دنبال روشهای جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان « منبع آتی مزیت رقابتی » خویش نام می برند.،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 11:07 ب.ظدانلود ترجمه مقاله انگلیسی: DAMAGE DETECTION OF STRUCTURES UNDER EARTHQUAKE EXCITATION USING DISCRETE WAVELET ANALYSIS
عنوان فارسی مقاله: شناسایی خسارت های وارده بر سازه در اثر تحریکات زلزله با استفاده از تحلیل موجک های گسسته
دسته: شهرسازی - معماری - معماری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 22
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
یك شیوه‌ی قابل قبول برای شناسایی میزان صدمات وارده به سازه در اثر زمین لرزه كه شیوه‌ی تبدیل موجك‌های گشته نام دارد در این مقاله معرفی شده است.
عملكرد این شیوه‌ی پیشنهادی بر اساس تغییرات ناگهانی در پاسخ به لرزش‌ها و تحلیل جا به جایی و یا واكنش‌های سرعتی با استفاده از تحلیل موجك‌هاست.
هم چنین، شیوه‌ی دیگری كه عملكرد این شیوه‌ی پیشنهادی بر اساس تغییرات ناگهانی در پاسخ به لرزش‌ها و تحلیل جابه جایی و یا واكنش‌های سرعتی با استفاده از تحلیل موجك‌هاست. هم چنین، شیوه‌ی دیگری كه عملكرد آن نیز بر اساس همین موجك‌هاست، ارائه شده كه راه حل مربوط به مشكل شناسایی صدمات وارده است و مانع از انتشار جابه جایی‌ها و واكنش‌های مربوط به سرعت می‌شود. عملكرد شیوه‌ی پیشنهادی برای جلوگیری از انتشار امواج و كشف صدمات وارده با استفاده از مدل معیار IASC-ASCE كه مدل كار گروهی بوده و سلامت سازه را بررسی می‌كند، سنجیده می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند كه شیوه‌ی پیشنهادی می‌تواند جاوی اطلاعات سودمندی برای پیش گیری از آسیب‌های وارده باشد كه با استفاده از واكنش سازه در برابر لرزه‌ها محقق می‌شود.
كلمات كلیدی: آشكار سازی آسیب‌ها، جلوگیری از انتشار امواج، تبدیل موجك‌ها، واكنش در برابر لرزه‌ها، تحریكات زمین لرزه‌ای.
1)مقدمه
در دهه‌ی گذشته، توجه محققان همواره به آسیب‌های وارده بر سازه‌ها در طول عمر مهندسی سازه بوده است. در بین شیوه‌های متعدد، برخی از آنها بر اساس مشاهده‌ی رفتار دینامیكی سازه شكل گرفته‌اند (4-1). بسیاری از این شیوه‌ها از پارامترهای مدی modal مانند شكل مد و فركانس‌های طبیعی مربوط به تخمین و كش آسیب‌های وارده، استفاده می‌كنند. 

برچسب ها: دانلود ترجمه مقاله انگلیسی: DAMAGE DETECTION OF STRUCTURES UNDER EARTHQUAKE EXCITATION USING DISCRETE WAVELET ANALYSIS عنوان فارسی مقاله: شناسایی خسارت های وارده بر سازه در اثر تحریکات زلزله با استفاده از تحلیل موجک های گسسته دسته: شهرسازی - معماری - معماری فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 22 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: یك شیوه‌ی قابل قبول برای شناسایی میزان صدمات وارده به سازه در اثر زمین لرزه كه شیوه‌ی تبدیل موجك‌های گشته نام دارد در این مقاله معرفی شده است. عملكرد این شیوه‌ی پیشنهادی بر اساس تغییرات ناگهانی در پاسخ به لرزش‌ها و تحلیل جا به جایی و یا واكنش‌های سرعتی با استفاده از تحلیل موجك‌هاست. هم چنین، شیوه‌ی دیگری كه عملكرد این شیوه‌ی پیشنهادی بر اساس تغییرات ناگهانی در پاسخ به لرزش‌ها و تحلیل جابه جایی و یا واكنش‌های سرعتی با استفاده از تحلیل موجك‌هاست. هم چنین، شیوه‌ی دیگری كه عملكرد آن نیز بر اساس همین موجك‌هاست، ارائه شده كه راه حل مربوط به مشكل شناسایی صدمات وارده است و مانع از انتشار جابه جایی‌ها و واكنش‌های مربوط به سرعت می‌شود. عملكرد شیوه‌ی پیشنهادی برای جلوگیری از انتشار امواج و كشف صدمات وارده با استفاده از مدل معیار IASC-ASCE كه مدل كار گروهی بوده و سلامت سازه را بررسی می‌كند، سنجیده می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند كه شیوه‌ی پیشنهادی می‌تواند جاوی اطلاعات سودمندی برای پیش گیری از آسیب‌های وارده باشد كه با استفاده از واكنش سازه در برابر لرزه‌ها محقق می‌شود. كلمات كلیدی: آشكار سازی آسیب‌ها، جلوگیری از انتشار امواج، تبدیل موجك‌ها،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 11:06 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: 
Simulation study of damage detection in steel shear frame buildings using impulse response and wavelet analysis
عنوان فارسی مقاله: مطالعه‌ی شبیه سازی شده‌ی شناسایی خسارت‌ها در ساختمان‌های دارای ستون بندی فولادی با استفاده از واكنش‌های لحظه‌ای و تحلیل موجك‌ها
دسته: عمران - معماری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 17
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
چارچوب‌های سازه‌ای هر دو نوع رفتار ارتجاعی و پلاستیكی رااز خود نشان می‌دهند كه نوع رفتار آنها وابسته به بار وارده بر آنهاست. در مراحل اولیه‌ی تخریب زمین لرزه سیستم سازه‌ای در فاز ارتجاعی خود باقی می‌ماند اما هنگامی كه این تخریب و بار وارده بیشتر می‌شود، این ستون بندی‌ها سازه را در مقابل ریزش حفظ می‌كنند. تعیین زمان و محل وقوع این خسارت‌ها بسیار مهم است. هدف كلی شیوه‌های قبلی همانند فوریه، فوریه ی سریع و یا تبدیل موجك‌ها یافتن زمان و مكان ایجاد این مفصل‌های تكیه گاهی است. این كار با استفاده از تغییر در محدوده‌ی واكنش‌ها و استفاده از ویژگی‌های ارتعاشی سیستم‌هایی همانند فركانس لرزش و یا مدهای لرزش سازه صورت می‌گیرد. گر چه، این شیوه‌ها، در كاربردهای اولیه بسیار مؤثر نیستند زیرا ویژگی‌های لرزشی به طور عمده‌ای درابتدای تشكیل مفصل‌های تكیه‌گاهی تغییر نمی‌كنند. دراین تحقیق، از توانایی تبدیل موجك‌ها در به دست آوردن اطلاعات بومی درباره‌ی سیگنال‌ها برای تعیین زمان و مكان تشكیل مفصل‌های تكیه گاهی استفاده می‌شود. این سیگنال‌ها برای تعیین زمان و مكان تشكیل مفصل‌های تكیه گاهی استفاده می‌شود. این سیگنال‌ها همان واكنش‌های ثبت شده سازه‌ی در حال لرزش می‌باشند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند كه شیوه‌ی پیشنهادی می‌تواند در تعیین زمان و مكان خسارت بدون استفاده از شیوه‌ها و مفاهیم پیچیده، مؤثر می‌باشند. واژه‌های كلیدی: شناسایی خسارت‌ها، مفصل‌های پلاستیكی، واكنش‌های لحظه‌ای. چارچوب برش

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: Simulation study of damage detection in steel shear frame buildings using impulse response and wavelet analysis عنوان فارسی مقاله: مطالعه‌ی شبیه سازی شده‌ی شناسایی خسارت‌ها در ساختمان‌های دارای ستون بندی فولادی با استفاده از واكنش‌های لحظه‌ای و تحلیل موجك‌ها دسته: عمران - معماری فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 17 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: چارچوب‌های سازه‌ای هر دو نوع رفتار ارتجاعی و پلاستیكی رااز خود نشان می‌دهند كه نوع رفتار آنها وابسته به بار وارده بر آنهاست. در مراحل اولیه‌ی تخریب زمین لرزه سیستم سازه‌ای در فاز ارتجاعی خود باقی می‌ماند اما هنگامی كه این تخریب و بار وارده بیشتر می‌شود، این ستون بندی‌ها سازه را در مقابل ریزش حفظ می‌كنند. تعیین زمان و محل وقوع این خسارت‌ها بسیار مهم است. هدف كلی شیوه‌های قبلی همانند فوریه، فوریه ی سریع و یا تبدیل موجك‌ها یافتن زمان و مكان ایجاد این مفصل‌های تكیه گاهی است. این كار با استفاده از تغییر در محدوده‌ی واكنش‌ها و استفاده از ویژگی‌های ارتعاشی سیستم‌هایی همانند فركانس لرزش و یا مدهای لرزش سازه صورت می‌گیرد. گر چه، این شیوه‌ها، در كاربردهای اولیه بسیار مؤثر نیستند زیرا ویژگی‌های لرزشی به طور عمده‌ای درابتدای تشكیل مفصل‌های تكیه‌گاهی تغییر نمی‌كنند. دراین تحقیق، از توانایی تبدیل موجك‌ها در به دست آوردن اطلاعات بومی درباره‌ی سیگنال‌ها برای تعیین زمان و مكان تشكیل مفصل‌های تكیه گاهی استفاده می‌شود. این سیگنال‌ها برای تعیین زمان و مكان تشكیل مفصل‌های تكیه گاهی استفاده می‌شود. این سیگنال‌ها همان واكنش‌های ثبت شده سازه‌ی در حال لرزش می‌باشند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند كه شیوه‌ی پیشنهادی می‌تواند در تعیین زمان و مكان خسارت بدون استفاده از شیوه‌ها و مفاهیم پیچیده، مؤثر می‌باشند. واژه‌های كلیدی: شناسایی خسارت‌ها،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 11:04 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: Software Visualization Tools for Component Reuse
عنوان فارسی مقاله: ابزار بصری سازی برای استفاده مجدد مولفه (Component)
دسته: کامپیوتر - نرم افزار
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
این مقاله تجربه ما را با ابزار بصری سازی نرم افزاریمان برای بصری سازی مبتنی بروب برای اجرای از را دور نرم افزار شی گرا نشان می دهد . انگیزه ما از این کار این است که به طراحان نرم افزار اجازه مرور ریپوزیتوریهای نرم افزارهای مبتنی بر وب را برای کاوش در مولفه های کد و فریم ورکهای موجود را با ایجاد مستند سازیهای بصری ، بدهیم. مولفه ها Test-driven هستند که اطلاعات استاتیک و در حال اجرا در trace کردن برنامه ها را گرفته و به صورت بصری سازی شده تبدیل می کند. بصری سازی می تواند به طراحان نرم افزار برای اینکه بفهمند مولفه ها چه کاری انجام میدهند ، چگونه کار می کنند و اینکه آیا می توانند در یک برنامه جدید استفاده شوند، کمک می کند.
کلمات کلیدی: بصری سازی نرم افزار، استفاده مجدد از مولفه، ریپوزیتوریهای مبتنی بر وب

Keywords: software visualization, component reuse,web-based code repositories

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: Software Visualization Tools for Component Reuse عنوان فارسی مقاله: ابزار بصری سازی برای استفاده مجدد مولفه (Component) دسته: کامپیوتر - نرم افزار فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: این مقاله تجربه ما را با ابزار بصری سازی نرم افزاریمان برای بصری سازی مبتنی بروب برای اجرای از را دور نرم افزار شی گرا نشان می دهد . انگیزه ما از این کار این است که به طراحان نرم افزار اجازه مرور ریپوزیتوریهای نرم افزارهای مبتنی بر وب را برای کاوش در مولفه های کد و فریم ورکهای موجود را با ایجاد مستند سازیهای بصری، بدهیم. مولفه ها Test-driven هستند که اطلاعات استاتیک و در حال اجرا در trace کردن برنامه ها را گرفته و به صورت بصری سازی شده تبدیل می کند. بصری سازی می تواند به طراحان نرم افزار برای اینکه بفهمند مولفه ها چه کاری انجام میدهند، چگونه کار می کنند و اینکه آیا می توانند در یک برنامه جدید استفاده شوند، کمک می کند. کلمات کلیدی: بصری سازی نرم افزار، استفاده مجدد از مولفه، ریپوزیتوریهای مبتنی بر وب Keywords: software visualization، component reuse،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 11:02 ب.ظترجمه مقاله انگلیسی: 
Password Authentication using Hopfield Neural Networks
عنوان فارسی مقاله: تصدیق رمز با استفاده از شبکه های عصبی هاپفیلد
دسته: فناوری اطلاعات - شبکه عصبی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
تصدیق رمز (password authentication)  یک گزینه عمومی و معمول جهت امنیت سیستم می باشد . روش جدول تصدیق قراردادی (verification table)  دارای عیب های عمده ای است . اخیراً از شبکه های عصبی برای تصدیق رمز استفاده شده است  تا بر عیب های عمده روش های قبلی فائق آید . در روش شبکه های عصبی برای تصدیق رمز ، جدول تصدیق لازم نیست و به جای آن ، وزن های شبکه عصبی رمز شده در سیستم ذخیره شده است . تکنیک های لایه بندی شبکه های عصبی موجود دارای محدودیت های خاص خودشان هستند که از جمله آنها میتوان به  زمان آموزش طولانی  (long training time) و نزدیکی فراخوانی ها (close recall)   اشاره کرد . این مقاله استفاده از تکنیک شبکه های عصبی هوپفیلد را برای تصدیق رمز پیشنهاد می کند . در مقایسه با تکنیک فعلی لایه بندی شبکه های عصبی ، روش پیشنهاد شده درستی (accuracy)   خوبی را ایجاد می کند و زمان پاسخ سریعی را جهت ثبت (register  ) و تغییرات رمز ایجاد می کند .
مقدمه : 
امنیت کامپیوتری به یکی از مهمترین گزینه ها در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی تبدیل شده است . در بین تکنولوژی های موجود جهت کنترل بیشتر دسترسی کامپیوتری ، تصدیق رمز بصورت گسترده ای برای زمان طولانی استفاده شده است و امروزه هنوز یکی از مکانیزم های مرسوم جهت تصدیق  (authentication) می باشد . یک گزینه عمومی برای تصدیق رمز استفاده از جدول تصدیق می باشد . با استفاده از این گزینه ، رمز PWk    تولید شده بوسیله کاربر k  بوسیله یک  تابع یک طرفه hash  یا الگوریتم رمزنگاری کدگذاری می شود و به عنوان F(PWk) در یک جدول تصدیق ذخیره می شود که آن جدول در یک سرور جهت تصدیق کاربران ذخیره شده است . موقعی که یک کاربر به سیستم وارد می شود سیستم جدول تصدیق را برای مشخصه کاربری (user ID) و پسورد رمزنگاری شده (encrypted password) مربوطه جستجو می کند . اگرچه در یک محیط دسترسی باز ، یک مزاحم ممکن است قادر به ایجاد تغییر در جدول تصدیق می باشد برای مثال یک مزاحم می تواند به سادگی یک جفت جعلی [IDf, F(PWf)]  را به جدول ضمیمه و اضافه  کند و هر کسی با ID,PASSWORD    جعلی بتواند وارد سیستم بشود .

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: Password Authentication using Hopfield Neural Networks عنوان فارسی مقاله: تصدیق رمز با استفاده از شبکه های عصبی هاپفیلد دسته: فناوری اطلاعات - شبکه عصبی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: تصدیق رمز (password authentication) یک گزینه عمومی و معمول جهت امنیت سیستم می باشد . روش جدول تصدیق قراردادی (verification table) دارای عیب های عمده ای است . اخیراً از شبکه های عصبی برای تصدیق رمز استفاده شده است تا بر عیب های عمده روش های قبلی فائق آید . در روش شبکه های عصبی برای تصدیق رمز، جدول تصدیق لازم نیست و به جای آن، وزن های شبکه عصبی رمز شده در سیستم ذخیره شده است . تکنیک های لایه بندی شبکه های عصبی موجود دارای محدودیت های خاص خودشان هستند که از جمله آنها میتوان به زمان آموزش طولانی (long training time) و نزدیکی فراخوانی ها (close recall) اشاره کرد . این مقاله استفاده از تکنیک شبکه های عصبی هوپفیلد را برای تصدیق رمز پیشنهاد می کند . در مقایسه با تکنیک فعلی لایه بندی شبکه های عصبی، روش پیشنهاد شده درستی (accuracy) خوبی را ایجاد می کند و زمان پاسخ سریعی را جهت ثبت (register ) و تغییرات رمز ایجاد می کند . مقدمه : امنیت کامپیوتری به یکی از مهمترین گزینه ها در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی تبدیل شده است . در بین تکنولوژی های موجود جهت کنترل بیشتر دسترسی کامپیوتری، تصدیق رمز بصورت گسترده ای برای زمان طولانی استفاده شده است و امروزه هنوز یکی از مکانیزم های مرسوم جهت تصدیق (authentication) می باشد . یک گزینه عمومی برای تصدیق رمز استفاده از جدول تصدیق می باشد . با استفاده از این گزینه، رمز PWk تولید شده بوسیله کاربر k بوسیله یک تابع یک طرفه hash یا الگوریتم رمزنگاری کدگذاری می شود و به عنوان F(PWk) در یک جدول تصدیق ذخیره می شود که آن جدول در یک سرور جهت تصدیق کاربران ذخیره شده است . موقعی که یک کاربر به سیستم وارد می شود سیستم جدول تصدیق را برای مشخصه کاربری (user ID) و پسورد رمزنگاری شده (encrypted password) مربوطه جستجو می کند . اگرچه در یک محیط دسترسی باز، یک مزاحم ممکن است قادر به ایجاد تغییر در جدول تصدیق می باشد برای مثال یک مزاحم می تواند به سادگی یک جفت جعلی [IDf،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 11:00 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: The proteases, amylase and lipase of the pancreas and intestinal contents of germ-free and conventional rats
عنوان فارسی مقاله: پروتئاز، امیلاز و لیپازِ پانکراس و محتوای روده ای از موشهای نطفه آزاد و قراردادی
دسته: دامپزشکی - علوم دامی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
1. اندازه گیری ها از پروتئازها، امیلاز و لیپاز و از پانکراس ها و از همانندی محتوای روده ای، caecal و محتوای روده بزرگ از موش های نطفه آزاد و قراردادی ساخته شده است.
2. تفاوت کمی بین تجمعی از آنزیم ها در موش های نطفه آزاد و قراردادی یافت می شود.
3. نتایج نشان می دهد که باکتری روده ای تنها یک بخش کوچکی در تشخیص قسمتی از آنزیم های پانکراسی در محتواهایی از روده، caecum و روده بزرگ است.
4. تجمع آنزیم کاهش می یابد. پروتئازها، بیشتر مقاوم و ثابت بودند و امیلاز حداقل ثبات را داشت، دوام لیپاز در حد وسط بود یعنی مابین آنچه که پروتئاز و امیلاز بود.
5. شواهدی از فعالیت باکتریایی در محتوای caecal از موش های قراردادی در درصد بزرگتری از نیتروژن پروتئین دار و در درصد پایین تری از نیتروژن بدون پروتئین دیده شده است.


برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: The proteases، amylase and lipase of the pancreas and intestinal contents of germ-free and conventional rats عنوان فارسی مقاله: پروتئاز، امیلاز و لیپازِ پانکراس و محتوای روده ای از موشهای نطفه آزاد و قراردادی دسته: دامپزشکی - علوم دامی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: 1. اندازه گیری ها از پروتئازها، امیلاز و لیپاز و از پانکراس ها و از همانندی محتوای روده ای، caecal و محتوای روده بزرگ از موش های نطفه آزاد و قراردادی ساخته شده است. 2. تفاوت کمی بین تجمعی از آنزیم ها در موش های نطفه آزاد و قراردادی یافت می شود. 3. نتایج نشان می دهد که باکتری روده ای تنها یک بخش کوچکی در تشخیص قسمتی از آنزیم های پانکراسی در محتواهایی از روده، caecum و روده بزرگ است. 4. تجمع آنزیم کاهش می یابد. پروتئازها، بیشتر مقاوم و ثابت بودند و امیلاز حداقل ثبات را داشت،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 10:59 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: Application of Prebiotics and Probiotics in Poultry Production1
عنوان فارسی مقاله: كاربرد پری بیوتیك وپروبیوتیك در تولیدات طیور
دسته: دامپزشکی - علوم دامی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
میكروبهای روده ای - اپی تلیوم وسیستم ایمنی در برابر عوامل بیماری زای روده مقاومت می كنند. اطلاعات اخیر نشان می دهد كه پایداری ومقاومت سیستم ایمنی تنها به علت مجموع اجزاء نمی باشد، اما باید یاد آوری كنیم كه این مولفه ها عواملی هستند كه پایداری سیستم ایمنی رادر حد تعدیل نگه می دارند. باید از ابتلا به بیماریهایی كه بوسیله سیستم ایمنی ایجاد می شوند جلوگیری كنیم . این جانداران كوچك جانداران میكروبی ناسازگارگفته می شوند كه بوسیله تداخل میكروبی كه دربرابر عوامل بیماری زا نوعی مانع ایجاد می كنند . باكتریهای روده ای كه بطور طبیعی در سیستم ایمنی وجود دارند از ایجاد بعضی ازبیماریها جلوگیری می كنند واین جلوگیری بوسیله همكاری ورقابت وجایگزینی وحركت در تولید مواد غذایی – توید تركیبات سمی وایجاد تحریك در سیستم ایمنی است.
این مكانیسم ها برای مقابله با بیماری به تنهایی عمل نمی كنند بلكه ممكن است این مكانیسم ها جلوگیری كنند ویا با هم یا با مكانیسم های دیگر تركیب شوند . غذاهای تخمیری اگر با هم  مورد استفاده قرار گیرند موجب بهبود وسلامتی می شوند وهمچنین باكتری های اسید لاكتیك وعوامل دیگری سبب پیشرفت بهبودی می شوند . تحققات اخیر نشان می دهد كه باكتری های اسید لاكتیك وجانوران كوچك ومیكروسكوپی ریز دیگری هستند كه مقاومت در برابر بیماری ها را افزایش می دهند .باكتری اسید لاكتیك می تواند غنی شود . اثر میكروبهای روده ای  كه با تغذیه مواد كربوهیدراتی ایجاد می شود این است كه مقاومت باكتریایی در انسان  نسبت به آنتی بیوتیك ها افزایش داده می شود . به این دلیل علاقه به عدم  استفاده از آنتی بیوتیك ها برای درمان  دامها دربین مردم وحكومت ها كم شده است . 
راه حل دسترسی به درمانهای فرعی آنتی بیوتیكی در دامها استفاده از میكروارگانیسم های ریز (پروبیوتیك ) است . پروبیوتیك ها جاندارانی هستند كه قبلا در لایه های زیرین بودند كه توسعه یافته وبصورت گروههای  باكتریایی ویا بصورت تركیباتی از پروبیوتیك ها وپری بیوتیك ها (ساین بیوتیك ها ) در آمده اند . تحقیقات تاكیید دارند كه فایده ی تغییر شكل یابنده این است كه باكتری های لایه های زیرین را مشخص می كنند زیرا به نظر می رسد كه آنها به نهوی برسلامتی تاثیر دارند.
مقدمه 
بیماری روده ای یك نگرانی مهم در صنعت طیور است زیرا با این بیماری بازدهی كم شده و مرگ ومیر طیورافزایش می یابد وبه این طریق آلودگی های انسانی از مصرف محصولات طیور افزایش می یابد .با افزایش مقاومت آنتی بیوتیكی استفاده از آنتی بیوتیك های درمانی دراروپا ممنوع شده است ودرادامه درخود امریكا نیز ممنوع خواهد شد .علاقه برای پیدا كردن جایگزینی دیگر برای استفاده در صنعت طیور بیشتر شده است كه این خود راهی  برای افزایش بیشتر تولیدات است . 

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: Application of Prebiotics and Probiotics in Poultry Production1 عنوان فارسی مقاله: كاربرد پری بیوتیك وپروبیوتیك در تولیدات طیور دسته: دامپزشکی - علوم دامی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: میكروبهای روده ای - اپی تلیوم وسیستم ایمنی در برابر عوامل بیماری زای روده مقاومت می كنند. اطلاعات اخیر نشان می دهد كه پایداری ومقاومت سیستم ایمنی تنها به علت مجموع اجزاء نمی باشد، اما باید یاد آوری كنیم كه این مولفه ها عواملی هستند كه پایداری سیستم ایمنی رادر حد تعدیل نگه می دارند. باید از ابتلا به بیماریهایی كه بوسیله سیستم ایمنی ایجاد می شوند جلوگیری كنیم . این جانداران كوچك جانداران میكروبی ناسازگارگفته می شوند كه بوسیله تداخل میكروبی كه دربرابر عوامل بیماری زا نوعی مانع ایجاد می كنند . باكتریهای روده ای كه بطور طبیعی در سیستم ایمنی وجود دارند از ایجاد بعضی ازبیماریها جلوگیری می كنند واین جلوگیری بوسیله همكاری ورقابت وجایگزینی وحركت در تولید مواد غذایی – توید تركیبات سمی وایجاد تحریك در سیستم ایمنی است. این مكانیسم ها برای مقابله با بیماری به تنهایی عمل نمی كنند بلكه ممكن است این مكانیسم ها جلوگیری كنند ویا با هم یا با مكانیسم های دیگر تركیب شوند . غذاهای تخمیری اگر با هم مورد استفاده قرار گیرند موجب بهبود وسلامتی می شوند وهمچنین باكتری های اسید لاكتیك وعوامل دیگری سبب پیشرفت بهبودی می شوند . تحققات اخیر نشان می دهد كه باكتری های اسید لاكتیك وجانوران كوچك ومیكروسكوپی ریز دیگری هستند كه مقاومت در برابر بیماری ها را افزایش می دهند .باكتری اسید لاكتیك می تواند غنی شود . اثر میكروبهای روده ای كه با تغذیه مواد كربوهیدراتی ایجاد می شود این است كه مقاومت باكتریایی در انسان نسبت به آنتی بیوتیك ها افزایش داده می شود . به این دلیل علاقه به عدم استفاده از آنتی بیوتیك ها برای درمان دامها دربین مردم وحكومت ها كم شده است . راه حل دسترسی به درمانهای فرعی آنتی بیوتیكی در دامها استفاده از میكروارگانیسم های ریز (پروبیوتیك ) است . پروبیوتیك ها جاندارانی هستند كه قبلا در لایه های زیرین بودند كه توسعه یافته وبصورت گروههای باكتریایی ویا بصورت تركیباتی از پروبیوتیك ها وپری بیوتیك ها (ساین بیوتیك ها ) در آمده اند . تحقیقات تاكیید دارند كه فایده ی تغییر شكل یابنده این است كه باكتری های لایه های زیرین را مشخص می كنند زیرا به نظر می رسد كه آنها به نهوی برسلامتی تاثیر دارند. مقدمه بیماری روده ای یك نگرانی مهم در صنعت طیور است زیرا با این بیماری بازدهی كم شده و مرگ ومیر طیورافزایش می یابد وبه این طریق آلودگی های انسانی از مصرف محصولات طیور افزایش می یابد .با افزایش مقاومت آنتی بیوتیكی استفاده از آنتی بیوتیك های درمانی دراروپا ممنوع شده است ودرادامه درخود امریكا نیز ممنوع خواهد شد .علاقه برای پیدا كردن جایگزینی دیگر برای استفاده در صنعت طیور بیشتر شده است كه این خود راهی برای افزایش بیشتر تولیدات است .،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 10:57 ب.ظترجمه مقاله انگلیسی: Designing and Building a Software Test Organization
عنوان فارسی مقاله: طراحی و ساخت یک سازمان تست نرم افزار
دسته: مدیریت - فناوری اطلاعات
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 21
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
طراحی و ساخت یک سازمان تست کننده نرم افزار  را می توان به مجموعه ای از تصمیمات مختلف و درک عوامل محیطی که بر این تصمیمات تاثیر می گذارند تفکیک کرد.این مقاله خلاصه ای است از سه استراتژی کلیدی (استراتژی اتوماسیون-استراتژی سازمانی-استراتژی تست) که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند و درباره چگونگی تاثیرگذاری عوامل محیطی مختلف نظیر حوزه محصول، حوزه مسئله و حوزه کسب و کار بر این استراتژی ها بحث می کند. این مقاله بر اساس تجربه بدست آمده در ساخت سازمان های تست کننده نرم افزار در یک شرکت بین المللی نرم افزار که در برگیرنده چندین تکنولوژی و چندین قسمت از بازار است، نوشته شده است.بعلاوه این مقاله توصیه های عمومی برای هر یک از این تصمیمات و اطلاعات لازم برای درخورسازی این تصمیمات با نیازهای خاص سازمان خواننده را فراهم می نماید.
1-مقدمه
پیشتر، تعهدات سازمانی در زمینه کیفیت نرم افزار محدود به شرکت های مسئول در قبال تولیده سیستم های حیات محور و ماموریت محور یا برخی شرکت های تولید نرم افزار و گاهاً سازمان های تولید نرم افزار مالی بوده است. بخش اعظم سایر شرکت ها برای تضمین کیفیت بر تیم های توسعه خود یا سازمان های کوچک تست کننده در قالب تیم های توسعه متکی بودند. با رشد و بالندگی صنعت نرم افزار و افزایش رقابت در بسیاری از قسمت های بازار، کیفیت محصول تبدیل به یکی از وجوه تمایز در تصمیمات خرید مشتریان شده است. بدین دلیل امروزه بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاریهای عظیمی جهت سازمان های اختصاصی کیفیت نرم افزار می کنند.  

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: Designing and Building a Software Test Organization عنوان فارسی مقاله: طراحی و ساخت یک سازمان تست نرم افزار دسته: مدیریت - فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 21 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: طراحی و ساخت یک سازمان تست کننده نرم افزار را می توان به مجموعه ای از تصمیمات مختلف و درک عوامل محیطی که بر این تصمیمات تاثیر می گذارند تفکیک کرد.این مقاله خلاصه ای است از سه استراتژی کلیدی (استراتژی اتوماسیون-استراتژی سازمانی-استراتژی تست) که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند و درباره چگونگی تاثیرگذاری عوامل محیطی مختلف نظیر حوزه محصول، حوزه مسئله و حوزه کسب و کار بر این استراتژی ها بحث می کند. این مقاله بر اساس تجربه بدست آمده در ساخت سازمان های تست کننده نرم افزار در یک شرکت بین المللی نرم افزار که در برگیرنده چندین تکنولوژی و چندین قسمت از بازار است، نوشته شده است.بعلاوه این مقاله توصیه های عمومی برای هر یک از این تصمیمات و اطلاعات لازم برای درخورسازی این تصمیمات با نیازهای خاص سازمان خواننده را فراهم می نماید. 1-مقدمه پیشتر، تعهدات سازمانی در زمینه کیفیت نرم افزار محدود به شرکت های مسئول در قبال تولیده سیستم های حیات محور و ماموریت محور یا برخی شرکت های تولید نرم افزار و گاهاً سازمان های تولید نرم افزار مالی بوده است. بخش اعظم سایر شرکت ها برای تضمین کیفیت بر تیم های توسعه خود یا سازمان های کوچک تست کننده در قالب تیم های توسعه متکی بودند. با رشد و بالندگی صنعت نرم افزار و افزایش رقابت در بسیاری از قسمت های بازار، کیفیت محصول تبدیل به یکی از وجوه تمایز در تصمیمات خرید مشتریان شده است. بدین دلیل امروزه بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاریهای عظیمی جهت سازمان های اختصاصی کیفیت نرم افزار می کنند.،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 10:55 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: 
ادراک زیر آستانه ای (ادراک بدون آگاهی)
عنوان فارسی مقاله: subliminal perception -perception without awareness
دسته: روانشناسی - عمومی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
بخشی از ترجمه
ادراک زیر استانه ای چیست؟
معنی و مفهوم اصطلاح ادراک زیر آستانه ای در طول سالها دچار تغییر شده است و بعضی ها ترجیح می دهند که ادراک بدون آگاهی را  به عنوان یک جایگزین انتخاب کنند که ازعنوان تا حدودی متداوم limen (آستانه ای ) جلوگیری می کند. به گونه ای کلی ادراک زیر آستانه ای زمانی اتفاق می افتد که محرک وانگیزش در زیر آستانه   وجود دارد و چنین فهمیده می شود که و یا (threshold  limen) و آستانه برای ادراک وآگاهی ، تفکرات ، احساسات و یا عملکرد ها را تحت تاثیر قرار می دهد. (Merikle 2000) به علت آنکه یک تاثیر بر تفکرات احساسات و یا عملکرد نسبت برای اندازه گیری و سنجش از لحاظ آزمایشگاهی، راحت و آسوده است، قسمت وبخش مشکل و دشوار در رابطه با این زمینه ،اندازه گیری و سنجش یک انگیزه و محرک زیر آستانه موضوع و سوژه است. نکته مهم و اساسی در رابطه با این  موضوع، دانستن وآگاهی از زمانی است که موضوع و سوژه به طور خودآگاه از محرک و انگیزش آگاهی دارد و اینکه چطور این مسئله می تواند به گونه ای قابل اعتماد در آزمایشات فهمیده می شود. به گونه ای سنتی و قدیمی ، موضوعات و سوژه ها خودشان به گزارش آگاهی می پردازند. در حالیکه سایر زمینه های روانشناسی ممکن است درونگری وخویشتن نگری را به عنوان یک منبع اطلاعاتی اثبات و تایید نکنند.در زمینه ادراک زیر آستانه ای این  خود گزارشی آگاهی به نظر می رسد که غیر قابل اجتناب باشد.استفاده اجتناب ناپذیر خودگزاری همچنین منجر به بحثهای بیشتری در این زمینه می شود که چگونه این خود گزاری ها تفسیر می شوند. نمونه و مثال گسست رویکرد آزمایشی از پیش مهمی است که در تحقیق ادراک زیرآستانه ای مورد استفاده قرار می گیرد. 

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: ادراک زیر آستانه ای (ادراک بدون آگاهی) عنوان فارسی مقاله: subliminal perception -perception without awareness دسته: روانشناسی - عمومی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ بخشی از ترجمه ادراک زیر استانه ای چیست؟ معنی و مفهوم اصطلاح ادراک زیر آستانه ای در طول سالها دچار تغییر شده است و بعضی ها ترجیح می دهند که ادراک بدون آگاهی را به عنوان یک جایگزین انتخاب کنند که ازعنوان تا حدودی متداوم limen (آستانه ای ) جلوگیری می کند. به گونه ای کلی ادراک زیر آستانه ای زمانی اتفاق می افتد که محرک وانگیزش در زیر آستانه وجود دارد و چنین فهمیده می شود که و یا (threshold limen) و آستانه برای ادراک وآگاهی، تفکرات، احساسات و یا عملکرد ها را تحت تاثیر قرار می دهد. (Merikle 2000) به علت آنکه یک تاثیر بر تفکرات احساسات و یا عملکرد نسبت برای اندازه گیری و سنجش از لحاظ آزمایشگاهی، راحت و آسوده است، قسمت وبخش مشکل و دشوار در رابطه با این زمینه، اندازه گیری و سنجش یک انگیزه و محرک زیر آستانه موضوع و سوژه است. نکته مهم و اساسی در رابطه با این موضوع، دانستن وآگاهی از زمانی است که موضوع و سوژه به طور خودآگاه از محرک و انگیزش آگاهی دارد و اینکه چطور این مسئله می تواند به گونه ای قابل اعتماد در آزمایشات فهمیده می شود. به گونه ای سنتی و قدیمی،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 10:53 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: Design Performance Appraisal Application for University Employee with Analytical Hierarchy Process and Fuzzy
عنوان فارسی مقاله: استفاده از برنامه کاربردی و مشخصات طراحی ، کارایی و ارزیابی برای کارکنان دانشگاه با پردازش تحلیلی ساختار داده های مراتبی و فازی ( نامعلوم)
دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر - مدیریت
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
امروزه فشار رقابتی و تغییرات در سازمانها به طور مستمر باعث بهبودی و پیشرفت  کیفیتی عملکرد کارکنان شده است. بیشتر سازمانهای ما مواجه با تلاشهای  ارزیابی و کارایی با تواناییهای کارکنان می باشد بنابراین اجرای کاربردو ارزیابی نیازمند بررسی کارکنان می باشد . مثلا دانشگاه x نیازمند اجرای ارزیابی برای کارکنان می باشد.کارکنان دانشگاه شامل کارمندان و مدرسان ( اساتید ) می باشد . در این تحقیق  پردازش تحلیلی و ساختار داده های مرتبی به طور تقریبی ارزیابی می شود. عوامل کمی و کیفی به کار گرفته شده توسط بخش کاروانی دانشگاه بررسی می شود. در این تحقیق شبیه سازی برای اساتید و کارکنان در نظرگرفته می شود که با استفاده از ارزیابی راهنماهاو خود ارزیابی صورت میگیرد. این نتایج نشانگر آن است که با توجه به آمار بدست آمده تفاوتی بین ارزیابی استادهاو خودارزیابی وجود ندارد پس می توان به این  نتیجه رسیدکه طرح ارزیابی اجرائی می تواند در دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد. 
کلمه های کلیدی: ارزیابی اجرایی – فازی/ نامعلوم )  پردازش تحلیلی داده های مراتبی

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: Design Performance Appraisal Application for University Employee with Analytical Hierarchy Process and Fuzzy عنوان فارسی مقاله: استفاده از برنامه کاربردی و مشخصات طراحی، کارایی و ارزیابی برای کارکنان دانشگاه با پردازش تحلیلی ساختار داده های مراتبی و فازی ( نامعلوم) دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر - مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: امروزه فشار رقابتی و تغییرات در سازمانها به طور مستمر باعث بهبودی و پیشرفت کیفیتی عملکرد کارکنان شده است. بیشتر سازمانهای ما مواجه با تلاشهای ارزیابی و کارایی با تواناییهای کارکنان می باشد بنابراین اجرای کاربردو ارزیابی نیازمند بررسی کارکنان می باشد . مثلا دانشگاه x نیازمند اجرای ارزیابی برای کارکنان می باشد.کارکنان دانشگاه شامل کارمندان و مدرسان ( اساتید ) می باشد . در این تحقیق پردازش تحلیلی و ساختار داده های مرتبی به طور تقریبی ارزیابی می شود. عوامل کمی و کیفی به کار گرفته شده توسط بخش کاروانی دانشگاه بررسی می شود. در این تحقیق شبیه سازی برای اساتید و کارکنان در نظرگرفته می شود که با استفاده از ارزیابی راهنماهاو خود ارزیابی صورت میگیرد. این نتایج نشانگر آن است که با توجه به آمار بدست آمده تفاوتی بین ارزیابی استادهاو خودارزیابی وجود ندارد پس می توان به این نتیجه رسیدکه طرح ارزیابی اجرائی می تواند در دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد. کلمه های کلیدی: ارزیابی اجرایی – فازی/ نامعلوم ) پردازش تحلیلی داده های مراتبی،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 10:50 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: A Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Model in Employee Recruitment
عنوان فارسی مقاله: معیار قطعی چندگانه فازی برای ایجاد مدل توان گیری کارکنان
دسته: کامپوتر - مدیریت
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
این تحقیق به معنای بهبود فقدان از پردازش توان گیری کارکنان و هم چنین کاهش حس منحصر به فرد و تکی درسطح نظارتی توسط فاز منطقی و روشهای پردازش  تحلیلی مراتبی می باشد. در این تحقیق سعی میشود  که ویژگی ها و خصوصیات مناسب با مهارتهای حرفه ای و کلیدی را با اطلاعات کافی از طریق آمار بدست آورند و آنالیزی از پردازش مراتب تحلیلی برای پیش بینی  پردازش نیروی تازه ( توان گیری ) منطقی صورت گیرد گه بر اساس نتیجه معیار چند گانه فازی صورت می گیرد . هدف از این مقاله انتخاب مدل درست و مبنی بر شایستگی  می باشد . نتایج بدست آمده نشانگر ایجاد مدل معیار چندگانه فازی می باشد . راه حل درست و واقعی برای از بین بردن کاستی های توان گیری و سازمانها با اطلاعات بیشتر در تصمیم گیری می باشد . 
کلمات کلیدی: AHP – فازمنطقی -  ضوابط چندگانه – تصمیم گیری موجود . توان گیری کارکنان 
1- مقدمه: 
منبع انسانی یکی از اجزای مهم در برنامه های کاربردی چند منظوره و رقابت از آن در مقایسه با استعدادهای متفاوت بین آنها می باشد.  بیشتر مدیران سازمانها امیدوار به  پیدا کردن داوطلبان مناسب  هستند. این امر به معنای آن است که کارکنان توان گیر یکی امر مهمو لازم برای آنها محسوب می شود . به هر حال این یک فعالیت خیلی گران به شمار می آید که نیازمند زمان و بها زیادی است. 

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: A Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Model in Employee Recruitment عنوان فارسی مقاله: معیار قطعی چندگانه فازی برای ایجاد مدل توان گیری کارکنان دسته: کامپوتر - مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: این تحقیق به معنای بهبود فقدان از پردازش توان گیری کارکنان و هم چنین کاهش حس منحصر به فرد و تکی درسطح نظارتی توسط فاز منطقی و روشهای پردازش تحلیلی مراتبی می باشد. در این تحقیق سعی میشود که ویژگی ها و خصوصیات مناسب با مهارتهای حرفه ای و کلیدی را با اطلاعات کافی از طریق آمار بدست آورند و آنالیزی از پردازش مراتب تحلیلی برای پیش بینی پردازش نیروی تازه ( توان گیری ) منطقی صورت گیرد گه بر اساس نتیجه معیار چند گانه فازی صورت می گیرد . هدف از این مقاله انتخاب مدل درست و مبنی بر شایستگی می باشد . نتایج بدست آمده نشانگر ایجاد مدل معیار چندگانه فازی می باشد . راه حل درست و واقعی برای از بین بردن کاستی های توان گیری و سازمانها با اطلاعات بیشتر در تصمیم گیری می باشد . کلمات کلیدی: AHP – فازمنطقی - ضوابط چندگانه – تصمیم گیری موجود . توان گیری کارکنان 1- مقدمه: منبع انسانی یکی از اجزای مهم در برنامه های کاربردی چند منظوره و رقابت از آن در مقایسه با استعدادهای متفاوت بین آنها می باشد. بیشتر مدیران سازمانها امیدوار به پیدا کردن داوطلبان مناسب هستند. این امر به معنای آن است که کارکنان توان گیر یکی امر مهمو لازم برای آنها محسوب می شود . به هر حال این یک فعالیت خیلی گران به شمار می آید که نیازمند زمان و بها زیادی است.،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 10:49 ب.ظترجمه مقاله انگلیسی: A fuzzy model to evaluate the suitability of installing an enterprise resource planning system
عنوان فارسی مقاله: یک مدل فازی برای ارزیابی مناسب بودن اجرای سرمایه گذاری سیستم برنامه ریزی منابع (ERP)
دسته: کامپیوتر - مدیریت
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 17
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
استفاده از (ERP) به عنوان شالوده اصلی برای مجتمع سازی محدوده کامل فرایندها و عملکردهای شرکت های تجاری آشکارا مفید بود و در بسیاری از شرکتهای بزرگ مقادیر بزرگی داده را در سیستم اطلاعاتی شان مدیریت می کند و از دیدگاه اقتصادی سود آور است . بنابراین تصمیم به کار گرفتن یک سیستم ERP درتمامی شرکت ها همواره چندان واضح  نبوده . این بستگی به اندازه منافع آینده و و خصوصیات شرکت بستگی خواهد داشت. بنابراین پارامترهای متفاوتی مانند خصوصیات و جنبه های بازاریابی برای گرفتن تصمیم در مورد مناسب بودن  سیستم ERP ارزیابی خواهند شد . این پارامترها ممکن است خصوصیات یا دانش متفاوتی در باره  سیستم ها داشته باشند که می تواند مبهم یا نادرست باشد . بنابراین این موضوع دلالت بر این دارد که فرایندهای ارزیابی می تواند اطلاعات ناهماهنگ را مدیریت نماید . در این مقاله ما مدل ارزیابی فازی را برای ارزیابی مناسب بودن سیستم ERP بر  اساس تصمیم گیری چند متخصصی یا همان (ME-DM) ارائه می دهیم که می تواند با اطلاعات ناهماهنگ مرتبط باشد. 
معرفی
فناآوری اطلاعات یا همان (IT) اثر بزرگی بر روی بهره وری سازمانها دارد. شرکتها سیستم های اجرایی مانند طرحریزی منابع کسب و کار (ERP) طرح ریزی منابع مقتضی – تبادل الکترونیکی داده ها و غیره را برای توسعه بهره وری  نشان داده اند . بنابراین سیستم های (ERO) اخیرا برای پتانسیلشان در امر تصمیم سازی موثر توجه بسیار زیادی رادریافت کرده اند . ایجاد سیستم  های (ERP) در شرکتهای بزرگ یک بهینه سازی در زنجیره ارزشی داخلی شرکتها ایجاد کرده است و سود و منافع مهمی را به  بار آورده ات .

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: A fuzzy model to evaluate the suitability of installing an enterprise resource planning system عنوان فارسی مقاله: یک مدل فازی برای ارزیابی مناسب بودن اجرای سرمایه گذاری سیستم برنامه ریزی منابع (ERP) دسته: کامپیوتر - مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 17 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: استفاده از (ERP) به عنوان شالوده اصلی برای مجتمع سازی محدوده کامل فرایندها و عملکردهای شرکت های تجاری آشکارا مفید بود و در بسیاری از شرکتهای بزرگ مقادیر بزرگی داده را در سیستم اطلاعاتی شان مدیریت می کند و از دیدگاه اقتصادی سود آور است . بنابراین تصمیم به کار گرفتن یک سیستم ERP درتمامی شرکت ها همواره چندان واضح نبوده . این بستگی به اندازه منافع آینده و و خصوصیات شرکت بستگی خواهد داشت. بنابراین پارامترهای متفاوتی مانند خصوصیات و جنبه های بازاریابی برای گرفتن تصمیم در مورد مناسب بودن سیستم ERP ارزیابی خواهند شد . این پارامترها ممکن است خصوصیات یا دانش متفاوتی در باره سیستم ها داشته باشند که می تواند مبهم یا نادرست باشد . بنابراین این موضوع دلالت بر این دارد که فرایندهای ارزیابی می تواند اطلاعات ناهماهنگ را مدیریت نماید . در این مقاله ما مدل ارزیابی فازی را برای ارزیابی مناسب بودن سیستم ERP بر اساس تصمیم گیری چند متخصصی یا همان (ME-DM) ارائه می دهیم که می تواند با اطلاعات ناهماهنگ مرتبط باشد. معرفی فناآوری اطلاعات یا همان (IT) اثر بزرگی بر روی بهره وری سازمانها دارد. شرکتها سیستم های اجرایی مانند طرحریزی منابع کسب و کار (ERP) طرح ریزی منابع مقتضی – تبادل الکترونیکی داده ها و غیره را برای توسعه بهره وری نشان داده اند . بنابراین سیستم های (ERO) اخیرا برای پتانسیلشان در امر تصمیم سازی موثر توجه بسیار زیادی رادریافت کرده اند . ایجاد سیستم های (ERP) در شرکتهای بزرگ یک بهینه سازی در زنجیره ارزشی داخلی شرکتها ایجاد کرده است و سود و منافع مهمی را به بار آورده ات .،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 10:47 ب.ظ


ترجمه مقاله انگلیسی: Philosophy of Education and the Growing Impact of Empirical Research
عنوان فارسی مقاله: فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن
دسته: علوم تربیتی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 22
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
نقطه ی شروع: موفقیت پیروز مندانه ی تجربه گرایی 
از اواخر قرن نوزدهم، متد های پژوهش تجربی در آموزش مورد استفاده قرار گرفته است. متدهای آزمایشی در ابتدا از آزمایشگاه های روانشناسی آن زمان نشأت گرفتند و به سرعت با متد های آماری کاربردی که در علوم آموزشی آمریکایی ها رایج بودند، ادغام شدند. چنین رویه هایی این امکان را فراهم کرده تا به مطالعه ی مجموعه تست های دانشجویانی که قبلاٌ بیرون از حیطه ی آموزشی بوده اند پرداخته شود. مشاهداتی نیز در این حوزه توسعه یافته و این امکان را فراهم کردند تا به مطالعه ی پدیده هایی در بازی کودکان یا رفتار بزرگسالان پرداخته شود.  بنیانگذار این پژوهش های جاری، آقای استن لی هال بود.
این پژوهش  بین المللی، به تصدیق مزایایی پرداخته است و اینکه از نظر سیاسی و یا توسط انجمن های معلمی پشتیبانی شده است. در اصل، تقاضاهای عموم یا گروه های مربوطه از سهام دارن، بر روی رفتار علم آموزشی تأثیر گذاشته است. این به نوبه ی خود مزیت دیگری را مطرح میسازد: انتزاع های فلسفی  که بر خلاف روش ها یا برنامه های فلسفی دسته بندی شده است، باید مورد اجتناب قرار گیرد. از نظر تئوریک، هیچ گرایی در پژوهش تجربی وجود ندارد که نیازی به صرف وقت بلند مدت نداشته باشد، بلکه نیاز به موضوعات و متد هایی انحصاری دارد. این موضوعات، بیشتر جنبه ی عمل گرایی   داشته و متد ها نیز به همانطور که باید باشند، شفاف هستند و نیاز به آموزش ثابت و دستورالعمل هایی دارند.
یافته های پژوهش های تجربی اولیه نیز دارای مزایایی فوری بوده است. منحنی یادگیری رایجی که از پژوهش حافظه نشأت گرفته است، در کلاس های درسی مورد پذیرش قرار گرفته است، همانطور که تست های هوشی و اندازه گیری های موفقیت و متد های مدیریت معاصر نیز به منظور تضمین یک سازمان مدرسه ای کارآمد طراحی شده اند. یکی از پیروان و پشتیبانان انقلاب بهره وری در ایالات متحده، آقای جان دوی بود که بیشتر وی را به خاطر یافته های تجربی یا نظریه های فیزیولوزیکی میشناسند.

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: Philosophy of Education and the Growing Impact of Empirical Research عنوان فارسی مقاله: فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن دسته: علوم تربیتی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 22 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: نقطه ی شروع: موفقیت پیروز مندانه ی تجربه گرایی از اواخر قرن نوزدهم، متد های پژوهش تجربی در آموزش مورد استفاده قرار گرفته است. متدهای آزمایشی در ابتدا از آزمایشگاه های روانشناسی آن زمان نشأت گرفتند و به سرعت با متد های آماری کاربردی که در علوم آموزشی آمریکایی ها رایج بودند، ادغام شدند. چنین رویه هایی این امکان را فراهم کرده تا به مطالعه ی مجموعه تست های دانشجویانی که قبلاٌ بیرون از حیطه ی آموزشی بوده اند پرداخته شود. مشاهداتی نیز در این حوزه توسعه یافته و این امکان را فراهم کردند تا به مطالعه ی پدیده هایی در بازی کودکان یا رفتار بزرگسالان پرداخته شود. بنیانگذار این پژوهش های جاری، آقای استن لی هال بود. این پژوهش بین المللی، به تصدیق مزایایی پرداخته است و اینکه از نظر سیاسی و یا توسط انجمن های معلمی پشتیبانی شده است. در اصل، تقاضاهای عموم یا گروه های مربوطه از سهام دارن، بر روی رفتار علم آموزشی تأثیر گذاشته است. این به نوبه ی خود مزیت دیگری را مطرح میسازد: انتزاع های فلسفی که بر خلاف روش ها یا برنامه های فلسفی دسته بندی شده است،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 10:46 ب.ظ
ترجمه مقاله انگلیسی: 
FORMAL AND INFORMAL DISCRIMINATION AGAINST WOMEN AT WORK
عنوان فارسی مقاله: تبعیض رسمی و غیر رسمی بر علیه زنان در محیط کاری
دسته: اجتماعی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 28
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
زمانی که از ما پرسیده میشود در مورد یک رفتار خصومت آمیز برای زنان در محیط کاری فکر کنیم، اولین چیزی که به ذهن ما میرسد، نمونه ای از آزار های جنسی یا تبعیض قائل شدن در استخدام می-باشد. چنین وابسته سازی هایی قطعاٌ شگفت انگیز نخواهند بود: حتی در سنی که چنین رفتارهایی ننگین به شمار میرود و در حد زیادی نیز غیرقانونی میباشد، چنین بدرفتاری های سازمانی به نظر بسیار رایج میباشد. در طی چند سال اخیر گزارشات زیادی مبنی بر تأیید چنین رفتارها و تبعیضاتی در سازمان گزارش شده است(Morris,Bonamici&Neering,2005). برای مثال، مورگان استنلی در یک سرمایه گذاری بانکی، 54 میلیون دلار را برای  کارمندان زنی پرداخت کرد که مدعی بودند حقوق و مزایای آنها با سایر همکاران مرد آنها برابر نبوده است. علاوه بر این، 1.6 میلیون زن در حال حاضر و قبلاٌ که در wal-Mart کار میکردند واجد شرایط برای حضور در دادگاه های حق و حقوق شهروندی بوده اند: مانند زنان مورگان استنلی، آنها ادعا میکردند که قربانی تبعیضات جنسی بوده اند(greenhouse 2004). در اصل، با توجه به آمار و ارقام کمسیون فرصت های برابر شغلی، در طی 12 سال اخیر ، دادخواهی های مربوط این تبعیضات و یا میزان خسارات پولی حاصله از این دادخواهی ها کاهش یافته است.
نه اینکه تمامی تبعیضات در محیط کاری چنین توجهاتی را به خود معطوف کنند. مدارک فعلی حاکی از تبعیضات جنسیتی میباشد. یک سری مطالعات اخیر نشان داده است که بسیاری از زنان در موقعیت های شغلی بالا در شرکت ها و کارخانجات، مدعی هستند که محروم سازی اجتماعی جدایی از تبعیض، مانعی برای پیشرفت شغلی زنان میباشد. مثال هایی از این تبعیض شامل فقدان موعظه و نصیحت، محروم شدن از شبکه های ارتباطی غیر رسمی، و فرهنگ همکاری ناعادلانه میباشد. یافته های بیشتر نشان میدهد که چنین رفتارهایی برای هر شخصی در محیط کار قابل قبول نیست: مردان به طور قابل ملاحظه ای نسبت به زنان در مورد این فاکتور ها حساسیت نشان میدهند.

برچسب ها: ترجمه مقاله انگلیسی: FORMAL AND INFORMAL DISCRIMINATION AGAINST WOMEN AT WORK عنوان فارسی مقاله: تبعیض رسمی و غیر رسمی بر علیه زنان در محیط کاری دسته: اجتماعی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 28 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: زمانی که از ما پرسیده میشود در مورد یک رفتار خصومت آمیز برای زنان در محیط کاری فکر کنیم، اولین چیزی که به ذهن ما میرسد، نمونه ای از آزار های جنسی یا تبعیض قائل شدن در استخدام می-باشد. چنین وابسته سازی هایی قطعاٌ شگفت انگیز نخواهند بود: حتی در سنی که چنین رفتارهایی ننگین به شمار میرود و در حد زیادی نیز غیرقانونی میباشد، چنین بدرفتاری های سازمانی به نظر بسیار رایج میباشد. در طی چند سال اخیر گزارشات زیادی مبنی بر تأیید چنین رفتارها و تبعیضاتی در سازمان گزارش شده است(Morris، Bonamici&Neering، 2005). برای مثال، مورگان استنلی در یک سرمایه گذاری بانکی،
  • تعداد کل صفحات : 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4