تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب دی 1394

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 09:17 ب.ظ


مقایسه نظریه رشد شناختی پیاژه و نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکیامروزه یکی از مسائل مهم و قابل توجه در زمینه رشد شناخت، تمرکز بر زمینه های اختلاف بین نظریه رشد شناختی پیاژه و نظریه اجتماعی فرهنگی لئوویگوتسکی استمهمترین اختلاف ها معمولا در زمینه های اجتماعی ، عمل و فعالیت، روش های اموزشی و بویژه گفتار خود محور می باشد.در این جستجو سعی شده است با توجه به مبانی انسانی هر دو نظریه به تفاوت ها و همچنین شباهت های آنها اشاره شود.ویگوتسکی :وی جنبه های فرهنگی ، تاریخی و اجتماعی را در رشد شناختی با اهمیت می داند. وی کارکردهای ذهنی را به دو دسته عمده تقسیم می کند :1 - کارکردهای نخستین ذهنی2 - کارکردهای عالی ذهنیکارکردهای نخستین به توانایی های طبیعی و نااموخته انسان مانند توجه کردن، حس کردن وادراک کردن اشاره دارد. در جریان رشد و تحول این کارکردهای نخستین ذهنی تدریجا به کارکردهای عالی ذهنی یعنی حل مساله و تفکر تغییر می یابند که این تغییر عمدتا از راه تاثیر فرهنگ و در زمینه تاریخی اجتماعی میسر است. در واقع تبدیل روابط اجتماعی به کارکردهای ذهنی موجب رشد یا تحول شناختی می شود. البته این تبدیل نه بطور مستقیم بلکه از طریق یک واسطه یا علامت امکان پذیر می شود .درونی سازی و نقش زبان:ویگوتسکی در تحول یا رشد زبان سه دوره را متمایز می سازد:1 - گفتار اجتماعی ( بیرونی ): نقش این گفتار کنترل رفتار دیگران است پیش از 3 سالگی .2 - گفتار خود محورانه: مرحله انتقالی گفتار اجتماعی به گفتار درونی . کنترل رفتار خود ( 3 تا 7 سالگی )3 - گفتار درمانی : با خود و حرف زدن به طور بی صدا. نقش ان جهت دادن به اندیشه و رفتار انسان است. پس از 7 سالگی .تفاوت ها :تفاوت هایی که مطرح می شود معمولا هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ کاربردی است.ویگوتسکی :1 - کودک فعال است اما تعامل اجتماعی بین کودک و افراد دیگر برقرار است و تفکر و فرایند های شناختی از جامعه به فرد داده می شود. به عبارت دیگر ویگوتسکی رشد شناخت را در متن جامعه و در ارتباط نزدیک با فرهنگ قرار می دهد. در واقع زمینه انجام عمل مهم است یعنی شناخت با مفاهیم فرهنگی شکل می گیرد. بعبارت دیگر فعالیت فرد را جامعه و فرهنگ شکل می دهد.2 - رشد زبان پایه رشد مهارت های شناختی است.3 - گفتار خصوصی عامل رشد و تکامل تفکر و زبان است پایه ارتباط متقابل و اساس اجتماعی دارد، نقش تکوینی دارد و مهمترین پیوند تحولی در انتقال از گفتار بیرونی به زبان درونی شده است. گفتار خصوصی به کودک کمک می کند تا به بررسی و تفکر درباره رفتار خود نماید، گفتار خصوصی جهت عملکرد و رفتار کودک را تعیین می کند. هدایت خود ، رفتار را طرح ریزی و سازمان می دهد. گفتار خصوصی دوره انتقال از گفتار بیرونی به گفتار درونی است ، بنابراین نقش تکوینی دارد. در شرایط دشوار، اشتباهات زیاد از این نوع گفتار بیشتر استفاده می شود.پیاژه :1 - مهمترین ابزار شناخت خود کودک است، کودک یک کاشف فعال و خودانگیخته است که بدون فشار دیگران فرضیه می سازد و انرا ازمون می کند . ( یعنی تاکید اساسی در شکل گیری ساخت های ذهنی بر فرد و دیدگاه تجربی کودک است ) فعالیت از طریق دو کنش مکمل درون سازی و برون سازی صورت می گیرد.2 - رشد شناختی پایه رشد زبان است. رشد زبان متاثر از رشد عقلانی و ابزارهای شناختی کودک است.3 - گفتار خود محور مانع رشد است ( گفتار غیر اجتماعی ) گفتار خود محور بیانگر ناتوانی کودک در انطباق دهی دیدگاه ها در تبادلات اجتماعی است. چون یکی از مهمترین تفاوت های پیاژه و ویگوتسکی در زمینه گفتار خودمحور و خصوصی است به شرح دقیق تر ان می پردازیم :الف) مفهوم تحولیپیاژه :بیانگر ناتوانی در اخذ دیدگاه دیگری و درگیر شدن در ارتباط های متقابل است.ویگوتسکی :بیانگر تفکر بیرونی است و نقش ان برقراری ارتباط با خود به منظور هدایت و راهنمایی خود است.ب) سیر تحولپیاژه :باسن کاهش می یابد.ویگوتسکی :در سنین خردسالی افزایش دارد و سپس جنبه بیرون بودن را از دست می دهد و به شکل تفکر شفاهی درونی در می اید.ج) ارتباط با گفتار اجتماعی :پیاژه :منفی استویگوتسکی :مثبت است.زیرا در ارتباط با دیگران رشد می کند.د) ارتباط با زمینهپیاژه : ندارد .ویگوتسکی : با مفاهیم فرهنگی رشد می کند و در زمینه های مشکل نیز که کوشش شناختی بیشتری لازم است گفتار خصوصی نقش کمک رسانی را ایفا می کند.تحقیقات جدید نظر ویگوتسکی را تائید می کنند بویژه این که هنگامی که کودک با مسائله سختی روبرو می شود از گفتار خصوصی بیشتر استفاده می کند.پیاژه :4 تاکید بر یادگیری اکتشافی یعنی روش پیاژه کودک محور است و اثر فعالیت های اموزشی را مشروط به امادگی کودک و توانایی جذب و انطباق وی می داند، از سوئی توجه به مراحل رشد ساختارهای ذهنی که به تعامل ذهن با خود و با دنیای فیزیکی و اجتماعی پیرامون مفهوم می دهند، روش های اموزشی را مقید به رعایت اصولی می کند که بر ویژگی این ساختارها استوار باشند. نقش مسلم غنی سازی محیط ، تسهیل تعامل ها است به طوری که به کشف مستقل از طرف کودک منجر شود.5 تعارض شناختی در اموزش مبتنی بر تمرکز زدایی به شیوه برخورد ذهن با دنیای فیزیکی . در واقع توجیه پیاژه از تمرکز زدایی شناختی مبتنی بر نظریه او در مورد تعادل شناختی و هم وزن بودن تعامل های فیزیکی و اجتماعی است یعنی هر نوع برهم خوردگی در تعامل های درون و بین فردی یا اجتماعی که تعادل را مختل سازد دست یابی به تعادل عالی تر را سبب می گردد. بنابراین به نظر پیاژه هم تضاد ذهنی با ذهن دیگر و هم تضاد درونی فکر و مقاومت موضوع در برابر جذب شدن در ساختارهای ذهن می توانند در تعادل اختلال ایجاد کنند و لذا تاکید منحصرا برتعامل های اجتماعی نیست.6 به عقیده پیاژه مراحل رشد شناختی تعیین کننده ماهیت تفکر اوست و لذا با اموزش نمی توان فراتر از رشد شناختی کودک در او یادگیری ایجاد کرد.ویگوتسکی :4 تاکید بر یادگیری اکتشافی هدایت شده ، به طوری که شکل گیری کلیه فعالیت های شناختی را ناشی از تعامل اجتماعی و فعالیت های مشارکتی می داند. افراد با تجربه و بزرگسالان باید به افراد ناشی و کودکان اموزش دهند. تاکید بر نقش مهم مربی بویژه در ارتباط دارد. به عقیده ویگوتسکی می توان منتظر امادگی کودک نبود و با دخالت های دقیق او را در جهت گیری هدایت شده درون منطقه مجاور رشد سوق داد در واقع مربی نقش فعالی را در کمک رسانی به سازمان دهی ذهنی کودک دارد. البته امروزه برخی از روان شناسان مانند برونر با استفاده از اصطلاح سکوسازی سعی دارند از منطقه مجاور رشد، توصیفی تجربی تر و عملیاتی بدهند بنابراین معتقدند که اولین تلاش مربی پیرو ویگوتسکی ان است که تغییر و برداشت کودک از موفقیت را دریابد و بر مبنای ان برنامه اموزش خود را ارائه دهد ( همان تشکیل داربست) در واقع منطقه مجاور رشد ویگوتسکی همان امادگی ذهنی مورد نظر پیاژه است.5 تعارض شناختی در اموزش مبنایی اجتماعی دارد. چنان که تمرکز زدایی های اجتماعی را مقدم بر تمرکز زدایی های ناشی از برخورد ذهن با دنیای فیزیکی می دانند. به نظر ژیرو و مونیی از طرفداران و پیروان ویگوتسکی به علت ارتباط و برخورد با دیگری است که فرد از تمرکز شناختی بر ذهنیت خود رها می شود و در موقعیت های تنهایی از این امتیاز محروم است. ( تمرکز ادراکی است که هنوز در یک طرح کلی ادغام نشده است و تمرکز زدایی بر سازمان یابی تمرکزها و دیدگاه ها دلالت دارد) در واقع در خلال ارتباط دادن اعمال خود با اعمال دیگران است که فرد نظام سازماندهی را در اختیار می گیرد.6 فرایند های رشد و تحول به دنبال فرایندهای یادگیری رخ می دهند( اینکه کودکان مسئله ای را که نمی توانند به تنهایی حل کنند با کمک بزرگترها ان را حل می کنند. یعنی به کمک بازی ، اموزش رسمی می توان کودکان را به سطح رشد بالقوه رسانید( الگودهی ، پاداش ، پسخوراند و ....)نتیجه گیری :روی هم رفته میتوان گفت که در روش های اموزشی متاثر از نظرات پیاژه و ویگوتسکی اصل مشترکی وجود دارد و ان تاکید برایجاد موقعیت های درگیر ساز فعالیت کودک است. اما از سوی دیگر تاکید پیاژه بر لزوم توازن و تعادل در تعامل های درون فردی و بین فردی و تاکید بیشتر ویگوتسکی بر اهمیت تعامل های اجتماعی، تعامل با بزرگسالان وانتقال کلامی موجب شده است تا در مورد این که موقعیت های اموزشی باید در تقویت چه نوع تعامل هایی بکوشند تفاوت ایجاد شود.میگنا دات آی آر، اما اگر چه ویگوتسکی بر نقش مربی تاکید می کند در عین حال به نظر می رسد در این که مربی باید از کجا شروع نماید به وجه اشتراکی که طرفداران ویگوتسکی تحت عنوان سکوسازی و پیاژه تحت عنوان امادگی ذکر کرده است می رسیم .در مقایسه ویگوتسکی و طرفدارانش به نظر می رسد ویگوتسکی به خاطر تاکید فراوان بر تعامل اجتماعی عوامل زیستی را نادیده گرفته اما طرفداران وی هم به عوامل زیستی و هم عوامل اجتماعی ( تعامل اجتماعی ) تاکید دارند.هردو فعالیت و عمل را قبول دارند ولی پیاژه سعی دارد به نقش عمل و فعالیت اهمیت بدهد از حسی حرکتی به عملیات صوری ولی ویگوتسکی شکل پذیری فعالیت را در اثر فرهنگ با اهمیت می داند پیاژه بیشتر به فرایند عمومی و مشترک فعالیت توجه دارد ولی ویگوتسکی به فعالیت های خاص فرهنگی توجه دارد.نظریه پیاژهژان پیاژه علاقمند به چگونگی استدلال و تفکر کودکان بود . هدف او این نبود که بداند کودکان چه یا چقدر می دانند، بلکه وی علاقمند بود که بداند کودکان چگونه می دانند. پیاژه به این نتیجه رسید که کیفیت ذهنی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. چند مفروضه پیاژه بدین شرح است:1 - رشد یا تحول نتیجه تاثیر متقابل ( تعامل ) بین رسش و تجربه است. نوعی تعادل بین ساخت ژنتیکی و تجارب محیطی است.2 - در تعامل بین رسش و تجربه ، کودک کاملا فعال است و از دیدگاه پیاژه ، فعال بودن کودک موجب برقراری تعامل رسش و تجربه است.3 - رشد طی مراحلی صورت می گیرد که از قبل برنامه ریزی شده است. بنابراین هر مرحله محل و موقع ثبتی دارد. هر مرحله واحد صفت توحیدی است. هر مرحله تعادل بین ساخت اجزا» و به وجود امدن یک مجموعه است. هر مرحله واجد دو تراز تهیه و اتمام است، یعنی در یک زمان خاص، فرایندهای روانی در حال پیش رفتن بوده و سپس به مرتبه ای از تعادل می رسند. پایه های هر مرحله در مراحل قبلی طرح ریزی شده وخود مقدمه ای برای مراحل بعدی است.چند اصطلاح در نظام پیاژه- سازش یا انطباق :کنش سازش در نظام پیاژه ، یعنی تعادل بین درون سازی و برون سازی. این کنش در طول تحول ثابت است.- سازمان: کنش سازمان معرف رابطه اجزا» با کل است. این کنش در طول تحول ثابت است. به خاطر داشته باشیم که دو کنش سازش و سازمان مکمل یکدیگرند، زیرا سازش زمانی تحقق یافته است که سازماندهی شده باشد. آنچه با مراحل تحول تغییر می کند، ساخت ها هستند، مانند ساخت حسی حرکتی ، ساخت تجسمی ، ساخت صوری.- روان بنه یا طرحواره: نخستین واحدهای روانی ( شناختی یا عاطفی) فرد است که مرجع پذیرش و سازماندهی داده ها است. اساسی ترین واحد شناخت است. رفتار و طرز واکنشی است که قابلیت تکرار، تعمیم و سازش دارد . واحد اصلی دانش از نظر پیاژه درکودکی روان بنه حسی حرکتی است و ان عبارت است از بازنمایی رده ای از اعمال حرکتی که برای دستیابی به هدفی به کار می رود. پیاژه تاکید دارد که اعمال کودک روان بنه های اولیه ذهنی را شکل می دهند.- درون سازی ( جذب ) : وارد کردن داده های برونی در روان بنه است. فعالیتی است ( عقلی ،عاطفی ، حسی حرکتی ، ادراکی حسی و ....) که واقعیت را تغییر شکل میدهد تا ان را مشابه یک روان بنه نماید. تغییر موقت شی توسط ازمودنی و بنابر وضع وی است. شناخت حاصل درون سازی است. لازمه درون سازی تغییر محیط است.- برون سازی ( انطباق) : تغییر دادن روان بنه ها به منظور همسطح شدن با یک موقعیت جدید. برون سازی زمانی انجام می گیرد که روان بنه های پیشین کارساز نباشد . فرایند تجدید نظر در روان بنه است . لازمه برون سازی تغییر روان بنه قبلی است. به خاطر داشته باشیم که هدف دو فرایند درون سازی و برون سازی، سازگاری و در نهایت رسیدن به تعادل شناختی است.روش پیاژهروش پیاژه روش بالینی است که امیزه ای از مصاحبه و ازمایش است . این روش حد فاصل بین روش مشاهده ساده و روش تجربی است. روش بالینی پیاژه شامل مصاحبه ای است که ازمایش کننده با ازمودنی برقرار می سازد . در این مصاحبه ، ازمایش کننده از ازمودنی یک سلسله سوال میکند که در طی ان همواره دو شرایط باید رعایت شود:اول : فکر ازمودنی باید قدم به قدم دنبال گردد.دوم: از کج روی فکر ازمودنی جلوگیری شود.در این نوع مصاحبه با استفاده از روش استنطاق و معاینه ذهنی پاسخ نامفهوم و یا متناقص مورد پرسش قرار می گیرد تا اینکه به طور صریح و روشن بیان شوند. در واقع رهبری ازمایش حالتی دو جانبه از سوی ازماینده و ازمودنی دارد. همچنین از طریق روش انتقادی و تلقین مخالف هنگامی که کودک پاسخ خود را ارائه داد، بدون اینکه وانمود شود که پاسخش صحیح یا غلط است ، پاسخ او را با ارائه عقایدی متفاوت با عقیده وی مورد انتقاد قرار می دهیم که منظور و هدف اندازه گیری میزان استحکام اعتقادات کودک نیست ، بلکه منظور بررسی عمیق فعالیت منطقی فکر کودک و درک مشخصات ذهنی او است. در واقع برای پیاژه نحوه و چگونگی تفکر کودکان مهم است، نه پاسخ صحیح آنها ونه اینکه انها چقدر می دانند، می خواست بداند که کودکان چگونه می دانند. لذا پیاژه چگونگی تفکر را هم از پاسخ های صحیح و هم از پاسخ های غلط استنباط می نمود. همچنین در روش بالینی پیاژه از روش دیگری به نام تمرکز گرایی بالینی استفاده می شود. در این روش به جای اینکه ازمودنی منطبق با ازمون باشد، ازمون منطبق بر سطح تحول ازمودنی است، یک نوع روش متمرکز بر ازمودنی است.مراحل رشد ذهنی از دیدگاه پیاژه پیاژه مراحل رشد ذهنی را به چهار مرحله به شرح ذیل تقسیم می کند:1 مرحله حسی حرکتی ( تولد تا 2 سالگی)زیر مرحله اول: بازتاب های کلیزیر مرحله دوم : واکنش های دورانی نخستینزیر مرحله سوم : واکنش های دورانی ثانویزیر مرحله چهارم : کاربرد روان بنه ها ثانوی در موقعیت های جدیدزیر مرحله پنجم : واکنش های دورانی ثالثزیر مرحله ششم : بازنمایی ذهنی2 مرحله پیش عملیاتی ( 2 تا 7 سالگی)زیر مرحله هوش شهودی ( 2 تا 4 سالگی)زیر مرحله شکل بندی راکد ادراکی ( 4 تا 5 سالگی)زیر مرحله برزخ ( 5 تا 7 سالگی )3 مرحله عملیات عینی ( 7 تا 11 سالگی )زیر مرحله بروز عملیات منطقی عینیزیرمرحله تشکیل ساخت های مجموعه ای4 مرحله عملیات صوری ( 11 تا 16-15 سالگی )مرحله حسی حرکتیدر این مرحله هوش وابسته به اعمال کودک است. کودک از طریق مشاهده حسی یادگیری را اغاز می کند. در واقع تماس کودک با دنیای خارج به شکل عملی است.زیرمرحله اول بازتاب های کلی :در این مرحله که از تولد تا 1 ماهگی را شامل می شود، رفتار کودک به شکل یک سلسله اعمال انعکاسی است. عمل برون سازی یا شناخت واقعیت جهان برونی تدریجا صورت می گیرد. درون سازی از همین نخستین مرحله از ظرفیت تکرار ، تعمیم ، بازپدید اوری و بازشناسی برخوردار است. (حافظه شناسی)زیرمرحله دوم ، واکنش های دورانی نخستین ( 4 -1 ونیم ماهگی )نخستین عادات در طفل شکل می گیرد و مقدمه یک نوع شرطی شدن به وجود می اید . مثلا اگر بر حسب تصادف طفل انگشت خودرا به دهان ببرد، همان حالت لذت ناشی از پستان مادر را خواهد برد. واکنش ها دروانی هستند، یعنی تکرار می شوند و نخستین هستند، یعنی مربوط به بدن است . نخستین سازش های اکتسابی ، صورت می گیرد.زیرمرحله سوم، واکنش های دورانی ثانوی ( 4 -8 و نیم ماهگی):هماهنگی بین دیدن، گرفتن و لمس کردن رخ می دهد . واکنش های دورانی ، ثانوی است، زیرا مربوط به محیط و اشیا» خارجی است . در این واکنش ها کودک واقعه جالبی را که خارج از اوست ، کشف و دوباره ایجاد می کند. زمان جنبه عملی دارد و برای نخستین بار ادراک قبل و بعد به وجود می اید.تمرکز زدایی نیز یکی از ویژگی های مرحله عملیات عینی است و این مفهوم بدین معناست که کودکان می توانند توجهشان را برجنبه های مختلف شی یا موضوعی به طور همزمان متمرکز کنند. انها می فهمند که اشیا» بیش از یک بعد دارند. اصل هویت یکی از اصول منطقی است که براساس ان خصوصیات اصلی شی تغییر نمی کند . اصل تعادل نیز بیان می کند که اگر برابر با باشد و برابر با باشد ، پس برابر است با . درون گنجی نیز اصل منطقی است که نشان می دهد بین مقوله روابط سلسله مراتبی وجود دارد.مرحله عملیات صوریبا گشایش این مرحله ، نوجوانی اغاز می شود. بزرگترین خصیصه فکری نوجوانان، ظهور بعد ممکن است. عملیاتی که در سطح صوری جداگانه و باناهمترازی تحقق یافته اند، در یک منظومه توحید می یابند و این چیزی است که شبکه نامیده می شود. تغییر ساختاری این مرحله را می توان در پنج ویژگی ذیل تقسیم کرد.1 – عملیات فرضی استنتاجی:یعنی فرض کردن یک مساله و نتیجه گیری از ان2 - منطق قضایا:کودک از منطق جز» و کل ( طبقه بندی) به صورت پیشرفته ای استفاده می کند. روابط را می تواند به حالت انتزاعی بیان کند.3 - جداشدن شکل و محتوی از یکدیگر:مثلا بدن حضور اشیا» می تواند انها را طبقه بندی یا ردیف کند .4 - تناسب ها:فکر انتزاعی نظام عملیات به توان 2 یا تناسب ها را تشکیل می دهد . در واقع عملیات منطقی عینی عملیات به توان یک است. بدین معنا که مستقیما در مورد اشیا» حضوری به کار بسته می شوند، اما فکر صوری بین روابط ، روابطی برقرار می سازد.5 - عملیات ترکیبی :یکپارچگی و هماهنگی روان بنه های عملیات انتزاعی یا تشکیل شبکه، ترکیب فکر و عمل و نتیجه گیری از ان که نشان دهنده هوش انتزاعی و سازمان یافته است. به اعتقاد پیاژه در این مرحله نوجوان به بالاترین سطح تعادل جویی نایل می گردد. گروه تغییر شکل های چهارگانه از چهار تغییر شکل همسان ( )معکوس ( ) متقابل ( ) و همبسته ( ) که از تراکم و حاصل می شود .نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکیویگوتسکی در این نظریه رابطه شیوه های خاص فرهنگی را با رشد مورد بررسی قرارداده است. این دیدگاه بر نحوه ای که فرهنگ، ارزش ها، اعتقادات ، سنت ها و مهارت ها ی یک گروه اجتماعی به نسل بعدی منتقل می شود، تمرکز می کند. به عقیده ویگوتسکی ، تعامل اجتماعی به ویژه گفتگوهای یاری گرانه با اعضای اگاه تر جامعه برای اینکه کودکان شیوه های تفکر و رفتاری را فرا بگیرند که فرهنگ جامعه را می سازد، بسیار ضروری است.به عبارت دیگر وقتی بزرگسالان و همسالان خبره تر به کودکان کمک می کنند، ارتباط بین انها جزیی از تفکر کودکان می شود، سپس کودکان با درونی کردن این ویژگی ها می توانند برای هدایت کردن فکر و اعمال خودشان و فراگیری مهارت های جدید از زبان درونی خودشان استفاده کنند. ضمن اینکه نظریه ویگوتسکی به خصوص در مطالعه رشد شناختی با نفوذ بوده است ، اما با دیدگاه پیاژه کاملا متفاوت است. چنانکه پیاژه روش اموزش مستقیم توسط بزرگسالان را با اهمیت نمی داند، بلکه بر اموزش اکتشافی ( یادگیری اکتشافی ) تاکید دارد.در مقابل ویگوتسکی بر روش اموزش مستقیم و روش اکتشافی کمکی ( هدایت شده ) تاکید دارد. به عبارت دیگر ویگوتسکی به یادگیری یاری بخش تاکید می کند. وی معتقد است کودکان در بسترهای اجتماعی پرمایه ای زندگی می کنند که بر نحوه سازمان یافتن دنیای شناختی انها تاثیر میگذارد.فعالیت های ذهنی پیچیده مانند توجه ارادی ، حافظه سنجیده و مساله گشایی در تعامل اجتماعی ریشه دارند. مفهوم منطقه مجاور ( پتانسیل ) رشد ویگوتسکی توضیح می دهد که چگونه این اتفاق روی می دهد، زیرا این مفهوم به تکالیفی اشاره دارد که کودک نمی تواند به تنهایی از پس آنها براید ، اما با کمک افراد ماهر تر می تواند انها را انجام دهد. در طول نوباوگی ارتباط در منطقه مجاور رشد عمدتا غیرکلامی است. ویگوتسکی بازی وانمودسازی را بستر اجتماعی ایده آلی برای پرورش دادن رشد شناختی در اوایل کودکی می دانست .کودکان در این نوع بازی پیروی از مقررات اجتماعی را یاد می گیرند. بازی وانمود کردن منطقه مجاور ( یا پتانسیل) رشد منحصر به فرد و بسیار با نفوذی است که طی ان کودکان انواع فعالیت های چالش انگیز را امتحان می کنند و مهارت های جدید زیادی را فرا می گیرند. گفتار خصوصی اصطلاح دیگری از ویگوتسکی است.براساس این مفهوم وی معتقد است که کودکان برای خودگرانی و هدایت خود با خودشان حرف می زنند. چون زبان به کودکان کمک می کند درباره رفتارشان فکر کنند و روند اعمال خود را برنامه ریزی کنند. ویگوتسکی ان را شالوده همه فرایندهای شناختی عالی ، از جمله توجه کنترل شده، حافظه سنجیده، برنامه ریزی ، مساله گشایی و تامل می داند.وقتی کودکان بزرگتر می شوند و تکلیف ها را اسان تر می یابند ، گفتار خودگردان انها درونی می شود که به ان گفتار درونی می گویند.

برچسب ها: مقایسه نظریه رشد شناختی پیاژه و نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکیامروزه یکی از مسائل مهم و قابل توجه در زمینه رشد شناخت، تمرکز بر زمینه های اختلاف بین نظریه رشد شناختی پیاژه و نظریه اجتماعی فرهنگی لئوویگوتسکی استمهمترین اختلاف ها معمولا در زمینه های اجتماعی، عمل و فعالیت، روش های اموزشی و بویژه گفتار خود محور می باشد.در این جستجو سعی شده است با توجه به مبانی انسانی هر دو نظریه به تفاوت ها و همچنین شباهت های آنها اشاره شود.ویگوتسکی :وی جنبه های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را در رشد شناختی با اهمیت می داند. وی کارکردهای ذهنی را به دو دسته عمده تقسیم می کند :1 - کارکردهای نخستین ذهنی2 - کارکردهای عالی ذهنیکارکردهای نخستین به توانایی های طبیعی و نااموخته انسان مانند توجه کردن، حس کردن وادراک کردن اشاره دارد. در جریان رشد و تحول این کارکردهای نخستین ذهنی تدریجا به کارکردهای عالی ذهنی یعنی حل مساله و تفکر تغییر می یابند که این تغییر عمدتا از راه تاثیر فرهنگ و در زمینه تاریخی اجتماعی میسر است. در واقع تبدیل روابط اجتماعی به کارکردهای ذهنی موجب رشد یا تحول شناختی می شود. البته این تبدیل نه بطور مستقیم بلکه از طریق یک واسطه یا علامت امکان پذیر می شود .درونی سازی و نقش زبان:ویگوتسکی در تحول یا رشد زبان سه دوره را متمایز می سازد:1 - گفتار اجتماعی ( بیرونی ): نقش این گفتار کنترل رفتار دیگران است پیش از 3 سالگی .2 - گفتار خود محورانه: مرحله انتقالی گفتار اجتماعی به گفتار درونی . کنترل رفتار خود ( 3 تا 7 سالگی )3 - گفتار درمانی : با خود و حرف زدن به طور بی صدا. نقش ان جهت دادن به اندیشه و رفتار انسان است. پس از 7 سالگی .تفاوت ها :تفاوت هایی که مطرح می شود معمولا هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ کاربردی است.ویگوتسکی :1 - کودک فعال است اما تعامل اجتماعی بین کودک و افراد دیگر برقرار است و تفکر و فرایند های شناختی از جامعه به فرد داده می شود. به عبارت دیگر ویگوتسکی رشد شناخت را در متن جامعه و در ارتباط نزدیک با فرهنگ قرار می دهد. در واقع زمینه انجام عمل مهم است یعنی شناخت با مفاهیم فرهنگی شکل می گیرد. بعبارت دیگر فعالیت فرد را جامعه و فرهنگ شکل می دهد.2 - رشد زبان پایه رشد مهارت های شناختی است.3 - گفتار خصوصی عامل رشد و تکامل تفکر و زبان است پایه ارتباط متقابل و اساس اجتماعی دارد، نقش تکوینی دارد و مهمترین پیوند تحولی در انتقال از گفتار بیرونی به زبان درونی شده است. گفتار خصوصی به کودک کمک می کند تا به بررسی و تفکر درباره رفتار خود نماید،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 09:15 ب.ظ
        بنام خالق عشقبرگه  شرح حال گیری و مصاحبه روانی ( به انضمام دو پیوست جانبی ) ذیل به عنوان الگویی برای مطالعه در نظر گرفته شده است . دانشجویان  محترم می توانند اطلاعات مورد نظر خود را بر اساس این استاندارد ها از مراجع خود دریافت نمایند . ضمنا یاد آور می شویم ، فرم هایی که در اختیار مراکز و بیمارستانها کلینیکها قرار می گیرد ، فقط به عنوان چارتی برای مشخص کردن موضوعات مهم تر می باشد ، فلذا دانشجویان  محترم توجه فرمایند که تیترهای مشخص شده را به عنوان سوالات بسته از بیماران نپرسند ، بلکه مصاحبه روانی ( با مضامین استاندارد کاپلان و DSM - IV  ) می بایست به صورت بحث و گفتگوی آزاد و عادی برگزار شود و سپس روانشناس اطلاعات مورد نیاز فرم ها را از داده های به دست آمده از بیمار ، در فرم ها یادداشت نماید و اطلاعات مازاد را جهت استفاده در مراحل بعدی درمانی در برگه ای دیگر ثبت نماید .با احترام زهرا زیارتی کردگزارش روانشناسی بر اساس DSM-IV  و کاپلانشرح حال :الف ) مشخصات کلی : نام ، سن ، وضعیت تاهل ، جنس ، شغل ، زبان ، نژاد ، ملیت ، سابقه بستری در بیمارستان به دلیل همین اختلال یا اختلالات دیگر ، بیمار با چه کسی زندگی می کند .ب ) شکایت اصلی : دقیقا چرا بیمار مراجعه کرده است ( ترجیحا به زبان خود بیمار ) اگر اطلاعات از خود بیمار اخذ نشده است منبع اطلاعات ذکر شود .پ) تاریخچه بیماری فعلی : تاریخچه زمان و بروز نشانه ها یا تغییرات رفتاری که سبب شده است بیمار به دنبال کمک برآید ، شرایط زندگی بیمار در زمان شروع ، شخصیت بیمار قبل از بیماری ، بیماری چه تاثیری بر فعالیتهای زندگی و روابط شخصیبیمار گذاشته است ( تغییرات شخصیت ، علایق ، خلق ، نگرش نسبت به دیگران ، لباس پوشیدن ، عادات ، میزان عصبیت و نگرانی ، تحریک پذیری ، فعالیت ، توجه ، تمرکز ، حافظه ، تکلم ) درد ( محل ، شدت ، نوسانات ) میزان اضطراب ( منتشر و غیر اختصاصی یا اختصاصی و مرتبط با موقعیت ، فعالیت یا اشیاء خاص ) نحوه برخورد با اضطراب ( اجتناب ، تکرار موقعیت ترسناک ، استفاده از داروها یا سایر اقدامات برای تسکین اضطراب )ت) سابقه روانپزشکی و طبی : 1- اختلالات هیجانی یا روانی ( وسعت ناتوانی ، نوع درمان ، نام بیمارستان ، مدت بیماری ، اثرات درمان ) 2- اختلالات روان تنی ( تب یونجه ، آرتریت ، کولیت ، آرتریت روماتوئید ، سرماخوردگی های مکرر ، اختلالات پوستی  توضیح در پیوست 2 ) 3- اختلالات عصبی ( سر درد ، ضربه جمجمه ، از دست دادن هوشیاری ، تشنج یا تومور .ث) تاریخچه خانوادگی : از بیمار و یک نفر دیگر اخد می شود زیرا در مورد افراد و رویدادهای یکسان ممکن است توصیفات کاملا متفاوتی ارائه شود . سنت های قومی ، ملی و مذهبی ، سایر افراد خانواده ( توصیف آنها از نظر شخصیتی و میزان هوش و اینکه از زمان کودکی تا کنون چه بر سر آنها آمده است . ) توصیف خانه های مختلفی که فرد در آنها زندگی کرده است . روابط فعلی بیمار و افراد خانواده نقش بیمار در خانواده ، سابقه بیماری روانی در خانواده ، بیمار کجا زندگی می کند ( همسایه ها و سکونت خاص بیمار ) ، حریم خصوصی افراد خانواده در مقابل یکدیگر و خانواده های دیگر ، منابع درامد خانواده و مشکلات مربوط به آنج ) تاریخچه شخصی : تاریخچه زندگی بیمار از کودکی تا هم اکنون تا جایی که بیمار به خاطر دارد ، شکاف های موجود در تاریخچه ، هیجانات همراه با دوره های مختلف زندگی ( دردناک ، پراسترس ، متعارض )1-    اوایل کودکی ( تا 3 سالگی )1-1     سابقه پیش از تولد و حاملگی و زایمان مادر ، مدت حاملگی ، طبیعی بودن ،آسیب دیدن هنگام تولد ، خواسته یا ناخواسته بودن بیمار ، نقایص بدو تولد1-2    عادات تغذیه : تغذیه از شیر مادر یا شیر خشک ، مشکلات خوردن1-3    رشد اولیه : محرومیت از مادر ، رشد زبانی ، رشد حرکتی ، الگوی خواب ، ثبات ادراکی ، اضطراب بیگانه ، اضطراب جدایی1-4    آموزش آداب توالت رفتن : سن ، نگرش والدین ، احساسات مربوط به آن ،1-5    نشانه های مشکلات رفتاری : مکیدن انگشت ، حملات قشقرقی ، تیک ها ، کوبیدن سر ، جلو و عقب دادن تنه ، وحشتهای شبانه ، ترس ها ، خیس کردن بستر یا کثیف کردن رختخواب ، ناخن جویدن ، خودارضایی1-6    شخصیت و مزاج در زمان کودکی : خجالتی ، بی قرار ، بیش فعال ، منزوی ، با پشتکار ، معاشرتی ، ترسو ف ورزشکار ، مهربان ، الگوهای بازی ، واکنش به برادر و خواهر ها2-    اواسط کودکی ( 3 تا 11 سالگی ): سابقه اوایل دوران مدرسه ، احساس فرد نسبت به مدرسه رفتن ، سازگاری در اوایل دوران مدرسه ، همانند سازی جنسی ، رشد وجدان ، تنبیه ، روابط اجتماعی ، نگرش نسبت به خواهر و برادرها و همبازی ها3-    اواخر کودکی ( بیش از بلوغ تا نوجوانی )3-1  روابط با همسالان : تعداد و صمیمیت دوستان ، رهبر یا پیرو بودن ، محبوبیت اجتماعی ، شرکت در فعالیتهای گروهی یا دارودسته ها ، چهره های ایده آل ، الگوی پرخاشگری ، انفعال ، اضطراب ، و رفتار ضد اجتماعی .3-2  تاریخچه تحصیلی : میزان پیشرفت ، تطابق با مدرسه ، روابط با معلمین ( محبوب معلم یا یاغی ) ، گرایش ها و مطالعات مورد علاقه ، مزایا و توانایی های خاص ، فعالیتهای فوق برنامه ، ورزش ها ، کارهای ذوقی3-3  رشد شناختی و حرکتی : یادگیری خواندن و سایر مهارت های هوشی و حرکتی ، کژکاری های جزئی مغزی3-4 مشکلات هیجانی یا جسمی خاص نوجوانی : کابوس های شبانه ، هراس ها ، خودارضایی ، خیس کردن بستر ، فرار از منزل ، بزهکاری ، مصرف دخانیات ، مصرف الکل یا مواد ، مشکلات مربوط به وزن ، احساس حقارت3-5 سابقه روانی – جنسی :3-5-1 کنجکاوی اولیه ، خودارضایی ، بازی جنسی3-5-2 کسب اطلاعات جنسی ، نگرش والدین نسبت به مسائل جنسی ، سوء استفاده جنسی3-5-3 شروع بلوغ ، احساس شخص نسبت به آن ، نوع آمادگی ، احساس فرد نسبت به خود ارضایی ، رشد صفات ثانویه جنسی3-5-4 فعالیت جنسی نوجوانی : خاطر خواهی ، پارتی ها ، ملاقات با جنس مخالف ، معاشقه ، خودارضایی ، احتلام شبانه و نگرش نسبت به آن3-5-5 نگرش نیبت به هم جنس و جنس مخالف : تمرد ، خجالتی ، پرخاشگر ، نیاز به تحت تاثیر قرار دادن ، اغواگری ، اضطراب3-5-6 تجربه های جنسی : مشکلات جنسی ، تجربه های هم جنس گرایانه و غیر هم جنس گرایانه ، انحراف جنسی ، بی بندو باری جنسی3-6 زمینه مذهبی : سفت و سخت ، آسانگیر ، مختلط ، ارتباط زمینه مذهبی با اعمال مذهبی فرد در حال حاضر4- بزرگسالی4-1 تاریخچه شغلی : انتخاب شغل ، آموزش های لازم آن شغل ، بلند پروازی ها ، تعارضات ، ارتباط با کارفرما ، همکاران و زیردستان ، تعداد و طول مدت مشاغل ، تغییر در وضعیت شغلی ، شغل فعلی و احساسات فرد درباره آن4-2 فعالیت اجتماعی : آیا بیمار دوستانی دارد یا خیر ، آیا بیمار اساسا منزوی است یا اجتماعی ، علایق اجتماعی ، روابط بیمار با جنس مخالف و افراد هم جنس ، عمق ، مدت و کیفیت روابط انسانی4-3 تمایلات جنسی بزرگسالی4-3-1 روابط جنسی پیش از ازدواج ، سن اولیه رابطه جنسی ، گرایش جنسی4-3-2 تاریخچه زناشویی : ازدواج های قانونی و عرفی ، توصیف معاشقه و نقش هر یک از دو طرف ، سن ازدواج ، تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری ، اسامی و سن کودکان ، نگرش فرد نسبت به پرورش فرزندان ، مشکلات هر یک از اعضای خانواده ، روابط خارج از زناشویی ، زمینه های توافق و عدم توافق ، نحوه خرج کردن پول ، نقش خانواده طرفین4-3-3 نشانه های بالینی جنسی : انورگاسمی ، ناتوانی جنسی ، انزال زودرس ، فقدان میل جنسی4-4 تاریخچه نظامی : سازگاری کلی ، جنگیدن ، زخمی شدن ، ارجاع به روانپزشک ، نحوه ترخیص ، وضعیت سربازی4-5 نظام ارزشیآیا بیمار کودکان را مایه شادی و تفریح می داند یا آنها را باری بر دوش خود تلقی می کند ، کار را عملی اجباری می داند یا  آن را فرصت و غنیمتی می شمارد ؟ نگرش بیمار نسبت به مذهب ، اعتقاد به جهنم و بهشتتبیین خلاصه ای از مشاهدات و برداشتهای معاینه کننده از مصاحبه اولیهوضعیت روانیالف ) ظاهر1. مشخصه های ظاهر فرد : این قسمت شامل توصیف مختصر و غیر فنی از ظاهر و رفتار بیمار است آنگونه که یک داستان نویس فردی را توصیف می کند ، نگرش نسبت به معاینه کننده در اینجا توصیف می شود ، ( همکاری کننده ، توام با توجه ، علاقه مند ، رک ، اغواگر ، دفاعی ، خصمانه ، بازیگوش ، خودشیرینی ، طفره رفتن ، احتیاط آمیز )2. فعالیت روانی حرکتی و رفتاری : راه رفتن ، ادا و اطوار ، تیک ، ایما و اشاره ، پیچش های عضلانی ، رفتار قالبی ، ضرب گرفتن ، پژواک رفتار ، رفتار دست و پاچلفتی و ناشیانه ، فرزی و چابکی ، لنگیدن ، سفتی عضلات ، کندی حرکات ، بیش فعال ، سرآسیمه ، ستیزه جو ، انعطاف مومی شکل3 . توصیف کلی : وضعیت بدن ، حالت اندام ها ، لباس ها و آرایش موها ، ناخن ، سالم ، مریض حال ، عصبانی ، ترسیده ، بی احساس ، گیج و بهت زده ، مغرور ، معذب ، موقر ، به ظاهر مسن ، به ظاهر جوان ، زنانه وار ، مردانه وار ؛ علایم اضطراب ( دستهای مرطوب ، تعریق پیشانی ، بی قراری ، حالت سفت ، و سخت اندام ها ، صدای غیر طبیعی ، چشم های گشاد ) ؛ تغییر میزان اضطراب در حین مصاحبه یا در رابطه با موضوعی خاصب ) تکلم :سریع ، کند ، پرفشار ، تردید آمیز ، هیجانی ، یکنواخت ، بلند ، نجوایی ، جویده جویده ، من و من کردن ، لکنت زبان ، پژواک کلام ، شدت ، ارتفاع صوت ( زیری و بمی ) ، سهولت تکلم ، خودانگیختگی ، پرباری کلام ، ادا و اطوار ، زمان واکنش ، ذخیره وازگان ، آهنگ کلامپ) خلق و عاطفه1. خلق ( هیجان مستمر و نافذی که ادراک شخص را از دنیا تحت الشعاع قرار می دهد . ) بیمار احساسات خود را چگونه بیان می کند ، عمق ، شدت طول مدت و نوسانات خلق ( افسرده ، مایوس ، تحریک پذیر ، مضطرب ، وحشتزده ، خشمگین ، منبسط ، شنگول ، تهی ، توام با احساس گناه ، مرعوب ، تحقیر نفس ، بدون احساس لذت ، خلق نوسان دار )2 . عاطفه ( تظاهر بیرونی تجربیات درونی بیمار ) معاینه کننده عاطفه بیمار را چگونه ارزیابی می کند ( گسترده ، محدود ، کند یا سطحی ) ، اشکال در شروع ، تداوم یا قطع یک پاسخ هیجانی ، آیا تظاهر هیجانی با محتوای فکر ، فرهنگ و شرایط معاینه متناسب است یا خیر ( در صورت عدم تناسب نمونه هایی ذکر شود . )ت) تفکر و ادراک1. شکل تفکر1-1 تولید فکر : فراوانی یا فقر فکر ، پرش افکار ، تفکر سریع یا کند ، تفکر تردید آمیز ، آیا بیمار خودبخود صحبت می کند یا فقط به سوالات پاسخ می دهد . جریان فکر ، نقل قول سخنان بیمار1-2 تداوم فکر : آیا بیمار توانایی تفکر هدفمند را دارد ؟ آیا پاسخ ها مربوط هستند یا نامربوط ، اظهارات غیر منطقی ، مماسی ، حاشیه پردازی ، درهم و برهم ، طفره آمیز ، تکرای ، حاکی از انسداد فکر یا حواسپرتی1-3 اختلالات زبانی : اختلالاتی که نشان دهنده مختل شدن اندیشه است نظیر تکلم بی ربط یا غیر قابل فهم ( سالاد کلمات ) تداعی های صوتی ، واژه سازی2. محتوای فکر : اشتغالات ذهنی در مورد بیماری ، مشکلات محیطی ، وسواس های فکری ، هراس ها ، وسواس عملی ، طرح ها یا وسواس فکری در مورد خودکشی ، دیگر کشی ، نشانه های خود بیمار انگاری ، تکانه ها یا امیال ضد اجتماعی خاص3. اختلالات تفکر  : هذیانها : محتوای هرگونه نظام هذیانی ، سازمان آن و میزان اعتقاد بیمار نسبت به اعتبار آن ، نحوه تاثیر هذیان بر زندگی ، هذیانهای گزند و آسیب ، هذیان متناسب یا نا متناسب با خلق4. اختلالات ادراکی :4-1 توهمات و خطاهای حسی : آیا بیمار صداهایی می شنود یا مناظری می بیند ، محتوا ، دستگاه حسی درگیر ، شرایط وقوع ،4-2 مسخ شخصیت و مسخ واقعیت : احساسات عمیق گسستگی از خویشتن یا از محیط5 . رویاها و خیال پردازی ها5-1 رویاها : رویاهای برجسته ، کابوس های شبانه5-2 خیال پردازی ها : رویاهای روزانه تکراری ، مطلوب یا تردید ناپذیرث ) وضعیت هوشیاری و شناختی ( توضیح در پیوست 1 )1 . هوشیاری : آگاهی از محیط ، گستره توجه ، تیرگی هوشیاری ، نوسانات سطح آگاهی ، خواب آلودگی ، بهت ، بی حالی ، حالات گریز مرضی ، اغما2 . موقعیت سنجی :2-1 وقوف به زمان : آیا بیمار می داند بیمار روز مصاحبه چه روزی است ؟ آیا بیمار می تواند زمان و تاریخ تقریبی مصاحبه را حدس بزند ؟ اگر بیمار در بیمارستان است آیا بیمار می تواند مدت بستری را بیان کند ؟2-2 وقوف به مکان : آیا بیمار می داند کجا قرار دارد ؟2-3 وقوف به شخص : آیا بیمار معاینه کننده را می شناسد و نام و نقش افرادی که با آنها در تماس است را می داند .3 . تمرکز و محاسبه : کم کردن متوالی عدد 7 از 100 اگر بیمار نمی تواند به طور متوالی عدد 7 را تفریق کند می توان از او خواست تکالیف ساده تری را انجام دهد ( مانند 4*9 یا 5*4 )4 . حافظه : اختلال حافظه ، تلاش بیمار برای کنار آمدن با اختلال حافظهبررسی حافظه دور ( اطلاعات دوران کودکی و ... ) ، حافظه گذشته نزدیک ( چند ماه اخیر ) ، حافظه نزدیک ( چند روز اخیر ، صبحانه نهار شام چی خورده ؟ )5 . ذخیره معلومات : سطح تحصیلات رسمی ، برآورد قدرت هوشی ،6 . تفکر انتزاعی : بررسی مفهوم سازی ، شیوه مفهوم پردازی بیمار ، برخورد وی با اندیشه ها و ...ج) بینش :میزان آگاهی و درک بیمار از بیماری خودچ) قضاوت :آزمون قضاوت : پیش بینی بیمار در مورد آنچه در موقعیت های فرضی انجام خواهد داد ؟ مثل در صورتی که پاکت تمبر داری در خیابان پیدا کردید ، چه می کنید ؟تشخیصمحور I  : اختلالات یا سندرم های بالینی ( مانند اختلالات خلقی ، اضطرابی ، اسکیزوفرنی و ... )محور II  : اختلالات شخصیت ، عقب ماندگی ذهنی و اختلالات رشدیمحور III   : هرگونه اختلال طبی عمومی ( مانند صرع ، بیماری قلبی و عروقی ، اختلالات غدد درون ریز )محور IV  : مشکلات روانی اجتماعی و محیطی مرتبط با بیماری ( مانند طلاق ، جراحت ، مرگ عزیزان و ... )محور  V  : ارزیابی کلی عملکرد ابراز شده بیمار در حین مصاحبه ( مثلا عملکرد اجتماعی ، شغلی و روانشناختی ) در این محور یک مقیاس درجه بندی با طیفی از 100 ( عملکرد عالی ) تا 1 ( عملکرد کاملا مختل ) مورد استفاده قرار می گیرد .منبع : کاپلان ، سادوک . 2007 . خلاصه روانپزشکی . ترجمه فرزین رضاعی . 1387 . تهران ؛ انتشارات ارجمند . جلد اول .شاد باشید وپیروززیارتی کرد

برچسب ها: بنام خالق عشقبرگه شرح حال گیری و مصاحبه روانی ( به انضمام دو پیوست جانبی ) ذیل به عنوان الگویی برای مطالعه در نظر گرفته شده است . دانشجویان محترم می توانند اطلاعات مورد نظر خود را بر اساس این استاندارد ها از مراجع خود دریافت نمایند . ضمنا یاد آور می شویم، فرم هایی که در اختیار مراکز و بیمارستانها کلینیکها قرار می گیرد، فقط به عنوان چارتی برای مشخص کردن موضوعات مهم تر می باشد، فلذا دانشجویان محترم توجه فرمایند که تیترهای مشخص شده را به عنوان سوالات بسته از بیماران نپرسند، بلکه مصاحبه روانی ( با مضامین استاندارد کاپلان و DSM - IV ) می بایست به صورت بحث و گفتگوی آزاد و عادی برگزار شود و سپس روانشناس اطلاعات مورد نیاز فرم ها را از داده های به دست آمده از بیمار، در فرم ها یادداشت نماید و اطلاعات مازاد را جهت استفاده در مراحل بعدی درمانی در برگه ای دیگر ثبت نماید .با احترام زهرا زیارتی کردگزارش روانشناسی بر اساس DSM-IV و کاپلانشرح حال :الف ) مشخصات کلی : نام، سن،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 09:07 ب.ظ


آزمون آدمک ( گودیناف)
این ساده ترین تست هوش برای بچه های 3 تا 13 سال


نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 09:04 ب.ظ


ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﻮﺍﺱ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺗﯿﺴﺘﯿﮏ
  ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺣﺲ ﻻ‌ﻣﺴﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﺭ

ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ .
ﻣﮑﺮﺭﺍً ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺏ ﺣﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯾﺪ .
ﺍﺯ ﻟﯿﻒ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺯﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺯﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﻣﺤﺮﮎ ﻫﺎﯼ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﻓﺮﻭ ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺑﺎ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺯﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻥ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﻭ ﻏﻠﻐﻠﮏ ﺑﺪﻫﯿﺪ .
ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻫﯿﺪ .
ﺍﺯ ﻭﯾﺒﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﻟﻤﺴﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮﻥ ﺳﻤﺒﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﺪ ﻭ .... ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﺩﺭ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﮐﻮﮎ ﻋﻼ‌ﺋﻢ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺭﺳﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ، ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺟﻔﺖ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﺲ ﻻ‌ﻣﺴﻪ ﺗﻨﺪ ﮐﺎﺭ

ﺗﻤﺎﺱ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﻭ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺕ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﮔﺮﺩﺩ

 ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺕ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺕ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ، ﭘﺮﻫﺎ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﻭ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺣﺴﯽ ﺭﻓﻊ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺗﯽ ﭼﻮﻥ ﻟﻤﺲ ﻫﺎﯼ ﻓﺸﺎﺭﯼ ﻭ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ .
ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .
ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺏ ﺣﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﻭ ﮐﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯾﺪ .
ﺍﺯ ﻟﯿﻒ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﺍﺯ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺯﺑﺮ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻠﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻧﮑﺎﺕ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ .
ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺫﺭﻩ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺭﯾﺰ ﺍﺷﯿﺎﺀ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ.
ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﻩ .
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﻤﺲ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﯽﺀ ﺑﺎ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺑﺮﺍﻕ ﻭ ﺷﺐ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﮊﯾﮏ ﻫﺎﯼ ﻓﺴﻔﺮﯼ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ .

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺗﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﮐﻮﺩﮎ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﺭ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﻮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ .
ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺑﺪﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﺮﺧﺶ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ .
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻄﻮﻁ ﯾﺎ ﺍﺷﮑﺎﻝ .
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﺮﺑﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺧﺎﺹ ﯾﺎ ﺷﯽﺀ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ .
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮ ﺷﯽﺀ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ .
ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺮ ﺑﻄﺮﯼ ﻫﺎ .
ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﯿﺊ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ .
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﮎ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﺷﻨﻮﺍﺋﯽ ﺗﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ
ﮐﺎﻫﺶ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪﺍ )ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﮐﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﻨﯿﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﻪ ﺗﺪﯾﺞ ﺑﻪ ﻫﺠﺎﯾﺎ ﻭ ﺁﻭﺍﻫﺎﯼ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻻ‌ﻻ‌ﺋﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺎﺩﻩ .
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﺪﺍ( ﺁﻫﻨﮓ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ) ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺑﻪ 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﺳﺪ .
ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﻫﺎ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺴﯽ ﺷﻨﻮﺍﺋﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﺷﻨﻮﺍﺋﯽ ﮐﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﮐﺸﻒ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺻﺪﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )
ﺷﺪﺕ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ .
ﺗﺪﺭﯾﺠﺎً ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺻﺪﺍ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺻﺪﺍ ﺩﺍﺭ
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺁﻥ ﺑﮑﺎﻫﺪ .
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﺋﯽ ﺗﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺗﺮﺵ ﻭ ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﻭﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻣﻐﺬﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ .
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺭ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﻃﻌﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﯽ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺰ ﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺰﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﮑﺮﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺰﻩ ﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﻣﺰﻩ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻼ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ .

ﺩﺭﻡﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍدارای حس تند تر است
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻮ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻮ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﺩ .( ﺳﺮﮐﻪ . ﺍﻟﮑﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻄﺮ )
ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﻮﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ


ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﻏﺬﺍ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﻮﯼ ﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺑﻮﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮﯾﺎﺋﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .


برچسب ها: ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﻮﺍﺱ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺗﯿﺴﺘﯿﮏ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺣﺲ ﻻ‌ﻣﺴﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ . ﻣﮑﺮﺭﺍً ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺏ ﺣﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯾﺪ . ﺍﺯ ﻟﯿﻒ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺯﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺯﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﻣﺤﺮﮎ ﻫﺎﯼ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﻓﺮﻭ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺯﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻥ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﻭ ﻏﻠﻐﻠﮏ ﺑﺪﻫﯿﺪ . ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻫﯿﺪ . ﺍﺯ ﻭﯾﺒﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﻟﻤﺴﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮﻥ ﺳﻤﺒﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﺪ ﻭ .... ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﺩﺭ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﮐﻮﮎ ﻋﻼ‌ﺋﻢ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺭﺳﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ، ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺟﻔﺖ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﺲ ﻻ‌ﻣﺴﻪ ﺗﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﻭ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺕ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺕ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺕ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ، ﭘﺮﻫﺎ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﻭ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺣﺴﯽ ﺭﻓﻊ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺗﯽ ﭼﻮﻥ ﻟﻤﺲ ﻫﺎﯼ ﻓﺸﺎﺭﯼ ﻭ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ . ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ . ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺏ ﺣﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﻭ ﮐﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯾﺪ . ﺍﺯ ﻟﯿﻒ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﺍﺯ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺯﺑﺮ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻠﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻧﮑﺎﺕ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺫﺭﻩ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺭﯾﺰ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ. ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﻩ . ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﻤﺲ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﯽﺀ ﺑﺎ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺑﺮﺍﻕ ﻭ ﺷﺐ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﮊﯾﮏ ﻫﺎﯼ ﻓﺴﻔﺮﯼ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ . ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺗﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﺩﮎ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﺭ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﻮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ . ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺑﺪﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﺮﺧﺶ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ . ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻄﻮﻁ ﯾﺎ ﺍﺷﮑﺎﻝ . ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﺮﺑﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺧﺎﺹ ﯾﺎ ﺷﯽﺀ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮ ﺷﯽﺀ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ . ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺮ ﺑﻄﺮﯼ ﻫﺎ . ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﯿﺊ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ . ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﮎ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﺷﻨﻮﺍﺋﯽ ﺗﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪﺍ )ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﮐﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﻨﯿﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﻪ ﺗﺪﯾﺞ ﺑﻪ ﻫﺠﺎﯾﺎ ﻭ ﺁﻭﺍﻫﺎﯼ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻻ‌ﻻ‌ﺋﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺎﺩﻩ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﺪﺍ( ﺁﻫﻨﮓ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ) ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺑﻪ 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﺳﺪ . ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺴﯽ ﺷﻨﻮﺍﺋﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﺷﻨﻮﺍﺋﯽ ﮐﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﺸﻒ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺻﺪﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) ﺷﺪﺕ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ . ﺗﺪﺭﯾﺠﺎً ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺻﺪﺍ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺻﺪﺍ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺁﻥ ﺑﮑﺎﻫﺪ . ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﺋﯽ ﺗﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺗﺮﺵ ﻭ ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﻭﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻣﻐﺬﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ . ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﻃﻌﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﯽ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺰ ﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺰﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﮑﺮﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺰﻩ ﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﻣﺰﻩ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻼ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﻩ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ . ﺩﺭﻡﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍدارای حس تند تر است ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻮ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻮ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﺩ .( ﺳﺮﮐﻪ . ﺍﻟﮑﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻄﺮ ) ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﻮﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﻮﯼ ﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺑﻮﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮﯾﺎﺋﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 09:01 ب.ظ


*ساب تایپ های افراد آسپرگری*

این مطلب از کتاب parenting your Asperger child می باشد.
نویسنده sybtype های جالبی برای کودکان آسپرگری تعریف کرده که تاکید دارد هر کدام این ها نیازمند برخورد و رفتار خاصی می باشد.
سه subtype اصلی این هاست:
Logic Boy
Rules Boy
Emotion Boy

-در اولی کودک درباره ی همه چی به دنبال استدلال و منطق پشت آن است. بنابراین گرایش به قانون شکنی دارد مگر آن که درباره ی رفتارها و بایدهایی که گفته می شود، استدلال شود و نیز بطور منطقی و استدلالی اقناع شود. البته این ها در رفتار انعطاف پذیر نیز هستند و با شنیدن استدلال قانع کننده به تغییر رفتارهای خود دست می زنند. خود نیوتن به قدری به قوانین مدرسه ای که در آن تحصیل میکرد اعتراضات شدیدی کرد که عاقبت اخراج شد چرا که نمی توانست با قوانینی که برای او توجیه عقلانی نشده کنار یابد.

-در دسته ی دوم، دیسیپلین گرایی خیلی بالاست و این کودکان خیلی قانون مند هستند و سعی در تقلید رفتارهای افراد عادی دارند. این ها اطاعت پذیری خوبی دارند.

-در دسته ی سوم، رفتارها بر اساس هیجانات و عواطف است که خود به این دسته ها تقسیم میگردد:

Paranoid Boy
او بدبین است و همیشه حس می کند که دیگران به دنبال تحقیر و توطئه چینی علیه او هستند.

ADHD Boy
او بی قرار است و پر جنب و جوش و از عدم تمرکز کافی رنج می برد.

Fantasy Boy
او غرق در دنیای فانتزی خودش است و تمام زندگی اش انیمیشن و کارتون و کمیک بوک و گیم بوی است

OCD Boy
او به شدت وسواسی است و انعطاف ناپذیر و اگر کاری را شروع کند تا آن را تمام نکند حاضر نیست کار دیگری انجام دهد.

Angry Boy
او خشن و کم حوصله و اهل دعواست.

Negative Boy
او بسیار غرغرو و شاکی از چیزهاست و بیشتر جنبه ی منفی امور را می بیند و مستعد افسردگی در آینده است.


برچسب ها: *ساب تایپ های افراد آسپرگری* این مطلب از کتاب parenting your Asperger child می باشد. نویسنده sybtype های جالبی برای کودکان آسپرگری تعریف کرده که تاکید دارد هر کدام این ها نیازمند برخورد و رفتار خاصی می باشد. سه subtype اصلی این هاست: Logic Boy Rules Boy Emotion Boy -در اولی کودک درباره ی همه چی به دنبال استدلال و منطق پشت آن است. بنابراین گرایش به قانون شکنی دارد مگر آن که درباره ی رفتارها و بایدهایی که گفته می شود، استدلال شود و نیز بطور منطقی و استدلالی اقناع شود. البته این ها در رفتار انعطاف پذیر نیز هستند و با شنیدن استدلال قانع کننده به تغییر رفتارهای خود دست می زنند. خود نیوتن به قدری به قوانین مدرسه ای که در آن تحصیل میکرد اعتراضات شدیدی کرد که عاقبت اخراج شد چرا که نمی توانست با قوانینی که برای او توجیه عقلانی نشده کنار یابد. -در دسته ی دوم، دیسیپلین گرایی خیلی بالاست و این کودکان خیلی قانون مند هستند و سعی در تقلید رفتارهای افراد عادی دارند. این ها اطاعت پذیری خوبی دارند. -در دسته ی سوم، رفتارها بر اساس هیجانات و عواطف است که خود به این دسته ها تقسیم میگردد: Paranoid Boy او بدبین است و همیشه حس می کند که دیگران به دنبال تحقیر و توطئه چینی علیه او هستند. ADHD Boy او بی قرار است و پر جنب و جوش و از عدم تمرکز کافی رنج می برد. Fantasy Boy او غرق در دنیای فانتزی خودش است و تمام زندگی اش انیمیشن و کارتون و کمیک بوک و گیم بوی است OCD Boy او به شدت وسواسی است و انعطاف ناپذیر و اگر کاری را شروع کند تا آن را تمام نکند حاضر نیست کار دیگری انجام دهد. Angry Boy او خشن و کم حوصله و اهل دعواست. Negative Boy او بسیار غرغرو و شاکی از چیزهاست و بیشتر جنبه ی منفی امور را می بیند و مستعد افسردگی در آینده است.،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:59 ب.ظ


عنوان مقاله:  بررسی سطح فعالیت فیزیکی روزانه کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا و ارتباط آن با سن و شدت اختلال
 
نویسندگان:  قاهری بنفشه, شیخ محمود, معماری امیرحسین*, حمایت طلب رسول
 چکیده:
زمینه و هدف: با توجه به خطر بالای کم تحرکی و عوارض منفی ناشی از آن در کودکان مبتلا به اتیسم، ارزیابی سطح فعالیت فیزیکی آن ها با استفاده از تکنولوژی شتاب سنجی و نیز بررسی رابطه ی آن با سن و شدت اختلال آن ها یک ضرورت به حساب می آید.
مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی حاضر 52 پسر و 16 دختر 14-7 ساله از مدارس ابتدایی اتیسم شهر تهران شرکت داشتند. سطح فعالیت فیزیکی روزانه به مدت هفت روز پیاپی و توسط شتاب سنج ها ارزیابی شد. همچنین شدت اختلال اتیسم در چهار حیطه ی مهارت ارتباطی- کلامی، میزان مهارت اجتماعی، میزان آگاهی شناختی- حسی و سلامتی و رفتار با استفاده از چک لیست ارزیابی درمان اتیسم ارزیابی شد.
یافته ها: در مجموع 91 درصد از آزمودنی ها، با کم تحرکی رو به رو بودند. دختران به طور معناداری فعالیت فیزیکی کمتری داشته و بی تحرک تر از پسران بودند. با افزایش سن، به طور معناداری فعالیت های فیزیکی این کودکان رو به کاهش رفت. سطح فعالیت فیزیکی آزمودنی ها با شدت اختلال آن ها در حیطه ی آگاهی شناختی- حسی و نیز سطح فعالیت فیزیکی شدید آن ها با نمره ی کلی شدت اختلالشان، رابطه منفی و معنادار نشان داد. در نهایت سن، جنسیت و میزان آگاهی شناختی- حسی این کودکان تا حدودی به عنوان پیش بینی کننده های سطح فعالیت فیزیکی آنان شناخته شدند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا دچار کم تحرکی بوده و نیز با افزایش سن در فعالیت های ساکن بیشتری درگیر می شوند. سن و جنسیت می توانند به عنوان فاکتورهای تعیین کننده ی فعالیت فیزیکی در این جمعیت در نظر گرفته شوند.
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:58 ب.ظ


جهت تقویت فعالیت دم از تمرینات زیر می توان استفاده كرد:
▪️ از كودك بخواهید عمل دم را انجام دهد و شما بشمارید: ۱، ۲، ۳ و ... .
▪️ با استفاده از نی نوشابه از كودكان بخواهید به صورت گروهی كاغذی به ابعاد ۱x۱ را با دم نگه دارند و یا آن را از جایی به جای دیگر منتقل نمایند كه درصورت توانایی می توان اندازه و ضخامت كاغذ و یا طول نی را افزایش داد.
ب) بازدم:
هوایی است كه فرد در هر بار تنفس از ریه ها خارج می كند. برای افزایش بازدم نیز می توان از تمرینات ذیل استفاده كرد:
▪️ فوت كردن شمع، كاغذ، پر و امثال آن كه در هر مورد معیاری جهت ارزشیابی توانایی كودك در نظر گرفته می شود؛ به عنوان مثال فاصله شمع از كودك را ثبت كرده و در تمرینات بعدی آن را افزایش دهید.
▪️ بلند و كوتاه سوت بزند.
▪️ تولید صداهای مصوت (آ، او، ای) به صورت كشیده و متناوب كه زمان كشش آنها ثبت و در تمرینات بعدی سعی می شود میزان آن افزایش یابد.
▪️ در تمرینات دم و بازدم از كودك بخواهید عضلات شكم خود را لمس كند تا به وضعیت تنفسی خود آگاهی پیدا كند.
ج) كنترل تنفسی:
كنترل تنفسی در عمل به معنی هماهنگی میان دم و بازدم است. جهت تقویت آن به عنوان نمونه می توانید از تمرینات زیر استفاده نمایید:
▪️ از كودك بخواهید پس از دم عمیق نفسش را حبس كند و سپس بازدم را انجام دهد.
▪️ پس از دم عمیق و آهسته، بازدم كوتاه و سریعی داشته باشد و بالعكس.
▪️ هوا را از بینی گرفته و از دهان خارج نماید.
▪️ تمامی تمرینات تنفسی را می توان به صورت بازی با كودكان و به صورت گروهی انجام داد؛ به عنوان مثال می توان با فوت كردن حبابهایی كه با كف صابون درست می شود و یا حركت دادن قایق كاغذی بر روی آب (تقویت بازدم) و باجا به جا كردن كاغذهای رنگی از روی یك میز به روی میز دیگر(تقویت دم) بین دو گروه از بچه ها مسابقه ای ترتیب داد. از كودكان بخواهید با استفاده از یك شلنگ باریك، آب را از یك ظرف به ظرف دیگری منتقل نمایند

برچسب ها: جهت تقویت فعالیت دم از تمرینات زیر می توان استفاده كرد: ▪️ از كودك بخواهید عمل دم را انجام دهد و شما بشمارید: ۱، ۲، ۳ و ... . ▪️ با استفاده از نی نوشابه از كودكان بخواهید به صورت گروهی كاغذی به ابعاد ۱x۱ را با دم نگه دارند و یا آن را از جایی به جای دیگر منتقل نمایند كه درصورت توانایی می توان اندازه و ضخامت كاغذ و یا طول نی را افزایش داد. ب) بازدم: هوایی است كه فرد در هر بار تنفس از ریه ها خارج می كند. برای افزایش بازدم نیز می توان از تمرینات ذیل استفاده كرد: ▪️ فوت كردن شمع، كاغذ، پر و امثال آن كه در هر مورد معیاری جهت ارزشیابی توانایی كودك در نظر گرفته می شود؛ به عنوان مثال فاصله شمع از كودك را ثبت كرده و در تمرینات بعدی آن را افزایش دهید. ▪️ بلند و كوتاه سوت بزند. ▪️ تولید صداهای مصوت (آ، او، ای) به صورت كشیده و متناوب كه زمان كشش آنها ثبت و در تمرینات بعدی سعی می شود میزان آن افزایش یابد. ▪️ در تمرینات دم و بازدم از كودك بخواهید عضلات شكم خود را لمس كند تا به وضعیت تنفسی خود آگاهی پیدا كند. ج) كنترل تنفسی: كنترل تنفسی در عمل به معنی هماهنگی میان دم و بازدم است. جهت تقویت آن به عنوان نمونه می توانید از تمرینات زیر استفاده نمایید: ▪️ از كودك بخواهید پس از دم عمیق نفسش را حبس كند و سپس بازدم را انجام دهد. ▪️ پس از دم عمیق و آهسته،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:57 ب.ظ


بازی های وانمودی مهارت زبانی را پرورش می دهند.


آیا تاکنون هنگامی که  کودک تان سرگرم بازی تخیلی یا بازی با اسباب بازی ها یا دوستانش است، به رفتار اوتوجه کرده اید؟ اگر پاسخ تان مثبت است، شاید بعضی واژگان یا عبارت هایی شنیده اید که هرگز فکر نمی کردید او آن هارا بلد بوده است. اغلب در بازی کودکان، واژگانی را که خودما به کار می بریم، از آن ها می شنویم. کودکان از پدر، مادر، و آموزگارشان  کاملا تقلید می کنند. بازی وانمودی به کودک شما کمک می کند تا قدرت زبان را در یابد.  افزون بر این، کودکان با بازی وانمودی با دیگران، یاد می گیرند که می توانند از واژه ها همچون ابزاری برای بازسازی یک داستان یا سازمان دهی یک نمایش بهره بگیرند. این فرآیند به کودک تان امکان می دهد میان زبان نوشتاری و گفتاری ارتباط برقرار کند و به مهارتی  دست یابد که بعدها به او کمک خواهد کرد خواندن را یاد بگیرد.
کودکان همچنین در هنگام بازی های وانمودی، واژه نامه ی خود را می سازند. هنگامی که مشغول بازی وانمودی هستند، شما و آموزگارش می توانید آن ها را با واژه های مربوط به یک موضوع ویژه آشنا کنید. برای نمونه، اگر کودک تان دوست دارد با دایناسورهای اسباب بازی، بازی کند، شما با اشاره به نام دایناسورهای گوناگون، به او کمک خواهید کرد به سرعت نام های بلند آن ها را یاد بگیرد.
بیشتر کودکان دوست دارند وانمود کنند کارهایی را که شما در خانه انجام می دهید، آن ها هم انجام می دهند. سعی کنید همیشه مجموعه ای ازنشریه ها، کتاب ها، کاغذ و مدادهایی برای بازی های نمایشی در خانه در دسترس داشته باشد.
به این ترتیب، کودک شما از مهارت های پیش نوشتاری و پیش خوانی برای تقلید موقعیت های واقعی در زندگی اش استفاده خواهد کرد. او می تواند برای عروسک ها و اسباب بازی هایش بخواند، نامه بنویسد، فهرست تهیه کند و حتی وانمود کند با تلفن اسباب بازی، پیام تلفنی می گیرد.

نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:51 ب.ظ


روش درمانیCBTدرلکنت :

به نام او زبان ها جمله گویاستکلام ناطق از او نغز و شیواستاختلال لکنت ایجاد کننده ی ناروانی درگفتار فرد و بروز درموقعیت های گفتاری بسیارشواهد زیادی مبنی بر موثر بودن درمان های آسیب شناس یگفتار در کودکان دچار لکنتاما در بزرگسالان دچار لکنت ، در اکثر موارد ، برطرف نشدن لکنتدر تمامی موارد درمان لکنت آموزش شیوه های مختلف برایایجاد الگوی گفتاری جدید با هدف ایجاد گفتار روان و تا حدامکان طبیعیدر اکثر موارد عدم موفقیت افراد در تثبیت الگوی جدید گفتاریاضطراب در افراد لکنتی44% از افراد دارای لکنت ، دچار phobia social هستندعلل بالا رفتن میزان اضطراب اجتماعی : تجارب منفی دوران کودکی ترس از ارزیابی منفی توسط دیگران کلیشه سازی وجود ویژگی های رفتاری خاصدر این افراد در جامعهافراد مضطرب و با نگرش های منفی اجتماعی نتیجه ی خوبی از درماننمی گیرند در این افراد درمان تنها با ایجاد الگوی گفتاری جدید ممکننیستنتیجه ی مطالعه ی جدید روی نتایج درمانی بازسازی گفتار به روشگفتار کشیده : دو سوم این افراد دچار انواعی از اختلالات سلامتروانی و در نتیجه عدم تثبیت اثرات بلند مدت درمان می باشنداضطراب اجتماعی روی لکنت تاثیر منفی می گذارد و به کارگیریالگوهای گفتاری جدید را در مرحله ی انتقال با مشکل مواجه می کندو در نتیجه در درمان لکنت شکست حاصل می گرددزمانی که اضطراب روی لکنت اثر منفی دارد و مرحله ی انتقال را دچارمشکل می کند ، درمان مورد نیاز استدرمان های سنتی اضطراب : desensitization و meditationروش بهتر و جدیدتر :استفاده از CBT توسط آسیب شناس گفتار و زبان ، برایدرمان های شناختی همراه با درمان های رفتاری لکنتبزرگسالان موفق در زمینه ی مدیریت لکنت می گویند :))تغییر زندگی از وضعیتی که لکنت بر آن چیره شده بهزندگی که در آن لکنت با موفقیت مدیریت می شود نیازمند تغییر شناختی(cognitive( و رفتاری (behavioral)می باشدCBT چیست ؟مخفف  Therapy Behavior Cognitive )درمانشناختی رفتاری(توسط روانشناسان و روانپزشکان بالینی برای درمان دامنه ایاز اختلالات شاملافسردگی، اسکیزوفرنی، اضطراب، اختلالات مربوط بهتغذیه ، و اختلال عملکرد جنس ی و زناشویی و اختلالات مزمن وناتوان کننده ی دیگرمورد استفاده قرار می گیرد.در CBT نیاز به همکاری مراجع و متخصص بالینی وجود داردمتخصص بالینی در زمان لزوم آموزش می دهد ، راهنمایی میکند و حمایت می نماید.در رابطه ی درمانی نیاز به درک و رویکرد همدلانه وجود دارددلایل استفاده از CBT برای بزرگسالان دچار لکنت:• 50 درصد افراد دارای لکنت دچار اختلال اضطراباجتماعی هستند• درمان در افراد دارای لکنت همراه با اختلال در سلامتروانی در تثبیت درمان رفتاری با شکست مواجه میگردند• استفاده از CBT اضطراب و اجتناب اجتماعی را کاهشمی دهد و میزان مشارکت در موقعیت های گفتاری روزانهرا افزایش می دهدقالب درماندرمان گروهی فشرده در طول 3 هفته ی متوالی رخ می دهدشروع درمان از یک روز یک شنبه با یک جلسه ی معارفه ی نیم روزی و ادامه ی آن درروزهای دوشنبه تا جمعه و آخر هفته ی آزادهفته ی اول : شکل دهی روانیآموزش الگوی گفتاری جدید و تمرین با سرعت های رو به افزایشبهبود حوزه های کاربرد شناس ی ارتباطشروع جلسه از ساعت 8 صبح تا هر زمان که فرد به گفتار روان در سرعت مورد نظردست یابددستیابی به سرعت طبیعی در غروب پنج شنبهگروه متشکل از 4 مراجع ومیانگین  11 ساعته )9 تا 14 ساعت(هفته ی دوم : انتقالانتقال )transfer( مهارت های fluency به محیط خارج از کلینیکاجرای مجموعه ی درجه بندی شده از تکالیف assignmentsرا که نیاز بهتمرین نرم گویی در موقعیت های سختی رو به افزایش )سلسله مراتبموقعیتی( دارندشروع جلسه از ساعت 8 صبح تا زمان دستیابی به تکلیف خواسته شدهمیانگین 10 ساعتههفته ی سوم : تعمیمتعمیم مهارت های fluency به شرایط محیطی که بر اساس نیازها و سبکزندگی هر فرد ایجاد شده استجلسه ی غروب با خانواده و دوستان : امکان بحث درباره ی تغییرات رخ داده وهر نگرانی و انتظاراتی که اعضای گروه و خنواده هایشان درباره ی آینده دارندمیانگین 9 ساعتهپی گیری جلسات درمانیپی گیری جلسات درمانی در 1 ، 2 ، 3 ، 6 و 12 ماه پس از درمانبه منظور ارزیابی گفتار آن ها و بحث درباره ی آناین جلسات پی گیری یک بار در ماه اتفاق می افتدجلسه در مراحل متفاوت برنامه ی تثبیت برای تعامل ، رد و بدلتجارب ، گزارش پیشرفت و درخواست آگاهی ارائه می شودCBT دارای چند مرحله می باشد که در منابع متفاوت تعداد وعناوین متفاوتی دارددر کتاب fluency of disorders related and stutteringCBT دارای 4 مرحله :•آموزش education• تاکتساب مهار acquisition skill•در معرض قرارگیری درجه بندی شده exposure graded•بازسازی شناختی restructuring cognitiveو در مقاله ی stutter who adults for therapy behavior cognitive )جدیدتر(Cbt دارای 4 مرحله :exposure •behavioural experiments•Cognitive restructuring•attentional training ••به طور کلی مراحل CBT شامل:(Education) •)Skill acquisition) •(Behavioral experiments)•)Gradede exposure)•(Cognitive restructuring)•(Attentional training)•می باشد)Education) بحث درباره ی ماهیت اختلال مراجعان یاد می گیرند که لکنت یک اختلال کنترلحرکتی گفتاراست تا یک اختلال روانشناختیبحث درباره ی عوامل تاثیر گذار در ایجاد روانی درگفتار: ظرفیت ها)capacity( ، تقاضاها)demand( و منابع عصبی توضیح درباره ی مولفه های CBTتوضیح برای مراجع که برای چه چیزی تلاش می کندتوضیح درباره ی نقش اضطراب در رابطه با لکنت به دلیل تاثیر گذاری آندر مرحله ی transferپخش نمایش های ویدیویی ضبط شده و بررس ی پیشرفتمراجعآگاهی دادن به مراجع درباره ی نیاز به استفاده از روشنرم گویی و تمارین روزانهایجاد واقع بینی در مراجع نسبت به تغییرات fluencyتوضیح درباره ی برنامه تنها سبب پذیرش برنامه نمی شودبلکه مشارکت مراجع و درمانگر را که اصلی مهم در رونددرمان است را ایجاد می کند)Acquisition of skills)تمرکز اصلی در این مرحله ، ایجاد گفتار روان و به نظر طبیعیآموزش تکنیک نرم گویی به عنوان فرم ساده شده ی گفتاری برای مراجعانساده سازی نتیجه ای ازکاهش دقت تولیدی و از سرعت گفتاری آرامایجاد درک نسبت به اجزای گفتارچگونگی ایجاد فشار در حنجره تحت تاثیر تکرار و گیرامکان صحبت روان با ظرفیت پایین در افراد برای کنترل حرکتی قابل اطمینانبرنامه مهارت های نرم گویی در یک سرعت بسیار آهسته ایجاد می شود ، بعداز این که تکنیک شکل داده شد در سرعت رو به افزایش تدریجی تثبیت میگردد.ارزیابی گفتار مراجع شاما ارزیابی سرعت گفتاری هجاها در دقیقه ) SPM()Minute Per Syllables( ، تعداد هجاهای تولید شده ، و زمان گفتارخطا در هر جلسهدر طول shaping fluency، تعداد هجاهای روان مورد نظر برابر با 7دقیقه گفتار در سرعت مورد نظر است.برای جلسات ابتدایی، 50 SPM و در نتیجه 350 هجای گفتاری بدون لکنتدر نظر  گرفته می شودبرای جلسات پایانی در طول سرعت هدف SPM 200 است، بنابراین هرمراجع باید 1400 هجا را کاملا در قالب گفتار روان تولید کند.در صورت موفقیت ورود به مرحله ی انتقالExposureاساس رفتاردرمانی برای هر نوع اضطراب Exposureمی باشد.مورد استفاده برای افرادی که اجتناب و رفتارهای اضافی ندارند.جلسات اولیه  Exposureباید با موقعیت های که سطح ترسکمتری دارند شروع شوند.به طور مشخص هر برنامه Exposureباید شامل 10 تا 15موقعیت باشد.BehaviouralExperimentsترس های عمده :1.لکنت کردن2.ارزیابی منفی توسط دیگران به دلیل بروز لکنت لکنت ارادیمثل Exposure این تجارب رفتاری باید در روش سلسله مراتبی باشند و ازموقعیت های غیرترس آور آشنا تا موقعیت هایی که ترس زیادی دارند.Cognitive restructuringقضاوت ها و عقاید منفی چالش انگیز ، غالبا دربارهارزیابی دیگران ، یکی از اجزای حیاتی CBT برای AWSاست.• روش های مبتنی بر ذهن از اجزای مهمی در برنامهCBT است.• یکی از این روش ها training Attentionalاست که می تواند توسط گفتاردرمانگرها استفاده شود.Attentional trainingدراین مرحله فرد دریک وضعیت راحت قرار می گیرد ، و از او خواستهمی شود که روی شمارش و تنفس تمرکز کند.باهردم فرد یک عدد در ذهن می شمارد. با هر بازدم کلمه ”آرام“ را باخود میگوید.به مراجع آموزش داده می شود که این روش را دوبار در روز و هربار بهمدت 5 دقیقه انجام دهد.جمع بندی:• وجود تاریخچه رشدی ضعیف مداخلات روانشناس ی را برای AWSلازم می کند.• CBT منجر به کاهش اضطراب اجتماعی می شود.• پرسشنامه UTBAS ابزار مهم CBT است.منابع : Menzies.Ross G,Onslow.Mark ,Packman.Ann,O’Brian.Sue)2009(Cognitive behavior therapy for adults who stutter:A tutorial for speech-language pathologistsJournal of Fluency Disorders 34)2( 187-200 Menzies Ross ,G,o’Brain,sue,onslow marki,ann packman (2008). An experimentalclinical trial of cognitive behavior therapy package for chronic stuttering.Journal of speech ,language and hearing research.51(3);1451-1464 Onslow mark, Packman ann, menzies Ross G.(2009). Online CBT :a phase I trial of astandalong online CBT treatment program for social anxiety in stuttering. Behaviourchange.26(3);254-270 Guitar Barry, treatment of stuttering established and emerging interventions.Wolters kluwer,lippin cott williiams & wilkins. Neilson megan (2007). Cognitive behavioral treatment of Adults who stutter: theprocess and the art.In curlee richard.f stuttering and related disorders of fluency (3Ed) (181-199).new yorkthiemeبرچسب ها: به نام او زبان ها جمله گویاستکلام ناطق از او نغز و شیواستاختلال لکنت ایجاد کننده ی ناروانی درگفتار فرد و بروز درموقعیت های گفتاری بسیارشواهد زیادی مبنی بر موثر بودن درمان های آسیب شناس یگفتار در کودکان دچار لکنتاما در بزرگسالان دچار لکنت، در اکثر موارد، برطرف نشدن لکنتدر تمامی موارد درمان لکنت آموزش شیوه های مختلف برایایجاد الگوی گفتاری جدید با هدف ایجاد گفتار روان و تا حدامکان طبیعیدر اکثر موارد عدم موفقیت افراد در تثبیت الگوی جدید گفتاریاضطراب در افراد لکنتی44% از افراد دارای لکنت، دچار phobia social هستندعلل بالا رفتن میزان اضطراب اجتماعی : تجارب منفی دوران کودکی ترس از ارزیابی منفی توسط دیگران کلیشه سازی وجود ویژگی های رفتاری خاصدر این افراد در جامعهافراد مضطرب و با نگرش های منفی اجتماعی نتیجه ی خوبی از درماننمی گیرند در این افراد درمان تنها با ایجاد الگوی گفتاری جدید ممکننیستنتیجه ی مطالعه ی جدید روی نتایج درمانی بازسازی گفتار به روشگفتار کشیده : دو سوم این افراد دچار انواعی از اختلالات سلامتروانی و در نتیجه عدم تثبیت اثرات بلند مدت درمان می باشنداضطراب اجتماعی روی لکنت تاثیر منفی می گذارد و به کارگیریالگوهای گفتاری جدید را در مرحله ی انتقال با مشکل مواجه می کندو در نتیجه در درمان لکنت شکست حاصل می گرددزمانی که اضطراب روی لکنت اثر منفی دارد و مرحله ی انتقال را دچارمشکل می کند، درمان مورد نیاز استدرمان های سنتی اضطراب : desensitization و meditationروش بهتر و جدیدتر :استفاده از CBT توسط آسیب شناس گفتار و زبان، برایدرمان های شناختی همراه با درمان های رفتاری لکنتبزرگسالان موفق در زمینه ی مدیریت لکنت می گویند :))تغییر زندگی از وضعیتی که لکنت بر آن چیره شده بهزندگی که در آن لکنت با موفقیت مدیریت می شود نیازمند تغییر شناختی(cognitive( و رفتاری (behavioral)می باشدCBT چیست ؟مخفف Therapy Behavior Cognitive )درمانشناختی رفتاری(توسط روانشناسان و روانپزشکان بالینی برای درمان دامنه ایاز اختلالات شاملافسردگی، اسکیزوفرنی،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:50 ب.ظ


فعالیت های دهانی -حرکتی به عنوان بخشی از اموزش تولید :
برخی از درمانگران از اموزش oral-motor
به عنوان یک پروسه در اموزش صداها یا برای تکمیل اموزش تولید طرفداری میکنند.
استدلال استفاده از این فعالیت ها
کنترل اورال موتور ناقص یا ناپخته ممکن است عامل تولید ضعیف باشد و کنترل متمایز تولید کننده ها برای حرکت سریع، دقیق و پی درپی تولید صحیح ضروری به نظر برسد.
اورال موتور نه فقط برای اختلالات تولیدی بلکه آپراکسی رشدی ؛غذا خوردن ؛ بلعیدن وسایر اختلالات مایو فاکنشنال دهانی بکار میرود.


(Marshalla &mayer)
پیشنهاد کردند
برای افزایش اگاهی حسی مناطق دهانی ،فعالیتهای جهت کمک به تثبیت فک مثلا نگه داشتن زبان ،پایین و بین دندان ها در حین گفتار ؛ بیمار دهانش را باز کند وزبان را بالا پایین ببرد و گفتن "guh" مثل قوباغه بدون حرکت فک و گفتن حرکت فک و چانه .
این داده ها   محتویات اموزش حرکتی - دهانی را نشان میدهد، اما از یک اموزش حرکتی -دهانی غیرگفتاری حمایت نمیکند.

برچسب ها: فعالیت های دهانی -حرکتی به عنوان بخشی از اموزش تولید : برخی از درمانگران از اموزش oral-motor به عنوان یک پروسه در اموزش صداها یا برای تکمیل اموزش تولید طرفداری میکنند. استدلال استفاده از این فعالیت ها کنترل اورال موتور ناقص یا ناپخته ممکن است عامل تولید ضعیف باشد و کنترل متمایز تولید کننده ها برای حرکت سریع، دقیق و پی درپی تولید صحیح ضروری به نظر برسد. اورال موتور نه فقط برای اختلالات تولیدی بلکه آپراکسی رشدی ؛غذا خوردن ؛ بلعیدن وسایر اختلالات مایو فاکنشنال دهانی بکار میرود. (Marshalla &mayer) پیشنهاد کردند برای افزایش اگاهی حسی مناطق دهانی، فعالیتهای جهت کمک به تثبیت فک مثلا نگه داشتن زبان، پایین و بین دندان ها در حین گفتار ؛ بیمار دهانش را باز کند وزبان را بالا پایین ببرد و گفتن "guh" مثل قوباغه بدون حرکت فک و گفتن حرکت فک و چانه . این داده ها محتویات اموزش حرکتی - دهانی را نشان میدهد، اما از یک اموزش حرکتی -دهانی غیرگفتاری حمایت نمیکند.،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:49 ب.ظ
Multiple Sclorosis (MS )
علت ms هنوز کشف نشده است اگرچه برخی  شواهد نشان میدهد یک عامل ویروسی آغاز گر فرایند تخریب میلین است.
 ام اس از تخریب میلین در مسیرهای مختلف ماده سفید مغز حاصل میشود. این ضایعه کل سیستم عصبی را دربرمیگیرد.
ویژگی های نورولوژیکی همراه
اختلال حسی گذرا در اندام های انتهایی
تاری دید گذرا (diplopia )
ضعف خفیف
سرگیجه خفیف
حرکات ناشیانه clumsiness
علائم شدیدتر
مشکل عمده در راه رفتن
اشفتگی بینایی
نیستاگموس
دیزارتری
ضعف قابل توجه
اختلال مثانه و تغییرات شخصیتی
روند  درمان
ممکن است طی دوره های متناوب بیماری حاد شود یا کاملا بهبود یابد(مخصوصا مراحل اولیه )
ویژگی گفتاری
ممکن است انواع مختلف دیزارتری بروز کند
نقص در کنترل بلندی صوت
یک چهارم درجاتی از هایپرنیزالیتی را نشان میدهند

نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:48 ب.ظ


سریعترین راه آرام کردن گریه نوزاد
گریه نوزاد ! وای که چقدر سخت است تحملش برای پدر و مادری که تازه صاحب فرزند شده اند و مدام در حال امتحان راه و روش هایی برای ساکت کردن گریه نوزادشان هستند.

آرام کردن گریه نوزاد برای پدرومادرهایی که نوزاد تازه متولد شده دارند موضوع بسیار مهمی است.یک پزشک آمریکایی با انتشار فیلمی در YouTube ادعا کرد که راهی معجزه آسا برای آرام کردن گریه نوزاد یافته است.

دکتر همیلتون روش ابداعی اش را برای ساکت کردن گریه کودک اینگونه شرح داد که:

بهترین راه برای آرام کردن گریه نوزاد این است که نوزاد را با یک دست نگاه داشته به حالتی که سر او به سمت پایین و حالت زاویه 45 درجه باشد. با دست دیگر دستهایش را در مقابل سینه اش نگاه دارید و سپس سر و سینه او را به سمت خودتان و به بالا بلند کنید.

آرام کردن گریه نوزاد ، آرام کردن گریه نوزاد ، راه ساده برای ساکت کردن گریه نوزاد

بهترین راه آرام کردن گریه نوزاد
راه حل گریه نوزاد ، راه ساده برای ساکت کردن گریه نوزاد ، آموزش ساکت کردن گریه نوزاد

راه حل ساده برای ساکت کردن سریع گریه نوزاد
در این حالت بایستی یک دست شما زیر باسن نوزاد و دست دیگر شما روی سینه و زیر چانه ی نوزاد باشد.در فیلم منتشر شده دکتر همیلتون بارها این عمل را برای آرام کردن گریه نوزادان امتحان کرد که تمام موارد با موفقیت و موجب ساکت شدن گریه نوزاد شد.

گریه نوزاد ، آموزش ساکت کردن گریه نوزاد ، دانستنی های نوزادان

آموزش آرام کردن گریه نوزاد
دکتر همیلتون در حین انجام این روش می گوید: تمام مراحل را با آرامش انجام دهید. نوزاد باید روی کف دست شما قرار بگیرد و به منظور گرفتن چانه و دستانش داخل دست دیگرتان باید نوزاد را به حالت 45 درجه در ابتدای کار نگاه دارید.


برچسب ها: سریعترین راه آرام کردن گریه نوزاد گریه نوزاد ! وای که چقدر سخت است تحملش برای پدر و مادری که تازه صاحب فرزند شده اند و مدام در حال امتحان راه و روش هایی برای ساکت کردن گریه نوزادشان هستند. آرام کردن گریه نوزاد برای پدرومادرهایی که نوزاد تازه متولد شده دارند موضوع بسیار مهمی است.یک پزشک آمریکایی با انتشار فیلمی در YouTube ادعا کرد که راهی معجزه آسا برای آرام کردن گریه نوزاد یافته است. دکتر همیلتون روش ابداعی اش را برای ساکت کردن گریه کودک اینگونه شرح داد که: بهترین راه برای آرام کردن گریه نوزاد این است که نوزاد را با یک دست نگاه داشته به حالتی که سر او به سمت پایین و حالت زاویه 45 درجه باشد. با دست دیگر دستهایش را در مقابل سینه اش نگاه دارید و سپس سر و سینه او را به سمت خودتان و به بالا بلند کنید. آرام کردن گریه نوزاد، آرام کردن گریه نوزاد، راه ساده برای ساکت کردن گریه نوزاد بهترین راه آرام کردن گریه نوزاد راه حل گریه نوزاد، راه ساده برای ساکت کردن گریه نوزاد، آموزش ساکت کردن گریه نوزاد راه حل ساده برای ساکت کردن سریع گریه نوزاد در این حالت بایستی یک دست شما زیر باسن نوزاد و دست دیگر شما روی سینه و زیر چانه ی نوزاد باشد.در فیلم منتشر شده دکتر همیلتون بارها این عمل را برای آرام کردن گریه نوزادان امتحان کرد که تمام موارد با موفقیت و موجب ساکت شدن گریه نوزاد شد. گریه نوزاد، آموزش ساکت کردن گریه نوزاد، دانستنی های نوزادان آموزش آرام کردن گریه نوزاد دکتر همیلتون در حین انجام این روش می گوید: تمام مراحل را با آرامش انجام دهید. نوزاد باید روی کف دست شما قرار بگیرد و به منظور گرفتن چانه و دستانش داخل دست دیگرتان باید نوزاد را به حالت 45 درجه در ابتدای کار نگاه دارید.،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:46 ب.ظ


هیدروسفالی چیست؟

کاهش ﺟﺬﺏ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰی-نﺨﺎعی(csf) ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺑﻄﻦ ﻫﺎﯼ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﯿﺪﺭﻭﺳﻔﺎﻟﯽ ﻣی ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ CT ﻭ MRI ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ها ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ درزهای ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺳﯿﺮ ﻫﯿﺪﺭﻭﺳﻔﺎﻟﯽ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

علایم  ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ :
ﻋﻼﯾﻢ ﻫﯿﺪﺭﻭﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭﻣﺎﻥ:
شامل جراحی و توانبخشی است.
1) کﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰﯼ -ﻧﺨﺎﻋﯽ: اﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﯿﻠﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ مﻐﺰﯼ-نﺨﺎﻋﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ی ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺁﻧﺠﺎ جﺬﺏ ﺷﻮﺩ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
2) ایجاد حفره در کف بطن سوم: در این روش ﺟﺮﺍﺡ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦﻫﺎﯼ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭘﯽ، ﺣﻔﺮﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻒ
ﺑﻄﻦ ﺳﻮﻡ ﻣﻐﺰﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺹ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
3) درمان علت اصلی هیدروسفالی مثلا اگر عفونت باعث این مشکل شده باید برطرف شود.
4) توانبخشی هیدروسفالی:
از آنجایی که هیدروسفالی باعث ایجاد فشار بیش ازحد بر مغز میشود لذا در رشد طبیعی مغز اختلال ایجاد کرده و در اغلب اوقات کودک دچار مشکلات حرکتی،ذهنی و گفتار میشود. توانبخشی هیدروسفالی توسط کاردرمانگر و گفتار درمانگر انجام میشود ک برای رفع مشکلات بوجود آمده توانبخشی زودهنگام بهترین درمان این کودکان است.


برچسب ها: هیدروسفالی چیست؟ کاهش ﺟﺬﺏ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰی-نﺨﺎعی(csf) ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺑﻄﻦ ﻫﺎﯼ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﯿﺪﺭﻭﺳﻔﺎﻟﯽ ﻣی ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ CT ﻭ MRI ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ها ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ درزهای ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺳﯿﺮ ﻫﯿﺪﺭﻭﺳﻔﺎﻟﯽ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. علایم ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ : ﻋﻼﯾﻢ ﻫﯿﺪﺭﻭﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭﻣﺎﻥ: شامل جراحی و توانبخشی است. 1) کﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰﯼ -ﻧﺨﺎﻋﯽ: اﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﯿﻠﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺎﻧﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ مﻐﺰﯼ-نﺨﺎﻋﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ی ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺁﻧﺠﺎ جﺬﺏ ﺷﻮﺩ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. 2) ایجاد حفره در کف بطن سوم: در این روش ﺟﺮﺍﺡ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦﻫﺎﯼ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭘﯽ، ﺣﻔﺮﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻒ ﺑﻄﻦ ﺳﻮﻡ ﻣﻐﺰﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺹ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. 3) درمان علت اصلی هیدروسفالی مثلا اگر عفونت باعث این مشکل شده باید برطرف شود. 4) توانبخشی هیدروسفالی: از آنجایی که هیدروسفالی باعث ایجاد فشار بیش ازحد بر مغز میشود لذا در رشد طبیعی مغز اختلال ایجاد کرده و در اغلب اوقات کودک دچار مشکلات حرکتی، ذهنی و گفتار میشود. توانبخشی هیدروسفالی توسط کاردرمانگر و گفتار درمانگر انجام میشود ک برای رفع مشکلات بوجود آمده توانبخشی زودهنگام بهترین درمان این کودکان است.،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:45 ب.ظ


اولین و مهمترین عامل، سن قرارگیری در معرض دو زبان است و  دومین عامل را می توان میزان و نوع در معرض بودن دو زبان دانست.اکثر کودکانی که مشکلی در یادگیری ندارند، در فراگیری زبان اولشان موفق هستند. اما در مقابل، همه کودکان در فراگیری زبان دوم موفق نمی شوند. موفقیت در تسلط یافتن بر روی زبان دوم، بستگی زیادی به تعامل میان عوامل داخلی و خارجی دارد.

عوامل خارجی شامل این موارد می باشند: دسترسی به گویشوران زبان دوم، میزان تعامل کودک با گویشوران زبان دوم، میزان پشتیبانی از استفاده از زبان دوم و فشارهایی که در مدرسه و در جامعه در مورد زبان دوم وجود دارد.عوامل داخلی نیز شامل این موارد می باشند: توانایی های زبان شناختی کودک و محدودیت هایش، داشتن درکی که برای یادگیری زبان دوم نیاز است، استعداد در یادگیری زبان، طبیعت و ذات فردی و مهارت های اجتماعی. اگر خانه و اجتماعات مدرسه به دوزبانگی اهمیت دهند، در آن هنگام کودکان به راحتی می آموزند و هر دو زبان را در سطح بالایی حفظ می کنند.


نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:43 ب.ظ


Translate by Dr.Hamid Jalilvand
۵-۱-۱۶ اختلال طیف نوروپاتی شنوایی
یک تردید بزرگی درباره ی مناسب ترین مداخله درمانی برای کودکان دچار اختلال طیف نوروپاتی شنوایی وجود دارد، به ویژه در طول نه ماه اول یا ماه های اول زندگی که بسیار سخت می توان این مساله را تعیین و مشخص کرد که کودک چقدر زبان فرا گرفته است و این زمان زمانی است که خیلی سخت می توان میزان افت تون خالص و میزان قابلیت شنیداری صداهای گفتاری را برآورد کرد. باید تمامی گزینه های انتخابی (بدون ارایه ی وسیله، ارایه ی سمعک، کاشت حلزون و دستگاه های FM) را در نظر گرفت (۱۱۸، ۱۴۸۰ و ۱۴۷۹). یک اعتقاد گسترده وجود دارد و شواهدی نیز در دست است که نشان می دهند کاشت حلزون خیلی مواقع موفق تر از سمعک است (۱۱۷، ۱۱۸، ۱۴۸۵ و ۱۹۵۹)، اما تعداد اندکی از مطالعات نیز هستند که به بررسی عده ای از کودکانی پرداخته اند که سودمندی قابل مقایسه ای را از سوی تجویز زودهنگام سمعک و با میزان بهره ی تقویتی متناسب با افت دربافت کرده اند (۱۴۷۸).
این مساله جای شگفتی ندارد که ظاهراْ ارتباط نزدیکی بین اثربخشی سمعک برای کودکان دچار نوروپاتی شنوایی و فعالیت قشری برانگیخته شده از سوی صداهای گفتاری وجود داشته باشد:
•  به نظر می رسد که آن دسته از کودکان بزرگتری که درک گفتاری خوبی با سمعک دارند، پاسخ های قشری، با شکل ظاهری و زمان نهفتگی هنجاری، نیز درقبال صداهای گفتاری دارند، در حالی که آن دسته از کودکانی که کمترین سودمندی را از سمعک می برند، این گونه نیستند (۱۴۸۱).
•  در کودکان کم سن و سال تر، آن دسته از کودکانی که دارای بالاترین توانایی عملکردی شنیداری هستند (طبق آنچه که از سوی والدین بررسی و اعلام می شود)، احتمالاْ دارای پاسخ های قشری نیز باشند (۶۳۳) و پاسخ های قشری آنان نیز دارای زمان نهفتگی نزدیک به هنجار خواهد بود (۱۶۱۱).طبق اصول کلی و پایه، اگر این اختلال شدید باشد و مکان فرایند درگیر شده در درون حلزون (احتمالاْ درون سلول مویی داخلی یا درون سیناپس های آن) یا درون دندریت های خارج شده از سلول مویی داخلی و رفته شده به سمت سلول های عقده ی مارپیچی  باشد، آنگاه کاشت حلزون احتمالاْ موفقیت آمیز خواهد بود (چون که تحریک الکتریکی، این ساختارها را دور می زند). برعکس، اگر فرایند فیزیولوژیکی و یا ساختار آناتومیکی درگیر شده درون عصب شنوایی و در بین سلول های عقده ی مارپیچی و ساقه ی مغز باشد، کاشت حلزون با احتمال بسیار اندکی موفقیت آمیز خواهد بود چون که تکانه های عصبی که در اثر تحریک الکتریکی پدید می آیند هنوز باید از مسیرهای عصبی ناقص و درگیر شده عبور کنند. حتی وقتی که آستانه های شنوایی در محدوده ی ملایم تا متوسط باشد ولی توانایی درک گفتار ضعیف تر از آن حدی باشد که برای یک کودک کاشت شده با همان سن انتظار می رود، هنوز امکان کاشت حلزون وجود خواهد داشت.
موارد زیر جزو آن دسته از ملاحظاتی هستند که در هنگام تصمیم گیری و انتخاب انواع گزینه ها ممکن است کمک کننده و مفید واقع شوند:
•  اگر کودک صداهای گفتاری را در حالت بدون تقویت نمی تواند بشنود، آنگاه به یقین، باید به فکر سمعک و یا کاشت حلزون افتاد چون که قابلیت شنیداری، پیش نیازی برای درک شنیداری گفتار می باشد.
•  در کودکان بزرگتر، آنهایی که پتانسیل های قشری بارزی در پاسخ به صداها دارند ظاهراْ سودمندی قابل توجهی از سمعک در زمینه ی درک گفتار به دست خواهند آورد ولی آنهایی که پتانسیل قشری ندارند، سودمندی از سمعک به دست نخواهند آورد (۱۴۸۱). اگرچه گاهی اوقات توصیه می شود که سمعک هایی با میزان بهره ی تقویتی کم تجویز گردد تا بدین وسیله احتمال ایجاد افت شنوایی ناشی از نویز به حداقل میزان خود برسد ، ولی بنظر درست نیست که میزان بهره ی سمعک را آنقدر پایین تجویز کرد که صداهای گفتاری با سطح شدتی معمول محاوره ای همچنان برای کودک غیرقابل شنیده شدن باقی بمانند. قابلیت شنیداری صداهای گفتاری را می توان به صورت رفتاری و در کودکان بزرگتر از ۹ ماهه تعیین و مشخص کرد و یا آدر نوزادان کمتر از این سن، می توان آن را از طریق وجود پتانسیل های قشری برانگیخته شده بررسی و مشخص نمود، هر چند که نبود پاسخ قشری حتماْ به معنی نبود قابلیت شنیداری نمی باشد.
•  همچون انواع دیگر افت های شنوایی، کودکان مبتلا به ANSD برای درک گفتار، به میزان SNR بهتری نسبت به افراد هنجار نیاز دارند. بنابراین، جدای از اینکه سمعک یا کاشت حلزون تجویز شده باشد و یا اینکه هیچکدام از آنها تجویز نشده باشد، سیستم های FM بخش مهمی از راه حل دست یافتن به درک گفتار خوب در هنگام وجود صداهای رقابتی می باشد.
عملکرد شنیداری بعضی از کودکان دچار نوروپاتی شنیداری (مطابق با ارزیابی آستانه های شنوایی و نیز امواج ABR) در طول اولین سال زندگی بهبود می یابد، به ویژه در آن دسته از کودکانی که در هنگام تولد وزن پایین داشتند و یا کودکانی که دچار هایپربیلی روبین بودند. این امر باعث می شود تا ما در طول این مدت، در هنگام در نظر گرفتن سمعک به عنوان راه حلی برای این کودکان، بیشتر محافظه کارانه عمل کنیم و فعلا دست به عصا برویم (۶۵، ۱۱۲۲، ۱۴۶۵ و ۱۴۸۵).
آن دسته از متخصصین بالینی که در زمینه ی کودکان کار می کنند باید از نزدیک وضعیت پیشرفت شیوه های مربوط به درمان کودکان دچار نوروپاتی شنوایی را پایش و دنبال کنند چون که وضعیت کنونی دانش ما درباره ی یافتن و هماهنگ سازی درمان ها با وضعیت کودکان آنچنان رضایت بخش نیست. اگرچه نوروپاتی شنوایی شکل بسیار رایجی از افت شنوایی کودکان نیست، ولی خیلی رایج است که آن را به عنوان یک عارضه ی نادر در نظر می گیرند.


نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:42 ب.ظ


بهترین روش برای برخورد با لجبازی کودکان:

بهترین روش برای برخورد با لجبازی:

 1) هماهنگ بودن پدر و مادر
2) داشتن برنامه ریزی روزانه غذا خوردنش بازی کردنش و خوابیدنش
3) خواسته موجه کودک را حتما پاسخگو باشیم یعنی به او یاد بدهیم که قصد ما لجبازی کردن نیست
4) یه جاهایی بهش حق انتخاب بدهیم
5) جایگزین کردن مثلا بگیم اگه جیغ نزنی میریم و اینکارو میکنیم
6) جملات خبری باشه تا دستوری مثلا بگیم وقته ناهاره نگیم الان باید ناهار بخوری
7) گوش دادن فعالانه موثرترین روش است باید با بچه ها همدلی کنیم مثلا جیغ زد بهش بگیم چی میخوای عزیزم گرسنه ای؟ خوابت میاد؟ میخوای بازی کنیم؟
 8) با کودکان بالای 4 سال میتوان در مورد رفتارش صحبت کرد اول باید تذکر داد مثلا در جمع توی گوشش بگیم،در مرحله دوم تنبیه متناسب با عملش و حال و هوای کودک تنبیه کودک باید محروم کردن از چیز دلخواهش  باشد.

نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:40 ب.ظ


1) والدین باید در هنگام بروز تشنج خونسردی خود را حفظ كنند .

2) اطراف كودك را خلوت كنید و لباسهای تنگ یا زیور آلات را از گردن او باز كنید تا راحتتر نفس بكشد .

 3) به هنگام تشنج کودک از درآغوش گرفتن او خودداری کنید كودك را به پهلو خوابانیده و چنانچه در دهان او ماده غذایی و یا ترشحی وجود دارد به آهستگی خارج نمایید.در زمان تشنج هیچ ماده خوراكی یا آب را وارد دهان كودك نكنید از ضربه زدن یا تکان دادن کودک برای متوقف کردن تشنج خودداری کنید.

4) از وارد کردن دست یا هر ماده خارجی دیگر به زور در دهان کودک به جهت ترس از خفگی و قفل شدن فک کودک خودداری کنید؛ چرا که تجربه نشان داده که امکان خفگی در هنگام تب و تشنج در کودکان وجود ندارد.

5) از پاشیدن آب به صورت و یا تحریك وی خودداری شود .

6) در صورتی که قبلا پزشک برای کودکتان دارویی به منظور استفاده در هنگام تشنج (البته فقط به صورت مقعدی) تجویز كرده آن را با آرامش به کار ببرید.

7) به هیچ عنوان سعی در باز كردن دهان كودك نشود ولی در صورت امكان یك شی پلاستیكی نرم در بین دندانها قرار گیرد تا از گاز گرفتگی زبان جلوگیری شود.

8) بعضی از والدین هنگام تشنج به خصوص در همراهی با تب سعی می‌کنند او را پاشویه کنند یا زیر آب سرد بگیرند. به یاد داشته باشید هیچ کدام از این روش‌ها موثر نیستند. بعد از توقف تشنج اگر کودک‌تان تب داشته باشد، می‌توانید از شیاف استامینوفن استفاده کنید.

9) با استفاده از شیاف استامینوفن و كم كردن پوشش كودك درجه حرارت كودك را كنترل كنید . در صورت لزوم می توان از تن شویه با آب ولرم نیز استفاده كرد البته بعد از تشنج و نه در حین آن و با استفاده از یک دستمال آغشته به آب ولرم.برچسب ها: 1) والدین باید در هنگام بروز تشنج خونسردی خود را حفظ كنند . 2) اطراف كودك را خلوت كنید و لباسهای تنگ یا زیور آلات را از گردن او باز كنید تا راحتتر نفس بكشد . 3) به هنگام تشنج کودک از درآغوش گرفتن او خودداری کنید كودك را به پهلو خوابانیده و چنانچه در دهان او ماده غذایی و یا ترشحی وجود دارد به آهستگی خارج نمایید.در زمان تشنج هیچ ماده خوراكی یا آب را وارد دهان كودك نكنید از ضربه زدن یا تکان دادن کودک برای متوقف کردن تشنج خودداری کنید. 4) از وارد کردن دست یا هر ماده خارجی دیگر به زور در دهان کودک به جهت ترس از خفگی و قفل شدن فک کودک خودداری کنید؛ چرا که تجربه نشان داده که امکان خفگی در هنگام تب و تشنج در کودکان وجود ندارد. 5) از پاشیدن آب به صورت و یا تحریك وی خودداری شود . 6) در صورتی که قبلا پزشک برای کودکتان دارویی به منظور استفاده در هنگام تشنج (البته فقط به صورت مقعدی) تجویز كرده آن را با آرامش به کار ببرید. 7) به هیچ عنوان سعی در باز كردن دهان كودك نشود ولی در صورت امكان یك شی پلاستیكی نرم در بین دندانها قرار گیرد تا از گاز گرفتگی زبان جلوگیری شود. 8) بعضی از والدین هنگام تشنج به خصوص در همراهی با تب سعی می‌کنند او را پاشویه کنند یا زیر آب سرد بگیرند. به یاد داشته باشید هیچ کدام از این روش‌ها موثر نیستند. بعد از توقف تشنج اگر کودک‌تان تب داشته باشد، می‌توانید از شیاف استامینوفن استفاده کنید. 9) با استفاده از شیاف استامینوفن و كم كردن پوشش كودك درجه حرارت كودك را كنترل كنید . در صورت لزوم می توان از تن شویه با آب ولرم نیز استفاده كرد البته بعد از تشنج و نه در حین آن و با استفاده از یک دستمال آغشته به آب ولرم.،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:39 ب.ظAtaxic dysarthria
✅علائم بالینی اسیب به مخچه
راه رفتن به صورت پا باز
ترمور ریتمیک سر و بدن
تون عضلانی کاهش یافته ( hypotonia)
ناتوانی در تخمین فاصله،سرعت،قدرت حرکت (dysmetria)
خطا در حفظ توالی و سرعت اجراء حرکت(dysdiadokokinesis)
ترمور حرکتی یا ارادی (intentoin tremor)
AMRs گفتاری و غیر گفتاری نا منظم
✅ادراکات بیمار
گفتار مست گونه
گازگرفتن گونه و زبان حین صحبت کردن
ابریزش
لکنت داشتن (stumble )
شکایت بلع
تاثیرخستگی بر گفتار
✅ مفیدترین تکالیف برای مکانیزم های گفتاری
-گفتار محاوره
-خواندن
-AMRs
-تکرار جملات شامل کلمه های چندسیلابی
%کشیده گویی صدا + کندی حرکت به خاطر کاهش سرعت انقباض عضلات گفتاری دیده میشود%

نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:37 ب.ظ


سندرم لاندو- کلفنر یا زبان پریشی اکتسابی ناشی از صرع Landau-Kleffner syndrome oracquired epileptic aphasia (بخش اول)
سندرم لاندو کلفنر یا زبان پریشی اکتسابی ناشی از صرع بیماری کودکانی است که در گذشته سالم بوده اند ولی به صورت تدریجی یا ناگهانی توانایی خود را
در درک یا بیان زبان شفاهی از دست داده اند. این بیماری با فعالیت غیر طبیعی الکترو فیزیولوژیک مغز در ارتباط است و برخی از کودکان به صرع نیز مبتلا
هستند.

 

این سندرم در سال 1957 برای اولین بار توسط دو آمریکایی معرفی شد، یک نورولوژیست به نام ویلیام لاندو و یک گفتار درمانگر به نام فرانک کلفنر.
شیوع این بیماری در پسرها بیشتر از دخترهاست.
علت سندرم لاندو- کلفنر ناشناخته است و توضیح مشخصی برای افزایش فعالیت امواج مغزی که موجب صدمه به نواحی کنترل کننده زبان در مغز می شود،
وجود ندارد. دلایل التهابی و ایمنی شناختی مد نظر هستند. ممکن است عوامل ژنتیکی هم در این زمینه نقشی داشته باشند.
از نظر ژنتیکی این سندرم به صورت پراکنده یافت می شود، به این معنی که کودک مبتلا تنها فرد خانواده است که از این بیماری رنج می برد. هرچند به نظر
می رسد که در خانواده سابقه صرع وجود داشته و این نشان می دهد که امواج مغزی غیر طبیعی وی زمینه ژنتیکی دارد.
علایم
شروع معمولا بین سنین سه تا هشت سالگی اتفاق می افتد. این کودکان به صورت ناگهانی یا تدریجی درک زبانی و توانایی سخن گفتن خود را از دست می
دهند. گاهی اوقات این کودکان در تشخیص صداهای آشنا نیز شکست می خورند مانند صدای زنگ تلفن یا صدای شیر آب (آگنوزی شنیداری). در برخی از
کودکان رشد زبان متوقف می شود، به این معنی که فقدان مهارت های زبانی کمتر مشخص می شود.
دوره بیماری متنوع است و دوره های بهبودی ممکن است با دوره های زوال تغییر کند. این بیماری برای همه اعضای خانواده بسیار ناامید کننده است. وقتی
کودکی بدون دلیل شناخته شده در درک آنچه به او گفته می شود مشکل پیدا می کند، اغلب بی توجه یا بی ادب به نظر می آید، به ویژه اگر در گذشته از نظر
درک کاملا توانا بوده باشد. اغلب تصور می کنند که مشکل شنوایی پیدا کرده است، اما آزمایشات شنوایی او نتایج کاملا طبیعی دارد. ممکن است تا زمانی که
توانایی سخن گفتن هم از دست برود شواهدی برای شناخت یک مشکل جدی وجود نداشته باشد، در این مرحله است که بیشتر والدین به دنبال کمک پزشکی
می روند. برخی کودکان مبتلا هم وجود دارند که توانایی سخن گفتن خود را از دست داده اند اما درک زبانی آن ها دست نخورده باقی مانده است.

 

سندرم لاندو- کلفنر اغلب با دوره هایی از گیجی یا علائمی از اتیسم مشترکاتی دارد. مورد اخیر ممکن است آنقدر شدید باشد که شک ابتلا به اتیسم دیررس یا
اختلال از هم گسیختگی کودکان را بالا ببرد ( اختلالی که علایم شبیه به اتیسم را نشان می دهد، نوعا بعد از سه سالگی آغاز می شود). بیماری های پیش
رونده عصب شناختی نیز ممکن است در نظر گرفته شوند.
سندرم لاندو –کلفنر ممکن است با سایر اختلالات صرعی کودکان، نظیر صرع خوش خیم کودکان ارتباط داشته باشد.این بیماری ها از نظر ویژگی های غیر
طبیعی الکترو فیزیولوژیک فعالیت های مغزی در حین خواب مشترکاتی دارند.

برچسب ها: سندرم لاندو- کلفنر یا زبان پریشی اکتسابی ناشی از صرع Landau-Kleffner syndrome oracquired epileptic aphasia (بخش اول) سندرم لاندو کلفنر یا زبان پریشی اکتسابی ناشی از صرع بیماری کودکانی است که در گذشته سالم بوده اند ولی به صورت تدریجی یا ناگهانی توانایی خود را در درک یا بیان زبان شفاهی از دست داده اند. این بیماری با فعالیت غیر طبیعی الکترو فیزیولوژیک مغز در ارتباط است و برخی از کودکان به صرع نیز مبتلا هستند. این سندرم در سال 1957 برای اولین بار توسط دو آمریکایی معرفی شد، یک نورولوژیست به نام ویلیام لاندو و یک گفتار درمانگر به نام فرانک کلفنر. شیوع این بیماری در پسرها بیشتر از دخترهاست. علت سندرم لاندو- کلفنر ناشناخته است و توضیح مشخصی برای افزایش فعالیت امواج مغزی که موجب صدمه به نواحی کنترل کننده زبان در مغز می شود، وجود ندارد. دلایل التهابی و ایمنی شناختی مد نظر هستند. ممکن است عوامل ژنتیکی هم در این زمینه نقشی داشته باشند. از نظر ژنتیکی این سندرم به صورت پراکنده یافت می شود، به این معنی که کودک مبتلا تنها فرد خانواده است که از این بیماری رنج می برد. هرچند به نظر می رسد که در خانواده سابقه صرع وجود داشته و این نشان می دهد که امواج مغزی غیر طبیعی وی زمینه ژنتیکی دارد. علایم شروع معمولا بین سنین سه تا هشت سالگی اتفاق می افتد. این کودکان به صورت ناگهانی یا تدریجی درک زبانی و توانایی سخن گفتن خود را از دست می دهند. گاهی اوقات این کودکان در تشخیص صداهای آشنا نیز شکست می خورند مانند صدای زنگ تلفن یا صدای شیر آب (آگنوزی شنیداری). در برخی از کودکان رشد زبان متوقف می شود، به این معنی که فقدان مهارت های زبانی کمتر مشخص می شود. دوره بیماری متنوع است و دوره های بهبودی ممکن است با دوره های زوال تغییر کند. این بیماری برای همه اعضای خانواده بسیار ناامید کننده است. وقتی کودکی بدون دلیل شناخته شده در درک آنچه به او گفته می شود مشکل پیدا می کند، اغلب بی توجه یا بی ادب به نظر می آید، به ویژه اگر در گذشته از نظر درک کاملا توانا بوده باشد. اغلب تصور می کنند که مشکل شنوایی پیدا کرده است،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 08:11 ب.ظ


نکته» توجه داشته باشید که ناروانی طبیعی با لکنت تفاوت دارد و برای تشخیص این مساله حتما به یک آسیب شناس گفتار و زبان مراجعه نمایید.
توصیه های ضروری به والدین کودکان با ناروانی طبیعی:

1. محیطی ارام و بدون فشار روانی برای کودک خود فراهم کنید.
2. با کودک خود ارام صحبت کنید و سرعت گفتار خود را کاهش دهید.
3. رفتاری از خود نشان ندهید که کودکتان نسبت به نحوه گفتار خود حساس شود.
4. از جنلایت مثل "نفس بگیر بعد بگو" استفاده نکنید.
5. هرگز کودک را مورد تمسخر یا سرزنش قرار ندهید.
6. شرایط و موقعیتهایی را برای تخلیه هیجان کودکتان به صورت صحیح فراهم کنید.
7. فشار زمان را از روی رفتار و گفتار کودک خود بردارید.
8. هنگام صحبت با کودک تماس چشمی برقرار کنید. (رشد توانایی اجتماعی و جلوگیری از خجالت).
9. کودک را کمتر مورد سوال قرار دهید و جای سوال پریدن نظر او را بپرسید.
10. در مورد برتری طرفی خواست خود را به کودک تحمیل نکنید.
11.  متناسب با تواناییها و استعداد های کودک به او تکلیف بدهید, و بعد ازانجام او را تشویق کنید.
12. در حضور دیگران در مورد ناتوانیی های کودکتان صحبت نکنید.
13. هیچ گاه گفتار کودک را قط یا گفته او را تکمیل نکنید.

برگرفته از کتابنکته های آموزشی در درمان کودکانی که روان صحبت نمی کنند:
نویسندگان: زهرا شهریور, زلیخا شادمانی

برچسب ها: نکته» توجه داشته باشید که ناروانی طبیعی با لکنت تفاوت دارد و برای تشخیص این مساله حتما به یک آسیب شناس گفتار و زبان مراجعه نمایید. توصیه های ضروری به والدین کودکان با ناروانی طبیعی: 1. محیطی ارام و بدون فشار روانی برای کودک خود فراهم کنید. 2. با کودک خود ارام صحبت کنید و سرعت گفتار خود را کاهش دهید. 3. رفتاری از خود نشان ندهید که کودکتان نسبت به نحوه گفتار خود حساس شود. 4. از جنلایت مثل "نفس بگیر بعد بگو" استفاده نکنید. 5. هرگز کودک را مورد تمسخر یا سرزنش قرار ندهید. 6. شرایط و موقعیتهایی را برای تخلیه هیجان کودکتان به صورت صحیح فراهم کنید. 7. فشار زمان را از روی رفتار و گفتار کودک خود بردارید. 8. هنگام صحبت با کودک تماس چشمی برقرار کنید. (رشد توانایی اجتماعی و جلوگیری از خجالت). 9. کودک را کمتر مورد سوال قرار دهید و جای سوال پریدن نظر او را بپرسید. 10. در مورد برتری طرفی خواست خود را به کودک تحمیل نکنید. 11. متناسب با تواناییها و استعداد های کودک به او تکلیف بدهید، و بعد ازانجام او را تشویق کنید. 12. در حضور دیگران در مورد ناتوانیی های کودکتان صحبت نکنید. 13. هیچ گاه گفتار کودک را قط یا گفته او را تکمیل نکنید. برگرفته از کتابنکته های آموزشی در درمان کودکانی که روان صحبت نمی کنند: نویسندگان: زهرا شهریور، زلیخا شادمانی،