تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب آذر 1393

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:44 ب.ظ

PPCS
   

Prolonged Post-Concussion Syndrome

PPD
   

(Cigarette) Packs Per Day

PPD
   

Postpartum Depression

PPD
   

Purified Protein Derivative or Mantoux Test

PPH
   

Postpartum Hemorrhage

PPH
   

Primary Pulmonary Hypertension

PPH
   

Procedure for Prolapse and Hemorrhoids

PPI
   

Proton Pump Inhibitor

PPROM
   

Preterm Premature Rupture of Membranes

PPS
   

Pulses Per Second

Ppt
   

Precipitate

PPTCT
   

(HIV) Prevention of Parent To Child Transmission

PPTL
   

Post-Partum Tubal Ligation

PR
   

Prothrombin Ratio

PRA
   

Plasma Renin Activity

PRBC
   

Packed Red Blood Cells

Preme
   

Premature Baby

Prep
   

Preparation

PRE-SAT
   

Presaturation

PRIND
   

Prolonged Reversible Ischemic Neurologic Deficit

PRL
   

Prolactin

PRN
   

As Necessary

Prog
   

Prognosis

PROM
   

Premature Rupture of Membranes

PRP
   

PanRetinal Photocoagulation

PRV
   

Polycythemia rubra vera

PS
   

Pulmonic Stenosis

PSA
   

Prostate Specific Antigen

PSF
   

Point Spread Function

PSH
   

Pscychosocial History

PSP
   

Phenylsulphtalein

PSP
   

Photostimulable Phosphor

PSS
   

Progressive Systemic Sclerosis

PSV
   

Pressure Supported Ventilation

Pt
   

Patient

PT
   

Physical Therapy

PT
   

Prothrombin Time

PTA
   

Percutaneous Transluminal Angioplasty

PTA
   

Peritonsillar Abscess

PTA
   

Post-traumatic Amnesia

PTA
   

Prior to admission

PTB
   

Pulmonary Tuberculosis

PTC
   

Percutaneous Transhepatic Cholangiography

PTCA
   

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty

PTCA
   

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty

PTD
   

Prior to Discharge

PTH
   

Parathyroid Hormone

PTHC
   

Percutaneous Transhepatic Cholangiography

PTSD
   

Post-traumatic Stress Disorder

PTSS
   

Posttraumatic Stress Syndrome

PTT
   

Partial Thromboplastin Time

PTU
   

Propylthioluracil

PTx
   

Pneumothorax

PUD
   

Peptic Ulcer Disease

PUO
   

Pyrexia of Unknown Origin

PUVA
   

Psoralen UV A

PVC
   

Premature Ventricular Contraction

PVD
   

Peripheral Vascular Disease

PVFS
   

Post-viral Fatigue Syndrome

PVR
   

Pulmonary Vascular Resistance

PVS
   

Persistent Vegetative State

PVS
   

Pulmonary Valve Stenosis

PWP
   

Pulmonary Wedge Pressure

Px
   

Physical Examination

Px
   

Prognosis

P-Y
   

Pack-years

q.a.d.
   

Every Other Day (Latin: Quaque Altera Die)

q.AM
   

Every morning

q.d.
   

Each Day

q.d.s.
   

Four Times Each Day

q.h.
   

Each Hour

q.h.s.
   

Every bedtime

q.I.
   

As much as you like

q.i.d.
   

Four Times Each Day

q.m.t.
   

Every Month

q.n.
   

Every Night

q.o.d.
   

Every Other Day

q.o.h.
   

Every other hour

q.s.
   

AS much as suffices

q.w.k.
   

Weekly

q
   

Each, every (Latin: Quaque)

q4h, q6h
   

Every 4 hours, every 6 hours

QA
   

Quality Assurance

QALY
   

Quality-adjusted Life Years

QC
   

Quality Control

QNS
   

Quantity Not Sufficient

QOF
   

Quality and Outcomes Framework

Qs/Qt
   

Shunt Fraction

qt
   

Quart

Qt
   

Total Cardiac Output

R&F
   

Radiography and Fluoroscopy

r/g/m
   

rubs/gallops/murmurs

R/O
   

Rule Out

RA
   

Refractory Anemia

RA
   

Rheumatoid Arthritis

RA
   

Right Atrium

Rad hys
   

Radical Hysterectomy

rad
   

Radian

RAD
   

Radiation Absorbed Dose

RAD
   

Reactive Attachment Disorder

RAD
   

Reflex Anal Dilatation

RAD
   

Right Axis Deviation

RAE
   

Right Atrial Enlargement

RAI
   

Radioactive Iodine

RAM
   

Random Access Memory

RAO
   

Right Anterior Oblique

RAP
   

Right Atrial Pressure

RAPD
   

Relative Afferent Pupilary Defect

RBBB
   

Right Bundle Branch Block

RBC
   

Red Blood Cells

RBC
   

Red Blood Count

RBP
   

Retino-binding Protein

RCA
   

Right Coronary Artery

RCM
   

Restrictive Cardiomyopathy

RCM
   

Right Costal Margin

RCT
   

Randomized Controlled Trial

RD
   

Retinal Detachment

RDA
   

Recommended Daily Allowance

RDS
   

Respiratory Distress Syndrome

RDW
   

Red Cell Distribution Width

RELP
   

Restriction Fragment Length Polymorphism

REM
   

Radiation Equivalent Man

REM
   

Rapid Eye Movement

RES
   

Reticuloendothelial System

RF
   

Rheumatic Fever

RF
   

Rheumatoid Factor

RFLP
   

Restriction Fragment Length Polymorphism

RFOV
   

Reconstruction Field Of View

RFT
   

Renal Function Test

Rh
   

Rhesus factor

Rh
   

Rhodium

RHD
   

Rheumatoid Heart Disease

RhF
   

Rheumatoid Factor

RIA
   

Radioimmunoassay

RIBA
   

Radioimmunoblotting Assay

RICE
   

Rest, Ice, Compression and Elevation

RIH
   

Right Inguinal Hernia

RIMA
   

Reversible Inhibitor of Monoamine Oxidase A

RIND
   

Reversible Ischemic Neurologic Deficit

RIS
   

Radiology Information System

RL
   

Ringer’s Lactate

RLE
   

Right Lower Extremity

RLL
   

Right Lower Lobe-lung

RLN
   

Recurrent Laryngeal Nerve

RLN
   

Regional Lymph Node

RLQ
   

Right Lower Quadrant

RLS
   

Restless Legs Syndrome

RML
   

Right Middle Lobe-lung

RNA
   

Ribonucleioc Acid

RNV
   

Radionuclear Ventriculography

ROA
   

Right Occipital Anterior

ROI
   

Region Of Interest

ROM
   

Range of Motion

ROP
   

Right Occipital Posterior

ROS
   

Review of Systems

ROSC
   

Return of Spontaneous Circulation

RPG
   

Retrograde Pyelogram

RPO
   

Right Posterior Oblique

RPR
   

Rapid Plasma Reagin Test

RQ
   

Respiratory Quotient

RR
   

Respiratory Rate

RRR
   

Regular Rate and Rhythm

RSI
   

Rapid Sequence Induction

RSNA
   

Radiological Society of North America

RSV
   

Respiratory Syncytial Virus

RT
   

Respiratory Therapy

RT
   

Right, Registered Technologist

RTA
   

Renal Tubal Acidosis

RTC
   

Return to Clinic

RTS
   

Revised Trauma Source

RU
   

Resin Uptake

RUE
   

Right Upper Extremity

RUG
   

Retrograde Urethogram

RUL
   

Right Upper Lobe – lung

RUQ
   

Right Upper Quadrant

RV
   

Residual Volume

RV
   

Right Ventricle

RVAD
   

Right Ventricular Assist Device

RVF
   

Right Ventricular Failure

RVH
   

Right Ventricular Hypertrophy

RVSP
   

Right Ventricular Systolic Pressure

RVT
   

Renal Vein Thrombosis

Rx
   

Prescription Drug or medical treatment

S&E
   

Sugar and Acetone

s.c.
   

Subcutaneous

s.d.
   

Subdermal

S
   

Sacrum

S1
   

First Heart Sound

S2
   

Second Heart Sound

SA
   

Sinoatrial Node

SAA
   

Syntheric Amino Acid

SAB
   

Spontaneous Abortion (Miscarriage)

SAB
   

Staphylococcal Bacteremia

SAH
   

Subarachnoid Hemorrhage

SAN
   

Sinoatrial Node

SaO2
   

Oxygen Saturation of Artial Blood

SAPS II
   

Simplified Acute Physiology Score

SAPS III
   

Simplified Acute Physiology Score

SARS
   

Severe Acute Respiratory Syndrome

Sat
   

Saturation

SB
   

Small Bowel

SBE
   

Subacute Bacterial Endocarditis

SBFT
   

Small Bowel Follow Through

SBO
   

Small Bowel Obstruction

SBP
   

Spontaneous Bacterial Peritonitis

SBP
   

Systolic Blood Pressure

SBS
   

Short Bowel Syndrome

SCAR
   

Society for Computer Applications in Radiology

SCC
   

Squamous Cell Carcinoma

SCID
   

Severe Combined Immunodeficiency

Scope
   

Microscope or Endoscope

SCP
   

Service Class Provider

SCr
   

Serum Creatinine

SCR
   

Silicon Controlled Rectifier

SCU
   

Service Class User

SD
   

Standard Deviation

SDH
   

Subdermal Hematoma

SE
   

Spin Echo

Sed
   

Sedimentation

Segs
   

Segmented Cells

SEM
   

Systolic Ejection Murmur

SFA
   

Serum Folic Acid

SFA
   

Superficial Femoral Artery

SFOV
   

Scan Field Of View

SG cath
   

Swan-Ganz Catheter

SGA
   

Small for Gestational Age

SGGT
   

Serum Gamma-Glutamyl Transpeptidase

SGOT
   

Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase

SGPT
   

Serum Glutamic Pyruvic Transaminase

SHBG
   

Sex Hormone-Binding Globulin

SHx
   

Social history

SHx
   

Surgical History

SI
   

International System of Units

SI
   

Sacroiliacal (SI Joint)

SI
   

Seriously Ill

SI
   

Suicidal Ideation

SIADH
   

Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone

SICU
   

Surgical Intensive Care Unit

SID
   

Source to Image Distance

SIDS
   

Sudden Infant Death Syndrome

sig
   

Write on label

SIMV
   

Synchronized Intermittent Mechanical Ventilation

SIT
   

Stress Inoculation Training

SK
   

Streptokinase

sl
   

Sublingual

SLE
   

Systemic Lupus Erythematosus

SLR
   

Straight Leg Raise

SM
   

Multiple Sclerosis

SMA
   

Sequential Multiple Analysis

SMA
   

Spinal Muscular Atrophy

SMA
   

Superior Mesenteric Artery

SMA-6
   

Six-channel Serum Multiple Analysis

SMA-7
   

Serum Metabolic Assay

SMO
   

Slips made out

SMS
   

Senior Medical Student

SMT
   

Spinal Manipulative Therapy

SMV
   

Superior Mesenteric Vein

SN
   

Student Nurse

SNB
   

Sentinel Node Biopsy

SNP
   

Sodium Nitroprusside

SNR
   

Signal to Noise Ratio

SNRI
   

Serotonin-norepinephrine Reuptake Inhibitor

SOAP
   

Subjective, Objective, Assessment, Plan

SOB
   

Shortness of Breath (Dyspnea)

SOBOE
   

Short of Breath On Exercise

Sol
   

Solution

SOL
   

Space Occupying Lesion

SONO
   

Sonogram, Sonography

SOOB
   

Send Out of bed

SOS
   

Save Our Souls

Sp. Fl.
   

Spinal Fluid

Sp. Gr.
   

Specific Gravity

SP
   

Status Post

Spec
   

Specimen

SPECT
   

Single Photon Emission Computed Tomography

SPEP
   

Single Protein Electrophoresis

SPET
   

Single Photon Emission Tomography

SPR
   

Scan Projection Radiograph

Sq
   

Subcutaneous

SR
   

Slow Release

SROM
   

Spontaneous Rupture of Membranes

SS
   

Sickle-cell disease (anemia)

SSD
   

Surface Shaded Display

SSRI
   

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor

SSS
   

Sick Sinus Syndrome

SSSS
   

Staphylococcal Sclaed Skin Syndrome

Staph
   

Staphylococcus

STAT
   

Immediately

STD
   

Sexually Transmitted Disease

STEMI
   

ST Elevation MI (Myocardial Infarction)

STH
   

Somatotropic Hormone

STI
   

Sexually Transmitted Infection

STI
   

Soft Tissue Injury

STNR
   

Symmetrical Tonic Neck Reflex

STOP
   

Surgical Termination of Pregnancy

Strep
   

Streptococcus

STS
   

Serological Test for Syphilis

Subq
   

Subcutaneous

Supp
   

Suppository

Sv
   

Seivert

SV
   

Seminal Vesicle

SV
   

Stroke Volume

SVD
   

Spontaneous Vaginal Delivery

SVI
   

Systemic Viral Infection

SVN
   

Small Volume Nebulizer

SVR
   

Systemic Vascular Resistance

SVT
   

Supraventricular Tachycardia

Sx
   

Surgery

Sx
   

Symptoms

SXA
   

Single Energy X-ray Absorptiometer

SXR
   

Skull X-ray

Sz
   

Seizure

T&A
   

Tonsillectomy with Adenoidectomy

T&C
   

Type and cross-match (Blood Transfusion)

T&H
   

Type and Hold

t.d.s.
   

Three Times a day

t.i.d.
   

Three times a day

T.S.T.H.
   

Too sick to send home

T
   

Tesla

T
   

Thoracic Vertebrae

Tab
   

Tablet

TAB
   

Therapeutic Abortion

TAH
   

Total Abdominal Hysterectomy

TB, TBC
   

Tuberculosis

TBC
   

Total Body Crunch

TBG
   

Total Binding Globulin

TBI
   

Total Body Irradiation

TBI
   

Traumatic Brain Injury

TBLC
   

Term Birth Living Child

TC
   

Traffic Crash

TCC
   

Transitional Cell Carcinoma

TCDD
   

Threshold Contrast Detail Detectability

TCN
   

Tetracycline

TCT
   

Thrombin Clotting Time

Td
   

Tetanus and Diphtheria

TDI
   

Time Delay Integration

TdP
   

Torsades de pointes

TE
   

Echo Time

TEB
   

Thoracic Electrical Bioimpedance

TEE
   

Transesophageal Echocardiogram

TEM
   

Transmission Electron Microscopy

Temp
   

Temperature

TENS
   

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator

TERN
   

Intern

TF, T/F
   

Transfer

TFT
   

Thin Film Transistor

TFTs
   

Thyroid Function Tests

Tg
   

Thyroglobulin

TG
   

Triglycerides

TGA
   

Transposition of the Great Arteries

THR
   

Total Hip Replacement

TI
   

Inversion Time

TIA
   

Transient Ischemic Attack

TIBC
   

Total Iron Binding Capacity

Tib-Fib
   

Tibia and Fibula

TIG
   

Tetanus Immune Globulin

TIPS
   

Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt

TKR
   

Total Knee Replacement

TKVO
   

To Keep Vein Open

TLC
   

Tender Loving Care

TLC
   

Total Leucocyte Count

TLC
   

Total Lung Capacity

TLD
   

Thermoluminescent Dosimeter

TLR
   

Tonic Labyrinthine Reflex

TM
   

Transcendental Meditation

TM
   

Tympanic Membrane

TMB
   

Too Many Birthdays

TME
   

Total Mesorectal Excision

TMJ
   

Temporomandibular Joint

TNF
   

Tumor Necrosis Factors

TNG
   

Trinitroglycerin

TNM
   

Tumor-Nodes-Metastases

TNTC
   

Too numerous to count

TO
   

Telephone Order

TOA
   

Tuboovarian Abscess

TOD
   

Transoesophageal Doppler

TOE
   

Transoesophageal Echocardiogram

TOF
   

Time of Flight

TOMO
   

Tomography, Tomogram

TOP
   

Termination Of Pregnancy (Abortion)

TOPV
   

Trivalent Oral Polio Vaccine

TP
   

Totyal Protein

TPa
   

Tissue Plasminogen Activator

TPN
   

Total Parenteral Nutrition

TPR
   

Temperature, Pulse, Respiration

TR
   

Repetition Time

Tr
   

Tincture

TR
   

Tricuspid Regurgitation

TRAM
   

Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap

TRF
   

Transfer

TRF’d
   

Transferred

TRH
   

Thyrotropin Releasing Hormone

TS
   

Tricuspid Stenosis

TSH
   

Thyroid Stimulating Hormone

Tsp
   

Teaspoon

TT
   

Thrombin Time

TTE
   

Transthoracic Echocardiogram

TTO
   

To Take Out

TTP
   

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura

TTR
   

Transthyretin

TTS
   

Transdermal Therapeutic System

TTTS
   

Twin To Twin Transfusion Syndrome

Tu
   

Tumor

TUR
   

Transurethral Resection

TURBT
   

Transurethral Resection of Bladder Tumor

TURP
   

Transurethral Resection of Prostate

TV
   

Tridal Volume

TVH
   

Total Vagina Hysterectomy

tw
   

Twice a week

Tx
   

Traction

Tx
   

Transplatation (Organ Transplant)

Tx
   

Treatment

U&E
   

Urea and Electrolytes

UA
   

Urinanalysis

UAC
   

Umbilical Artery Catheter

UAC
   

Uric Acid

UAO
   

Upper Airway Obstruction

UBD
   

Universal Blood Donor

UBT
   

Urea Breath Test

UC
   

Ulcerative Colitis

UC
   

Umbilical Cord

UCHD
   

Usual Childhood Disease

UD
   

As directed

UDS
   

Urine Drug Screening

UE
   

Upper Extremity

UFH
   

Unfractionated Heparin

UGI
   

Upper Gastrointesinal

UGI
   

Upper Gastrointestinal Series

Ung
   

Ointment

Unk
   

Unknown

UOP
   

Urinary Output

UPJ
   

Ureteropelvic Junction

URI
   

Upper Respiratory Infection

URQ
   

Upper Respiratory Quadrant

URTI
   

Upper Respiratory Tract Infection

US
   

Ultrasond, Ultrasonography

US
   

Ultrasonogram

USG
   

Ultrasonography (Prenatal Ultrasound Imaging)

USP
   

United States Pharmacopeia

USR
   

Unheated Serum Reagin

USS
   

Ultrasound Scan

UTI
   

Urinary Tract Infection

UUN
   

Urinary Urea Nitrogen

UVAL
   

Ultraviolet Argon Laser

V/Q
   

Ventilation/perfusion Scan

VA
   

Visual Acuity

VAD
   

Venous Access Device

VAD
   

Ventricular Assist Device

VAD
   

Vincristine Adriblastine Dexamethasone

Vag
   

Vaginal

VAMP
   

Vincristine Adriblastine Methylprednisone

VBAC
   

Vaginal Birth After Caesarean

VC
   

Vital Capacity

vCJD
   

Variant Creutzfeldt-Jakob Disease

VCT
   

Venous Clotting Time

VCTC
   

Voluntary Counselling and Testing Centers

VCUG
   

Voiding Cysourethrogram

VD
   

Vaginal Delivery

VD
   

Venereal Disease

VD
   

Volume of Distribution

VDRF
   

Ventilator Dependent Respiratory Failure

VDRL
   

Venereal Diseases Research Laboratory

VE
   

Vaginal Examination

VEB
   

Ventricular Ectopic Beat

VF or V-fib
   

Ventricular Fibrillation

VIP
   

Vasoactive Intestinal Peptide

VLDL
   

Very Low Density Lipoprotein

VMA
   

Vanillylmandelic Acid

VMA
   

Violent Mechanical Asphyxia

VNPI
   

VanNuys Prognostic Scoring Index (Ductal Carcinoma)

VO
   

Verbal Order

VOD
   

Volume of Distribution

VPA
   

Valproic Acid

VPAP
   

Variable Positive Airway Pressure

VPB
   

Ventricular Premature Beats

VPC
   

Ventricular Premature Contraction

VR
   

Volume Rendered, Volume Rendering

VRE
   

Vancomycin-Resistant Enterococcus

VRSA
   

Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus

VS
   

Vital Signs

VSD
   

Ventricular Septal Defect

VSR
   

Ventricular Septal Rupture

VSS
   

Vital Signs Stable

VT
   

Ventricular tachycardia

VTE
   

Venous THromboembolism

VV
   

Varicose Veins

VW
   

Vessel Wall

VWD
   

Von Willebrand’s Disease

VZV
   

Varicella Zoster Virus

W/
   

With

W/C
   

Wheelchair

w/o
   

without

W/U
   

Workup

W
   

Tungsten

WAP
   

Wandering Atrial Pacemaker

WAT
   

white adipose tissue

WB
   

Whole Blood

WBC
   

White Blood Cell, White Blood Cell Count

WBR
   

whole body radiation

WC
   

white cells

WD
   

well developed

WDL
   

within defined limits

WDWN
   

well developed and well nourished

WF
   

white female

WH
   

Well Hydrated (no Dehydration nor Water Intoxication)

WIA
   

wounded in action

WIP
   

Work In Progress

WN
   

well nourished

WNL
   

within normal limits

WO
   

written order, weeks old, wide open.

WOP
   

without pain

WPW
   

Wolff-Parkinson-White syndrome

WS
   

Waardenburg syndrome

WS
   

water-soluble

WS
   

Werner syndrome

WS
   

West syndrome

WS
   

Williams Syndrome

WS
   

Wolfram syndrome

wt
   

Weight

W-T-D
   

wet to dry

WWI
   

walking while intoxicated

X2d
   

Times 2 days

XL
   

Extended Release

XL
   

Extra Large

XM
   

Crossmatch

XMM
   

Xeromammography

XOM
   

Extraocular Movements

XR
   

Extended Release

XR
   

X-ray Radiography

XRT
   

X-ray Threapy

XS
   

Excessive

XULN
   

Times Upper Limit of Normal

YF
   

Yellow Fever

YLC
   

Youngest Living Child

YO/yo
   

Years Old

YOB
   

Year of Birth

ytd
   

Year to Date

ZD
   

Zinc Deficiency

ZDV
   

Zidovudine

ZE
   

Zollinger-Ellison

Z-ESR
   

Zeta Erythrocyte Sedimentation Rate

ZIFT
   

Zygote Intrafallopian Transfer

Zn
   

Zinc

ZnO
   

Zinc Oxide

ZSB
   

Zero Stools Since Birth
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: PPCS Prolonged Post-Concussion Syndrome PPD (Cigarette) Packs Per Day PPD Postpartum Depression PPD Purified Protein Derivative or Mantoux Test PPH Postpartum Hemorrhage PPH Primary Pulmonary Hypertension PPH Procedure for Prolapse and Hemorrhoids PPI Proton Pump Inhibitor PPROM Preterm Premature Rupture of Membranes PPS Pulses Per Second Ppt Precipitate PPTCT (HIV) Prevention of Parent To Child Transmission PPTL Post-Partum Tubal Ligation PR Prothrombin Ratio PRA Plasma Renin Activity PRBC Packed Red Blood Cells Preme Premature Baby Prep Preparation PRE-SAT Presaturation PRIND Prolonged Reversible Ischemic Neurologic Deficit PRL Prolactin PRN As Necessary Prog Prognosis PROM Premature Rupture of Membranes PRP PanRetinal Photocoagulation PRV Polycythemia rubra vera PS Pulmonic Stenosis PSA Prostate Specific Antigen PSF Point Spread Function PSH Pscychosocial History PSP Phenylsulphtalein PSP Photostimulable Phosphor PSS Progressive Systemic Sclerosis PSV Pressure Supported Ventilation Pt Patient PT Physical Therapy PT Prothrombin Time PTA Percutaneous Transluminal Angioplasty PTA Peritonsillar Abscess PTA Post-traumatic Amnesia PTA Prior to admission PTB Pulmonary Tuberculosis PTC Percutaneous Transhepatic Cholangiography PTCA Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty PTCA Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty PTD Prior to Discharge PTH Parathyroid Hormone PTHC Percutaneous Transhepatic Cholangiography PTSD Post-traumatic Stress Disorder PTSS Posttraumatic Stress Syndrome PTT Partial Thromboplastin Time PTU Propylthioluracil PTx Pneumothorax PUD Peptic Ulcer Disease PUO Pyrexia of Unknown Origin PUVA Psoralen UV A PVC Premature Ventricular Contraction PVD Peripheral Vascular Disease PVFS Post-viral Fatigue Syndrome PVR Pulmonary Vascular Resistance PVS Persistent Vegetative State PVS Pulmonary Valve Stenosis PWP Pulmonary Wedge Pressure Px Physical Examination Px Prognosis P-Y Pack-years q.a.d. Every Other Day (Latin: Quaque Altera Die) q.AM Every morning q.d. Each Day q.d.s. Four Times Each Day q.h. Each Hour q.h.s. Every bedtime q.I. As much as you like q.i.d. Four Times Each Day q.m.t. Every Month q.n. Every Night q.o.d. Every Other Day q.o.h. Every other hour q.s. AS much as suffices q.w.k. Weekly q Each، every (Latin: Quaque) q4h، q6h Every 4 hours، every 6 hours QA Quality Assurance QALY Quality-adjusted Life Years QC Quality Control QNS Quantity Not Sufficient QOF Quality and Outcomes Framework Qs/Qt Shunt Fraction qt Quart Qt Total Cardiac Output R&F Radiography and Fluoroscopy r/g/m rubs/gallops/murmurs R/O Rule Out RA Refractory Anemia RA Rheumatoid Arthritis RA Right Atrium Rad hys Radical Hysterectomy rad Radian RAD Radiation Absorbed Dose RAD Reactive Attachment Disorder RAD Reflex Anal Dilatation RAD Right Axis Deviation RAE Right Atrial Enlargement RAI Radioactive Iodine RAM Random Access Memory RAO Right Anterior Oblique RAP Right Atrial Pressure RAPD Relative Afferent Pupilary Defect RBBB Right Bundle Branch Block RBC Red Blood Cells RBC Red Blood Count RBP Retino-binding Protein RCA Right Coronary Artery RCM Restrictive Cardiomyopathy RCM Right Costal Margin RCT Randomized Controlled Trial RD Retinal Detachment RDA Recommended Daily Allowance RDS Respiratory Distress Syndrome RDW Red Cell Distribution Width RELP Restriction Fragment Length Polymorphism REM Radiation Equivalent Man REM Rapid Eye Movement RES Reticuloendothelial System RF Rheumatic Fever RF Rheumatoid Factor RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism RFOV Reconstruction Field Of View RFT Renal Function Test Rh Rhesus factor Rh Rhodium RHD Rheumatoid Heart Disease RhF Rheumatoid Factor RIA Radioimmunoassay RIBA Radioimmunoblotting Assay RICE Rest، Ice، Compression and Elevation RIH Right Inguinal Hernia RIMA Reversible Inhibitor of Monoamine Oxidase A RIND Reversible Ischemic Neurologic Deficit RIS Radiology Information System RL Ringer’s Lactate RLE Right Lower Extremity RLL Right Lower Lobe-lung RLN Recurrent Laryngeal Nerve RLN Regional Lymph Node RLQ Right Lower Quadrant RLS Restless Legs Syndrome RML Right Middle Lobe-lung RNA Ribonucleioc Acid RNV Radionuclear Ventriculography ROA Right Occipital Anterior ROI Region Of Interest ROM Range of Motion ROP Right Occipital Posterior ROS Review of Systems ROSC Return of Spontaneous Circulation RPG Retrograde Pyelogram RPO Right Posterior Oblique RPR Rapid Plasma Reagin Test RQ Respiratory Quotient RR Respiratory Rate RRR Regular Rate and Rhythm RSI Rapid Sequence Induction RSNA Radiological Society of North America RSV Respiratory Syncytial Virus RT Respiratory Therapy RT Right، Registered Technologist RTA Renal Tubal Acidosis RTC Return to Clinic RTS Revised Trauma Source RU Resin Uptake RUE Right Upper Extremity RUG Retrograde Urethogram RUL Right Upper Lobe – lung RUQ Right Upper Quadrant RV Residual Volume RV Right Ventricle RVAD Right Ventricular Assist Device RVF Right Ventricular Failure RVH Right Ventricular Hypertrophy RVSP Right Ventricular Systolic Pressure RVT Renal Vein Thrombosis Rx Prescription Drug or medical treatment S&E Sugar and Acetone s.c. Subcutaneous s.d. Subdermal S Sacrum S1 First Heart Sound S2 Second Heart Sound SA Sinoatrial Node SAA Syntheric Amino Acid SAB Spontaneous Abortion (Miscarriage) SAB Staphylococcal Bacteremia SAH Subarachnoid Hemorrhage SAN Sinoatrial Node SaO2 Oxygen Saturation of Artial Blood SAPS II Simplified Acute Physiology Score SAPS III Simplified Acute Physiology Score SARS Severe Acute Respiratory Syndrome Sat Saturation SB Small Bowel SBE Subacute Bacterial Endocarditis SBFT Small Bowel Follow Through SBO Small Bowel Obstruction SBP Spontaneous Bacterial Peritonitis SBP Systolic Blood Pressure SBS Short Bowel Syndrome SCAR Society for Computer Applications in Radiology SCC Squamous Cell Carcinoma SCID Severe Combined Immunodeficiency Scope Microscope or Endoscope SCP Service Class Provider SCr Serum Creatinine SCR Silicon Controlled Rectifier SCU Service Class User SD Standard Deviation SDH Subdermal Hematoma SE Spin Echo Sed Sedimentation Segs Segmented Cells SEM Systolic Ejection Murmur SFA Serum Folic Acid SFA Superficial Femoral Artery SFOV Scan Field Of View SG cath Swan-Ganz Catheter SGA Small for Gestational Age SGGT Serum Gamma-Glutamyl Transpeptidase SGOT Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase SGPT Serum Glutamic Pyruvic Transaminase SHBG Sex Hormone-Binding Globulin SHx Social history SHx Surgical History SI International System of Units SI Sacroiliacal (SI Joint) SI Seriously Ill SI Suicidal Ideation SIADH Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone SICU Surgical Intensive Care Unit SID Source to Image Distance SIDS Sudden Infant Death Syndrome sig Write on label SIMV Synchronized Intermittent Mechanical Ventilation SIT Stress Inoculation Training SK Streptokinase sl Sublingual SLE Systemic Lupus Erythematosus SLR Straight Leg Raise SM Multiple Sclerosis SMA Sequential Multiple Analysis SMA Spinal Muscular Atrophy SMA Superior Mesenteric Artery SMA-6 Six-channel Serum Multiple Analysis SMA-7 Serum Metabolic Assay SMO Slips made out SMS Senior Medical Student SMT Spinal Manipulative Therapy SMV Superior Mesenteric Vein SN Student Nurse SNB Sentinel Node Biopsy SNP Sodium Nitroprusside SNR Signal to Noise Ratio SNRI Serotonin-norepinephrine Reuptake Inhibitor SOAP Subjective،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:44 ب.ظ

PPCS
   

Prolonged Post-Concussion Syndrome

PPD
   

(Cigarette) Packs Per Day

PPD
   

Postpartum Depression

PPD
   

Purified Protein Derivative or Mantoux Test

PPH
   

Postpartum Hemorrhage

PPH
   

Primary Pulmonary Hypertension

PPH
   

Procedure for Prolapse and Hemorrhoids

PPI
   

Proton Pump Inhibitor

PPROM
   

Preterm Premature Rupture of Membranes

PPS
   

Pulses Per Second

Ppt
   

Precipitate

PPTCT
   

(HIV) Prevention of Parent To Child Transmission

PPTL
   

Post-Partum Tubal Ligation

PR
   

Prothrombin Ratio

PRA
   

Plasma Renin Activity

PRBC
   

Packed Red Blood Cells

Preme
   

Premature Baby

Prep
   

Preparation

PRE-SAT
   

Presaturation

PRIND
   

Prolonged Reversible Ischemic Neurologic Deficit

PRL
   

Prolactin

PRN
   

As Necessary

Prog
   

Prognosis

PROM
   

Premature Rupture of Membranes

PRP
   

PanRetinal Photocoagulation

PRV
   

Polycythemia rubra vera

PS
   

Pulmonic Stenosis

PSA
   

Prostate Specific Antigen

PSF
   

Point Spread Function

PSH
   

Pscychosocial History

PSP
   

Phenylsulphtalein

PSP
   

Photostimulable Phosphor

PSS
   

Progressive Systemic Sclerosis

PSV
   

Pressure Supported Ventilation

Pt
   

Patient

PT
   

Physical Therapy

PT
   

Prothrombin Time

PTA
   

Percutaneous Transluminal Angioplasty

PTA
   

Peritonsillar Abscess

PTA
   

Post-traumatic Amnesia

PTA
   

Prior to admission

PTB
   

Pulmonary Tuberculosis

PTC
   

Percutaneous Transhepatic Cholangiography

PTCA
   

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty

PTCA
   

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty

PTD
   

Prior to Discharge

PTH
   

Parathyroid Hormone

PTHC
   

Percutaneous Transhepatic Cholangiography

PTSD
   

Post-traumatic Stress Disorder

PTSS
   

Posttraumatic Stress Syndrome

PTT
   

Partial Thromboplastin Time

PTU
   

Propylthioluracil

PTx
   

Pneumothorax

PUD
   

Peptic Ulcer Disease

PUO
   

Pyrexia of Unknown Origin

PUVA
   

Psoralen UV A

PVC
   

Premature Ventricular Contraction

PVD
   

Peripheral Vascular Disease

PVFS
   

Post-viral Fatigue Syndrome

PVR
   

Pulmonary Vascular Resistance

PVS
   

Persistent Vegetative State

PVS
   

Pulmonary Valve Stenosis

PWP
   

Pulmonary Wedge Pressure

Px
   

Physical Examination

Px
   

Prognosis

P-Y
   

Pack-years

q.a.d.
   

Every Other Day (Latin: Quaque Altera Die)

q.AM
   

Every morning

q.d.
   

Each Day

q.d.s.
   

Four Times Each Day

q.h.
   

Each Hour

q.h.s.
   

Every bedtime

q.I.
   

As much as you like

q.i.d.
   

Four Times Each Day

q.m.t.
   

Every Month

q.n.
   

Every Night

q.o.d.
   

Every Other Day

q.o.h.
   

Every other hour

q.s.
   

AS much as suffices

q.w.k.
   

Weekly

q
   

Each, every (Latin: Quaque)

q4h, q6h
   

Every 4 hours, every 6 hours

QA
   

Quality Assurance

QALY
   

Quality-adjusted Life Years

QC
   

Quality Control

QNS
   

Quantity Not Sufficient

QOF
   

Quality and Outcomes Framework

Qs/Qt
   

Shunt Fraction

qt
   

Quart

Qt
   

Total Cardiac Output

R&F
   

Radiography and Fluoroscopy

r/g/m
   

rubs/gallops/murmurs

R/O
   

Rule Out

RA
   

Refractory Anemia

RA
   

Rheumatoid Arthritis

RA
   

Right Atrium

Rad hys
   

Radical Hysterectomy

rad
   

Radian

RAD
   

Radiation Absorbed Dose

RAD
   

Reactive Attachment Disorder

RAD
   

Reflex Anal Dilatation

RAD
   

Right Axis Deviation

RAE
   

Right Atrial Enlargement

RAI
   

Radioactive Iodine

RAM
   

Random Access Memory

RAO
   

Right Anterior Oblique

RAP
   

Right Atrial Pressure

RAPD
   

Relative Afferent Pupilary Defect

RBBB
   

Right Bundle Branch Block

RBC
   

Red Blood Cells

RBC
   

Red Blood Count

RBP
   

Retino-binding Protein

RCA
   

Right Coronary Artery

RCM
   

Restrictive Cardiomyopathy

RCM
   

Right Costal Margin

RCT
   

Randomized Controlled Trial

RD
   

Retinal Detachment

RDA
   

Recommended Daily Allowance

RDS
   

Respiratory Distress Syndrome

RDW
   

Red Cell Distribution Width

RELP
   

Restriction Fragment Length Polymorphism

REM
   

Radiation Equivalent Man

REM
   

Rapid Eye Movement

RES
   

Reticuloendothelial System

RF
   

Rheumatic Fever

RF
   

Rheumatoid Factor

RFLP
   

Restriction Fragment Length Polymorphism

RFOV
   

Reconstruction Field Of View

RFT
   

Renal Function Test

Rh
   

Rhesus factor

Rh
   

Rhodium

RHD
   

Rheumatoid Heart Disease

RhF
   

Rheumatoid Factor

RIA
   

Radioimmunoassay

RIBA
   

Radioimmunoblotting Assay

RICE
   

Rest, Ice, Compression and Elevation

RIH
   

Right Inguinal Hernia

RIMA
   

Reversible Inhibitor of Monoamine Oxidase A

RIND
   

Reversible Ischemic Neurologic Deficit

RIS
   

Radiology Information System

RL
   

Ringer’s Lactate

RLE
   

Right Lower Extremity

RLL
   

Right Lower Lobe-lung

RLN
   

Recurrent Laryngeal Nerve

RLN
   

Regional Lymph Node

RLQ
   

Right Lower Quadrant

RLS
   

Restless Legs Syndrome

RML
   

Right Middle Lobe-lung

RNA
   

Ribonucleioc Acid

RNV
   

Radionuclear Ventriculography

ROA
   

Right Occipital Anterior

ROI
   

Region Of Interest

ROM
   

Range of Motion

ROP
   

Right Occipital Posterior

ROS
   

Review of Systems

ROSC
   

Return of Spontaneous Circulation

RPG
   

Retrograde Pyelogram

RPO
   

Right Posterior Oblique

RPR
   

Rapid Plasma Reagin Test

RQ
   

Respiratory Quotient

RR
   

Respiratory Rate

RRR
   

Regular Rate and Rhythm

RSI
   

Rapid Sequence Induction

RSNA
   

Radiological Society of North America

RSV
   

Respiratory Syncytial Virus

RT
   

Respiratory Therapy

RT
   

Right, Registered Technologist

RTA
   

Renal Tubal Acidosis

RTC
   

Return to Clinic

RTS
   

Revised Trauma Source

RU
   

Resin Uptake

RUE
   

Right Upper Extremity

RUG
   

Retrograde Urethogram

RUL
   

Right Upper Lobe – lung

RUQ
   

Right Upper Quadrant

RV
   

Residual Volume

RV
   

Right Ventricle

RVAD
   

Right Ventricular Assist Device

RVF
   

Right Ventricular Failure

RVH
   

Right Ventricular Hypertrophy

RVSP
   

Right Ventricular Systolic Pressure

RVT
   

Renal Vein Thrombosis

Rx
   

Prescription Drug or medical treatment

S&E
   

Sugar and Acetone

s.c.
   

Subcutaneous

s.d.
   

Subdermal

S
   

Sacrum

S1
   

First Heart Sound

S2
   

Second Heart Sound

SA
   

Sinoatrial Node

SAA
   

Syntheric Amino Acid

SAB
   

Spontaneous Abortion (Miscarriage)

SAB
   

Staphylococcal Bacteremia

SAH
   

Subarachnoid Hemorrhage

SAN
   

Sinoatrial Node

SaO2
   

Oxygen Saturation of Artial Blood

SAPS II
   

Simplified Acute Physiology Score

SAPS III
   

Simplified Acute Physiology Score

SARS
   

Severe Acute Respiratory Syndrome

Sat
   

Saturation

SB
   

Small Bowel

SBE
   

Subacute Bacterial Endocarditis

SBFT
   

Small Bowel Follow Through

SBO
   

Small Bowel Obstruction

SBP
   

Spontaneous Bacterial Peritonitis

SBP
   

Systolic Blood Pressure

SBS
   

Short Bowel Syndrome

SCAR
   

Society for Computer Applications in Radiology

SCC
   

Squamous Cell Carcinoma

SCID
   

Severe Combined Immunodeficiency

Scope
   

Microscope or Endoscope

SCP
   

Service Class Provider

SCr
   

Serum Creatinine

SCR
   

Silicon Controlled Rectifier

SCU
   

Service Class User

SD
   

Standard Deviation

SDH
   

Subdermal Hematoma

SE
   

Spin Echo

Sed
   

Sedimentation

Segs
   

Segmented Cells

SEM
   

Systolic Ejection Murmur

SFA
   

Serum Folic Acid

SFA
   

Superficial Femoral Artery

SFOV
   

Scan Field Of View

SG cath
   

Swan-Ganz Catheter

SGA
   

Small for Gestational Age

SGGT
   

Serum Gamma-Glutamyl Transpeptidase

SGOT
   

Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase

SGPT
   

Serum Glutamic Pyruvic Transaminase

SHBG
   

Sex Hormone-Binding Globulin

SHx
   

Social history

SHx
   

Surgical History

SI
   

International System of Units

SI
   

Sacroiliacal (SI Joint)

SI
   

Seriously Ill

SI
   

Suicidal Ideation

SIADH
   

Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone

SICU
   

Surgical Intensive Care Unit

SID
   

Source to Image Distance

SIDS
   

Sudden Infant Death Syndrome

sig
   

Write on label

SIMV
   

Synchronized Intermittent Mechanical Ventilation

SIT
   

Stress Inoculation Training

SK
   

Streptokinase

sl
   

Sublingual

SLE
   

Systemic Lupus Erythematosus

SLR
   

Straight Leg Raise

SM
   

Multiple Sclerosis

SMA
   

Sequential Multiple Analysis

SMA
   

Spinal Muscular Atrophy

SMA
   

Superior Mesenteric Artery

SMA-6
   

Six-channel Serum Multiple Analysis

SMA-7
   

Serum Metabolic Assay

SMO
   

Slips made out

SMS
   

Senior Medical Student

SMT
   

Spinal Manipulative Therapy

SMV
   

Superior Mesenteric Vein

SN
   

Student Nurse

SNB
   

Sentinel Node Biopsy

SNP
   

Sodium Nitroprusside

SNR
   

Signal to Noise Ratio

SNRI
   

Serotonin-norepinephrine Reuptake Inhibitor

SOAP
   

Subjective, Objective, Assessment, Plan

SOB
   

Shortness of Breath (Dyspnea)

SOBOE
   

Short of Breath On Exercise

Sol
   

Solution

SOL
   

Space Occupying Lesion

SONO
   

Sonogram, Sonography

SOOB
   

Send Out of bed

SOS
   

Save Our Souls

Sp. Fl.
   

Spinal Fluid

Sp. Gr.
   

Specific Gravity

SP
   

Status Post

Spec
   

Specimen

SPECT
   

Single Photon Emission Computed Tomography

SPEP
   

Single Protein Electrophoresis

SPET
   

Single Photon Emission Tomography

SPR
   

Scan Projection Radiograph

Sq
   

Subcutaneous

SR
   

Slow Release

SROM
   

Spontaneous Rupture of Membranes

SS
   

Sickle-cell disease (anemia)

SSD
   

Surface Shaded Display

SSRI
   

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor

SSS
   

Sick Sinus Syndrome

SSSS
   

Staphylococcal Sclaed Skin Syndrome

Staph
   

Staphylococcus

STAT
   

Immediately

STD
   

Sexually Transmitted Disease

STEMI
   

ST Elevation MI (Myocardial Infarction)

STH
   

Somatotropic Hormone

STI
   

Sexually Transmitted Infection

STI
   

Soft Tissue Injury

STNR
   

Symmetrical Tonic Neck Reflex

STOP
   

Surgical Termination of Pregnancy

Strep
   

Streptococcus

STS
   

Serological Test for Syphilis

Subq
   

Subcutaneous

Supp
   

Suppository

Sv
   

Seivert

SV
   

Seminal Vesicle

SV
   

Stroke Volume

SVD
   

Spontaneous Vaginal Delivery

SVI
   

Systemic Viral Infection

SVN
   

Small Volume Nebulizer

SVR
   

Systemic Vascular Resistance

SVT
   

Supraventricular Tachycardia

Sx
   

Surgery

Sx
   

Symptoms

SXA
   

Single Energy X-ray Absorptiometer

SXR
   

Skull X-ray

Sz
   

Seizure

T&A
   

Tonsillectomy with Adenoidectomy

T&C
   

Type and cross-match (Blood Transfusion)

T&H
   

Type and Hold

t.d.s.
   

Three Times a day

t.i.d.
   

Three times a day

T.S.T.H.
   

Too sick to send home

T
   

Tesla

T
   

Thoracic Vertebrae

Tab
   

Tablet

TAB
   

Therapeutic Abortion

TAH
   

Total Abdominal Hysterectomy

TB, TBC
   

Tuberculosis

TBC
   

Total Body Crunch

TBG
   

Total Binding Globulin

TBI
   

Total Body Irradiation

TBI
   

Traumatic Brain Injury

TBLC
   

Term Birth Living Child

TC
   

Traffic Crash

TCC
   

Transitional Cell Carcinoma

TCDD
   

Threshold Contrast Detail Detectability

TCN
   

Tetracycline

TCT
   

Thrombin Clotting Time

Td
   

Tetanus and Diphtheria

TDI
   

Time Delay Integration

TdP
   

Torsades de pointes

TE
   

Echo Time

TEB
   

Thoracic Electrical Bioimpedance

TEE
   

Transesophageal Echocardiogram

TEM
   

Transmission Electron Microscopy

Temp
   

Temperature

TENS
   

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator

TERN
   

Intern

TF, T/F
   

Transfer

TFT
   

Thin Film Transistor

TFTs
   

Thyroid Function Tests

Tg
   

Thyroglobulin

TG
   

Triglycerides

TGA
   

Transposition of the Great Arteries

THR
   

Total Hip Replacement

TI
   

Inversion Time

TIA
   

Transient Ischemic Attack

TIBC
   

Total Iron Binding Capacity

Tib-Fib
   

Tibia and Fibula

TIG
   

Tetanus Immune Globulin

TIPS
   

Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt

TKR
   

Total Knee Replacement

TKVO
   

To Keep Vein Open

TLC
   

Tender Loving Care

TLC
   

Total Leucocyte Count

TLC
   

Total Lung Capacity

TLD
   

Thermoluminescent Dosimeter

TLR
   

Tonic Labyrinthine Reflex

TM
   

Transcendental Meditation

TM
   

Tympanic Membrane

TMB
   

Too Many Birthdays

TME
   

Total Mesorectal Excision

TMJ
   

Temporomandibular Joint

TNF
   

Tumor Necrosis Factors

TNG
   

Trinitroglycerin

TNM
   

Tumor-Nodes-Metastases

TNTC
   

Too numerous to count

TO
   

Telephone Order

TOA
   

Tuboovarian Abscess

TOD
   

Transoesophageal Doppler

TOE
   

Transoesophageal Echocardiogram

TOF
   

Time of Flight

TOMO
   

Tomography, Tomogram

TOP
   

Termination Of Pregnancy (Abortion)

TOPV
   

Trivalent Oral Polio Vaccine

TP
   

Totyal Protein

TPa
   

Tissue Plasminogen Activator

TPN
   

Total Parenteral Nutrition

TPR
   

Temperature, Pulse, Respiration

TR
   

Repetition Time

Tr
   

Tincture

TR
   

Tricuspid Regurgitation

TRAM
   

Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap

TRF
   

Transfer

TRF’d
   

Transferred

TRH
   

Thyrotropin Releasing Hormone

TS
   

Tricuspid Stenosis

TSH
   

Thyroid Stimulating Hormone

Tsp
   

Teaspoon

TT
   

Thrombin Time

TTE
   

Transthoracic Echocardiogram

TTO
   

To Take Out

TTP
   

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura

TTR
   

Transthyretin

TTS
   

Transdermal Therapeutic System

TTTS
   

Twin To Twin Transfusion Syndrome

Tu
   

Tumor

TUR
   

Transurethral Resection

TURBT
   

Transurethral Resection of Bladder Tumor

TURP
   

Transurethral Resection of Prostate

TV
   

Tridal Volume

TVH
   

Total Vagina Hysterectomy

tw
   

Twice a week

Tx
   

Traction

Tx
   

Transplatation (Organ Transplant)

Tx
   

Treatment

U&E
   

Urea and Electrolytes

UA
   

Urinanalysis

UAC
   

Umbilical Artery Catheter

UAC
   

Uric Acid

UAO
   

Upper Airway Obstruction

UBD
   

Universal Blood Donor

UBT
   

Urea Breath Test

UC
   

Ulcerative Colitis

UC
   

Umbilical Cord

UCHD
   

Usual Childhood Disease

UD
   

As directed

UDS
   

Urine Drug Screening

UE
   

Upper Extremity

UFH
   

Unfractionated Heparin

UGI
   

Upper Gastrointesinal

UGI
   

Upper Gastrointestinal Series

Ung
   

Ointment

Unk
   

Unknown

UOP
   

Urinary Output

UPJ
   

Ureteropelvic Junction

URI
   

Upper Respiratory Infection

URQ
   

Upper Respiratory Quadrant

URTI
   

Upper Respiratory Tract Infection

US
   

Ultrasond, Ultrasonography

US
   

Ultrasonogram

USG
   

Ultrasonography (Prenatal Ultrasound Imaging)

USP
   

United States Pharmacopeia

USR
   

Unheated Serum Reagin

USS
   

Ultrasound Scan

UTI
   

Urinary Tract Infection

UUN
   

Urinary Urea Nitrogen

UVAL
   

Ultraviolet Argon Laser

V/Q
   

Ventilation/perfusion Scan

VA
   

Visual Acuity

VAD
   

Venous Access Device

VAD
   

Ventricular Assist Device

VAD
   

Vincristine Adriblastine Dexamethasone

Vag
   

Vaginal

VAMP
   

Vincristine Adriblastine Methylprednisone

VBAC
   

Vaginal Birth After Caesarean

VC
   

Vital Capacity

vCJD
   

Variant Creutzfeldt-Jakob Disease

VCT
   

Venous Clotting Time

VCTC
   

Voluntary Counselling and Testing Centers

VCUG
   

Voiding Cysourethrogram

VD
   

Vaginal Delivery

VD
   

Venereal Disease

VD
   

Volume of Distribution

VDRF
   

Ventilator Dependent Respiratory Failure

VDRL
   

Venereal Diseases Research Laboratory

VE
   

Vaginal Examination

VEB
   

Ventricular Ectopic Beat

VF or V-fib
   

Ventricular Fibrillation

VIP
   

Vasoactive Intestinal Peptide

VLDL
   

Very Low Density Lipoprotein

VMA
   

Vanillylmandelic Acid

VMA
   

Violent Mechanical Asphyxia

VNPI
   

VanNuys Prognostic Scoring Index (Ductal Carcinoma)

VO
   

Verbal Order

VOD
   

Volume of Distribution

VPA
   

Valproic Acid

VPAP
   

Variable Positive Airway Pressure

VPB
   

Ventricular Premature Beats

VPC
   

Ventricular Premature Contraction

VR
   

Volume Rendered, Volume Rendering

VRE
   

Vancomycin-Resistant Enterococcus

VRSA
   

Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus

VS
   

Vital Signs

VSD
   

Ventricular Septal Defect

VSR
   

Ventricular Septal Rupture

VSS
   

Vital Signs Stable

VT
   

Ventricular tachycardia

VTE
   

Venous THromboembolism

VV
   

Varicose Veins

VW
   

Vessel Wall

VWD
   

Von Willebrand’s Disease

VZV
   

Varicella Zoster Virus

W/
   

With

W/C
   

Wheelchair

w/o
   

without

W/U
   

Workup

W
   

Tungsten

WAP
   

Wandering Atrial Pacemaker

WAT
   

white adipose tissue

WB
   

Whole Blood

WBC
   

White Blood Cell, White Blood Cell Count

WBR
   

whole body radiation

WC
   

white cells

WD
   

well developed

WDL
   

within defined limits

WDWN
   

well developed and well nourished

WF
   

white female

WH
   

Well Hydrated (no Dehydration nor Water Intoxication)

WIA
   

wounded in action

WIP
   

Work In Progress

WN
   

well nourished

WNL
   

within normal limits

WO
   

written order, weeks old, wide open.

WOP
   

without pain

WPW
   

Wolff-Parkinson-White syndrome

WS
   

Waardenburg syndrome

WS
   

water-soluble

WS
   

Werner syndrome

WS
   

West syndrome

WS
   

Williams Syndrome

WS
   

Wolfram syndrome

wt
   

Weight

W-T-D
   

wet to dry

WWI
   

walking while intoxicated

X2d
   

Times 2 days

XL
   

Extended Release

XL
   

Extra Large

XM
   

Crossmatch

XMM
   

Xeromammography

XOM
   

Extraocular Movements

XR
   

Extended Release

XR
   

X-ray Radiography

XRT
   

X-ray Threapy

XS
   

Excessive

XULN
   

Times Upper Limit of Normal

YF
   

Yellow Fever

YLC
   

Youngest Living Child

YO/yo
   

Years Old

YOB
   

Year of Birth

ytd
   

Year to Date

ZD
   

Zinc Deficiency

ZDV
   

Zidovudine

ZE
   

Zollinger-Ellison

Z-ESR
   

Zeta Erythrocyte Sedimentation Rate

ZIFT
   

Zygote Intrafallopian Transfer

Zn
   

Zinc

ZnO
   

Zinc Oxide

ZSB
   

Zero Stools Since Birth
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: PPCS Prolonged Post-Concussion Syndrome PPD (Cigarette) Packs Per Day PPD Postpartum Depression PPD Purified Protein Derivative or Mantoux Test PPH Postpartum Hemorrhage PPH Primary Pulmonary Hypertension PPH Procedure for Prolapse and Hemorrhoids PPI Proton Pump Inhibitor PPROM Preterm Premature Rupture of Membranes PPS Pulses Per Second Ppt Precipitate PPTCT (HIV) Prevention of Parent To Child Transmission PPTL Post-Partum Tubal Ligation PR Prothrombin Ratio PRA Plasma Renin Activity PRBC Packed Red Blood Cells Preme Premature Baby Prep Preparation PRE-SAT Presaturation PRIND Prolonged Reversible Ischemic Neurologic Deficit PRL Prolactin PRN As Necessary Prog Prognosis PROM Premature Rupture of Membranes PRP PanRetinal Photocoagulation PRV Polycythemia rubra vera PS Pulmonic Stenosis PSA Prostate Specific Antigen PSF Point Spread Function PSH Pscychosocial History PSP Phenylsulphtalein PSP Photostimulable Phosphor PSS Progressive Systemic Sclerosis PSV Pressure Supported Ventilation Pt Patient PT Physical Therapy PT Prothrombin Time PTA Percutaneous Transluminal Angioplasty PTA Peritonsillar Abscess PTA Post-traumatic Amnesia PTA Prior to admission PTB Pulmonary Tuberculosis PTC Percutaneous Transhepatic Cholangiography PTCA Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty PTCA Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty PTD Prior to Discharge PTH Parathyroid Hormone PTHC Percutaneous Transhepatic Cholangiography PTSD Post-traumatic Stress Disorder PTSS Posttraumatic Stress Syndrome PTT Partial Thromboplastin Time PTU Propylthioluracil PTx Pneumothorax PUD Peptic Ulcer Disease PUO Pyrexia of Unknown Origin PUVA Psoralen UV A PVC Premature Ventricular Contraction PVD Peripheral Vascular Disease PVFS Post-viral Fatigue Syndrome PVR Pulmonary Vascular Resistance PVS Persistent Vegetative State PVS Pulmonary Valve Stenosis PWP Pulmonary Wedge Pressure Px Physical Examination Px Prognosis P-Y Pack-years q.a.d. Every Other Day (Latin: Quaque Altera Die) q.AM Every morning q.d. Each Day q.d.s. Four Times Each Day q.h. Each Hour q.h.s. Every bedtime q.I. As much as you like q.i.d. Four Times Each Day q.m.t. Every Month q.n. Every Night q.o.d. Every Other Day q.o.h. Every other hour q.s. AS much as suffices q.w.k. Weekly q Each، every (Latin: Quaque) q4h، q6h Every 4 hours، every 6 hours QA Quality Assurance QALY Quality-adjusted Life Years QC Quality Control QNS Quantity Not Sufficient QOF Quality and Outcomes Framework Qs/Qt Shunt Fraction qt Quart Qt Total Cardiac Output R&F Radiography and Fluoroscopy r/g/m rubs/gallops/murmurs R/O Rule Out RA Refractory Anemia RA Rheumatoid Arthritis RA Right Atrium Rad hys Radical Hysterectomy rad Radian RAD Radiation Absorbed Dose RAD Reactive Attachment Disorder RAD Reflex Anal Dilatation RAD Right Axis Deviation RAE Right Atrial Enlargement RAI Radioactive Iodine RAM Random Access Memory RAO Right Anterior Oblique RAP Right Atrial Pressure RAPD Relative Afferent Pupilary Defect RBBB Right Bundle Branch Block RBC Red Blood Cells RBC Red Blood Count RBP Retino-binding Protein RCA Right Coronary Artery RCM Restrictive Cardiomyopathy RCM Right Costal Margin RCT Randomized Controlled Trial RD Retinal Detachment RDA Recommended Daily Allowance RDS Respiratory Distress Syndrome RDW Red Cell Distribution Width RELP Restriction Fragment Length Polymorphism REM Radiation Equivalent Man REM Rapid Eye Movement RES Reticuloendothelial System RF Rheumatic Fever RF Rheumatoid Factor RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism RFOV Reconstruction Field Of View RFT Renal Function Test Rh Rhesus factor Rh Rhodium RHD Rheumatoid Heart Disease RhF Rheumatoid Factor RIA Radioimmunoassay RIBA Radioimmunoblotting Assay RICE Rest، Ice، Compression and Elevation RIH Right Inguinal Hernia RIMA Reversible Inhibitor of Monoamine Oxidase A RIND Reversible Ischemic Neurologic Deficit RIS Radiology Information System RL Ringer’s Lactate RLE Right Lower Extremity RLL Right Lower Lobe-lung RLN Recurrent Laryngeal Nerve RLN Regional Lymph Node RLQ Right Lower Quadrant RLS Restless Legs Syndrome RML Right Middle Lobe-lung RNA Ribonucleioc Acid RNV Radionuclear Ventriculography ROA Right Occipital Anterior ROI Region Of Interest ROM Range of Motion ROP Right Occipital Posterior ROS Review of Systems ROSC Return of Spontaneous Circulation RPG Retrograde Pyelogram RPO Right Posterior Oblique RPR Rapid Plasma Reagin Test RQ Respiratory Quotient RR Respiratory Rate RRR Regular Rate and Rhythm RSI Rapid Sequence Induction RSNA Radiological Society of North America RSV Respiratory Syncytial Virus RT Respiratory Therapy RT Right، Registered Technologist RTA Renal Tubal Acidosis RTC Return to Clinic RTS Revised Trauma Source RU Resin Uptake RUE Right Upper Extremity RUG Retrograde Urethogram RUL Right Upper Lobe – lung RUQ Right Upper Quadrant RV Residual Volume RV Right Ventricle RVAD Right Ventricular Assist Device RVF Right Ventricular Failure RVH Right Ventricular Hypertrophy RVSP Right Ventricular Systolic Pressure RVT Renal Vein Thrombosis Rx Prescription Drug or medical treatment S&E Sugar and Acetone s.c. Subcutaneous s.d. Subdermal S Sacrum S1 First Heart Sound S2 Second Heart Sound SA Sinoatrial Node SAA Syntheric Amino Acid SAB Spontaneous Abortion (Miscarriage) SAB Staphylococcal Bacteremia SAH Subarachnoid Hemorrhage SAN Sinoatrial Node SaO2 Oxygen Saturation of Artial Blood SAPS II Simplified Acute Physiology Score SAPS III Simplified Acute Physiology Score SARS Severe Acute Respiratory Syndrome Sat Saturation SB Small Bowel SBE Subacute Bacterial Endocarditis SBFT Small Bowel Follow Through SBO Small Bowel Obstruction SBP Spontaneous Bacterial Peritonitis SBP Systolic Blood Pressure SBS Short Bowel Syndrome SCAR Society for Computer Applications in Radiology SCC Squamous Cell Carcinoma SCID Severe Combined Immunodeficiency Scope Microscope or Endoscope SCP Service Class Provider SCr Serum Creatinine SCR Silicon Controlled Rectifier SCU Service Class User SD Standard Deviation SDH Subdermal Hematoma SE Spin Echo Sed Sedimentation Segs Segmented Cells SEM Systolic Ejection Murmur SFA Serum Folic Acid SFA Superficial Femoral Artery SFOV Scan Field Of View SG cath Swan-Ganz Catheter SGA Small for Gestational Age SGGT Serum Gamma-Glutamyl Transpeptidase SGOT Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase SGPT Serum Glutamic Pyruvic Transaminase SHBG Sex Hormone-Binding Globulin SHx Social history SHx Surgical History SI International System of Units SI Sacroiliacal (SI Joint) SI Seriously Ill SI Suicidal Ideation SIADH Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone SICU Surgical Intensive Care Unit SID Source to Image Distance SIDS Sudden Infant Death Syndrome sig Write on label SIMV Synchronized Intermittent Mechanical Ventilation SIT Stress Inoculation Training SK Streptokinase sl Sublingual SLE Systemic Lupus Erythematosus SLR Straight Leg Raise SM Multiple Sclerosis SMA Sequential Multiple Analysis SMA Spinal Muscular Atrophy SMA Superior Mesenteric Artery SMA-6 Six-channel Serum Multiple Analysis SMA-7 Serum Metabolic Assay SMO Slips made out SMS Senior Medical Student SMT Spinal Manipulative Therapy SMV Superior Mesenteric Vein SN Student Nurse SNB Sentinel Node Biopsy SNP Sodium Nitroprusside SNR Signal to Noise Ratio SNRI Serotonin-norepinephrine Reuptake Inhibitor SOAP Subjective،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:43 ب.ظ


HAPE
   

High Altitude Pulmonary Edema

HAV
   

Hepatitis A Virus

HB
   

Heart Block

Hb
   

Hemoglobin

HbA
   

Hemoglobin A

HbA1C
   

Glycosylated hemoglobin

HbF
   

Fetal Hemoglobin

HBP
   

High Blood Pressure

HBsAg
   

Hepatitis B Surface Antigen

HBV
   

Hepatitis B Virus

HCC
   

Hepatocellular Carcinoma

hCG
   

Human Chorionic Gonadotropin

HCL
   

Hairy Cell Leukemia

Hct
   

Hematocrit

HCT
   

Hematopoietic Cell Transplantation

HCTZ
   

Hydrochlorothiazide

HCV
   

Hepatitis C Virus

HD
   

Hodgkin’s Disease

HDL
   

High-density lipoprotein

HDL-C
   

High-density lipoprotein-cholesterol

HDU
   

High Dependancy Unit

HDV
   

Hepatitis D virus

HEENT
   

Head, Eyes, Ears, Nose, Throat

HELP, HELLP
   

Hypertension, Elevated Liver enzymes, Low Platelets

Hema
   

Hematest

HEMA
   

Hydroxy Ethyl Methacrylate

HES
   

Hydroxyethyl Starch

HETE
   

Hydroxyeicosatetraenoic Acid

HEV
   

Hepatitis E Virus

Hgb
   

Hemoglobin

HGH
   

Human Growth Hormone

HGPRTase
   

Hypoxanthine-guanine Phosphoribosyl Transferase

HGV
   

Hepatitis G Virus

HH
   

Hiatus Hernia

HHT
   

Hereditary Hemorrhagic Telangiectisia

HHV
   

Human Herpesvirus

HI
   

Homicidal Ideation

Hib
   

Haemophilus Influenzae B

HIDS
   

Hyper-IgD Syndrome

HIS
   

Hospital Information System

HIT
   

Heparin-induced Thrombocytopenia

HIV
   

Human Immunodeficiency Virus

HJR
   

Hepatojugular Reflex

HL
   

Hearing Level

HL
   

Hepatic Lipase

HL
   

Hodgkin’s Lymphoma

HLA
   

Histocompatibility Locus Antigen

HLA
   

Human Leukocyte Antigen

HLHS
   

Hypoplastic Left Heart Syndrome

HMD
   

Hyaline Membrane Disease

HMG-CoA
   

3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA

HMGR
   

3-hydroxy-30methyl-glutaryl-CoA reductase

HMS
   

Hyper-reactive Malarial Splenomegaly

HMSN
   

Hereditary Motor Sensory Neuropathy

HN
   

Hemagglutinin-neuraminidase

HND
   

Hemolytic Disease of the Newborn

HNPCC
   

Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer

HOB
   

Head of Bed

HOCM
   

Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy

HONK
   

Hyperosmolar Nonketotic Coma

HPA
   

Hypothalamic-Pituiatary-Adrenal Axis

HPETE
   

Hydroxyeicosatetraenoic Acid

HPF
   

High Power Field (Microscopy)

HPI
   

History of Present Illness

HPL
   

Human Placental Lactogen

HPOA
   

Hypertrophic Pulmonary Osteoarthropathy

HPV
   

Human Papillomavirus

HR
   

Heart Rate

HRT
   

Hormone Replacement Therapy

H-S
   

Heel-to-shin test

hs
   

Hours of Sleep

HSC
   

Human Chorionic Somatomammotropin

HSG
   

Hysterosalpingogram

HSM
   

Hepatosplenomegaly

HSP
   

Henoch-Schonlein Purpura

HSV
   

Herpes Simplex Virus

HT, HTN
   

Hypertension

Ht
   

Height

HTLV
   

Human T-lymphotropic Virus

HTPA
   

Hypothalamic-pitutary-adrenal axis

HTVD
   

Hypertensive Vascular Disease

HU
   

Hounsfield Unit

HUS
   

Hemolytic Uremic Syndrome

HVLT
   

High-velocity Lead Therapy

Hx
   

History (medical)

Hz
   

Hertz

I&D
   

Incision and Drainage

I&O
   

Inputs and Outputs, Intake and Outputs

i.s.q.
   

No change

I131
   

Radioactive Iodine

IA
   

Intra-arterial

IABP
   

Intra-aortic Balloon Pump

IAI
   

Intra-amniotic Infection

IBC
   

Inflammatory Breast Cancer

IBD
   

Inflammatory Bowel Disease

IBS
   

Irritable Bowel Syndrome

IC
   

Ileocecal

IC
   

Immune Complex

IC
   

Immunocompromised

IC
   

Informed Consent

IC
   

Intensive Care

IC
   

Interstitial Cystitis

IC
   

Intracardiac

ICCU
   

Intensive Cardiac Care Unit

ICD
   

Implantable Cardioverter-defibrillator

ICD-10
   

International Classification of Diseases – 10th revision

ICDS
   

Integrated Child Development Services Program

ICF
   

Intracellular Fluid

ICG
   

Impedance Cardiography

ICH
   

Intracerebral Hemorrhage

ICP
   

Intracranial Pressure

ICRP
   

International Commison on Radiological Protection

ICS
   

Intercostal Space

ICU
   

Intensive Care Unit

ID
   

Infectious Disease or Identifying Data or Identification

IDA
   

Iron Deficiency Anemia

IDC
   

Idiopathic Dilated Cardiomyopathy

IDC
   

Indwelling Catheter

IDC
   

Infiltrating Ductal Carcinoma

IDDM
   

Insulin Dependent Diabetes Mellitus

IDL
   

Intermediate Density Lipoprotein

IDP
   

Infectious Disease Precautions/Process

IF
   

Immunofluorescence

IFG
   

Impaired Fasting Glycaemia

Ig
   

Immunoglobulin

IgA
   

Immunoglobulin A

IgD
   

Immunoglobulin D

IgE
   

Immunoglobulin E

IgG
   

Immunoglobulin G

IgM
   

Immunoglobulin M

IGT
   

Impaired Glucose Tolerance

IHC
   

Immunohistochemistry

IHD
   

Ischemic Heart Disease

IHSS
   

Idiopathic Hypertropic Subaortic Stenosis

II
   

Image Intensifier

IM
   

Intramuscular

IM
   

Intramuscular

IMA
   

Inferior Mesenteric Artery

IMB
   

InterMenstrual Bleed

IMI
   

Intramuscular Injection

IMN
   

Infectious Mononucleosis

IMS
   

Irritable Male Syndrome

IMT
   

Intima-media Thickness

IMV
   

Intermittent Mandatory Ventilation

Inc
   

Incomplete

Inf
   

Injection

INF
   

Intravenous Nutritional Fluid

INH
   

Isoniazid

IO
   

Intraosseous Infusion

IOL
   

Induction Of Labor

IOP
   

Intraocular Pressure

IP
   

Interphalangeal Joint

IPPB
   

Intermittent Positive Pressure Breathing

IPPV
   

Intermittent Positive Pressure Ventilation

IPS
   

Intra-Peritoneal Sounds

IQ
   

Intelligence Quotient

IR
   

Inversion Recovery, Interventional Radiology

IRDM
   

Insulin Resistant Diabetes Mellitus

ISA
   

Intrinsic Sympathomimetic Activity

ISDN
   

Isosorbide dinitrate

ISH
   

Isolated Systolic Hypertension

ISMN
   

Isosorbide Mononitrate

ISO
   

International Organization for Standardization

IT
   

Interthecal

ITP
   

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

ITU
   

Intensive Treatment/Therapy Unit

IU
   

International Units

IUCD
   

Intrauterine Contraceptive Device

IUD
   

Intrauterine Death

IUD
   

Intrauterine Device

IUFD
   

Intrauterine Foetal Demise

IUI
   

Intrauterine Insemination

IUP
   

Intrauterine Pregnancy

IUS
   

Intrauterine System

IV
   

Intravenous

IV
   

Intravenous

IVC
   

Inferior Vena Cava

IVC
   

Intravenous Cholangiogram

IV-DSA
   

Intravenous Digital Subtraction Angiography

IVDU
   

Intravenous Drug User

IVF
   

In vitro fertilization

IVF
   

Intravenous Fluids

IVP
   

Intravenous Pyleogram

IVPB
   

Intravenous Piggyback

IVU
   

Intravenous Urogram

IVUS
   

Intravascular Ultrasound

JIA
   

Juvenile Idiopathic Arthritis

JMS
   

Junior Medical Student

JODM
   

Juvenile-Onset Diabetes Mellitus

JRA
   

Juvenile Rheumatoid Arthritis

JRCERT
   

Joint Review Committee on Education in Radiologic Technology

JVD
   

Jugular Vein Distension

JVP
   

Jugular Venous Pressure

K
   

Potassium

KA
   

Ketoacidosis

KBr
   

Potassium Bromide

Kcal
   

Kilocalorie

KCCT
   

Kaolin Cephalin Clotting Time

KeV
   

Kiloelectron Volt

kg
   

Kilogram

KIV
   

Keep in View

KLS
   

Kidney, Liver, Spleen

KOR
   

Keep Open Rate

KS
   

Kaposi’s Sarcoma

KSHV
   

Kaposi’s sarcoma-associated Herpes virus

KUB
   

Kidneys, Ureters and Bladder

KVO
   

Keep Vein Open

kVp
   

Kilovoltage Peak

L&D
   

Labor and Delivery (Childbirth)

L
   

Leukocytes (White Blood Cells)

L
   

Lumbar vertebrae

LA
   

Left Atrium, Lymphadenopathy

Lab
   

Laboratory

LABBB
   

Left Anterior Bundle Branch Block

LAD
   

Left Anterior Descending-Coronary Artery

LAD
   

Left Axis Deviation-Electrocardiogram

LAD
   

Leukocyte Adhesion Deficiency

LAD
   

Lymphadenopathy

LAE
   

Left Atrial Enlargement

LAHB
   

Left Anterior Hemiblock

Lam
   

Laminectomy

LAO
   

Left Anterior Oblique

Lap
   

Laparotomy

LAP
   

Leukocyte Alkaline Phosphatase

LAR
   

Low Anterior Resection

LARP
   

Left-Anterior, Right-Posterior

LAS
   

Lymphadenopathy Syndrome

LASIK
   

Laser-Assisted In-Situ Keratomileusis

Lat
   

Lateral

lb, LB
   

Pound

LBBB
   

Left Bundle Branch Block

LBO
   

Large Bowel Obstruction

LBP
   

Low Back Pain

Lc of ch
   

Laxative of choice

LCA
   

Left Coronary Artery

LCD
   

Low Contrast Detail, Liquid Crystal Display

LCIS
   

Lobular Carcinoma in situ

LCM
   

Lymphocytic Meningitis

LCR
   

Low Contrast Resolution

LCX
   

Left Circumflex Artery

LDH
   

Lactate Dehydrogenase

LDL
   

Low Density Lipoprotein

LDL-C
   

Low Density Lipoprotein Cholesterol

L-DOPA
   

Levo-Dihydroxyphenylalanine

LE
   

Lower Extremity

LE
   

Lupus Erythematosus

LEC
   

Lupus Erythematosus Cell

LES
   

Lower Esophageal Sphincter

LES
   

Lupus Erythematosus Systemicus

Leu
   

Leukocytes

LFT
   

Liver Function Test

LGL
   

Lown-Ganong-Levine Syndrome

LGM
   

Lymphogranulomatosis Maligna

LGV
   

Lymphogranuloma Venereum

LH
   

Luteinizing Hormone

LI
   

Linear Interpolator

Lig
   

Ligament

LIH
   

Last Image Hold

LIH
   

Left Inguinal Hernia

LLE
   

Left Lower Extremity

LLL
   

Left Lower Lobe

LLQ
   

Left Lower Quadrant

LM
   

Left Main

LMA
   

Left Mentoanterior-Fetal Position

LMCA
   

Left Main Coronary Artery

LMD
   

Local Medical Doctor

LMP
   

Last Menstrual Period

LN
   

Lymph Node

LOA
   

Left Occipitoanterior

LOC
   

Level of Consciousness

LOP
   

Left Occipitoposterior

LORTA
   

Loss of Resistance To Air

LOS
   

Length of Stay

Lot
   

Lotion

Lp
   

Lipoprotein

LP
   

Lumbar Puncture (Spinal Tap)

LPH
   

Left Posterior Hemiblock

LPL
   

Lipoprotein Lipase

LPN
   

Licensed Practical Nurse

LPO
   

Left Posterior Oblique

LR
   

Lactated Ringer’s Solution

LRTI
   

Lower Respiratory Tract Infection

LSB
   

Left Sternal Border

LSD
   

Lysergic Acid Diethylamide

LSF
   

Line Spread Function

LT
   

Left

LTAC
   

Long-term Acute Care

LUL
   

Left Upper Lobe-Lung

LUQ
   

Left Upper Quadrant

LUT
   

Look Up Table

LV
   

Left Ventricle

LVAD
   

Left Ventricular Assist Device

LVEDP
   

Left Ventricular End Diastolic Pressure

LVEF
   

Left Ventricular Ejection Fraction

LVF
   

Left Ventricular Failure

LVH
   

Left Ventricular Hypertrophy

LVOT
   

Left Ventricular Outflow Track

Ly
   

Lymphocytes

lytes
   

Electrolytes

M&M
   

Morbidity & Mortality

M
   

Murmur (heart murmur)

mA
   

Milliamperage

MAE
   

Moves All Extremities

MAL
   

Midaxillary Line

MAMMO
   

Mammography, Mammogram

MAO-I
   

Monoamine Oxidase Inhibitor

MAP
   

Mean Arterial Pressure

MARSA
   

Methicillin and Aminoglycoside-resistant Staphylococcus aureus

mAs
   

Milliampere Seconds

MAS
   

Morgagni-Adams-Stokes Syndrome

MAST
   

Medical Antishock Trousres

MAT
   

Multifocal Atrial Tachycardia

MBT
   

Maternal Blood Type

MC&S
   

Microscopy, Culture and Sensitivity

MC
   

Metacarpal Bone

MCH
   

Mean Cell Hemoglobin

MCH
   

Mean Corpuscular Hemoglobin

MCHC
   

Mean Cell Hemoglobin Concentration

MCP
   

Metacarpophalangeal Joint

MCV
   

Mean Cell Volume

MDA
   

Medical Devices Agency

MDCT
   

Multi-Detector Computed Tomography

MDD
   

Major Depressive Disorder (Clinical Depression)

MDD
   

Medical Device Directive

MDE
   

Major Depressive Episode

MDI
   

Metered Dose Inhaler

MDS
   

Myelodysplastic Syndrome

MEDLINE
   

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online

MEN
   

Multiple Endocrine Neoplasia

mEq
   

milliequivalent

MeSH
   

Medical Subject Headings

MET
   

Metabolic Equivalent

met
   

Metastasis

Mg
   

Magnesium

mg
   

milligram

MgSO4
   

Magnesium Sulfate

MGUS
   

Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance

MI
   

Myocardial Infarction (Heart Attack)

MIC
   

Minimum Inhibitory Concentration

MICA
   

Mental Illness and Chemical Abuse

MICU
   

Mobile Intensive Care Unit

MinIP
   

Minimum Intensity Projection

MIP
   

Maximum Inspiratory Pressure

MIP
   

Maximum Intensity projection

mL
   

milliliter

MLC
   

Mixed Lymphocyte Culture

MLE
   

Midline Episiotomy

MM
   

Myeloid Metaplasia

MMEF
   

Maximal Mid Expiratory Flow

mmol
   

millimole

MMPI
   

Minnesota Multiphasic Personality Inventory

MMR
   

Measles, Mumps, Rubella

Mo
   

Molybdenum

Mo
   

Monocytes

MOD
   

Magneto-Optical Disc

mod
   

Moderate

mod
   

Modified

MODY
   

Maturity Onset Diabetes of the Young

MOM
   

Milk of Magnesia

Mono
   

Infectious Mononucleosis (Glandular Fever)

MOPP
   

Mechlorethamine, Vincristine, Procarbazine and Prednisone

MPD
   

Myeloproliferative Disease

MPV
   

Mean Platelet Volume

MR
   

Mental Retardation

MR
   

Mitral Regurgitation

MR
   

Modified Release

MRA
   

Magnetic Resonance Angiography

MRA
   

Magnetic Resonance Angiography

MRCP
   

Magnetic Resonance Cholangiopancreatography

MRG
   

Murmurs, Rubs and Gallops

MRI
   

Magnetic Resonance Imaging

MRS
   

Magnetic Resonance Spectroscopy

MRSA
   

Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus

MS
   

Mental Status

MS
   

Mitral Stenosis

MS
   

Multiple Sclerosis

MSAD
   

Multiple Scan Average Dose

MSCT
   

Multi-Slice Computed Tomography

MSE
   

Mental Status Examination

MSH
   

Melanocyte-Stimulating Hormone

MSM
   

Methylsulfonylmethane

MSO4
   

Morphine or Morphine Sulfate

MSSA
   

Methicillin-sensitive Staph aureus

MSU
   

Midstream Urine Sample

MSUD
   

Maple Syrup Urine Disease

MT
   

Metatarsal Bone

MTBI
   

Mild Traumatic Brain Injury

MTF
   

Modulation Transfer Function

MTP
   

Metatarsalphalangeal Joint

MTX
   

Methotrexate

MVA
   

Motor Vehicle Accident

MVC
   

Motor Vehicle Crash

MVI
   

Multivitamin Injection

MVP
   

Mitral Valve Prolapse

MVPS
   

Mitral Valve Prolapse Syndrome

MVR
   

Mitral Valve Replacement

MVV
   

Maximum Voluntary Ventilation

Mz
   

Magnetization Vector

N&V
   

Nausea and Vomiting

n.s.
   

Not Significant

Na
   

Sodium

NABS
   

Normoactive Bowel Sounds

NAD
   

No Abnormality Detected

NAD
   

No Apparent Distress

NAS
   

No Added Salt

NB
   

Newborn

NBN
   

Newborn Nursery

NC
   

Nasal Cannula

NC
   

Nerve Action Potential

NCC
   

Noncompaction Cardiomyopathy

NCRP
   

National Council on Radiation Protection and Measurment

NCS
   

Nerve Conduction Study

NCT
   

Nerve Conduction Test

NCV
   

Nerve Conduction Velocity

ND
   

Not Done

Ne
   

Neutrophil Granulocytes

NE
   

Norepinephrine

NEC
   

Not Elsewhere Classified

NED
   

No Evidence of Recurrent Disease

Neg
   

Negative

NEMA
   

National Equipment Manufacturers Agency

Neo
   

Neoplasm

NEQ
   

Noise Equivalent Quanta

NES
   

Not Elsewhere Specified

NEX
   

Number of Excitations

NFR
   

Not for Resuscitation

ng
   

Nanogram

NG
   

Nasogastric

NGT
   

Nasogastric Tube

NGU
   

Non-Gonococcal Urethritis

NHL
   

Non-Hodgkin Lymphoma

NI
   

Normal

NICU
   

Neonatal Intensive Care Unit

NIDDM
   

Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus (Type 2 Diabetes)

NK
   

Natural Killer Cells

NKA
   

No Known Allergies

NKDA
   

No Known Drug Allergies

NLP
   

Neuro-Linguistic Programming

NLP
   

No Light Perception

NM
   

Nuclear Medicine

NMR
   

Nuclear Magnetic Resoance

NNH
   

Number Needed to Harm

NNT
   

Number Needed to Treat

No.
   

Number

NO
   

Nitric Oxide

NOF
   

Neck of Femur Fracture

Non rep.
   

Do not repeat

NOS
   

Nitric Oxide Synthase

NOS
   

Not Otherwise Specified

NPH
   

Normal Pressure Hydrocephalus

Npl
   

Neoplasm

NPO
   

Nil per os

NPTAC
   

No Previous Tracing Available For Comparison

NRB
   

Non-Rebreather Mask

NRC
   

Nuclear Ragulatory Commission

NREM
   

Non-Rapid Eye Movement

NRM
   

No Regular Medications

NRPB
   

National Radiological Protection Board

NS
   

Normal Saline

NSA
   

No Significant Abnormality

NSAID
   

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug

NSCC
   

Non-squamous-cell carcinoma

NSD
   

Normal Spontaneous Delivery (Natural Childbirth)

NSE
   

Neurospecific Enolase

NSR
   

Normal Sinus Rhythm

NST
   

Non-Stress Test

NSTEMI
   

Non-ST Elevation Myocardial Infarction

NSU
   

Non-Specific Urethritis

NT
   

Nasotracheal

NT
   

Not Tested

NTG
   

Nitroglycerin

NTT
   

Nasotracheal Tube

NVD
   

Nausea, Vomiting and Diarrhea

NVD
   

Normal Vaginal Delivery

NVDC
   

Nausea, Vomiting, Diarrhea and Constipation

O&P
   

Ova and Parasites

O/E
   

On examination

O2
   

Oxygen

OA
   

Osteoarthritis

OB-GYN
   

Obstetrics and Gynecology

Obl
   

Oblique

OBL
   

Oblique

OBS
   

Organic Brain Syndrome

Occ
   

Occasional

OCD
   

Obsessive Compulsive Disorder

OCG
   

Oral Cholecystogram

OCNA
   

Old Chart Not Available

OCP
   

Oral Contraceptive Pill

OCPD
   

Obsessive Compulsive Personality Disorder

OCT
   

Optical Coherence Tomography

od
   

Everyday

OD
   

Occupational Disease

OD
   

Optical Density

OD
   

Overdose

OD
   

Right Eye (Latin: Oculus Dexter)

OE
   

Otitis Externa (Ear Infection)

OGTT
   

Oral Glucose Tolerance Test

Oint
   

Ointment

om
   

Every Morning

OM
   

Otitis Media (Ear Infection)

OME
   

Otitis Media with Effusion

on
   

Every Night

OOB
   

Out of bed

OPD
   

Outpatient Department

OPPT
   

Oriented to Person, Place and Time

OPV
   

Oral Polio Vaccine

OPV
   

Outpatient Visit

OR
   

Operating Room

ORIF
   

Open Reduction Internal Fixation

ORSA
   

Oxacillin-resistant Staphylococcus aureus

OS
   

Left Eye (Ltin-Oculus Sinister)

OS
   

Orthopedic Surgery

OSA
   

Obstructive Sleep Apnea

OSH
   

Outside Hospital

OSHA
   

Occupational Safety and Health Administration

Osm
   

Osmolarity

Osteo
   

Osteomyelitis

OT
   

Occupational Therapy

OTC
   

Over-the-counter Drug

OTD
   

Out the Door

OTPP
   

Oriented to Time Place and Person

OU
   

Both eyes (Latin: Oculi Uterque)

oz
   

Ounce

P&A
   

Percussion and Auscultation

P&PD
   

Percussion and Postural Drainage

p.c.
   

After Food (Latin: Post Cibum)

p.o.
   

By Mouth

p.r.
   

Per rectum

p.v.
   

Per Vagina

P
   

Phosphorus

P
   

Post

P
   

Pulse

PA
   

Physician Assistant

PA
   

Posteroanterior

PA
   

Pulmonary Artery

PAC
   

Premature Atrial Contraction

PAC
   

Pulmonary Artery Catheter

PACS
   

Picture Archive and Communications System

PAD
   

Peripheral Artery Disease

PAF
   

Paroxysmal Atrial Fibrillation

PAF
   

Platelet Activating Factor

PAI-1
   

Plasminogen Activator Inhibitor 1

PAL
   

Posterior Axillary Line

PALS
   

Pediatric Advanced Life Support

PAN
   

Polyarthritis Nodosa

PAO
   

Peak Acid Output

PAO2
   

Alveolar Oxygen

PaO2
   

Peropheral Arterial Oxygen Content

PAOD
   

Peripheral Artery Occlusive Disease

PAP
   

Papanicolaou Stain

Pap
   

Papanicolaou Test (Pap Smear)

PAP
   

Positive Airway Pressure

PAP
   

Pulmonary Artery Pressure

PARA I
   

Indicating a woman with one child

PAT
   

Paroxysmal Atrial Trachycardia

Pb
   

Lead

PBL
   

Positive Beam Limitation

PCA
   

Patient Care Report

PCA
   

Patient-controlled Analgesia

PCa
   

Prostate Cancer

PCD
   

Postconcussional Disorder

PCI
   

Percutaneous Coronary Intervention

PCL
   

Posterior Cruciate Ligament

PCN
   

Penicillin

PCNSL
   

Primary CNS Lymphoma

PCO
   

Polycystic Ovary

PCOS
   

Polycystic Ovarian Syndrome

PCP
   

Pneumocystis Pneumonia

PCP
   

Primary Care Physician

PCR
   

Polymerase Chain Reaction

PCS
   

Post-concussion Syndrome

PCV
   

Packed Cell Volume

PCV
   

Polycythemia vera

PCWP
   

Pulmonary Capillary Wedge Pressure

PD
   

Parkinson’s Disease

PD
   

Peritoneal Disease

PDA
   

Patent Ductus Arteriosus

PDD
   

Pervasive Developmental Disorder

PDE
   

Phosphodiesterase

PDR
   

Physician’s Drug Reference

PDT
   

Photodynamic Therapy

PE
   

Physical Examination

PE
   

Pre-eclampsia

PE
   

Pulmonary Embolism

PEA
   

Pulseless Electrical Activity

PEEP
   

Positive End Expiratory Pressure

PEF
   

Peak Expiratory Flow

PEFR
   

Peak Expiratory Flow Rate

PEG
   

Percutaneous Endoscopic Gastrostomy

pen
   

Penicillin

Per Vag
   

Per Vaginam

PERLA
   

Pupils Equal and Reactive to Light and Accomodation

PERRL
   

Pupils Equal, Round, Reactive to Light

PET
   

Positron-emission Tomography

PFO
   

Patent Foramen Ovale

PFT
   

Pulmonary Function Test

pg
   

Picogram

PGCS
   

Paediatric Glasgow Coma Scale

pH
   

Hydrogen Ion Concentration

PH
   

Pulmonary Hypertension

Ph1
   

Philadelphia Chromosome

PHTLS
   

Prehospital Trauma Life Support

PHx
   

Past History (medical)

PI
   

Present Illness

PI
   

Pulmonic Insufficiency Disease

PICC
   

Peripherally Inserted Central Catheter

PID
   

Pelvic Inflammatory Disease

PID
   

Prolapsed Intervertibral Disc

PIH
   

Pregnancy Induced Hypertension

PIP
   

Proximal Interphalangeal Joint

PK
   

Pyruvate Kinase

PKA
   

Protein Kinase A

PKD
   

Polycystic Kidney Disease

PKU
   

Phenylketonuria

PLAT
   

Tissue Plasminogen Activator

PLT
   

Platelets

PM&R
   

Physical Medicine and Rehabilitation

PMB
   

Post-Menopausal Bleeding

PMH
   

Past Medical History

PMH
   

Perimesencephalic Subarachnoid Hemorrhage

PMI
   

Point of Maximal Impulse

PMN
   

Polymorphonuclear Leukocytes

PMR
   

Percutaneous Myocardial Revascularisation

PMR
   

Polymyalgia Rheumatica

PMS
   

Premenstrual Syndrome

PMT
   

Photomultiplier Tube

PND
   

Paroxysmal Nocturnal Dyspnea

PNM
   

Perinatal Mortality

POD
   

Postoperative Days

POEMS
   

Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal Protein, Skin Changes

poly
   

Polymorphonuclear Cells

POSL
   

Pulse Optically Stimulated Luminescence Dosimeter

Post
   

Posterior

POX
   

Peroxidase

PP
   

Post-partum

PP
   

Postprandial or Pulsus Paradoxus or Pulse Pressure
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:42 ب.ظ


a.a.
   

Amino Acids

A/G
   

Albumin/Globulin ratio

A-a gradient
   

Alveolar to Arterial Gradient

AAA
   

Abdominal Aortic Aneurysm

AAD
   

Antibiotic-associated diarrhea

AAO
   

Alert, awake and oriented

AAPM
   

American Association of Physics in Medicine

AAS
   

Acute Abdominal Series

ab, abs
   

Abdomen or Abdominal

AB
   

Abortion

ABC
   

Automatic Brightness Control

ABD
   

Abdomen

ABE
   

Acute Bacterial Endocarditis

ABG
   

Arterial Blood Gas

ABI
   

Acquired Brain Injury

AC
   

Alternating Current

AC
   

Before eating

ACB
   

Aortocoronary Bypass

ACD
   

Anemia of Chronic Disease

ACE
   

Angiotensin-Converting Enzyme

ACL
   

Anterior Cruciate Ligament

ACLS
   

Advanced Cardiac Life Support

ACS
   

Acute Coronary Syndrome

ACTH
   

Adrenocorticotropic Hormone

AD
   

Alzheimer’s Disease

ADA
   

Adenosine Deaminase

ADC
   

Analog-to-Digital Converter

ADD
   

Attention Deficit Disorder

ADH
   

Antidiuretic Hormone

ADHD
   

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADR
   

Acute Dystonic Reaction

ADR
   

Adverse Drug Reaction

AE
   

Hyperkalemia

AEC
   

Automatic Exposure Control

AED
   

Antiepileptic Drug

AED
   

Automated External Defibrillator

AF
   

Amniotic Fluid

AF
   

Atrial Fibrillation or afebrile

AFB
   

Acid Fast Bacteria

AFP
   

Alpha-fetoprotein

AGC
   

Automatic Gain Control

AGN
   

Acute Glomerulonephritis

AI
   

Artificial Insemination or Aortic Insufficiency

AIDP
   

Acute Infectious and Parasitical Diseases

AIDP
   

Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy

AIDP
   

Autoimmune Progesterone Dermatitis

AIDS
   

Acquired Immune Deficiency Syndrome

AIN
   

Acute Interstitial Nephritis

AKA
   

Above the Knee Amputation

ALA
   

Aminolevulinic Acid

ALARA
   

As Low As Reasonably Achievable.

Alc
   

Alcohol

ALD
   

Alcoholic Liver Disease

ALG
   

Antilymphocytic Globulin

ALI
   

Acute Lung Injury

ALL
   

Acute Lymphoblastic Leukemia

ALP
   

Alkaline Phosphatase

ALPS
   

Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome

ALS
   

Amyotrophic Lateral Sclerosis

ALT
   

Alanine Transaminase

amb
   

Ambulate

AMI
   

Acute Myocardial Infarction

AML
   

Acute Myeloid Leukemia

AMS
   

Acute Mountain Sickness

AMU
   

Atomic mass units

ANA
   

Anti-nuclear Antibody

ANS
   

Autonomic Nervous System

AODM
   

Adult-Onset Diabetes Mellitus (Type 2 Diabetes)

AOM
   

Acute Otitis Media

AP
   

Anterio-Posterior

APC
   

Atrial Premature Contraction

APD
   

Adult Polycystic Disease

APECED
   

Autoimmune Polyendocrinopathy-Candidiasis-ectodermal dystrophy

APH
   

Antepartum Hemorrhage

APKD
   

Adult Polycystic Kidney Disease

APLS
   

Antiphospholipid Syndrome

APR
   

Abdominoperineal Resection

APR
   

Anatomical Programmed Radiography

APS
   

Autoimmune Polyendocrine/Polyglandular Syndrome

APTT
   

Activated Partial Thromboplastin Time

AR
   

Specific Absorption Rate

ARC
   

AIDS-related Complex

ARDS
   

Acute Respiratory Distress Syndrome

ARF
   

Acute Renal Failure

Arg
   

Arginine

ARM
   

Artificial Rupture of Membranes

ARNA
   

American Radiological Nurses Association

ART
   

Antiretroviral Therapy

ARVC
   

Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy

ARVD
   

Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia

AS
   

Aortic Stenosis

ASA
   

Acetylsalicylic Acid (Aspirin)

ASAP
   

As soon as possible

ASCAD
   

Arteriosclerotic Coronary Artery Disease

ASCVD
   

Arteriosclerotic Vascular Disease (Arteriosclerosis)

ASD
   

Atrial Septal Defect

ASD
   

Autism Spectrum Disorder

a-Se
   

Aamorphous Selenium

ASGUS
   

Atypical Squamous Glandular Cells of Undetermined Significance

ASH, ASHD
   

Arteriosclerotic Heart Disease (Coronary Heart Disease)

a-Si
   

Amorphous Silicon

ASIS
   

Anterior Superior Iliac Spine

ASO
   

Antistreptolysin-O

AST
   

Aspartate Transaminase

ATN
   

Acute Tubular Necrosis

ATNR
   

Asymmetrical Tonic Neck Reflex

ATP
   

Acute Thrombocytopenic Purpura

ATP
   

Adenosine triphosphate

ATS
   

Anti-tetanus Serum

A-V
   

Arteriovenous

AV
   

Arteriovenous/Atrioventricular

AVM
   

Arteriovenous Malformation

A-VO2
   

Arteriovenous Oxygen

AVR
   

Aortic Valve Replacement

AXR
   

Abdominal X-Ray

AZT
   

Azidothymidine

Ba
   

Barium

BAC
   

Blood Alcohol Content

BAL
   

Blood Alcohol Level

BAL
   

Bronchoalveolar Lavage

BAO
   

Basic Acid Output

BAS
   

Barium Swallow

BAT
   

Brown Adipose Tissue

BBB L
   

Left Bundle Branch Block

BBB R
   

Right Bundle Branch Block

BBB
   

Bundle Branch Block

BC
   

Blood Culture

BCAA
   

Brached Chain Amino Acid

BCC
   

Basal Cell Carcinoma

BCG
   

Bacille Calmette-Guerin (Tuberculosis Vaccination)

BCP
   

Birth Control Pill

BD
   

Bipolar Disorder

BDD
   

Body Dysmorphic Disorder

BDI
   

Beck Depression Inventory

BE
   

Barium Enema

Be
   

Beryllium

BEE
   

Basal Energy Expenditure

BGAT
   

Blood Glucose Awareness Training

BGL
   

Blood Glucose Level

bid
   

Twice a day

BiPAP
   

Bilevel Positive Airway Pressure

BIR
   

The British Institute of Radiology

BiVAD
   

Bilateral Ventricular Assist Device

BK
   

Bradykinin

BKA
   

below-the-knee amputation

bld
   

Blood

BM
   

Bone Marrow

BM
   

Bowel Movement

BMC
   

Bone Mineral Content

BMD
   

Bone Mineral Density

BMI
   

Body Mass Index

BMP
   

Blood Metabolic Profile

BMR
   

Basal Metabolic Rate

BMT
   

Bone Marrow Transplant

BNP
   

Brain Natriuretic Peptide

BOM
   

Bilateral Otitis Media

BOOP
   

Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia

BP
   

Blood Pressure

BPAD
   

Bipolar Affective Disorder

BPD
   

Borderline Personality Disorder

BPH
   

Benign Prostatic Hyperplasia

BPM
   

Beats Per Minute

BPPV
   

Benign Paroxysmal Positional Vertigo

BRBPR
   

Bright Red Blood Per Rectum

BRBPR
   

Bright Red Blood Per Rectum

BRCA 1
   

Breast Cancer 1 (human gene and protein)

BRP
   

Bathroom Priviledges

BS
   

Blood Sugar

BS
   

Breathe Sound, Bowel Sounds

BS
   

British Standard

BSA
   

Body Surface Area

BSE
   

Bovine Spongiform Encephalopathy

BSL
   

Blood Sugar Level

BT
   

Bleeding Time

BTL
   

Bilateral Tubal Ligation

BTP
   

Breakthrough pain

BUN
   

Blood Urea Nitrogen

BVP
   

Biventricular Vaginosis

BW
   

Bandwidth

BW
   

Body Weight

BX
   

Biopsy

C&S
   

Culture & Sensitivity

C/kg
   

Coulomb per Kilogram

C/O
   

Complaining of

Ca
   

Calcium

CA
   

Cancer

CA
   

Carcinoma

CAA
   

Crystalline Amino Acids

CABG
   

Coronary Artery Bypass Graft Surgery

CAD
   

Coronary Artery Disease

CADASIL
   

Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy

CAG
   

Coronary Angiography

CAG
   

Coronary Artery Graft

CAH
   

Chronic Active Hepatitis

CAH
   

Congenital Adrenal Hyperplasia

cAMP
   

Cyclic Adenosine Monophosphate

CAPD
   

Central Auditory Processing Disorder

CAPD
   

Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis

Caps
   

Capsule

CAT
   

Computed Axial Tomography

CAU
   

Caudal

CBC
   

Complete Blood Count

CBG
   

Capillary Blood Gas

CBS
   

Chronic Brain Syndrome

cc
   

Cardiac Catheter

CC
   

Chief Complaint

CCD
   

Charge Coupled Device

CCF
   

Congestive Cardiac Failure

CCK
   

Cholecystokinin

CCR
   

Cardiocerebral Resuscitation

CCU
   

Clean Catch Urine

CCU
   

Coronary Care Unit

CCV
   

Critical Closing Volume

CD
   

Compact Disc

CDH
   

Congenital Dislocated Hip

CDP
   

Cytosine Diphosphate

CDR
   

Recordable Compact Disc

CEA
   

Carcinoembryonic Antigen, Carotid Endarterectomy

CEU
   

Continuing Education Unit

CF
   

Cystic Fibrosis

CFS
   

Chronic Fatigue Syndrome

CGL
   

Chronic Granulocytic Leukemia

cGMP
   

Cyclic Guanosine Monophosphate

CGN
   

Chronic Glomerulonephritis

CH
   

Congenital Hypothyroidism

CHD
   

Coronary Heart Disease

ChE
   

Cholinesterase

CHF
   

Congestive Heart Failure

CHO
   

Carbohydrate

Chol
   

Cholesterol

CHT
   

Congenital Hypothyroidism

CI
   

Cardiac Index

CICU
   

Cardiac Intensive Care Unit

CIDP
   

Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy

CINE
   

C inematographic

Circ
   

Circumcision

CIS
   

Carcinoma in situ

CJD
   

Creutzfeldt-Jakob Disease

CKD
   

Chronic Kidney Disease

CKMB
   

MB isoenzyme of creatine kinase

CLL
   

Chronic Lymphocytic Leukemia

CML
   

Chronic Myelogenous Leukemia/Chronic Myeloid Leukemia

CMML
   

Chronic Myelomonocytic Leukemia

CMP
   

Cytosine Monophosphate

CMS
   

Chronic Mountain Sickness

CMV
   

Cyomegalovirus

CN
   

Cranial Nerves

CNR
   

Contrast-to-Noise Ratio

CNS
   

Central Nervous System

CO
   

Cardiac Output, Carbon Monoxide

CO2
   

Carbon Dioxide

COAD
   

Chronic Obstructive Airways Disease

COCP
   

Combined Oral Contraceptive Pill

COLD
   

Chronic Obstructive Lung Disease

Conj
   

Conjunctiva

COPD
   

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

COX-1
   

Cyclooxygenase 1

CP
   

Cerebral Palsy

CP
   

Chest Pain

CPAP
   

Continuous Positive Airway Pressure

CPK
   

Creatine Phosphokinase

CPKMB
   

Creatine Phosphokinase heart

CPP
   

Cerebral Perfusion Pressure

CPR
   

Cardiopulmonary Resuscitation

CPT
   

Current Procedural Terminology

CR
   

Computed Radiography

CRA
   

Cranial

CrCl
   

Creatinine Clearance

CREST
   

Calcinosis Raynaud Esophagus Sclerosis Teleangiectasiae

CRF
   

Chronic Renal Failure

CRF
   

Corticotropin-releasing factor

CRH
   

Corticotropin-releasing hormone

CRI
   

Chronic Renal Insufficiency

CRNS
   

Certified Registered Nurse Anesthetist

CRP
   

C-Reactive Protein

CRT
   

Cardiac Resynchronization Therapy

CRT
   

Cathode Ray Tube

CsA
   

Ciclosporin A

C-Section
   

Cesarean Section

CSF
   

Cerebrospinal Fluid

CsI
   

Caesium Iodide

CT
   

Computed Tomography

CT
   

Computerized Tomography

CTA
   

Computed Tomography Angiography

CTDI
   

Computed Tomography Dose Index

CTP
   

Cytosine Triphosphate

CTS
   

Carpal Tunnel Syndrome

CTU
   

Cancer Treatment Unit

CTX
   

Ceftriaxone Contractions

Cu
   

Copper

CV
   

Cardiovascular

CVA
   

Cerebrovascular Accident

CVA
   

Costovertebral Angle

CVAT
   

CVA tenderness

CVC
   

Central Venous Catheter

CVC
   

Chronic Venous Congestion

CVD
   

Cardiovascular Disease

CVI
   

Cardiovascular incident

CVID
   

Common Variable Immunodeficiency

CVP
   

Central Venous Pressure

CVS
   

Cardiovascular System

CXR
   

Chest X-Ray

D & C
   

Dilation and curettage

d.d.
   

Differential Diagnosis

D/C
   

Discharge

D5W
   

5% dextrose in water

DAP
   

Dose Area Product

DAS
   

Data Acquisition System

DAT
   

Diet as tolerated

DAT
   

Direct Antiglobulin Test

DAW
   

Dispense as written

DBP
   

Diastolic Blood Pressure

DBS
   

Deep Brain Stimulation

DBT
   

Dialectical Behavioral Therapy

DC
   

Direct Current

DC
   

Discharge or Discontinue

DCBE
   

Double Contrast Barium Enema

DCIS
   

Ductal Carcinoma in situ

DCM
   

Dilated Cardiomyopathy

DDD
   

Daily Defined Doses

DDR
   

Direct Digital Radiography

DDS
   

Doctor of Dental Surgery

DDx
   

Differential Diagnosis

DECUB
   

Decubitis

DES
   

Diethylstilbestrol

Detox
   

Detoxification

DEXA
   

Dual Energy X-ray Absorptionmetry

DH
   

Department of Health

DHE
   

Dihydroergotamine

DHEA
   

Dehydroepiandrosterone

DHEA-S
   

Dehydroepiandrosterone Sulphate

DHF
   

Decompensated Heart Failure

DI
   

Diabetes Insipidus

DIC
   

Disseminated Intravascular Coagulation

DICOM
   

Digital Imaging and Communication in Medicine

DID
   

Dissociative Identity Disorder

DIP
   

Distal Interphalangeal Joint

DiPer Te
   

Diphtheria Pertussis Tetanus

Dis
   

Dislocation

DiTe
   

Diphtheria Tetanus

DIU
   

Death in Utero-Stillbirth

DJD
   

Degenerative Joint Disease (Osteoarthritis)

DKA
   

Diabetic Ketoacidosis

dl
   

Deciliter

DLE
   

Disseminated Lupus Erythematosus

DLP
   

Dose-Length Product

DM
   

Diabetes Mellitus

DMD
   

Doctor of Dental Medicine

DMD
   

Duchenne Muscular Dystrophy

DNA
   

Deoxyribonucleic acid

DNR
   

Do not resuscitate

DO
   

Doctor of Osteopathy

DOA
   

Dead on Arrival

DOA
   

Drugs of Abuse

DOB
   

Date of Birth

DOE
   

Dyspnea on Exertion

DP
   

Dorsalis Pedis

DPH
   

Diphenylhydantoin

DPL
   

Diagnostic Peritoneal Lavage

DPT
   

Diphtheria Pertussis Tetanus-DPT vaccine

DQE
   

Detective Quantum Efficiency

DSA
   

Digital Subtraction Angiography

DSM
   

Diagnostic and Statistical Manual

DT
   

Delirium Tremens

DT
   

Diphtheria Tetanus

DTA
   

Descending Thoracic Aorta

DTP
   

Diphtheria Tetanus Pertussis

DTPA
   

Diethylenetriaminepentaacetic Acid

DTR
   

Deep Tendon Reflex

DU
   

Duodenal Ulcer

DUB
   

Dysfunctional Uterine Bleeding

DVD
   

Digital Video Disc

DVT
   

Deep Vein Thrombosis

DX
   

Diagnosis

dz
   

Disease

E. Coli
   

Escherichia Coli bacteria

EAA
   

Essential Amino Acids

EACA
   

Epsilon-aminocaproic acid

Eb
   

Electron Binding Energy

EBCT
   

Electron Beam Computed Tomography

EBL
   

Estimated blood loss

EBM
   

Expressed Breast Milk

EBT
   

Electron beam tomography

EBV
   

Epstein-Barr Virus

ECF
   

Extracellular fluid

ECG
   

Electrocardiogram

ECHO
   

Echocardiogram

ECMO
   

Extracorporeal Membrane Oxygenation

ECT
   

Electroconvulsive Therapy

ED
   

Ectodermal Dysplasia

ED
   

Erectile Dysfunction

EDD
   

Estimated Date of Delivery

EDH
   

Epidural Hematoma

EDM
   

Esophageal Doppler Monitor

EDTA
   

Ethylene-diamine-tetra-acetic acid

EEG
   

Electroencephalogram

EEX
   

Electrodiagnosis

EF
   

Ejection Fraction

EFAD
   

Essential Fatty Acid Deficiency

EGD
   

Esophagogastroduodenoscopy

EI
   

Emotional Intelligence

EKG
   

Electrocardiogram

ELISA
   

Enzyme-linked Immunosorbent Assay

EmBx
   

Endometrial Biopsy

EMF
   

Endomyocardial Fibrosis

EMG
   

Electromyography

EMR
   

Electronic Medical Record

EMU
   

Early Morning Urine Sample

EMV
   

Eyes, motor, verbal response

ENT
   

Ear, Nose and Throat

EOM
   

extraocular Muscles

EOMI
   

Extraocular Movements Intact

EPH
   

Edema Proteinuria Hypertension

EPI
   

Echo Planar Imaging

EPO
   

Erythropoietin

EPS
   

Electrophysiology

EQ
   

Emotional Intelligence Quotient

ER
   

Emergency Room

ERCP
   

Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography

ESBL
   

Extended Spectrum Beta-Lactamase

ESR
   

Electron Spin Resonance

ESR
   

Erythrocyte Sedimentation Rate

ESRD
   

End-Stage Renal Disease

ESV
   

End-systolic Volume

ESWL
   

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

ET
   

Endotracheal

Etiol
   

Etiology

ETL
   

Echo Train Length

ETOH
   

Ethanol

ETS
   

Endoscopic Thoracic Sympathectomy

ETT
   

Endotracheal Tube

EUA
   

Examination under Anesthesia

EUP
   

Extrauterine Pregnancy

EUS
   

Endoscopic Ultrasonography

eV
   

Electron Volt

EVAR
   

Endovascular Aneurysm Repair

EVF
   

Erythrocyte Volume Fraction

Exam
   

Examination

Exp Lap
   

Exploratory Laparotomy

F/C
   

Fevers and/or Chills

F
   

Fahrenheit

FA
   

Flip Angle

Fab
   

Fragment Antigen Binding

FAMMM
   

Familial Atypical Multiple Mole Melanoma Syndrome

FAP
   

Familial Adenomatous Polyposis

FATSAT
   

Fat Saturation

FB
   

Foreign Body

FBC
   

Full Blood Count

FBE
   

Full Blood Exam

FBG
   

Fasting Blood Glucose

FBS
   

Fasting Blood Sugar

FDA
   

Food and Drug Administration

FDC
   

Follicular Dendritic Cells

FDD
   

Focus to Detector Distance

FDIU
   

Foetal Demise in Utero

FDP
   

Fibrin Degradation Product

FE
   

Field Echo

Fe
   

Iron

fem
   

Female

FEV
   

Forced Expiratory Volume

FFA
   

Free Fatty Acids

FFP
   

Fresh Frozen Plasma

FFT
   

Fast Fourier Transform

FHR
   

Fetal Heart Rate

FHS
   

Fetal Heart Sound

FHT
   

Fetal Heart Tones

FHx
   

Family History

FID
   

Focus to Isocentre Distance, Free Induction Decay

Flu
   

Influenza

FMF
   

Fetal Movements Felt

FMP
   

First Menstruation Period (Menarche)

fMRI
   

Functional Magnetic Resonance Imaging

FNA
   

Fine Needle Aspiration

FNAB
   

Fine Needle Aspiration Biopsy

FNAC
   

Fine Needle Aspiration Cytology

FNC
   

Full Nursing Care

FNH
   

Focal Nodular Hyperplasia

FOBT
   

Fecal Occult Blood Test

FOS
   

Full of Stool

FOV
   

Field Of View

FPG
   

Fasting Plasma Glucose

FPR
   

Fluoroscopy Programmed Radiography

FPS
   

Frames Per Second

FRC
   

Functional Residual Capacity

FROM
   

Full Range of Motion

FSBS
   

Finger-stick Blood Sugar

FSE
   

Fast Spin Echo

FSE
   

Fetal Scalp Electrode

FSH
   

Follicle-stimulating Hormone

FT
   

Fourier Transform

FTA
   

Fluorescent Treponemal Antibody

FTA-ABS
   

Fluorescent Treponemal Antibody Absorption

FTT
   

Failure to thrive

FU
   

Follow-up

FUO
   

Fever of Unknown Origin

FVC
   

Forced Vital Capacity

FWB
   

Full Weight Bearing

Fx, #
   

Fracture

G
   

Gravidity

G6PD
   

Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase

GA
   

General Anaesthesia

GABA
   

Gamma-Aminobutyric Acid

GAD
   

Generalized Anxiety Disorder

GB
   

Gallbladder

GBM
   

Glomerular Basement Membrane

GC
   

Gonorrhea or Gonococcus

GCA
   

Giant Cell Arteritis

GCF
   

Grid Conversion Factor

GCS
   

Glasgow Coma Scale

Gd
   

Gadolinium

Gd2O2S
   

Gadolinium Oxysulphide

GDA
   

Gastroduodenal Artery

GDLH
   

Glutamate Dehydrogenase

GDP
   

Guanosine Diphosphate

GE
   

Geometric Efficiency, General Electric, Gradient Echo

GERD
   

Gastroesophageal Reflux Disease

GETT
   

General by Endotracheal Tube

GFR
   

Glomerular Filtration Rate

GGT
   

Gamma Glutamyl Transpeptidase

GH
   

Growth Hormone

GHFR
   

Growth Hormone Releasing factor

GI
   

Gastrointestinal

GI
   

Glycemic Index

GIFT
   

Gamete Intrafallopian Transfer

GIST
   

Gastrointestinal Stromal Tumor

GIT
   

Gastrointestinal Tract

GITS
   

Gastrointestinal Therapeutic System

GMC
   

General Medical Condition

GM-CSF
   

Granulocyte-Monocyte-Colony Stimulating Factor

GMP
   

Guanosine Monophosphate

GN
   

Glomerulonephritis (Nephritis)

GnRH
   

Gonadotropin-Releasing Hormone

GOAT
   

Galveston Orientation and Amnesia Test

GOD
   

Glucose Oxidase

Gomer
   

Get Outta My ER

GORD
   

Gastroesophageal Reflux Disease

GOT
   

Glutamic-oxalacetic Transaminase

GPT
   

Glutamic-pyruvic transaminase

gr
   

Grain

GRAV I
   

First Pregnancy

GSW
   

Gun Shot Wound

GTT
   

Glucose Tolerance Test

GU
   

Gastric Ulcer

GU
   

Genitourinary

GVHD
   

Graft-versus-host disease

GXT
   

Graded Exercise Tolerance (stress test)

Gy
   

Gray

Gym
   

Gymnasium

Gyn
   

Gynecology

H & E
   

Hematoxylin and Eosin

H & H
   

Hemoglobin and Hematocrit

H&M
   

Hematemesis and Melena

H&P
   

History and Physical Examination

h.s.
   

At Bedtime

H/H
   

Henderson-Hasselbach Equation

h/o
   

History of

H+
   

Hydrogen Density

HA, H/A
   

Headache

HA
   

Hypertonia Arterialis

HAA
   

Hepatitis Associated Antigen

HAART
   

Highly Active Anti-aetroviral Therapy

HACE
   

High Altitude Cerebral Edema

HAD
   

HIV-associated dementia

HAE
   

Hereditary Angioedema


موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: a.a. Amino Acids A/G Albumin/Globulin ratio A-a gradient Alveolar to Arterial Gradient AAA Abdominal Aortic Aneurysm AAD Antibiotic-associated diarrhea AAO Alert، awake and oriented AAPM American Association of Physics in Medicine AAS Acute Abdominal Series ab، abs Abdomen or Abdominal AB Abortion ABC Automatic Brightness Control ABD Abdomen ABE Acute Bacterial Endocarditis ABG Arterial Blood Gas ABI Acquired Brain Injury AC Alternating Current AC Before eating ACB Aortocoronary Bypass ACD Anemia of Chronic Disease ACE Angiotensin-Converting Enzyme ACL Anterior Cruciate Ligament ACLS Advanced Cardiac Life Support ACS Acute Coronary Syndrome ACTH Adrenocorticotropic Hormone AD Alzheimer’s Disease ADA Adenosine Deaminase ADC Analog-to-Digital Converter ADD Attention Deficit Disorder ADH Antidiuretic Hormone ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADR Acute Dystonic Reaction ADR Adverse Drug Reaction AE Hyperkalemia AEC Automatic Exposure Control AED Antiepileptic Drug AED Automated External Defibrillator AF Amniotic Fluid AF Atrial Fibrillation or afebrile AFB Acid Fast Bacteria AFP Alpha-fetoprotein AGC Automatic Gain Control AGN Acute Glomerulonephritis AI Artificial Insemination or Aortic Insufficiency AIDP Acute Infectious and Parasitical Diseases AIDP Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy AIDP Autoimmune Progesterone Dermatitis AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome AIN Acute Interstitial Nephritis AKA Above the Knee Amputation ALA Aminolevulinic Acid ALARA As Low As Reasonably Achievable. Alc Alcohol ALD Alcoholic Liver Disease ALG Antilymphocytic Globulin ALI Acute Lung Injury ALL Acute Lymphoblastic Leukemia ALP Alkaline Phosphatase ALPS Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome ALS Amyotrophic Lateral Sclerosis ALT Alanine Transaminase amb Ambulate AMI Acute Myocardial Infarction AML Acute Myeloid Leukemia AMS Acute Mountain Sickness AMU Atomic mass units ANA Anti-nuclear Antibody ANS Autonomic Nervous System AODM Adult-Onset Diabetes Mellitus (Type 2 Diabetes) AOM Acute Otitis Media AP Anterio-Posterior APC Atrial Premature Contraction APD Adult Polycystic Disease APECED Autoimmune Polyendocrinopathy-Candidiasis-ectodermal dystrophy APH Antepartum Hemorrhage APKD Adult Polycystic Kidney Disease APLS Antiphospholipid Syndrome APR Abdominoperineal Resection APR Anatomical Programmed Radiography APS Autoimmune Polyendocrine/Polyglandular Syndrome APTT Activated Partial Thromboplastin Time AR Specific Absorption Rate ARC AIDS-related Complex ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome ARF Acute Renal Failure Arg Arginine ARM Artificial Rupture of Membranes ARNA American Radiological Nurses Association ART Antiretroviral Therapy ARVC Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy ARVD Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia AS Aortic Stenosis ASA Acetylsalicylic Acid (Aspirin) ASAP As soon as possible ASCAD Arteriosclerotic Coronary Artery Disease ASCVD Arteriosclerotic Vascular Disease (Arteriosclerosis) ASD Atrial Septal Defect ASD Autism Spectrum Disorder a-Se Aamorphous Selenium ASGUS Atypical Squamous Glandular Cells of Undetermined Significance ASH، ASHD Arteriosclerotic Heart Disease (Coronary Heart Disease) a-Si Amorphous Silicon ASIS Anterior Superior Iliac Spine ASO Antistreptolysin-O AST Aspartate Transaminase ATN Acute Tubular Necrosis ATNR Asymmetrical Tonic Neck Reflex ATP Acute Thrombocytopenic Purpura ATP Adenosine triphosphate ATS Anti-tetanus Serum A-V Arteriovenous AV Arteriovenous/Atrioventricular AVM Arteriovenous Malformation A-VO2 Arteriovenous Oxygen AVR Aortic Valve Replacement AXR Abdominal X-Ray AZT Azidothymidine Ba Barium BAC Blood Alcohol Content BAL Blood Alcohol Level BAL Bronchoalveolar Lavage BAO Basic Acid Output BAS Barium Swallow BAT Brown Adipose Tissue BBB L Left Bundle Branch Block BBB R Right Bundle Branch Block BBB Bundle Branch Block BC Blood Culture BCAA Brached Chain Amino Acid BCC Basal Cell Carcinoma BCG Bacille Calmette-Guerin (Tuberculosis Vaccination) BCP Birth Control Pill BD Bipolar Disorder BDD Body Dysmorphic Disorder BDI Beck Depression Inventory BE Barium Enema Be Beryllium BEE Basal Energy Expenditure BGAT Blood Glucose Awareness Training BGL Blood Glucose Level bid Twice a day BiPAP Bilevel Positive Airway Pressure BIR The British Institute of Radiology BiVAD Bilateral Ventricular Assist Device BK Bradykinin BKA below-the-knee amputation bld Blood BM Bone Marrow BM Bowel Movement BMC Bone Mineral Content BMD Bone Mineral Density BMI Body Mass Index BMP Blood Metabolic Profile BMR Basal Metabolic Rate BMT Bone Marrow Transplant BNP Brain Natriuretic Peptide BOM Bilateral Otitis Media BOOP Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia BP Blood Pressure BPAD Bipolar Affective Disorder BPD Borderline Personality Disorder BPH Benign Prostatic Hyperplasia BPM Beats Per Minute BPPV Benign Paroxysmal Positional Vertigo BRBPR Bright Red Blood Per Rectum BRBPR Bright Red Blood Per Rectum BRCA 1 Breast Cancer 1 (human gene and protein) BRP Bathroom Priviledges BS Blood Sugar BS Breathe Sound، Bowel Sounds BS British Standard BSA Body Surface Area BSE Bovine Spongiform Encephalopathy BSL Blood Sugar Level BT Bleeding Time BTL Bilateral Tubal Ligation BTP Breakthrough pain BUN Blood Urea Nitrogen BVP Biventricular Vaginosis BW Bandwidth BW Body Weight BX Biopsy C&S Culture & Sensitivity C/kg Coulomb per Kilogram C/O Complaining of Ca Calcium CA Cancer CA Carcinoma CAA Crystalline Amino Acids CABG Coronary Artery Bypass Graft Surgery CAD Coronary Artery Disease CADASIL Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy CAG Coronary Angiography CAG Coronary Artery Graft CAH Chronic Active Hepatitis CAH Congenital Adrenal Hyperplasia cAMP Cyclic Adenosine Monophosphate CAPD Central Auditory Processing Disorder CAPD Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Caps Capsule CAT Computed Axial Tomography CAU Caudal CBC Complete Blood Count CBG Capillary Blood Gas CBS Chronic Brain Syndrome cc Cardiac Catheter CC Chief Complaint CCD Charge Coupled Device CCF Congestive Cardiac Failure CCK Cholecystokinin CCR Cardiocerebral Resuscitation CCU Clean Catch Urine CCU Coronary Care Unit CCV Critical Closing Volume CD Compact Disc CDH Congenital Dislocated Hip CDP Cytosine Diphosphate CDR Recordable Compact Disc CEA Carcinoembryonic Antigen، Carotid Endarterectomy CEU Continuing Education Unit CF Cystic Fibrosis CFS Chronic Fatigue Syndrome CGL Chronic Granulocytic Leukemia cGMP Cyclic Guanosine Monophosphate CGN Chronic Glomerulonephritis CH Congenital Hypothyroidism CHD Coronary Heart Disease ChE Cholinesterase CHF Congestive Heart Failure CHO Carbohydrate Chol Cholesterol CHT Congenital Hypothyroidism CI Cardiac Index CICU Cardiac Intensive Care Unit CIDP Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy CINE C inematographic Circ Circumcision CIS Carcinoma in situ CJD Creutzfeldt-Jakob Disease CKD Chronic Kidney Disease CKMB MB isoenzyme of creatine kinase CLL Chronic Lymphocytic Leukemia CML Chronic Myelogenous Leukemia/Chronic Myeloid Leukemia CMML Chronic Myelomonocytic Leukemia CMP Cytosine Monophosphate CMS Chronic Mountain Sickness CMV Cyomegalovirus CN Cranial Nerves CNR Contrast-to-Noise Ratio CNS Central Nervous System CO Cardiac Output، Carbon Monoxide CO2 Carbon Dioxide COAD Chronic Obstructive Airways Disease COCP Combined Oral Contraceptive Pill COLD Chronic Obstructive Lung Disease Conj Conjunctiva COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease COX-1 Cyclooxygenase 1 CP Cerebral Palsy CP Chest Pain CPAP Continuous Positive Airway Pressure CPK Creatine Phosphokinase CPKMB Creatine Phosphokinase heart CPP Cerebral Perfusion Pressure CPR Cardiopulmonary Resuscitation CPT Current Procedural Terminology CR Computed Radiography CRA Cranial CrCl Creatinine Clearance CREST Calcinosis Raynaud Esophagus Sclerosis Teleangiectasiae CRF Chronic Renal Failure CRF Corticotropin-releasing factor CRH Corticotropin-releasing hormone CRI Chronic Renal Insufficiency CRNS Certified Registered Nurse Anesthetist CRP C-Reactive Protein CRT Cardiac Resynchronization Therapy CRT Cathode Ray Tube CsA Ciclosporin A C-Section Cesarean Section CSF Cerebrospinal Fluid CsI Caesium Iodide CT Computed Tomography CT Computerized Tomography CTA Computed Tomography Angiography CTDI Computed Tomography Dose Index CTP Cytosine Triphosphate CTS Carpal Tunnel Syndrome CTU Cancer Treatment Unit CTX Ceftriaxone Contractions Cu Copper CV Cardiovascular CVA Cerebrovascular Accident CVA Costovertebral Angle CVAT CVA tenderness CVC Central Venous Catheter CVC Chronic Venous Congestion CVD Cardiovascular Disease CVI Cardiovascular incident CVID Common Variable Immunodeficiency CVP Central Venous Pressure CVS Cardiovascular System CXR Chest X-Ray D & C Dilation and curettage d.d. Differential Diagnosis D/C Discharge D5W 5% dextrose in water DAP Dose Area Product DAS Data Acquisition System DAT Diet as tolerated DAT Direct Antiglobulin Test DAW Dispense as written DBP Diastolic Blood Pressure DBS Deep Brain Stimulation DBT Dialectical Behavioral Therapy DC Direct Current DC Discharge or Discontinue DCBE Double Contrast Barium Enema DCIS Ductal Carcinoma in situ DCM Dilated Cardiomyopathy DDD Daily Defined Doses DDR Direct Digital Radiography DDS Doctor of Dental Surgery DDx Differential Diagnosis DECUB Decubitis DES Diethylstilbestrol Detox Detoxification DEXA Dual Energy X-ray Absorptionmetry DH Department of Health DHE Dihydroergotamine DHEA Dehydroepiandrosterone DHEA-S Dehydroepiandrosterone Sulphate DHF Decompensated Heart Failure DI Diabetes Insipidus DIC Disseminated Intravascular Coagulation DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine DID Dissociative Identity Disorder DIP Distal Interphalangeal Joint DiPer Te Diphtheria Pertussis Tetanus Dis Dislocation DiTe Diphtheria Tetanus DIU Death in Utero-Stillbirth DJD Degenerative Joint Disease (Osteoarthritis) DKA Diabetic Ketoacidosis dl Deciliter DLE Disseminated Lupus Erythematosus DLP Dose-Length Product DM Diabetes Mellitus DMD Doctor of Dental Medicine DMD Duchenne Muscular Dystrophy DNA Deoxyribonucleic acid DNR Do not resuscitate DO Doctor of Osteopathy DOA Dead on Arrival DOA Drugs of Abuse DOB Date of Birth DOE Dyspnea on Exertion DP Dorsalis Pedis DPH Diphenylhydantoin DPL Diagnostic Peritoneal Lavage DPT Diphtheria Pertussis Tetanus-DPT vaccine DQE Detective Quantum Efficiency DSA Digital Subtraction Angiography DSM Diagnostic and Statistical Manual DT Delirium Tremens DT Diphtheria Tetanus DTA Descending Thoracic Aorta DTP Diphtheria Tetanus Pertussis DTPA Diethylenetriaminepentaacetic Acid DTR Deep Tendon Reflex DU Duodenal Ulcer DUB Dysfunctional Uterine Bleeding DVD Digital Video Disc DVT Deep Vein Thrombosis DX Diagnosis dz Disease E. Coli Escherichia Coli bacteria EAA Essential Amino Acids EACA Epsilon-aminocaproic acid Eb Electron Binding Energy EBCT Electron Beam Computed Tomography EBL Estimated blood loss EBM Expressed Breast Milk EBT Electron beam tomography EBV Epstein-Barr Virus ECF Extracellular fluid ECG Electrocardiogram ECHO Echocardiogram ECMO Extracorporeal Membrane Oxygenation ECT Electroconvulsive Therapy ED Ectodermal Dysplasia ED Erectile Dysfunction EDD Estimated Date of Delivery EDH Epidural Hematoma EDM Esophageal Doppler Monitor EDTA Ethylene-diamine-tetra-acetic acid EEG Electroencephalogram EEX Electrodiagnosis EF Ejection Fraction EFAD Essential Fatty Acid Deficiency EGD Esophagogastroduodenoscopy EI Emotional Intelligence EKG Electrocardiogram ELISA Enzyme-linked Immunosorbent Assay EmBx Endometrial Biopsy EMF Endomyocardial Fibrosis EMG Electromyography EMR Electronic Medical Record EMU Early Morning Urine Sample EMV Eyes،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:41 ب.ظ

SORBITOL 5G SACHET
   

سوربیتول
   

ملین هایپر اسمتیك

SOTALOL HCL 80MG TAB
   

سوتالول
   

ضد آریتمی - بتا بلوكر

SPIRAMYCIN 500MG TAB
           

SPIRONOLACTONE 100MG TAB
   

اسپیرنولاكتون قرص 100
   

آنتاگونیست آلدسترون- دیورتیك نگهدارنده پتاسیم

SPIRONOLACTONE 25MG TAB
   

اسپیرنولاكتون قرص 25
   

آنتاگونیست آلدسترون- دیورتیك نگهدارنده پتاسیم

STREPTOMYCIN SULFATE 1 G VIAL
           

SUCRALFATE 1G TAB
           

SUCRALFATE 500MG TAB
   

سوكرالفیت قرص 500
   

پانسمان زخم گوارشی و رفلاکس

SULFACETAMIDE SODIUM 10% 10ML OPH DROP
   

سولفاستامید قطره چشمی 10%
   

آنتی بیوتیك - سولفونامیدی

SULFACETAMIDE SODIUM 20% 10ML OPH DROP
   

سولفاستامید قطره چشمی 20%
   

آنتی بیوتیك - سولفونامیدی

SULFASALAZINE 500MG TAB
   

سولفاسالازین
   

درمان بیماری التهابی روده ای

SULTAMICILIN 250MG/5ML FOR SUSP
           

SULTAMICILIN 375MG TAB
           

SULTAMICILIN 750MG TAB
           

SUMATRIPTAN 6MG/1ML AMP
           

SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB
   

سوماتریپتان قرص 100
   

ضد میگرن

SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB
   

سوماتریپتان قرص 50
   

ضد میگرن

TAMOXIFEN CITRATE 10MG TAB
   

تاموكسیفن
   

آنتی استروژن(نازایی- ضد سرطان سینه)

TAMOXIFEN CITRATE 20MG TAB
           

TAMSULOSIN 0.4MG CAP
   

تامسولوسین
   

تسهیل خروج ادرار در هایپرتروفی پروستات

TERAZOSIN 2MG TAB
   

ترازوسین قرص 2
   

پایین آورنده فشار خون- تسهیل خروج ادرار در هایپرتروفی پروستات

TERAZOSIN 5MG TAB
   

ترازوسین قرص 5
   

پایین آورنده فشار خون- تسهیل خروج ادرار در هایپرتروفی پروستات

TERBINAFINE HCL 1% 15G CREAM
   

تربینافین كرم
   

ضد قارچ

TERBINAFINE HCL 250MG TAB
   

تربینافین قرص
   

ضد قارچ

TERBUTALINE SULFATE 5MG TAB
           

TERFENADINE 60MG TAB
   

ترفنادین
   

آنتی هیستامین

TESTOSTRONE ENANTATE 100MG/1ML AMP
   

تستوسترون آمپول 100
   

آندروژن (هورمون مردانه)

TESTOSTRONE ENANTATE 250MG/1ML AMP
   

تستوسترون آمپول 250
   

آندروژن (هورمون مردانه)

TETRACAINE HCL 0.5 % 5ML OPH DROP
   

تتراكائین قطره چشمی
   

بی حس كننده موضعی چشمی

TETRACOSACTIDE ACETATE 1MG/ML AMP
   

تتراكوزكتاید
   

داروی كمكی در ارزیابی عملكرد محور هیپوفیز،آدرنال -اسپاسم

TETRACYCLINE 1% 3G OPH OINT
   

تتراسایكلین پماد چشمی
   

آنتی بیوتیك چشمی

TETRACYCLINE 250MG CAP
   

تتراسایكلین كپسول
   

آنتی بیوتیك

TETRACYCLINE 3% OINT
   

تتراسایكلین پماد جلدی
   

آنتی بیوتیك موضعی

THEOPHYLLINE 200MG RET TAB
   

تئوفیلین رتارد
   

گشادكننده مجاری تنفسی گزانتینی طولانی اثر

THEOPHYLLINE 200MG TAB
   

تئوفیلین ساده
   

گشادكننده مجاری تنفسی گزانتینی

THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP
   

تئوفیلین جی
   

گشادكننده مجاری تنفسی+گایافنرین (خلط آور)

THIETHYLPRAZINE DIMALEATE 6.5MG TAB
   

تی اتیل پرازین قرص
   

ضد تهوع و سرگیجه - فنوتیازین

THIETHYLPRAZINE DIMALEATE 6.5MG/1ML AMP
   

تی اتیل پرازین آمپول
   

ضد تهوع و سرگیجه - فنوتیازین

THIORIDAZINE HCL 100MG TAB
   

تیوریدازین قرص 100
   

ضد سایكوز - نورولپتیك فنوتیازین

THIORIDAZINE HCL 10MG TAB
   

تیوریدازین قرص 10
   

ضد سایكوز - نورولپتیك فنوتیازین

THIORIDAZINE HCL 25MG TAB
   

تیوریدازین قرص 25
   

ضد سایكوز - نورولپتیك فنوتیازین

THIOTHIXENE 5MG CAP
   

تیوتیكسین
   

ضد سایكوز - نورولپتیك تیوگزانتین

TICLOPIDINE HCL 250MG TAB
   

تیكلوپیدین
   

طولانی کردن زمان انعقاد خون - مهار كننده تجمع پلاكتی

TIMOLOL MALEATE 0.5% 5ML OPH DROP
   

تیمولول
   

ضد گلوكوم (کاهش فشار داخل چشم)

TINIDAZOLE 500MG TAB
           

TOLMETIN SODIUM 200MG TAB
   

تولمتین
   

ضد التهاب(ضد استئوآرتریت،آرتریت روماتوئید جوانان)

TOLNAFTATE 1% CREAM
   

تولنفتات كرم
   

ضد قارچ موضعی

TOLNAFTATE 1% TOP SOLUTION
   

تولنفتات محلول
   

ضد قارچ موضعی

TOPIRAMATE 100MG TAB
   

توپیرامات قرص 100
   

ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن

TOPIRAMATE 200MG TAB
   

توپیرامات قرص 200
   

ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن

TOPIRAMATE 25MG TAB
   

توپیرامات قرص 25
   

ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن

TOPIRAMATE 50MG TAB
   

توپیرامات قرص 50
   

ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن

TRAMADOL HCL 100MG TAB
   

ترامادول قرص 100
   

ضد درد اپیویید (مخدر)صناعی با اثر مركزی

TRAMADOL HCL 100MG/2ML AMP
   

ترامادول آمپول 100
   

ضد درد اپیویید (مخدر)صناعی با اثر مركزی

TRAMADOL HCL 50MG CAP
   

ترامادول كپسول 50
   

ضد درد اپیویید (مخدر)صناعی با اثر مركزی

TRAMADOL HCL 50MG TAB
   

ترامادول قرص 50
   

ضد درد اپیویید (مخدر)صناعی با اثر مركزی

TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP
   

ترامادول آمپول 50
   

ضد درد اپیویید (مخدر)صناعی با اثر مركزی

TRAMADOL HCL SR 100MG TAB
           

TRANEXAMIC ACID 250 CAP
   

ترانگزامیك اسید كپسول
   

بندآورنده خون - ضد فیبرینولایزین

TRANEXAMIC ACID 500MG/5ML AMP
   

ترانگزامیك اسید آمپول
   

بندآورنده خون - ضد فیبرینولایزین

TRAZODONE HCL 50MG TAB
   

ترازودون
   

ضد افسردگی - ضد اضطراب - خواب آور

TRETINOIN 0.025% GEL
   

ترتینوئین ژل 0.025%
   

لایه بردار - ضد آكنه

TRETINOIN 0.05% 15G CREAM
   

ترتینوئین كرم 0.05%
   

لایه بردار - ضد آكنه

TRETINOIN 0.05% GEL
   

تریتینوئین ژل 0.05%
   

لایه بردار - ضد آكنه

TRETINOIN 0.05% SOLUTION
   

ترتینوئین محلول 0.05%
   

لایه بردار - ضد آكنه

TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 15G CREAM
   

تریامسینولون كرم
   

ضد التهاب استروئیدی - كاهنده ایمنی - کورتیکواستروئید موضعی

TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 15G OINT
   

تریامسینولون پماد
   

ضد التهاب استروئیدی - كاهنده ایمنی - کورتیکواستروئید موضعی

TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP
   

تریامسینولون آمپول
   

ضد التهاب استروئیدی - كاهنده ایمنی - کورتیکواستروئید سیستمیك

TRIAMCINOLONE N N 15G OINT
   

تریامسینولون ان ان
   

ضد التهاب استروئیدی+آنتی بوتیك+ضد قارچ

TRIAMTERENE-H TAB
   

تریامترن اچ
   

ضد فشار خون - مدر

TRIFLUOPERAZINE 1MG TAB
   

تری فلوپرازین قرص 1
   

ضد سایكوز - ضد تهوع  - فنوتیازین

TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP
   

تری فلوپرازین آمپول
   

ضداضطراب - ضد تهوع و استفراغ شدید - فنوتیازین

TRIFLUOPERAZINE 2MG TAB
   

تری فلوپرازین قرص 2
   

ضد سایكوز - ضد تهوع  - فنوتیازین

TRIFLUOPERAZINE 5MG TAB
   

تری فلوپرازین قرص 5
   

ضد سایكوز - ضد تهوع  - فنوتیازین

TRIFLURIDINE 1% 5ML OPH DROP
   

تری فلوریدین
   

ضد ویروس - چشمی

TRIHEXYPHENIDYL HCL 2MG TAB
   

تری هگزیفنیدیل
   

رفع خشكی عضلات(ناشی ار سایر داروها)- درمان پاركینسون

TRIMIPRAMINE MALEATE 100MG TAB
   

تری میپرامین قرص 100
   

ضدافسردگی - سه حلقه ای

TRIMIPRAMINE MALEATE 25MG TAB
   

تری میپرامین قرص 25
   

ضدافسردگی - سه حلقه ای

TRIMIPRAMINE MALEATE 4% ORAL DROP
   

تری میپرامین قطره
   

ضدافسردگی - سه حلقه ای

TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM
   

تریپل سولفا كرم واژینال
   

آنتی بیوتیك واژینال - سولفونامیدی

TRIPLE SULFA VAG TAB
   

تریپل سولفا قرص واژینال
   

آنتی بیوتیك واژینال - سولفونامیدی

TROPICAMIDE 0.5% 10ML OPH DROP
   

تروپیكامید قطره چشمی 0.5%
   

سیكلوپلژیك و میدریاتیك - ضد موسكارینی

TROPICAMIDE 1% 10ML OPH DROP
   

تروپیكامید قطره چشمی 1%
   

سیكلوپلژیك و میدریاتیك - ضد موسكارینی

URSODESOXYCHOLIC ACID 250MG CAP
   

اورسوبیل
   

اسید صفراوی(حل كننده سنگ صفراوی و سیروزصفراوی)

VALPROATE SODIUM 200MG TAB
   

والپروات سدیم قرص
   

ضد تشنج-اختلال دوقطبی-پیشگیری میگرن

VALPROATE SODIUM 200MG/5ML 120ML SYRUP
   

والپروات سدیم شربت
   

ضد تشنج-اختلال دوقطبی-پیشگیری میگرن

VALPROATE SODIUM 200MG/5ML 60ML SYRUP
           

VALSARTAN 160MG CAP
           

VALSARTAN 160MG TAB
   

والزارتان قرص 160
   

ضد فشار خون - نارسائی احتقانی قلب

VALSARTAN 80MG CAP
           

VALSARTAN 80MG TAB
   

والزارتان قرص 80
   

ضد فشار خون - نارسائی احتقانی قلب

VANCOMYCIN HCL 500MG VIAL
   

ونكومایسین
   

آنتی بیوتیك

VERAPAMIL HCL 40MG TAB
   

وراپامیل قرص 40
   

ضد فشار خون- ضد آریتمی -ضد آنژین صدری- سردرد کلاستر و میگرن

VERAPAMIL HCL 80MG TAB
   

وراپامیل قرص 80
   

ضد فشار خون- ضد آریتمی -ضد آنژین صدری- سردرد کلاستر و میگرن

VITAMIN A 25,000 U PEARL
   

ویتامین آ پرل 25 هزار
   

ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی

VITAMIN A 25,000 U TAB
   

ویتامیت آ قرص 25 هزار
   

ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی

VITAMIN A 250U/G 3G OPH OINT
   

ویتامین آ پماد چشمی
     

VITAMIN A 50,000 U TAB
   

ویتامین آ قرص 50 هزار
   

ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی

VITAMIN A 50,000 U/1ML AMP
           

VITAMIN A 50000U PEARL
   

ویتامین آ پرل 50 هزار
   

ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی

VITAMIN A+D 30G OINT
   

پماد آ+د
   

چرب كننده،نرم كننده موضعی

VITAMIN A+D ORAL DROP
   

قطره آ+د
   

ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی

VITAMIN B COMPLEX AMP
   

آمپول ب كمپلكس
   

ویتامین - مكمل غذایی

VITAMIN B1 100MG TAB
   

ویتامین ب 1 قرص 100
   

ویتامین - مكمل غذایی

VITAMIN B1 300MG TAB
   

ویتامین ب 1 قرص 300
   

ویتامین - مكمل غذایی

VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP
   

ویتامین ب 12 آمپول
   

ویتامین - مكمل غذایی

VITAMIN B6 100/2ML AMP
   

ویتامین ب 6 آمپول 100
   

ویتامین - مكمل غذایی

VITAMIN B6 40MG TAB
   

ویتامین ب 6 قرص
   

ویتامین - مكمل غذایی

VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 1000MG EFF TAB
   

ویتامین ث جوشان
   

ویتامین - مكمل غذایی

VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500/5ML AMP
   

ویتامین ث آمپول
   

ویتامین - مكمل غذایی

VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP
   

ویتامین د آمپول
   

ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی

VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) PEARL
   

ویتامین د پرل
   

ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی

VITAMIN E 100 IU/1ML AMP
   

ویتامین ای آمپول
   

ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی

VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 10MG/1ML AMP
   

ویتامین كا آمپول 10
   

ویتامین صناعی(برای:انعقاد-آنتی دوت وارفارین- پروتئین استخوان)

VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 1MG/0.5ML AMP
   

ویتامین كا آمپول 1
   

ویتامین صناعی(برای:انعقاد-آنتی دوت وارفارین- پروتئین استخوان)

VITAMIN K1 (PHYTOMENADOINE) 10MG TAB
   

ویتامین كا قرص
   

ویتامین صناعی(برای:انعقاد-آنتی دوت وارفارین- پروتئین استخوان)

WATER FOR INJECTION 10ML G-AMP
           

WATER FOR INJECTION 2ML G-AMP
           

WATER FOR INJECTION 3ML G-AMP
           

WATER FOR INJECTION 5ML GLASS-AMP
   

آب مقطر شیشه ای
     

WATER FOR INJECTION 5ML P-AMP
   

آب مقطر پلاستیكی
     

YOHIMBINE HCL 2MG TAB
   

یوهیمبین
   

ضد ناتوانی جنسی - افزایش فشار خون - خشکی دهان

ZIDOVUDINE 100MG CAP
           

ZIDOVUDINE 300MG CAP
           

ZIDOVUDINE 300MG TAB
           

ZINC OXIDE 20% 30G OINT
   

پماد زینك اكساید
   

محافظ و ضد عفونی كننده پوست، ضد آفتاب

ZINC SULFATE 220MG CAP
   

كپسول سولفات روی
   

مكمل غذایی
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: SORBITOL 5G SACHET سوربیتول ملین هایپر اسمتیك SOTALOL HCL 80MG TAB سوتالول ضد آریتمی - بتا بلوكر SPIRAMYCIN 500MG TAB SPIRONOLACTONE 100MG TAB اسپیرنولاكتون قرص 100 آنتاگونیست آلدسترون- دیورتیك نگهدارنده پتاسیم SPIRONOLACTONE 25MG TAB اسپیرنولاكتون قرص 25 آنتاگونیست آلدسترون- دیورتیك نگهدارنده پتاسیم STREPTOMYCIN SULFATE 1 G VIAL SUCRALFATE 1G TAB SUCRALFATE 500MG TAB سوكرالفیت قرص 500 پانسمان زخم گوارشی و رفلاکس SULFACETAMIDE SODIUM 10% 10ML OPH DROP سولفاستامید قطره چشمی 10% آنتی بیوتیك - سولفونامیدی SULFACETAMIDE SODIUM 20% 10ML OPH DROP سولفاستامید قطره چشمی 20% آنتی بیوتیك - سولفونامیدی SULFASALAZINE 500MG TAB سولفاسالازین درمان بیماری التهابی روده ای SULTAMICILIN 250MG/5ML FOR SUSP SULTAMICILIN 375MG TAB SULTAMICILIN 750MG TAB SUMATRIPTAN 6MG/1ML AMP SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB سوماتریپتان قرص 100 ضد میگرن SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB سوماتریپتان قرص 50 ضد میگرن TAMOXIFEN CITRATE 10MG TAB تاموكسیفن آنتی استروژن(نازایی- ضد سرطان سینه) TAMOXIFEN CITRATE 20MG TAB TAMSULOSIN 0.4MG CAP تامسولوسین تسهیل خروج ادرار در هایپرتروفی پروستات TERAZOSIN 2MG TAB ترازوسین قرص 2 پایین آورنده فشار خون- تسهیل خروج ادرار در هایپرتروفی پروستات TERAZOSIN 5MG TAB ترازوسین قرص 5 پایین آورنده فشار خون- تسهیل خروج ادرار در هایپرتروفی پروستات TERBINAFINE HCL 1% 15G CREAM تربینافین كرم ضد قارچ TERBINAFINE HCL 250MG TAB تربینافین قرص ضد قارچ TERBUTALINE SULFATE 5MG TAB TERFENADINE 60MG TAB ترفنادین آنتی هیستامین TESTOSTRONE ENANTATE 100MG/1ML AMP تستوسترون آمپول 100 آندروژن (هورمون مردانه) TESTOSTRONE ENANTATE 250MG/1ML AMP تستوسترون آمپول 250 آندروژن (هورمون مردانه) TETRACAINE HCL 0.5 % 5ML OPH DROP تتراكائین قطره چشمی بی حس كننده موضعی چشمی TETRACOSACTIDE ACETATE 1MG/ML AMP تتراكوزكتاید داروی كمكی در ارزیابی عملكرد محور هیپوفیز، آدرنال -اسپاسم TETRACYCLINE 1% 3G OPH OINT تتراسایكلین پماد چشمی آنتی بیوتیك چشمی TETRACYCLINE 250MG CAP تتراسایكلین كپسول آنتی بیوتیك TETRACYCLINE 3% OINT تتراسایكلین پماد جلدی آنتی بیوتیك موضعی THEOPHYLLINE 200MG RET TAB تئوفیلین رتارد گشادكننده مجاری تنفسی گزانتینی طولانی اثر THEOPHYLLINE 200MG TAB تئوفیلین ساده گشادكننده مجاری تنفسی گزانتینی THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP تئوفیلین جی گشادكننده مجاری تنفسی+گایافنرین (خلط آور) THIETHYLPRAZINE DIMALEATE 6.5MG TAB تی اتیل پرازین قرص ضد تهوع و سرگیجه - فنوتیازین THIETHYLPRAZINE DIMALEATE 6.5MG/1ML AMP تی اتیل پرازین آمپول ضد تهوع و سرگیجه - فنوتیازین THIORIDAZINE HCL 100MG TAB تیوریدازین قرص 100 ضد سایكوز - نورولپتیك فنوتیازین THIORIDAZINE HCL 10MG TAB تیوریدازین قرص 10 ضد سایكوز - نورولپتیك فنوتیازین THIORIDAZINE HCL 25MG TAB تیوریدازین قرص 25 ضد سایكوز - نورولپتیك فنوتیازین THIOTHIXENE 5MG CAP تیوتیكسین ضد سایكوز - نورولپتیك تیوگزانتین TICLOPIDINE HCL 250MG TAB تیكلوپیدین طولانی کردن زمان انعقاد خون - مهار كننده تجمع پلاكتی TIMOLOL MALEATE 0.5% 5ML OPH DROP تیمولول ضد گلوكوم (کاهش فشار داخل چشم) TINIDAZOLE 500MG TAB TOLMETIN SODIUM 200MG TAB تولمتین ضد التهاب(ضد استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید جوانان) TOLNAFTATE 1% CREAM تولنفتات كرم ضد قارچ موضعی TOLNAFTATE 1% TOP SOLUTION تولنفتات محلول ضد قارچ موضعی TOPIRAMATE 100MG TAB توپیرامات قرص 100 ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن TOPIRAMATE 200MG TAB توپیرامات قرص 200 ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن TOPIRAMATE 25MG TAB توپیرامات قرص 25 ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن TOPIRAMATE 50MG TAB توپیرامات قرص 50 ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن TRAMADOL HCL 100MG TAB ترامادول قرص 100 ضد درد اپیویید (مخدر)صناعی با اثر مركزی TRAMADOL HCL 100MG/2ML AMP ترامادول آمپول 100 ضد درد اپیویید (مخدر)صناعی با اثر مركزی TRAMADOL HCL 50MG CAP ترامادول كپسول 50 ضد درد اپیویید (مخدر)صناعی با اثر مركزی TRAMADOL HCL 50MG TAB ترامادول قرص 50 ضد درد اپیویید (مخدر)صناعی با اثر مركزی TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP ترامادول آمپول 50 ضد درد اپیویید (مخدر)صناعی با اثر مركزی TRAMADOL HCL SR 100MG TAB TRANEXAMIC ACID 250 CAP ترانگزامیك اسید كپسول بندآورنده خون - ضد فیبرینولایزین TRANEXAMIC ACID 500MG/5ML AMP ترانگزامیك اسید آمپول بندآورنده خون - ضد فیبرینولایزین TRAZODONE HCL 50MG TAB ترازودون ضد افسردگی - ضد اضطراب - خواب آور TRETINOIN 0.025% GEL ترتینوئین ژل 0.025% لایه بردار - ضد آكنه TRETINOIN 0.05% 15G CREAM ترتینوئین كرم 0.05% لایه بردار - ضد آكنه TRETINOIN 0.05% GEL تریتینوئین ژل 0.05% لایه بردار - ضد آكنه TRETINOIN 0.05% SOLUTION ترتینوئین محلول 0.05% لایه بردار - ضد آكنه TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 15G CREAM تریامسینولون كرم ضد التهاب استروئیدی - كاهنده ایمنی - کورتیکواستروئید موضعی TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 15G OINT تریامسینولون پماد ضد التهاب استروئیدی - كاهنده ایمنی - کورتیکواستروئید موضعی TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP تریامسینولون آمپول ضد التهاب استروئیدی - كاهنده ایمنی - کورتیکواستروئید سیستمیك TRIAMCINOLONE N N 15G OINT تریامسینولون ان ان ضد التهاب استروئیدی+آنتی بوتیك+ضد قارچ TRIAMTERENE-H TAB تریامترن اچ ضد فشار خون - مدر TRIFLUOPERAZINE 1MG TAB تری فلوپرازین قرص 1 ضد سایكوز - ضد تهوع - فنوتیازین TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP تری فلوپرازین آمپول ضداضطراب - ضد تهوع و استفراغ شدید - فنوتیازین TRIFLUOPERAZINE 2MG TAB تری فلوپرازین قرص 2 ضد سایكوز - ضد تهوع - فنوتیازین TRIFLUOPERAZINE 5MG TAB تری فلوپرازین قرص 5 ضد سایكوز - ضد تهوع - فنوتیازین TRIFLURIDINE 1% 5ML OPH DROP تری فلوریدین ضد ویروس - چشمی TRIHEXYPHENIDYL HCL 2MG TAB تری هگزیفنیدیل رفع خشكی عضلات(ناشی ار سایر داروها)- درمان پاركینسون TRIMIPRAMINE MALEATE 100MG TAB تری میپرامین قرص 100 ضدافسردگی - سه حلقه ای TRIMIPRAMINE MALEATE 25MG TAB تری میپرامین قرص 25 ضدافسردگی - سه حلقه ای TRIMIPRAMINE MALEATE 4% ORAL DROP تری میپرامین قطره ضدافسردگی - سه حلقه ای TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM تریپل سولفا كرم واژینال آنتی بیوتیك واژینال - سولفونامیدی TRIPLE SULFA VAG TAB تریپل سولفا قرص واژینال آنتی بیوتیك واژینال - سولفونامیدی TROPICAMIDE 0.5% 10ML OPH DROP تروپیكامید قطره چشمی 0.5% سیكلوپلژیك و میدریاتیك - ضد موسكارینی TROPICAMIDE 1% 10ML OPH DROP تروپیكامید قطره چشمی 1% سیكلوپلژیك و میدریاتیك - ضد موسكارینی URSODESOXYCHOLIC ACID 250MG CAP اورسوبیل اسید صفراوی(حل كننده سنگ صفراوی و سیروزصفراوی) VALPROATE SODIUM 200MG TAB والپروات سدیم قرص ضد تشنج-اختلال دوقطبی-پیشگیری میگرن VALPROATE SODIUM 200MG/5ML 120ML SYRUP والپروات سدیم شربت ضد تشنج-اختلال دوقطبی-پیشگیری میگرن VALPROATE SODIUM 200MG/5ML 60ML SYRUP VALSARTAN 160MG CAP VALSARTAN 160MG TAB والزارتان قرص 160 ضد فشار خون - نارسائی احتقانی قلب VALSARTAN 80MG CAP VALSARTAN 80MG TAB والزارتان قرص 80 ضد فشار خون - نارسائی احتقانی قلب VANCOMYCIN HCL 500MG VIAL ونكومایسین آنتی بیوتیك VERAPAMIL HCL 40MG TAB وراپامیل قرص 40 ضد فشار خون- ضد آریتمی -ضد آنژین صدری- سردرد کلاستر و میگرن VERAPAMIL HCL 80MG TAB وراپامیل قرص 80 ضد فشار خون- ضد آریتمی -ضد آنژین صدری- سردرد کلاستر و میگرن VITAMIN A 25، 000 U PEARL ویتامین آ پرل 25 هزار ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی VITAMIN A 25، 000 U TAB ویتامیت آ قرص 25 هزار ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی VITAMIN A 250U/G 3G OPH OINT ویتامین آ پماد چشمی VITAMIN A 50، 000 U TAB ویتامین آ قرص 50 هزار ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی VITAMIN A 50، 000 U/1ML AMP VITAMIN A 50000U PEARL ویتامین آ پرل 50 هزار ویتامین محلول در چربی - مكمل غذایی VITAMIN A+D 30G OINT پماد آ+د چرب كننده،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:40 ب.ظ

MULTIVITAMIN DROP
   

مولتی ویتامین قطره
   

مولتی ویتامین - مكمل غذایی

MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP
   

مولتی ویتامین تراپوتیك كپسول
   

مولتی ویتامین - مكمل غذایی

MULTIVITAMIN+IRON DROP
   

مولتی ویتامین + آهن قطره
   

مولتی ویتامین - مكمل غذایی

MUPIROCIN 2% 15GR OINT
   

موپیروسین پماد
   

آنتی بیوتیك

MYCOPHENOLATE MOFETIL 500MG TAB
           

NALIDIXIC ACID 500 TAB
   

نالیدیكسیك اسید قرص
   

آنتی بیوتیك

NALIDIXIC ACID 60MG/ML 120ML SUSP
   

نالیدیكسیك اسید سوسپانسیون
   

آنتی بیوتیك

NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP
   

نالوكسان
   

آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی

NALTREXONE HCL 25MG CAP
   

نالتروكسان كپسول 25
   

آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی

NALTREXONE HCL 50MG CAP
   

نالتروكسان كپسول 50
   

آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی

NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP
   

ناندرولون دكانوات
   

استروئید آنابولیك (طولانی اثر)

NANDROLONE PHENPROPIONATE 25MG/1ML AMP
   

ناندرولون فن پروپیونات
   

استروئید آنابولیك (کوتاه اثر)

NAPHAZOLINE 0.05% 10ML NASAL DROP
   

نفازولین قطره بینی 0.05%
   

ضد احتقان - تنگ كننده عروق - اگونیست آلفا

NAPHAZOLINE 0.1% 10ML OPH DROP
   

نفازولین قطره چشمی 0.1%
   

ضد احتقان - تنگ كننده عروق - اگونیست آلفا

NAPHAZOLINE ANTAZOLINE 10ML OPH DROP
   

نفازولین آنتازولین قطره چشمی
   

ضد احتقان - آنتی هیستامین

NAPROXEN 250MG TAB
   

ناپروكسن قرص 250
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

NAPROXEN 500MG SUPP
   

ناپروكسن شیاف 500
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

NAPROXEN 500MG TAB
   

ناپروكسن قرص 500
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML AMP
           

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 2.5MG/1ML AMP
           

NICLOSAMIDE 500MG TAB
   

نیكلوزاماید
   

ضد كرم

NICOTINIC ACID 100MG TAB
   

نیكوتینیك اسید(نیاسین-نیکوتینامید) قرص 100
   

ویتامین B3 -چربی خون- گشاد كننده عروق محیطی

NICOTINIC ACID 25MG TAB
   

نیكوتینیك اسید(نیاسین-نیکوتینامید) قرص 25
   

ویتامین B3 -چربی خون- گشاد كننده عروق محیطی

NIFEDIPINE 10MG PEARL
   

نیفیدیپین پرل 10
   

ضد فشار خون-آنژین-زایمان زودرس-رینود

NITROFURANTOIN 100MG TAB
   

نیتروفورانتوئین قرص
   

آنتی بیوتیك

NITROFURAZONE 0.2% 30G CREAM
   

نیتروفورازون كرم
   

آنتی بیوتیك

NITROGLYCERIN 0.4 S.L PEARL
   

نیتروگلیسرین پرل تی ان جی
   

گشاد كننده عروق - ضد آنژین

NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB
   

نیتروگلیسرین قرص 2.6
   

گشاد كننده عروق - ضد آنژین

NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB
   

نیتروگلیسرین قرص 6.4
   

گشاد كننده عروق - ضد آنژین

NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB
   

نورتریپتیلن قرص 10
   

ضد افسردگی-ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری

NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB
   

نورتریپتیلن قرص 25
   

ضد افسردگی-ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری

NYSTATIN 100,000 U/G 15G OINT
   

نیستاتین پماد
   

ضد قارچ

NYSTATIN 100,000 U/ML ORAL DROP
   

نیستاتین قطره
   

ضد قارچ-برفک دهان نوزاد

NYSTATIN 100000 U VAG TAB
   

نیستاتین قرص واژینال
   

ضد قارچ

NYSTATIN 500,000 U TAB
   

نیستاتین قرص
   

ضد قارچ

OBIDOXIME CHLORIDE 250MG/1ML AMP
           

OFLOXACIN 100MG TAB
   

اوفلوكساسین قرص 100
   

آنتی بیوتیك

OFLOXACIN 200MG FC TAB
   

اوفلوكساسین قرص 200
   

آنتی بیوتیك

OFLOXACIN 300MG FC TAB
           

OLANZAPINE 10MG TAB
           

OLANZAPINE 15MG TAB
           

OLANZAPINE 2.5MG TAB
           

OLANZAPINE 5MG TAB
   

الانزاپین قرص 5
   

ضد اسكیزوفرنیا - اختلال دو قطبی

OMEPRAZOLE 20MG CAP
   

امپرازول
   

سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن

ONDANSETRON HCL 4MG TAB
           

ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP
           

ONDANSETRON HCL 4MG/5ML SYRUP
           

OPHTHALMIC BATH OPH SOL
   

آی باس
   

شستشو دهنده چشم

ORS 27G SACHET
   

او آر اس
   

الكترولیت خوراكی(سرم خوراکی)

OXAZEPAM 10MG TAB
   

اكسازپام
   

خواب آور-ضد اضطراب

OXCARBAZEPINE 150MG TAB
           

OXCARBAZEPINE 300MG TAB
           

OXCARBAZEPINE 600MG TAB
           

OXYBUTYNIN CHLORIDE 5MG TAB
   

اكسی بوتینین
   

بی اختیاری ادرار-ضد اسپاسم-تعریق زیاد

OXYMETHOLONE 50MG TAB
   

اكسی متولون
   

استروئید آنابولیك(حجم عضلات-آنمی-پوکی استخوان)

OXYTOCIN 10U/1ML AMP
           

OXYTOCIN 5U/1ML AMP
           

PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID) 5% 120ML LOTION
           

PANCREATIN TAB
   

پانكراتین
   

آنزیمهای پانكراس(کمک هضم چربی-پروتئین-نشاسته)

PANCURONIUM BROMIDE 4MG/2ML AMP
           

PANTOPRAZOL 20MG TAB
   

پانتوپرازول قرص 20
   

سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن

PANTOPRAZOL 40MG TAB
   

پانتوپرازول قرص 40
   

سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن

PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP
   

شربت سرماخوردگی اطفال
   

ضد سرماخوردگی كودكان(حساسیت-سرفه-آبریزش بینی)

PENICILLIN 6-3-3 VIAL
   

پنی سیلین 3-3-6
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN G BENZATHINE (PEN LA) 1,200,000 U VIAL
   

پنی سیلین یك ملیون و دویست!
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN G POTASSIUM 1,000,000 U VIAL
   

پنی سیلین یك ملیون
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN G POTASSIUM 5,000,000 U VIAL
           

PENICILLIN G PROCAINE 400,000 U VIAL
           

PENICILLIN G PROCAINE 800,000 U VIAL
   

پنی سیلین 800 هزار
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN G SODIUM 5,000,000 U VIAL
   

پنی سیلین 5 ملیون
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN V BENZATHINE 200,000 U/5ML SUSP
   

پنی سیلین وی بنزاتین سوسپانسیون 200
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN V BENZATHINE 400,000 U/5ML SUSP
   

پنی سیلین وی بنزاتین سوسپانسیون 400
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN V K 250MG(400,000U)/5ML FOR SYRUP
   

پنی سیلین وی كا سوسپانسیون 250
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN V POTASSIUM 500MG (800,000 U) TAB
   

پنی سیلین وی كا سوسپانسیون 500
   

آنتی بیوتیك

PENTAZOCINE LACTATE 30MG/1ML AMP
           

PENTOXIFYLLINE 400MG TAB
   

پنتوكسی فیلین
   

بهبود دهنده جریان خون(آنمی داسی شکل-دمانس-نعوظ)

PERITONEAL DIALYSIS I 1.5% 2L SOL
           

PERITONEAL DIALYSIS II 2.5% 2L SOL
           

PERITONEAL DIALYSIS III 4.25% 2L SOL
           

PERPHENAZINE 2MG TAB
   

پرفنازین قرص 2
   

ضد سایكوز فنوتیازینی - ضد اضطراب-ضد تهوع

PERPHENAZINE 4MG TAB
   

پرفنازین قرص 4
   

ضد سایكوز فنوتیازینی - ضد اضطراب-ضد تهوع

PERPHENAZINE 5MG/1ML AMP
   

پرفنازین آمپول
   

ضد سایكوز فنوتیازینی - ضد اضطراب-ضد تهوع

PERPHENAZINE 8MG TAB
   

پرفنازین قرص 8
   

ضد سایكوز فنوتیازینی - ضد اضطراب-ضد تهوع

PHENAZOPYRIDINE HCL 100MG TAB
   

فنازوپیریدین
   

ضد سوزش مجاری اداری

PHENOBARBITAL 100MG TAB
   

فنوباربیتال قرص 100
   

ضد تشنج-خواب آور-آرامبخش

PHENOBARBITAL 15MG TAB
   

فنوباربیتال قرص 15
   

ضد تشنج-زردی کودکان(بیلی  روبین)

PHENOBARBITAL 60MG TAB
   

فنوباربیتال قرص 60
   

ضد تشنج-خواب آور-آرامبخش

PHENOBARBITAL SODIUM 200MG/1ML AMP
   

فنوباربیتال آمپول
   

ضد تشنج-خواب آور-آرامبخش

PHENOL GLYCERIN OTIC DROP
   

گلیسرین فنیكه
   

نرم كننده موم داخل گوش خارجی

PHENYLEPHRINE 10% 10ML OPH DROP
           

PHENYLEPHRINE 5% 10ML OPH DROP
   

فنیل افرین قطره چشمی 5%
   

گشاد كننده مردمك چشم - ضد احتقان-خارش و قرمزی چشم

PHENYLEPHRINE HCL 0.25% 10ML NASAL DROP
   

فنیل افرین قطره بینی 0.25%
   

ضد گرفتگی بینی

PHENYLEPHRINE HCL 0.5% 10ML NASAL DROP
   

فنیل افرین قطره بینی 0.5%
   

ضد گرفتگی بینی

PHENYTOIN COMPOUND TAB
   

فنی توئین كامپاند
   

ضد تشنج(فنی تودین+فنوباربیتال)

PHENYTOIN SODIUM 1% 30G CREAM
   

فنی توئین كرم
   

التیام دهنده زخم بستر

PHENYTOIN SODIUM 100MG CAP
   

فنی توئین كپسول
   

ضد تشنج-دردهای اعصاب صورت

PHENYTOIN SODIUM 250MG/5ML AMP
   

فنی توئین آمپول
   

ضد تشنج - ضد آریتمی

PILOCARPINE 1% 10ML OPH DROP
   

پیلوكارپین قطره 1%
   

ضد گلوكوم - تنگ كننده مردمك چشم

PILOCARPINE 2% 10ML OPH DROP
   

پیلوكارپین قطره 2%
   

ضد گلوكوم - تنگ كننده مردمك چشم

PILOCARPINE 4% 10ML OPH DROP
           

PIOGLITAZONE 15MG TAB
   

پیوگلی تازون قرص 15
   

آنتی دیابت

PIOGLITAZONE 30MG TAB
   

پیوگلی تازون قرص 30
   

آنتی دیابت

PIPERACILLIN SODIUM 2 G VIAL
           

PIPERACILLIN-T 2.25 MG VIAL
           

PIPERACILLIN-T 3.375 MG VIAL
           

PIPERAZINE CITRATE 583.5MG/5ML SYRUP
   

پی پرازین شربت
   

ضد كرم

PIPERAZINE PHOSPHATE 500MG TAB
           

PIRACETAM 0.333G/ML SYRUP
   

پیراستام شربت
   

محرك مغزی

PIRACETAM 800MG TAB
   

پیراستام قرص
   

محرك مغزی

PIROXICAM 0.5% GEL
   

پیروكسیكام ژل
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد درد

PIROXICAM 10MG CAP
   

پیروكسیكام كپسول
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

PIROXICAM 20MG SUPP
           

PIROXICAM 20MG/1ML AMP
   

پیروكسیكام آمپول
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد درد

POLY VINYL ALCHOHOL 14MG/ML OPH DROP
   

پلی وینیل الكل
   

خشکی چشم

POTASSIUM CHLORIDE 15% 50ML P-BAG INF
           

POTASSIUM PARA AMINOBENZOIC ACID 500MG TAB
           

POVIDONE IODINE 10% 80G VAG GEL
   

بتادین ‍ژل واژینال
   

ضد عفونی كننده موضعی(ضد باکتری ویروس قارچ انگل)

POVIDONE IODINE 10% OINT
           

PRAZOSIN 1MG TAB
   

پرازوسین قرص 1
   

پایین آورنده فشار خون - تسهیل خروج ادرار در بزرگی پروستات

PRAZOSIN 5MG TAB
   

پرازوسین قرص 5
   

پایین آورنده فشار خون - آنتاگونیست آلفا

PREDNISOLONE 5MG TAB
   

پردنیزولون قرص 5
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

PREDNISOLONE ACETATE 1% OPH DROP
   

پردنیزولون قطره چشمی
   

ضد التهاب استروئیدی

PREDNISOLONE FORT 50MG TAB
   

پردنیزولون فورت
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

PRIMAQUINE PHOSPHATE 15MG TAB
           

PROGESTERONE 200MG VAG SUPP
   

پروژسترون شیاف 200
   

پروژستین(هورمون زنانه)

PROGESTERONE 25MG/1ML AMP
   

پروژسترون آمپول 25
   

پروژستین(هورمون زنانه)

PROGESTERONE 400MG SUPP
   

پروژسترون شیاف 400
   

پروژستین(هورمون زنانه)

PROGESTERONE 50MG/1ML AMP
   

پروژسترون آمپول 50
   

پروژستین(هورمون زنانه)

PROMETHAZINE 113MG/100ML 60ML SYRUP
   

پرومتازین شربت
   

آنتی هیستامین-ضد تهوع-آرامبخش

PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP
   

پرومتازین آمپول
   

آنتی هیستامین-ضد تهوع-آرامبخش

PROMETHAZINE HCL 25MG TAB
   

پرومتازین قرص
   

آنتی هیستامین-ضد تهوع-آرامبخش

PROPAFENONE HCL 150MG TAB
           

PROPAFENONE HCL 300MG TAB
           

PROPANTHELINE BROMIDE 15MG TAB
   

پروپانتلین
   

ضد اسپاسم - بی اختیاری ادرار- تعریق زیاد

PROPRANOLOL HCL 10MG TAB
   

پروپرانولول قرص 10
   

ضد فشار خون-پیشگیری میگرن-آریتمی-لرزش

PROPRANOLOL HCL 1MG/1ML AMP
           

PROPRANOLOL HCL 20MG TAB
           

PROPRANOLOL HCL 40MG TAB
   

پروپرانولول قرص 40
   

ضد فشار خون-پیشگیری میگرن-آریتمی-لرزش

PROPYLTHIOURACIL 50MG TAB
   

پروپیل تیو اوراسیل
   

ضد پركاری تیروئید

PSEUDOEPHEDRINE 30MG TAB
   

سودوافدرین قرص
   

ضد گرفتگی بینی،گوش

PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP
   

سودوافدرین شربت
   

ضد گرفتگی بینی،گوش

PYRAZINAMIDE 500MG TAB
           

PYRVINIUM PAMOATE 50MG TAB
           

PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP
   

پیروینیوم پاموات شربت
   

ضد كرم

QUINIDINE SULFATE 200MG TAB
           

RALOXIFENE 60MG TAB
   

رالوكسیفن
   

ضد پوكی استخوان-کاهش خطر سرطان سینه

RANITIDINE 150MG TAB
   

رانیتیدین قرص
   

کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2

RANITIDINE 50MG/2ML AMP
   

رانیتیدین آمپول
   

کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2

RIFAMPICIN 150MG CAP
   

ریفامپین كپسول 150
   

آنتی بیوتیك

RIFAMPICIN 153MG/ML DROP ORAL
           

RIFAMPICIN 300MG CAP
           

RINGER LACTATE 0.5L INF P-BOTTLE
   

سرم رینگر لاكتات
   

الكترولیت تزریقی(آب سدیم کلسیم پتاسیم کلر لاکتات)

RINGERS 0.5L INF P-BAG
   

سرم رینگر
   

الكترولیت تزریقی(آب سدیم کلسیم پتاسیم کلر بیکربنات)

RINGERS 0.5L INF P-BOTTLE
           

RINGERS 1L INF P-BAG
           

RINGERS 1L INF P-BOTTLE
           

RINGERS 250ML INF P-BOTTLE
           

RISPERIDONE 1MG TAB
   

ریسپریدون قرص 1
   

ضد سایكوز - اختلال دو قطبی - اوتیسم کودکان

RISPERIDONE 2MG TAB
   

ریسپریدون قرص 2
   

ضد سایكوز - اختلال دو قطبی - اوتیسم کودکان

RISPERIDONE 3MG TAB
           

RISPERIDONE 4MG TAB
           

RIVASTIGMINE 1.5MG CAP
   

ریواستیگمین كپسول 1.5
   

ضد آلزایمر - ضد دمانس

ROPINIROLE 1MG FC TAB
           

ROPINIROLE 5MG FC TAB
           

SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200DOSE SPRAY
   

سالبوتامول اسپری
   

گشادكننده مجاری تنفسی(آسم)

SALBUTAMOL SULFATE 2MG TAB
           

SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP
   

سالبوتامول شربت
   

گشادكننده مجاری تنفسی(آسم-سرفه)

SALMETROL XINAFOATE 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER
   

سالمترول
   

گشادكننده مجاری تنفسی(آسم)

SELEGILINE HCL 5MG TAB
   

سلژیلین
   

ضد پاركینسون -ضد افسردگی- دمانس

SERTRALIN HCL 100MG CAP
   

سرترالین كپسول 100
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

SERTRALIN HCL 100MG TAB
   

سرترالین قرص 100
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

SERTRALIN HCL 25MG TAB
           

SERTRALIN HCL 50MG CAP
   

سرترالین كپسول 50
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

SERTRALIN HCL 50MG TAB
   

سرترالین قرص 50
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB
   

سیلدینافیل قرص 100
   

درمان اختلال نعوظ

SILDENAFIL CITRATE 25MG TAB
           

SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB
   

سیلدینافیل قرص 50
   

درمان اختلال نعوظ

SILVER SULFADIAZINE 10MG/G 500G CREAM
           

SILVER SULFADIAZINE 10MG/G 50G CREAM
   

سیلور سولفادیازین
   

آنتی بیوتیك

SIMPLE EYE 3G OPH OINT
   

پماد ساده چشمی
   

خشکی چشم

SIMVASTATIN 10MG TAB
           

SIMVASTATIN 20MG TAB
   

سیمواستاتین
   

ضد چربی - كاهنده كلسترول

SODIUM BICARBONATE 7.5% 50ML VIAL
           

SODIUM CHLORIDE 0.45% 0.5L INF P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 0.45% 0.5L INF P-BOTTLE
           

SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BOTTLE
           

SODIUM CHLORIDE 0.45% 250ML INF P-BOTTLE
           

SODIUM CHLORIDE 0.65% 20ML NASAL DROP
   

قطره كلرور سدیم بینی
   

شستشو دهنده بینی

SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE
   

سرم نمكی تزریقی 0.5 لیتر
   

الكترولیت

SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BOTTLE
   

سرم نمكی تزریقی 1 لیتر
   

الكترولیت

SODIUM CHLORIDE 0.9% 250ML INF P-BOTTLE
           

SODIUM CHLORIDE 0.9% 2L IRRIGATION P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT
   

سرم نمكی شستشو 0.5 لیتر
   

شستشو دهنده

SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT
   

سرم نمكی شستشو 1 لیتر
   

شستشو دهنده

SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 3L P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 5% 10ML OPH DROP
           

SODIUM CHLORIDE 5% 5GR OPH OINT
   

كلرور سدیم پماد چشمی
   

پماد چشمی هایپر اسمولار

SODIUM FLUORIDE 0.2% MOUTH WASH
           

SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE 454 G POW FOR SUSP
    
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: MULTIVITAMIN DROP مولتی ویتامین قطره مولتی ویتامین - مكمل غذایی MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP مولتی ویتامین تراپوتیك كپسول مولتی ویتامین - مكمل غذایی MULTIVITAMIN+IRON DROP مولتی ویتامین + آهن قطره مولتی ویتامین - مكمل غذایی MUPIROCIN 2% 15GR OINT موپیروسین پماد آنتی بیوتیك MYCOPHENOLATE MOFETIL 500MG TAB NALIDIXIC ACID 500 TAB نالیدیكسیك اسید قرص آنتی بیوتیك NALIDIXIC ACID 60MG/ML 120ML SUSP نالیدیكسیك اسید سوسپانسیون آنتی بیوتیك NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP نالوكسان آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی NALTREXONE HCL 25MG CAP نالتروكسان كپسول 25 آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی NALTREXONE HCL 50MG CAP نالتروكسان كپسول 50 آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP ناندرولون دكانوات استروئید آنابولیك (طولانی اثر) NANDROLONE PHENPROPIONATE 25MG/1ML AMP ناندرولون فن پروپیونات استروئید آنابولیك (کوتاه اثر) NAPHAZOLINE 0.05% 10ML NASAL DROP نفازولین قطره بینی 0.05% ضد احتقان - تنگ كننده عروق - اگونیست آلفا NAPHAZOLINE 0.1% 10ML OPH DROP نفازولین قطره چشمی 0.1% ضد احتقان - تنگ كننده عروق - اگونیست آلفا NAPHAZOLINE ANTAZOLINE 10ML OPH DROP نفازولین آنتازولین قطره چشمی ضد احتقان - آنتی هیستامین NAPROXEN 250MG TAB ناپروكسن قرص 250 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد NAPROXEN 500MG SUPP ناپروكسن شیاف 500 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد NAPROXEN 500MG TAB ناپروكسن قرص 500 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML AMP NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 2.5MG/1ML AMP NICLOSAMIDE 500MG TAB نیكلوزاماید ضد كرم NICOTINIC ACID 100MG TAB نیكوتینیك اسید(نیاسین-نیکوتینامید) قرص 100 ویتامین B3 -چربی خون- گشاد كننده عروق محیطی NICOTINIC ACID 25MG TAB نیكوتینیك اسید(نیاسین-نیکوتینامید) قرص 25 ویتامین B3 -چربی خون- گشاد كننده عروق محیطی NIFEDIPINE 10MG PEARL نیفیدیپین پرل 10 ضد فشار خون-آنژین-زایمان زودرس-رینود NITROFURANTOIN 100MG TAB نیتروفورانتوئین قرص آنتی بیوتیك NITROFURAZONE 0.2% 30G CREAM نیتروفورازون كرم آنتی بیوتیك NITROGLYCERIN 0.4 S.L PEARL نیتروگلیسرین پرل تی ان جی گشاد كننده عروق - ضد آنژین NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB نیتروگلیسرین قرص 2.6 گشاد كننده عروق - ضد آنژین NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB نیتروگلیسرین قرص 6.4 گشاد كننده عروق - ضد آنژین NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB نورتریپتیلن قرص 10 ضد افسردگی-ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB نورتریپتیلن قرص 25 ضد افسردگی-ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری NYSTATIN 100، 000 U/G 15G OINT نیستاتین پماد ضد قارچ NYSTATIN 100، 000 U/ML ORAL DROP نیستاتین قطره ضد قارچ-برفک دهان نوزاد NYSTATIN 100000 U VAG TAB نیستاتین قرص واژینال ضد قارچ NYSTATIN 500، 000 U TAB نیستاتین قرص ضد قارچ OBIDOXIME CHLORIDE 250MG/1ML AMP OFLOXACIN 100MG TAB اوفلوكساسین قرص 100 آنتی بیوتیك OFLOXACIN 200MG FC TAB اوفلوكساسین قرص 200 آنتی بیوتیك OFLOXACIN 300MG FC TAB OLANZAPINE 10MG TAB OLANZAPINE 15MG TAB OLANZAPINE 2.5MG TAB OLANZAPINE 5MG TAB الانزاپین قرص 5 ضد اسكیزوفرنیا - اختلال دو قطبی OMEPRAZOLE 20MG CAP امپرازول سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن ONDANSETRON HCL 4MG TAB ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP ONDANSETRON HCL 4MG/5ML SYRUP OPHTHALMIC BATH OPH SOL آی باس شستشو دهنده چشم ORS 27G SACHET او آر اس الكترولیت خوراكی(سرم خوراکی) OXAZEPAM 10MG TAB اكسازپام خواب آور-ضد اضطراب OXCARBAZEPINE 150MG TAB OXCARBAZEPINE 300MG TAB OXCARBAZEPINE 600MG TAB OXYBUTYNIN CHLORIDE 5MG TAB اكسی بوتینین بی اختیاری ادرار-ضد اسپاسم-تعریق زیاد OXYMETHOLONE 50MG TAB اكسی متولون استروئید آنابولیك(حجم عضلات-آنمی-پوکی استخوان) OXYTOCIN 10U/1ML AMP OXYTOCIN 5U/1ML AMP PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID) 5% 120ML LOTION PANCREATIN TAB پانكراتین آنزیمهای پانكراس(کمک هضم چربی-پروتئین-نشاسته) PANCURONIUM BROMIDE 4MG/2ML AMP PANTOPRAZOL 20MG TAB پانتوپرازول قرص 20 سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن PANTOPRAZOL 40MG TAB پانتوپرازول قرص 40 سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP شربت سرماخوردگی اطفال ضد سرماخوردگی كودكان(حساسیت-سرفه-آبریزش بینی) PENICILLIN 6-3-3 VIAL پنی سیلین 3-3-6 آنتی بیوتیك PENICILLIN G BENZATHINE (PEN LA) 1، 200، 000 U VIAL پنی سیلین یك ملیون و دویست! آنتی بیوتیك PENICILLIN G POTASSIUM 1، 000،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:40 ب.ظ

MULTIVITAMIN DROP
   

مولتی ویتامین قطره
   

مولتی ویتامین - مكمل غذایی

MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP
   

مولتی ویتامین تراپوتیك كپسول
   

مولتی ویتامین - مكمل غذایی

MULTIVITAMIN+IRON DROP
   

مولتی ویتامین + آهن قطره
   

مولتی ویتامین - مكمل غذایی

MUPIROCIN 2% 15GR OINT
   

موپیروسین پماد
   

آنتی بیوتیك

MYCOPHENOLATE MOFETIL 500MG TAB
           

NALIDIXIC ACID 500 TAB
   

نالیدیكسیك اسید قرص
   

آنتی بیوتیك

NALIDIXIC ACID 60MG/ML 120ML SUSP
   

نالیدیكسیك اسید سوسپانسیون
   

آنتی بیوتیك

NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP
   

نالوكسان
   

آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی

NALTREXONE HCL 25MG CAP
   

نالتروكسان كپسول 25
   

آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی

NALTREXONE HCL 50MG CAP
   

نالتروكسان كپسول 50
   

آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی

NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP
   

ناندرولون دكانوات
   

استروئید آنابولیك (طولانی اثر)

NANDROLONE PHENPROPIONATE 25MG/1ML AMP
   

ناندرولون فن پروپیونات
   

استروئید آنابولیك (کوتاه اثر)

NAPHAZOLINE 0.05% 10ML NASAL DROP
   

نفازولین قطره بینی 0.05%
   

ضد احتقان - تنگ كننده عروق - اگونیست آلفا

NAPHAZOLINE 0.1% 10ML OPH DROP
   

نفازولین قطره چشمی 0.1%
   

ضد احتقان - تنگ كننده عروق - اگونیست آلفا

NAPHAZOLINE ANTAZOLINE 10ML OPH DROP
   

نفازولین آنتازولین قطره چشمی
   

ضد احتقان - آنتی هیستامین

NAPROXEN 250MG TAB
   

ناپروكسن قرص 250
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

NAPROXEN 500MG SUPP
   

ناپروكسن شیاف 500
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

NAPROXEN 500MG TAB
   

ناپروكسن قرص 500
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML AMP
           

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 2.5MG/1ML AMP
           

NICLOSAMIDE 500MG TAB
   

نیكلوزاماید
   

ضد كرم

NICOTINIC ACID 100MG TAB
   

نیكوتینیك اسید(نیاسین-نیکوتینامید) قرص 100
   

ویتامین B3 -چربی خون- گشاد كننده عروق محیطی

NICOTINIC ACID 25MG TAB
   

نیكوتینیك اسید(نیاسین-نیکوتینامید) قرص 25
   

ویتامین B3 -چربی خون- گشاد كننده عروق محیطی

NIFEDIPINE 10MG PEARL
   

نیفیدیپین پرل 10
   

ضد فشار خون-آنژین-زایمان زودرس-رینود

NITROFURANTOIN 100MG TAB
   

نیتروفورانتوئین قرص
   

آنتی بیوتیك

NITROFURAZONE 0.2% 30G CREAM
   

نیتروفورازون كرم
   

آنتی بیوتیك

NITROGLYCERIN 0.4 S.L PEARL
   

نیتروگلیسرین پرل تی ان جی
   

گشاد كننده عروق - ضد آنژین

NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB
   

نیتروگلیسرین قرص 2.6
   

گشاد كننده عروق - ضد آنژین

NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB
   

نیتروگلیسرین قرص 6.4
   

گشاد كننده عروق - ضد آنژین

NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB
   

نورتریپتیلن قرص 10
   

ضد افسردگی-ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری

NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB
   

نورتریپتیلن قرص 25
   

ضد افسردگی-ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری

NYSTATIN 100,000 U/G 15G OINT
   

نیستاتین پماد
   

ضد قارچ

NYSTATIN 100,000 U/ML ORAL DROP
   

نیستاتین قطره
   

ضد قارچ-برفک دهان نوزاد

NYSTATIN 100000 U VAG TAB
   

نیستاتین قرص واژینال
   

ضد قارچ

NYSTATIN 500,000 U TAB
   

نیستاتین قرص
   

ضد قارچ

OBIDOXIME CHLORIDE 250MG/1ML AMP
           

OFLOXACIN 100MG TAB
   

اوفلوكساسین قرص 100
   

آنتی بیوتیك

OFLOXACIN 200MG FC TAB
   

اوفلوكساسین قرص 200
   

آنتی بیوتیك

OFLOXACIN 300MG FC TAB
           

OLANZAPINE 10MG TAB
           

OLANZAPINE 15MG TAB
           

OLANZAPINE 2.5MG TAB
           

OLANZAPINE 5MG TAB
   

الانزاپین قرص 5
   

ضد اسكیزوفرنیا - اختلال دو قطبی

OMEPRAZOLE 20MG CAP
   

امپرازول
   

سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن

ONDANSETRON HCL 4MG TAB
           

ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP
           

ONDANSETRON HCL 4MG/5ML SYRUP
           

OPHTHALMIC BATH OPH SOL
   

آی باس
   

شستشو دهنده چشم

ORS 27G SACHET
   

او آر اس
   

الكترولیت خوراكی(سرم خوراکی)

OXAZEPAM 10MG TAB
   

اكسازپام
   

خواب آور-ضد اضطراب

OXCARBAZEPINE 150MG TAB
           

OXCARBAZEPINE 300MG TAB
           

OXCARBAZEPINE 600MG TAB
           

OXYBUTYNIN CHLORIDE 5MG TAB
   

اكسی بوتینین
   

بی اختیاری ادرار-ضد اسپاسم-تعریق زیاد

OXYMETHOLONE 50MG TAB
   

اكسی متولون
   

استروئید آنابولیك(حجم عضلات-آنمی-پوکی استخوان)

OXYTOCIN 10U/1ML AMP
           

OXYTOCIN 5U/1ML AMP
           

PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID) 5% 120ML LOTION
           

PANCREATIN TAB
   

پانكراتین
   

آنزیمهای پانكراس(کمک هضم چربی-پروتئین-نشاسته)

PANCURONIUM BROMIDE 4MG/2ML AMP
           

PANTOPRAZOL 20MG TAB
   

پانتوپرازول قرص 20
   

سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن

PANTOPRAZOL 40MG TAB
   

پانتوپرازول قرص 40
   

سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن

PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP
   

شربت سرماخوردگی اطفال
   

ضد سرماخوردگی كودكان(حساسیت-سرفه-آبریزش بینی)

PENICILLIN 6-3-3 VIAL
   

پنی سیلین 3-3-6
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN G BENZATHINE (PEN LA) 1,200,000 U VIAL
   

پنی سیلین یك ملیون و دویست!
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN G POTASSIUM 1,000,000 U VIAL
   

پنی سیلین یك ملیون
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN G POTASSIUM 5,000,000 U VIAL
           

PENICILLIN G PROCAINE 400,000 U VIAL
           

PENICILLIN G PROCAINE 800,000 U VIAL
   

پنی سیلین 800 هزار
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN G SODIUM 5,000,000 U VIAL
   

پنی سیلین 5 ملیون
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN V BENZATHINE 200,000 U/5ML SUSP
   

پنی سیلین وی بنزاتین سوسپانسیون 200
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN V BENZATHINE 400,000 U/5ML SUSP
   

پنی سیلین وی بنزاتین سوسپانسیون 400
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN V K 250MG(400,000U)/5ML FOR SYRUP
   

پنی سیلین وی كا سوسپانسیون 250
   

آنتی بیوتیك

PENICILLIN V POTASSIUM 500MG (800,000 U) TAB
   

پنی سیلین وی كا سوسپانسیون 500
   

آنتی بیوتیك

PENTAZOCINE LACTATE 30MG/1ML AMP
           

PENTOXIFYLLINE 400MG TAB
   

پنتوكسی فیلین
   

بهبود دهنده جریان خون(آنمی داسی شکل-دمانس-نعوظ)

PERITONEAL DIALYSIS I 1.5% 2L SOL
           

PERITONEAL DIALYSIS II 2.5% 2L SOL
           

PERITONEAL DIALYSIS III 4.25% 2L SOL
           

PERPHENAZINE 2MG TAB
   

پرفنازین قرص 2
   

ضد سایكوز فنوتیازینی - ضد اضطراب-ضد تهوع

PERPHENAZINE 4MG TAB
   

پرفنازین قرص 4
   

ضد سایكوز فنوتیازینی - ضد اضطراب-ضد تهوع

PERPHENAZINE 5MG/1ML AMP
   

پرفنازین آمپول
   

ضد سایكوز فنوتیازینی - ضد اضطراب-ضد تهوع

PERPHENAZINE 8MG TAB
   

پرفنازین قرص 8
   

ضد سایكوز فنوتیازینی - ضد اضطراب-ضد تهوع

PHENAZOPYRIDINE HCL 100MG TAB
   

فنازوپیریدین
   

ضد سوزش مجاری اداری

PHENOBARBITAL 100MG TAB
   

فنوباربیتال قرص 100
   

ضد تشنج-خواب آور-آرامبخش

PHENOBARBITAL 15MG TAB
   

فنوباربیتال قرص 15
   

ضد تشنج-زردی کودکان(بیلی  روبین)

PHENOBARBITAL 60MG TAB
   

فنوباربیتال قرص 60
   

ضد تشنج-خواب آور-آرامبخش

PHENOBARBITAL SODIUM 200MG/1ML AMP
   

فنوباربیتال آمپول
   

ضد تشنج-خواب آور-آرامبخش

PHENOL GLYCERIN OTIC DROP
   

گلیسرین فنیكه
   

نرم كننده موم داخل گوش خارجی

PHENYLEPHRINE 10% 10ML OPH DROP
           

PHENYLEPHRINE 5% 10ML OPH DROP
   

فنیل افرین قطره چشمی 5%
   

گشاد كننده مردمك چشم - ضد احتقان-خارش و قرمزی چشم

PHENYLEPHRINE HCL 0.25% 10ML NASAL DROP
   

فنیل افرین قطره بینی 0.25%
   

ضد گرفتگی بینی

PHENYLEPHRINE HCL 0.5% 10ML NASAL DROP
   

فنیل افرین قطره بینی 0.5%
   

ضد گرفتگی بینی

PHENYTOIN COMPOUND TAB
   

فنی توئین كامپاند
   

ضد تشنج(فنی تودین+فنوباربیتال)

PHENYTOIN SODIUM 1% 30G CREAM
   

فنی توئین كرم
   

التیام دهنده زخم بستر

PHENYTOIN SODIUM 100MG CAP
   

فنی توئین كپسول
   

ضد تشنج-دردهای اعصاب صورت

PHENYTOIN SODIUM 250MG/5ML AMP
   

فنی توئین آمپول
   

ضد تشنج - ضد آریتمی

PILOCARPINE 1% 10ML OPH DROP
   

پیلوكارپین قطره 1%
   

ضد گلوكوم - تنگ كننده مردمك چشم

PILOCARPINE 2% 10ML OPH DROP
   

پیلوكارپین قطره 2%
   

ضد گلوكوم - تنگ كننده مردمك چشم

PILOCARPINE 4% 10ML OPH DROP
           

PIOGLITAZONE 15MG TAB
   

پیوگلی تازون قرص 15
   

آنتی دیابت

PIOGLITAZONE 30MG TAB
   

پیوگلی تازون قرص 30
   

آنتی دیابت

PIPERACILLIN SODIUM 2 G VIAL
           

PIPERACILLIN-T 2.25 MG VIAL
           

PIPERACILLIN-T 3.375 MG VIAL
           

PIPERAZINE CITRATE 583.5MG/5ML SYRUP
   

پی پرازین شربت
   

ضد كرم

PIPERAZINE PHOSPHATE 500MG TAB
           

PIRACETAM 0.333G/ML SYRUP
   

پیراستام شربت
   

محرك مغزی

PIRACETAM 800MG TAB
   

پیراستام قرص
   

محرك مغزی

PIROXICAM 0.5% GEL
   

پیروكسیكام ژل
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد درد

PIROXICAM 10MG CAP
   

پیروكسیكام كپسول
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

PIROXICAM 20MG SUPP
           

PIROXICAM 20MG/1ML AMP
   

پیروكسیكام آمپول
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد درد

POLY VINYL ALCHOHOL 14MG/ML OPH DROP
   

پلی وینیل الكل
   

خشکی چشم

POTASSIUM CHLORIDE 15% 50ML P-BAG INF
           

POTASSIUM PARA AMINOBENZOIC ACID 500MG TAB
           

POVIDONE IODINE 10% 80G VAG GEL
   

بتادین ‍ژل واژینال
   

ضد عفونی كننده موضعی(ضد باکتری ویروس قارچ انگل)

POVIDONE IODINE 10% OINT
           

PRAZOSIN 1MG TAB
   

پرازوسین قرص 1
   

پایین آورنده فشار خون - تسهیل خروج ادرار در بزرگی پروستات

PRAZOSIN 5MG TAB
   

پرازوسین قرص 5
   

پایین آورنده فشار خون - آنتاگونیست آلفا

PREDNISOLONE 5MG TAB
   

پردنیزولون قرص 5
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

PREDNISOLONE ACETATE 1% OPH DROP
   

پردنیزولون قطره چشمی
   

ضد التهاب استروئیدی

PREDNISOLONE FORT 50MG TAB
   

پردنیزولون فورت
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

PRIMAQUINE PHOSPHATE 15MG TAB
           

PROGESTERONE 200MG VAG SUPP
   

پروژسترون شیاف 200
   

پروژستین(هورمون زنانه)

PROGESTERONE 25MG/1ML AMP
   

پروژسترون آمپول 25
   

پروژستین(هورمون زنانه)

PROGESTERONE 400MG SUPP
   

پروژسترون شیاف 400
   

پروژستین(هورمون زنانه)

PROGESTERONE 50MG/1ML AMP
   

پروژسترون آمپول 50
   

پروژستین(هورمون زنانه)

PROMETHAZINE 113MG/100ML 60ML SYRUP
   

پرومتازین شربت
   

آنتی هیستامین-ضد تهوع-آرامبخش

PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP
   

پرومتازین آمپول
   

آنتی هیستامین-ضد تهوع-آرامبخش

PROMETHAZINE HCL 25MG TAB
   

پرومتازین قرص
   

آنتی هیستامین-ضد تهوع-آرامبخش

PROPAFENONE HCL 150MG TAB
           

PROPAFENONE HCL 300MG TAB
           

PROPANTHELINE BROMIDE 15MG TAB
   

پروپانتلین
   

ضد اسپاسم - بی اختیاری ادرار- تعریق زیاد

PROPRANOLOL HCL 10MG TAB
   

پروپرانولول قرص 10
   

ضد فشار خون-پیشگیری میگرن-آریتمی-لرزش

PROPRANOLOL HCL 1MG/1ML AMP
           

PROPRANOLOL HCL 20MG TAB
           

PROPRANOLOL HCL 40MG TAB
   

پروپرانولول قرص 40
   

ضد فشار خون-پیشگیری میگرن-آریتمی-لرزش

PROPYLTHIOURACIL 50MG TAB
   

پروپیل تیو اوراسیل
   

ضد پركاری تیروئید

PSEUDOEPHEDRINE 30MG TAB
   

سودوافدرین قرص
   

ضد گرفتگی بینی،گوش

PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP
   

سودوافدرین شربت
   

ضد گرفتگی بینی،گوش

PYRAZINAMIDE 500MG TAB
           

PYRVINIUM PAMOATE 50MG TAB
           

PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP
   

پیروینیوم پاموات شربت
   

ضد كرم

QUINIDINE SULFATE 200MG TAB
           

RALOXIFENE 60MG TAB
   

رالوكسیفن
   

ضد پوكی استخوان-کاهش خطر سرطان سینه

RANITIDINE 150MG TAB
   

رانیتیدین قرص
   

کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2

RANITIDINE 50MG/2ML AMP
   

رانیتیدین آمپول
   

کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2

RIFAMPICIN 150MG CAP
   

ریفامپین كپسول 150
   

آنتی بیوتیك

RIFAMPICIN 153MG/ML DROP ORAL
           

RIFAMPICIN 300MG CAP
           

RINGER LACTATE 0.5L INF P-BOTTLE
   

سرم رینگر لاكتات
   

الكترولیت تزریقی(آب سدیم کلسیم پتاسیم کلر لاکتات)

RINGERS 0.5L INF P-BAG
   

سرم رینگر
   

الكترولیت تزریقی(آب سدیم کلسیم پتاسیم کلر بیکربنات)

RINGERS 0.5L INF P-BOTTLE
           

RINGERS 1L INF P-BAG
           

RINGERS 1L INF P-BOTTLE
           

RINGERS 250ML INF P-BOTTLE
           

RISPERIDONE 1MG TAB
   

ریسپریدون قرص 1
   

ضد سایكوز - اختلال دو قطبی - اوتیسم کودکان

RISPERIDONE 2MG TAB
   

ریسپریدون قرص 2
   

ضد سایكوز - اختلال دو قطبی - اوتیسم کودکان

RISPERIDONE 3MG TAB
           

RISPERIDONE 4MG TAB
           

RIVASTIGMINE 1.5MG CAP
   

ریواستیگمین كپسول 1.5
   

ضد آلزایمر - ضد دمانس

ROPINIROLE 1MG FC TAB
           

ROPINIROLE 5MG FC TAB
           

SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200DOSE SPRAY
   

سالبوتامول اسپری
   

گشادكننده مجاری تنفسی(آسم)

SALBUTAMOL SULFATE 2MG TAB
           

SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP
   

سالبوتامول شربت
   

گشادكننده مجاری تنفسی(آسم-سرفه)

SALMETROL XINAFOATE 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER
   

سالمترول
   

گشادكننده مجاری تنفسی(آسم)

SELEGILINE HCL 5MG TAB
   

سلژیلین
   

ضد پاركینسون -ضد افسردگی- دمانس

SERTRALIN HCL 100MG CAP
   

سرترالین كپسول 100
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

SERTRALIN HCL 100MG TAB
   

سرترالین قرص 100
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

SERTRALIN HCL 25MG TAB
           

SERTRALIN HCL 50MG CAP
   

سرترالین كپسول 50
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

SERTRALIN HCL 50MG TAB
   

سرترالین قرص 50
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB
   

سیلدینافیل قرص 100
   

درمان اختلال نعوظ

SILDENAFIL CITRATE 25MG TAB
           

SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB
   

سیلدینافیل قرص 50
   

درمان اختلال نعوظ

SILVER SULFADIAZINE 10MG/G 500G CREAM
           

SILVER SULFADIAZINE 10MG/G 50G CREAM
   

سیلور سولفادیازین
   

آنتی بیوتیك

SIMPLE EYE 3G OPH OINT
   

پماد ساده چشمی
   

خشکی چشم

SIMVASTATIN 10MG TAB
           

SIMVASTATIN 20MG TAB
   

سیمواستاتین
   

ضد چربی - كاهنده كلسترول

SODIUM BICARBONATE 7.5% 50ML VIAL
           

SODIUM CHLORIDE 0.45% 0.5L INF P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 0.45% 0.5L INF P-BOTTLE
           

SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BOTTLE
           

SODIUM CHLORIDE 0.45% 250ML INF P-BOTTLE
           

SODIUM CHLORIDE 0.65% 20ML NASAL DROP
   

قطره كلرور سدیم بینی
   

شستشو دهنده بینی

SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE
   

سرم نمكی تزریقی 0.5 لیتر
   

الكترولیت

SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BOTTLE
   

سرم نمكی تزریقی 1 لیتر
   

الكترولیت

SODIUM CHLORIDE 0.9% 250ML INF P-BOTTLE
           

SODIUM CHLORIDE 0.9% 2L IRRIGATION P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT
   

سرم نمكی شستشو 0.5 لیتر
   

شستشو دهنده

SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT
   

سرم نمكی شستشو 1 لیتر
   

شستشو دهنده

SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 3L P-BAG
           

SODIUM CHLORIDE 5% 10ML OPH DROP
           

SODIUM CHLORIDE 5% 5GR OPH OINT
   

كلرور سدیم پماد چشمی
   

پماد چشمی هایپر اسمولار

SODIUM FLUORIDE 0.2% MOUTH WASH
           

SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE 454 G POW FOR SUSP
    
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: MULTIVITAMIN DROP مولتی ویتامین قطره مولتی ویتامین - مكمل غذایی MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP مولتی ویتامین تراپوتیك كپسول مولتی ویتامین - مكمل غذایی MULTIVITAMIN+IRON DROP مولتی ویتامین + آهن قطره مولتی ویتامین - مكمل غذایی MUPIROCIN 2% 15GR OINT موپیروسین پماد آنتی بیوتیك MYCOPHENOLATE MOFETIL 500MG TAB NALIDIXIC ACID 500 TAB نالیدیكسیك اسید قرص آنتی بیوتیك NALIDIXIC ACID 60MG/ML 120ML SUSP نالیدیكسیك اسید سوسپانسیون آنتی بیوتیك NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP نالوكسان آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی NALTREXONE HCL 25MG CAP نالتروكسان كپسول 25 آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی NALTREXONE HCL 50MG CAP نالتروكسان كپسول 50 آنتاگونیست اپیوئید - كمكی در سم زدایی NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP ناندرولون دكانوات استروئید آنابولیك (طولانی اثر) NANDROLONE PHENPROPIONATE 25MG/1ML AMP ناندرولون فن پروپیونات استروئید آنابولیك (کوتاه اثر) NAPHAZOLINE 0.05% 10ML NASAL DROP نفازولین قطره بینی 0.05% ضد احتقان - تنگ كننده عروق - اگونیست آلفا NAPHAZOLINE 0.1% 10ML OPH DROP نفازولین قطره چشمی 0.1% ضد احتقان - تنگ كننده عروق - اگونیست آلفا NAPHAZOLINE ANTAZOLINE 10ML OPH DROP نفازولین آنتازولین قطره چشمی ضد احتقان - آنتی هیستامین NAPROXEN 250MG TAB ناپروكسن قرص 250 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد NAPROXEN 500MG SUPP ناپروكسن شیاف 500 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد NAPROXEN 500MG TAB ناپروكسن قرص 500 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML AMP NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 2.5MG/1ML AMP NICLOSAMIDE 500MG TAB نیكلوزاماید ضد كرم NICOTINIC ACID 100MG TAB نیكوتینیك اسید(نیاسین-نیکوتینامید) قرص 100 ویتامین B3 -چربی خون- گشاد كننده عروق محیطی NICOTINIC ACID 25MG TAB نیكوتینیك اسید(نیاسین-نیکوتینامید) قرص 25 ویتامین B3 -چربی خون- گشاد كننده عروق محیطی NIFEDIPINE 10MG PEARL نیفیدیپین پرل 10 ضد فشار خون-آنژین-زایمان زودرس-رینود NITROFURANTOIN 100MG TAB نیتروفورانتوئین قرص آنتی بیوتیك NITROFURAZONE 0.2% 30G CREAM نیتروفورازون كرم آنتی بیوتیك NITROGLYCERIN 0.4 S.L PEARL نیتروگلیسرین پرل تی ان جی گشاد كننده عروق - ضد آنژین NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB نیتروگلیسرین قرص 2.6 گشاد كننده عروق - ضد آنژین NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB نیتروگلیسرین قرص 6.4 گشاد كننده عروق - ضد آنژین NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB نورتریپتیلن قرص 10 ضد افسردگی-ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB نورتریپتیلن قرص 25 ضد افسردگی-ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری NYSTATIN 100، 000 U/G 15G OINT نیستاتین پماد ضد قارچ NYSTATIN 100، 000 U/ML ORAL DROP نیستاتین قطره ضد قارچ-برفک دهان نوزاد NYSTATIN 100000 U VAG TAB نیستاتین قرص واژینال ضد قارچ NYSTATIN 500، 000 U TAB نیستاتین قرص ضد قارچ OBIDOXIME CHLORIDE 250MG/1ML AMP OFLOXACIN 100MG TAB اوفلوكساسین قرص 100 آنتی بیوتیك OFLOXACIN 200MG FC TAB اوفلوكساسین قرص 200 آنتی بیوتیك OFLOXACIN 300MG FC TAB OLANZAPINE 10MG TAB OLANZAPINE 15MG TAB OLANZAPINE 2.5MG TAB OLANZAPINE 5MG TAB الانزاپین قرص 5 ضد اسكیزوفرنیا - اختلال دو قطبی OMEPRAZOLE 20MG CAP امپرازول سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن ONDANSETRON HCL 4MG TAB ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP ONDANSETRON HCL 4MG/5ML SYRUP OPHTHALMIC BATH OPH SOL آی باس شستشو دهنده چشم ORS 27G SACHET او آر اس الكترولیت خوراكی(سرم خوراکی) OXAZEPAM 10MG TAB اكسازپام خواب آور-ضد اضطراب OXCARBAZEPINE 150MG TAB OXCARBAZEPINE 300MG TAB OXCARBAZEPINE 600MG TAB OXYBUTYNIN CHLORIDE 5MG TAB اكسی بوتینین بی اختیاری ادرار-ضد اسپاسم-تعریق زیاد OXYMETHOLONE 50MG TAB اكسی متولون استروئید آنابولیك(حجم عضلات-آنمی-پوکی استخوان) OXYTOCIN 10U/1ML AMP OXYTOCIN 5U/1ML AMP PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID) 5% 120ML LOTION PANCREATIN TAB پانكراتین آنزیمهای پانكراس(کمک هضم چربی-پروتئین-نشاسته) PANCURONIUM BROMIDE 4MG/2ML AMP PANTOPRAZOL 20MG TAB پانتوپرازول قرص 20 سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن PANTOPRAZOL 40MG TAB پانتوپرازول قرص 40 سركوب كننده اسید معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP شربت سرماخوردگی اطفال ضد سرماخوردگی كودكان(حساسیت-سرفه-آبریزش بینی) PENICILLIN 6-3-3 VIAL پنی سیلین 3-3-6 آنتی بیوتیك PENICILLIN G BENZATHINE (PEN LA) 1، 200، 000 U VIAL پنی سیلین یك ملیون و دویست! آنتی بیوتیك PENICILLIN G POTASSIUM 1، 000،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:38 ب.ظ
ESTRADIOL VALERATE 10MG/1ML AMP
   

استرادیول والرات آمپول
   

استروژن سیستمیك

ESTRADIOL VALERATE 1MG TAB
   

استرادیول والرات قرص 1
   

استروژن سیستمیك

ESTRADIOL VALERATE 2MG TAB
   

استرادیول والرات قرص 2
   

استروژن سیستمیك

ETHAMBUTOL HCL 400MG TAB
           

ETHINYLESTRADIOL 0.05MG TAB
   

اتینیل استرادیول قرص 0.05
   

استروژن سیستمیك

ETHINYLESTRADIOL 0.5MG TAB
   

اتینیل استرادیول قرص 0.5
   

استروژن سیستمیك

ETIDRONATE DISODIUM 200MG TAB
           

EXPECTORANT 60ML SYRUP
   

اكسپكتورانت
   

خلط آور - ضد سرفه

EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP
   

اكسپكتورانت كدئین
   

خلط آور - ضد سرفه

EZETIMIBE 10MG TAB
           

FAMOTIDINE 20MG TAB
   

فاموتیدین قرص 20
   

کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2

FAMOTIDINE 40MG TAB
   

فاموتیدین قرص 40
   

کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2

FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP
   

فروس سولفات قطره
   

فراورده آهن - مكمل غذایی

FERROUS SULFATE 200MG/5ML 60ML SYRUP
   

فروس سولفات شربت
   

فراورده آهن - مكمل غذایی

FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB
   

فروس سولفات قرص
   

فراورده آهن - مكمل غذایی

FERROUS SULFATE-FOLIC ACID TAB
   

فرفولیك - فولیكوفر - ففول - كوفل
   

فراورده آهن - مكمل غذایی

FEXOFENADINE 60MG TAB
           

FILGRASTIM(GCSF) 300MCG/0.5ML INJ
           

FINASTERIDE 1MG TAB
   

فیناستراید قرص 1
   

مهار كننده سنتز آندروژن-ریزش موی آقایان

FINASTERIDE 5MG TAB
   

فیناستراید قرص 5
   

مهار كننده سنتز آندروژن-بزرگ شدن پروستات

FLUCONAZOLE 100MG CAP
   

فلوكونازول كپسول 100
   

ضد قارچ

FLUCONAZOLE 150MG CAP
   

فلوكونازول كپسول 150
   

ضد قارچ

FLUCONAZOLE 50MG CAP
   

فلوكونازول كپسول 50
   

ضد قارچ

FLUDROCORTISONE ACETATE 0.1MG TAB
   

فلودروكورتیزون
   

مینرالوكورتیكویید قوی

FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM
   

فلوئوسینولون كرم
   

ضد التهاب استروئیدی با قدرت متوسط

FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G OINT
   

فلوئوسینولون پماد
   

ضد التهاب استروئیدی با قدرت متوسط

FLUORIDE ACIDULATED PHOSPHATE FLUORIDE 1.23% GEL
           

FLUOROMETHOLONE 0.1% 5ML OPH DROP
   

فلورومتولون
   

ضد التهاب چشمی

FLUOXETINE 20MG/5ML SYRUP
   

فلوكستین شربت
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

FLUOXETINE HCL 10MG CAP
   

فلوكستین كپسول 10
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

FLUOXETINE HCL 20MG CAP
   

فلوكستین كپسول 20
   

ضد افسردگی، اضطراب، وسواس

FLUPHENAZINE 2HCL 1MG TAB
   

فلوفنازین قرص 1
   

ضد سایكوز فنوتیازینی

FLUPHENAZINE 2HCL 2.5MG TAB
   

فلوفنازین قرص 2.5
   

ضد سایكوز فنوتیازینی

FLUPHENAZINE DECANOATE 25MG/1ML AMP
   

فلوفنازین آمپول
   

ضد سایكوز فنوتیازینی

FLURAZEPAM 15MG CAP
   

فلورازپام
   

ضد اضطراب - آرامبخش،خواب آور

FLUVOXAMINE MALEATE 100MG TAB
   

فلووكسامین قرص 100
   

ضد اختلال وسواس،اجبار،اضطراب

FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB
   

فلووكسامین قرص 50
   

ضد اختلال وسواس،اجبار،اضطراب

FOLIC ACID 1MG TAB
   

فولیك اسید قرص 1
   

ضد آنمی -مكمل غذایی

FOLIC ACID 5MG TAB
           

FURAZOLIDONE 50MG/15ML SUSP
   

فورازولیدون سوسپانسیون
   

ضد اسهال باكتریایی ، تك یاخته ای

FUROSEMIDE 20MG/2ML AMP
   

فوروزماید آمپول
   

ضد فشار خون - مدر

FUROSEMIDE 40MG TAB
   

فوروزماید قرص
   

ضد فشار خون - مدر

FUROSEMIDE 40MG/4ML AMP
           

GABAPENTIN 100 CAP
   

گاباپنتین كپسول 100
   

ضد تشنج- ضد درد-میگرن-اختلال دوقطبی

GABAPENTIN 300 CAP
   

گاباپنتین كپسول 300
   

ضد تشنج- ضد درد-میگرن-اختلال دوقطبی

GABAPENTIN 400 CAP
           

GELATIN MODIFIED 500 ML INF
           

GEMFIBROZIL 300MG CAP
   

جم فیبروزیل كپسول 300
   

پایین آورنده چربی خون(تری گلیسرید)

GEMFIBROZIL 450MG TAB
           

GENTAMICIN 20MG/2ML AMP
   

جنتامایسین آمپول 20
   

آنتی بیوتیك

GENTAMICIN 3MG/G 3G OPH OINT
   

جنتامایسین پماد چشمی
   

آنتی بیوتیك

GENTAMICIN 3MG/ML OPH DROP
   

جنتامایسین قطره چشمی
   

آنتی بیوتیك

GENTAMICIN 40MG/1ML AMP
   

جنتامایسین آمپول 40
   

آنتی بیوتیك

GENTAMICIN 80MG/2ML AMP
   

جنتامایسین آمپول 80
   

آنتی بیوتیك

GENTIAN VIOLET 1% TOP SOLUTION
   

کریستال وبوله-ژنیتان ویوله-ویوله دوژانسین
   

ضد قارچ و باکتری

GLIBENCLAMIDE 5MG TAB
   

گلی بن كلامید
   

ضد دیابت

GLICLAZIDE 80MG TAB
   

گلی كلازید
   

ضد دیابت

GLUTARAL 2% 1L SOLUTION
           

GLUTARAL 2% 3.8 L SOLUTION
           

GLYCERIN 1G SUPP
   

شیاف گلیسرین 1 گرم
   

ملین اسموتیک

GLYCERIN 2G SUPP
   

شیاف گلیسرین 2 گرم
   

ملین اسموتیک

GLYCINE 1.5% 1LIT SOL FOR IRRIGATION
           

GLYCINE 1.5% 3LIT SOL FOR IRRIGATION
           

GRANISETRON HCL 1MG/1ML AMP
           

GRISEOFULVIN 125MG TAB
   

گریزوفولوین قرص 125
   

ضد قارچ سیستمیك

GRISEOFULVIN 500MG TAB
           

GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP
   

گایافنزین
   

خلط آور

HALOPERIDOL 0.5MG TAB
   

هالوپریدول قرص 0.5
   

ضد سایكوز -آرامبخش

HALOPERIDOL 2MG TAB
   

هالوپریدول قرص 2
   

ضد سایكوز -آرامبخش

HALOPERIDOL 5MG TAB
   

هالوپریدول قرص 5
   

ضد سایكوز -آرامبخش

HALOPERIDOL LACTATE 2MG/ML 15ML ORAL DROP
   

هالوپریدول قطره
   

ضد سایكوز -آرامبخش

HALOPERIDOL LACTATE 5MG/1ML AMP
   

هالوپریدول آمپول
   

ضد سایكوز -آرامبخش-سکسکه

HEMATINIC CAP
   

هماتینیك
   

ضد آنمی(آهن-فولیک-ب 12)

HEMODIALYSIS ACIDIC II 5LIT CONC SOLUTION
           

HEMODIALYSIS I 5LIT CONC SOLUTION
           

HEMODIALYSIS II 5LIT CONC SOLUTION
           

HEMODIALYSIS III 5LIT CONC SOLUTION
           

HEPARIN SODIUM 10,000U/1ML AMP
           

HEPARIN SODIUM 5,000U/1ML AMP
   

هپارین آمپول 5000
   

ضد انعقاد

HOMATROPINE HBR 2% 10ML OPH DROP
   

هماتروپین
   

گشاد كننده مردمك - سیكلوپلژیك - آنتی كولینرژیك

HYDRALAZINE HCL 10MG TAB
   

هیدرالازین قرص 10
   

كاهنده فشار خون - گشاد كننده عروق

HYDRALAZINE HCL 25MG TAB
   

هیدرالازین قرص 25
   

كاهنده فشار خون - گشاد كننده عروق

HYDRALAZINE HCL 50MG TAB
   

هیدرالازین قرص 50
   

كاهنده فشار خون - گشاد كننده عروق

HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG TAB
   

هیدروكلرتیازید
   

كاهنده فشار خون -کاهش دفع کلسیم و تشکیل سنگ

HYDROCORTISONE 10MG TAB
   

هیدروكورتیزون قرص
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

HYDROCORTISONE ACETATE 1% 15G OINT
   

هیدروكورتیزون پماد جلدی
   

ضد التهاب استروئیدی با قدرت خیلی كم

HYDROCORTISONE ACETATE 1% 3G OPH OINT
   

هیدروكورتیزون پماد چشمی
   

ضد التهاب چشمی

HYDROCORTISONE SODIUM PHOSPHATE 100MG/2ML AMP
   

هیدروكورتیزون آمپول
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/8ML AMP
           

HYDROQUINONE 2% 30G CREAM
   

هیدروكینون پماد 2%
   

روشن کننده پوست

HYDROQUINONE 4% 30G CREAM
   

هیدروكینون پماد 4%
   

روشن کننده پوست

HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB
   

هیدروكسی كلروكین
   

ضد التهاب (آرتریت-لوپوس)-ضد مالاریا

HYDROXYZINE HCL 10MG TAB
   

هیدروكسی زین قرص 10
   

آنتی هیستامین -خواب آور- ضد خارش - ضد اضطراب و تهوع

HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP
   

هیدروكسی زین شربت
   

آنتی هیستامین -خواب آور- ضد خارش - ضد اضطراب و تهوع

HYDROXYZINE HCL 25MG TAB
   

هیدروكسی زین قرص 25
   

آنتی هیستامین -خواب آور- ضد خارش - ضد اضطراب و تهوع

HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG SUPP
           

HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB
   

هیوسین قرص
   

ضد اسپاسم - آنتی كولینرژیك

HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP
   

هیوسین آمپول
   

ضد اسپاسم - آنتی كولینرژیك

HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 7.5MG SUPP
           

IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP
   

ایبوپروفن سوسپانسیون
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

IBUPROFEN 200MG PEARL
           

IBUPROFEN 200MG TAB
   

ایبوپروفن قرص 200
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

IBUPROFEN 400MG PEARL
   

ژلوفن
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب  - ضد درد- بروفن

IBUPROFEN 400MG TAB
   

ایبوپروفن قرص 400
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

IDOXURIDINE 0.1% 10ML OPH DROP
   

یدوكسوریدین
   

ضد ویروس چشمی

IMIPRAMINE HCL 10MG TAB
   

ایمی پرامین قرص 10
   

ضد افسردگی- ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری

IMIPRAMINE HCL 25MG TAB
   

ایمی پرامین قرص 25
   

ضد افسردگی- ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری

IMIPRAMINE HCL 25MG/2ML AMP
           

IMIPRAMINE HCL 50MG TAB
   

ایمی پرامین قرص 50
   

ضد افسردگی- ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری

INDOMETHACIN 100MG SUPP
   

ایندومتاسین شیاف 100
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

INDOMETHACIN 25MG CAP
   

ایندومتاسین كپسول 25
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

INDOMETHACIN 50MG SUPP
   

ایندومتاسین شیاف 50
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

INDOMETHACIN SR 75MG TAB
   

ایندومتاسین قرص 75
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

INSULIN ISOPHAN (NPH) HUMAN 1000U/10ML VIAL
   

انسولین ان پی اچ
   

ضد دیابت(شیری رنگ-طولانی اثر)

INSULIN REGULAR HUMAN 1000U/10ML VIAL
   

انسولین رگولار
   

ضد دیابت (شفاف-کوتاه اثر)

INTERFERON ALFA-2B 3MEGA VIAL
           

INTERFERON B 1A 30 MCG AMP
           

IODOQUINOL (DI-IODOHYDROXYQUINOLINE) 210MG TAB
   

یدوكینول
   

ضد آمیب - ضد تك یاخته

IOHEXOL 240MG I/ML 10 ML VIAL
           

IOHEXOL 240MG I/ML 20 ML VIAL
   

امنی پك 240
   

ماده حاجب -آنژیوگرافی

IOHEXOL 300MG I/ML 10ML VIAL
           

IOHEXOL 300MG I/ML 20ML VIAL
           

IOHEXOL 350MG I/ML 20ML VIAL
           

ISONIAZID 100MG TAB
           

ISONIAZID 300MG TAB
           

ISOSORBIDE DINITRATE 10MG TAB
   

ایزوسورباید قرص 10
   

ضد آنژین - گشاد كننده عروق

ISOSORBIDE DINITRATE 5MG TAB
   

ایزوسورباید قرص 5
   

ضد آنژین - گشاد كننده عروق

ISOTRETINOIN 0.05% GEL
   

ایزوترتینوئین ژل
   

ضد آكنه - کراتوز

ISOXSUPRINE HCL 10MG TAB
   

ایزوكسوپرین
   

شل كننده عضلات رحم - گشاد كننده عروق محیطی(رینود)

ITRACONAZOLE 100MG CAP
   

ایتراكونازول
   

ضد قارچ

KETOCONAZOLE 2% 30G CREAM
   

كتوكونازول كرم جلدی
   

ضد قارچ

KETOCONAZOLE 200MG TAB
   

كتوكونازول قرص
   

ضد قارچ -کاهش استروئیدهای درونزاد

KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB
   

كتوتیفن قرص
   

آنتی هیستامین -پیشگیری آسم

KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP
   

كتوتیفن شربت
   

آنتی هیستامین -پیشگیری آسم

LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP
   

لاكتولوز
   

ملین هایپراسمتیك - دفع آمونیا در سیروز کبدی

LAMIVUDINE 100MG TAB
           

LAMIVUDINE 150MG TAB
           

LAMOTRIGINE 100MG TAB
           

LAMOTRIGINE 25MG TAB
   

لاموتریجین 25
   

ضد تشنج - اختلال دو قطبی

LAMOTRIGINE 50MG TAB
   

لاموتریجین 50
   

ضد تشنج - اختلال دو قطبی

LETROZOLE 2.5MG TAB
           

LEVAMISOLE 40MG/5ML 15ML SYRUP
           

LEVAMISOLE 50MG TAB
   

لوامیزول قرص
   

ضد كرم - محرك سیستم ایمنی

LEVODOPA-C 110MG TAB
   

لوودوپا سی
   

ضد پاركینسون

LEVODOPA-C FORTE 250 TAB
   

لوودوپا سی فورت
   

ضد پاركینسون

LEVONORGESTREL 0.75MG TAB
   

لوونورژسترول
   

پروژستین - ضد بارداری اورژانسی

LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB
   

لووتیروكسین
   

هورمون تیروتیدی

LIDOCAINE 10% 100ML SPRAY
   

لیدوكائین اسپری
   

بی حس كننده موضعی

LIDOCAINE 10% 50ML SPRAY
           

LIDOCAINE 10% 80G SPRAY
           

LIDOCAINE EPINEPHRINE CARTRIDGE
           

LIDOCAINE H 5% 15GR OINT
   

لیدوكائین اچ
   

بی حس كننده موضعی - ضد التهاب استروئیدی

LIDOCAINE HCL 1% 5ML AMP
           

LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP
           

LIDOCAINE HCL 2% GEL
   

لیدوكائین ژل
   

بی حس كننده موضعی

LIDOCAINE P 15G CREAM
   

لیدوكائین پی
   

بی حس كننده موضعی(لیدوکائین+پریلوکائین)

LIOTHYRONINE SODIUM 25 MCG TAB
   

لیوتیرونین
   

هورمون تیروئیدی کوتاه اثر-یرخی افسردگی ها

LISINOPRIL 10MG TAB
           

LISINOPRIL 20MG TAB
           

LISINOPRIL 5MG TAB
           

LITHIUM CARBONATE 300MG TAB
   

لیتیوم كربنات
   

ضد مانیا - اختلال دوقطبی -ضد سایكوز

LITHIUM CARBONATE SR 400MG TAB
           

LOPERAMIDE 1MG/5ML SYRUP
           

LOPERAMIDE 2MG CAP
           

LOPERAMIDE 2MG TAB
   

لوپرامید قرص
   

ضد اسهال

LORATADINE 10MG TAB
   

لوراتادین قرص
   

آنتی هیستامین

LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP
   

لوراتادین شربت
   

آنتی هیستامین

LORAZEPAM 1MG TAB
   

لورازپام قرص 1
   

خواب آور -ضد اضطراب

LORAZEPAM 2MG TAB
   

لورازپام قرص 2
   

خواب آور -ضد اضطراب

LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB
   

لوزارتان قرص 25
   

ضد فشارخون - محافظت کلیه در دیابت

LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB
   

لوزارتان قرص 50
   

ضد فشارخون - محافظت کلیه در دیابت

LOVASTATIN 20MG TAB
   

لووستاتین
   

پایین آورنده چربی خون (کلسترول)

LYNESTRENOL 0.5 X28 TAB
   

لاینسترنول
   

پروژستین - ضد بارداری مناسب دوران شیردهی

MAFENIDE ACETATE 30G CREAM
   

مافناید
   

آنتی بیوتیک موضعی- مشتق سولفونامید

MAGNESIUM HYDROXIDE 8% 240ML SUSP
   

منیزیوم هیدروكساید سوسپانسیون
   

آنتی اسید -ملین نمكی

MAGNESIUM OXIDE 400MG TAB
           

MAGNESIUM SULFATE 10% 50ML VIAL
           

MAGNESIUM SULFATE 20% 50ML VIAL
           

MANNITOL 10% 0.5L INF
           

MANNITOL 20% 0.5L INF
           

MAPROTILINE HCL 25MG TAB
   

ماپروتیلین قرص 25
   

ضد افسردگی -اضطراب

MAPROTILINE HCL 75MG TAB
   

ماپروتیلین قرص 75
   

ضد افسردگی -اضطراب

MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB
   

مبندازول قرص جویدنی
   

ضد كرم

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 150MG/1ML AMP
   

مدروكسی پروژسترون آمپول
   

پروژستین -(هورمون زنانه)

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 5MG TAB
   

مدروكسی پروژسترون قرص
   

پروژستین -(هورمون زنانه)

MEDROXYPROGESTERONE+ESTRADIOL(25+5)MG/0.5ML AMP
           

MEFENAMIC ACID 250MG CAP
   

مفنامیك اسید
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد درد تب

MEGESTROL ACETATE 40MG TAB
         

پروژستین(هورمون زنانه-ضد سرطان-افزایش اشتها)

MEGLUMINE COMPOUND 60% 20ML AMP
           

MEGLUMINE COMPOUND 76% 20ML AMP
           

MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP
   

HMG
   

درمان نازایی

MENTHOL SALICYLATE 30G OINT
   

منتول سالیسیلات
   

ضد درد موضعی

MESALAZINE 250MG TAB
   

مزالازین قرص 250
   

ضد التهاب دستگاه گوارش - سالیسیلات

MESALAZINE 500MG TAB
   

مزالازین قرص 500
   

ضد التهاب دستگاه گوارش - سالیسیلات

METAPROTERNOL SULFATE 0.5MG/1ML AMP
           

METAPROTERNOL SULFATE 20MG TAB
           

METFORMIN HCL 500MG TAB
   

متفورمین
   

ضد دیابت- کیست تخمدان-کاهش چربی خون- کاهش وزن

METHADONE 25MG/5ML ORAL SOLUTION
           

METHADONE 5MG TAB
           

METHADONE 5MG/1ML AMP
           

METHADONE HCL 20MG TAB
           

METHADONE HCL 40MG TAB
           

METHIMAZOLE 5MG TAB
   

متی مازول
   

ضد پركاری تیروئید

METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP
   

متوكاربامول آمپول
   

شل كننده عضلات اسكلتی

METHOCARBAMOL 500MG TAB
   

متوكاربامول قرص
   

شل كننده عضلات اسكلتی

METHOXSALEN 10MG TAB
           

METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT
   

متیل سالیسیلات
   

ضد درد موضعی

METHYLDOPA 250MG TAB
   

متیل دوپا
   

پایین آورنده فشار خون با اثر مركزی

METHYLERGONOVINE MALEATE 0.125MG TAB
   

متیل ارگونووین قرص
   

محرك رحم -کاهش خونریزی رحم بعد زایمان

METHYLERGONOVINE MALEATE 0.2MG/1ML AMP
   

متیل ارگونووین آمپول
   

محرك رحم -کاهش خونریزی رحم بعد زایمان

METHYLPHENIDATE HCL 10MG TAB
   

متیل فنیدیت - ریتالین
   

محرك تنفسی و مغزی

METHYLPREDNISOLNE ACETATE 40MG/1ML AMP
   

متیل پردنیزولون
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

METHYLTESTOSTERONE 25MG TAB
   

متیل تستوسترون قرص
   

استروئید آندروژن

METOCLOPRAMIDE 10MG TAB
   

متوكلوپرامید قرص
   

ضد تهوع و استفراغ-محرك دستگاه گوارش

METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP
   

متوكلوپرامید آمپول
   

ضد تهوع و استفراغ-محرك دستگاه گوارش

METOCLOPRAMIDE 4MG/ML 15ML ORAL DROP
   

متوكلوپرامید قطره
   

ضد تهوع و استفراغ-محرك دستگاه گوارش

METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB
   

متوپرولول
   

كاهنده فشارخون - ضد آنژین - ضد CHF

METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL
   

مترونیدازول ژل واژینال
   

آنتی بیوتیك

METRONIDAZOLE 0.75%TOP GEL
   

مترونیدازول ژل پوستی
   

آنتی بیوتیك(آکنه روزاسه)

METRONIDAZOLE 250MG TAB
   

مترونیدازول قرص
   

آنتی بیوتیك - ضد تك یاخته - ضد آمیب

METRONIDAZOLE 500MG VAG TAB
   

مترونیدازول قرص واژینال
   

آنتی بیوتیك - ضد تك یاخته - ضد آمیب

METRONIDAZOLE 500MG/100ML VIAL P-BAG
           

METRONIDAZOLE BENZOATE 125MG/5ML 120ML SUSP
   

مترونیدازول سوسپانسیون
   

آنتی بیوتیك - ضد تك یاخته - ضد آمیب

MICONAZOLE NITRATE 2% 30G CREAM
   

میكونازول كرم
   

ضد قارچ

MICONAZOLE NITRATE 2% 45G VAG CREAM
   

میكونازول كرم واژینال
   

ضد قارچ

MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP
           

MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP
           

MINOXIDIL 10MG TAB
           

MOCLOBEMIDE 150MG TAB
   

موكلوبماید
   

ضد افسردگی -ضد اضطراب

MONOBENZONE 20% CREAM
           

MONTELUKAST SODIUM 10MG TAB
           

MORPHINE SULFATE 10MG/1ML AMP
    
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: ESTRADIOL VALERATE 10MG/1ML AMP استرادیول والرات آمپول استروژن سیستمیك ESTRADIOL VALERATE 1MG TAB استرادیول والرات قرص 1 استروژن سیستمیك ESTRADIOL VALERATE 2MG TAB استرادیول والرات قرص 2 استروژن سیستمیك ETHAMBUTOL HCL 400MG TAB ETHINYLESTRADIOL 0.05MG TAB اتینیل استرادیول قرص 0.05 استروژن سیستمیك ETHINYLESTRADIOL 0.5MG TAB اتینیل استرادیول قرص 0.5 استروژن سیستمیك ETIDRONATE DISODIUM 200MG TAB EXPECTORANT 60ML SYRUP اكسپكتورانت خلط آور - ضد سرفه EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP اكسپكتورانت كدئین خلط آور - ضد سرفه EZETIMIBE 10MG TAB FAMOTIDINE 20MG TAB فاموتیدین قرص 20 کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2 FAMOTIDINE 40MG TAB فاموتیدین قرص 40 کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2 FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP فروس سولفات قطره فراورده آهن - مكمل غذایی FERROUS SULFATE 200MG/5ML 60ML SYRUP فروس سولفات شربت فراورده آهن - مكمل غذایی FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB فروس سولفات قرص فراورده آهن - مكمل غذایی FERROUS SULFATE-FOLIC ACID TAB فرفولیك - فولیكوفر - ففول - كوفل فراورده آهن - مكمل غذایی FEXOFENADINE 60MG TAB FILGRASTIM(GCSF) 300MCG/0.5ML INJ FINASTERIDE 1MG TAB فیناستراید قرص 1 مهار كننده سنتز آندروژن-ریزش موی آقایان FINASTERIDE 5MG TAB فیناستراید قرص 5 مهار كننده سنتز آندروژن-بزرگ شدن پروستات FLUCONAZOLE 100MG CAP فلوكونازول كپسول 100 ضد قارچ FLUCONAZOLE 150MG CAP فلوكونازول كپسول 150 ضد قارچ FLUCONAZOLE 50MG CAP فلوكونازول كپسول 50 ضد قارچ FLUDROCORTISONE ACETATE 0.1MG TAB فلودروكورتیزون مینرالوكورتیكویید قوی FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM فلوئوسینولون كرم ضد التهاب استروئیدی با قدرت متوسط FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G OINT فلوئوسینولون پماد ضد التهاب استروئیدی با قدرت متوسط FLUORIDE ACIDULATED PHOSPHATE FLUORIDE 1.23% GEL FLUOROMETHOLONE 0.1% 5ML OPH DROP فلورومتولون ضد التهاب چشمی FLUOXETINE 20MG/5ML SYRUP فلوكستین شربت ضد افسردگی، اضطراب، وسواس FLUOXETINE HCL 10MG CAP فلوكستین كپسول 10 ضد افسردگی، وسواس FLUOXETINE HCL 20MG CAP فلوكستین كپسول 20 ضد افسردگی، وسواس FLUPHENAZINE 2HCL 1MG TAB فلوفنازین قرص 1 ضد سایكوز فنوتیازینی FLUPHENAZINE 2HCL 2.5MG TAB فلوفنازین قرص 2.5 ضد سایكوز فنوتیازینی FLUPHENAZINE DECANOATE 25MG/1ML AMP فلوفنازین آمپول ضد سایكوز فنوتیازینی FLURAZEPAM 15MG CAP فلورازپام ضد اضطراب - آرامبخش،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:37 ب.ظ

CEPHALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP
   

سفالکسین سوسپانسیون 125
   

آنتی بیوتیك

CEPHALEXIN 250MG CAP
   

سفالکسین کپسول 250
   

آنتی بیوتیك

CEPHALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP
   

سفالکسین سوسپانسیون 250
   

آنتی بیوتیك

CEPHALEXIN 250MGR/SACHET
           

CEPHALEXIN 500MG CAP
   

سفالکسین کپسول 500
   

آنتی بیوتیك

CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB
   

ستیریزین قرص 10
   

آنتی هیستامین

CETIRIZINE 2HCl 5MG TAB
           

CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP
   

ستیریزین شربت
   

آنتی هیستامین

CETRIMIDE-C 250ML CONCENTRATED SOLUTION
   

ستریمید - سی محلول غلیظ شده
   

ساولن - ضد عفونی كننده

CETRIMIDE-C 3.8L CONCENTRATED SOLUTION
           

CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE 0.05% 240ML MOUTHWASH
   

ستیل پیریدینیوم دهانشویه
   

ضد عفونی كننده

CHILDREN COLD TAB
   

سرماخوردگی کودکان قرص
   

ضد علائم سرماخوردگی

CHLORAMPHENICOL 0.5% OPH DROP
   

کلرامفنیکل قطره
   

آنتی بیوتیك

CHLORAMPHENICOL 250MG CAP
           

CHLORAMPHENICOL PALMITATE 150MG/5ML SUSP
           

CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE 1G VIAL
           

CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB
   

کلردیازپوکساید قرص 10
   

ضد اضطراب - آرامبخش

CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB
   

کلردیازپوکساید قرص 5
   

ضد اضطراب - آرامبخش

CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% 300ML MOUTHWASH
   

کلرهگزیدین دهانشویه 0.12%
   

ضد عفونی كننده

CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.2% 250ML MOUTHWASH
   

کلرهگزیدین دهانشویه 0.2%
   

ضد عفونی كننده

CHLORHEXIDINE GLUCONATE+DETERGENT 4% TOP SOLUTION
           

CHLOROQUINE PHOSPHATE 150MG TAB
   

کلروکین قرص
   

ضد مالاریا - آمیب-آرتریت-لوپوس-اسكلرودرما...

CHLOROXYLENOL 5% 150ML TOP SOLUTION
           

CHLOROXYLENOL 5% 1L TOP SOLUTION
           

CHLOROXYLENOL 5% 3.8L TOP SOLUTION
           

CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP
   

کلرفنیرامین آمپول
   

آنتی هیستامین

CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP
   

كلرفنیرامین شربت
   

آنتی هیستامین

CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB
   

کلرفنیرامین قرص
   

آنتی هیستامین

CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB
   

کلرپرومازین قرص 100
   

ضد سایکوز - آرامبخش

CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB
   

کلرپرومازین قرص 25
   

ضد اضطراب - میگرن - تهوع و استفراغ - سكسكه

CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP
   

کلرپرومازین آمپول
   

ضد اضطراب - میگرن - تهوع و استفراغ - سكسكه

CHLORPROPAMIDE 250MG TAB
           

CHLORTHALIDONE 100MG TAB
           

CHOLESTYRAMINE 4GR SACHET
   

کلستیرامین ساشه
   

كاهش كلسترول - رفع خارش ناشی از صفرا-كاهش جذب سموم

CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL
   

هاش سی جی 1500
   

نازایی - بلوغ دیررس

CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 500 U VIAL
   

هاش سی جی 500
   

نازایی - بلوغ دیررس

CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL
   

هاش سی جی 5000
   

نازایی - بلوغ دیررس

CICLOSPORIN 100MG CAP
           

CICLOSPORIN 25MG CAP
           

CIMETIDINE 200MG TAB
   

سایمتیدین قرص
   

كاهش ترشح اسید معده - زگیل مزمن

CIMETIDINE 200MG/2ML AMP
   

سایمتیدین آمپول
   

كاهش ترشح اسید معده-ممانعت از خونریزی معده

CINNARIZINE 25MG TAB
   

سیناریزین قرص 25
   

ضد سرگیجه - وزوز گوش

CINNARIZINE 75MG TAB
   

سیناریزین قرص 75
   

ضد سرگیجه - وزوز گوش

CIPROFLOXACIN HCL 0.3% OPH DROP
   

سیپروفلوکساسین قطره
   

آنتی بیوتیك

CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB
   

سیپروفلوکساسین قرص 250
   

آنتی بیوتیك

CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB
   

سیپروفلوکساسین قرص 500
   

آنتی بیوتیك

CIPROFLOXACIN LACTATE 200MG/100ML INF
           

CISAPRIDE MONOHYDRATE 10MG TAB
   

سیزاپراید قرص
   

ضد برگشت اسید معده به مری

CISAPRIDE MONOHYDRATE 1MG/ML 100ML SUSP
   

سیزاپراید سوسپانسیون
   

ضد برگشت اسید معده به مری

CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB
   

سیتالوپرام قرص 20
   

ضد افسردگی- ضد اضطراب

CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB
   

سیتالوپرام قرص 40
   

ضد افسردگی- ضد اضطراب

CITICOLINE SODIUM 250MG/2ML AMP
   

سیتی کولین آمپول
   

كاهش آسیب عروق ومغزی

CLARITHROMYCIN 250MG TAB
   

کلاریترومایسین قرص 250
   

آنتی بیوتیك

CLARITHROMYCIN 500MG TAB
   

کلاریترومایسین قرص 500
   

آنتی بیوتیك

CLEMASTINE 1MG TAB
   

کلماستین قرص
   

آنتی هیستامین

CLEMASTINE 2MG/2ML AMP
   

کلماستین آمپول
   

آنتی هیستامین

CLIDINIUM C TAB
   

کلیدینیوم سی
   

ضد دلپیچه و دل درد

CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 15G GEL
   

کلیندامایسین ژل
   

ضد آكنه

CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION
   

کلیندامایسین محلول 1%
   

ضد آكنه

CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM
   

کلیندامایسین محلول 2%
   

ضد آكنه

CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP
   

کلیندامایسین آمپول
   

آنتی بیوتیك

CLOBAZAM 10MG TAB
   

کلوبازام
   

ضد تشنج

CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 100G OINT
           

CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM
   

کلوبتازول کرم
   

ضد التهاب - قرمزی - خارش

CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT
   

کلوبتازول پماد
   

ضد التهاب - قرمزی - خارش

CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION
   

کلوبتازول لوسیون
   

ضد التهاب - قرمزی - خارش

CLOBUTINOL HCL 40MG TAB
   

کلوبوتینول قرص
   

ضد سرفه

CLOBUTINOL HCL 60MG/ML ORAL DROP
   

کلوبوتینول قطره
   

ضد سرفه

CLOFIBRATE 500MG LIQ CAP
   

کلوفیبرات
   

ضد چربی خون (تریگلیسرید)

CLOMIPHENE CITRATE 50MG TAB
   

کلومیفن
   

درمان نازایی

CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB
   

کلومیپرامین قرص 10
   

ضد وسواس و اضطراب

CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB
   

کلومیپرامین قرص 25
   

ضد وسواس و اضطراب

CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB
   

کلومیپرامین قرص 50
   

ضد وسواس و اضطراب

CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB
   

کلومیپرامین قرص 75
   

ضد وسواس و اضطراب

CLONAZEPAM 1MG TAB
   

کلونازپام قرص 1
   

ضد تشنج - ضد اضطراب - خواب اور

CLONAZEPAM 2MG TAB
   

کلونازپام قرص 2
   

ضد تشنج - ضد اضطراب - خواب اور

CLONIDINE HCL 0.2MG TAB
   

کلونیدین
   

ضد فشار خون-كاهش علائم یائسگی-نورالژی-علائم ترك-...

CLOPIDOGREL BISULFATE 75MG TAB
   

کلوپیدوگرل
   

طولانی کردن زمان انعقاد خون - مهار كننده تجمع پلاكتی

CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM
   

کلوتریمازول کرم جلدی
   

ضد قارچ

CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION
   

کلوتریمازول محلول
   

ضد قارچ

CLOTRIMAZOLE 1% VAG 50G CREAM
   

کلوتریمازول کرم واژینال
   

ضد قارچ

CLOTRIMAZOLE 100MG VAG TAB
   

کلوتریمازول قرص واژینال
   

ضد قارچ

CLOTRIMAZOLE 2% 20G VAG CREAM
           

CLOTRIMAZOLE 500MG VAG TAB
           

CLOXACILLIN SODIUM 250MG CAP
   

کلوگزاسیلین کپسول 250
   

آنتی بیوتیك

CLOXACILLIN SODIUM 250MG VIAL
   

کلوگزاسیلین ویال 250
   

آنتی بیوتیك

CLOXACILLIN SODIUM 500MG CAP
   

کلوگزاسیلین کپسول 500
   

آنتی بیوتیك

CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL
   

کلوگزاسیلین ویال 500
   

آنتی بیوتیك

CLOZAPINE 100MG TAB
   

کلوزاپین قرص 100
   

ضد اسكیزوفرنیا - اسكیزوافكتیو

CLOZAPINE 25MG TAB
   

کلوزاپین قرص 25
   

ضد اسكیزوفرنیا - اسكیزوافكتیو

CO TRIMOXAZOLE 100/20 MG TAB
   

کوتریموکسازول قرص کودکان
   

آنتی بیوتیك

CO TRIMOXAZOLE 200+40 MG/5ML 100ML SUSP
   

کوتریموکسازول سوسپانسیون
   

آنتی بیوتیك

CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB
   

کوتریموکسازول قرص بزرگسالان
   

آنتی بیوتیك

CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG/5ML AMP
           

CO TRIMOXAZOLE 800/160 MG TAB
           

COAL TAR 5% LOTION
   

محلول کول تار
   

شوره - سبوره - سوریازیس

CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP
   

کو آموکسی کلاو  سوسپانسیون156
   

آنتی بیوتیك

CO-AMOXICLAV 156 (125/31) SACHET
           

CO-AMOXICLAV 228 (200/28)/5ML POW SUSP
   

کو آموکسی کلاو  سوسپانسیون228
   

آنتی بیوتیك

CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP
   

کو آموکسی کلاو  سوسپانسیون312
   

آنتی بیوتیك

CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) SACHET
           

CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB
   

کو آموکسی کلاو قرص 375
   

آنتی بیوتیك

CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP
   

کو آموکسی کلاو  سوسپانسیون457
   

آنتی بیوتیك

CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB
   

کو آموکسی کلاو قرص 625
   

آنتی بیوتیك

COLCHICINE 1MG TAB
   

کلشی سین
   

درد نقرسی - پیشگیری نقرس - تب مدینترانه - بهجت...

CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG TAB
   

استروژن کنژوگه قرص 0.625
   

جایگزین هورمون - علائم یائسگی-سرطان پروستات

CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG/G 42.5G VAG CREAM
   

استروژن کنژوگه کرم واژینال
   

درمان خشكی و آتروفی واژن - بلوغ دیررس اندام

CONJUGATED ESTROGENS 1.25MG TAB
   

استروژن کنژوگه قرص 1.25
   

جایگزین هورمون - علائم یائسگی-سرطان پروستات

CONTRACEPTIVE DE X21 TAB
           

CONTRACEPTIVE HD X21 TAB
   

قرص ضد بارداری اچ دی
   

پیشگیری از بارداری - دوز بالا

CONTRACEPTIVE LD (+Fe) X28 TAB
           

CONTRACEPTIVE LD X21 TAB
   

قرص ضد بارداری ال دی
   

پیشگیری از بارداری- دوز پائین

CONTRACEPTIVE TRIPHASIC X21 TAB
   

قرص ضد بارداری تری فازیک
   

پیشگیری از بارداری - دوز 3 مرحله ای

CROMOLYN SODIUM 1MG/DOSE AEROSOL
           

CROMOLYN SODIUM 2% 13ML NASAL SPRAY
   

كرومولین سدیم اسپری بینی
   

مانع ترشح هیستامین

CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP
   

كرومولین سدیم قطره چشمی
   

مانع ترشح هیستامین

CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM
   

كروتامیتون پماد
   

ضد گال

CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB
   

سیپروهپتادین
   

آنتی هیستامین

CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB
   

سیپروترون استات
   

انتی آندروژن

CYPROTERONE COMPOUND TAB
   

سیپروترون كامپاند
   

آنتی اندروژن - ضد بارداری

DEFERIPRONE 500MG TAB
           

DESIPRAMINE HCL 25MG TAB
   

دزیپرامین
   

ضد افسردگی سه حلقه ای

DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE 5MG/1ML AMP
   

دزوكسی كورتیكواسترون استات
   

مینرالوكورتیكویید

DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP
   

دگزامتازون قطره چشمی
   

ضد التهاب استروئیدی

DEXAMETHASONE 0.5MG TAB
   

دگزامتازون قرص
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP
   

دگزامتازون آمپول
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM
   

دكسپانتنول
   

التیام دهنده پوستی

DEXTROMETHORPHAN HBR 15 TAB
   

دكسترومتورفان قرص
   

ضد سرفه با اثر مركزی

DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP
   

دكسترومتورفان شربت
   

ضد سرفه با اثر مركزی

DEXTROMETHORPHAN HBR 60MG/15ML ORAL DROP
   

دكسترومتورفان قطره
   

ضد سرفه با اثر مركزی

DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP
   

دكسترومتورفان پی
   

ضد سرفه - ضد احتقان

DEXTROSE 10% 0.5L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE 20% 50ML VIAL
           

DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BAG
   

سرم قندی 0.5 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE
   

سرم قندی 1 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE 5% 1L INF P-BAG
           

DEXTROSE 5% 1L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE 5% 250ML INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE 50% 50ML VIAL
           

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BAG
   

سرم یك سوم دو سوم 0.5 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BAG
   

سرم یك سوم دو سوم 1 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BAG
   

سرم قندی نمكی 0.5 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BAG
   

سرم قندی نمكی 1 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE NACL 5% 0.9% 250ML INF P-BOTTLE
           

DIAZEPAM 10MG TAB
   

دیازپام قرص 10
   

ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی

DIAZEPAM 10MG/2ML AMP
   

دیازپام آمپول
   

ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی

DIAZEPAM 2MG TAB
   

دیازپام قرص 2
   

ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی

DIAZEPAM 2MG/5ML 120ML SYRUP
           

DIAZEPAM 2MG/5ML 60ML SYRUP
           

DIAZEPAM 5MG TAB
   

دیازپام قرص 5
   

ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی

DIAZOXIDE 100MG CAP
           

DICLOFENAC SODIUM 0.1% OPH DROP
   

دیكلوفناك قطره چشمی
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL
   

دیكلوفناك ‍ژل
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP
   

دیكلوفناك شیاف 100
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB
   

دیكلوفناك قرص 25
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB
   

دیكلوفناك قرص 50
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 50MG SUPP
   

دیكلوفناك شیاف 50
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP
   

دیكلوفناك آمپول
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP
           

DICLOFENAC SODIUM SR 100MG TAB
   

دیكلوفناك قرص 100
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICYCLOMINE HCL 10MG TAB
   

دی سیكلومین قرص
   

ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی

DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML ELIXIR
   

دی سیكلومین شربت
   

ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی

DICYCLOMINE HCL 20MG/2ML AMP
   

دی سیكلومین آمپول
   

ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی

DIGESTIVE EC TAB
   

دایجستیو
   

آنزیم گوارشی

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 1MG/1ML AMP
   

دی هیدروارگوتامین آمپول
   

ضد میگرن - منقبض كننده عروق - آلكالوئید ارگوت

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 2.5MG TAB
   

دی هیدروارگوتامین قرص
   

ضد میگرن - منقبض كننده عروق - آلكالوئید ارگوت

DILTIAZEM HCL 60MG TAB
   

دیلتیازم قرص 60
   

كاهنده فشارخون - ضد آریتمی - بلاكر كانال كلسیم

DILTIAZEM HCL SR 120MG TAB
   

دیلتیازم قرص 120
   

كاهنده فشارخون - ضد آریتمی - بلاكر كانال كلسیم

DIMENHYDRINATE 50MG TAB
   

دیمن هیدرینات
   

آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه

DIMETHICONE 40MG TAB
   

دایمتیكون قرص
   

ضد نفخ

DIMETHICONE 40MG/ML ORAL DROP
   

دایمتیكون قطره
   

ضد نفخ

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP
   

دیفن هیدرامین كامپاند
   

ضد سرفه-خلط آور

DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR
   

دیفن هیدرامین شربت
   

آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه - آرامبخش،خواب آور

DIPHENHYDRAMINE HCL 25MG TAB
   

دیفن هیدرامین قرص
   

آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه - آرامبخش،خواب آور

DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB
   

دیفنوكسیلات
   

ضد اسهال

DIPYRIDAMOLE 25MG TAB
   

دی پیریدامول قرص 25
   

مهار كننده تجمع پلاكتی - گشاد كننده عروق غیرنیتراتی

DIPYRIDAMOLE 75MG TAB
   

دی پیریدامول قرص 75
   

مهار كننده تجمع پلاكتی - گشاد كننده عروق غیرنیتراتی

DISOPIRAMIDE PHOSPHATE 100MG CAP
           

DOBUTAMINE HCL 250MG VIAL
           

DONEPEZIL 10MG TAB
   

دنپزیل قرص 10
   

ضد آلزایمر - دمانس

DONEPEZIL 5MG TAB
   

دنپزیل قرص 5
   

ضد آلزایمر - دمانس

DOPAMINE HCL 200MG/5ML AMP
           

DORZOLAMIDE HCL 2% OPH DROP
   

دورزولامید
   

ضد گلوكوم

DOXEPIN HCL 10MG CAP
   

دوكسپین كپسول 10
   

ضد افسردگی-خواب آور-آنتی هیستامین

DOXEPIN HCL 25MG CAP
   

دوكسپین كپسول 25
   

ضد افسردگی-خواب آور-آنتی هیستامین

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP
   

داكسی سایكلین
   

آنتی بیوتیك

DYDROGESTERONE 10MG TAB
   

دیدروژسترون قرص 10
   

پروژستین(هورمون زنانه)

DYDROGESTERONE 5MG TAB
   

دیدروژسترون قرص 5
   

پروژستین(هورمون زنانه)

ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB
   

انالاپریل قرص 20
   

پایین آورنده فشار خون

ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB
   

انالاپریل قرص 5
   

پایین آورنده فشار خون

ERGOTAMINE C TAB
   

ارگوتامین سی(ارگوتامین+کافئین)
   

تنگ كننده عروق - آنتاگونیست آلفا - ضد میگرن

ERYTHROMYCIN 0.5% 3G OPH OINT
   

اریترومایسین پماد چشمی
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL
   

اریترومایسین محلول موضعی 2%
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN 2% TOP GEL
   

اریترومایسین ژل 2%
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN 4% TOP GEL
   

اریترومایسین ژل 4%
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN 4% TOP SOL
   

اریترومایسین محلول موضعی 4%
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB
   

اریترومایسین قرص 200
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP
   

اریترومایسین سوسپانسیون
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB
   

اریترومایسین قرص 400
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 2000 IU/VIAL
           

ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 4000 IU/VIAL
          
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: CEPHALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP سفالکسین سوسپانسیون 125 آنتی بیوتیك CEPHALEXIN 250MG CAP سفالکسین کپسول 250 آنتی بیوتیك CEPHALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP سفالکسین سوسپانسیون 250 آنتی بیوتیك CEPHALEXIN 250MGR/SACHET CEPHALEXIN 500MG CAP سفالکسین کپسول 500 آنتی بیوتیك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB ستیریزین قرص 10 آنتی هیستامین CETIRIZINE 2HCl 5MG TAB CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP ستیریزین شربت آنتی هیستامین CETRIMIDE-C 250ML CONCENTRATED SOLUTION ستریمید - سی محلول غلیظ شده ساولن - ضد عفونی كننده CETRIMIDE-C 3.8L CONCENTRATED SOLUTION CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE 0.05% 240ML MOUTHWASH ستیل پیریدینیوم دهانشویه ضد عفونی كننده CHILDREN COLD TAB سرماخوردگی کودکان قرص ضد علائم سرماخوردگی CHLORAMPHENICOL 0.5% OPH DROP کلرامفنیکل قطره آنتی بیوتیك CHLORAMPHENICOL 250MG CAP CHLORAMPHENICOL PALMITATE 150MG/5ML SUSP CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE 1G VIAL CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB کلردیازپوکساید قرص 10 ضد اضطراب - آرامبخش CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB کلردیازپوکساید قرص 5 ضد اضطراب - آرامبخش CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% 300ML MOUTHWASH کلرهگزیدین دهانشویه 0.12% ضد عفونی كننده CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.2% 250ML MOUTHWASH کلرهگزیدین دهانشویه 0.2% ضد عفونی كننده CHLORHEXIDINE GLUCONATE+DETERGENT 4% TOP SOLUTION CHLOROQUINE PHOSPHATE 150MG TAB کلروکین قرص ضد مالاریا - آمیب-آرتریت-لوپوس-اسكلرودرما... CHLOROXYLENOL 5% 150ML TOP SOLUTION CHLOROXYLENOL 5% 1L TOP SOLUTION CHLOROXYLENOL 5% 3.8L TOP SOLUTION CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP کلرفنیرامین آمپول آنتی هیستامین CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP كلرفنیرامین شربت آنتی هیستامین CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB کلرفنیرامین قرص آنتی هیستامین CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB کلرپرومازین قرص 100 ضد سایکوز - آرامبخش CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB کلرپرومازین قرص 25 ضد اضطراب - میگرن - تهوع و استفراغ - سكسكه CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP کلرپرومازین آمپول ضد اضطراب - میگرن - تهوع و استفراغ - سكسكه CHLORPROPAMIDE 250MG TAB CHLORTHALIDONE 100MG TAB CHOLESTYRAMINE 4GR SACHET کلستیرامین ساشه كاهش كلسترول - رفع خارش ناشی از صفرا-كاهش جذب سموم CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL هاش سی جی 1500 نازایی - بلوغ دیررس CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 500 U VIAL هاش سی جی 500 نازایی - بلوغ دیررس CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL هاش سی جی 5000 نازایی - بلوغ دیررس CICLOSPORIN 100MG CAP CICLOSPORIN 25MG CAP CIMETIDINE 200MG TAB سایمتیدین قرص كاهش ترشح اسید معده - زگیل مزمن CIMETIDINE 200MG/2ML AMP سایمتیدین آمپول كاهش ترشح اسید معده-ممانعت از خونریزی معده CINNARIZINE 25MG TAB سیناریزین قرص 25 ضد سرگیجه - وزوز گوش CINNARIZINE 75MG TAB سیناریزین قرص 75 ضد سرگیجه - وزوز گوش CIPROFLOXACIN HCL 0.3% OPH DROP سیپروفلوکساسین قطره آنتی بیوتیك CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB سیپروفلوکساسین قرص 250 آنتی بیوتیك CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB سیپروفلوکساسین قرص 500 آنتی بیوتیك CIPROFLOXACIN LACTATE 200MG/100ML INF CISAPRIDE MONOHYDRATE 10MG TAB سیزاپراید قرص ضد برگشت اسید معده به مری CISAPRIDE MONOHYDRATE 1MG/ML 100ML SUSP سیزاپراید سوسپانسیون ضد برگشت اسید معده به مری CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB سیتالوپرام قرص 20 ضد افسردگی- ضد اضطراب CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB سیتالوپرام قرص 40 ضد افسردگی- ضد اضطراب CITICOLINE SODIUM 250MG/2ML AMP سیتی کولین آمپول كاهش آسیب عروق ومغزی CLARITHROMYCIN 250MG TAB کلاریترومایسین قرص 250 آنتی بیوتیك CLARITHROMYCIN 500MG TAB کلاریترومایسین قرص 500 آنتی بیوتیك CLEMASTINE 1MG TAB کلماستین قرص آنتی هیستامین CLEMASTINE 2MG/2ML AMP کلماستین آمپول آنتی هیستامین CLIDINIUM C TAB کلیدینیوم سی ضد دلپیچه و دل درد CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 15G GEL کلیندامایسین ژل ضد آكنه CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION کلیندامایسین محلول 1% ضد آكنه CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM کلیندامایسین محلول 2% ضد آكنه CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP کلیندامایسین آمپول آنتی بیوتیك CLOBAZAM 10MG TAB کلوبازام ضد تشنج CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 100G OINT CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM کلوبتازول کرم ضد التهاب - قرمزی - خارش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT کلوبتازول پماد ضد التهاب - قرمزی - خارش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION کلوبتازول لوسیون ضد التهاب - قرمزی - خارش CLOBUTINOL HCL 40MG TAB کلوبوتینول قرص ضد سرفه CLOBUTINOL HCL 60MG/ML ORAL DROP کلوبوتینول قطره ضد سرفه CLOFIBRATE 500MG LIQ CAP کلوفیبرات ضد چربی خون (تریگلیسرید) CLOMIPHENE CITRATE 50MG TAB کلومیفن درمان نازایی CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB کلومیپرامین قرص 10 ضد وسواس و اضطراب CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB کلومیپرامین قرص 25 ضد وسواس و اضطراب CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB کلومیپرامین قرص 50 ضد وسواس و اضطراب CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB کلومیپرامین قرص 75 ضد وسواس و اضطراب CLONAZEPAM 1MG TAB کلونازپام قرص 1 ضد تشنج - ضد اضطراب - خواب اور CLONAZEPAM 2MG TAB کلونازپام قرص 2 ضد تشنج - ضد اضطراب - خواب اور CLONIDINE HCL 0.2MG TAB کلونیدین ضد فشار خون-كاهش علائم یائسگی-نورالژی-علائم ترك-... CLOPIDOGREL BISULFATE 75MG TAB کلوپیدوگرل طولانی کردن زمان انعقاد خون - مهار كننده تجمع پلاكتی CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM کلوتریمازول کرم جلدی ضد قارچ CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION کلوتریمازول محلول ضد قارچ CLOTRIMAZOLE 1% VAG 50G CREAM کلوتریمازول کرم واژینال ضد قارچ CLOTRIMAZOLE 100MG VAG TAB کلوتریمازول قرص واژینال ضد قارچ CLOTRIMAZOLE 2% 20G VAG CREAM CLOTRIMAZOLE 500MG VAG TAB CLOXACILLIN SODIUM 250MG CAP کلوگزاسیلین کپسول 250 آنتی بیوتیك CLOXACILLIN SODIUM 250MG VIAL کلوگزاسیلین ویال 250 آنتی بیوتیك CLOXACILLIN SODIUM 500MG CAP کلوگزاسیلین کپسول 500 آنتی بیوتیك CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL کلوگزاسیلین ویال 500 آنتی بیوتیك CLOZAPINE 100MG TAB کلوزاپین قرص 100 ضد اسكیزوفرنیا - اسكیزوافكتیو CLOZAPINE 25MG TAB کلوزاپین قرص 25 ضد اسكیزوفرنیا - اسكیزوافكتیو CO TRIMOXAZOLE 100/20 MG TAB کوتریموکسازول قرص کودکان آنتی بیوتیك CO TRIMOXAZOLE 200+40 MG/5ML 100ML SUSP کوتریموکسازول سوسپانسیون آنتی بیوتیك CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB کوتریموکسازول قرص بزرگسالان آنتی بیوتیك CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG/5ML AMP CO TRIMOXAZOLE 800/160 MG TAB COAL TAR 5% LOTION محلول کول تار شوره - سبوره - سوریازیس CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP کو آموکسی کلاو سوسپانسیون156 آنتی بیوتیك CO-AMOXICLAV 156 (125/31) SACHET CO-AMOXICLAV 228 (200/28)/5ML POW SUSP کو آموکسی کلاو سوسپانسیون228 آنتی بیوتیك CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP کو آموکسی کلاو سوسپانسیون312 آنتی بیوتیك CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) SACHET CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB کو آموکسی کلاو قرص 375 آنتی بیوتیك CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP کو آموکسی کلاو سوسپانسیون457 آنتی بیوتیك CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB کو آموکسی کلاو قرص 625 آنتی بیوتیك COLCHICINE 1MG TAB کلشی سین درد نقرسی - پیشگیری نقرس - تب مدینترانه - بهجت... CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG TAB استروژن کنژوگه قرص 0.625 جایگزین هورمون - علائم یائسگی-سرطان پروستات CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG/G 42.5G VAG CREAM استروژن کنژوگه کرم واژینال درمان خشكی و آتروفی واژن - بلوغ دیررس اندام CONJUGATED ESTROGENS 1.25MG TAB استروژن کنژوگه قرص 1.25 جایگزین هورمون - علائم یائسگی-سرطان پروستات CONTRACEPTIVE DE X21 TAB CONTRACEPTIVE HD X21 TAB قرص ضد بارداری اچ دی پیشگیری از بارداری - دوز بالا CONTRACEPTIVE LD (+Fe) X28 TAB CONTRACEPTIVE LD X21 TAB قرص ضد بارداری ال دی پیشگیری از بارداری- دوز پائین CONTRACEPTIVE TRIPHASIC X21 TAB قرص ضد بارداری تری فازیک پیشگیری از بارداری - دوز 3 مرحله ای CROMOLYN SODIUM 1MG/DOSE AEROSOL CROMOLYN SODIUM 2% 13ML NASAL SPRAY كرومولین سدیم اسپری بینی مانع ترشح هیستامین CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP كرومولین سدیم قطره چشمی مانع ترشح هیستامین CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM كروتامیتون پماد ضد گال CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB سیپروهپتادین آنتی هیستامین CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB سیپروترون استات انتی آندروژن CYPROTERONE COMPOUND TAB سیپروترون كامپاند آنتی اندروژن - ضد بارداری DEFERIPRONE 500MG TAB DESIPRAMINE HCL 25MG TAB دزیپرامین ضد افسردگی سه حلقه ای DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE 5MG/1ML AMP دزوكسی كورتیكواسترون استات مینرالوكورتیكویید DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP دگزامتازون قطره چشمی ضد التهاب استروئیدی DEXAMETHASONE 0.5MG TAB دگزامتازون قرص ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP دگزامتازون آمپول ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM دكسپانتنول التیام دهنده پوستی DEXTROMETHORPHAN HBR 15 TAB دكسترومتورفان قرص ضد سرفه با اثر مركزی DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP دكسترومتورفان شربت ضد سرفه با اثر مركزی DEXTROMETHORPHAN HBR 60MG/15ML ORAL DROP دكسترومتورفان قطره ضد سرفه با اثر مركزی DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP دكسترومتورفان پی ضد سرفه - ضد احتقان DEXTROSE 10% 0.5L INF P-BOTTLE DEXTROSE 20% 50ML VIAL DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BAG سرم قندی 0.5 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE سرم قندی 1 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE 5% 1L INF P-BAG DEXTROSE 5% 1L INF P-BOTTLE DEXTROSE 5% 250ML INF P-BOTTLE DEXTROSE 50% 50ML VIAL DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BAG سرم یك سوم دو سوم 0.5 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BAG سرم یك سوم دو سوم 1 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BAG سرم قندی نمكی 0.5 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BAG سرم قندی نمكی 1 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE DEXTROSE NACL 5% 0.9% 250ML INF P-BOTTLE DIAZEPAM 10MG TAB دیازپام قرص 10 ضد اضطراب-آرامبخش، خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی DIAZEPAM 10MG/2ML AMP دیازپام آمپول ضد اضطراب-آرامبخش، خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی DIAZEPAM 2MG TAB دیازپام قرص 2 ضد اضطراب-آرامبخش، خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی DIAZEPAM 2MG/5ML 120ML SYRUP DIAZEPAM 2MG/5ML 60ML SYRUP DIAZEPAM 5MG TAB دیازپام قرص 5 ضد اضطراب-آرامبخش، خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی DIAZOXIDE 100MG CAP DICLOFENAC SODIUM 0.1% OPH DROP دیكلوفناك قطره چشمی ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL دیكلوفناك ‍ژل ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP دیكلوفناك شیاف 100 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB دیكلوفناك قرص 25 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB دیكلوفناك قرص 50 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 50MG SUPP دیكلوفناك شیاف 50 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP دیكلوفناك آمپول ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP DICLOFENAC SODIUM SR 100MG TAB دیكلوفناك قرص 100 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICYCLOMINE HCL 10MG TAB دی سیكلومین قرص ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML ELIXIR دی سیكلومین شربت ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی DICYCLOMINE HCL 20MG/2ML AMP دی سیكلومین آمپول ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی DIGESTIVE EC TAB دایجستیو آنزیم گوارشی DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 1MG/1ML AMP دی هیدروارگوتامین آمپول ضد میگرن - منقبض كننده عروق - آلكالوئید ارگوت DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 2.5MG TAB دی هیدروارگوتامین قرص ضد میگرن - منقبض كننده عروق - آلكالوئید ارگوت DILTIAZEM HCL 60MG TAB دیلتیازم قرص 60 كاهنده فشارخون - ضد آریتمی - بلاكر كانال كلسیم DILTIAZEM HCL SR 120MG TAB دیلتیازم قرص 120 كاهنده فشارخون - ضد آریتمی - بلاكر كانال كلسیم DIMENHYDRINATE 50MG TAB دیمن هیدرینات آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه DIMETHICONE 40MG TAB دایمتیكون قرص ضد نفخ DIMETHICONE 40MG/ML ORAL DROP دایمتیكون قطره ضد نفخ DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP دیفن هیدرامین كامپاند ضد سرفه-خلط آور DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR دیفن هیدرامین شربت آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه - آرامبخش، خواب آور DIPHENHYDRAMINE HCL 25MG TAB دیفن هیدرامین قرص آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه - آرامبخش، خواب آور DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB دیفنوكسیلات ضد اسهال DIPYRIDAMOLE 25MG TAB دی پیریدامول قرص 25 مهار كننده تجمع پلاكتی - گشاد كننده عروق غیرنیتراتی DIPYRIDAMOLE 75MG TAB دی پیریدامول قرص 75 مهار كننده تجمع پلاكتی - گشاد كننده عروق غیرنیتراتی DISOPIRAMIDE PHOSPHATE 100MG CAP DOBUTAMINE HCL 250MG VIAL DONEPEZIL 10MG TAB دنپزیل قرص 10 ضد آلزایمر - دمانس DONEPEZIL 5MG TAB دنپزیل قرص 5 ضد آلزایمر - دمانس DOPAMINE HCL 200MG/5ML AMP DORZOLAMIDE HCL 2% OPH DROP دورزولامید ضد گلوكوم DOXEPIN HCL 10MG CAP دوكسپین كپسول 10 ضد افسردگی-خواب آور-آنتی هیستامین DOXEPIN HCL 25MG CAP دوكسپین كپسول 25 ضد افسردگی-خواب آور-آنتی هیستامین DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP داكسی سایكلین آنتی بیوتیك DYDROGESTERONE 10MG TAB دیدروژسترون قرص 10 پروژستین(هورمون زنانه) DYDROGESTERONE 5MG TAB دیدروژسترون قرص 5 پروژستین(هورمون زنانه) ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB انالاپریل قرص 20 پایین آورنده فشار خون ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB انالاپریل قرص 5 پایین آورنده فشار خون ERGOTAMINE C TAB ارگوتامین سی(ارگوتامین+کافئین) تنگ كننده عروق - آنتاگونیست آلفا - ضد میگرن ERYTHROMYCIN 0.5% 3G OPH OINT اریترومایسین پماد چشمی آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL اریترومایسین محلول موضعی 2% آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN 2% TOP GEL اریترومایسین ژل 2% آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN 4% TOP GEL اریترومایسین ژل 4% آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN 4% TOP SOL اریترومایسین محلول موضعی 4% آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB اریترومایسین قرص 200 آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP اریترومایسین سوسپانسیون آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB اریترومایسین قرص 400 آنتی بیوتیك ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 2000 IU/VIAL ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 4000 IU/VIAL،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:37 ب.ظ

CEPHALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP
   

سفالکسین سوسپانسیون 125
   

آنتی بیوتیك

CEPHALEXIN 250MG CAP
   

سفالکسین کپسول 250
   

آنتی بیوتیك

CEPHALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP
   

سفالکسین سوسپانسیون 250
   

آنتی بیوتیك

CEPHALEXIN 250MGR/SACHET
           

CEPHALEXIN 500MG CAP
   

سفالکسین کپسول 500
   

آنتی بیوتیك

CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB
   

ستیریزین قرص 10
   

آنتی هیستامین

CETIRIZINE 2HCl 5MG TAB
           

CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP
   

ستیریزین شربت
   

آنتی هیستامین

CETRIMIDE-C 250ML CONCENTRATED SOLUTION
   

ستریمید - سی محلول غلیظ شده
   

ساولن - ضد عفونی كننده

CETRIMIDE-C 3.8L CONCENTRATED SOLUTION
           

CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE 0.05% 240ML MOUTHWASH
   

ستیل پیریدینیوم دهانشویه
   

ضد عفونی كننده

CHILDREN COLD TAB
   

سرماخوردگی کودکان قرص
   

ضد علائم سرماخوردگی

CHLORAMPHENICOL 0.5% OPH DROP
   

کلرامفنیکل قطره
   

آنتی بیوتیك

CHLORAMPHENICOL 250MG CAP
           

CHLORAMPHENICOL PALMITATE 150MG/5ML SUSP
           

CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE 1G VIAL
           

CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB
   

کلردیازپوکساید قرص 10
   

ضد اضطراب - آرامبخش

CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB
   

کلردیازپوکساید قرص 5
   

ضد اضطراب - آرامبخش

CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% 300ML MOUTHWASH
   

کلرهگزیدین دهانشویه 0.12%
   

ضد عفونی كننده

CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.2% 250ML MOUTHWASH
   

کلرهگزیدین دهانشویه 0.2%
   

ضد عفونی كننده

CHLORHEXIDINE GLUCONATE+DETERGENT 4% TOP SOLUTION
           

CHLOROQUINE PHOSPHATE 150MG TAB
   

کلروکین قرص
   

ضد مالاریا - آمیب-آرتریت-لوپوس-اسكلرودرما...

CHLOROXYLENOL 5% 150ML TOP SOLUTION
           

CHLOROXYLENOL 5% 1L TOP SOLUTION
           

CHLOROXYLENOL 5% 3.8L TOP SOLUTION
           

CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP
   

کلرفنیرامین آمپول
   

آنتی هیستامین

CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP
   

كلرفنیرامین شربت
   

آنتی هیستامین

CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB
   

کلرفنیرامین قرص
   

آنتی هیستامین

CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB
   

کلرپرومازین قرص 100
   

ضد سایکوز - آرامبخش

CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB
   

کلرپرومازین قرص 25
   

ضد اضطراب - میگرن - تهوع و استفراغ - سكسكه

CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP
   

کلرپرومازین آمپول
   

ضد اضطراب - میگرن - تهوع و استفراغ - سكسكه

CHLORPROPAMIDE 250MG TAB
           

CHLORTHALIDONE 100MG TAB
           

CHOLESTYRAMINE 4GR SACHET
   

کلستیرامین ساشه
   

كاهش كلسترول - رفع خارش ناشی از صفرا-كاهش جذب سموم

CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL
   

هاش سی جی 1500
   

نازایی - بلوغ دیررس

CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 500 U VIAL
   

هاش سی جی 500
   

نازایی - بلوغ دیررس

CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL
   

هاش سی جی 5000
   

نازایی - بلوغ دیررس

CICLOSPORIN 100MG CAP
           

CICLOSPORIN 25MG CAP
           

CIMETIDINE 200MG TAB
   

سایمتیدین قرص
   

كاهش ترشح اسید معده - زگیل مزمن

CIMETIDINE 200MG/2ML AMP
   

سایمتیدین آمپول
   

كاهش ترشح اسید معده-ممانعت از خونریزی معده

CINNARIZINE 25MG TAB
   

سیناریزین قرص 25
   

ضد سرگیجه - وزوز گوش

CINNARIZINE 75MG TAB
   

سیناریزین قرص 75
   

ضد سرگیجه - وزوز گوش

CIPROFLOXACIN HCL 0.3% OPH DROP
   

سیپروفلوکساسین قطره
   

آنتی بیوتیك

CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB
   

سیپروفلوکساسین قرص 250
   

آنتی بیوتیك

CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB
   

سیپروفلوکساسین قرص 500
   

آنتی بیوتیك

CIPROFLOXACIN LACTATE 200MG/100ML INF
           

CISAPRIDE MONOHYDRATE 10MG TAB
   

سیزاپراید قرص
   

ضد برگشت اسید معده به مری

CISAPRIDE MONOHYDRATE 1MG/ML 100ML SUSP
   

سیزاپراید سوسپانسیون
   

ضد برگشت اسید معده به مری

CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB
   

سیتالوپرام قرص 20
   

ضد افسردگی- ضد اضطراب

CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB
   

سیتالوپرام قرص 40
   

ضد افسردگی- ضد اضطراب

CITICOLINE SODIUM 250MG/2ML AMP
   

سیتی کولین آمپول
   

كاهش آسیب عروق ومغزی

CLARITHROMYCIN 250MG TAB
   

کلاریترومایسین قرص 250
   

آنتی بیوتیك

CLARITHROMYCIN 500MG TAB
   

کلاریترومایسین قرص 500
   

آنتی بیوتیك

CLEMASTINE 1MG TAB
   

کلماستین قرص
   

آنتی هیستامین

CLEMASTINE 2MG/2ML AMP
   

کلماستین آمپول
   

آنتی هیستامین

CLIDINIUM C TAB
   

کلیدینیوم سی
   

ضد دلپیچه و دل درد

CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 15G GEL
   

کلیندامایسین ژل
   

ضد آكنه

CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION
   

کلیندامایسین محلول 1%
   

ضد آكنه

CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM
   

کلیندامایسین محلول 2%
   

ضد آكنه

CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP
   

کلیندامایسین آمپول
   

آنتی بیوتیك

CLOBAZAM 10MG TAB
   

کلوبازام
   

ضد تشنج

CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 100G OINT
           

CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM
   

کلوبتازول کرم
   

ضد التهاب - قرمزی - خارش

CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT
   

کلوبتازول پماد
   

ضد التهاب - قرمزی - خارش

CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION
   

کلوبتازول لوسیون
   

ضد التهاب - قرمزی - خارش

CLOBUTINOL HCL 40MG TAB
   

کلوبوتینول قرص
   

ضد سرفه

CLOBUTINOL HCL 60MG/ML ORAL DROP
   

کلوبوتینول قطره
   

ضد سرفه

CLOFIBRATE 500MG LIQ CAP
   

کلوفیبرات
   

ضد چربی خون (تریگلیسرید)

CLOMIPHENE CITRATE 50MG TAB
   

کلومیفن
   

درمان نازایی

CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB
   

کلومیپرامین قرص 10
   

ضد وسواس و اضطراب

CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB
   

کلومیپرامین قرص 25
   

ضد وسواس و اضطراب

CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB
   

کلومیپرامین قرص 50
   

ضد وسواس و اضطراب

CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB
   

کلومیپرامین قرص 75
   

ضد وسواس و اضطراب

CLONAZEPAM 1MG TAB
   

کلونازپام قرص 1
   

ضد تشنج - ضد اضطراب - خواب اور

CLONAZEPAM 2MG TAB
   

کلونازپام قرص 2
   

ضد تشنج - ضد اضطراب - خواب اور

CLONIDINE HCL 0.2MG TAB
   

کلونیدین
   

ضد فشار خون-كاهش علائم یائسگی-نورالژی-علائم ترك-...

CLOPIDOGREL BISULFATE 75MG TAB
   

کلوپیدوگرل
   

طولانی کردن زمان انعقاد خون - مهار كننده تجمع پلاكتی

CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM
   

کلوتریمازول کرم جلدی
   

ضد قارچ

CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION
   

کلوتریمازول محلول
   

ضد قارچ

CLOTRIMAZOLE 1% VAG 50G CREAM
   

کلوتریمازول کرم واژینال
   

ضد قارچ

CLOTRIMAZOLE 100MG VAG TAB
   

کلوتریمازول قرص واژینال
   

ضد قارچ

CLOTRIMAZOLE 2% 20G VAG CREAM
           

CLOTRIMAZOLE 500MG VAG TAB
           

CLOXACILLIN SODIUM 250MG CAP
   

کلوگزاسیلین کپسول 250
   

آنتی بیوتیك

CLOXACILLIN SODIUM 250MG VIAL
   

کلوگزاسیلین ویال 250
   

آنتی بیوتیك

CLOXACILLIN SODIUM 500MG CAP
   

کلوگزاسیلین کپسول 500
   

آنتی بیوتیك

CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL
   

کلوگزاسیلین ویال 500
   

آنتی بیوتیك

CLOZAPINE 100MG TAB
   

کلوزاپین قرص 100
   

ضد اسكیزوفرنیا - اسكیزوافكتیو

CLOZAPINE 25MG TAB
   

کلوزاپین قرص 25
   

ضد اسكیزوفرنیا - اسكیزوافكتیو

CO TRIMOXAZOLE 100/20 MG TAB
   

کوتریموکسازول قرص کودکان
   

آنتی بیوتیك

CO TRIMOXAZOLE 200+40 MG/5ML 100ML SUSP
   

کوتریموکسازول سوسپانسیون
   

آنتی بیوتیك

CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB
   

کوتریموکسازول قرص بزرگسالان
   

آنتی بیوتیك

CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG/5ML AMP
           

CO TRIMOXAZOLE 800/160 MG TAB
           

COAL TAR 5% LOTION
   

محلول کول تار
   

شوره - سبوره - سوریازیس

CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP
   

کو آموکسی کلاو  سوسپانسیون156
   

آنتی بیوتیك

CO-AMOXICLAV 156 (125/31) SACHET
           

CO-AMOXICLAV 228 (200/28)/5ML POW SUSP
   

کو آموکسی کلاو  سوسپانسیون228
   

آنتی بیوتیك

CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP
   

کو آموکسی کلاو  سوسپانسیون312
   

آنتی بیوتیك

CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) SACHET
           

CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB
   

کو آموکسی کلاو قرص 375
   

آنتی بیوتیك

CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP
   

کو آموکسی کلاو  سوسپانسیون457
   

آنتی بیوتیك

CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB
   

کو آموکسی کلاو قرص 625
   

آنتی بیوتیك

COLCHICINE 1MG TAB
   

کلشی سین
   

درد نقرسی - پیشگیری نقرس - تب مدینترانه - بهجت...

CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG TAB
   

استروژن کنژوگه قرص 0.625
   

جایگزین هورمون - علائم یائسگی-سرطان پروستات

CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG/G 42.5G VAG CREAM
   

استروژن کنژوگه کرم واژینال
   

درمان خشكی و آتروفی واژن - بلوغ دیررس اندام

CONJUGATED ESTROGENS 1.25MG TAB
   

استروژن کنژوگه قرص 1.25
   

جایگزین هورمون - علائم یائسگی-سرطان پروستات

CONTRACEPTIVE DE X21 TAB
           

CONTRACEPTIVE HD X21 TAB
   

قرص ضد بارداری اچ دی
   

پیشگیری از بارداری - دوز بالا

CONTRACEPTIVE LD (+Fe) X28 TAB
           

CONTRACEPTIVE LD X21 TAB
   

قرص ضد بارداری ال دی
   

پیشگیری از بارداری- دوز پائین

CONTRACEPTIVE TRIPHASIC X21 TAB
   

قرص ضد بارداری تری فازیک
   

پیشگیری از بارداری - دوز 3 مرحله ای

CROMOLYN SODIUM 1MG/DOSE AEROSOL
           

CROMOLYN SODIUM 2% 13ML NASAL SPRAY
   

كرومولین سدیم اسپری بینی
   

مانع ترشح هیستامین

CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP
   

كرومولین سدیم قطره چشمی
   

مانع ترشح هیستامین

CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM
   

كروتامیتون پماد
   

ضد گال

CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB
   

سیپروهپتادین
   

آنتی هیستامین

CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB
   

سیپروترون استات
   

انتی آندروژن

CYPROTERONE COMPOUND TAB
   

سیپروترون كامپاند
   

آنتی اندروژن - ضد بارداری

DEFERIPRONE 500MG TAB
           

DESIPRAMINE HCL 25MG TAB
   

دزیپرامین
   

ضد افسردگی سه حلقه ای

DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE 5MG/1ML AMP
   

دزوكسی كورتیكواسترون استات
   

مینرالوكورتیكویید

DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP
   

دگزامتازون قطره چشمی
   

ضد التهاب استروئیدی

DEXAMETHASONE 0.5MG TAB
   

دگزامتازون قرص
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP
   

دگزامتازون آمپول
   

ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی

DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM
   

دكسپانتنول
   

التیام دهنده پوستی

DEXTROMETHORPHAN HBR 15 TAB
   

دكسترومتورفان قرص
   

ضد سرفه با اثر مركزی

DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP
   

دكسترومتورفان شربت
   

ضد سرفه با اثر مركزی

DEXTROMETHORPHAN HBR 60MG/15ML ORAL DROP
   

دكسترومتورفان قطره
   

ضد سرفه با اثر مركزی

DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP
   

دكسترومتورفان پی
   

ضد سرفه - ضد احتقان

DEXTROSE 10% 0.5L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE 20% 50ML VIAL
           

DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BAG
   

سرم قندی 0.5 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE
   

سرم قندی 1 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE 5% 1L INF P-BAG
           

DEXTROSE 5% 1L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE 5% 250ML INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE 50% 50ML VIAL
           

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BAG
   

سرم یك سوم دو سوم 0.5 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BAG
   

سرم یك سوم دو سوم 1 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BAG
   

سرم قندی نمكی 0.5 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BAG
   

سرم قندی نمكی 1 لیتر
   

جانشین كننده مایعات - تامین كالری

DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE
           

DEXTROSE NACL 5% 0.9% 250ML INF P-BOTTLE
           

DIAZEPAM 10MG TAB
   

دیازپام قرص 10
   

ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی

DIAZEPAM 10MG/2ML AMP
   

دیازپام آمپول
   

ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی

DIAZEPAM 2MG TAB
   

دیازپام قرص 2
   

ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی

DIAZEPAM 2MG/5ML 120ML SYRUP
           

DIAZEPAM 2MG/5ML 60ML SYRUP
           

DIAZEPAM 5MG TAB
   

دیازپام قرص 5
   

ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی

DIAZOXIDE 100MG CAP
           

DICLOFENAC SODIUM 0.1% OPH DROP
   

دیكلوفناك قطره چشمی
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL
   

دیكلوفناك ‍ژل
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP
   

دیكلوفناك شیاف 100
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB
   

دیكلوفناك قرص 25
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB
   

دیكلوفناك قرص 50
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 50MG SUPP
   

دیكلوفناك شیاف 50
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP
   

دیكلوفناك آمپول
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP
           

DICLOFENAC SODIUM SR 100MG TAB
   

دیكلوفناك قرص 100
   

ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد

DICYCLOMINE HCL 10MG TAB
   

دی سیكلومین قرص
   

ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی

DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML ELIXIR
   

دی سیكلومین شربت
   

ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی

DICYCLOMINE HCL 20MG/2ML AMP
   

دی سیكلومین آمپول
   

ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی

DIGESTIVE EC TAB
   

دایجستیو
   

آنزیم گوارشی

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 1MG/1ML AMP
   

دی هیدروارگوتامین آمپول
   

ضد میگرن - منقبض كننده عروق - آلكالوئید ارگوت

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 2.5MG TAB
   

دی هیدروارگوتامین قرص
   

ضد میگرن - منقبض كننده عروق - آلكالوئید ارگوت

DILTIAZEM HCL 60MG TAB
   

دیلتیازم قرص 60
   

كاهنده فشارخون - ضد آریتمی - بلاكر كانال كلسیم

DILTIAZEM HCL SR 120MG TAB
   

دیلتیازم قرص 120
   

كاهنده فشارخون - ضد آریتمی - بلاكر كانال كلسیم

DIMENHYDRINATE 50MG TAB
   

دیمن هیدرینات
   

آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه

DIMETHICONE 40MG TAB
   

دایمتیكون قرص
   

ضد نفخ

DIMETHICONE 40MG/ML ORAL DROP
   

دایمتیكون قطره
   

ضد نفخ

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP
   

دیفن هیدرامین كامپاند
   

ضد سرفه-خلط آور

DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR
   

دیفن هیدرامین شربت
   

آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه - آرامبخش،خواب آور

DIPHENHYDRAMINE HCL 25MG TAB
   

دیفن هیدرامین قرص
   

آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه - آرامبخش،خواب آور

DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB
   

دیفنوكسیلات
   

ضد اسهال

DIPYRIDAMOLE 25MG TAB
   

دی پیریدامول قرص 25
   

مهار كننده تجمع پلاكتی - گشاد كننده عروق غیرنیتراتی

DIPYRIDAMOLE 75MG TAB
   

دی پیریدامول قرص 75
   

مهار كننده تجمع پلاكتی - گشاد كننده عروق غیرنیتراتی

DISOPIRAMIDE PHOSPHATE 100MG CAP
           

DOBUTAMINE HCL 250MG VIAL
           

DONEPEZIL 10MG TAB
   

دنپزیل قرص 10
   

ضد آلزایمر - دمانس

DONEPEZIL 5MG TAB
   

دنپزیل قرص 5
   

ضد آلزایمر - دمانس

DOPAMINE HCL 200MG/5ML AMP
           

DORZOLAMIDE HCL 2% OPH DROP
   

دورزولامید
   

ضد گلوكوم

DOXEPIN HCL 10MG CAP
   

دوكسپین كپسول 10
   

ضد افسردگی-خواب آور-آنتی هیستامین

DOXEPIN HCL 25MG CAP
   

دوكسپین كپسول 25
   

ضد افسردگی-خواب آور-آنتی هیستامین

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP
   

داكسی سایكلین
   

آنتی بیوتیك

DYDROGESTERONE 10MG TAB
   

دیدروژسترون قرص 10
   

پروژستین(هورمون زنانه)

DYDROGESTERONE 5MG TAB
   

دیدروژسترون قرص 5
   

پروژستین(هورمون زنانه)

ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB
   

انالاپریل قرص 20
   

پایین آورنده فشار خون

ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB
   

انالاپریل قرص 5
   

پایین آورنده فشار خون

ERGOTAMINE C TAB
   

ارگوتامین سی(ارگوتامین+کافئین)
   

تنگ كننده عروق - آنتاگونیست آلفا - ضد میگرن

ERYTHROMYCIN 0.5% 3G OPH OINT
   

اریترومایسین پماد چشمی
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL
   

اریترومایسین محلول موضعی 2%
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN 2% TOP GEL
   

اریترومایسین ژل 2%
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN 4% TOP GEL
   

اریترومایسین ژل 4%
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN 4% TOP SOL
   

اریترومایسین محلول موضعی 4%
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB
   

اریترومایسین قرص 200
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP
   

اریترومایسین سوسپانسیون
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB
   

اریترومایسین قرص 400
   

آنتی بیوتیك

ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 2000 IU/VIAL
           

ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 4000 IU/VIAL
          
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: CEPHALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP سفالکسین سوسپانسیون 125 آنتی بیوتیك CEPHALEXIN 250MG CAP سفالکسین کپسول 250 آنتی بیوتیك CEPHALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP سفالکسین سوسپانسیون 250 آنتی بیوتیك CEPHALEXIN 250MGR/SACHET CEPHALEXIN 500MG CAP سفالکسین کپسول 500 آنتی بیوتیك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB ستیریزین قرص 10 آنتی هیستامین CETIRIZINE 2HCl 5MG TAB CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP ستیریزین شربت آنتی هیستامین CETRIMIDE-C 250ML CONCENTRATED SOLUTION ستریمید - سی محلول غلیظ شده ساولن - ضد عفونی كننده CETRIMIDE-C 3.8L CONCENTRATED SOLUTION CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE 0.05% 240ML MOUTHWASH ستیل پیریدینیوم دهانشویه ضد عفونی كننده CHILDREN COLD TAB سرماخوردگی کودکان قرص ضد علائم سرماخوردگی CHLORAMPHENICOL 0.5% OPH DROP کلرامفنیکل قطره آنتی بیوتیك CHLORAMPHENICOL 250MG CAP CHLORAMPHENICOL PALMITATE 150MG/5ML SUSP CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE 1G VIAL CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB کلردیازپوکساید قرص 10 ضد اضطراب - آرامبخش CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB کلردیازپوکساید قرص 5 ضد اضطراب - آرامبخش CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% 300ML MOUTHWASH کلرهگزیدین دهانشویه 0.12% ضد عفونی كننده CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.2% 250ML MOUTHWASH کلرهگزیدین دهانشویه 0.2% ضد عفونی كننده CHLORHEXIDINE GLUCONATE+DETERGENT 4% TOP SOLUTION CHLOROQUINE PHOSPHATE 150MG TAB کلروکین قرص ضد مالاریا - آمیب-آرتریت-لوپوس-اسكلرودرما... CHLOROXYLENOL 5% 150ML TOP SOLUTION CHLOROXYLENOL 5% 1L TOP SOLUTION CHLOROXYLENOL 5% 3.8L TOP SOLUTION CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP کلرفنیرامین آمپول آنتی هیستامین CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP كلرفنیرامین شربت آنتی هیستامین CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB کلرفنیرامین قرص آنتی هیستامین CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB کلرپرومازین قرص 100 ضد سایکوز - آرامبخش CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB کلرپرومازین قرص 25 ضد اضطراب - میگرن - تهوع و استفراغ - سكسكه CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP کلرپرومازین آمپول ضد اضطراب - میگرن - تهوع و استفراغ - سكسكه CHLORPROPAMIDE 250MG TAB CHLORTHALIDONE 100MG TAB CHOLESTYRAMINE 4GR SACHET کلستیرامین ساشه كاهش كلسترول - رفع خارش ناشی از صفرا-كاهش جذب سموم CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL هاش سی جی 1500 نازایی - بلوغ دیررس CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 500 U VIAL هاش سی جی 500 نازایی - بلوغ دیررس CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL هاش سی جی 5000 نازایی - بلوغ دیررس CICLOSPORIN 100MG CAP CICLOSPORIN 25MG CAP CIMETIDINE 200MG TAB سایمتیدین قرص كاهش ترشح اسید معده - زگیل مزمن CIMETIDINE 200MG/2ML AMP سایمتیدین آمپول كاهش ترشح اسید معده-ممانعت از خونریزی معده CINNARIZINE 25MG TAB سیناریزین قرص 25 ضد سرگیجه - وزوز گوش CINNARIZINE 75MG TAB سیناریزین قرص 75 ضد سرگیجه - وزوز گوش CIPROFLOXACIN HCL 0.3% OPH DROP سیپروفلوکساسین قطره آنتی بیوتیك CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB سیپروفلوکساسین قرص 250 آنتی بیوتیك CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB سیپروفلوکساسین قرص 500 آنتی بیوتیك CIPROFLOXACIN LACTATE 200MG/100ML INF CISAPRIDE MONOHYDRATE 10MG TAB سیزاپراید قرص ضد برگشت اسید معده به مری CISAPRIDE MONOHYDRATE 1MG/ML 100ML SUSP سیزاپراید سوسپانسیون ضد برگشت اسید معده به مری CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB سیتالوپرام قرص 20 ضد افسردگی- ضد اضطراب CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB سیتالوپرام قرص 40 ضد افسردگی- ضد اضطراب CITICOLINE SODIUM 250MG/2ML AMP سیتی کولین آمپول كاهش آسیب عروق ومغزی CLARITHROMYCIN 250MG TAB کلاریترومایسین قرص 250 آنتی بیوتیك CLARITHROMYCIN 500MG TAB کلاریترومایسین قرص 500 آنتی بیوتیك CLEMASTINE 1MG TAB کلماستین قرص آنتی هیستامین CLEMASTINE 2MG/2ML AMP کلماستین آمپول آنتی هیستامین CLIDINIUM C TAB کلیدینیوم سی ضد دلپیچه و دل درد CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 15G GEL کلیندامایسین ژل ضد آكنه CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION کلیندامایسین محلول 1% ضد آكنه CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM کلیندامایسین محلول 2% ضد آكنه CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP کلیندامایسین آمپول آنتی بیوتیك CLOBAZAM 10MG TAB کلوبازام ضد تشنج CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 100G OINT CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM کلوبتازول کرم ضد التهاب - قرمزی - خارش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT کلوبتازول پماد ضد التهاب - قرمزی - خارش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION کلوبتازول لوسیون ضد التهاب - قرمزی - خارش CLOBUTINOL HCL 40MG TAB کلوبوتینول قرص ضد سرفه CLOBUTINOL HCL 60MG/ML ORAL DROP کلوبوتینول قطره ضد سرفه CLOFIBRATE 500MG LIQ CAP کلوفیبرات ضد چربی خون (تریگلیسرید) CLOMIPHENE CITRATE 50MG TAB کلومیفن درمان نازایی CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB کلومیپرامین قرص 10 ضد وسواس و اضطراب CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB کلومیپرامین قرص 25 ضد وسواس و اضطراب CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB کلومیپرامین قرص 50 ضد وسواس و اضطراب CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB کلومیپرامین قرص 75 ضد وسواس و اضطراب CLONAZEPAM 1MG TAB کلونازپام قرص 1 ضد تشنج - ضد اضطراب - خواب اور CLONAZEPAM 2MG TAB کلونازپام قرص 2 ضد تشنج - ضد اضطراب - خواب اور CLONIDINE HCL 0.2MG TAB کلونیدین ضد فشار خون-كاهش علائم یائسگی-نورالژی-علائم ترك-... CLOPIDOGREL BISULFATE 75MG TAB کلوپیدوگرل طولانی کردن زمان انعقاد خون - مهار كننده تجمع پلاكتی CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM کلوتریمازول کرم جلدی ضد قارچ CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION کلوتریمازول محلول ضد قارچ CLOTRIMAZOLE 1% VAG 50G CREAM کلوتریمازول کرم واژینال ضد قارچ CLOTRIMAZOLE 100MG VAG TAB کلوتریمازول قرص واژینال ضد قارچ CLOTRIMAZOLE 2% 20G VAG CREAM CLOTRIMAZOLE 500MG VAG TAB CLOXACILLIN SODIUM 250MG CAP کلوگزاسیلین کپسول 250 آنتی بیوتیك CLOXACILLIN SODIUM 250MG VIAL کلوگزاسیلین ویال 250 آنتی بیوتیك CLOXACILLIN SODIUM 500MG CAP کلوگزاسیلین کپسول 500 آنتی بیوتیك CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL کلوگزاسیلین ویال 500 آنتی بیوتیك CLOZAPINE 100MG TAB کلوزاپین قرص 100 ضد اسكیزوفرنیا - اسكیزوافكتیو CLOZAPINE 25MG TAB کلوزاپین قرص 25 ضد اسكیزوفرنیا - اسكیزوافكتیو CO TRIMOXAZOLE 100/20 MG TAB کوتریموکسازول قرص کودکان آنتی بیوتیك CO TRIMOXAZOLE 200+40 MG/5ML 100ML SUSP کوتریموکسازول سوسپانسیون آنتی بیوتیك CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB کوتریموکسازول قرص بزرگسالان آنتی بیوتیك CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG/5ML AMP CO TRIMOXAZOLE 800/160 MG TAB COAL TAR 5% LOTION محلول کول تار شوره - سبوره - سوریازیس CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP کو آموکسی کلاو سوسپانسیون156 آنتی بیوتیك CO-AMOXICLAV 156 (125/31) SACHET CO-AMOXICLAV 228 (200/28)/5ML POW SUSP کو آموکسی کلاو سوسپانسیون228 آنتی بیوتیك CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP کو آموکسی کلاو سوسپانسیون312 آنتی بیوتیك CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) SACHET CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB کو آموکسی کلاو قرص 375 آنتی بیوتیك CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP کو آموکسی کلاو سوسپانسیون457 آنتی بیوتیك CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB کو آموکسی کلاو قرص 625 آنتی بیوتیك COLCHICINE 1MG TAB کلشی سین درد نقرسی - پیشگیری نقرس - تب مدینترانه - بهجت... CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG TAB استروژن کنژوگه قرص 0.625 جایگزین هورمون - علائم یائسگی-سرطان پروستات CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG/G 42.5G VAG CREAM استروژن کنژوگه کرم واژینال درمان خشكی و آتروفی واژن - بلوغ دیررس اندام CONJUGATED ESTROGENS 1.25MG TAB استروژن کنژوگه قرص 1.25 جایگزین هورمون - علائم یائسگی-سرطان پروستات CONTRACEPTIVE DE X21 TAB CONTRACEPTIVE HD X21 TAB قرص ضد بارداری اچ دی پیشگیری از بارداری - دوز بالا CONTRACEPTIVE LD (+Fe) X28 TAB CONTRACEPTIVE LD X21 TAB قرص ضد بارداری ال دی پیشگیری از بارداری- دوز پائین CONTRACEPTIVE TRIPHASIC X21 TAB قرص ضد بارداری تری فازیک پیشگیری از بارداری - دوز 3 مرحله ای CROMOLYN SODIUM 1MG/DOSE AEROSOL CROMOLYN SODIUM 2% 13ML NASAL SPRAY كرومولین سدیم اسپری بینی مانع ترشح هیستامین CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP كرومولین سدیم قطره چشمی مانع ترشح هیستامین CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM كروتامیتون پماد ضد گال CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB سیپروهپتادین آنتی هیستامین CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB سیپروترون استات انتی آندروژن CYPROTERONE COMPOUND TAB سیپروترون كامپاند آنتی اندروژن - ضد بارداری DEFERIPRONE 500MG TAB DESIPRAMINE HCL 25MG TAB دزیپرامین ضد افسردگی سه حلقه ای DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE 5MG/1ML AMP دزوكسی كورتیكواسترون استات مینرالوكورتیكویید DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP دگزامتازون قطره چشمی ضد التهاب استروئیدی DEXAMETHASONE 0.5MG TAB دگزامتازون قرص ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP دگزامتازون آمپول ضد التهاب استروئیدی - ساپرس كننده ایمنی DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM دكسپانتنول التیام دهنده پوستی DEXTROMETHORPHAN HBR 15 TAB دكسترومتورفان قرص ضد سرفه با اثر مركزی DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP دكسترومتورفان شربت ضد سرفه با اثر مركزی DEXTROMETHORPHAN HBR 60MG/15ML ORAL DROP دكسترومتورفان قطره ضد سرفه با اثر مركزی DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP دكسترومتورفان پی ضد سرفه - ضد احتقان DEXTROSE 10% 0.5L INF P-BOTTLE DEXTROSE 20% 50ML VIAL DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BAG سرم قندی 0.5 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE سرم قندی 1 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE 5% 1L INF P-BAG DEXTROSE 5% 1L INF P-BOTTLE DEXTROSE 5% 250ML INF P-BOTTLE DEXTROSE 50% 50ML VIAL DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BAG سرم یك سوم دو سوم 0.5 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BAG سرم یك سوم دو سوم 1 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BAG سرم قندی نمكی 0.5 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BAG سرم قندی نمكی 1 لیتر جانشین كننده مایعات - تامین كالری DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE DEXTROSE NACL 5% 0.9% 250ML INF P-BOTTLE DIAZEPAM 10MG TAB دیازپام قرص 10 ضد اضطراب-آرامبخش، خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی DIAZEPAM 10MG/2ML AMP دیازپام آمپول ضد اضطراب-آرامبخش، خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی DIAZEPAM 2MG TAB دیازپام قرص 2 ضد اضطراب-آرامبخش، خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی DIAZEPAM 2MG/5ML 120ML SYRUP DIAZEPAM 2MG/5ML 60ML SYRUP DIAZEPAM 5MG TAB دیازپام قرص 5 ضد اضطراب-آرامبخش، خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتی DIAZOXIDE 100MG CAP DICLOFENAC SODIUM 0.1% OPH DROP دیكلوفناك قطره چشمی ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL دیكلوفناك ‍ژل ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP دیكلوفناك شیاف 100 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB دیكلوفناك قرص 25 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB دیكلوفناك قرص 50 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 50MG SUPP دیكلوفناك شیاف 50 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP دیكلوفناك آمپول ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP DICLOFENAC SODIUM SR 100MG TAB دیكلوفناك قرص 100 ضد التهاب غیر استروئیدی - ضد تب - ضد درد DICYCLOMINE HCL 10MG TAB دی سیكلومین قرص ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML ELIXIR دی سیكلومین شربت ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی DICYCLOMINE HCL 20MG/2ML AMP دی سیكلومین آمپول ضد اسپاسم - آنتی موسكارینی DIGESTIVE EC TAB دایجستیو آنزیم گوارشی DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 1MG/1ML AMP دی هیدروارگوتامین آمپول ضد میگرن - منقبض كننده عروق - آلكالوئید ارگوت DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 2.5MG TAB دی هیدروارگوتامین قرص ضد میگرن - منقبض كننده عروق - آلكالوئید ارگوت DILTIAZEM HCL 60MG TAB دیلتیازم قرص 60 كاهنده فشارخون - ضد آریتمی - بلاكر كانال كلسیم DILTIAZEM HCL SR 120MG TAB دیلتیازم قرص 120 كاهنده فشارخون - ضد آریتمی - بلاكر كانال كلسیم DIMENHYDRINATE 50MG TAB دیمن هیدرینات آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه DIMETHICONE 40MG TAB دایمتیكون قرص ضد نفخ DIMETHICONE 40MG/ML ORAL DROP دایمتیكون قطره ضد نفخ DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP دیفن هیدرامین كامپاند ضد سرفه-خلط آور DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR دیفن هیدرامین شربت آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه - آرامبخش، خواب آور DIPHENHYDRAMINE HCL 25MG TAB دیفن هیدرامین قرص آنتی هیستامین - ضد استفراغ - ضد سرگیجه - آرامبخش، خواب آور DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB دیفنوكسیلات ضد اسهال DIPYRIDAMOLE 25MG TAB دی پیریدامول قرص 25 مهار كننده تجمع پلاكتی - گشاد كننده عروق غیرنیتراتی DIPYRIDAMOLE 75MG TAB دی پیریدامول قرص 75 مهار كننده تجمع پلاكتی - گشاد كننده عروق غیرنیتراتی DISOPIRAMIDE PHOSPHATE 100MG CAP DOBUTAMINE HCL 250MG VIAL DONEPEZIL 10MG TAB دنپزیل قرص 10 ضد آلزایمر - دمانس DONEPEZIL 5MG TAB دنپزیل قرص 5 ضد آلزایمر - دمانس DOPAMINE HCL 200MG/5ML AMP DORZOLAMIDE HCL 2% OPH DROP دورزولامید ضد گلوكوم DOXEPIN HCL 10MG CAP دوكسپین كپسول 10 ضد افسردگی-خواب آور-آنتی هیستامین DOXEPIN HCL 25MG CAP دوكسپین كپسول 25 ضد افسردگی-خواب آور-آنتی هیستامین DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP داكسی سایكلین آنتی بیوتیك DYDROGESTERONE 10MG TAB دیدروژسترون قرص 10 پروژستین(هورمون زنانه) DYDROGESTERONE 5MG TAB دیدروژسترون قرص 5 پروژستین(هورمون زنانه) ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB انالاپریل قرص 20 پایین آورنده فشار خون ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB انالاپریل قرص 5 پایین آورنده فشار خون ERGOTAMINE C TAB ارگوتامین سی(ارگوتامین+کافئین) تنگ كننده عروق - آنتاگونیست آلفا - ضد میگرن ERYTHROMYCIN 0.5% 3G OPH OINT اریترومایسین پماد چشمی آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL اریترومایسین محلول موضعی 2% آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN 2% TOP GEL اریترومایسین ژل 2% آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN 4% TOP GEL اریترومایسین ژل 4% آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN 4% TOP SOL اریترومایسین محلول موضعی 4% آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB اریترومایسین قرص 200 آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP اریترومایسین سوسپانسیون آنتی بیوتیك ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB اریترومایسین قرص 400 آنتی بیوتیك ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 2000 IU/VIAL ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 4000 IU/VIAL،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:36 ب.ظACA TAB
   

آکسار
   

مسكن - سردرد

ACARBOSE 100MG TAB
   

آکاربوز
   

ضد دیابت

ACARBOSE 50MG TAB
   

آکاربوز
   

ضد دیابت

ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP
   

استامینوفن قطره
   

ضد درد- ضد تب

ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL
   

استامینوفن شربت
   

ضد درد- ضد تب

ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP
   

استامینوفن سوسپانسیون
   

ضد درد- ضد تب

ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP
   

استامینوفن شیاف کودکان
   

ضد درد- ضد تب

ACETAMINOPHEN 325MG SUPP
   

استامینوفن شیاف بزرگسالان
   

ضد درد- ضد تب

ACETAMINOPHEN 325MG TAB
   

استامینوفن قرص 325
   

ضد درد- ضد تب

ACETAMINOPHEN 500MG TAB
   

استامینوفن قرص 500
   

ضد درد- ضد تب

ACETAMINOPHEN 500MG TAB
   

استامینوفن قرص 80
   

ضد درد- ضد تب

ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB
   

استامینوفن کدئین
   

ضد درد- ضد تب

ACETAZOLAMIDE 250MG TAB
   

استازولامید
   

گلوكوم -كوه گرفتگی

ACICLOVIR 200MG TAB
   

آسیکلویر قرص 200
   

ضد ویروس

ACICLOVIR 3% 3G OINT OPH
   

آسیکلویر پماد چشمی
   

ضد ویروس

ACICLOVIR 400MG TAB
   

آسیکلویر قرص 400
   

ضد ویروس

ACICLOVIR 5% 10G CREAM
   

آسیکلویر کرم جلدی
   

ضد ویروس

ACITRETIN 10MG CAP
           

ACITRETIN 25MG CAP
           

ADULT COLD TAB
   

سرماخوردگی بزرگسالان
   

ضد علائم سرماخوردگی

ALBENDAZOLE 200MG TAB
   

آلبندازول
   

ضد انگل

ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB
   

آلندرونات قرص 10
   

درمان پوكی استخوان

ALENDRONATE SODIUM 35MG TAB
   

آلندرونات قرص 35
   

پیشگیری پوكی استخوان

ALENDRONATE SODIUM 70MG TAB
   

آلندرونات قرص 70
   

درمان پوكی استخوان

ALLOPURINOL 100MG TAB
   

آلوپورینول قرص 100
   

ضد نقرس- سنگ كلیه

ALLOPURINOL 300MG TAB
   

آلوپورینول قرص 300
   

ضد نقرس- سنگ كلیه

ALPRAZOLAM 0.5MG TAB
   

آلپرازولام قرص 0.5
   

ضد اضطراب - آرامبخش

ALPRAZOLAM 1MG TAB
   

آلپرازولام قرص 1
   

ضد اضطراب - آرامبخش

ALUMINIUM HYDROXIDE 300 TAB
   

آلومینیوم هیدروکساید قرص
   

آنتی اسید- كاهش فسفات

ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP
   

آلومینیوم هیدروکساید سوسپانسیون
   

آنتی اسید- كاهش فسفات

ALUMINIUM MG SUSP
   

آلومینیوم ام جی سوسپانسیون
   

آنتی اسید

ALUMINIUM MG TAB
   

آلومینیوم ام جی قرص
   

آنتی اسید

ALUMINIUM MGS FOR SUSP SACHET
           

ALUMINIUM MGS SUSP
   

آلومینیوم ام جی اس سوسپانسیون
   

آنتی اسید و ضد نفخ

ALUMINIUM MGS TAB
   

آلومینیوم ام جی اس قرص
   

آنتی اسید و ضد نفخ

AMANTADINE HCL 100MG CAP
   

آمانتادین کپسول
   

ضد پاركینسون-ضد ویروس

AMIKACIN SULFATE 100MG/2ML AMP
   

آمیکاسین آمپول 100
   

آنتی بیوتیك

AMIKACIN SULFATE 500MG/2ML AMP
   

آمیکاسین آمپول 500
   

آنتی بیوتیك

AMINOPHYLLINE 250MG/10ML AMP
   

آمینوفیلین آمپول
   

ضد آسم - تسهیل دفع سنگ كلیه

AMIODARONE HCL 200MG TAB
   

آمیودارون
   

آنتی آریتمی

AMITRIPTYLINE 100MG TAB
   

آمی تریپتیلین قرص 100
   

ضد افسردگی

AMITRIPTYLINE 10MG TAB
   

آمی تریپتیلین قرص 10
   

ضد افسردگی

AMITRIPTYLINE 25MG TAB
   

آمی تریپتیلین قرص 25
   

ضد افسردگی

AMITRIPTYLINE 50MG TAB
   

آمی تریپتیلین قرص 50
   

ضد افسردگی

AMLODIPINE BESYLATE 5MG TAB
   

آملودیپین
   

ضد فشار خون

AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP
   

آموکسی سیلین سوسپانسیون 125
   

آنتی بیوتیك

AMOXICILLIN 200MG/5ML 70ML POW SUSP
           

AMOXICILLIN 250MG CAP
   

آموکسی سیلین کپسول250
   

آنتی بیوتیك

AMOXICILLIN 250MG CHEWABLE TAB
   

آموکسی سیلین قرص250
   

آنتی بیوتیك

AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP
   

آموکسی سیلین سوسپانسیون 250
   

آنتی بیوتیك

AMOXICILLIN 400MG/5ML 70ML POW SUSP
           

AMOXICILLIN 500MG CAP
   

آموکسی سیلین کپسول500
   

آنتی بیوتیك

AMOXICILLIN 500MG TAB
   

آموکسی سیلین قرص500
   

آنتی بیوتیك

AMPICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP
   

آمپی سیلین سوسپانسیون 125
   

آنتی بیوتیك

AMPICILLIN 250MG CAP
   

آمپی سیلین کپسول 250
   

آنتی بیوتیك

AMPICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP
   

آمپی سیلین سوسپانسیون 250
   

آنتی بیوتیك

AMPICILLIN 500MG CAP
   

آمپی سیلین کپسول 500
   

آنتی بیوتیك

AMPICILLIN SODIUM 1GR VIAL
   

آمپی سیلین ویال 1 گرم
   

آنتی بیوتیك

AMPICILLIN SODIUM 250MG VIAL
   

آمپی سیلین ویال 250
   

آنتی بیوتیك

AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL
   

آمپی سیلین ویال 500
   

آنتی بیوتیك

AMPICILLIN/SULBACTAM 1G/0.5G VIAL
           

AMPICILLIN/SULBACTAM 2G/1G VIAL
           

ANTHOCYANOSIDE A TAB
   

آنتوسیانوزید - آ
   

ضد شكنندگی عروق

ANTIHEMORRHOID 15G OINT
   

آنتی هموروئید پماد
   

ضد بواسیر - شقاق

ANTIHEMORRHOID SUPP
   

آنتی هموروئید شیاف
   

ضد بواسیر - شقاق

ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB
   

آنتی هیستامین دکونژستانت
   

ضد آبریزش و گرفتگی بینی

ARTIFICIAL TEARS 0.5% 10 ML OPH DROP
   

اشک مصنوعی
   

کاهش خشكی چشم

ASA 100MG CHEWABLE TAB
   

آسپرین 100
   

طولانی كردن زمان انعقاد خون

ASA 100MG FC TAB
           

ASA 325MG EFF TAB
           

ASA 325MG SUPP
   

آسپرین شیاف 325
   

مسكن - تب بر - ضد التهاب

ASA 325MG TAB
   

آسپرین قرص 325
   

مسكن - تب بر - ضد التهاب

ASA 500MG MC TAB
   

آسپرین قرص 500
   

مسكن - تب بر - ضد التهاب

ASA 80MG EC TAB
   

آسپرین قرص 80
   

طولانی كردن زمان انعقاد خون

ASA CODEINE TAB
   

آسپرین کدئین
   

مسكن - تب بر - ضد التهاب

ATENOLOL 100MG TAB
   

آتنولول 100
   

ضد فشار خون (کاهش ضربان قلب)

ATENOLOL 50MG TAB
   

آتنولول 50
   

ضد فشار خون (کاهش ضربان قلب)

ATORVASTATIN 10MG TAB
   

آتوروستاتین قرص 10
   

ضد چربی خون(کلسترول و تریگلیسرید)

ATORVASTATIN 20MG TAB
   

آتوروستاتین قرص 20
   

ضد چربی خون(کلسترول و تریگلیسرید)

ATORVASTATIN 40MG TAB
   

آتوروستاتین قرص 40
   

ضد چربی خون(کلسترول و تریگلیسرید)

ATRACURIUM BESYLATE 25MG/2.5ML AMP
           

ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP
           

ATROPINE SULFATE 0.5% 10ML OPH DROP
   

آتروپین قطره 0.5 درصد
   

گلوكوم - تسهیل معاینه چشم

ATROPINE SULFATE 0.5MG/1ML AMP
   

آتروپین آمپول 0.5
   

مسمومیت - كاهش ترشحات بدن

ATROPINE SULFATE 1%10ML OPH DROP
   

آتروپین قطره 1 درصد
   

گلوكوم - تسهیل معاینه چشم

ATROPINE SULFATE 20MG/2ML AMP
   

آتروپین آمپول 0.5
   

مسمومیت - كاهش ترشحات بدن

AZATHIOPRINE 50MG TAB
   

آزاتیوپرین
   

درمان آرتریت روماتوئید - مانع پس زدن پیوند

AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP
   

آزیترومایسین سوسپانسیون 100
   

آنتی بیوتیك

AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP
   

آزیترومایسین سوسپانسیون 200
   

آنتی بیوتیك

AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP
   

آزیترومایسین کپسول 250
   

آنتی بیوتیك

BACLOFEN 10MG TAB
   

باکلوفن قرص 10
   

ضد اسپاسم

BACLOFEN 25MG TAB
   

باکلوفن قرص 25
   

ضد اسپاسم

BALANCED SALT 1000ML OPH SOL
   

بالانست سالت سرم 1 لیتر
   

جایگزین مایعات

BALANCED SALT 500ML OPH SOL
   

بالانست سالت سرم 0.5 لیتر
   

جایگزین مایعات

BARIUM SULFATE 135G SACHET
   

باریم سولفات پودر
   

عكسبرداری گوارش

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 250MCG/DOSE 200D SPRAY
   

بکلومتازون اسپری
   

ضد رینیت بینی - ضد آسم

BELLADONNA PB 60ML ELIXIR
   

بلادونا پی بی شربت
   

ضد دلپیچه و دل درد

BELLADONNA PB TAB
   

بلادونا پی بی قرص
   

ضد دلپیچه و دل درد

BENZOCAINE 5% 30G OINT
   

بنزوکائین پماد 5 درصد
   

بی حس كننده

BENZOYL PEROXIDE 10% LOTION
   

بنزوئیل پروکساید 10 درصد لوسیون
   

ضد آكنه

BENZYDAMINE HCl 0.15% 120 ML MOUTH WASH
   

بنزیدآمین دهانشویه
   

ضد التهاب و بی حس کننده

BETAHISTINE 2HCL 8MG TAB
   

بتاهیستین
   

سرگیجه - وزوز گوش- کاهش وزن

BETAMETHASONE 0.1% 100G OINT
           

BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM
   

بتامتازون کرم جلدی
   

ضد التهاب

BETAMETHASONE 0.1% 15G OINT
   

بتامتازون پماد جلدی
   

ضد التهاب

BETAMETHASONE 0.1% 3G OPH OINT
   

بتامتازون پماد چشمی
   

ضد التهاب

BETAMETHASONE 0.1% 5ML OPH DROP
   

بتامتازون قطره چشمی
   

ضد التهاب

BETAMETHASONE 0.1% LOTION
   

بتامتازون لوسیون
   

ضد التهاب

BETAMETHASONE 0.5MG TAB
   

بتامتازون قرص
   

ضد التهاب

BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP
   

بتامتازون آمپول
   

ضد التهاب

BETAMETHASONE LA 1ML AMP
   

بتامتازون ال-آ آمپول
   

ضد التهاب

BETAXOLOL 0.5% 10ML OPH DROP
   

بتاکسولول
   

فشار چشم

BIPERIDEN HCL 2MG TAB
   

بی پریدن قرص
   

رفع خشكی عضلات(ناشی ار سایر داروها)- درمان پاركینسون

BIPERIDEN LACTATE 5MG/1ML AMP
   

بی پریدن آمپول
   

رفع خشكی عضلات

BISACODYL 10MG SUPP
   

بیزاکودیل شیاف 10
   

ملین - مسهل

BISACODYL 5MG SUPP
   

بیزاکودیل شیاف 5
   

ملین - مسهل

BISACODYL 5MG TAB
   

بیزاکودیل قرص
   

ملین - مسهل

BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB
   

بیسموت ساب سیترات
   

درمان سوءهاضمه

BROMHEXINE HCL 4MG/2ML AMP
           

BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR
   

برم هگزین شربت
   

خلط آور

BROMHEXINE HCL 8MG TAB
   

برم هگزین قرص
   

خلط آور

BROMOCRIPTINE MESYLATE 2.5MG TAB
   

برموکریپتین
   

پاركینسون - ترشح زیاد شیر - آكرومگالی -نازایی-دیابت

BUPIVACAINE HCL 0.25% 10ML VIAL
           

BUPIVACAINE HCL 0.5% 20ML VIAL
           

BUPRENORPHINE 0.3MG/1ML AMP
           

BUPRENORPHINE 0.4MG SL TAB
           

BUPRENORPHINE 2MG SL TAB
           

BUPRENORPHINE 8MG SL TAB
           

BUPROPION 100MG TAB
   

بوپروپیون قرص 100
   

ضد افسردگی - ترك سیگار

BUPROPION 75MG TAB
   

بوپروپیون قرص 75
   

ضد افسردگی - ترك سیگار

BURN 30G OINTMENT
   

پماد سوختگی
   

شامل زینک اکساید و روغن ماهی

BUSERELIN ACETATE 5.5MG/5.5ML VIAL
           

BUSPIRONE 5MG TAB
   

بوسپیرون
   

ضد اضطراب - آرامبخش

CALAMINE 8% 30G CREAM
   

کالامین کرم
   

ضد خارش

CALAMINE 8% 60ML LOTION
   

کالامین لوسیون
   

ضد خارش

CALCITONIN 50 IU/ML AMP
   

کلسی تونین آمپول
   

پوكی استخوان -استئوآرتریت-هایپرکلسمی

CALCITONIN,SALMON 100 IU/DOS NASAL SPRAY
   

کلسی تونین اسپری بینی 100
   

پوكی استخوان -استئوآرتریت

CALCITONIN,SALMON 200 IU/DOS NASAL SPRAY
   

کلسی تونین اسپری بینی 200
   

پوكی استخوان -استئوآرتریت

CALCITRIOL 0.25 MCG CAP
   

کلسی تریول
   

ویتامین د فعال

CALCIUM CARBONATE 500MG TAB
   

کلسیم کربنات
   

مكمل كلسیم - مانع پوكی استخوان-آنتی اسید-ضد فسفات

CALCIUM FORTE EFF TAB
   

کلسیم فورت جوشان
   

مكمل كلسیم - مانع پوكی استخوان

CALCIUM GLUCONATE 10% 10ML AMP
   

کلسیم گلوکونات آمپول
   

درمان كاهش كلسیم خون-در افزایش پتاسیم و منیزیوم خون

CALCIUM PANTOTHENATE 100MG TAB
   

کلسیم پانتتونات
   

ویتامین B5

CALCIUM SYRUP
   

شربت کلسیم
   

مكمل كلسیم - مانع پوكی استخوان-آنتی اسید-ضد فسفات

CALCIUM-D SACHET
           

CALCIUM-D TAB
   

کلسیم-د
   

مكمل كلسیم - مانع پوكی استخوان

CAPSAICIN 0.025% CREAM
   

کاپسایسین کرم 0.025
   

ضد درد روماتیسم-درد زونا -نروپاتی دیابت

CAPSAICIN 0.075% CREAM
   

کاپسایسین کرم 0.075
   

ضد درد روماتیسم-درد زونا -نروپاتی دیابت

CAPTOPRIL 25MG TAB
   

کاپتوپریل قرص 25
   

ضد فشار خون-محافظت کلیه در دیابت

CAPTOPRIL 50MG TAB
   

کاپتوپریل قرص 50
   

ضد فشار خون-محافظت کلیه در دیابت

CARBAMAZEPINE 200MG TAB
   

کاربامازپین قرص 200
   

ضد تشنج-اختلال دوقطبی-درد اعصاب صورت

CARBAMAZEPINE SR 200MG TAB
           

CARBAMAZEPINE SR 400MG TAB
           

CARBAMIDE PEROXIDE 10% 15ML MOUTH WASH
           

CARNITINE 1G/10ML ORAL SOLUTION
           

CARNITINE 250MG TAB
   

کارنیتین قرص
   

مكمل غذایی(قلب،دیالیز،دیابت)- متابولسیم چربی

CARVEDILOL 12.5MG TAB
   

کارودیلول قرص 12.5
   

ضد فشار خون-نارسایی قلبی- آنژین قلبی

CARVEDILOL 25MG TAB
   

کارودیلول قرص 25
   

ضد فشار خون-نارسایی قلبی- آنژین قلبی

CARVEDILOL 6.25MG TAB
   

کارودیلول قرص 6.25
   

ضد فشار خون-نارسایی قلبی- آنژین قلبی

CEFAZOLIN 1 GR VIAL
   

سفازولین ویال 1 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFAZOLIN 250MG VIAL
   

سفازولین ویال 250
   

آنتی بیوتیك

CEFAZOLIN 500MG VIAL
   

سفازولین ویال 500
   

آنتی بیوتیك

CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1 G VIAL
   

سفپیم ویال 1 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2 G VIAL
   

سفپیم ویال 2 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL
   

سفپیم ویال 0.5 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
   

سفیکسیم سوسپانسیون 100 سی سی
   

آنتی بیوتیك

CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
   

سفیکسیم سوسپانسیون 50 سی سی
   

آنتی بیوتیك

CEFIXIME 200MG TAB
   

سفیکسیم قرص 200
   

آنتی بیوتیك

CEFIXIME 400MG TAB
   

سفیکسیم قرص 400
   

آنتی بیوتیك

CEFOTAXIME 1GR VIAL
   

سفوتاکسیم ویال 1 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFOTAXIME 500MG VIAL
   

سفوتاکسیم ویال 0.5 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL
   

سفتازیدیم ویال 1 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2G VIAL
   

سفتازیدیم ویال 2 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL
   

سفتازیدیم ویال 0.5 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFTIZOXIME SODIUM 1G VIAL
   

سفتی زوکسیم ویال 1 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL
   

سفتی زوکسیم ویال 0.5 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFTRIAXONE 1 GR VIAL
   

سفتریاکسون ویال 1 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFTRIAXONE 250MG VIAL
   

سفتریاکسون ویال 250
   

آنتی بیوتیك

CEFTRIAXONE 500MG VIAL
   

سفتریاکسون ویال 500
   

آنتی بیوتیك

CEFUROXIME AXETIL 125MG FC TAB
   

سفوروکسیم قرص 125
   

آنتی بیوتیك

CEFUROXIME AXETIL 250MG FC TAB
   

سفوروکسیم قرص 250
   

آنتی بیوتیك

CEFUROXIME AXETIL 500MG FC TAB
   

سفوروکسیم قرص 500
   

آنتی بیوتیك

CEFUROXIME SODIUM 1.5 G VIAL
   

سفوروکسیم ویال 1.5 گرم
   

آنتی بیوتیك

CEFUROXIME SODIUM 750MG VIAL
   

سفوروکسیم ویال 0.75 گرم
   

آنتی بیوتیك

CELECOXIB 100MG CAP
   

سلکوکسیب کپسول 100
   

ضد التهاب(استئوآرتریت،آرتریت روماتوئید) - مسكن

CELECOXIB 200MG CAP
   

سلکوکسیب کپسول 200
   

ضد التهاب(استئوآرتریت،آرتریت روماتوئید) - مسكن
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: ACA TAB آکسار مسكن - سردرد ACARBOSE 100MG TAB آکاربوز ضد دیابت ACARBOSE 50MG TAB آکاربوز ضد دیابت ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP استامینوفن قطره ضد درد- ضد تب ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL استامینوفن شربت ضد درد- ضد تب ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP استامینوفن سوسپانسیون ضد درد- ضد تب ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP استامینوفن شیاف کودکان ضد درد- ضد تب ACETAMINOPHEN 325MG SUPP استامینوفن شیاف بزرگسالان ضد درد- ضد تب ACETAMINOPHEN 325MG TAB استامینوفن قرص 325 ضد درد- ضد تب ACETAMINOPHEN 500MG TAB استامینوفن قرص 500 ضد درد- ضد تب ACETAMINOPHEN 500MG TAB استامینوفن قرص 80 ضد درد- ضد تب ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB استامینوفن کدئین ضد درد- ضد تب ACETAZOLAMIDE 250MG TAB استازولامید گلوكوم -كوه گرفتگی ACICLOVIR 200MG TAB آسیکلویر قرص 200 ضد ویروس ACICLOVIR 3% 3G OINT OPH آسیکلویر پماد چشمی ضد ویروس ACICLOVIR 400MG TAB آسیکلویر قرص 400 ضد ویروس ACICLOVIR 5% 10G CREAM آسیکلویر کرم جلدی ضد ویروس ACITRETIN 10MG CAP ACITRETIN 25MG CAP ADULT COLD TAB سرماخوردگی بزرگسالان ضد علائم سرماخوردگی ALBENDAZOLE 200MG TAB آلبندازول ضد انگل ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB آلندرونات قرص 10 درمان پوكی استخوان ALENDRONATE SODIUM 35MG TAB آلندرونات قرص 35 پیشگیری پوكی استخوان ALENDRONATE SODIUM 70MG TAB آلندرونات قرص 70 درمان پوكی استخوان ALLOPURINOL 100MG TAB آلوپورینول قرص 100 ضد نقرس- سنگ كلیه ALLOPURINOL 300MG TAB آلوپورینول قرص 300 ضد نقرس- سنگ كلیه ALPRAZOLAM 0.5MG TAB آلپرازولام قرص 0.5 ضد اضطراب - آرامبخش ALPRAZOLAM 1MG TAB آلپرازولام قرص 1 ضد اضطراب - آرامبخش ALUMINIUM HYDROXIDE 300 TAB آلومینیوم هیدروکساید قرص آنتی اسید- كاهش فسفات ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP آلومینیوم هیدروکساید سوسپانسیون آنتی اسید- كاهش فسفات ALUMINIUM MG SUSP آلومینیوم ام جی سوسپانسیون آنتی اسید ALUMINIUM MG TAB آلومینیوم ام جی قرص آنتی اسید ALUMINIUM MGS FOR SUSP SACHET ALUMINIUM MGS SUSP آلومینیوم ام جی اس سوسپانسیون آنتی اسید و ضد نفخ ALUMINIUM MGS TAB آلومینیوم ام جی اس قرص آنتی اسید و ضد نفخ AMANTADINE HCL 100MG CAP آمانتادین کپسول ضد پاركینسون-ضد ویروس AMIKACIN SULFATE 100MG/2ML AMP آمیکاسین آمپول 100 آنتی بیوتیك AMIKACIN SULFATE 500MG/2ML AMP آمیکاسین آمپول 500 آنتی بیوتیك AMINOPHYLLINE 250MG/10ML AMP آمینوفیلین آمپول ضد آسم - تسهیل دفع سنگ كلیه AMIODARONE HCL 200MG TAB آمیودارون آنتی آریتمی AMITRIPTYLINE 100MG TAB آمی تریپتیلین قرص 100 ضد افسردگی AMITRIPTYLINE 10MG TAB آمی تریپتیلین قرص 10 ضد افسردگی AMITRIPTYLINE 25MG TAB آمی تریپتیلین قرص 25 ضد افسردگی AMITRIPTYLINE 50MG TAB آمی تریپتیلین قرص 50 ضد افسردگی AMLODIPINE BESYLATE 5MG TAB آملودیپین ضد فشار خون AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP آموکسی سیلین سوسپانسیون 125 آنتی بیوتیك AMOXICILLIN 200MG/5ML 70ML POW SUSP AMOXICILLIN 250MG CAP آموکسی سیلین کپسول250 آنتی بیوتیك AMOXICILLIN 250MG CHEWABLE TAB آموکسی سیلین قرص250 آنتی بیوتیك AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP آموکسی سیلین سوسپانسیون 250 آنتی بیوتیك AMOXICILLIN 400MG/5ML 70ML POW SUSP AMOXICILLIN 500MG CAP آموکسی سیلین کپسول500 آنتی بیوتیك AMOXICILLIN 500MG TAB آموکسی سیلین قرص500 آنتی بیوتیك AMPICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP آمپی سیلین سوسپانسیون 125 آنتی بیوتیك AMPICILLIN 250MG CAP آمپی سیلین کپسول 250 آنتی بیوتیك AMPICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP آمپی سیلین سوسپانسیون 250 آنتی بیوتیك AMPICILLIN 500MG CAP آمپی سیلین کپسول 500 آنتی بیوتیك AMPICILLIN SODIUM 1GR VIAL آمپی سیلین ویال 1 گرم آنتی بیوتیك AMPICILLIN SODIUM 250MG VIAL آمپی سیلین ویال 250 آنتی بیوتیك AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL آمپی سیلین ویال 500 آنتی بیوتیك AMPICILLIN/SULBACTAM 1G/0.5G VIAL AMPICILLIN/SULBACTAM 2G/1G VIAL ANTHOCYANOSIDE A TAB آنتوسیانوزید - آ ضد شكنندگی عروق ANTIHEMORRHOID 15G OINT آنتی هموروئید پماد ضد بواسیر - شقاق ANTIHEMORRHOID SUPP آنتی هموروئید شیاف ضد بواسیر - شقاق ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB آنتی هیستامین دکونژستانت ضد آبریزش و گرفتگی بینی ARTIFICIAL TEARS 0.5% 10 ML OPH DROP اشک مصنوعی کاهش خشكی چشم ASA 100MG CHEWABLE TAB آسپرین 100 طولانی كردن زمان انعقاد خون ASA 100MG FC TAB ASA 325MG EFF TAB ASA 325MG SUPP آسپرین شیاف 325 مسكن - تب بر - ضد التهاب ASA 325MG TAB آسپرین قرص 325 مسكن - تب بر - ضد التهاب ASA 500MG MC TAB آسپرین قرص 500 مسكن - تب بر - ضد التهاب ASA 80MG EC TAB آسپرین قرص 80 طولانی كردن زمان انعقاد خون ASA CODEINE TAB آسپرین کدئین مسكن - تب بر - ضد التهاب ATENOLOL 100MG TAB آتنولول 100 ضد فشار خون (کاهش ضربان قلب) ATENOLOL 50MG TAB آتنولول 50 ضد فشار خون (کاهش ضربان قلب) ATORVASTATIN 10MG TAB آتوروستاتین قرص 10 ضد چربی خون(کلسترول و تریگلیسرید) ATORVASTATIN 20MG TAB آتوروستاتین قرص 20 ضد چربی خون(کلسترول و تریگلیسرید) ATORVASTATIN 40MG TAB آتوروستاتین قرص 40 ضد چربی خون(کلسترول و تریگلیسرید) ATRACURIUM BESYLATE 25MG/2.5ML AMP ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP ATROPINE SULFATE 0.5% 10ML OPH DROP آتروپین قطره 0.5 درصد گلوكوم - تسهیل معاینه چشم ATROPINE SULFATE 0.5MG/1ML AMP آتروپین آمپول 0.5 مسمومیت - كاهش ترشحات بدن ATROPINE SULFATE 1%10ML OPH DROP آتروپین قطره 1 درصد گلوكوم - تسهیل معاینه چشم ATROPINE SULFATE 20MG/2ML AMP آتروپین آمپول 0.5 مسمومیت - كاهش ترشحات بدن AZATHIOPRINE 50MG TAB آزاتیوپرین درمان آرتریت روماتوئید - مانع پس زدن پیوند AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP آزیترومایسین سوسپانسیون 100 آنتی بیوتیك AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP آزیترومایسین سوسپانسیون 200 آنتی بیوتیك AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP آزیترومایسین کپسول 250 آنتی بیوتیك BACLOFEN 10MG TAB باکلوفن قرص 10 ضد اسپاسم BACLOFEN 25MG TAB باکلوفن قرص 25 ضد اسپاسم BALANCED SALT 1000ML OPH SOL بالانست سالت سرم 1 لیتر جایگزین مایعات BALANCED SALT 500ML OPH SOL بالانست سالت سرم 0.5 لیتر جایگزین مایعات BARIUM SULFATE 135G SACHET باریم سولفات پودر عكسبرداری گوارش BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 250MCG/DOSE 200D SPRAY بکلومتازون اسپری ضد رینیت بینی - ضد آسم BELLADONNA PB 60ML ELIXIR بلادونا پی بی شربت ضد دلپیچه و دل درد BELLADONNA PB TAB بلادونا پی بی قرص ضد دلپیچه و دل درد BENZOCAINE 5% 30G OINT بنزوکائین پماد 5 درصد بی حس كننده BENZOYL PEROXIDE 10% LOTION بنزوئیل پروکساید 10 درصد لوسیون ضد آكنه BENZYDAMINE HCl 0.15% 120 ML MOUTH WASH بنزیدآمین دهانشویه ضد التهاب و بی حس کننده BETAHISTINE 2HCL 8MG TAB بتاهیستین سرگیجه - وزوز گوش- کاهش وزن BETAMETHASONE 0.1% 100G OINT BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM بتامتازون کرم جلدی ضد التهاب BETAMETHASONE 0.1% 15G OINT بتامتازون پماد جلدی ضد التهاب BETAMETHASONE 0.1% 3G OPH OINT بتامتازون پماد چشمی ضد التهاب BETAMETHASONE 0.1% 5ML OPH DROP بتامتازون قطره چشمی ضد التهاب BETAMETHASONE 0.1% LOTION بتامتازون لوسیون ضد التهاب BETAMETHASONE 0.5MG TAB بتامتازون قرص ضد التهاب BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP بتامتازون آمپول ضد التهاب BETAMETHASONE LA 1ML AMP بتامتازون ال-آ آمپول ضد التهاب BETAXOLOL 0.5% 10ML OPH DROP بتاکسولول فشار چشم BIPERIDEN HCL 2MG TAB بی پریدن قرص رفع خشكی عضلات(ناشی ار سایر داروها)- درمان پاركینسون BIPERIDEN LACTATE 5MG/1ML AMP بی پریدن آمپول رفع خشكی عضلات BISACODYL 10MG SUPP بیزاکودیل شیاف 10 ملین - مسهل BISACODYL 5MG SUPP بیزاکودیل شیاف 5 ملین - مسهل BISACODYL 5MG TAB بیزاکودیل قرص ملین - مسهل BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB بیسموت ساب سیترات درمان سوءهاضمه BROMHEXINE HCL 4MG/2ML AMP BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR برم هگزین شربت خلط آور BROMHEXINE HCL 8MG TAB برم هگزین قرص خلط آور BROMOCRIPTINE MESYLATE 2.5MG TAB برموکریپتین پاركینسون - ترشح زیاد شیر - آكرومگالی -نازایی-دیابت BUPIVACAINE HCL 0.25% 10ML VIAL BUPIVACAINE HCL 0.5% 20ML VIAL BUPRENORPHINE 0.3MG/1ML AMP BUPRENORPHINE 0.4MG SL TAB BUPRENORPHINE 2MG SL TAB BUPRENORPHINE 8MG SL TAB BUPROPION 100MG TAB بوپروپیون قرص 100 ضد افسردگی - ترك سیگار BUPROPION 75MG TAB بوپروپیون قرص 75 ضد افسردگی - ترك سیگار BURN 30G OINTMENT پماد سوختگی شامل زینک اکساید و روغن ماهی BUSERELIN ACETATE 5.5MG/5.5ML VIAL BUSPIRONE 5MG TAB بوسپیرون ضد اضطراب - آرامبخش CALAMINE 8% 30G CREAM کالامین کرم ضد خارش CALAMINE 8% 60ML LOTION کالامین لوسیون ضد خارش CALCITONIN 50 IU/ML AMP کلسی تونین آمپول پوكی استخوان -استئوآرتریت-هایپرکلسمی CALCITONIN، SALMON 100 IU/DOS NASAL SPRAY کلسی تونین اسپری بینی 100 پوكی استخوان -استئوآرتریت CALCITONIN، SALMON 200 IU/DOS NASAL SPRAY کلسی تونین اسپری بینی 200 پوكی استخوان -استئوآرتریت CALCITRIOL 0.25 MCG CAP کلسی تریول ویتامین د فعال CALCIUM CARBONATE 500MG TAB کلسیم کربنات مكمل كلسیم - مانع پوكی استخوان-آنتی اسید-ضد فسفات CALCIUM FORTE EFF TAB کلسیم فورت جوشان مكمل كلسیم - مانع پوكی استخوان CALCIUM GLUCONATE 10% 10ML AMP کلسیم گلوکونات آمپول درمان كاهش كلسیم خون-در افزایش پتاسیم و منیزیوم خون CALCIUM PANTOTHENATE 100MG TAB کلسیم پانتتونات ویتامین B5 CALCIUM SYRUP شربت کلسیم مكمل كلسیم - مانع پوكی استخوان-آنتی اسید-ضد فسفات CALCIUM-D SACHET CALCIUM-D TAB کلسیم-د مكمل كلسیم - مانع پوكی استخوان CAPSAICIN 0.025% CREAM کاپسایسین کرم 0.025 ضد درد روماتیسم-درد زونا -نروپاتی دیابت CAPSAICIN 0.075% CREAM کاپسایسین کرم 0.075 ضد درد روماتیسم-درد زونا -نروپاتی دیابت CAPTOPRIL 25MG TAB کاپتوپریل قرص 25 ضد فشار خون-محافظت کلیه در دیابت CAPTOPRIL 50MG TAB کاپتوپریل قرص 50 ضد فشار خون-محافظت کلیه در دیابت CARBAMAZEPINE 200MG TAB کاربامازپین قرص 200 ضد تشنج-اختلال دوقطبی-درد اعصاب صورت CARBAMAZEPINE SR 200MG TAB CARBAMAZEPINE SR 400MG TAB CARBAMIDE PEROXIDE 10% 15ML MOUTH WASH CARNITINE 1G/10ML ORAL SOLUTION CARNITINE 250MG TAB کارنیتین قرص مكمل غذایی(قلب، دیالیز، دیابت)- متابولسیم چربی CARVEDILOL 12.5MG TAB کارودیلول قرص 12.5 ضد فشار خون-نارسایی قلبی- آنژین قلبی CARVEDILOL 25MG TAB کارودیلول قرص 25 ضد فشار خون-نارسایی قلبی- آنژین قلبی CARVEDILOL 6.25MG TAB کارودیلول قرص 6.25 ضد فشار خون-نارسایی قلبی- آنژین قلبی CEFAZOLIN 1 GR VIAL سفازولین ویال 1 گرم آنتی بیوتیك CEFAZOLIN 250MG VIAL سفازولین ویال 250 آنتی بیوتیك CEFAZOLIN 500MG VIAL سفازولین ویال 500 آنتی بیوتیك CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1 G VIAL سفپیم ویال 1 گرم آنتی بیوتیك CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2 G VIAL سفپیم ویال 2 گرم آنتی بیوتیك CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL سفپیم ویال 0.5 گرم آنتی بیوتیك CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP سفیکسیم سوسپانسیون 100 سی سی آنتی بیوتیك CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP سفیکسیم سوسپانسیون 50 سی سی آنتی بیوتیك CEFIXIME 200MG TAB سفیکسیم قرص 200 آنتی بیوتیك CEFIXIME 400MG TAB سفیکسیم قرص 400 آنتی بیوتیك CEFOTAXIME 1GR VIAL سفوتاکسیم ویال 1 گرم آنتی بیوتیك CEFOTAXIME 500MG VIAL سفوتاکسیم ویال 0.5 گرم آنتی بیوتیك CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL سفتازیدیم ویال 1 گرم آنتی بیوتیك CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2G VIAL سفتازیدیم ویال 2 گرم آنتی بیوتیك CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL سفتازیدیم ویال 0.5 گرم آنتی بیوتیك CEFTIZOXIME SODIUM 1G VIAL سفتی زوکسیم ویال 1 گرم آنتی بیوتیك CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL سفتی زوکسیم ویال 0.5 گرم آنتی بیوتیك CEFTRIAXONE 1 GR VIAL سفتریاکسون ویال 1 گرم آنتی بیوتیك CEFTRIAXONE 250MG VIAL سفتریاکسون ویال 250 آنتی بیوتیك CEFTRIAXONE 500MG VIAL سفتریاکسون ویال 500 آنتی بیوتیك CEFUROXIME AXETIL 125MG FC TAB سفوروکسیم قرص 125 آنتی بیوتیك CEFUROXIME AXETIL 250MG FC TAB سفوروکسیم قرص 250 آنتی بیوتیك CEFUROXIME AXETIL 500MG FC TAB سفوروکسیم قرص 500 آنتی بیوتیك CEFUROXIME SODIUM 1.5 G VIAL سفوروکسیم ویال 1.5 گرم آنتی بیوتیك CEFUROXIME SODIUM 750MG VIAL سفوروکسیم ویال 0.75 گرم آنتی بیوتیك CELECOXIB 100MG CAP سلکوکسیب کپسول 100 ضد التهاب(استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید) - مسكن CELECOXIB 200MG CAP سلکوکسیب کپسول 200 ضد التهاب(استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید) - مسكن،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:35 ب.ظproximal half-crown
   

 کراون یک دوم پروگزیمالی ...‏

 pterygoid
   

 بال گونه، رجلی

 pulp cham ber
   

 اتاقک پالپ‏

 pulp expos ure
   

 اکسپوز شدن پالپ

 pulp stone
   

 سنگ پالپی، سنگ مغزه

 pulp tester
   

 آزمایش کننده پالپ، پالپ تستر‏

 pulpal hep eremia
   

 پرخونی پالپ‏

 pulpal hyperemia
   

 پرخونی پالپی

 pulpal wall
   

 دیواره پالپی

 pulpectomy
   

 خارج کردن پالپ ریشه، پالپکتومی‏

 pulpitis
   

 پالپیت ، التهاب پالپ مغز دندان

 pulpless
   

 بی پالپ

 pulpotomy
   

 خارج کردن پالپ تاج، پالپوتومی‏

 putty
   

 بتونه

 quadrant
   

 نیم فک‏

 quantity
   

 کمیت

 quartz
   

 سنگ بلور، درّ کوهی

 quenched
   

 سردشده

 quick mount facebow
   

 کمان چهره ای زودسوار

 radectomy
   

 رادکتومی، ریشه برداری، معادل root resection ...‏

 radial
   

 شعاعی شعاعی ...‏

 radial shoulder
   

 شانه شعاعی ...‏

 radiating symmetry
   

 تقارن شعاعی، قرینگی شعاعی ...‏

 radiation
   

 اشعه، پرتو، پرتوتابی ...‏

 radical
   

 ریشه‌ای‏

 radicular
   

 ریشه‌ای‏

 radiograph
   

 پرتونگاشت ...‏

 radiolucency
   

 رادیولوسنسی‏

 radiosensitivity
   

 حساسیت به اشعه ...‏

 rampant caries
   

 پوسیدگی مهاجم‏

 rapid prototyping
   

 الگوبرداری سریع( روشی برای ساخت انواع مدل) ...‏

 rauwolfia
   

 عودالحیه ...‏

reactionary dentin /
   

 عاج واکنشی ...‏

 reamer
   

 ریمر‏

 rebonding
   

 باند کردن مجدد ...‏

 recall
   

 فراخوانی ...‏

 recare
   

 مراقبت مجدد ...‏

 recoil electron
   

 الکترون برگشتی، فتوالکترون ...‏

 recontouring
   

 بازکانتوردهی ...‏

 record
   

 رابطه فکی، رکورد‏

 record base
   

 (پروتز) بیس رکورد‌گیری‏

 recovery
   

 برگشت پذیری‏

 reduce
   

 کم کردن. (شیمی) احیا. جا انداختن.‏

 reducing zone
   

 ناحیه احیا کننده ...‏

 reduction
   

 کاهش. (شیمی) احیا. جا انداختن. 1- برداشتن 2- کاستن ...‏

 reepithelialization
   

 ترمیم ثانویه، ساخت دوباره اپی تلیوم ...‏

 reference plane
   

 سطح مرجع ...‏

 reflect
   

 بازتاب کردن، منعکس کردن‏

 reflex action
   

 کنش بازتاب ، عمل انعکاسی ...‏

 refractory
   

 مقاوم به حرارت ...‏

 refractory cast
   

 کست دیرگداز ...‏

 refractory die
   

 دای دیرگداز ...‏

 regeneration
   

 رژنراسیون...‏

 regenerative technique
   

 تکنیک افزایشی (تکنیکی در جراحی پریودنتال)‏

 reinfection
   

 دوباره عفونی شدن‏

 reinforce
   

 تقویت کردن، محکم کردن‏

 relapse
   

 برگشت،عود کردن‏

 relax
   

 آسایش ...‏

 reminder
   

 دستگاه یادآور ...‏

 remineralisation
   

 (remineralization) دوباره معدنی شدن‏

 remission
   

 خاموشی ، بهبود،فروکش‏

 remodeling
   

 بازسازی ...‏

 removable
   

 برداشت پذیر ...‏

 removable partial denture
   

 (RPD) پروتز پارسیل متحرک ...‏

 removal
   

 برداشتن ...‏

 repacking
   

 قرار دادن مجدد پانسمان‏

 reparative dentin
   

 عاج ترمیمی ...‏

 replacement resorption
   

 تحلیل جایگزینی‏

 replantation
   

 کاشت مجدد دندان،بازکاشت‏

 replica
   

 برگردان، المثنی ...‏

 replicate
   

 نسخه برداری ...‏

 reproducible
   

 قابل بازسازی ...‏

 reproductive
   

 تکثیری ...‏

 resection /
   

 قطع کردن، قطع بخشی از یک عضو یا اندام‏

 resective technique
   

 تکنیک کاهشی (تکنیکی در جراحی پریودنتال) ...‏

reservoir
   

 ذخیره کننده ...‏

reshape
   

 بازشکل‌دهی ...‏

 residual /
   

 باقیمانده‏

 residual ridge resorption 
   

 (RRR) تحلیل ریج باقیمانده ...‏

 resilience
   

 برجهندگی‏

 resiliency
   

 انعطاف پذیری ...‏

 resilient
   

 قابل ارتجاع، ارتجاعی ...‏

 resilient suspensory apparatus
   

 دستگاه آویزشی قابل ارتجاع ...‏

 resin
   

 صمغ، لاک ...‏

 resin cements
   

 سیمانهای صمغی ...‏

 resin-bonded
   

 باند شونده با رزین ...‏

 resin-modified glass ionomer
   

 (RMGI) گلاس آینومر تقویت شده با رزین ...‏

 resistance
   

 رزیستنس ، مقاومت مقاومت ...‏

 resorption
   

 تحلیل‏

 rest
   

 رست، تکیه گاه ...‏

 restline
   

 خط استراحت(توقف در مراحل پیشرفت پوسیدگی) ...‏

 restoration
   

 ترمیم ...‏

 restoration longevity
   

 دوام رستوریشن ...‏

 restorative /
   

 ترمیمی ترمیمی ، رستوریتیو ...‏

 retainer
   

 نگهدارنده ...‏

 rete peg
   

 رته پِگ، پیشرفتگی اپیتلیوم در بافت هم بندی‏

 retention
   

 گیر ریتنشن ، گیر گیر ...‏

 retention cord
   

 نخ پس کش ...‏

 retraction cord
   

 نخ کنار زننده لثه ،نخ پس کش ...‏

 retreatment
   

 درمان مجدد‏

 retroclined
   

 تمایل دندان ها به عقب ...‏

 retruded
   

 پس رفته ...‏

 retrusion
   

 عقب رفتگی‏

 retrusive
   

 عقب رفتگی ...‏

 reverse occlusal
   

ا کلوژن وارونه ...‏

 reverse taper /
   

 تقارب معکوس ...‏

 reversible pulpitis
   

 التهاب پالپ برگشت پذیر‏

 ridge
   

 ریج ، ستیغ ...‏

 ridge augmentation
   

 تقویت ستیغ ...‏

 rigid
   

 سخت سخت ...‏

 rigid connector
   

 اتصال دهنده سخت ...‏

 rigidification
   

 استحکام، سختی ...‏

 rigidify
   

 سخت شدن‏

 rigidity
   

 سختی‏

 rim
   

 نوار‏

 rim lock
   

 قفل لبه‌ای ...‏

 ripple
   

 چین و چروک ...‏

 rochette bridge
   

 پل روشه ...‏

 rocking
   

 الاکلنگی ...‏

 rod
   

 میله‏

 root
   

 ریشه‏

 root amputation
   

 قطع ریشه قطع ریشه ...‏

 root canal
   

 کانال ریشه ...‏

 root canal therapy
   

 (RCT) درمان کانال ریشه، (عامیانه) عصب کشی‏

 root configuration /
   

 شکل ریشه ها ...‏

 root form
   

 ریشه ای شکل ...‏

 root form implant
   

 ایمپلنت شبیه ریشه دندان، ایمپلنت ریشه ای شکل ...‏

 root planning
   

 هموارکردگی ریشه ...‏

 root proximity
   

 مجاورت ریشه ها‏

 root resection
   

 قطع ریشه ،باز برش ریشه ...‏

 root trunk
   

 تنه ریشه ...‏

 rotary
   

 چرخشی ...‏

 rotary curettage
   

 کورتاژ چرخشی ...‏

 rotation
   

 چرخش‏

 rouge
   

 1- گرد زنگ آهن 2- سرخاب ...‏

 roughness 
   

 ناهمواری ، زبری‏

 round
   

 گرد‏

 rounded ledge
   

 پلۀ گرد شده ...‏

 rubber
   

 لاستیکی ...‏

 rubber base
   

 پایه لاستیکی ...‏

 rubber bite block
   

 بلوک لاستیکی سطح جونده‏

 rubber cap
   

 کلاهک لاستیکی ...‏

 rubber dam
   

 رابردم‏

 rubber stop
   

 رابراستاپ، ایست لاستیکی ...‏

 rubbery
   

 لاستیکی ...‏

 runner bar
   

 میله گدازه راه ...‏

 saddle form
   

 زین شکل

 safe end
   

 انتهای غیربرنده‏

 sagittal
   

 سهمی،پیکانی

 saliva ejector
   

 بزاق کِش

 sample
   

 نمونه‏

 sampling
   

 نمونه‌برداری‏

 sand paper
   

 کاغذ سنباده

 sandblast
   

 ماسه زن

 sandblasting
   

 ماسه زنی

 sanitary pontic
   

 پونتیک بهداشتی

 satin
   

 نمدی

 saucerization
   

 نعلبکی شدن

 scaler
   

 جرم گیر

 scaling
   

 جرمگیری

 scar
   

 بافت جوشگاه، اسکار

 scattering
   

 پراکندگی

 screening
   

 غربالگری

 screw
   

 پیچ

 screw loosening
   

 شُل شدن پیچ

 scrub
   

 مالش شدید، ساییدن. یکی از روشهای مسواک زدن. روش تمیز  کردن و ضد عفونی کردن دستها قبل از جراحی. اسکراب

 seal
   

 سیل ، مهر و موم کردن‏

 sealant
   

 سیل کننده

 sealer
   

 سیلر

 sealing
   

 مُهر و موم کردن

 seat
   

 نشستن گاه

 secondary abutment
   

 دندان پایه اضافی

 secondary groove
   

 شیار فرعی یا ثانویه

 sedation
   

 آرام بخشی

 segment
   

 سگمانت، قطعه

 self threading
   

 خود پیچ شونده‏

 self threading pin
   

 پین خودپیچ شونده

 self-centering
   

 خودمرکز شونده،خودمرکز

 self-threading
   

 خود پیچ شونده

 semiadjustable
   

 نیمه قابل تنظیم‏

 semiprecision
   

 نیمه دقیق

 sensation
   

 احساس

 sensitivity
   

 حساسیت

separating disc
   

 صفحۀ جدا کننده

 separating disk
   

 صفحه جداکننده

 separator
   

 جداساز

 sequence
   

 توالی

 serial extraction
   

 کشیدن پی درپی

 shade modification
   

 اصلاح رنگ

 shade selection
   

 گزینش رنگ

shaft
   

 ساقه

 shank
   

 گردن

 sharp dissection
   

 کنار زدن بافت توسط وسیله ای تیز

 shear
   

 بُرشی

 shear rate
   

 سرعت برش

 shear stress
   

 استرس برشی

 shelf life
   

 زمان نگهداری

 shell
   

 پوسته، صدف

 shell-fabricating provisional
   

 موقتی پوسته ای-ساختگی

 shift
   

 انتقال،لغزش

 shiny pool
   

 برکۀ براق

 short-span
   

 فاصله بی دندانی کوتاه

 shoulder
   

 شانه

 shrink-post porosity
   

 تخلخل انقباضی

 shrinkage
   

 انقباض ، مشته شدن

 shrinkage compensation
   

 جبران انقباض

 silane coupling agent
   

  عامل مزدوج گری سیلیکان

 simple amalgam
   

 آمالگام ساده

 simple preparation
   

 تهیه حفره ساده

 sinfering
   

 تف جوشی

 single restorations
   

 رستوریشنهای تنها

 single-tooth restoration
   

 ترمیم دندان یگانه

 sintering
   

 تف جوشی سینترینگ

 sinus
   

 سینوس‏

 skyfurcationa
   

 اسکای فورکیشنال

 sleep parasomnia
   

 خواب نامناسب

 slidematic facebow
   

 فیس بو اسلایدماتیک

 slip casting
   

 ریخته گری براده ای

 slip fit
   

 تطابق لغزشی

slot
   

 شیار

 slumping
   

 افت

 smile line
   

 خط لبخند

 snoring
   

 خرناس‏

 socket
   

 ساکت دندانی،حفره دندان حفرۀ دندانی ...‏

 soft liner
   

 آستر نرم‏

 soft palate
   

 کام نرم‏

 sogginess
   

 خیس خوردگی

 solder
   

 لحیم

 soldering
   

 لحیم گری

 solid tumor
   

 تومور توپر‏

 solidification
   

 انجماد ...‏

 sore
   

 زخم، درد

 sore spot
   

 نقطه درد

 spacer
   

 فاصله گذار ...‏

 span length
   

 طول ناحیه بی دندانی

 spark gap
   

 جرقه زن

 specific plaque hypothesis
   

 فرضیه پلاک اختصاصی‏

 specificity
   

 اختصاصیت\

 speech bulb
   

 حباب گویایی

 sphenoid sinus
   

 سینوس اسفنوئید

 spill way
   

 راه فرار‏

 spillway
   

 آب‌راهه؛ شیارهای سطح اکلوزال دندان که مسیر فرار لقمه غذا است‏

 spindle
   

 دوک

 splint
   

 متصل کردن، اسپلینت‏

 split pontic
   

 پونتیک دو قطعه ای

 split-thickness flap
   

 فلپ ضخیم دو شقه

spongy bone
   

 استخوان اسفنجی‏

 spot
   

 نقطه

 spreader
   

 اسپریدر‏

 spring
   

 فنر

 sprue former
   

  شکل دهنده اسپرو

 spur
   

 زائده

 squamous cell carcinoma
   

  (SCC) کارسینوما با سلول پولکی

 square-jowled
   

 آروارۀ چهارگوش

 squaring
   

 به شکل مربع در آوردن

 stability
   

 ثبات‏

 stabilizer
   

 ثابت کننده

 stain
   

 رنگیزه

 staining
   

 رنگ دار شدن‏

 stainless
   

 ضد زنگ، فاقد خوردگی‏

 stainless steel
   

 فولاد ضد زنگ‏

stainless steel crown
   

 (SSC) روکش فولادی ضد زنگ‏

 stamp cusp
   

 کاسپ ضربه زننده ، کاسپ سنتریک‏

 standardization
   

 استاندارد کردن

 startle
   

 از جا پریدن‏

 static
   

 ایستایی

static occlusal relationshios
   

 روابط اکلوزال ایستا

 steel
   

 فولاد، استیل

 sterile
   

 سِتَروَن ...‏

 sterility
   

 سِتَروَنی ...‏

sterilization
   

 سِتَروَن‌سازی

 sternocleidomastioid muscle
   

 ماهیچۀ جناغی – چنبری– پستانی

 sticky wax
   

 موم چسب

 stiff
   

 سفت‏

 stiffness
   

 سفتی‏

 stippled
   

 دانه دانه

 stippling
   

 دانه دانه ...‏

 stochastic effect
   

 اثر احتمالی

 stock aluminum cylinders (tin cans)
   

 استوانه های آلومینیومی

 stomodeum
   

 دهان اولیه‏

 storage bath
   

 حمام نگهدارنده

 strabismus
   

 لوچی

 strength
   

 قدرت

 stress breaker
   

 فشار شکن

 stress concentration
   

 انقباض تنشی

 stress distributor
   

 توزیع کننده فشار

 stress reliever
   

 کاهش دهنده استرس

 striae of Retzius
   

 خطوط رتزیوس‏

 stroke
   

 ضربه. سکته مغزی

 stroma
   

 بستر

 structural durability
   

 استحکام ساختاری

 structure
   

 ساختار

 strut
   

 بست

 stuttering speech
   

 لکنت زبان ...‏

 subcortical
   

 زیر قشری‏

 subgingial margin
   

 کنارۀ زیر لثوی

 subgingival margin
   

 حاشیه زیر لثوی

 subluxation
   

 لقی آشکار‏

 submandibular
   

 تحت فکی

 submandibular duct
   

 مجرای غده بزاقی تحت فکی،مجرای تحت فکی

 submandibular fossa
   

 گودی تحت فکی

 substitution
   

 جانشینی

 substructure
   

 زیرساز

 succedaneous dentition
   

 دندان جایگزین

 success rate
   

 میزان موفقیت

 suck-back porosity
   

 تخلخل مکشی

 suction drain
   

 درَن مکشی

 sulcus  
   

 سالکوس

 supererupted tooth
   

 دندان بیش از حد رویش یافته

 supernumerary tooth
   

 دندان اضافی

 supine
   

 سوپاین ، خوابیده ، طاقباز

 supplemental groove
   

 تقعر فرعی

 support
   

 ساپورت

 support ing cusps
   

 دندانه های پشتیبان

 supraer uption
   

 رویش زیادی

 supragi ngival calculus
   

 جرم بالای لثه ای

 supragi ngival margin
   

 حاشیه روی لثوی

 supralet hal
   

 فوق کُشنده

 surface t exture
   

 بافتار سطحی

 surface w etting
   

 ترکنندگی سطحی

 surface zo ne
   

 ناحیه سطحی (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا(

 surfactant
   

 سورفاکتانت، جذب سطحی

 surgical a nd interventional implant imaging
   

 تصویربرداری جراحی و مداخله ای ایمپلنت

 surgical c hisel
   

 چیزل جراحی‏

 surgical d iathermy
   

 

 survival
   

 ماندگاری

 survival  rate
   

 میزان بقا

 suspenso r
   

 معلق، آویزگر

 suspenso ry
   

 آویزشی

 suture
   

 بخیه، دوختن

 suture  ligation
   

 بستن رگ توسط بخیه

 svedopter
   

 نگهدارنده زبان

 symmetry
   

 تقارن،هم سنجی

 symptomatic
   

 علامت دار

 synchronous
   

 سنکرونیزه، همزمان

 syncope
   

 سنکوپ‏

 syndrome
   

 نشانگان

 syneresis
   

 تراوش از سطح

 tachypnea
   

 تاکی پنه ...‏

 tag
   

 برچسب ...‏

 tags
   

 دنباله ها ...‏

 talkativeness
   

 پرحرفی ...‏

 taper
   

 تقارب،باریک ...‏

 tapping
   

 ضربه زدن ...‏

 tarnish
   

 کدورت ...‏

 tartar
   

 ...‏

 tattoo
   

 تاتو، تغییر رنگ ...‏

 teeth
   

 دندان‌ها (جمع tooth)‏

 teething
   

 دندان در آوردن. معادل odontiasis ...‏

 telescopic crown and coping
   

 کراون و کوپینگ تلسکوپیک ...‏

 telescopic denture
   

 ...‏

 tempering
   

 حرارت دهی ...‏

 template
   

 الگو ...‏

 temporalis muscle
   

 ماهیچه گیجگاهی ...‏

 temporary crown
   

 تاجواره موقت، روکش موقت ...‏

 temporary dentition
   

 ...‏

 temporary restoration
   

 ترمیم موقت ...‏

 temporary teeth
   

 ...‏

 temporary tooth
   

 دندان شیری‏

 temporomandibular joint
   

 (TMJ) مفصل گیجگاهی فکی ...‏

 temporomandibulat disorder
   

 (TMD) اختلال گیجگاهی فکی...‏

 temporomardibular joint
   

 بندگاه گیجگاهی – آروارۀ پایینی ، مفصل گیجگاهی – فکی ...‏

 tensile
   

 کششی ...‏

 tension
   

 تنش ...‏

 terminal abtment
   

 پایه انتهایی ...‏

 terminal hinge axis
   

 محور لولایی انتهایی ...‏

 termination
   

 اختتام ...‏

 terminus
   

 پایانه...‏

 terrestrial
   

 خاکی ...‏

 tertiary dentin
   

 عاج ثالثیه (معادل irritation dentin)‏

 test /
   

 آزمایش‏

 the third molar
   

 مولر سوم،دندان آسیای سوم،دندان عقل‏

 therapy
   

 درمان‏

 thermal coagulation
   

 انعقاد حرارتی ...‏

 thermocycling
   

 حرارت دهی دوره‌ای‏

 thimble
   

 انگشتانه‌ای ...‏

 third molar
   

 آسیای سوم. معادل dens sapiense، dens serotinus ...‏

 third molar tooth
   

 دندان آسیای سوم ...‏

 threaded plunger
   

 پیستون پیچی ...‏

 thyrotoxic crisis
   

 بحران تیروتوکسیک ...‏

 tight
   

 بسته ...‏

 tilted molar
   

 آسیای بزرگ کج ...‏

 tilting
   

 کج شدن کج شدن ...‏

 tin oxide
   

 اکسید قلع ...‏

 tin plating
   

 آبکاری قلعی ...‏

 tingling
   

 احساس قلقلک‏

 tipping
   

 کج شدن دندان ...‏

 tissue
   

 بافت‏

 tissue attachment
   

 چسبندگی بافتی ...‏

 toggle
   

 تاگل ...‏

 too narrow
   

 بسیار باریک ...‏

 too well developed
   

  بیش از حد تکامل یافته ...‏

 tooth
   

 دندان‏

 tooth angles
   

 زاویه های دندان ...‏

 tooth decay
   

 ...‏

 tooth facing
   

 پوشش دندانی ...‏

 tooth impaction
   

 ...‏

 tooth preparation
   

 آماده سازی دندان ...‏

 tooth pulp
   

 ...‏

 tooth socket
   

 ...‏

 tooth to tooth relationship
   

 رابطه دندان با دندان‏

 tooth-borne partial denture
   

 دندانواره تکه ای دندان اتکا ...‏

 topical
   

 سطحی ...‏

 torquing
   

 تاب خوردن ...‏

 torsion
   

 پیچش ...‏

 total filtration
   

 فیلتراسیون کلی ...‏

 total necrosis
   

 مرگ تمام پالپ ...‏

 total-etch technique
   

 تکنیک اچ کامل ...‏

 tough
   

 سفت‏

 tougher
   

 سفت تر‏

 toughness
   

 سفتی، چقرمگی‏

 toxin
   

 سم ...‏

 trabeculation
   

 ترابکولاسیون ...‏

 tracheostomy
   

 تراکئوستومی‏

 tracing
   

 ترسیم ...‏

 transitional dentition
   

 ...‏

 translation
   

 انتقال‏

 translocation
   

 جابجایی ...‏

 translucent zone
   

 ناحیه شفاف (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏

 transplanting
   

 ترانسپلنت کردن‏

 transposition
   

 جابجایی ...‏

 transverse groove
   

 شیار عرضی‏

 transverse ridge
   

 ریج عرضی ...‏

 trapezius muscle
   

 ماهیچۀ ذوزنقه ای ...‏

 treatment restoration
   

 ترمیم درمانی‏

 treatment simplification
   

 آسان سازی درمان ...‏

 tremor
   

 لرزش بدن ...‏

 trend
   

 تمایل، گرایش‏

 trestle
   

 دندانه دار ...‏

 triad
   

 سه گانه ...‏

 triangular ridge
   

 ریج مثلثی ...‏

 trifurcation
   

 سه شاخگی ...‏

 tripod
   

 سه نقطه ای ...‏

 tripoded subperiosteal implant
   

 ایمپلنت ساب پریوستئال مثلثی ...‏

 trough
   

 سنگاب ...‏

 truing stone
   

 سنگ تیز کننده ...‏

 try-in
   

 امتحان کردن ...‏

 tubercle
   

 توبرکل‏

 tumor
   

 تومور‏

 tunnel preparation
   

 تراش تونلی ...‏

 twelfth-year molar
   

 آسیای دوازده سالگی ...‏

 twist
   

 پیچش ...‏

 ulcerative
   

 زخمی

 ultrasonic cleaner
   

 پاک کننده اولتراسونیکی

 ultrasonic scaler
   

 دستگاه جرم گیر

 under-contour
   

 زیرکانتور

 undercut
   

 آندرکات،زیربُر

 underexposed
   

  کم اکسپوز شده

 undermine
   

 نقب زدن

 undermining
   

 بی‌پشتیبان کردن

 uniform
   

 یکنواخت

 unrectified damped current
   

 جریان یکسو نشدۀ میرا

 upper complete denture
   

 دندانواره کامل بالا ...‏

 upright
   

 عمود کردن‏

 veneer restoration
   

 ترمیم پوش ...‏

 vent holes
   

 سوراخهای تهویه ...‏

 venting
   

 منفذدار شدن ...‏

 vermillion
   

 خط لب، ورمیلیون ...‏

 vertical dimension ,
   

 (VD) ارتفاع عمودی ...‏

 vertical overlap
   

 هم پوشانی عمودی ...‏

 vertical stop
   

 ایست ...‏

 vesicle
   

 وزیکول،آبدانه ...‏

 vestibular expansion
   

 ...‏

 vestibuloplasty
   

 بازسازی دهلیز، وستیبولوپلاستی (معادل vestibular  expansion) ...‏

 visceral swallow
   

 بلع احشائی ...‏

 visible
   

 مرئی‏

 visible light cure
   

 (VLC) فعال شونده با نور مرئی ...‏

 visible light-cured provisional
   

 نورپروریدۀ مریی ...‏

 visual
   

 بصری، دیداری ...‏

 vital
   

 زنده ...‏

 vital core
   

 مغزه حیاتی ...‏

 vitaly teeth
   

 دندانهای زنده ...‏

 vomer
   

 دیواره میانی بینی ...‏

 wax pattern
   

 الگوی مومی ...‏

 wax up
   

 مومکاری ...‏

 wax-pattern
   

 الگوی مومی ...‏

 waxing
   

 موم گذاری ...‏

 wear
   

 سایش ...‏

 welding
   

 جوش دادن ...‏

 wet field technique
   

 فن زمینه خیس ...‏

 wet line
   

 خط مرطوب ...‏

 wettability
   

  قابلیت تر کنندگی قابلیت خیس شدگی ...‏

 wetting /
   

 تر شدن ...‏

 wheel
   

 چرخ ...‏

 wheezing
   

 صدای خس خس ‏

 white polishing stone
   

 سنگ سفید پرداخت ...‏

 white spot
   

 لک سفید(در مراحل اول پوسیدگی) ...‏

 whitening
   

 سفید کردن‏

 wing
   

 بالچه ...‏

 wisdom tooth
   

 دندان عقل‏

 work authorization
   

 دستورکار ...‏

 working
   

 کارگر ...‏

 working cast
   

 ریختگی کارگر ...‏

 working length
   

 طول کارکرد‏

 working time
   

 زمان کار، فرصت کارکردن ...‏

 wraparound effect
   

 خاصیت کمربندی ...‏

 wrench
   

 آچار ...‏

 xylocaine
   

 گزیلوکائین، نام دیگر لیدوکائین‏

 yield strength
   

 استحکام تسلیم

 zinc phosphate
   

 زینک فسفات

 zygomatic
   

 گونه ای ...‏

 zygomatic bone
   

 استخوان گونه

 zygomatic process
   

 زائده زایگوما

 zygomatic process of maxilla
   

 گونه سازه برواره

 zygomaticomaxillary suture
   

 درز گونه ای- برواره ای
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:35 ب.ظproximal half-crown
   

 کراون یک دوم پروگزیمالی ...‏

 pterygoid
   

 بال گونه، رجلی

 pulp cham ber
   

 اتاقک پالپ‏

 pulp expos ure
   

 اکسپوز شدن پالپ

 pulp stone
   

 سنگ پالپی، سنگ مغزه

 pulp tester
   

 آزمایش کننده پالپ، پالپ تستر‏

 pulpal hep eremia
   

 پرخونی پالپ‏

 pulpal hyperemia
   

 پرخونی پالپی

 pulpal wall
   

 دیواره پالپی

 pulpectomy
   

 خارج کردن پالپ ریشه، پالپکتومی‏

 pulpitis
   

 پالپیت ، التهاب پالپ مغز دندان

 pulpless
   

 بی پالپ

 pulpotomy
   

 خارج کردن پالپ تاج، پالپوتومی‏

 putty
   

 بتونه

 quadrant
   

 نیم فک‏

 quantity
   

 کمیت

 quartz
   

 سنگ بلور، درّ کوهی

 quenched
   

 سردشده

 quick mount facebow
   

 کمان چهره ای زودسوار

 radectomy
   

 رادکتومی، ریشه برداری، معادل root resection ...‏

 radial
   

 شعاعی شعاعی ...‏

 radial shoulder
   

 شانه شعاعی ...‏

 radiating symmetry
   

 تقارن شعاعی، قرینگی شعاعی ...‏

 radiation
   

 اشعه، پرتو، پرتوتابی ...‏

 radical
   

 ریشه‌ای‏

 radicular
   

 ریشه‌ای‏

 radiograph
   

 پرتونگاشت ...‏

 radiolucency
   

 رادیولوسنسی‏

 radiosensitivity
   

 حساسیت به اشعه ...‏

 rampant caries
   

 پوسیدگی مهاجم‏

 rapid prototyping
   

 الگوبرداری سریع( روشی برای ساخت انواع مدل) ...‏

 rauwolfia
   

 عودالحیه ...‏

reactionary dentin /
   

 عاج واکنشی ...‏

 reamer
   

 ریمر‏

 rebonding
   

 باند کردن مجدد ...‏

 recall
   

 فراخوانی ...‏

 recare
   

 مراقبت مجدد ...‏

 recoil electron
   

 الکترون برگشتی، فتوالکترون ...‏

 recontouring
   

 بازکانتوردهی ...‏

 record
   

 رابطه فکی، رکورد‏

 record base
   

 (پروتز) بیس رکورد‌گیری‏

 recovery
   

 برگشت پذیری‏

 reduce
   

 کم کردن. (شیمی) احیا. جا انداختن.‏

 reducing zone
   

 ناحیه احیا کننده ...‏

 reduction
   

 کاهش. (شیمی) احیا. جا انداختن. 1- برداشتن 2- کاستن ...‏

 reepithelialization
   

 ترمیم ثانویه، ساخت دوباره اپی تلیوم ...‏

 reference plane
   

 سطح مرجع ...‏

 reflect
   

 بازتاب کردن، منعکس کردن‏

 reflex action
   

 کنش بازتاب ، عمل انعکاسی ...‏

 refractory
   

 مقاوم به حرارت ...‏

 refractory cast
   

 کست دیرگداز ...‏

 refractory die
   

 دای دیرگداز ...‏

 regeneration
   

 رژنراسیون...‏

 regenerative technique
   

 تکنیک افزایشی (تکنیکی در جراحی پریودنتال)‏

 reinfection
   

 دوباره عفونی شدن‏

 reinforce
   

 تقویت کردن، محکم کردن‏

 relapse
   

 برگشت،عود کردن‏

 relax
   

 آسایش ...‏

 reminder
   

 دستگاه یادآور ...‏

 remineralisation
   

 (remineralization) دوباره معدنی شدن‏

 remission
   

 خاموشی ، بهبود،فروکش‏

 remodeling
   

 بازسازی ...‏

 removable
   

 برداشت پذیر ...‏

 removable partial denture
   

 (RPD) پروتز پارسیل متحرک ...‏

 removal
   

 برداشتن ...‏

 repacking
   

 قرار دادن مجدد پانسمان‏

 reparative dentin
   

 عاج ترمیمی ...‏

 replacement resorption
   

 تحلیل جایگزینی‏

 replantation
   

 کاشت مجدد دندان،بازکاشت‏

 replica
   

 برگردان، المثنی ...‏

 replicate
   

 نسخه برداری ...‏

 reproducible
   

 قابل بازسازی ...‏

 reproductive
   

 تکثیری ...‏

 resection /
   

 قطع کردن، قطع بخشی از یک عضو یا اندام‏

 resective technique
   

 تکنیک کاهشی (تکنیکی در جراحی پریودنتال) ...‏

reservoir
   

 ذخیره کننده ...‏

reshape
   

 بازشکل‌دهی ...‏

 residual /
   

 باقیمانده‏

 residual ridge resorption 
   

 (RRR) تحلیل ریج باقیمانده ...‏

 resilience
   

 برجهندگی‏

 resiliency
   

 انعطاف پذیری ...‏

 resilient
   

 قابل ارتجاع، ارتجاعی ...‏

 resilient suspensory apparatus
   

 دستگاه آویزشی قابل ارتجاع ...‏

 resin
   

 صمغ، لاک ...‏

 resin cements
   

 سیمانهای صمغی ...‏

 resin-bonded
   

 باند شونده با رزین ...‏

 resin-modified glass ionomer
   

 (RMGI) گلاس آینومر تقویت شده با رزین ...‏

 resistance
   

 رزیستنس ، مقاومت مقاومت ...‏

 resorption
   

 تحلیل‏

 rest
   

 رست، تکیه گاه ...‏

 restline
   

 خط استراحت(توقف در مراحل پیشرفت پوسیدگی) ...‏

 restoration
   

 ترمیم ...‏

 restoration longevity
   

 دوام رستوریشن ...‏

 restorative /
   

 ترمیمی ترمیمی ، رستوریتیو ...‏

 retainer
   

 نگهدارنده ...‏

 rete peg
   

 رته پِگ، پیشرفتگی اپیتلیوم در بافت هم بندی‏

 retention
   

 گیر ریتنشن ، گیر گیر ...‏

 retention cord
   

 نخ پس کش ...‏

 retraction cord
   

 نخ کنار زننده لثه ،نخ پس کش ...‏

 retreatment
   

 درمان مجدد‏

 retroclined
   

 تمایل دندان ها به عقب ...‏

 retruded
   

 پس رفته ...‏

 retrusion
   

 عقب رفتگی‏

 retrusive
   

 عقب رفتگی ...‏

 reverse occlusal
   

ا کلوژن وارونه ...‏

 reverse taper /
   

 تقارب معکوس ...‏

 reversible pulpitis
   

 التهاب پالپ برگشت پذیر‏

 ridge
   

 ریج ، ستیغ ...‏

 ridge augmentation
   

 تقویت ستیغ ...‏

 rigid
   

 سخت سخت ...‏

 rigid connector
   

 اتصال دهنده سخت ...‏

 rigidification
   

 استحکام، سختی ...‏

 rigidify
   

 سخت شدن‏

 rigidity
   

 سختی‏

 rim
   

 نوار‏

 rim lock
   

 قفل لبه‌ای ...‏

 ripple
   

 چین و چروک ...‏

 rochette bridge
   

 پل روشه ...‏

 rocking
   

 الاکلنگی ...‏

 rod
   

 میله‏

 root
   

 ریشه‏

 root amputation
   

 قطع ریشه قطع ریشه ...‏

 root canal
   

 کانال ریشه ...‏

 root canal therapy
   

 (RCT) درمان کانال ریشه، (عامیانه) عصب کشی‏

 root configuration /
   

 شکل ریشه ها ...‏

 root form
   

 ریشه ای شکل ...‏

 root form implant
   

 ایمپلنت شبیه ریشه دندان، ایمپلنت ریشه ای شکل ...‏

 root planning
   

 هموارکردگی ریشه ...‏

 root proximity
   

 مجاورت ریشه ها‏

 root resection
   

 قطع ریشه ،باز برش ریشه ...‏

 root trunk
   

 تنه ریشه ...‏

 rotary
   

 چرخشی ...‏

 rotary curettage
   

 کورتاژ چرخشی ...‏

 rotation
   

 چرخش‏

 rouge
   

 1- گرد زنگ آهن 2- سرخاب ...‏

 roughness 
   

 ناهمواری ، زبری‏

 round
   

 گرد‏

 rounded ledge
   

 پلۀ گرد شده ...‏

 rubber
   

 لاستیکی ...‏

 rubber base
   

 پایه لاستیکی ...‏

 rubber bite block
   

 بلوک لاستیکی سطح جونده‏

 rubber cap
   

 کلاهک لاستیکی ...‏

 rubber dam
   

 رابردم‏

 rubber stop
   

 رابراستاپ، ایست لاستیکی ...‏

 rubbery
   

 لاستیکی ...‏

 runner bar
   

 میله گدازه راه ...‏

 saddle form
   

 زین شکل

 safe end
   

 انتهای غیربرنده‏

 sagittal
   

 سهمی،پیکانی

 saliva ejector
   

 بزاق کِش

 sample
   

 نمونه‏

 sampling
   

 نمونه‌برداری‏

 sand paper
   

 کاغذ سنباده

 sandblast
   

 ماسه زن

 sandblasting
   

 ماسه زنی

 sanitary pontic
   

 پونتیک بهداشتی

 satin
   

 نمدی

 saucerization
   

 نعلبکی شدن

 scaler
   

 جرم گیر

 scaling
   

 جرمگیری

 scar
   

 بافت جوشگاه، اسکار

 scattering
   

 پراکندگی

 screening
   

 غربالگری

 screw
   

 پیچ

 screw loosening
   

 شُل شدن پیچ

 scrub
   

 مالش شدید، ساییدن. یکی از روشهای مسواک زدن. روش تمیز  کردن و ضد عفونی کردن دستها قبل از جراحی. اسکراب

 seal
   

 سیل ، مهر و موم کردن‏

 sealant
   

 سیل کننده

 sealer
   

 سیلر

 sealing
   

 مُهر و موم کردن

 seat
   

 نشستن گاه

 secondary abutment
   

 دندان پایه اضافی

 secondary groove
   

 شیار فرعی یا ثانویه

 sedation
   

 آرام بخشی

 segment
   

 سگمانت، قطعه

 self threading
   

 خود پیچ شونده‏

 self threading pin
   

 پین خودپیچ شونده

 self-centering
   

 خودمرکز شونده،خودمرکز

 self-threading
   

 خود پیچ شونده

 semiadjustable
   

 نیمه قابل تنظیم‏

 semiprecision
   

 نیمه دقیق

 sensation
   

 احساس

 sensitivity
   

 حساسیت

separating disc
   

 صفحۀ جدا کننده

 separating disk
   

 صفحه جداکننده

 separator
   

 جداساز

 sequence
   

 توالی

 serial extraction
   

 کشیدن پی درپی

 shade modification
   

 اصلاح رنگ

 shade selection
   

 گزینش رنگ

shaft
   

 ساقه

 shank
   

 گردن

 sharp dissection
   

 کنار زدن بافت توسط وسیله ای تیز

 shear
   

 بُرشی

 shear rate
   

 سرعت برش

 shear stress
   

 استرس برشی

 shelf life
   

 زمان نگهداری

 shell
   

 پوسته، صدف

 shell-fabricating provisional
   

 موقتی پوسته ای-ساختگی

 shift
   

 انتقال،لغزش

 shiny pool
   

 برکۀ براق

 short-span
   

 فاصله بی دندانی کوتاه

 shoulder
   

 شانه

 shrink-post porosity
   

 تخلخل انقباضی

 shrinkage
   

 انقباض ، مشته شدن

 shrinkage compensation
   

 جبران انقباض

 silane coupling agent
   

  عامل مزدوج گری سیلیکان

 simple amalgam
   

 آمالگام ساده

 simple preparation
   

 تهیه حفره ساده

 sinfering
   

 تف جوشی

 single restorations
   

 رستوریشنهای تنها

 single-tooth restoration
   

 ترمیم دندان یگانه

 sintering
   

 تف جوشی سینترینگ

 sinus
   

 سینوس‏

 skyfurcationa
   

 اسکای فورکیشنال

 sleep parasomnia
   

 خواب نامناسب

 slidematic facebow
   

 فیس بو اسلایدماتیک

 slip casting
   

 ریخته گری براده ای

 slip fit
   

 تطابق لغزشی

slot
   

 شیار

 slumping
   

 افت

 smile line
   

 خط لبخند

 snoring
   

 خرناس‏

 socket
   

 ساکت دندانی،حفره دندان حفرۀ دندانی ...‏

 soft liner
   

 آستر نرم‏

 soft palate
   

 کام نرم‏

 sogginess
   

 خیس خوردگی

 solder
   

 لحیم

 soldering
   

 لحیم گری

 solid tumor
   

 تومور توپر‏

 solidification
   

 انجماد ...‏

 sore
   

 زخم، درد

 sore spot
   

 نقطه درد

 spacer
   

 فاصله گذار ...‏

 span length
   

 طول ناحیه بی دندانی

 spark gap
   

 جرقه زن

 specific plaque hypothesis
   

 فرضیه پلاک اختصاصی‏

 specificity
   

 اختصاصیت\

 speech bulb
   

 حباب گویایی

 sphenoid sinus
   

 سینوس اسفنوئید

 spill way
   

 راه فرار‏

 spillway
   

 آب‌راهه؛ شیارهای سطح اکلوزال دندان که مسیر فرار لقمه غذا است‏

 spindle
   

 دوک

 splint
   

 متصل کردن، اسپلینت‏

 split pontic
   

 پونتیک دو قطعه ای

 split-thickness flap
   

 فلپ ضخیم دو شقه

spongy bone
   

 استخوان اسفنجی‏

 spot
   

 نقطه

 spreader
   

 اسپریدر‏

 spring
   

 فنر

 sprue former
   

  شکل دهنده اسپرو

 spur
   

 زائده

 squamous cell carcinoma
   

  (SCC) کارسینوما با سلول پولکی

 square-jowled
   

 آروارۀ چهارگوش

 squaring
   

 به شکل مربع در آوردن

 stability
   

 ثبات‏

 stabilizer
   

 ثابت کننده

 stain
   

 رنگیزه

 staining
   

 رنگ دار شدن‏

 stainless
   

 ضد زنگ، فاقد خوردگی‏

 stainless steel
   

 فولاد ضد زنگ‏

stainless steel crown
   

 (SSC) روکش فولادی ضد زنگ‏

 stamp cusp
   

 کاسپ ضربه زننده ، کاسپ سنتریک‏

 standardization
   

 استاندارد کردن

 startle
   

 از جا پریدن‏

 static
   

 ایستایی

static occlusal relationshios
   

 روابط اکلوزال ایستا

 steel
   

 فولاد، استیل

 sterile
   

 سِتَروَن ...‏

 sterility
   

 سِتَروَنی ...‏

sterilization
   

 سِتَروَن‌سازی

 sternocleidomastioid muscle
   

 ماهیچۀ جناغی – چنبری– پستانی

 sticky wax
   

 موم چسب

 stiff
   

 سفت‏

 stiffness
   

 سفتی‏

 stippled
   

 دانه دانه

 stippling
   

 دانه دانه ...‏

 stochastic effect
   

 اثر احتمالی

 stock aluminum cylinders (tin cans)
   

 استوانه های آلومینیومی

 stomodeum
   

 دهان اولیه‏

 storage bath
   

 حمام نگهدارنده

 strabismus
   

 لوچی

 strength
   

 قدرت

 stress breaker
   

 فشار شکن

 stress concentration
   

 انقباض تنشی

 stress distributor
   

 توزیع کننده فشار

 stress reliever
   

 کاهش دهنده استرس

 striae of Retzius
   

 خطوط رتزیوس‏

 stroke
   

 ضربه. سکته مغزی

 stroma
   

 بستر

 structural durability
   

 استحکام ساختاری

 structure
   

 ساختار

 strut
   

 بست

 stuttering speech
   

 لکنت زبان ...‏

 subcortical
   

 زیر قشری‏

 subgingial margin
   

 کنارۀ زیر لثوی

 subgingival margin
   

 حاشیه زیر لثوی

 subluxation
   

 لقی آشکار‏

 submandibular
   

 تحت فکی

 submandibular duct
   

 مجرای غده بزاقی تحت فکی،مجرای تحت فکی

 submandibular fossa
   

 گودی تحت فکی

 substitution
   

 جانشینی

 substructure
   

 زیرساز

 succedaneous dentition
   

 دندان جایگزین

 success rate
   

 میزان موفقیت

 suck-back porosity
   

 تخلخل مکشی

 suction drain
   

 درَن مکشی

 sulcus  
   

 سالکوس

 supererupted tooth
   

 دندان بیش از حد رویش یافته

 supernumerary tooth
   

 دندان اضافی

 supine
   

 سوپاین ، خوابیده ، طاقباز

 supplemental groove
   

 تقعر فرعی

 support
   

 ساپورت

 support ing cusps
   

 دندانه های پشتیبان

 supraer uption
   

 رویش زیادی

 supragi ngival calculus
   

 جرم بالای لثه ای

 supragi ngival margin
   

 حاشیه روی لثوی

 supralet hal
   

 فوق کُشنده

 surface t exture
   

 بافتار سطحی

 surface w etting
   

 ترکنندگی سطحی

 surface zo ne
   

 ناحیه سطحی (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا(

 surfactant
   

 سورفاکتانت، جذب سطحی

 surgical a nd interventional implant imaging
   

 تصویربرداری جراحی و مداخله ای ایمپلنت

 surgical c hisel
   

 چیزل جراحی‏

 surgical d iathermy
   

 

 survival
   

 ماندگاری

 survival  rate
   

 میزان بقا

 suspenso r
   

 معلق، آویزگر

 suspenso ry
   

 آویزشی

 suture
   

 بخیه، دوختن

 suture  ligation
   

 بستن رگ توسط بخیه

 svedopter
   

 نگهدارنده زبان

 symmetry
   

 تقارن،هم سنجی

 symptomatic
   

 علامت دار

 synchronous
   

 سنکرونیزه، همزمان

 syncope
   

 سنکوپ‏

 syndrome
   

 نشانگان

 syneresis
   

 تراوش از سطح

 tachypnea
   

 تاکی پنه ...‏

 tag
   

 برچسب ...‏

 tags
   

 دنباله ها ...‏

 talkativeness
   

 پرحرفی ...‏

 taper
   

 تقارب،باریک ...‏

 tapping
   

 ضربه زدن ...‏

 tarnish
   

 کدورت ...‏

 tartar
   

 ...‏

 tattoo
   

 تاتو، تغییر رنگ ...‏

 teeth
   

 دندان‌ها (جمع tooth)‏

 teething
   

 دندان در آوردن. معادل odontiasis ...‏

 telescopic crown and coping
   

 کراون و کوپینگ تلسکوپیک ...‏

 telescopic denture
   

 ...‏

 tempering
   

 حرارت دهی ...‏

 template
   

 الگو ...‏

 temporalis muscle
   

 ماهیچه گیجگاهی ...‏

 temporary crown
   

 تاجواره موقت، روکش موقت ...‏

 temporary dentition
   

 ...‏

 temporary restoration
   

 ترمیم موقت ...‏

 temporary teeth
   

 ...‏

 temporary tooth
   

 دندان شیری‏

 temporomandibular joint
   

 (TMJ) مفصل گیجگاهی فکی ...‏

 temporomandibulat disorder
   

 (TMD) اختلال گیجگاهی فکی...‏

 temporomardibular joint
   

 بندگاه گیجگاهی – آروارۀ پایینی ، مفصل گیجگاهی – فکی ...‏

 tensile
   

 کششی ...‏

 tension
   

 تنش ...‏

 terminal abtment
   

 پایه انتهایی ...‏

 terminal hinge axis
   

 محور لولایی انتهایی ...‏

 termination
   

 اختتام ...‏

 terminus
   

 پایانه...‏

 terrestrial
   

 خاکی ...‏

 tertiary dentin
   

 عاج ثالثیه (معادل irritation dentin)‏

 test /
   

 آزمایش‏

 the third molar
   

 مولر سوم،دندان آسیای سوم،دندان عقل‏

 therapy
   

 درمان‏

 thermal coagulation
   

 انعقاد حرارتی ...‏

 thermocycling
   

 حرارت دهی دوره‌ای‏

 thimble
   

 انگشتانه‌ای ...‏

 third molar
   

 آسیای سوم. معادل dens sapiense، dens serotinus ...‏

 third molar tooth
   

 دندان آسیای سوم ...‏

 threaded plunger
   

 پیستون پیچی ...‏

 thyrotoxic crisis
   

 بحران تیروتوکسیک ...‏

 tight
   

 بسته ...‏

 tilted molar
   

 آسیای بزرگ کج ...‏

 tilting
   

 کج شدن کج شدن ...‏

 tin oxide
   

 اکسید قلع ...‏

 tin plating
   

 آبکاری قلعی ...‏

 tingling
   

 احساس قلقلک‏

 tipping
   

 کج شدن دندان ...‏

 tissue
   

 بافت‏

 tissue attachment
   

 چسبندگی بافتی ...‏

 toggle
   

 تاگل ...‏

 too narrow
   

 بسیار باریک ...‏

 too well developed
   

  بیش از حد تکامل یافته ...‏

 tooth
   

 دندان‏

 tooth angles
   

 زاویه های دندان ...‏

 tooth decay
   

 ...‏

 tooth facing
   

 پوشش دندانی ...‏

 tooth impaction
   

 ...‏

 tooth preparation
   

 آماده سازی دندان ...‏

 tooth pulp
   

 ...‏

 tooth socket
   

 ...‏

 tooth to tooth relationship
   

 رابطه دندان با دندان‏

 tooth-borne partial denture
   

 دندانواره تکه ای دندان اتکا ...‏

 topical
   

 سطحی ...‏

 torquing
   

 تاب خوردن ...‏

 torsion
   

 پیچش ...‏

 total filtration
   

 فیلتراسیون کلی ...‏

 total necrosis
   

 مرگ تمام پالپ ...‏

 total-etch technique
   

 تکنیک اچ کامل ...‏

 tough
   

 سفت‏

 tougher
   

 سفت تر‏

 toughness
   

 سفتی، چقرمگی‏

 toxin
   

 سم ...‏

 trabeculation
   

 ترابکولاسیون ...‏

 tracheostomy
   

 تراکئوستومی‏

 tracing
   

 ترسیم ...‏

 transitional dentition
   

 ...‏

 translation
   

 انتقال‏

 translocation
   

 جابجایی ...‏

 translucent zone
   

 ناحیه شفاف (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏

 transplanting
   

 ترانسپلنت کردن‏

 transposition
   

 جابجایی ...‏

 transverse groove
   

 شیار عرضی‏

 transverse ridge
   

 ریج عرضی ...‏

 trapezius muscle
   

 ماهیچۀ ذوزنقه ای ...‏

 treatment restoration
   

 ترمیم درمانی‏

 treatment simplification
   

 آسان سازی درمان ...‏

 tremor
   

 لرزش بدن ...‏

 trend
   

 تمایل، گرایش‏

 trestle
   

 دندانه دار ...‏

 triad
   

 سه گانه ...‏

 triangular ridge
   

 ریج مثلثی ...‏

 trifurcation
   

 سه شاخگی ...‏

 tripod
   

 سه نقطه ای ...‏

 tripoded subperiosteal implant
   

 ایمپلنت ساب پریوستئال مثلثی ...‏

 trough
   

 سنگاب ...‏

 truing stone
   

 سنگ تیز کننده ...‏

 try-in
   

 امتحان کردن ...‏

 tubercle
   

 توبرکل‏

 tumor
   

 تومور‏

 tunnel preparation
   

 تراش تونلی ...‏

 twelfth-year molar
   

 آسیای دوازده سالگی ...‏

 twist
   

 پیچش ...‏

 ulcerative
   

 زخمی

 ultrasonic cleaner
   

 پاک کننده اولتراسونیکی

 ultrasonic scaler
   

 دستگاه جرم گیر

 under-contour
   

 زیرکانتور

 undercut
   

 آندرکات،زیربُر

 underexposed
   

  کم اکسپوز شده

 undermine
   

 نقب زدن

 undermining
   

 بی‌پشتیبان کردن

 uniform
   

 یکنواخت

 unrectified damped current
   

 جریان یکسو نشدۀ میرا

 upper complete denture
   

 دندانواره کامل بالا ...‏

 upright
   

 عمود کردن‏

 veneer restoration
   

 ترمیم پوش ...‏

 vent holes
   

 سوراخهای تهویه ...‏

 venting
   

 منفذدار شدن ...‏

 vermillion
   

 خط لب، ورمیلیون ...‏

 vertical dimension ,
   

 (VD) ارتفاع عمودی ...‏

 vertical overlap
   

 هم پوشانی عمودی ...‏

 vertical stop
   

 ایست ...‏

 vesicle
   

 وزیکول،آبدانه ...‏

 vestibular expansion
   

 ...‏

 vestibuloplasty
   

 بازسازی دهلیز، وستیبولوپلاستی (معادل vestibular  expansion) ...‏

 visceral swallow
   

 بلع احشائی ...‏

 visible
   

 مرئی‏

 visible light cure
   

 (VLC) فعال شونده با نور مرئی ...‏

 visible light-cured provisional
   

 نورپروریدۀ مریی ...‏

 visual
   

 بصری، دیداری ...‏

 vital
   

 زنده ...‏

 vital core
   

 مغزه حیاتی ...‏

 vitaly teeth
   

 دندانهای زنده ...‏

 vomer
   

 دیواره میانی بینی ...‏

 wax pattern
   

 الگوی مومی ...‏

 wax up
   

 مومکاری ...‏

 wax-pattern
   

 الگوی مومی ...‏

 waxing
   

 موم گذاری ...‏

 wear
   

 سایش ...‏

 welding
   

 جوش دادن ...‏

 wet field technique
   

 فن زمینه خیس ...‏

 wet line
   

 خط مرطوب ...‏

 wettability
   

  قابلیت تر کنندگی قابلیت خیس شدگی ...‏

 wetting /
   

 تر شدن ...‏

 wheel
   

 چرخ ...‏

 wheezing
   

 صدای خس خس ‏

 white polishing stone
   

 سنگ سفید پرداخت ...‏

 white spot
   

 لک سفید(در مراحل اول پوسیدگی) ...‏

 whitening
   

 سفید کردن‏

 wing
   

 بالچه ...‏

 wisdom tooth
   

 دندان عقل‏

 work authorization
   

 دستورکار ...‏

 working
   

 کارگر ...‏

 working cast
   

 ریختگی کارگر ...‏

 working length
   

 طول کارکرد‏

 working time
   

 زمان کار، فرصت کارکردن ...‏

 wraparound effect
   

 خاصیت کمربندی ...‏

 wrench
   

 آچار ...‏

 xylocaine
   

 گزیلوکائین، نام دیگر لیدوکائین‏

 yield strength
   

 استحکام تسلیم

 zinc phosphate
   

 زینک فسفات

 zygomatic
   

 گونه ای ...‏

 zygomatic bone
   

 استخوان گونه

 zygomatic process
   

 زائده زایگوما

 zygomatic process of maxilla
   

 گونه سازه برواره

 zygomaticomaxillary suture
   

 درز گونه ای- برواره ای
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:34 ب.ظ


fine 
   

 ظریف ...‏

 fineness /
   

 عیار‏

 finish line exposure
   

 باز بودن فینیش لاین ...‏

 finishing line
   

 فینیش لاین ، خط خاتمه تراش ...‏

 first molar
   

 آسیای اول ...‏

 first premolar
   

 آسیای کوچک اول ...‏

 first teeth 
   

 ...‏

 fish belly
   

 شکم ماهی ...‏

 fissure
   

 شیار. معادل fissura ...‏

 fissure bur
   

 فرز فیشور‏

 fissure sealant
   

 ماده شیارگیر، شیارگیر. معادل pit and fissure sealant, dental sealant ...‏

 fit
   

 فیت ...‏

 fixed partial denture
   

 (FPD) پروتز پارسیل ثابت ...‏

 fixed-partial denture
   

 (FPD) پروتز پارسیل ثابت ...‏

 flaking
   

 تکه تکه شدن ...‏

 flame bur 
   

 فرز الماسی شعله شمعی ...‏

 flange
   

 فلنج، تاقچه ...‏

 flap
   

 فلپ، دامنه ...‏

 flare /
   

 پخ شدگی ...‏

 flaring
   

 شیب دار شدن ...‏

 flask
   

 محفظه ...‏

 flattening
   

 مسطح کردن ، کم ارتفاع کردن‏

 flaw
   

 نقص‏

 flexibility
   

 انعطاف ...‏

 floor
   

 کف‏

 flow lines
   

 خطوط شار ...‏

 fluidity
   

 قابلیت جریان یافتن، سیالیت ...‏

 flush terminus
   

 سطح پایانی هم تراز(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری) ...‏

 flushing effect
   

 اثر شویندگی ...‏

 flute
   

 شیار ...‏

 flux
   

 شارش ...‏

 focal infection
   

 عفونت موضعی‏

 fog
   

 مه آلودگی ...‏

 fore brain
   

 مغز پیشین‏

 forensic dentistry
   

 دندانپزشکی قانونی. معادل legal dentistry, forensic odontology ...‏

 forensic odontology
   

...‏

 fossa
   

 حفره، فوسا در جمع: fossae گودی ...‏

 foundation
   

 زیربنای رستوریشن ...‏

 foundation restoration /
   

 رستوریشن زیربنایی ...‏

 fractionation
   

 تقسیم دوز ...‏

 fracture
   

 شکستگی‏

 fracture strength
   

 استحکام همدوسی ...‏

 fracture toughness
   

 سختی شکستگی ...‏

 frame
   

 فریم‏

 framework
   

 فریم ورک، بدنه ...‏

 free gingiva
   

 لثه آزاد ...‏

 free gingival groove
   

 شیار لثه آزاد‏

 free-flowing
   

 سیالیت کافی ...‏

 frenectomy
   

 مهاربَرداری ...‏

 frenoplasty
   

 بازسازی مهار ...‏

 frenotomy
   

 مهاربُری ...‏

 frenum
   

 مهار ...‏

 friction fit
   

 تطابق اصطکاکی ...‏

 fritting
   

 گُدازش ...‏

 fulcrum
   

 تکیه گاه ...‏

 full ceramic crown
   

 روکش تمام سرامیک‏

 full coverage
   

 پوشاننده کامل ...‏

 full crown
   

 تاجواره کامل، روکش کامل. معادل full veneer crown, complete veneer crown ...‏

 full denture
   

 ...‏

 full veneer crown
   

 روکش تمام ونیر ...‏

 full-contour
   

 تمام–کانتور ...‏

 full-thickness pedicle flap
   

 فلپ پایه دار تمام ضخامت ...‏

 functional
   

 عملی کارکردی ، عملکردی ...‏

 furca
   

 ...‏

 furcation
   

 چندشاخگی ...‏

 furcation defects /
   

 نقصهای چندشاخگی ...‏

 furcation flute
   

 شیار فورکیشن ...‏

 furcation involvement
   

 درگیری چندشاخگی ...‏

 furcation operation 
   

 عمل محل انشعاب ریشه ها ...‏

 fuse
   

 جوش ...‏

 fused
   

 به هم چسبیده ...‏

 fusing temperature
   

 دمای گدازشگری ...‏

 fusion
   

 ذوب شدن ...‏

 fusion temperature
   

 دمای گدازش ...‏

 gag reflex
   

 رفلکس عق

 gain of attachment

 
   

 کسب چسبندگی‏

  garnet 
   

 لعل ...‏

 geriatric dentistry
   

 دندانپزشکی سالمندان . معادل

 germ free 
   

 بدون میکروب‏

 gerodontics
   

 

 gerodontist
   

 دندانپزشک سالمندان ...‏

 gerodontology
   

 

 gilding cusp

 
   

 کاسپ لغزنده،کاسپ غیر سنتریک‏

 gingettage
   

 ژینژیتاژ‏

 gingiva
   

 لثه آروک، لثه

 gingival
   

 لثه ای آروکی، لثوی

 gingival crest
   

 ستیغ لثه ای

 gingival line
   

 حاشیه لثه ای

 gingival margin..‏
   

 لبه لثه

 gingival sulcus /
   

 شیار لثه ای‏

 gingival zenith
   

 بالاترین حد لثه‏

 gingivoplasty
   

 جراحی لثه‏

 glass ionomer
   

 یونپار شیشه‌ای ...‏

 glass modifier
   

 اصلاح کننده شیشه دانه شیشه

 glass-bead
   

 

 glass-ceramics
   

 دانش شیشه–سفال ...‏

 glaze
   

 لعاب، گلیز لعاب

 glazed
   

 لعابدار،با لعاب ...‏

 globular dentin
   

 عاج گلبولار

 gloved fingertip
   

 انگشتانه ...‏

 gold-palladium alloys
   

 آمیزه های طلا- پالادیوم

 golden ratio
   

 نسبت طلایی ...‏

 golden rectangle...‏
   

 مستطیل طلایی

 gonial angle
   

 زاویه گونیال‏

 good prognosis
   

 پیش‌آگهی خوب‏

 graft-versus-host-disease
   

(GVHD) بیماری پیوند علیه میزبان‏

 grain growth
   

 بزرگ شدن دانه ها ...‏

 granular
   

 دانه دار ...‏

 granulation tissue
   

 بافت جوانه ای‏

 gray scale /
   

 فاصله منطقه روشن تا تاریک در فیلم رادیوگرافی

 green stones
   

 سنگهای سبز ...‏

 greening
   

 سبزشدن ...‏

 grinding
   

 ساییدن ...‏

 groove /gruv/
   

 ناوک ...‏

 grooves...‏
   

 شیارها

 gross reduction
   

 تراش کلی

 ground plate
   

 پلیت زمین

 group function
   

 کارکرد گروهی ...‏

 guide plan
   

 صفحه راهنما‏

 gum
   

 لثه‏

 gutta percha
   

 گوتا پرکا‏

 habituation...
   

 خوگیری

 handling...‏
   

 دستکاری

 hard palate
   

 کام سخت‏

 hardness
   

 سختی ...‏

 hatchet
   

 تبر ...‏

 headcap
   

 هدکپ، کلاه سر ...‏

 headgear
   

 هدگیر‏

 healing
   

 ترمیم ...‏

 heat accumulated
   

 تجمع یافته در اثر حرارت ...‏

 heat-generated
   

 ایجاد به وسیله حرارت ...‏

 heatless stones
   

 سنگهای بی گرما

 heavy pigmented
   

 رنگهای شدید

 heavy pigmented
   

 طبا قوام زیاد ...‏

 height of contour
   

 حداکثر برجستگی دندان

 helix
   

 مارپیچ‏

 hemifacial microsomia
   

 کوچک بودن نیمی ازصورت

 hemisection
   

 همی سکشن، دو نیمه کردن

 hepatitis
   

 آماس کبد، التهاب جگر ...‏

 herbal...‏
   

 گیاهی

 high-risk
   

 پرخطر ...‏

 high-speed...‏
   

 پرسرعت

 high-volume vacuum
   

 ساکشن با حجم بالا

 highly crystalline
   

 بسیار کریستالین ...‏

 hinge axis
   

 آسه لولایی ، محور لولایی

 histological 
   

 از نظر بافت شناسی

 histology
   

 بافت شناسی

 history
   

 پیشینه، تاریخچه تاریخچه ...‏

 homogenicity
   

 یکنواختی

 horizontal symmetry
   

 تقارن افقی، قرینگی افقی ...‏

 hue
   

 فام

 hump
   

 قوز ...‏ دورگه ...‏

 hybrid
   

 

 hydration
   

 آبگیری

 hydrophilic
   

 آب دوست آب دوست

 hydrophobic
   

 آب گریز ...‏

 hygienic pontic
   

 خرک بهداشتی

 hygroscopic expansion...‏
   

 انبساط نم‌نما

 hyperactivity
   

 بیش فعالی

 hyperkeratosis
   

 افزایش شاخی شدن‏

 hyperocclusion
   

ا کلوژن بلندتر

 hyperpigmentation /
   

 هیپرپیگمانتاسیون ، افزایش رنگدانه

hyperplasia ‏
   

 بیش رویشی

hypersplenism     
   

 پرکاری طحال ...‏

 hypertension
   

 فشارخون بالا

 hyperthermia
   

 افزایش غیرطبیعی دمای بدن‏

 hyperthyroidism
   

 پرکاری تیروئید، هیپرتیروئیدیسم‏

 hypocalcified
   

 کم معدنی شده ...‏

 hypomineralized
   

 کم معدنی شده‏

 hypothesis
   

 فرضیه‏

 hypothyroidism
   

 کم کاری تیروئید، هیپوتیروئیدیسم‏

 iatrogenic
   

 پزشکزاد ...‏

 idiopathic
   

 علت ناشناخته‏

 imbibition
   

 غوطه وری ...‏

 immediate lateral shift
   

 تمایل طرفی فوری‏

 immediate lateral translation
   

 انتقال جانبی فوری ...‏

 impact
   

 ضربه‏

 impact force
   

 نیروی ضربه ای ...‏

 impact sterngth
   

 استحکام ضربه ای ...‏

 impaction
   

 ...‏

 implant supported
   

 با حمایت ایمپلنت ...‏

 implant-supported denture
   

 دندانِ عملی کاشت پشتیبانه ...‏

 impression
   

 قالب؛ اثر قالب ...‏

 in vitro
   

 آزمایشگاهی – اندرشیشه‌ای ...‏

 incipient
   

 اولیه ...‏

 incipient caries
   

 پوسیدگی اولیه ...‏

 incipient lesion
   

 ضایعه اولیه ...‏

 incisal edge
   

 لبه اینسایزال , لبه برنده ...‏

 incisor
   

 اینسایزر، پیش، ثنایا‏

 inclination
   

 شیب ...‏

 incline 
   

 شیب‏

 inclined guiding plate
   

 صفحه راهنمای شیب دار ...‏

 index
   

 نمایه، شاخص ...‏

 index tray
   

 قاشقک شاخص ...‏

 indexing
   

 نشانه گذاری ...‏

 indigo blue
   

 رنگ وسمه ...‏

 indirect pulp capping
   

 پوشش غیر مستقیم پالپ ...‏

 indirect retainer
   

 نگهدارنده غیرمستقیم‏

 individual prognosis
   

 پیش‌آگهی تک دندان‏

 infancy
   

 نوزادی‏

 infantile swallow
   

 بلع نوزادی ...‏

 infiltration
   

 اینفیلتره،بی حسی تراوشی ...‏

 inflammation
   

 التهاب‏

 infraeruption
   

 رویش کم ...‏

 ingot
   

 شمش ...‏

 inherent filtration
   

 فیلتراسبون ذاتی ...‏

 inhibitor
   

 بازدارنده ...‏

 inlay
   

 نشاندن، خاتم کاری کردن ...‏

 inspection
   

 مشاهده ...‏

 instrumentation
   

 استفاده از وسایل کاربرد وسایل ...‏

 integration
   

 امتزاج‏

 integrity
   

 قوام، یکپارچگی‏

 intensity
   

 شدت ...‏

 intensity-modulated radiotherapy i
   

 رادیوتراپی با شدت تعدیل شده ...‏

 inter arch
   

 بین قوسی‏

 interaction
   

 عمل تقابل ...‏

 interference
   

 تداخل برهم کنش، تداخل ...‏

 interim immediate denture
   

 (IID) دنچر فوری موقتی ...‏

 interim restoration
   

 ترمیم بینابینی‏

 intermediate bifurcation ridge
   

 ستیغ دو شاخه‌گاهی بینابینی ...‏

 internal walls
   

 دیواره های داخلی ...‏

 interocclusal records
   

 ثبت‌های میان بستاری ...‏

 interproximal spaces
   

 فضاهای میان جانبی ...‏

 interradicular /
   

 میان ریشه ای ...‏

 intertubular dentin
   

 عاج بین توبولی‏

 intra arch
   

 داخل قوسی‏

 intracanal instruments
   

 وسایل داخل کانال‏

 intracoronal restoration
   

 ترمیم درون تاجی ...‏

 intraoral
   

 داخل دهانی‏

 intrude
   

 فرو بردن‏

 intrusion
   

 اینتروژن، فرورفتن، فروبردن ...‏

 intubation
   

 گذاشتن لوله تراشه ‏

 invagination
   

 انواژیناسیون ...‏

 investing
   

 سیلندرگذاری ...‏

 investment
   

 گچ ریختگی ...‏

 iodophor disinfectant
   

 ضدعفونی کنندۀ یدوفور ...‏

 irreversible hydrocolloid
   

 هیدروکلویید بازگشت ناپذیر ...‏

 irreversible pulpitis
   

 التهاب برگشت ناپذیر پالپ‏

 isthmus
   

 ایستموس ، تنگه ...‏

 ivory
   

 عاج ...‏

 jaw
   

 آرواره، فک

 joining
   

 اتصال گری

 joint
   

 مفصل

 joints
   

 مفاصل، لوله ها

 justification
   

 توجیه

 key way
   

 جای کلید

 keyway
   

 جاکلیدی

 kinematic axis
   

 آسه جنبشی،محور حرکتی

 knoop hardness number
   

 (KHN) شمارگان سختی نوپ

 knoop hardness numbers ( khn)
   

 شمارگان سختی نوپ

 labial frenum
   

 مهار لَبی

 lacquer
   

 لاک الکل، روغن کمان

 lamella bone
   

 استخوان تیغه ای

 lamina dura
   

 لامینادورا، لایه سخت

 laminate
   

 لامینیت‏

 laminating
   

 لایه دار کردگی

 latent period
   

 دوره نهفته

 lateral compaction
   

 تراکم جانبی‏

 laterotrusive
   

 طرفی گرایی، گرایش جانبی

 leakage
   

 نشت‏

 legal dentistry
   

 

 leukocyte
   

 لکوسیت ، گلبول سفید‏

 leukocyte adhesion deficiency
   

 نقص چسبندگی لکوسیت

 level of attachment
   

 حد چسبندگی

 leverage
   

 اهرمی

 lidocaine
   

 لیدوکائین‏

 life expectancy
   

 امید زندگی، امید به زندگی

 ligation
   

 بستن رگ‏

 ligature wire
   

 منابع نوری

 ligature wire
   

 سیم بست

 light sources
   

 منابع نوری

 light-bodied
   

 با قوام کم

 lignocaine
   

 لیگنوکائین، نام دیگر لیدوکائین‏

 line angle
   

 یال...‏

 linear energy transfer
   

 انتقال خطی انرژی

 linear shrinkage
   

ان قباض خطی

 liner
   

 آستر

 lingual
   

  زبانی‏

 lingual arch
   

 ی نگوال آرچ(نام نوعی فضانگهدار)

 lingual bulge
   

 پله لینگوالی‏

 lingual frenum
   

 فرنوم زبانی

 lingual hook
   

 قلاب زبانی

 lingual shelf
   

 پله لینگوالی‏

 lingual shoulder
   

 پله لینگوالی

 lingual tonsil
   

 لوزه زبانی‏

 lip clip
   

 گیره لب‏

 liquefaction necrosis
   

 نکروز آبکی

 liquefactive necrosis
   

 نکروز میعانی‏

 liquefying bath
   

 حمام ذوب کننده

 liquid sol
   

 سل روان

 lisping
   

 نوک زبانی صحبت کردن

 loading
   

 بارگیری، بارگذاری، بار

 locator
   

 جایگزین شونده

 lock effect
   

 قفل شدن

long span
   

 طویل

 long-span
   

 فاصله بی دندانی طولانی

 longevity
   

 دوام، طول عمر‏

 loop
   

 حلقه

 lost salt technique
   

 فن از دست دادن نمک

 luster
   

 جلا

 luxation
   

 لقی

 machinist reamer
   

 ریمر ماشینی

 macrostomia
   

 ماکروستومی ، بزرگی دهان

 maintenance
   

 نگهداری‏

 maladaptive
   

 ناسازگار

 malposition
   

 موقعیت بد دندان...‏

 mamelone
   

 ماملون

 man-made
   

 مصنوعی

 mandible
   

 فك پایین آروارۀ پایین

 mandibular
   

 مربوط به فك پایین‏

 margin
   

 کناره ، حاشیه

 marginal integrity
   

 تطابق مارژین ها

 marginal leakage
   

 نشت مارژینال

 marginal ridge
   

 ریج مارژینال

 masking tape
   

 نوار پوشاننده

 masseter
   

 جونده

 master cast
   

 ریختگی اصلی

 master cone
   

 گوتای اصلی‏

 mastication
   

 جویدن

 masticatory
   

 مربوط به جویدن

 materia alba
   

 ماتریا آلبا

 maturation
   

 بلوغ‏

 maxilla
   

 فک بالا،برواره

 maxillary
   

 مربوط به فک بالا بَرواره‌ای

 maxillary retrognathia
   

 پس رفتگی فک بالا،پس رفتگی برواره

 maxillary sinus
   

 سینوس ماگزیلاری‏

 maximum intercuspation
   

 حداکثر درهم رفتن کاسپها

 medical history
   

 تاریخچه پزشکی

 mediotrusive
   

 میانه گرایی، گرایش میانی

 mesial
   

 مزیال‏

 mesial concavity
   

 تقعر مزیال

 mesial-step terminus
   

 پله مزیالی پایانی(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری(

 mesiodens
   

 دندان اضافی در خط وسط، مزیودنس‏

 mesioocclosodistal
   

 (MOD) مزیواکلوزودیستال .

 mesofacial
   

 الگوی ایده آل صورت

 metal filler
   

 فیلر فلزی

 metal inlay
   

 اینله فلزی

 metal-ceramic crown
   

 کراون متال-سرامیک

 microgap
   

 فاصله میکرونی

 microleakage
   

 ریز نشت

 micromechnical bonding
   

 پیوندگری ریز مکانیکی

 microstomia
   

 میکروستومی ،کوچکی دهان

 microstructure
   

 ریزساختار

 midline
   

 خط وسط خط وسط

 midlingual
   

 میان زبانی

 midpalatal
   

 میان کامی

 milk tooth
   

 

 milky
   

 شیری

 mineralization
   

 معدنی شدن

 minicusp
   

 کاسپ کوچک

 mirror–like
   

 آینه مانند

 missing teeth
   

 دندانهای نبودگی

 mixing dish
   

 ظرف مخلوط کردن

 mixing pad
   

 تخته‌ی آمیخته‌گری

 mixing tip
   

 قلم موی آمیخته گری

 modality
   

 کیفیت، شرط

 modular
   

 چند بخشی، چند قسمتی‏

 modular implant system
   

 سیستم ایمپلنت چند قسمتی‏

 modulus of elasticity
   

 ضریب الاستیسیته

 molar
   

 مولر ، آسیای بزرگ

 molars
   

 دندان های آسیای بزرگ

 mold
   

 حفره ،فضا

 molecular adhesion
   

 دوسش مولکولی

 morbidity
   

 رنجوری

 mortality
   

 مرگ‏

 mount
   

 سوار کردن، نصب کردن

 mucoadhesion
   

 چسبنده به مخاط

 multiunit
   

 چند قسمتی

 muscle spindle
   

 دوک عضلانی

 mutual
   

 متقابل‏

 mutually -protected
   

 حفاظت کننده متقابل

 mutually protected occlusion
   

 بستار متقابلانه نگهداشته

 mutually protected relationship
   

 رابطه محافظت شده متقابل

 myoc ard infarction
   

 انفارکتوس میوکارد

 myoclonus
   

 اسپاسم یک عضله یا گروهی از عضلات‏

 myofunctional therapy
   

 درمان عملکرد عضله

 nasion
   

 قله بینی

 nasmit layer
   

 غشای ناسمیت‏

 nasolabial angle
   

 زاویه بینی- لبی

 natural glaze
   

 گلیز ذاتی

 necrosis
   

 نکروز‏

 necrotic dentin
   

 عاج مرده

 necrotizing ulcerative gingivitis
   

 (NUG)  ژنژیویت زخمی نکروزان

 necrotizing ulcerative periodontitis
   

 / (NUP) پریودنتیت زخمی نکروزان

 needle diamond bur
   

 فرز الماسی سوزنی

 negligible individual dose
   

 د وز فردی ناچیز

 neutral zone
   

  ناحیه خنثی

 noble alloys
   

 آمیزه های نجیب

 noble metal
   

 فلز قیمتی

 nodule
   

 برجستگی، گرهک

 non-pitting
   

 عدم تخلخل

 non-rigid connector
   

 اتصال دهنده غیرسخت

 non-specific plaque hypothesis
   

 فرضیه پلاک غیر اختصاصی

 non-working
   

 غیرکارگر

 nonadhesive
   

 ناهمدوس،ناچسبنده

 nonarcon articulators
   

 آرتیکولاتورهای ناآرکانی

 noncrystalline glasses
   

 شیشه های غیر کریستالیزه

 nonrigid
   

 غیرسخت

 nonrigid connectors
   

 پیوستاران ناسخت

 nonworking occlusal interference
   

 تداخل بستاری ناکارگرانه

 notch
   

 شکاف

 nuclear medicine
   

 پزشکی هسته ای

 null
   

 پوچ، تُهی، بِلااثر

 nutrition
   

 تغذیه‏

 nystagmus
   

 نیستاگموس، حرکات پاندولی چشمها

 oblique ridge
   

 ریج مایل

 obtundent
   

 بی حس کننده، کند کننده

 occlude
   

 بستن،خوردن بسته

 occlusal
   

 اکلوزال ، جونده

 occlusal function
   

 فانکشن اکلوزالی

 occlusal programmer
   

 برنامه ریز اکلوزالی

 occlusal shoulder
   

 شولدر اکلوزالی

 occlusal table
   

 میز اکلوزالی

 occlusion
   

 برهمایی

 occlusion rim
   

 )پروتز) نوار اکلوژن...‏

 odontiasis
   

 

 odontogenesis
   

 دندان زایی. معادل

 oligodontia
   

 کم بودن تعداد دندان ها‏

 omnivorous
   

 همه چیز خوار‏

 one-piece
   

 یک قطعه ای

 onlay
   

 انله

 open bite
   

 بایت باز

 optical density
   

 دانسیته چشمی

optimization
   

 بهسازی

 optimum film thickness
   

 ضخامت لایه ای مطلوب

 oral hygienist
   

 بهداشتکار دهان و دندان

 organic occlusion
   

 بستار سازمان‌مند

 organo-tin silicones
   

 سیلیکونهای قلع آلی

 oroantral fistula
   

 (OAF) فیستول اوروآنترال

 oromandibular myoclonus
   

 میوکلونوس دهانی فکی

 orthodontics
   

 ارتودنسی، دانش ارتودنسی، ارتودنتیکس‏

 orthognatic
   

 ارتوگناتیک‏

 orthopnea
   

 ارتوپنه ...‏

 oscilloscope
   

 اسیلوسکوپ ، نوسان نما

 osseointegrated
   

 هماهنگ با استخوان‏

 osseointegration
   

 اسئواینتگریشن

 osseous contouring
   

 شکل دهی استخوان‏

 ossification
   

 استخوانی شدن‏

 osteal
   

 استخوان

 osteogenesis
   

 شکل گیری استخوان، استخوان‌سازی‏

 osteogenesis imperfecta
   

 نقص در تولید استخوان‏

 osteointegration
   

 استئواینتگریشن‏

 osteotomy
   

 استئوتومی، جراحی استخوان

out-line
   

 حدود تراش

 over contouring
   

 برجستگی بیش از حد انحناها‏

 over impression
   

 روقالبگیری

 over load
   

 اضافه بار

 over-taper
   

 بیش از حد تیپر نمودن

 overall prognosis
   

 پیش‌آگهی کلی‏

 overcontour
   

 اورکانتور

 overexposed
   

 اکسپوز بیش از حد شده، مورد تابش بیش از حد قرار گرفته

 overhang
   

 بیش پرکردگی

 overhanging
   

 اورهنگ،ترمیم معیوب با لبه های پیش آمده

 overheat
   

 ابر گرم

 overimpression
   

 بیش قالب گیری

 overlay denture
   

 دندانواره بر ریشه. معادل

 overload
   

 بار اضافی

oversedation
   

 آرام بخشی بیش از حد

pacemaker
   

 مصلح

 pack
   

 پانسمان ،پَک‏

 packing
   

 قراردادن پانسمان‏

 pad
   

 پد

 pain
   

 درد‏

 palatal lift
   

 بالابرنده کام

 palpation
   

 لمس

 panoramic
   

 پانورامیک، نمای رادیوگرافی در برگیرنده تمام دندانها

 pantograph
   

 همه نگار

 pantographic tracing
   

 ثبت پانتوگرافیک حرکات

 paper cone
   

 مخروط کاغذی، کُن کاغذی

 paper point
   

 کُن کاغذی

 parallel
   

 موازی

 paranasal
   

 اطراف بینی ، پارانازال ‏

 paranasal sinus
   

 سینوس پارانازال

 paroxysmal noctural dyspnea
   

 تنگی نفس حمله‌ای شبانه

 Parthenon
   

 ابعاد پارتنون

 partial denture
   

 دندان عملی بخشی

 partial necrosis
   

 مرگ قسمتی از پالپ

 partial veneer crown
   

 پارسیل ونیر کراون

 partial veneer crowns
   

 روکش های بخشی پوش

 partial-thickness flap
   

 فلپ نسبتاً ضخیم

 passive
   

 غیرفعال

 path of insertion
   

 راه نشستن

 patient
   

 بیمار‏

 patient return
   

 برگشت بیمار

 pattern
   

 الگو

 pediatric
   

 وابسته به کودکان‏

 pediatric dentistry
   

 دندانپزشکی اطفال‏

 pedodontics
   

 دندان‌پزشکی اطفال‏

 peel bond strength
   

 ضعیفترین استحکام کششی

 percolation
   

 نشت لبه ای

 percussion
   

 دق

 perforated resin
   

 رزین سوراخدار .

 perforation
   

 پرفوراسیون،سوراخ شدن‏

 pericementitis
   

 التهاب سمان اطراف ریشه‏

 perikaymate ridge
   

 برجستگی پری کایمتا

 periodontal screening and recording
   

 (PSR) روش غربالگری و ثبت بیماری پریودنتال

 periodontically weakened teeth
   

 دندانهای پیرادندانه ناتوان شده

 periodontics
   

 پریودونتیکس

 periodontium
   

 پیرادندان

 periosteal elevator
   

 الواتور پریوست‏

 periosteum
   

 پریوست

 peritubular dentin
   

 عاج دور توبولی‏

 permanent teeth
   

 دندان های دائمی...‏

 permanent tooth
   

 دندان دائمی‏

 pharyngoplasty
   

 جراحی پلاستیک روی حلق

 phenytoin-induced gingival overgrowth
   

 رشد بیش از حد لثه ناشی از فنی توئین‏

 photo elastic
   

 فوتوالاستیکی

 pickling
   

 اسیدشویی

 pier abutment
   

 پایه میانی

 pigmentation
   

 جمع شدن رنگدانه ها در بافتها

 pin
   

 سنجاق

 pin hole
   

 سوراخ پین

 pin-modified three quarter crown
   

 روکش سه چهارم سنجاق بهساخته

 pin-retained
   

 ریختگی پین گیردار

 pin-retained amalgam restoration
   

 رستوریشن موقتی آمالگام مگهداری شده توسط پین...‏

 pinhole
   

 سنگ سبز

 pink stone
   

 گچ صورتی

 pit
   

 پیت ، گودال‏

 pitted
   

 حفره دار

 pivoting movement
   

 حرکت روی یک محور

 placebo
   

 دارونما‏

 plane
   

 سطح

 plaque
   

 پلاک [میکروبی]

 plaque index
   

 شاخص پلاک

 plastic restoration
   

 رستوریشن شکل پذیر

 plasticizers
   

 پلاستی سایزرها

 plexus of Raschkow
   

 شبکه عصبی راشکوف

 plunger
   

 پیستون

 point angle
   

 گوشه

 polishable
   

 قابل پرداخت

 polishing
   

 پرداخت نمودن، پالیش کردن

 polishing materials
   

 مواد پرداخت گری

 polydipsia
   

 مصرف مکرر مایعات

 polymerization
   

 بسپارش

 pontic
   

 خرک، پل

 pontic span
   

 طول فاصله پونتیک

 poor prognosis
   

 پیش‌آگهی ضعیف

 porcelain addition
   

 اضافه کردن پرسیلن، پرسیلن گذاری

 porcelain fused to metal
   

 (PFM) چینی متصل به فلز (PFM) پرسلن جوش‌خورده به فلز

 porcelain jacket crown
   

 روکش چینی پوش

 porcelain release agent
   

 ماده رهاکننده پرسیلن

 porcelain veneer crown
   

 روکش چینی پوش

 porous
   

 متخلخل

 positional stability
   

 تثبیت موقعیت

 positioning bar
   

 / میله وضعیت دهنده

 post
   

 پست

 post and core
   

 پست و کور

 posterior border path
   

 مسیر مرزی خلفی

 posterior teeth
   

 دندانهای پسین

 postinertion hygiene
   

 بهداشت پس نشستن

 postpour technique
   

 تکنیک بعد از ریختن

 postprosthetic implant imaging
   

 تصویربرداری بعد از پروتز ایمپلنت

 postural
   

 وضعیتی

 postural extension
   

 کشش وضعیتی‏

 postural muscles
   

 عضلات نگهدارنده وضعیت‏

 postveneer
   

 پس پوشش

 pot holes
   

 حفره های گلدانی

 pourability
   

 قابلیت ریختن قابلیت خیس شدگی

 precious metals
   

 فلزات گرانبهاء

 precision
   

 دقیق

 predentin
   

 پره دنتین‏

 prefabricted facing
   

 روکش پیش ساخته

 premature contacts
   

 تماسهای پیش رس

 premedication
   

 پیش داروئی

 premolar
   

 پره مولر ، آسیای کوچک‏

 preparation
   

 تراش 2- آماده کردن

 prepour technique
   

 تکنیک ماقبل ریختن

 preprosthetic implant imaging
   

 تصویربرداری قبل از پروتز ایمپلنت

 preservation of periodontium
   

 حفظ پریودنشیوم، نگهداشت پیرادندان

 pressure–formed polypropyelen
   

 پلی پروپیلن فشاری شکل یافته

 preveneer
   

 پیش پوشش

 primary dentition
   

 

 primary enamel cuticle
   

 کوتیکول مینایی اولیه‏

 primary groove
   

 شیار رشدی یا اولیه

 primary tooth
   

 دندان شیری

 primate space
   

 فضای اولیه‏

 principle of substitution
   

 اصل جانشینی (اصلی در پروت)

 principle substitution
   

 اصول جایگزینی

 pristine
   

 پیشین، قدیمی

 processing
   

 پردازش ...‏

 prodromal period
   

 دوره مقدماتی

 prodrome
   

 از علائم اولیه یک بیماری

 profile
   

 نیم‌رخ، نمایه‏

 profile view
   

 نمای نیمرخ‏

 prognosis
   

 پیش آگهی‏

 progressive lateral shift
   

 تمایل پیشرفته طرفی

 progressive lateral translation
   

 انتقال جانبی پیشرونده

 progressive loading
   

 بارگذاری تدریجی

 progressive side shift
   

 انحراف طرفی پیشرونده

 proliferation
   

 تکثیر

 prosthodontics
   

 پروتز، دانش پروتزهای دندانی

 protective bulge
   

 تحدب محافظ

 prototyping
   

 الگوبرداری

 protrude
   

 بیرون زده‏

 protrusion
   

 بیرون زدگی

 protrusive
   

 پیشگرایی

 protrusive incisal path
   

 راه پیشگرایی ثنایایی

 provisional prognosis
   

 پیش‌آگهی موقت‏

 provisional restorations
   

 ترمیم های موقت

 proximal 
   

 پروگزیمال جانبی
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:32 ب.ظ


calcification
   

 آهکی شدن‏

 calculi
   

 جمع calculus، جرم ها‏

 calculus 
   

 جِرم ...‏

 callus
   

 کال استخوانی‏

 calvaria
   

 کاسه سر‏

 canal
   

 کانال‏

 canal negotiation
   

 تعقیب کانال‏

 canal obturation
   

 پر کردن کانال‏

 canal preparation
   

 آماده سازی کانال‏

 cancellated space
   

 فضای اسفنجی ...‏

 cancellous bone
   

 استخوان اسفنجی ...‏

 cancer
   

 سرطان‏

 canine fossa
   

 حفره کانین ،گودی نیشی ...‏

 canine guidance
   

 راهنمای نیش‏

 canine tooth 
   

دندان نیش (معادل canine, cuspid tooth, cuspid, cynodont,dens caninus) ...‏

 cantilever
   

 کانتی لور...‏

 cantilever bridge 
   

  پُل تک سویه ...‏

 cantilever fixed partial denture
   

  بریج کانتی لور ...‏

 cap 
   

...‏

 carat
   

 قیراط ...‏

 cardiac output
   

 برون ده قلبی ‏

 care
   

 مراقبت‏

 caries
   

 پوسیدگی پوسیدگی ...‏

 caries risk
   

 خطر پوسیدگی ...‏

 cariogenesis
   

 پوسیدگی زایی ...‏

 cariogenic
   

 پوسیدگی‌‌زا پوسیدگی زا ...‏

 cariogenicity
   

 پوسیدگی زایی پوسیدگی زایی ...‏

 cariogenicity potential
   

 قابلیت پوسیدگی زایی‏

 cariology
   

 پوسیدگی شناسی ...‏

 cariostatic
   

 پوسیدگی ایستان ...‏

 carious
   

 پوسیده ...‏

 carotid bruit
   

 صدای غیر طبیعی کاروتید ...‏

 carver
   

 کارور ...‏

 carving
   

 شکل دهی‏

 cast
   

 در قالب قرار دادن ...‏

 cast glass
   

 شیشه ریختگی ...‏

 cast glass ceramic
   

 گلاس-سرامیک ریختگی ...‏

 cast glass ceramic
   

 گلاس-سرامیک ریختگی...‏

 cast mesh
   

 شبکه ریختگی ...‏

 cast metal
   

 فلز ریختگی ...‏

 casting
   

 ریخته گری ...‏

 casting rings
   

 طوقه های ریخته گری ...‏

 casting tongs
   

 انبر ریختگی ...‏

 cauterization
   

 سوزاندن‏

 cavitas dentis
   

 ...‏

 cavity margin
   

 لبه حفره ...‏

 cavity of tooth
   

...‏

 cavity preparation base
   

...‏

 cavity wall
   

 دیوارۀ حفره ...‏

 cavosurface angle
   

 زاویه حفره با سطح ...‏

 cavosurface margin
   

 لبه حفره با سطح ...‏

 cavum dentis
   

 ...‏

 CDJ
   

 مخفف اتصال سمان و عاج (Cemento Dentinal Junction)‏

 cell free zone
   

 ناحیه عاری از سلول‏

 cell rich zone
   

 ناحیه غنی از سلول‏

 cellular cementum
   

 ساروجۀ یاخته دار ...‏

 cellulose layer
   

 لایه سلولزی ...‏

 cement
   

 سمان ساروج (معادل cementum) ...‏

 cement base
   

 کف بندی(معادل cavity preparation base) ...‏

 cement line
   

 خط ساروج ...‏

 cement spacer
   

 فاصله نگهدارنده برای سیمان ...‏

 cementation
   

 سیمان کاری ...‏

 cemented restoration /
   

 رستوریشن سمان شونده ...‏

 cementicle 
   

 ساروجک ...‏

 cemento-enamel junction
   

 پیوندگاه سیمان-مینا ...‏

 cementoblast 
   

 ساروجه ساز ...‏

 cementoclast
   

 ساروجه کاه ...‏

 cementocyte 
   

 ساروجه یاخته ...‏

 cementoenamel junction
   

(CEJ)محل اتصال سمان و مینا ...‏

 cementogenesis
   

 ساروجه زایی ...‏

 cementoid
   

 ساروجواره ...‏

 cementoma 
   

 ساروجه تود ...‏

 cementosis
   

...‏

 cementum
   

 سمان ساروجه (معادل cement2, tooth cement) ...‏

 cementum hyperplasia 
   

 بیش رویش ساروجه (معادل cementosis) ...‏

 central 
   

...‏

 central core
   

 کور مرکزی ...‏

 central fossa
   

 فوسای مرکزی‏

 central incisor 
   

 پیش مرکزی، بُرنده مرکزی (معادل first incisor tooth, medial incisor, central) ...‏

 central incisors
   

 برندگان میانگاهی، ثنایاهای مرکزی، انسیزور میانی ...‏

 central occlusion 
   

...‏

 central pit 
   

 گودۀ مرکزی ...‏

 centric occlusal interference
   

 تداخل بستاری میانگاهی، تداخل اکلوزالی مرکزی ...‏

 centric occlusion 
   

 بَرهمایی مرکزی (معادل central occlusion) ...‏

 centric relation
   

(CR) رابطه مرکزی ...‏

 ceramic inlay
   

 اینله سرامیکی ...‏

 ceramic liners
   

 آسترگران سفالی، آستردهندگان سرامیک ...‏

 ceramic restoration
   

 ترمیم سفالین ...‏

 ceramic veneer
   

 سرامیک ونیر ...‏

 ceramicing
   

 سفالگری ، سرامیک سازی ...‏

 ceramist
   

 سرامیست، سرامیک کار ...‏

 cerebro vascular accident
   

(CVA) حادثه عروق مغزی ...‏

 cervical 
   

 طوقی ...‏

 cervical caries 
   

 پوسیدگی طوق ...‏

 cervical curvature
   

 انحنای سرویکال‏

 cervical enamel projection
   

(CEP) پیشرفتگی مینایی در ناحیه سرویکال‏

 cervical line 
   

 خط طوقی ...‏

 cervical margin of tooth
   

...‏

 cervical zone of tooth
   

...‏

 cervix 
   

...‏

 cervix dentis
   

 طوق دندان (معادل cervix, neck of tooth, cervical margin of tooth, cervixof tooth, dental neck, colum dentis, cervical zone of tooth) ...‏

 cervix of tooth
   

...‏

 chamfer
   

 اریب ...‏

 characteristic
   

 اختصاصی ...‏

 characteristic radiation
   

 پرتو اختصاصی ...‏

 check bite
   

 گاز وارسی ...‏

 cheek teeth 
   

...‏

 cheiloplasty
   

 جراحی پلاستیک لب ...‏

 cheiloptosis
   

 افتادگی لب بالا روی دندان های فک بالا ...‏

 chief complain
   

 شکایت اصلی ...‏

 chipping
   

 ورقه ورقه شدن ...‏

 chisel
   

 اسکنه ، قلم، تیزبر ...‏

 chroma
   

 کروما ...‏

 chromosome /
   

 کروموزوم ...‏

 chromosome aberration
   

 انحراف کروموزومی ...‏

 chronic obstructive pulmonary disease
   

(COPD) بیماری مزمن انسدادی ریه ...‏

 cingulum
   

 سینگولوم کوژک (معادل basal ridge, linguocervical ridge,linguogingival ridge) ...‏

 circumferential
   

 محیطی ، دایره ای‏

 circumventing of cusps
   

 دور زدن کاسپها ...‏

 clamp
   

 کلامپ‏

 clasp
   

 کلاسپ،گیره‏

 classification
   

 طبقه بندی ...‏

 cleaning and shaping
   

 تمیز کردن و فرم دادن، اصطلاحی در علم اندودنتیکس‏

 cleanliness
   

 تمیز بودن ...‏

 cleanness
   

 تمیز بودن ...‏

 clearance 
   

 فاصله‏

 cleft palate
   

 شکاف کام‏

 clenching
   

 دندان‌فشاری ...‏

 click
   

 صدای تق تق مفصل ...‏

 clinical crown
   

 تاج کلینیکی، تاج بالینی. معادل corona clinica, extra-alveolar crown ...‏

 clinical deviation
   

(CD) انحراف بالینی ...‏

 clinical root
   

 ریشه کلینیکی ریشۀ بالینی ...‏

 closed bite 
   

 ...‏

 closed-bite malocclusion 
   

...‏

 cloudy
   

 ابری ...‏

 clutch and flag system
   

  سیستم پایه و پرچم‏

 coarse
   

  خشن ...‏

 coherence
   

 پیوستگی ...‏

 collapse
   

 فروخوابیدگی ...‏

 colony
   

 پرگنه‏

 color rendering index
   

 (CRI) نشانه تصفیه رنگ ...‏

 color-coded
   

 رنگ کدگذاری شده رنگ کدگذاری شده ...‏

 colum dentis 
   

...‏

 coma
   

 اغما ...‏

 combustion zone
   

 ناحیه احتراق ...‏

 commissurotomy
   

 جراحی گوشه لب‏

 community dentistry
   

 دندانپزشکی جامعه نگر‏

 compact
   

 فشرده ...‏

 compact bone
   

 استخوان متراکم‏

 complete denture 
   

 دندانوارۀ کامل (معادل full denture) ...‏

 complete deudation
   

 برهنه سازی کامل‏

 complete veneer crown 
   

...‏

 complex amalgam
   

 آمالگام کمپلکس ...‏

 complex preparation
   

  تهیه حفره پیچیده ...‏

 composite
   

   کامپوزیت‏

 compound preparation
   

 تهیه حفره مرکب ...‏

 compressive
   

 فشاری ...‏

 compressive stress
   

 استرس تراکمی، تنش تراکمی ...‏

 concave
   

 مقعر، گود‏

 concavity
   

 تقعر، گودی‏

 conditioning
   

 تهویه ...‏

 congestive heart failure
   

 (CHF) نارسایی احتقانی قلب ...‏

 connective tissue
   

 بافت همبند‏

 connector
   

 اتصال دهنده ...‏

 constriction
   

 تنگه، تنگ شدگی، تنگ کردن‏

 contact angle
   

 زاویۀ تماس ...‏

 contact area
   

 سطح تماس ...‏

 contact inhibition
   

 مهار تماسی (پدیده ای در طی ترمیم زخم) ...‏

 contact point
   

 نقطۀ تماس (معادل point of proximal contact, contact area) ...‏

 contact surface 
   

 سطح تماس ...‏

 contour
   

 کانتور‏

 contouring
   

 شکل دهی شکل دادن ...‏

 contra-angle
   

 زاویۀ مقابل ...‏

 contra-bevel
   

 بول معکوس ...‏

 contraction
   

 انقباض ...‏

 convection
   

 همرفت ...‏

 conventional immediate denture
   

 (CID) دنچر فوری معمولی ...‏

 convex /
   

 محدب، کوژ‏

 convexity
   

 تحدب‏

 coping
   

 درپوش کتیبه ...‏

 core
   

 مغزه ...‏

 corona clinica 
   

...‏

 corona dentis 
   

...‏

 coronal
   

 تاجی‏

 corrosion
   

 خوردگی خوردگی ...‏

 corrosion product
   

 محصول خوردگی، مواد حاصل از روند خوردگی ماده خورنده ...‏

 corrosion resistant
   

 مقاوم در برابر خوردگی ...‏

 corrosive
   

 خورنده ...‏

 cortical
   

 کورتیکال ...‏

 cosmetic 
   

 زیبایی دهنده‏

 cosmetic dentistry
   

 دندانپزشکی زیبایی ...‏

 cosmic
   

 کیهانی ...‏

 cotton pellet
   

 گلوله پنبه...‏

 cotton pliers
   

 پنس ...‏

 cotton roll
   

 رول پنبه...‏

 cotton roll burn
   

 زخم ناشی از چسبیدن رول پنبه به مخاط خشک دهان...‏

 council on dental therapeutics
   

 انجمن درمانی دندانپزشکی ...‏

 counter
   

 متقابل، شمارنده‏

 counter die
   

 دای متقابل ...‏

 counter sink
   

 چاهک ...‏

 counteraction
   

 عمل متقابل ...‏

 coupler
   

 اتصال دهنده،جفت شونده ...‏

 coupling-agent
   

 عامل چسباننده ...‏

 cover screw
   

 پیچ پوشاننده ...‏

 crack bridging
   

 پل گذاری ترک دار ...‏

 crack-tip interaction
   

 برهم کنش ترک – نوک ...‏

 craze
   

 ترک ...‏

 creamy
   

 خامه ای ...‏

 crepitating
   

 خزش ...‏

 crepitus
   

 صدای خش خش مفصل ...‏

 crest 
   

 ستیغ ...‏

 crevice
   

 یقه دندانی ...‏

 cribriform plate
   

 صفحه غربالی ...‏

 crocus disc
   

 دیسکهای زعفرانی ...‏

 crocus disk
   

 دیسک زعفرانی ...‏

 cross arch
   

 عرض فک ...‏

 cross arch stabilization
   

 ثُبات از سمت دیگر قوس ...‏

 cross cut
   

 برش اریب ...‏

 cross linkages
   

 اتصالات عرضی ...‏

 cross linked
   

 پیوند متقاطع ...‏

 cross pin
   

 پین عرضی ...‏

 cross reaction
   

 واکنش متقاطع ...‏

 cross-bite 
   

 وارون بَست ...‏

 cross-pin
   

 سنجاق عرضی ...‏

 crowding
   

 کراودینگ،درهم ریختگی‏

 crown
   

 تاج , تاجی تاج (معادل dental crown, corona dentis) ...‏

 crown lengthening
   

 طویل گری تاج ، افزایش طول تاج کلینیکی ...‏

 crown-root ratio
   

 نسبت تاج به ریشه ...‏

 crown–root ratio
   

 نسبت تاج – ریشه ...‏

 crucible
   

 بوته، قرع ...‏

 crucible former
   

 بوتۀ شکل دهنده ...‏

 cuff
   

 برجستگی ...‏

 curettage
   

 کورتاژ ...‏

 curve of Spee
   

 خمیدگی اسپی، انحنای اسپی ...‏

 curve of Wilson
   

 خمیدگی ویلسون ...‏

 curved
   

 انحنادار‏

 curved dowel pin
   

 داول پین انحنادار ...‏

 cushioning effect
   

 خاصیت لایه ای، اثر بالش گذاری ...‏

 cusp
   

 کاسپ دندانه ...‏

 cusp ridge
   

 ریج کاسپی ...‏

 cusp tip
   

 نوک کاسپ‏

 cusp-fossa
   

 تیزه–چاله ، کاسپ–حفره ...‏

 cusp-fossa contact
   

 تماس کاسپ با فرورفتگی‏

 cusp-marginal ridge
   

 ستیغ کناره‌ای تیزه ...‏

 cuspid
   

 دندان نیش ...‏

 cuspid tooth 
   

 ...‏

 custom provisional restoration
   

 ترمیم موقتی معمولی ...‏

 custom resin trays
   

 قاشقک های صمغی معمولی ...‏

 custom-cut
   

 پیش ساخته‏

 cutting end
   

 انتهای برنده‏

 cuttle abrasive
   

 سایندۀ ده پایی، سایندۀ اسفیداجی ...‏

 dam
   

 سدّ ...‏

 damaged teeth
   

 دندانهای آسیب زده ...‏

 damping
   

 میرایی ...‏

 dark zone
   

 ناحیه تیره (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏

 dead space
   

 فضای مرده ...‏

 debonding
   

 از دست دادن اتصال ...‏

 debris
   

 دبری ...‏

 decay
   

 پوسیدگی‏

 decidious tooth
   

 دندان شیری‏

 deciduous teeth
   

 دندانهای شیری،...‏

 deep bite
   

 بیش بَست (معادل closed bite,closed bite  malocclusion) ...‏

 deep overbite
   

 روبَست عمیق ...‏

 deep vertical overlap
   

 هم پوشانی عمودی عمیق ...‏

 defect
   

 ضایعه‏

 defense
   

 دفاع‏

 deflection
   

 خمش ...‏

 degeneration
   

 دژنره شدن‏

 degenerative
   

 تباهی زاد‏

 dehiscence
   

 بازشدگی، شکافتن ...‏

 delayed dentition
   

 ...‏

 delayed eruption
   

 رویش تأخیری ...‏

 demineralisation
   

demineralization...‏

 dens
   

 دندان، هر جزء دندان‌مانند‏

 dens acutus
   

...‏

 dens caninus
   

...‏

 dens incisivus
   

...‏

 dens sapiens
   

...‏

 dens serotinus
   

...‏

 dens succedaneus
   

...‏

 dense
   

 متراکم ...‏

 density
   

 دانسیته ...‏

 dental alveolus
   

 ...‏

 dental arc
   

 ...‏

 dental arch
   

 قوس دندانی. معادل arcus dentalis, dental arc ...‏

 dental bur
   

 فرز دندانپزشکی‏

 dental calculus 
   

 جرم دندان. معادل tartar ...‏

 dental caries
   

 پوسیدگی دندان. معادل tooth decay ...‏

 dental cement
   

 ساروج دندانپزشکی ...‏

 dental chart
   

 نمودار دندانی. معادل dental record ...‏

 dental crown
   

 ...‏

 dental dam /
   

 ...‏

 dental enamel
   

 ...‏

 dental geriatrics
   

 ...‏

 dental hygiene 
   

 بهداشت دهان و دندان. معادل mouth hygiene, oral hygiene ...‏

 dental hygienist
   

 (DH) بهداشتکار دهان و دندان ...‏

 dental impaction
   

 نهفتگی دندان ...‏

 dental laboratory technician
   

 ...‏

 dental neck
   

 ...‏

 dental papilla
   

 پاپیلای دندانی، پاپی دندانی ...‏

 dental plaque
   

 پلاک دندانی، پُژَک دندان ...‏

 dental prosthesis
   

 بَرسازه دندانی. معادل prosthetic restoration ...‏

 dental prosthetics
   

 ...‏

 dental pulp
   

 ...‏

 dental record
   

 ...‏

 dental sealant
   

 ...‏

 dental technician 
   

 فن ورز دندان سازی. معادل dental laboratory technician, dental technologist ...‏

 dental technologist
   

 ...‏

 dental technology
   

 فنّاوری دندان سازی ...‏

 dentes molares
   

...‏

 dentes permanentes
   

 ...‏

 dentes premolars
   

 ...‏

 denticle
   

 دندانه، دندان کوچک، کنگره زیر قرنیس. معادل pulp stone ...‏

 dentifrice
   

 گرد دندان، خمیر دندان‏

 dentigerous
   

 دندانه دار، دارای ساختمان مضرس‏

 dentigerous 
   

 دندانه دار، دارای ساختمان مضرس‏

 dentin
   

 dentine عاج. معادل substantia eburnea،ebur dentis،dentinum ...‏

 dentin bonding agent
   

 عامل اتصال یابنده به عاج‏

 dentin chamber
   

 اتاقکهای عاجی ...‏

 dentin porcelain
   

 پرسیلن عاجی ...‏

 dentinal
   

 عاجی‏

 dentinoblast
   

 عاج ساز ...‏

 dentinoclast
   

 عاج کاه ...‏

 dentinoenamel junction
   

 (DEJ) اتصال عاج و مینا ...‏

 dentinogenesis
   

 ساخت عاج، عاج زایی. معادل odontogenesis ...‏

 dentinoid
   

 عاجواره ...‏

 dentinum
   

 ...‏

 dentition
   

 دندان داری ...‏

 dentoalveolar
   

 دندان آرَکی ...‏

 denture /
   

 دندان مصنوعی، یک دست دندان مصنوعی، دندانواره‏

 denture adhesive
   

 چسب دنچر ...‏

 denturism
   

 دندان سازی ...‏

 denturist
   

 دندان ساز ...‏

 deposit
   

 ته نشین کردن، ذخیره سپردن‏

 depression
   

 فرورفتگی؛ افسردگی‏

 depth-orientation groove
   

 شیار ژرفایابی ...‏

 desiccation
   

 خشک شدن ...‏

 design
   

 طرح ...‏

 deterministic effect
   

 اثر قطعی ...‏

 developmental depression
   

 گودی تکاملی ...‏

 developmental groove
   

 شیار رشدی، شیار رشدی-تکاملی‏

 deviate swallow
   

 بلع منحرف ...‏

 devitrification
   

 بلوری شدن، مات شدن ...‏

 devitrify
   

 مات شدن ...‏

 diabetic patient
   

 بیماران دولابی ...‏

 diagnostic casts
   

 ریختگی های تشخیصی ...‏

 diagonal
   

 مورب، قطری ...‏

 diamond abrasives
   

 سایندگان الماسین ...‏

 diamond depth cutter
   

 ژرفابُر الماسین ...‏

 die
   

 دای ...‏

 diffusion hypoxia
   

 هیپوکسی انتشاری‏

 digastric fossa
   

 گودی دوبطنی ...‏

 dilaceration
   

 انحراف ریشه‏

 direct pulp capping
   

 پوشش مستقیم پالپ ...‏

 direct retainer
   

 نگهدارنده مستقیم‏

 direct-lift technique
   

 فن بالا کشندۀ مستقیم ...‏

 disclusion
   

 خارج شدن از اکلوژن‏

 discolaration
   

 رنگ رفتگی ...‏

 discoloration
   

 رنگ رفتگی ...‏

 disfunction
   

 دشکارکردن، اختلال عملکرد ...‏

 disinfection
   

 گند زداییدن، ضدعفونی کردن ...‏

 disk
   

 دایره، قرص ...‏

 disk displacement disorder 
   

 اختلال جابجایی دیسک ...‏

 disocclusion
   

 بی اکلوژنی دش بستار، اختلال اکلوژن ...‏

 dispenser
   

 توزیع کننده ...‏

 dispersive electrode
   

 الکترود منتشرکننده ...‏

 displacement
   

 جابجایی‏

 distal
   

 دیستال‏

 distal shoe 
   

 دیستال شو (نام نوعی فضانگهدار) ...‏

 distal-step terminus
   

 پله دیستالی پایانی(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری) ...‏

 disto-occlusal cavity
   

 (DO cavity) حفره دورینه-برهمایشی ...‏

 distoangular impaction
   

 نهفتگی دورینه گرا ...‏

 distobuccal angle
   

 زاویه دورینه-لُپی ...‏

 distofacial root
   

 ریشۀ دورایی – چهره ای ...‏

 distolingo-occlusal point angle
   

 زاویه نقطه ای دورینه-زبانی-بِرهمایشی ...‏

 distomolar
   

 اضافی پشت آسیا ...‏

 distortion 
   

 تغییر شکل، واپیچش ...‏

 distraction osteogenesis
   

 استخوانسازی تحت کشش‏

 distributor
   

 توزیع کننده ...‏

 ditching
   

 گودال شدن ...‏

 dizziness
   

 سرگیجه ...‏

 dolichofacial
   

 الگوی عمودی صورت ...‏

 donor
   

 دهنده ...‏

 dose limitation
   

 محدودیت دوز ...‏

 dose limits
   

 محدوده های دوز ...‏

 double blind
   

 دوگانه کور ...‏

 double-mix
   

 دوگانه مخلوط ...‏

 doubling dose
   

 دوز دو برابر کننده ...‏

 dough
   

 خمیر خمیر ...‏

 dough like
   

 خمیری ...‏

 dovetail
   

 دم چلچله ای ...‏

 dowel
   

 داول، میخ پرچی که دو چیز را روی هم نگاه می دارد‏

 dowel-core
   

 داول کور ...‏

 drain
   

 درَن ...‏

 drift
   

 حرکت ...‏

 drifting
   

 مهاجرت ...‏

 drowsiness
   

 خواب آلودگی ...‏

 dry angle
   

 پد مثلثی شکل برای کنترل رطوبت واستریلیزاسیون‏

 dry socket
   

 حفره خشکی. معادل alveolitis sicca dolorosa ...‏

 duct /
   

 مجرا. معادل ductus ...‏

 ductility
   

 شکل پذیری ...‏

 ductus
   

 ...‏

 duplicate
   

 بازسازی، دو گانه کردن ...‏

 duplication
   

 بدل سازی ...‏

 durability 
   

 پایداری‏

 dwarfed teeth
   

 دندان های کوتاه(از عوارض انجام رادیوتراپی در کودکان)

 dynamic occlusal relationships
   

 روابط اکلوزال در حرکت‏

 dyslexia
   

 اختلال در درک نوشته ها‏

 early loading failure /
   

 شکست ناشی از بارگذاری زودرس ...‏

 easily cleaned
   

 سهولت حفظ پاکیزگی ...‏

 ebur dentis
   

 ...‏

 ectopic
   

 نابجا‏

 ectopic eruption
   

 رویش نابجا‏

 edematou/
   

 ادماتوز‏

 edentulous ridge
   

 ستیغ بی دندان ...‏

 edentulous space
   

 فضای بی دندان ...‏

 edge to edge
   

 نوک به نوک‏

 edge to edge bite
   

 بست نوک به نوک ...‏

 edge to edge occlusion
   

 بَرهمایی نوک به نوک ...‏

 egg shell effect
   

 اثر پوست تخم مرغی (پدیده ای در رادیولوژی)، تضعیف اشعه ایکس       در اثر عبور از دیواره استخوانی نازک ...‏

 electrocautery /
   

 کوتر برقی ...‏

 electrochemical etching
   

 حکاکی برقی–شیمیایی، حکاکی الکتروشیمیایی ...‏

 electrodiposition
   

 رسوب ناشی از جریان الکتریکی ...‏

 electronic measurement devices
   

 (EMD) مخفف وسایل اندازه گیری الکترونیکی ‏

 electrosurgery /
   

 الکتروسرجری ...‏

 element
   

 جزء، (شیمی) عنصر‏

 embeded tooth
   

 دندان خفته ...‏

 embrasure
   

 امبراژور‏

 emergence profile
   

 نیمرخ برجسته ...‏

 emery
   

 سنگ سنباده ...‏

 eminentia
   

 برجستگی ...‏

 empathy /
   

 تلقین ...‏

 enamel /
   

 مینا. معادل enamelum، dental enamel،adamantine،substantia adamantina dentis ...‏

 enamel drop
   

 ...‏

 enamel droplet
   

 ...‏

 enamel excrescence
   

 ...‏

 enamel fiber
   

 ...‏

 enamel hypoplasia
   

 کم رویشی مینا ...‏

 enamel nodule
   

 ...‏

 enamel organ
   

 عضو مینایی‏

 enamel pearl
   

 مروارید مینایی‏

 enamel porcelain
   

 پرسیلن مینایی ...‏

 enamel prism
   

 منشور مینایی. معادل enamel fiber ...‏

 enamel rod
   

 میله مینایی ...‏

 enamel spindle
   

 دوک مینایی‏

 enameloma
   

 میناتود. معادل enamel drop, enamel droplet,enamel  excrescence, enamel nodule ...‏

 enamelum
   

 ...‏

 end to end
   

 نوک به نوک‏

 end to end bite
   

 ...‏

 end-to-end
   

 نوک به نوک ...‏

 endo /
   

 داخل ...‏

 endodontically treated tooth
   

 دندان درمان شده با عصب کشی ...‏

 endodontics
   

 اندودنتیکس، دانش درمان ریشه دندان، تخصص ریشه....‏

 endodontist
   

 متخصص ریشه. معادل endodontologist ...‏

 endodontologist
   

 ...‏

 endodontology
   

 ...‏

 endosteal
   

 داخل استخوانی ...‏

 enhance 
   

 تقویت کردن‏

 environment
   

 محیط‏

 environmental
   

 محیطی‏

 epileptic patient
   

 بیمار صرعی ...‏

 epithelial attachment
   

 اتصال اپیتلیال‏

 epstein-bar
   

 اپشتین بار‏

 Epstein-Barr Virus
   

 ویروس اپشتین-بار‏

 erosion
   

 سایش شیمیایی‏

 erosive
   

 سایش دهنده، اروزیو ...‏

 eruption
   

 رویش‏

 erythropoietic
   

 گلبول سازی‏

 esthetic
   

 زیبایی‏

 esthetic dentistry
   

 دندانپزشکی زیبایی‏

 esthetic zone
   

 نواحی مهم از نظر زیبایی‏

 esthetics
   

 دانش زیبایی شناسی ...‏

 etch
   

 اچ ...‏

 etching
   

 حکاکی ، حکاک گری ...‏

 ethmoid sinus
   

 سینوس اتموئید‏

 eustachian tube
   

 شیپور استاش...‏

 evacuation
   

 تخلیه ...‏

 evacuator /
   

 دفع کننده...‏

 exacerbation
   

 فعالیت ، تشدید‏

 examination
   

 معاینه ...‏

 excavator
   

 اکسکویتور، حفارگر ...‏

 exchangeable 
   

 قابل جایگزینی‏

 excursion
   

 حرکت طرفی‏

 exellent prognosis
   

 پیش‌آگهی عالی‏

 expansion
   

 گسترش ...‏

 expansion methods
   

 شیوه های انبساطی ...‏

 expression muscles
   

 عضلات حالت دهنده‏

 extensively damaged teeth
   

 دندانهای گسترده آزرده ...‏

 extention for prevention
   

 گسترش برای پیشگیری ...‏

 external fltration /
   

 فیلتراسیون خارجی ...‏

 external oblique line
   

 ...‏

 external oblique ridge
   

 برآمدگی مایل خارجی. معادل external oblique line ...‏

 external walls
   

 دیواره های خارجی ...‏

 extra-alveolar crown
   

 ...‏

 extracoronal restoration
   

 رستوریشن خارج تاجی ...‏

 extracoronal restorations
   

 رستوریشنهای خارج تاجی ...‏

 extracoronal retainer
   

 نگهدارنده برون تاجی ...‏

 extractoronal restoration
   

 ترمیم بیرون تاجی ...‏

 extruded
   

 بیرون زده ...‏

 extrusion
   

 خروج دندان از حفره، رویش ...‏

   

 کمان چهره ای ...‏

 facial
   

 رُخی ...‏

 facial grimacing
   

 شکلک درآوردن صورت‏

 facial surface
   

 سطح رُخی ...‏

 facing
   

 پوشش ...‏

 failure
   

 شکست ...‏

 familial aggregation
   

 تمایل فامیلی‏

 fast setting
   

 زود سخت شونده ...‏

 fast-setting
   

 زود سفت شونده ...‏

 fatigue
   

 خستگی ...‏

 feature 
   

 طرح ، شکل‏

 feldspathic
   

 دارای فلدسپار. معادل feldspathose ...‏

 fenestrate
   

 پنجره دار ...‏

 ferrule effect
   

 اثر حلقوی ...‏

 fetal alcohol syndrome
   

 نشانگان جنین الکلی‏

 Fibonacci
   

 فیبوناچی ...‏

 fibrotic 
   

 فیبروتیک‏

 filler
   

 فیلر،پرکننده‏

 filling
   

 پرکردن پرکردن ...‏

 film fog
   

 مه آلودگی فیلم ...‏

 film holder
   

 فیلم نگهدار‏

 filtration
   

 فیلتراسیون ...‏
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: calcification آهکی شدن‏ calculi جمع calculus، جرم ها‏ calculus جِرم ...‏ callus کال استخوانی‏ calvaria کاسه سر‏ canal کانال‏ canal negotiation تعقیب کانال‏ canal obturation پر کردن کانال‏ canal preparation آماده سازی کانال‏ cancellated space فضای اسفنجی ...‏ cancellous bone استخوان اسفنجی ...‏ cancer سرطان‏ canine fossa حفره کانین، گودی نیشی ...‏ canine guidance راهنمای نیش‏ canine tooth دندان نیش (معادل canine، cuspid tooth، cuspid، cynodont، dens caninus) ...‏ cantilever کانتی لور...‏ cantilever bridge پُل تک سویه ...‏ cantilever fixed partial denture بریج کانتی لور ...‏ cap ...‏ carat قیراط ...‏ cardiac output برون ده قلبی ‏ care مراقبت‏ caries پوسیدگی پوسیدگی ...‏ caries risk خطر پوسیدگی ...‏ cariogenesis پوسیدگی زایی ...‏ cariogenic پوسیدگی‌‌زا پوسیدگی زا ...‏ cariogenicity پوسیدگی زایی پوسیدگی زایی ...‏ cariogenicity potential قابلیت پوسیدگی زایی‏ cariology پوسیدگی شناسی ...‏ cariostatic پوسیدگی ایستان ...‏ carious پوسیده ...‏ carotid bruit صدای غیر طبیعی کاروتید ...‏ carver کارور ...‏ carving شکل دهی‏ cast در قالب قرار دادن ...‏ cast glass شیشه ریختگی ...‏ cast glass ceramic گلاس-سرامیک ریختگی ...‏ cast glass ceramic گلاس-سرامیک ریختگی...‏ cast mesh شبکه ریختگی ...‏ cast metal فلز ریختگی ...‏ casting ریخته گری ...‏ casting rings طوقه های ریخته گری ...‏ casting tongs انبر ریختگی ...‏ cauterization سوزاندن‏ cavitas dentis ...‏ cavity margin لبه حفره ...‏ cavity of tooth ...‏ cavity preparation base ...‏ cavity wall دیوارۀ حفره ...‏ cavosurface angle زاویه حفره با سطح ...‏ cavosurface margin لبه حفره با سطح ...‏ cavum dentis ...‏ CDJ مخفف اتصال سمان و عاج (Cemento Dentinal Junction)‏ cell free zone ناحیه عاری از سلول‏ cell rich zone ناحیه غنی از سلول‏ cellular cementum ساروجۀ یاخته دار ...‏ cellulose layer لایه سلولزی ...‏ cement سمان ساروج (معادل cementum) ...‏ cement base کف بندی(معادل cavity preparation base) ...‏ cement line خط ساروج ...‏ cement spacer فاصله نگهدارنده برای سیمان ...‏ cementation سیمان کاری ...‏ cemented restoration / رستوریشن سمان شونده ...‏ cementicle ساروجک ...‏ cemento-enamel junction پیوندگاه سیمان-مینا ...‏ cementoblast ساروجه ساز ...‏ cementoclast ساروجه کاه ...‏ cementocyte ساروجه یاخته ...‏ cementoenamel junction (CEJ)محل اتصال سمان و مینا ...‏ cementogenesis ساروجه زایی ...‏ cementoid ساروجواره ...‏ cementoma ساروجه تود ...‏ cementosis ...‏ cementum سمان ساروجه (معادل cement2،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:30 ب.ظMedicine-related terms

 

شکم
   

abdomen ‏

سایش مکانیکی‏
   

abrasion

ورم چرکی،آبسه‏
   

abscess

دندان پایه، اباتمنت پایه
   

abutment

کلمه پیشوندی به معنای خار و خاردار‏
   

acantho-

آماس سلول های خاردار بافت پوششی
   

acanthoma

تسریع کننده
   

acceleration

تسریع کننده
   

accelerator

دست یابی به حفره عصب ریشه‏
   

access

حفره دسترسی‏
   

access cavity

ساروجۀ بی یاخته
   

acellular cementum

اسیدساز
   

acidogenic

رویش فعال ...‏
   

active eruption

پوسیدگی حاد
   

acute caries

درمان حقیقی
   

actual treatment

مخفف انجمن دندانپزشکی آمریک
   

ADA (American Dental Association)‏

انطباق
   

adapting

سیلیکون با واکنش افزایشی
   

addition silicone

چسبیدن‏
   

adherence

چسبیدن
   

adhesion

مجاور
   

Adjacent

کمک های پیشرفته حیاتی قلب
   

advanced cardiac life support (ACLS)

آئروسل ها
   

aerosols

عاج تأثیرپذیرفته
   

affected dentin

آوران
   

afferent

پریودنتیت مهاجم
   

aggressive periodontitis

راه هوایی
   

airway

صف بندی دندانها
   

alignment...‏

کراون تمام سرامیک
   

all-ceramic crown

تمام موم
   

all-wax ...‏

تغییر انقباض ناشی از سخت شدن ...‏
   

altered solidification shrinkage

آلوئولار آرَکی
   

alveolar

ستیغ آرَکی
   

alveolar crest

آرَک آماس
   

alveolar osteitis

زائده آلوئولی ،آرَک سازه
   

alveolar process

ستیغ آرَکی
   

alveolar crest...‏

آرَک آماس
   

alveolar osteitis

زائده آلوئولی ،آرَک سازه
   

alveolar process

آرَک سازۀ فک پایین ، آرَک سازۀ زیرواره
   

alveolar process of mandible

آرَک سازۀ فک بالا، آرَک سازۀ بَرواره
   

alveolar process of maxilla

برآمدگی آرَکی
   

alveolar ridgealveolectomy

آرَک بَرداری
   

alveolitis sicca dolorosa

ناوک آرَکی زبانی
   

alveololingual groove

آلوئولوپلاستی بازسازی آرَک
   

alveoloplasty

آرَک بُری
   

alveolotomy

استخوان در برگیرنده ریشه دندانها، استخوان آلوئول....‏
   

alveolus

آمالگام، ملغمه، آلیاژی که حاوی جیوه باشد.‏
   

amalgam

فرآیند اختلاط پودر آمالگام با جیوه‏
   

amalgamation

آمالگاماتور، دستگاه اختلاط پودر آمالگام با جیوه‏
   

amalgamator

نقص در ایجاد مینا مینازایی ناقص
   

amelogenesis imperfecta

متخصصین بیهوشی آمریکا ...‏
   

american society of anesthesiologists (ASA)

تاج آناتومیک تاج کالبدشناختی
   

anatomical crown

ریشه آناتومیکی ریشۀ کالبدشناختی
   

anatomical root

لنگر
   

anchor

انکوریج، تکیه گاه
   

anchorage

التهاب گوشه لب‏
   

angular chelitis

انکیلوز‏
   

ankylosis

آنوکسی
   

anoxia

وارون بست قدامی
   

anterior cross-bite

معادل دندانهای قدامی
   

anterior teeth labial teeth, morsal teeth

مادۀ پادپُژک، پادپُژک
   

antiplaque agent

نوک ریشه، آپکس
   

apex

نوک یاب
   

apex locator...‏

آپیکال نوکی
   

apical

ناحیه آپیکال
   

apical area

تنگه آپیکالی
   

apical constriction

زبان پریشی‏
   

aphasia

 
   

apertognathia

 
   

apex radicis dentis

 
   

angles

تراوش آپیکالی‏
   

apical percolation

نوک بَرداری (معادل apiectomy, root resection
   

apicoectomy

 
   

apiectomy

آپلازی، تشکیل نشدن دندان
   

aplasia

آپوپتوز ، مرگ برنامه ریزی شده
   

apoptosis

دستگاه ...‏
   

apparatus

دستگاه
   

appliance

کاربرد گلیز بیش از اندازه
   

applied over glaze

رسوبی
   

appositional

نزدیک؛ سطوح پروکسیمال دندان‏
   

approximal

آبی
   

aqueous

آرتیکولاتور آرکان، مفصل‌گر آرکان
   

Arcon articulator

 
   

arcus dentalis

تجهیزات
   

armamentarium

 پوسیدگی متوقف (معادل( arrested dental caries
   

arrested caries

 
   

arrested dental caries

دیسک مفصلی
   

articular disc

آرتیكولاتور. وسیله‌ای كه حركات فك را تقلید می‌كند
   

articulator

دست‌ساخته
   

artifact

 
   

artificial crown

پنبه نسوز،‌ آزبست
   

artificial dentition artificial denture asbestos .

فروبری،‌ بلع
   

aspiration...‏

سنگ چخماق
   

assembled

پاشنده
   

atomizer ...‏

لثه چسبنده
   

attached gingiva

چسبندگی اتصالگر، اتچمنت
   

attachment

دستگاه اتصال دهنده
   

attachment apparatus

استهلاک
   

attenuation

سایش
   

attrition

سمع ، گوش کردن
   

ausculation

گلیز ذاتی
   

autoglaze

خودگرائی
   

autism‏

خود بشپار شوندگی
   

autopolymerizing

در آوردن کامل
   

avulse

از جا درآمدن
   

avulsion

محوری
   

axial  ‏

دورادورهای آسه‌ای، دورادورهای محوری
   

axial contours

دیوارۀ محوری
   

axial wall
آسه، محور     Axis

 
   

baby teeth

پُژَک باکتریایی ...‏
   

bacterial plaque

اتصال باکتریایی
   

bacterial plug

باکتریواستاتیک، باکتری ایستا
   

bacteriostatic...‏

بند و لوپ (نام نوعی فضانگهدار)
   

band and loop

بانتین
   

banthine

بار، میله
   

bar

 
   

bar joint denture 

 
   

bartholin's duct

 
   

basal ridge

پایه، قاعده
   

base

آمیزگان پایه فلزی
   

base metal alloys /

ترمیمهای پایه فلزی
   

base metal restoration

کمک های اولیه حیاتی
   

basic life support  (BLS)

مهره، دانه‏
   

bead /bid/

پرتو .
   

beam /bim/..‏

تضعیف دسته پرتو
   

beam attenuation

شدت پرتو
   

beam intensity 

کمیت پرتو
   

beam quantity

دم سگ آبی
   

beavertail

لایه بیلبی
   

beilby layer

پلیمریزه یک جلسه ای ...‏
   

bench polymerized

خم شدن خم شدن
   

bending...‏

گوشه بنت، زاویه بنت
   

Bennett angle

پخ
   

bevel

پخ‌دار
   

beveled

 
   

bicuspid

 
   

bicuspid tooth

دوکاسپی کردن
   

bicuspidization

زبان کوچک دوشاخه
   

bifid uvula

دوشاخگی پزشکی
   

bifurcation

برآمدگی دو شاخه گاهی
   

bifurcational intermediate

دوفکی‏
   

bimaxillary

دو زاویه
   

binangle

اتصالات دهنده
   

binder

پیوندگری، اتصال
   

binding

زیست سازگار
   

biocompatible ‏

عرض بیولوژیک
   

biologic width

شاخص بیولوژیک
   

biomarker

تراش دو سطحی
   

biplanar

بَست ...‏
   

bite

ثبت بایت
   

bite registration

فریم ثبت بایت
   

bite registration frame

خمیر ثبت بایت
   

bite registration paste

ثبت بایت های هدایت شده.‏
   

bite registration record

سفید کردن دندانها
   

blasius's duct

سفیدکردن
   

bleaching

پیوند بلوکی استخوان
   

block bone graft

کانال لوله تفنگی‏
   

blunderbuss canal

کنار زدن بافت توسط وسیله ای کُند
   

blunt dissection

تیرگی، محو کردن
   

blur

تاری دید
   

blurred vision...‏

حرکت کلی دندان
   

bodily...‏

محو شدگی
   

blurring

ایندکس توده بدنی
   

body mass index(BMI) ‏

بدنه ضایعه (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا)‏
   

body of the lesion

اتصال یابنده
   

bonding

تشکیل استخوان
   

bone formation

سطح استخوان‏
   

bone level

حرکت مرزی
   

border movement

باکس فرم
   

box form

الگوی افقی صورت
   

brachyfacial

اثر ترمزی
   

braking effect

اشعه ترمزی، پرتو ترمزی
   

braking radiation

فن سیم برنجی
   

brass wire technique

لحیم کاری
   

brazing

پُل
   

Bridge

بروچ
   

broach ‏

دیسپلازی نایژه ای – ششی‏
   

broncho pulmonary dysplasia (BPD)

گشادکننده برونش
   

bronchodilator.

گرفتگی نایژه
   

bronchospasm

دندان‌فرسایی
   

bruxism

سیخ
   

btistle

گونه‌ای، باکال لُپی
   

buccal

گودۀ لُپی
   

buccal pit

 
   

buccal teeth

دهلیز لُپی
   

buccal vestibule

غنچه ای
   

bud...‏

حجم‏
   

bulk

حجیم
   

bulky

گلوله ای شکل
   

bullet shape

برجستگی کوچک. ضربه.‏
   

bump

بونزن
   

bunsen

فرز چرخی
   

burlew bur

سندرم سوزش دهان
   

burning mouth syndrome (BMS)

پرداخت کردن‏
   

burnishing

خارج کردن موم با حرارت
   

burnout

غلاف آستر
   

bushing

اتصال لباب
   

butt joint

کلامپ پروانه ای‏
   

butterfly clamp

اثر تماشاگر(یکی از علل مرگ سلول ها در هنگام تابش اشعه یونیزان)
   

bystander effect
موضوع: لغات و اصطلاحات علوم پزشکی(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: Medicine-related terms شکم abdomen ‏ سایش مکانیکی‏ abrasion ورم چرکی، آبسه‏ abscess دندان پایه، اباتمنت پایه abutment کلمه پیشوندی به معنای خار و خاردار‏ acantho- آماس سلول های خاردار بافت پوششی acanthoma تسریع کننده acceleration تسریع کننده accelerator دست یابی به حفره عصب ریشه‏ access حفره دسترسی‏ access cavity ساروجۀ بی یاخته acellular cementum اسیدساز acidogenic رویش فعال ...‏ active eruption پوسیدگی حاد acute caries درمان حقیقی actual treatment مخفف انجمن دندانپزشکی آمریک ADA (American Dental Association)‏ انطباق adapting سیلیکون با واکنش افزایشی addition silicone چسبیدن‏ adherence چسبیدن adhesion مجاور Adjacent کمک های پیشرفته حیاتی قلب advanced cardiac life support (ACLS) آئروسل ها aerosols عاج تأثیرپذیرفته affected dentin آوران afferent پریودنتیت مهاجم aggressive periodontitis راه هوایی airway صف بندی دندانها alignment...‏ کراون تمام سرامیک all-ceramic crown تمام موم all-wax ...‏ تغییر انقباض ناشی از سخت شدن ...‏ altered solidification shrinkage آلوئولار آرَکی alveolar ستیغ آرَکی alveolar crest آرَک آماس alveolar osteitis زائده آلوئولی، آرَک سازه alveolar process ستیغ آرَکی alveolar crest...‏ آرَک آماس alveolar osteitis زائده آلوئولی، آرَک سازه alveolar process آرَک سازۀ فک پایین، آرَک سازۀ زیرواره alveolar process of mandible آرَک سازۀ فک بالا، آرَک سازۀ بَرواره alveolar process of maxilla برآمدگی آرَکی alveolar ridgealveolectomy آرَک بَرداری alveolitis sicca dolorosa ناوک آرَکی زبانی alveololingual groove آلوئولوپلاستی بازسازی آرَک alveoloplasty آرَک بُری alveolotomy استخوان در برگیرنده ریشه دندانها،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:29 ب.ظ
Secondhand Smoke
   

فردی كه در معرض دود فرد سیگاری قرار می‌گیرد

Preterm Delivery
   

زایمان زودرس

Prematurity
   

زودرسی

morbidity
   

ناخوشی، مرض

mortality
   

مرگ و میر

trimester
   

دوره سه ماهه

placental
   

جفتی‌، وابسته‌ به ‌جفت‌ جنین‌

dysfunction
   

عمل‌ یا كار معلول‌ وغیر عادی‌ ، عدم‌ كار  معلولی‌

 

bicornuate
   

دارای دو شاخ یا زوائد شاخ مانند

uterus
   

زهدان‌، بچه‌ دان‌، رحم‌

undernutrition
   

رنجورى( در اثر نرسیدن خوراک کافى ببدن)

anemia
   

آنمی ، کم خونی ؛ کمبود هموگلوبین د رخون که بخاطر ناکافی بودن تعداد گلبولها، یا کمبود اینمواد در هر گلبول به وجود می آید

prenatal
   

پیش‌ زادی‌ - پیش از تولد

obstetric
   

زایمانى

complications
   

عوارض‌، عواقب‌

intrauterine
   

واقع‌ در بچه‌دان‌ یا رحم‌ ، درون‌ زهدانی‌  درون رحمى

abortion
   

حضور جنین مرده، عدم تکامل جنین. سقط جنین.

congenital abnormality
   

ناهنجاری مادرزادی

LBW    low birth weight 
   

وزن كم هنگام تولد

Caesarean section
   

سزارین

gestational age
   

سن حاملگی

parietal
   

جداری

Bi- parietal
   

دو جداری

gestation
   

حاملگی، بارداری، ‌آبستنی

gynecology
   

پزشکى زنان

exotropia
   

اگزوتروپی

myopic
   

میوپیک ، نزدیک بین

Myopy, Myopia
   

میوپی، نزدیک بینی

prism
   

منشور، پریسم

extorsion
   

چرخش چشم به سمت خارج

intorsion
   

چرخش چشم به سمت داخل

surgical complications
   

عوارض جراحی

eye deviation
   

انحراف چشم

myopic astigmatism
   

آستیگمات نزدیک بینی

Cloudy eye
   

چشم کدر

Lazy eye
   

چشم تنبل

Dry eye
   

خشکی چشم

Hyperopia
   

دوربینی

Amblyopia / Lazy eye
   

آمبلیوپی / تنبلی چشم

Refractive Errors
   

عیوب انکساری

Eximer Laser
   

 لیزر اگزایمر

Laser Assisted in Situ Keratomileusis LASIK
   

لیزیک

LASEK
   

لازک

photorefractive keratectomy (PRK)
   

پی آر کی

soft contact lenses
   

لنز تماسی نرم

rigid gas-permeable contact lenses
   

لنز تماسی سخت

flap
   

لایه

glare
   

نور

halos or starburst
   

دیدن هاله یا پخش نور چراغ ها در شب

dentin
   

عاج

dentinal
   

عاجی

tubule
   

لوله کوچک، توبول

endodontics
   

شاخه‌ای‌ از دندانپزشكی‌ درباره‌ بیماریهای ‌حفره‌ میانی‌ دندان‌

 

intracanal
   

داخل کانال

Apical
   

نوک

inoculate
   

تلقیح، مایه کوبی

Lawn culture
   

کشت لایه باکتری

medicament
   

درمان، مداوا، دوا

Iodoform
   

یدوفرم، ترکیبى از ید که براى گندزدایى و مانند انها بکارمیبرند

microbial inhibition
   

عدم رشد میکربی

in vitro
   

در محیط مصنوعی، آزمایشگاهی

in vivo
   

در محیط طبیعی

petri plate
   

ظرف محیط کشت

enterococcus faecalis
   

انتروکوک فکالیس (میکرب)

Cementum
   

سمنتوم، سمان، ورقه سختی است که عاج دندان را در قسمت ریشه آناتومیکی می پوشاند

dental caries
   

پوسیدگی دندان

corticosteroid
   

کورتیکواسترویید

Debridement
   

دبریدمان، جراحی / حذف بافت مرده از زخم

Isthmus
   

ایستموس، دهانه گلو

Denaturized
   

دناتوره کردن (تغییر خواص طبیعی)

Lidocaine
   

لیدوکائین

chlorine
   

کلر

corticosteroid
   

ﮐورﺗﯾﮑواﺳﺗروﺋﯾد

efficacy
   

اثر

culture medium
   

محیط کشت

Spatula
   

اسپاتول (کفگیر، کاردک، مرهم کش)

Disc
   

دیسک، گرده، قرص

frontal
   

قدامی

upper jaw
   

فک بالا، آرواره بالایی

distal
   

انتهایی

mesial
   

میانی

palatal
   

دهانی، کامی، سقف دهان

periodontal
   

پریودنتال، واقع در اطراف دندان، بافت اطراف دندان

hypochlorite
   

هیپوکلریت

Coronal
   

کرونال

Microbial inhibition halo radius size
   

اندازه شعاع هاله عدم رشد میکربی

antiseptic
   

داروی ضد عفونی

dentinal filings
   

براده (های) عاجی

Infection
   

آلودگی، عفونت

Dressing
   

پانسمان کردن، مرهم گذاشتن

Gluconate
   

نمك‌ اسید گلوكونیك‌

Dextrose
   

دكستروز، گلوكز راست‌ گرد

Broth
   

محیط آبی

Facultative
   

دو گونه زی

absorbent paper
   

کاغذ خشک کن

Turbidity
   

میزان کدری

Syringe
   

سرنگ

Sleeve
   

پوشش، کلاهک

Corticosteroid
   

کورتیکواستروئید

smear layer
   

لایه اسمیر

Drill
   

فرز

beaker
   

بشر، ظرف / لیوان آزمایشگاه

Sclerosis
   

اسکلروزه

buccal
   

باکال، دهانی

Lingual
   

لینگوال، زبانی

sterile glass slap
   

اسلپ شیشه ای استریل

Osteosarcoma
   

استئوسارکوما

Jaw
   

فک

Mesenchymal
   

مزانشیمی

Mucous
   

مخاطی

Neoplastic
   

نئوپلاستیک، غده ای، توموری

Osteoid
   

استئوئید، استخوانی، استخوان وار

Skeletal
   

اسکلتال، اسکلتی، کلبدی

Orthodontics
   

ارتودنسی، (orthodontia) مبحث‌ اصلاح‌ دندانهای‌ كج‌ و معوج‌ در دندانپزشكی‌

Gnathic
   

فکی، آرواره ای

Pathology
   

پاتولوژی، آسیب شناسی

Lesion
   

ضایعه

Lesions
   

ضایعات

Metastasis
   

متاستاز، دگر دیسی، فراگستری

Prognosis
   

پروگنوز، تشخیص، پیش بینی بیماری

Benign / benignant
   

خوش خیم

benignancy
   

خوش خیمی

malignancy
   

بدخیمی

Malignant
   

بدخیم

Fibrous
   

فیبروز، لیفی

proliferation
   

پرولیفراسیون، تکثیر

cerebral palsy
   

اختلالات دماغی

Palsy
   

فلج

Recurrence
   

عود (بیماری)

Dysplasia
   

دیسپلازی، بی قوارگی

Epidemiologic (adj)  Epidemiology (n)
   

اپیدمیولوژی  / اپیدمیولوژیک
همه‌گیرشناسی‌، علم‌ ناخوشی‌های‌ همه‌گیر، علم‌ امراض‌ مسری‌

Radiography (n)  /  radiographic  (adj)
   

رادیوگرافی

Prevalence
   

شیوع

Mandible
   

مندیبول، استخوان پایینی فک، آرواره پایینی - آرواره زیرین

Maxilla
   

آرواره بالایی

Inflammation
   

تورم، التهاب، آماس

Symptom
   

سمپتوم، علامت بیماری

expression
   

تظاهر

Osteologic
   

وابسته‌ به‌ استخوان‌ شناسی‌

Osteology
   

استخوان‌ شناسی‌

Cortical
   

کورتیکال، پوستی‌، بیرونی‌، غشایی‌، قشری‌

Ligament
   

لیگامان، لیگامنت، رباط، بند، وتر عضلانی‌، بندیزه‌

Cartilage
   

عضروف

periodontal’s ligament
   

لیگامان پریودنتال

Radiolucency
   

رادیولوسنی، درجه نفوذ اشعه مجهول ،نفوذ پذیرى اشعه مجهول

Histopathology
   

هسیتوپاتالوژی، مبحث امراض بافتی

Neoplasm
   

نئوپلاسم، بافت نوساخته، تومور

Fibroblastic
   

فیبروبلاستیک

Mitotic
   

میتوتیک

Mitosis (mitoses = plural form)
   

میتوز، تقسیم غیر مستقیم یاخته اى ،(زیست شناسى )تقسیم هسته سلول بدوقسمت بدون کم شدن کرموزم ها،تسقیم غیرمستقیم

Fibroma
   

آماس لیفی، ورم لیفی

Biopsy
   

بیوپسى، زنده بینى، آزمایش میکروسکپى بافت زنده، بافت بردارى

Proliferation
   

پرولیفراسیون، تکثیر

Duysplasia fibrous
   

فیبروز دیسپلازی

chondromyxoid fibroma
   

کندرومیکسوئید فیبروما

Osseous
   

استخوانی

Differential diagnosis
   

تشخیص افتراقی

Ossifying
   

استخوانی شدن / کردن، سخت کردن

Ossification
   

تشکیل استخوان

Tumoral
   

تومورال، مربوط به تومور

Desmoid
   

دسموئید، شبه رباطی

Desmoplastic
   

دسموپلاستیک

Myofibroblast
   

میوفیبروبلاست،

stroma
   

استروما، بافت بنیادی / زمینه

Collagen
   

کلاژن

Collagene
   

کلاژنه

Osteoblastoma
   

استئوبلستوما

fibrous dysplasia
   

فیبروز دیسپلازی

osteoblastoma
   

استئوبلاستوما

Nucleolus
   

هستک

Indication
   

اندیکاسیون، شاخص

infiltrative scheme
   

طرح نفوذی ﮐﻮرت

Corticated
   

کورت شده، دارای پوست

Myxoid
   

میکسوئید، بلغم مانند

Osteoid osteoma
   

استئوئید استئوما، نوعی تومور خوش خیم استخوان

Abnormal
   

آنورمال

cyst
   

کیست

Aneurism
   

آنوریسما، اتساع شریان

Aneurysmal
   

آنوریسمال

Craniofacial
   

کرانیوفاسیال / کرانیوفسیال

Craniofacial dysostosis
   

کرانیوفاسیال دیسوستوزیس

Aneurismal bone cyst
   

آنوریسمال لون سیست

Patella
   

کشکک زانو

Curettage
   

کورتاژ

Dilation
   

اتساع، آماس، انبساط

Cortex
   

کورتکس، قشری / رویی / پوسته

Parosteal osteosarcoma
   

پاروستئال استئوسارکوما، پاروستال

atypia
   

آتیپی، آتی پی

C V A
   

سکته مغزی

Acute Abdomen
   

شکم حاد

Drug poisoning
   

مسمومیت داروئی

Food poisoning
   

مسمومیت غذایی

Suicide
   

خودکُشی

Adict
   

معتاد

Car Accident
   

تصادف با ماشین

Motor accident
   

تصادف با موتورسیکلت

Falling down
   

سقوط از ارتفاع

Forgien Body
   

جسم خارجی

Head Trauma
   

ضربه مغزی

Burning
   

سوختگی

Electical Injury
   

برق گرفتگی

Headache
   

سردرد

Spasm
   

گرفتگی عضلات

Cardio case
   

مشکل قلبی

Asthema
   

آسم

Hyper thermia
   

گرمازدگی

Bleeding
   

خونریزی

Gun shut
   

تیرخوردگی

Pregnancy
   

حاملگی

Vaginal bleeding
   

خونریزی واژینال

Stab wound
   

چاقو خوردگی

Diarrhea
   

اسهال

Vomiting
   

استفراغ

Hyper tension
   

فشارخون بالا

Hypo tension
   

فشارخون پائین

Hyper glycemia
   

قندخون بالا

Hypo glycemia
   

قند خون پائین

L O C
   

کاهش سطح هوشیاری

U T I
   

عفونت مجاری ادراری

Dislocation
   

در رفتگی

Vital sions
   

کنترل علائم حیاتی

Snake bit
   

مار گزیدگی

Scription bit
   

عقرب گزیدگی

Fractur
   

شکستگی

Epistaxi
   

خون دماغ

Alcoholism
   

الکلیسم

Convulsion
   

تشنج

Rrspiration
   

تنفس

Cancer
   

سرطان

Pain
   

درد

Rib
   

دنده

Lung
   

ریه

Vertigo
   

سرگیجه

Infection
   

عفونت

Chest
   

قفسه سینه

Kidney
   

کلیه

Waist
   

کمر

First aid
   

کمک های اولیه

Breathing
   

نفس کشیدن

MI
   

سکته قلبی

کم اشتهایی
   

 Anorexia

ترد وشکننده
   

Brittle

ضربت دیدن ، کبود شدن
   

Bruise

تحدب ، شکم دادن
   

Bulge

نارسایی احتقانی قلبی
   

CHFCongestive H eart Failure

مادرزادی
   

Congenital

غضروفی
   

Cartilaginous

ترقوه
   

Clavicle

عصای زیر بغل
   

Crutch

کج پا
   

Clubfoot

مادر زادی
   

Congenital

انقباض
   

Contracture

انحنا
   

Curvature

جمجمه ای
   

Cranial

کوتولگی
   

Dwarfism

عاج دندان
   

Dentin

جنین
   

Fetus

استخوان ران
   

Femur

خم کردن
   

Flex

شکاف ، درز
   

Gap

استخوان بازو
   

Humerus

استخوان نشیمنگاهی
   

Ischial

ملتهب کردن
   

Inflame

بی اختیاری
   

Incontinence

فک
   

Jaw

قوز
   

Ky phosis

افزایش تعداد گلبول هاى سفید خون
   

Leukocytosis

انحنای زیاد ستون فقرات بطرف جلو
   

Lordosis

در رفتگی مفصل استخوان
   

Luxation

 تومور بدخیم سلول هاى مغز استخوان
   

Myeloma

استخوان غوزک
   

Malleolus

نوزاد
   

Neonate

استخوانی شدن
   

Ossification

برآمدگی استخوانی
   

Osteophytes

وسایل شکسته بندی
   

Orthopedics supplies

تب
   

Pyrexia

درازکش ، دمر
   

Prone

مسکن موقتی
   

Palliative

فلج ناقص
   

Paresis

پوسته پوسته شدگی
   

Slough

استخوان میانی بینی
   

Septum

استخوان کتف
   

Scapula

خاصره ای خاجی
   

Sacroiliac

جمجمه
   

Skull

حلزونهای دو کپه ای
   

Scallop

چشم صلبیه یا سفیده سخت
   

Sclera

بخیه
   

Suture

مرد سالخورده ، پیر
   

Senile

نشسته ، بی حرکت
   

Sedentary

کشش ، انقباض
   

Traction

بالا تنه
   

Trunk

ته ریش
   

Tuft

نافی
   

Umbilical

استخوانهای مهره 
   

Vertebrae

استخوان گونه
   

Zygoma

ناگهانى
   

Abrupt

چسبیدن ،پیوستن
   

AdeAdherenocarcinoma

عمل‌ هوادادن‌ ،هوادادگی‌
   

Aeration

بلندى از سطح دریا
   

Altitude

اضطراب
   

Anxiety

استنشاق
   

Aspiration

قابل شنوایى
   

Audible

خمره ،بشکه
   

Barrel

صفراوى
   

Biliary

دمیدن،وزش
   

Blast

پف‌ کرده‌
   

Bloat

ماهى دودى
   

Bloater

کند، بی‌ نوک‌، دارای‌ لبه‌ ضخیم‌
   

Blunt

لوله توپ ،استوانه ،لوله
   

Cannon

پنیرى شدن
   

Caseation

سرما، خنکی
   

Chill

محدود ومشخص‌ کردن‌
   

Circumscribe

شانه
   

Comb

جبران کردن
   

Compensate

پى درپى
   

Consecutive

یکپارچگى
   

Consolidation

رنگ زمینه ،کنتراست ،مقایسه کردن
   

Contrast

مرسوم‌
   

Conventional

زیاد،خیلى
   

Copious

ماده خورنده ، فاسد کننده
   

Corrosive

کندن ،برش دادن ،قطع جریان
   

Cut-out

از جاى خودبیرون کردن ،راندن
   

Dislodge

خوابیده ،ساکت ،درحال کمون
   

Dormant

اب‌ از دهان‌ تراوش‌ شدن‌
   

Drooling

برون تراوى
   

Effusion

جسم‌ مسدود کننده‌ جریان‌ خون‌ - مثلا لخته‌ یا حباب‌هوا و غیره‌
   

Embolus

بطور هموار،صاف
   

Evenly

برون تراو
   

Exocrine

دفع اخلاط،سینه صاف کنى ،تف اندازى
   

Expectoration

دفع
   

Expulsion

نهایت ،شدت
   

Extremity

نسوز،ناسوز
   

Fireproof

زبانه کشیده
   

Flare

جرزنی، چرک شدن
   

Foul

بخار شدن ،دود کردن
   

Fume

دانه دانه
   

Granular

خرخر کردن
   

Grunt

سرفه‌ خشک‌ وکوتاه‌
   

Hack

سخت کام
   

Hard palate

کدر،تیره
   

Hazy

خلط خونین‌
   

Hemoptysis

گرفتگى صدا یا سینه
   

Hoarseness

شانه عسل
   

Honey-comb

رطوبت افزایى
   

Humidification

تجمع مایع در حفره جنب
   

Hydrothorax

تورم شدید
   

Hyperinflation

جاسازى ،الحاق ، تعبیه
   

Insertion

درون شبکه اى
   

Interstitial

انتشار ، پرتو افکنى
   

Irradiation

ناى ،حنجره ،حلقوم
   

Larynx

سرباز لژیون
   

Legionnaire

شریان‌ بند
   

ligature

تبدیل به مایع کردن
   

Liquefy

قوس‌ وفرورفتگی‌ ستون‌ فقرات‌
   

Lordotic

توده
   

Mass

کپک، کپک زدن
   

Mould

سوراخ بینى
   

Nostril

مضر،مهلک
   

Noxious

جو دو سر ، جو صحرائی‌
   

Oat

مخفى کردن ،محو،نامفهوم ،تیره کردن
   

Obscure

ناشفاف
   

Opaque

رسوخ ،نفوذ کردن
   

Penetrate

کمرنگى
   

Pallor

سوراخ کردن
   

Perforation

صفاق
   

Peritoneum

عرق بدن
   

Perspiration

حلق
   

Pharynx

خلط
   

Phlegm

ورقه ،صفحه
   

Plate

گرده ،گرده افشانى
   

Pollen

جزئى ،بخشى
   

Portion

مهمترین ، نخست ،درجه یک
   

Prime

بفوریت
   

Promptly

جلو امده
   

Protrude

پف کننده
   

Puffer

چرکى
   

Purulent

پرتوماتی
   

Radiopacity

کنار کشیدن ، دور شدن ،بعقب سرازیرشدن
   

Receding

بقایا،باقیماندن
   

Remain

برش ،قطع
   

Resection

حفظ، نگاهدارى
   

Retention

سوارى
   

Ridden

رد کردن ،خط زدن
   

Rule out

کشتیرانى کردن ،بادبان
   

Sail

بزاق
   

Saliva

ماسه پرانى
   

Sandblasting

حلزوونهاى دوکپه اى
   

Scallop

مهر وموم کردن
   

Seal off

زبر، پر مو،پشمالو
   

Shaggy

لرزیدن
   

Shake

سطحى
   

Shallow

شباهت داشتن
   

Simulate

انشعاب‌، دوبخشی‌، شکافتن
   

Split

خود به خودى
   

Spontaneous

خلط سینه
   

Sputum

فلسى
   

Squamous

خنجر زدن
   

Stab

چاقو کشى
   

Stabbing

جوراب‌ ساقه‌ بلند
   

Stocking

میل ،نوار یا رگه نوارى ،خط خط کردن
   

Streak

دهانه حنجره ،فاصله بین تارهاى صوتى
   

Subglottic

در معرض خطر بودن ، ،مستعد بودن (در بیمارى) ،قابلیت
   

Susceptibility

نفس تندی
   

Tachypnea

کلفت ،غلیظ،سفت
   

Thick

زور،فشار
   

Thrust

سه پایه
   

Tripod

زبان کوچک
   

Uvula

چسبناک‌
   

Viscid

جراحت
   

Wound


نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:26 ب.ظ


بات حضور - مهارتهای كسب و كار   

account
حساب، به اصل حساب افتتاح شده در نزد بانک یا کارگزار گفته می شود
aggressor
مهاجم، خریدار معتقد به صعود قیمت ها
anecdotal
شایعات وشنیده های غیر رسمی
anticipation
پیش بینی

 

 

 

appreciation
افزایش ارزش یک ارز در مقابل ارزی دیگر
arbitrage
استفاده از تفاوت قیمت یک کالا در دو بازار مختلف
ask
نرخ خرید معامله گر و نرخ فروش کارگزار
asset
دارایی، نقدی و غیر نقدی

B

balance
تراز حساب
barchart
نوعی نمودار برای نمایش نوسان قیمت در بازار های مالی
base currency
در هر جفت ارز، ارزی که ابتدا نوشته میشود
basis
کوچکترین واحد تغییرات نرخ بهره
bear
خرس، نماد نزول قیمت
bear market
بازار نزولی
bid
نرخ فروش معامله گر و نرخ خرید کارگزار
BOE
بانک مرکزی انگلستان
break even point
نقطه سربه سر، قیمتی از بازار که معامله گر در آن نقطه با احتساب هزینه های جانبی(نظیر کارمزد کارگزار)در وضعیت خنثی (نه سود و نه ضرر)قرار گیرد
broker
کارگزار
brokerage fee
کارمزدی که کارگزار بابت ارایه خدمات معاملاتی از معامله گر دریافت می نماید
budget deficit
کسری بودجه
bull
گاو نر، نماد افزایش قیمت
bull market
بازاری که قیمت های آن در حال صعود است
bundes bank
بانک مرکزی آلمان
buy
خریدن
buy limit order
دستور خریدی بالقوه به کارگزار که با کاهش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر بالفعل می شود
buying the dips
خرید در قیمت کف بازار

C

cable
لفظی عامیانه برای GBP/USD
calendar
تقویمی که زمان اعلام شاخص های اقتصادی را نشان می دهد
call rate
نرخ بهره شبانه بین بانکی
candelstick chart
نمودار نوسان قیمت موسوم به شمع ژاپنی
cash market
بازارخرید و فروش نقدی و فیزیکی ارزها
capital
سرمایه
central bank
بانک مرکزی
CFD
به معاملاتی گفته می شود که ملکیت در آنها صدق نمی کند و شرکت در آن صرفا به منظور کسب سود ناشی از تفاوت قیمت میباشد
chart
نمودار که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود
client
مشتری
close position
خارج شدن از وضعیت معاملاتی در بازار، مسدود کردن معاملات در حال جریان
commodity
کالا
consumer
مصرف کننده
convertible currency
ارزی که می تواند بدون کسب مجوز از بانک مرکزی انتشار دهنده آن با ارزهای دیگر یا طلا مبادله شود.
counter party
طرف مقابل در یک معامله
cross rate
نرخ مبادله ارزهای فرعی(cross)
cross pair
به جفت ارزهایی گفته می شود که دلار آمریکا شامل آنها نباشد
crude oil
نفت خام
currency
ارز
currency risk
خطر ضرر وزیان ناشی از معاملات ارزها
currency swap
به قراردادی اطلاق می شودکه طی آن طرفین ملزم می شوندارزهای متفاوتی را دریک نرخ مبادله مشخص، میزان معین و تاریخی معلوم مبادله نمایند
currency option
قرارداد اختیار معامله ارزه، که به خریدار اختیار این امکان را می دهد تا طی زمانی معین وبا قیمت و مقداری مشخص و ثابت، در صورت تمایل اقدام به انجام معامله نماید
currency warrant
قرارداد اختیار معامله ارز با سررسیدی بیش از یک سال
customer
مشتری

D

day trade
معامله یا معاملاتی که در یک روز کاری شروع و در همان روز پایان می یابد
dealer
شخصیتی حقیقی یا حقوقی که اقدام به خرید دارایی های مالی با حجم بالا می نماید و آنها را با حجم کمتر به معامله گران خرد با بهای بشتر می فروشد
decline
کاهش
deflation
رکود
demand
تقاضا
demo account
حساب مجازی
deposit
سپرده که توسط مشتری نزد کارگزار نگه داری می شود
depreciation
کاهش، کاهش ارزش یک ارز در برابر ارزی دیگر
discretionary account
به حسابی گفته می شودکه یک مدیر سرمایه با وجوه آن برای صاحب حساب معامله انجام می دهد و برای هر معامله احتیاج به اجازه جداگانه ای از سوی صاحب حساب ندارد
divergence
واگرایی
draft
حواله، برات
draw down
کاهش موجودی حساب در پی چند معامله ناموفق

E

ECB
بانک مرکزی اتحادیه اروپا
EMS
سیستم پولی یکسان کشورهای عضو اتحادیه اروپا
EMU
اتحادیه پولی اروپا شامل کشورهای:آلمان، ایتالی، فرانسه، اسپانی، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اتریش، فنلاند، ایرلندوبلژیک
exchange rate
نرخ مبادلاتی دو ارز
exchange rate risk
رجوع شود به currency risk
execution
به معاملاتی اطلاق می شود که در بازار باز شده اند و هنوز با یک حالت معاملاتی معکوس مسدود نشده اند

F

fall
سقوط، اشاره به نزول ارزش یک ارز در برابر ارزی دیگر
federal reserve
بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا
fixed exchange rate
نرخ رسمی و ثابتی که توسط بانک مرکزی یک کشوربرای تعیین ارزش پول ملی در مقابل ارزهای دیگر تعیین می گردد.هرچندکه این نرخ ثابت معمولا در یک بازه کوچک و کنترل شده نوسان مختصری خواهد داشت
flat
اصطلاحا به زمانی اطلاق می شودکه نوسان های بازار جهت خاصی نداشته و فراز و فرود واضحی در بازار مشاهده نمی شود (ونیز به وضعیت معامله گری گفته می شود که وضعیت معاملاتی نداشته باشد)
floating exchange rate
سیستم نرخ ارز شناور، سیستمی است که طی آن ارزش خارجی پول ملی در بازار و تحت نیروهای عرضه و تقاضا تععین می شود
fluctuation
منظور نوسان وتغییرات نرخ است
FOMC
کمیته مرکزی بازار باز آمریکا که به تصمیم گیری در باره میزان نرخ بهره (بعبارت بهتر سپرده احتیاطی بانکها) می پردازد (برای اطلاعات بیشتر درخصوص بازار باز و عملیات آن رجوع کنید به:پول و بانکداری ونهادهای مالی تالیف دکتر احمد مجتهد)
foreign exchange - forex, fx
بازاری که از تبادل ارزهای خارجی در مقابل هم پدید می آید
forecast
پیش بینی که به تغییرات نرخ هامی پردازد
forward
قرارداد سلف یا forward در بازار فارکس معامله ای است خارج از بورس که بر اساس آن یک ارز در مقابل ارزی دیگر با مقداری مشخص و با قیمتی معین در تاریخی معلوم در آینده مبادله می شود برخلاف معاملات آتی ها قراردادهای سلف به سبب ماهیت "خارج از بورس بودن" از انعطاف زیادی برخوردار هستند
front and back office
دفاتر مدیریت و پشتیبانی در نهادهای مالی
fund
سرمایه، ذخیره
fundamental analysis
تحلیل بنیادی که به بررسی تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی واجتماعی موثر بر بازار می پردازد
futures market
بازار معامله قرارداد آتی ه، یک قراداد آتی مانند قرارداد سلف است با این تفاوت که فقط در بورس ها معامله می شود و شریط استاندارد بر آن حاکم است(برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به :مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت تالیف دکتر مسعود درخشان)

G

gap
فاصله، منظور فاصله ای در چارت است که بدلیل تفاوت در بالاترین قیمت و پایینترین قیمت دو کندل متوالی ایجاد می شود
GDP
تولید ناخالص داخلی
GFD
نوعی محدودیت برای اجرای دستورهای از پیش تعیین شده به بروکر است به معنای معتبر تا پایان روز کاری که دستور داده شده است
green back
اصطلاحی برای دلار آمریکا
GTC
مانند GFDاما به معنای معتبر تا اطلاع ثانوی

H

hedging
انجام معامله به منظور محافظت از خطر زیان در معامله ای دیگر
high
بالاترین قیمت در یک بازه زمانی تعیین شده

I

illiquidity
رکود، کمبود نقدینگی
index
شاخص
indicator
نشانگر، اندیکاتور
inflation
تورم
institutional account
حساب موسساتی
initial margin
سپرده احتیاطی موردنیاز برای ورود به یک وضعیت معاملاتی است که برای ضمانت اجرایی می بایست موجود باشد
interbank market
بازاری که از تبادل ارزها مابین بانک ها ایجاد می شود
interbank rate
نرخ مبادله ارزدر بازار بین بانکی
interest rate
نرخ بهره
introducer broker - IB
شخصیت حقیقی یا حقوقی که واسطه بین کارگزارو مشتری می شود
ISM
شاخص مدیریت عرضه محصولات کارخانه ای

J

jobber
دلال یا کارگزار بورس
jobless claim
به معنی مدعی بیمه بیکاری است که بصورت شاخص بیان می شود و به افرادی اشاره می شود که بیکار هستند و دولت باید به آنها بیمه بیکاری پرداخت نماید

L

lagging indicators
نشانگر(اندیکاتور)های پیرو، فاقد قدرت پیش بینی که از تغییرات گذشته تبعیت می کنند
leading indicators
نشانگر(اندیکاتور)های پیشرو، در ذاتشان پیش بینی هست
leverage
اعتباری که از سوی بروکر داده می شود و این امکان را به معامله گر می دهد تا با سرمایه کمتر از حد یک قرارداد(lot)هم بتواندمعامله نماید
limit orders
دستور خریدی پایینتر از قیمت فعلی بازار ویا فروش در بالای قیمت جاری
liquidity
نقدینگی
long position
به حالتی گفته می شود که با خرید جریان معامله آغاز می شود
lot
قرارداد، برای معامله در بورس باید مقدار حداقل و استانداردی از تعداد واحدهای مورد معامله مورد مبادله قرار گیرد که به این مقدار استاندارد یک لات گفته می شودمثلا یک لات دلار برابر 100.000 دلار است
low
پایینترین قیمت در یک زمانی مشخص

M

major currencies
به زوج ارزهایی گفته می شودکه دریک طرف آن دلار آمریکا قراردارد.این زوج ها 85 درصد معاملات را شامل می شوند:
EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD، AUD/USDوNZD/USD
manufacturing product
محصولات کارخانه ای
margin
حاشیه امنیت، سپرده اولیه که توسط مشتری نزد کارگزار نگهداری می شود، پس از دریافت اعتبار پیشنهادی کارگزار و انتخابی مشتری، مارجین نامیده می شود
margin call
هر کارگزاری حد مشخصی از مارجین را معین می نماید که در صورت کاهش حساب مشتری از آن مبلغ، کلیه پوزیشن های باز مشتری بسته خواهد شد و درخواستی برای شارژ مجدد حساب به مشتری ارسال خواهد شد.
market maker
کارگزاری که عرضه کننده قیمت هاست و خود نیزآمادگی خرید و فروش در برابر مشتریان در نرخ ارزهای موجود را دارا می باشد و سفارش معامله از پیش تعیین شده را نیز انجام می دهد
market order
دستور
انجام معامله
market regulation
مقررات و قوانین حاکم بر بازار
market trend
روند حرکت قیمت ها در بازار
market view
پیش بینی روند حرکتی بازار
maturity
تاریخ تسویه حساب
mini account
حساب مینی
monetary
پولی، مالی
mortgage
رهن، گرو-مربوط به نرخ تسهلات وام های اعطایی بانک ها
MPC
کمیته سیاستگذاری پولی انگلستان

N

narrow
حرکت آهسته و کم حجم نرخ
NFA
موسسه ای مستقل و خود محور که به وضع مقررات و آیین نامه برای بازارهای آتی ها می پردازد
non durable goods
کالاهای کم دوام
non farm payroll
تعداد حقوق بگیران آمریکایی د رهمه بخش ها به جز :کارکنان دولت مرکزی-کارکنان خانه های شخصی-کارکنان موسسه های خیریه-کارکنان بخش کشاورزی

O

offer
نرخ پیشنهادی
offset
جبران کردن، اصطلاحا به معامله ای جبرانی خلاف جهت معامله اصلی برای پوشش ریسک گفته می شود
o.c.o - one order cancel other
یک دستور معاملاتی مشروط که شامل دو قسمت است.در صورتی که هریک از دو قسم محقق شود، دستور مربوط به قسمت دیگر بصورت خودکار لغو می شود
open position
هرمعامله ای که هنوز با پرداخت فیزیکی تسویه نشده باشدویا با یک معامله معکوس دیگر که همان تاریخ اعتبار را دارد، مسدود نشده باشد
otc - over the counter
معاملات در بازارهای مالی از جهت محل انجام بدو دسته تقسیم می شوند:داخل بورس و خارج از بورس.معاملات خارج از بورس یا OTC به سبب کمتر بودن شرایط نظارتی دارای خصوصیات منعطف تر و ریسک بیشتر هستند
overnight trading
معاملات شبانه، خرید و فروشی که مابین 9 شب و 8 صبح صورت گیرد.

P

pace
جهش قیمت و حرکت آن در نمودار
peak
بالاترین نرخ در نوسان
performance
عملکرد، کارنامه معاملات
pip
عبارتی که در بازار ارز برای انجام کوچکترین حرکت در نرخ های معاملاتی بکار می رود.
political risk
عدم اطمینان از بازگشت سرمایه به دلیل احتمال اتخاذ تصمیمات سیاسی که بازگشت سود سرمایه را با خطر مواجه سازد
premium
دریافت کارمزد اضافه بدلیل حجم بالای سفارش مشتری
price
قیمت
price transparency
شفافیت قیمت، شرایطی که هم فروشنده و هم خریدار از قیمت بازار آگاهی دارند
producer
تولید کننده
property
مال ودارایی

R

rate
نرخ
resistance
سطحی از قیمت که انتظار می رود در آن نقطه قیمت سقوط کند
retail sale
خرده فروشی
risk capital
مقداری از پول که فرد می تواند برای سرمایه گذاری از آن استفاده کند و در صورت ضرر تاثیر جدی بر زندگی عادی وی نداشته باشد
rollover
زمانی که یک پوزیشن بیش از یک روز کاری باز باشد براساس تفاوت نرخ بهره دو ارزی که با هم در حال مبادله هستند هزینه یا درآمدی به مشتری وارد می شود که به آن هزینه نگه داری شبانه گفته می شود
rumor
شایعه

S

salary
دستمزد، حقوق
sell
فروختن
sentiment
احساس
settlement
تسویه یا تبدیل فیزیکی ارزها به یکدیگر
short
فروختن یک ارز یا سهام بدون مالکیت آن ونگاه داشتن وضعیت فروش با انتظار کاهش قیمت و سپس خرید آن
sideways market
بازاری که قیمت ها در محدوده ای باریک در حال نوسان هستند
skeptical
حس شک وتردید در هنگام معامله
slippage
تغییر قیمت از زمان صدور فرمان معامله از سوی مشتری تا زمان اجرای آن توسط بروکر
speculator
سفته باز، معامله گری که برای ارزش ذاتی کالا اقدام به معامله نمی کند و صرفا برای سود جستن از نوسانات قیمت اقدام به خرید و فروش می نماید
spot
معامله لحظه ای که قبض و اقباض در لحظه انجام معامله صورت می گیرد(گاها تا دوروز هم تسویه می تواند به تاخیر بیافتد)
spread
تفاوت بین قیمت خرید وفروش، هر قدر میزان اسپرد جفت ارزی کمتر باشد نشان از حجم بالاتر معاملات روی جفت ارز مذکور دارد
stock market
بازار سهام و اوراق بهادار
stop loss order
دستور حد ضرر، که معامله گر می تواند برای جلوگیری از ضرر بیشتر و خروج از بازار به کارگزار اعلام نماید
strengthen
افزایش قیمت یک ارز در مقابل ارزی دیگر
support
سطحی از قیمت که انتظار افزایش نرخ در آن وجود دارد
supply
عرضه کردن
survey
ارزیابی کردن
swing market
به بازاری گفته که قیمتها مرتبا در حال نوسان باشند

T

target
حد سود، take profit، نرخ مورد نظر برای کسب سود و خروج از بازار
tax
مالیات
technical analysis
تحلیل رفتار قیمت با استفاده از اطلاعات موجود در نمودار، روندهای قیمتی و حجم معاملات
tomorrow to next
معامله یک جفت ارز بدون بستن یا تسویه آن تا روز آتی
tomorrow next roll
tomorrow to next
trade
معامله کردن
turn over
گردش مالی، به حجم معاملات اشاره دارد
two way price
نرخ های خرید و فروش برای یک جفت ارز

U

unemployment rate
نرخ بیکاری
us prime rate
نرخی که بانک های آمریکا به شرکت هایی که مشتری اصلی آنها هستند عرضه می کنند
up trend
روند صعودی
us treasury bill
اوراق قرضه کوتاه مدت (کمتر از یکسال) دولت آمریکا که این اوراق بین 1میلیون تا 5 میلیون دلار بفروش می رسند
us treasury note
اوراق قرضه میان مدت(بین یک تا ده سال) دولت آمریکا که سود آن را شش ماه یکبار پرداخت می کند

V

value date
تاریخ تسویه یک معامله سلف یا لحظه ای(اسپات)
variation margin
مارجین اضافی، گاها برخی کارگزاران در شرایط پر نوسان درخواست مارجین بیشتری از مشتری می نمایند
versus
دربرابر، در مقابل، برای مقایسه یک ارز در برابر ارزی دیگر بکار میرود
volatility
میزان نوسان و تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص
volume
مجموع حجم معاملات انجام شده در یک بازه زمانی مشخص

W

wage
دستمزد، حقوق

Y

yield
بازده
موضوع: فرهنگ لغات و اصطلاحات پر كاربرد بورس و اوراق بهادار(ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: بات حضور - مهارتهای كسب و كار account حساب، به اصل حساب افتتاح شده در نزد بانک یا کارگزار گفته می شود aggressor مهاجم، خریدار معتقد به صعود قیمت ها anecdotal شایعات وشنیده های غیر رسمی anticipation پیش بینی appreciation افزایش ارزش یک ارز در مقابل ارزی دیگر arbitrage استفاده از تفاوت قیمت یک کالا در دو بازار مختلف ask نرخ خرید معامله گر و نرخ فروش کارگزار asset دارایی، نقدی و غیر نقدی B balance تراز حساب barchart نوعی نمودار برای نمایش نوسان قیمت در بازار های مالی base currency در هر جفت ارز، ارزی که ابتدا نوشته میشود basis کوچکترین واحد تغییرات نرخ بهره bear خرس، نماد نزول قیمت bear market بازار نزولی bid نرخ فروش معامله گر و نرخ خرید کارگزار BOE بانک مرکزی انگلستان break even point نقطه سربه سر، قیمتی از بازار که معامله گر در آن نقطه با احتساب هزینه های جانبی(نظیر کارمزد کارگزار)در وضعیت خنثی (نه سود و نه ضرر)قرار گیرد broker کارگزار brokerage fee کارمزدی که کارگزار بابت ارایه خدمات معاملاتی از معامله گر دریافت می نماید budget deficit کسری بودجه bull گاو نر،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:11 ب.ظ


 

شدت لرزش، لرزه خیزی، حالت ارتعاش
   

Seismicity

تکتونیک، زمین ساخت، دانش زمین ساختی، زمین ساختی
   

tectonics

محدوده شدت
   

intensity zone

درجه مرکالی
   

Mercalli scale

شدت مرکالی
   

Mercalli Intensity

شدت اصلاح شده مرکالی
   

Modified Mercalli Intensity

پرتگاه مصنوعی، سینه کش، سرازیری خندق
   

escarpment

برخاست، بالا آمدگی
   

uplift

دره نشستى
   

Rift valley

حوضه کافتی، حوضه ریفتی
   

Rift basin

ریفت، کافت
   

rift

کافتش
   

Rifting

ریفت درون قاره ای
   

Intracontinental rift

ناحیه ریفت
   

rift area

گسل کافتی
   

Rift fault

ناوه
   

trough

عرض میانه
   

mid-latitude

فلات قاره، سراشیبی ساحل دریا
   

shelf

فلات قاره
   

continental shelf

دشت ساحلی
   

Coastal plain

منطقه ساحلی
   

Coastal zone

ناحیه ساحلی
   

coastal area

تپه ساحلی
   

coastal dune

مسیر ساحلی
   

coastal route

نوار ساحلی
   

coastal strip

دوره میوسن
   

Miocene period

آبرفت
   

alluvium

سنگ آهک ریفی
   

Reef limestone

مرجان
   

coral

حرکات کوهزایی
   

Orogenic (movements)

دوره ترسیاری، سوم
   

Tertiary

خاوری
   

Levantine

گسل امتداد لغز
   

Transcurrent fault

گسل امتداد لغز
   

Strike Slip Fault

صخره سنگ یا جزایر وسط اقیانوسها
   

Midoceanic (islands)

ایوسن‌، دوره‌ زمین‌ شناسی‌
   

Eocene

سپر، مناطقی که در طول چند میلیارد سال شاهد هیچ فعالیت تکتونیکی نبوده و به عبارت دیگر مناطق پایداری هستند. سپر آفریقا
   

Shield

گسل ترادیس
   

transform fault

سطح گسلش
   

fault plane

زمین لرزه ساخت
   

Seismotectonic

بررسی زمین لرزه ساخت
   

Seismotectonic study

هم تراز شتاب
   

Iso-acceleration / Isoacceleration

شتاب جنبش زمین
   

Ground Acceleration

پیک شتاب جنبش زمین
   

peak ground acceleration

منطقه شدت
   

intensity zone

گوشته
   

mantle

تنوره گوشته، زبانه گوشته
   

Mantle plume

جریان گوشته
   

Mantle flow

پرتو نگاری مقطعی زمین لرزه ای
   

seismic tomography

واران سازی ترکیبی / توام
   

joint inversion

سخت کره، قسمت‌ سخت‌ زمین، سنگ‌ كره‌
   

lithosphere

سست کره
   

asthenosphere

دور لرزه ای
   

teleseismic

موهو، ناپیوستگی موهو
   

Moho

حالت آتشفشانی
   

volcanism

حجیم
   

voluminous

بازالت
   

basalt

روانه بازالتی، بازالت سیلابی
جریاناتی از گدازه های بازالتی که از شکاف ها یا ترکهای متعدد خارج شده و معمولاً مناطق گسترده ای به ضخامت صدها متر را می پوشاند.
   

flood basalt

دوران سنوزوئیك (زمان زمین شناسی) ، از 65 میلیون سال پیش تا کنون
نام آن برگرفته از کلمه ای یونانى به معناى "حیات جدید" است.
   

Cenozoic

بالا آمدگی (در اثر سیلاب)
   

swell

نقطه داغ
   

Hotspot

برخاست
   

Uplift

فعالیت ماگمایی
   

magmatism

ماگمایی
   

Magmatic

پوسته کروی
   

spherical shell

مرز صفحه ای
   

plate boundary

مرز صفحه واگرا
   

divergent plate boundary

زمان رسید
   

arrival time

آزمایش وضوح شطرنجی
   

checkerboard resolution test

کراتون
   

Craton

رومرکزی، وابسته به مرکز زلزله
   

epicentral

فاصله رومرکزی
   

epicentral distance

مرکز زلزله
   

Epicenter

حل سطح گسل، حل ساز و کار کانونی
   

focal mechanism solution

حل صفحه گسل
   

Fault plane solution

دهانه ورودی، بازشو
   

Opening

بیشینه شتاب زمین
   

Peak Ground Acceleration

واحد سنگی
   

rock unit

سنگ بستر
   

bed-rock / bed rock

میرایی بحرانی
   

critical damping

شتاب ماکزیموم زمین
   

Peak Ground Acceleration (PGA)

خط درز
   

Suture line

درز
   

suture

درزدار
   

sutured

زمین درزدار
   

Suture, geosuture

لغزش امتدادی
   

Strike-slip / strike slip

چگالی جریان
   

Flow Density

چگالی جریان حرارتی
   

Heat Flow Density

آب مد
   

flood tide

آب جزر
   

ebb tide

دوره راه اندازی
   

Gestation period

ستون قوطی شکل
   

box-column / box column

اتصال خمشی کان اکس ال
   

ConXL rigid connection

ورق پیوستگی
   

continuity plate

تماس سخت
   

Hard Contact

یقه بال
   

Collar Flange

یقه بال بالایی
   

Collar Flange Top

یقه بال پایینی
   

Collar Flange Bottom

یقه گوشه ای
   

Collar Corner

یقه گوشه ای بالایی
   

Collar Corner Top

یقه گوشه ای پایینی
   

Collar Corner Bottom

یقه گوشه ای میانی
   

Collar Corner Middle

یقه جان
   

Collar Web

یقه جان الحاقی
   

Collar Web Extension

رفتار چرخه ای
   

cyclic behavior

اتصال با صفحه انتهایی
   

End Plate Connection

اتصال پیچی
   

Bolted connection

اتصال زاویه پیچی
   

Bolted angle connection

بارگذاری مسطح
   

Planar loading

بارگذاری تکی
   

Single loading

بارگذاری دو محوری
   

bi-axial loading

شرایط بارگذاری یکطرفه
   

single sided loading conditions

دوران رادیان، چرخش رادیان
   

radian rotation

کمانش موضعی
   

local buckling

مقطع کاهش یافته تیر، تیر با مقطع کاهش یافته
   

Reduced Beam Section (RBS)

مجموعه سیستم یقه
   

Collar systems

رفتار لرزه ای
   

Seismic behavior

تیر معمولی
   

normal beam

اتصال خمشی کان اکس ال
   

ConXL moment connection

گشتاور ماند
   

moment of inertia

صلبیت پیچشی عرضی / جانبی
   

lateral torsional stiffness

مهاربندی جانبی
   

lateral bracing

چرخش ستون
   

column rotation

تنش تسلیم، مقاومت وادادگی
   

Yielding Strength

تنش برشی تسلیم، مقاومت برشی تسلیم
   

Yielding shear Strength

مقاومت برشی نهایی
   

ultimate shear strength

صفحه انتهایی
   

end plate / end-plate

اتصال زاویه پیچی
   

bolted angle connection

تنه، ساقه
   

shank

سرپیچ
   

bolt head / bolt-head

پیش کشیده
   

pre tensioned / pre-tensioned

جوشکاری شیاری
   

groove welding

مدل مصالح
   

Material model

عدم خطیت مصالح
   

Material Nonlinearity

رفتار ساختاری
   

Constitutive behavior

خرد شدگی بتن
   

concrete crushing

خرابی پلاستیک، آسیب دیدگی پلاستیک
   

plastic-damage

مقاوم در برابر خمش
   

Moment-resisting / moment resisting

یکطرفه
   

single-sided / single sided

پیش تنیده
   

pre-stressed / pre stressed

نوار برشی
   

shear tab

تست چرخه ای
   

Cyclic testing

مقطع تی (سپری)
   

T-section

صفحه پوششی، ورق پوششی، صفحه تختی
   

cover plate

دوام چرخه ای
   

cyclic endurance

اتصال صفحه انتهایی
   

end-plate connection

انتهای ستون
   

Column stub

لایی، ورقه تنظیم تراز
   

Shim

پشتبند
   

Rib

جوش نواری، جوش گوشه، جوش ماهیچه ای
   

fillet weld

پایه / ساقه پیچ
   

bold shank

جوشکاری پایین دستی
   

Down-Hand Welding

مفصل خمیری / پلاستیکی، لولای خمیری / پلاستیکی
   

plastic hinge

تنش تسلیم
   

yield stress

مدول خمیری
   

Plastic Modulus

بار متمرکز
   

concentrated load

خمش واکنش
   

reaction moment

رکابک، اتصال پنجه مفصلی
   

clevis

جابجایی جسم صلب
   

Rigid Body Displacement

فاصله بازشدگی
   

gap opening

نیروی به هم فشردگی
   

Clamping force

طوقی
   

Rosette

تیر یکسرگیردار، تیر طره ای
   

Cantilever Beam

ریزش ناگهانی سنگ، انفجار سنگ
   

Rock burst / rock-burst

لغزش زمین
   

landslide

شرایط و ویژگیهای آتشفشانی
   

volcanism

لرزه نگار
   

seismograph

لرزه نگاری
   

seismography

موقعیت کنترل حرکت – شدید
   

strong-motion instrument location

انتگرال گیری عددی، انتگرال عددی
   

Numerical integration

مقدار فرکانس، مقدار فراوانی
   

frequency content

نمودار شتاب
   

accelerogram

نیروی تکان دهنده، نیروی تکانش
   

Disturbing Force

نیروی اعضا
   

member force

سیستم یک درجه آزادی
   

Single degree of freedom (SDOF)

سیستم چند درجه آزادی
   

Multi degree of freedom System

سیستم جرم – فنر، دستگاه جرم – فنر
   

spring–mass system

نامیرا
   

undamped

بدون جرم
   

massless

روبنای پل
   

bridge superstructure

معادله حرکت
   

Equation of Motion

جرم تکی
   

single mass

اصل دالامبر
   

D’Alembert’s principle

نیروی ماند، نیروی اینرسی
   

inertial force

ضریب فنریت
   

spring constant

معادله حرکت
   

equation of motion

تکرار دورانی، فرکانس دورانی
   

Circular Frequency

فرکانس ارتعاش
   

vibration Frequency

سازه با میرایی خفیف
   

underdamped structure

سازه با میرایی بالا (فوق میرا)
   

overdamped structure

سه جزئی، سه طرفه، سه نسخه ای
   

tripartite

میرایی چسبنده، میرایی ویسکوز
   

viscous damping

غیرقابل جبران
   

irrecoverable

وادادگی، تسلیم
   

yielding

سیستم متوسط – مدت
   

intermediate-period system

سیستم دراز مدت
   

long-period system

سیستم کوتاه مدت
   

short-period system

پایه / خرک / اتصال تک ستونی
   

single column bent single-column bent

اتصال چند ستونی
   

multiple-column bent / multiple column bent

مدل یکپارچه
   

Lumped Model

جرم یکپارچه
   

Lumped mass

ماتریس سفتی
   

Stiffness Matrix

ماتریس مدال
   

modal matrix

بار یکنواخت
   

Uniform-Load

روش استاتیکی معادل
   

Equivalent Static Method

پای بست
   

footing

دیوار پشتیبان، پشتبند دیوار
   

abutment

دیرک، شمع، ستون
   

outrigger

تیر جعبه ای
   

Box girder / box-girder

سنگ بستر
   

Bedrock

درز انبساط، درز گسترش، درز وارفت، درز گشایش، فانوسه انبساط
   

Expansion Joint

بازگشت بار
   

load reversal

آنالیز طیف پاسخ چند پایه ای
   

multisupport response spectrum analysis

رویکرد جرم نقطه ای
   

Lumped Mass Approach

زیرساخت غیرشکل پذیر
   

nonductile substructure

خرابی بردگاهی، خرابی ناشی از تحت فشار مضاعف بودن سازه
   

bearing failure

فروپاشی دهانه
   

span collapse

پهنای نشیمنگاه
   

seat width

عمق نشیمنگاه
   

Seat depth

نبشی نشیمن
   

Seat angle

بازدارنده، نگهدارنده
   

restrainer

بازدارنده لرزه ای
   

seismic restrainer

روانگرایی، مایع شدگی، آبگونگی
   

liquefaction

ضریب آر
   

R factor

شمع مایل، شمع شیبدار
   

batter pile

شمع قیدی
   

Column bent pier

ضریب کاهش نرمی
   

ductility reduction factor

مقاومت مازاد
   

Overstrength / over strength

ضریب مقاومت مازاد سازه
   

structural overstrength factor

ضریب رعنایی
   

Slenderness Ratio

طول مهار نشده، طول آزاد
   

Unbraced length

دیوار غیربسته
   

Unbraced wall

قاب مهار نشده
   

Unbraced frame

ستون مهار نشده، ستون غیر بسته
   

Unbraced column

قاب مهار شده
   

Braced Frame

یال خرپا
   

Top chord

گردش، چرخش
   

Gyration

قطعه خمشی
   

Flexural member

پیوستگی خمشی، چسبندگی خمشی
   

Flexural bond

لغزش خمشی
   

Flexural Slip

محور خمشی
   

flexural axis

ترک خمشی
   

Flexural crack

مرکز خمشی
   

Flexural Centre

لنگر خمشی
   

Flexural Moment

کنترل خمشی
   

Flexural Control

کشش خمشی
   

Flexural Tension

ترک خوردگی خمشی
   

Flexural Cracking

صلبیت خمشی، سختی خمشی
   

Flexural Rigidity

تاب خمشی، مقاومت خمشی، توان خمشی
   

Flexural Strength

ستون لاغر
   

Slender Column

مقطع لاغر
   

slender section

تبدیل کشیده
   

Slender Transition

عضو نازک تحت فشار
   

Slender Compression Member

لنگر خمیری
   

plastic moment

مقطع خمیری
   

Compact Section

تاب ارتجاعی
   

yield strength

چقرمگی شیار، چقرمگی فاق
   

notch toughness

انرژی هیستریک
   

hysteretic energy

طول اندازه گیری، طول سنجش، طول موثر
   

gauge length

جان خمشی
   

flexure web

فشار محوری
   

Axial Compression

تاب کششی
   

tensile strength

بار ثقل
   

gravity load

تیر کلاهک، تیر سرشمع
   

cap beam

سخت شدگی کششی، سخت شدگی کرنشی
   

strain hardening

شکست ترد، ترد شکنی
   

brittle fracture

مهاربند لوله ای شکل
   

tubular brace

مهاربند لوله ای باردار
   

loaded tubular brace

مهاربند لوله ای باردار محوری
   

axially loaded tubular brace

ظرفیت کمانش
   

buckling capacity

مدول تانژانت، مدول مماسی
   

tangent modulus

قاب شکل پذیر مقاوم در برابر خمش
   

Ductile moment resisting frame

مکانیزم شکست نوع طبقه – نرم
   

soft-story-type failure mechanism

قاب خمیده
   

bent frame

خمش قاب
   

frame bent

محل برخورد تیر و ستون، چشمه اتصال
   

panel zone

مفصل بندی ستون
   

column hinging

اتصال دارای بازوی جوش شده در پایین
   

bottom haunch welded connections

سمت اندازه گیری
   

instrument direction

موقعیت اندازه گیری
   

instrument location

انرژی کرنشی ارتجاعی / الاستیکی / کشسان
   

elastic strain energy

ماتریس تغییر شکل یافته
   

deflected-shape matrix

قاب مهار شده هم مرکز / همگرا
   

concentrically braced frame (CBF)

قاب مهار شده خارج از مرکز / واگرا
   

eccentrically braced frame (EBF)

پل های با ویژگی دال بر شاه تیر فولادی
   

slab-on-steel girder bridges

دوره بارگذارى متناوب، برگشت بار
   

load reversal

مقاومت پساکمانشی
   

Postbuckling strength

وسط دهانه
   

midspan

مقطع توخالی
   

hollow section

مقطع خالص
   

net section

اتصال مفصلی، اتصال لولایی، اتصال میخی
   

pin connection

اتصال صلب
   

rigid connection

لچکی، بست، وصله، بست استحکام خرپا
   

Gusset

صفحه اتصال، ورق اتصال، صفحه لچکی، صفحه لقمه، ورق نبشی
   

Gusset plate

گیرداری
   

fixity

گیرداری سر
   

end fixity

وصله ستون
   

column splice

نمودار ایستایی
   

free-body diagram, free body diagram

وادادگی برشی، واداده تحت برش
   

yield in shear / yielding in shear

وادادگی خمشی، واداده تحت خمش
   

yield in bending / yielding in bending

دهانه مهاربندی شده
   

braced bay

پشتبند، ورق تقویتی، تقویت کننده، سخت کننده
   

Stiffener

اتصالات لینک به ستون
   

Link-to-Column Connections

قوس مهار سخت شده، قوس مهار صلب
   

Stiffened tied arch

نشیمن تقویت شده
   

Stiffened seat bracket

تویت شده در تکیه گاه ها
   

Stiffened at the Supports

پل معلق تقویت شده
   

Stiffened Suspension Bridge

قطعه فشاری تقویت شده
   

Stiffened Compression Element

عضو تقویت شده، عضو سخت شده
   

Stiffened Element

پایه جعبه ای فولادی تقویت شده
   

Stiffened Steel Box Pier

پی سطحی، شالوده سطحی / عم عمق
   

Shallow Foundation

پی عمیق
   

Deep foundation

شالوده نواری
   

Strip footing

شالوده شبکه ای
   

Grid foundation

شالوده گسترده، پی گسترده، پی تخت، شالوده یکپارچه
   

Mat foundation

پی گسترده، شالوده گسترده، پی یکسره، کفبند سراسری، شالوده یکپارچه گسترده، پی یکپارچه
   

Raft foundation

پی پوسته ای
   

Shell foundation

پی نیمه عمیق
   

Pier foundation

نقاط گرهی
   

nodal points

کمانش جداره ای
   

wall buckling

طول، بعد افقی، محور افقی
   

abscissa

نسبت ابعادی
   

aspect ratio

ستون توپر
   

infilled column

پر شدگی با بتن
   

concrete infill

پر کردن با بتن
   

filling concrete

میانقاب های بتنی
   

concrete infilled frames

میانقاب
   

Infilled frame

میانقاب مهندسی
   

Engineered Infilled Frame (EIF)

فیوز برشی لغزان
   

Frictional Sliding Fuse (FSF)

فولاد بدون پوشش
   

bare steel

مقاوم شده
   

Retrofitted

پایه جعبه ای صلب مقاوم شده
   

Retrofitted stiffened box pier

دیافراگم انتهایی
   

end diaphragm / end-diaphragm

عرشه - خرپا
   

deck-truss / deck truss

ضریب شکل پذیری
   

ductility factor

نامعینی سازه
   

Redundancy of the structure

دخول سرباره
   

slag inclusion

ضریب درگ
   

drag coefficient

ضریب لیفت
   

Lift coefficient

 
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 28 آذر 1393 03:10 ب.ظ

سنگ شکن
   

Crusher

سنگ شکن فکی
   

Jaw Crusher

سنگ شکن فکی با بازوی مضاعف
   

Double toggle Jaw Crusher

سنگ شکن مخروطی
   

Cone Crusher

 

سنگ شکن استوانه ای
   

Roll Crusher

اسیای میله ای
   

Rod mill

اسیای گلوله ای
   

Ball mill

اسیای لوله ای
   

Tube mill

اسیای قلوه سنگی
   

Pebble mill

اسیای خود شکن
   

Autogenously mill

اسیای ارتعاشی
   

Vibration mill

اسیای غلطکی
   

Roller mill

 

اسیای چکشی
   

Hammer mill

 

بار اولیه
   

Feed

 

بار خرد کننده
   

Tumbling Charge

بار در گردش
   

Circulation Load

بازیابی
   

Recovery

باطله
   

Tailing

تغذیه کننده
   

Feeder

چشمه سرند
   

Aperture

حباب هوا
   

Air Bubble

حد جدایش
   

Cut Point

حرکت ارام
   

Viscous Flow

حرکت جهشی
   

Pulsing stroke

حرکت کششی
   

Suction Stroke

حرکت متلاطم
   

Turbulent Flow

سرند
   

Screen

مخروط ته نشینی
   

Stilling Cone

فلوتاسیون
   

Flotation

اب دوست
   

Hydrophilic

اب ران
   

Hydrophobia

ارایش ثقلی
   

Gravity Concentration

اماده سازی
   

Conditioning

احتراق
   

Combustion

احیاء
   

Reduction

احیاءکننده
   

Reducer

اسید چرب
   

Fatty Acid

اکسید کننده
   

Oxidizer

القاء
   

Induction

سوزنی شکل
   

Acicular

گوشه دار
   

Angular

کریستالین
   

Crystalline

شاخه درختی
   

Dendrite

الیافی
   

Fibrous

ورقه ای
   

Flaky

دانه ای
   

Granular

قلوه سنگ
   

Cobble

ریگ
   

Pebble

شن
   

Granular

ماسه
   

Sand

رس
   

Clay

حلال
   

Solvent

حلالیت
   

Solubility

خرد کردن
   

Comminuting

خشک کردن
   

Drying

درجه ازادی
   

Degree Of Liberation

درجه انباشتگی
   

Volumetric Loading Percent

دهانه سرند
   

Aperture

دهانه ورودی
   

Inlet

رطوبت
   

Moisture

زاویه تماس
   

Contact Angel

زاویه در گیر شدن
   

Nip Contact Angel

سرریز
   

Over Flow Vortex

کروی
   

Spherical

قطه سنگ
   

Boulder

سرعت بحرانی
   

Critical Speed

سقوط ازاد
   

Free Settling

سقوط با مانع
   

Hindered Settling

کانه
   

Ore

کانه ارایی
   

Ore Dressing

ناو شستشو
   

Pinched Sluice

نرمه
   

Slime

نسبت غنی شدن
   

Ratio of Concentration

نسبت خرد کردن
   

Reduction Ratio

ارایش اولیه
   

Pre Concentration

نا منظم
   

Irregular

بار دهی
   

Feeding

بازدهی
   

Efficiency

گداخته، ریخته، ذوب شده
   

Molten

ترکیب
   

Combination

حرکت وضعى، چرخه، تعویض
   

Rotation

دستگاه مولد برق، دینام
   

Dynamo

شیبدار، مایل، مورب
   

inclined

کمى، اندکى
   

Slightly

گوى، حباب، زمین، کره خاک
   

Globe

خط حد، مرز،کرانه
   

Boundary

کج شکلى، پیچیدگى، انحراف، اعوجاج
   

distortion

جوش، فوران، انفجار
   

Eruption

لکه خورشیدى
   

Sunspot

انحراف مغناطیسى
   

Declination

سختى، شدت
   

intensity

بطور سیار یا سرگردان
   

Erratically

شدت جریان، جریان
   

current

نظامى، نظام، جنگى، ارتشى
   

Military

حرکت برحسب قطب نما، به طرف، به سمت، جهت، مسیر حرکت
   

Heading

وضعیت برخورد
   

Attitude

بصورت دوره اى، در فواصل معین
   

Periodically

تاب دادن، منحرف کردن، تاب برداشتن، طناب، ریسمان
   

Warp

فشردگى
   

flattening

محوطه
   

Ward

به سوى افتاب
   

sunward

مواد بیرون ریخته
   

Ejecta

تجزیه کردن
   

Analyzing

استدلال کردن، ثابت کردن
   

Prove

قادر ساختن، وسیله فراهم کردن
   

Enable

همرفت، انتقال گرما ( درمایع)
   

Convection

تل دود
   

Plumes

حیاتی، واجب
   

Vital

بخش، وظیفه
   

Role

فونداسیون، پایه، اساس
   

Foundation

جمع آوری کردن
   

Compiled

گسترش یافتن، تولید کردن
   

Generate

پشتیبان، پشتیبانى کردن
   

Backup

اتفاقى، تصادفى، مضر، زیان اور، پرخطر
   

hazardous

گودال، دهانه اتشفشان، فرورفتگى (حفره)
   

Crater

بیشمار
   

Myriad

قوه ازلی
   

Eon

پیوستن به
   

Assist

متحد، وابسته، شریک شدن
   

Associate

پدیده
   

Phenomenon

پدیده ها
   

Phenomena

تنزیل
   

Degrade

ناوبری
   

Navigation

بازداشتن، مانع شدن
   

impede

امکانات
   

Utilities

هم گسیختن از
   

disrupt

خط لوله، لوله کشى
   

Pipeline

ارتباط و مخابرات، ارتباطات
   

Communications

انتشار، پخش امواج
   

Propagation

گوناگون، متغیر، متضاد
   

Diverse

اشاره کردن به، استنباط کردن
   

Infer

راجع به، در موضوع
   

Regarding

اساسا، اصلا
   

Fundamentally

وجود، در نظر مجسم کردن
   

Presence

طولی، در طول
   

longitudinal

متقاطع، اریب، عرضی
   

transverse

برشی
   

shear

عمودی، ستونی
   

perpendicular

ذاتا، در اصل، ضروری
   

Essentially

سیال، متغیر
   

fluids

دامنه ی نوسان، انباشتگی
   

Amplitude

پرتاب کردن،کشیدن
   

Shove

مخفى
   

Slinky

قالب، کالا،ماده، جسم، ذات، ماهیت، موضوع
   

Matter

نزدیک، مجاور
   

Adjacent

متناوب، تناوبى
   

Alternating

تکان تند،حرکت سریع
   

Jerked

پراکندگى
   

Spreading

مستقر ساختن
   

Located

اجبارى
   

Constrained

القائى
   

induced

گنبد نمکی
   

salt domes

چین طاقى، تاقدیس
   

anticlines

کم عمق، سطحی
   

Shallow

سنگ اماسی
   

SWELLING  ROCK

 

تنش مماسی
   

TANGENT STRESS

 

مقاومت کششی
   

TENSILE STREGH

مقاومت نهایی
   

ULTIMATE STRENGH

زمان ایستایی
   

STAND  UP TIME

معیار شکست
   

FALTURE  CRITERIA

ترد
   

BRITTLE

آزمایش برزیلی
   

Brazilin test

تنش برشی
   

Shear strength

تنش القایی
   

Induced stress

سنگ بکر
   

Intact rock

نسبت پوکی
   

Void ratio

نقطه تسلیم
   

Yield point

تنش ثقلی
   

Gravitational stress

آب محتوی
   

Water content

فشار جانبی
   

Lateral pressure

تنش اصلی
   

Principle stress

تخلخل
   

Porosity

ضریب نفوذ پذیری
   

Permeability coefficient

پایداری
   

Stability

تنش محوری
   

Axial stress

فشار محصور کننده
   

Confining pressure

درزه
   

Joint

چکش اشمیت
   

Schmitt hammer

درجه اشباع
   

Degree of saturation

مغزه
   

Core

رده بندی
   

Classification

شاخص کیفی سنگ
   

Rock quality designation

ضریب ایمنی
   

Safety factor

زاویه اصطکاک داخلی
   

Internal friction angle

تنش فشاری
   

Comprehensive stress

برش
   

Shear

رخصاره پله
   

Face of bench

تنش برجا
   

Insitu stress

وزن مخصوص
   

Specific gravity

تغییر شکل
   

Deformation

جامع، کلی
   

Comprehensive

شهرت
   

Renown

پیشگام
   

Pioneer

محرک
   

Impeller

تیغه
   

Blade

تنظیم، تعدیل
   

Adjustment

کامل کردن
   

Complement

جذب کردن
   

Absorb

اصول
   

Principle

زیر بنا
   

Infrastructure

سوراخ واریز، مخروط
   

Draw points

عبور معدنی، دویل واریز معدنی
   

Ore pass

پیچیده
   

Intricate

انتخاب كردن، تعیین كردن
   

Designate

تاسیسات، نصب
   

Installation

بالا كشیدن با جرثقیل، وینچ كردن
   

Hoist

باربری و باركش، نفع
   

Utility

ناقل، چرخ دار
   

Vehicle

دسته بندی
   

Ordination

لاستیك
   

Rubber

بی ریل، بی جاده
   

Trackless

تجهیزات
   

Equipment

بكر، كامل و دست نخورده
   

Intact

رقیق سازی، رقت
   

Dilution

نازك، باریك
   

Slim

سنگ میزبان
   

Host rock

تیر
   

Beam

تاج
   

Crown pillar

پرده هوا
   

Brattice

كف، منطقه تخت كف
   

Gob area

فرو ریخته شده
   

Collapsed

ضخامت
   

Thickness

توسعه
   

Extension

نشست
   

Subside

حفاری، خاك برداری
   

Excavation

موازی
   

Parallel

الوار، تیر چوبی
   

Timber

دكل سر چاه
   

Headframe, Head frame, Head-frame

رمپ
   

Decline

متروك، رها شده
   

Abandoned

خاك ریز كارگاه
   

Backfill

مخزن كانه
   

Ore bin

عبور معدنی، دویل واریز معدنی
   

Ore pass

كارگاه استخراج پلكانی، استخراج كردن
   

Stope

مخزن كانه
   

Ore reef

سکو
   

Bench

گودال استخراج
   

pit

نوک سکو
   

Bench crest

طناب،  ریسمان
   

rope

ارتفاع سکو
   

Bench height

رگه
   

seam

رخنمون عمودی سنگ
   

Bench face

شیبدار
   

steeply

شیب سکو
   

Bench slope

روبرداری
   

strip mining

زاویه شیب سکو
   

Bench slope angle

معدنکاری سطحی(روباز)
   

surface mining

پایه سکو
   

Bench toe

معدنکاری پلکانی
   

terrace mining

فرو ریختن
   

Collapsing

عوارض زمین
   

terrain

مخروطی شکل
   

Cone shaped

رگه ای
   

Vein-type

نوار نقاله
   

Conveyer belt

باطله
   

waste

حفاری
   

Excavate

شاول هیدرولیک
   

Hydraulic shovel

معدنکاری روباز
   

Open-pit mining

نمودار شدن
   

Out crop

بار سنگ
   

Overburden

ستون سیمانی
   

Pillar

لوله شکل
   

Pipe، shaped

محدوده
   

Range

ناپایدار
   

unstable

سمت
   

Directional

جایگزین
   

Alternative

مرسوم
   

Conventional

مزیت
   

Advantage

سطح صاف
   

Smooth

حفر کردن
   

Excavate

دایره ای
   

Circular

یکپارچه
   

integrated

خاک
   

Soil

ماسه
   

Sand

لایه
   

Strata

قطر
   

Diameter

دوار
   

Rotating

محفظه
   

Chamber

مخلوط
   

Mixed

دوغاب
   

Slurry

شرایط
   

Condition

جداسازی
   

removal

کرم خاکی
   

Earthworm

عقب
   

Rear

محکم کردن
   

Braced

پوشش دار
   

Lining

مناسب
   

Suitable

شهری
   

Urban

نرخ، سرعت
   

rate

زیر ساخت
   

Infrastructure

حفاری
   

Dig

کفشک
   

Gripper shoe

نیروی پشت سیلندر
   

Thrust cylinder

پیشرفت
   

advancement

لجن
   

Muck

ورودی
   

Entrance

بتن
   

Concrete

در برگیرنده
   

Surrounding

کارگران
   

Workers

صندوقه
   

Caisson

بازدید
   

Inspection

فرو رفتن
   

Dive

سپر
   

Shield

میخ پر
   

Dowel

محکم شدن
   

anchor

  پلان طبقه همکف
   

Ground Floor Plan

  پلان طبقه اول
   

First Floor Plan

  پلان طبقه دوم
   

Second Floor Plan

  پلان طبقه سوم
   

Third Floor Plan

  پلان زیر زمین
   

Basement Plan

  پلان تیپ
   

Typical Plan

  پلان موقعیت ساختمان
   

Site Plan

  پلان موقعیت محل
   

Situating Plan

  پلان پارکینگ
   

Parking Plan

  پلان پیلوت
   

Pilot Plan

 پلان آکس بندی
   

Axis Plan

  پلان ستون گذاری
   

Column Plan

  پلان فونداسیون
   

Foundation Plan

پلان بام
   

 Roof Plan

پلان مبلمان
   

 Decoration Plan

مشخصات
   

 Characters

تجربی، عملا
   

Experimental

شاهد، گواه
   

Evidence

بیان كردن
   

Indicate

بخود گرفتن
   

Assume

 شكننده
   

Brittle

 آغاز شدن
   

Initiate

شاخص
   

Index

 قابل توجه، اساسی
   

Substantially

شكل پذیر
   

Ductile

بطور معكوس
   

Inversely

نسبت
   

Proportional

بخش
   

Portion

باعث شدن
   

Denote

نسبتا
   

Fairly

مخزن
   

Vessel

لوله
   

Pipe

تبلور مجدد
   

Recrystallization

پاسخ
   

Response

پایدار
   

Permanent

نامطلوب
   

Undesirable

 در جهت
   

Due to

شكست
   

Fracture

مقدم بودن
   

Precede

ارزیابی كردن
   

Appreciate

قبل از
   

Prior

چدن، آهن ریخته شده
   

Cast Iron

تك محوری
   

Uniaxial

وجود
   

Presence

درز برداشتن، ترك
   

Flaw

نمایش دادن، نشان دادن
   

Exhibit

صاف
   

Smooth

مقدار
   

Magnitude

نسبت دادنی
   

Attributable

همراه بودن
   

Accompanied

لایه‌ای
   

Lamellar

پارگی
   

Tear

ارتقا دادن، تركیب دادن
   

Promote

به ندرت
   

Rarely

ناگهانی
   

Abrupt

نقایص
   

Defects

توزیع
   

Disruption

مواجه شدن
   

Encountered

تمایل
   

Tendency

ضربه‌ای، فشرده
   

Impact

تغییر شكل خمشی، خمیدگی
   

Deflection

متوقف كردن
   

Cease

تغییر شكل
   

Strain

پایداری
   

Stable

معادلات
   

Equilibrium

كشش
   

Tension

تاب برداشتن
   

Twist

میله
   

Shaft

گسترده، بصورت منظم
   

Gradually

كمانش
   

Buckling

ارتباط دادن
   

Associated

خرابی
   

Collapse

نازك، باریك
   

Slender

تجاوز كردن
   

Exceed

اندكی، جزئی
   

Slightly

پوسته
   

Shell

دامنه
   

Amplitude

ارتعاش
   

Vibration

قابل اعتراض، نامناسب
   

Objectionable

برخورد
   

Collision

ثابت
   

Stationary

قابل توجه، با اهمیت، پر معنی
   

Significant

ذكر شده
   

Mentioned

سختی
   

Stiffness

تسلیم
   

Yield

بیش از حد
   

Excessive

جانشینی
   

Substituting

پیچش
   

Torsion

جذب كردن
   

Absorb

گسیختگی
   

Breaking

نرمی
   

Toughness

فنریت، برگشت پذیری
   

Resiliency

معقول
   

Prudent

ملاك
   

Criteria

خستگی
   

Fatigue

زیاد شدن
   

Propagate

گسیختگی
   

Rupture

در معرض قرار گرفتن
   

Undergo

شكل
   

Configuration

خوردگی
   

Corrosion

ماهرانه ساختن
   

Elaborate

معمولی
   

Ordinary

بالا برده شده
   

Elevated

خزش
   

Creep

دوره‌ای، به تدریج
   

Progressive

رخ دادن
   

Occur

پس ماند
   

Residual

سوار
   

Assembled

تجزیه
   

Resolved

مستقیم
   

Straight

دوره‌ای
   

Cyclic

پاد ساعتگرد
   

Counterclockwise

همراه بودن
   

Accompany

موافق، مصادف
   

Concurrent

اثرگذاشتن
   

Affect

میدان زمین(جاذبه)
   

Earthbound

با میل
   

Readily

ظاهر، اشكار
   

Apparent

درجه بندی
   

Calibrate

متعارف، مرسوم
   

Customary

مشاهده
   

Observe

نشان دادن، ظهور
   

Represent

تشخیص دادن
   

Distinguish

فقط، صرفا
   

Merely

هم امتداد
   

Collinear

مناسب، شایسته،دلخواه
   

Convenient

تجزیه
   

Resolution

واضح
   

Evident

حذف كردن
   

Eliminate

ابهام
   

Ambiguity

نقطه چین
   

Dotted Line

برعكس
   

Vise Versa

كارایی
   

 Convenience

دلخواه، اختیاری
   

Arbitrary

منطقی
   

Logical

جهت داشتن
   

Orient

بطور مناسب، آراسته
   

Neatly

توضیح دادن
   

Clarify

شرایط، موقعیت
   

Circumstance

نشان دادن
   

Demonstrate

مزایا
   

Benefit

دور از هم
   

Apart

تركیب كردن
   

Combine

مطابق
   

According

متوازی‌الاضلاع
   

Parallelogram

تركیب
   

Combination

لچكی
   

Bracket

مشخصات، خصوصیات
   

Specifications

تغییر دادن
   

Alter

شاهد
   

Instance

نگهداری كردن
   

Secure

رفتار كردن
   

Treat

جاذبه‌ای
   

Gravitational

مغناطیسی
   

Magnetic

اعمال كردن
   

Exert

شامل
   

Involve

اهمیت، ربط داشتن
   

Concern

محدود كردن
   

Restrict

تكیه‌گاه متحمل بار
   

Bearing Support

نتیجه
   

Conclusion

قابلیت جابجایی
   

Transmissibility

تحقیق كردن
   

Investigate

بردار لغزان
   

Sliding Vector

ذاتا
   

Essentially

متمركز كردن
   

Concentrate

گسترده كردن
   

Distribute

محدود
   

Finite

قابل صرفنظر كردن
   

Negligible

درستی، دقت
   

Accuracy

جذابیت
   

Attraction

آشكارا، هویدا، بدیهی
   

Obvious

تقارن
   

Symmetry

ساده‌سازی
   

Simplification

اصل
   

Principle

نظریه
   

Theorem

روش، روش شناسی
   

Methodology

پدبده
   

Phenomenon

تمایل
   

Tendency

نشان دادن
   

Illustrate

هم صفحه
   

Co planner

منحصر به فرد
   

Unique

 آبگذر
   

Aqueduct

متنوع
   

Various

مجرا
   

Conduit

بناكردن
   

Rest

محافظت كردن
   

Safeguard

آلودگی
   

Pollution

نامرغوب
   

Inferior

منتقل كردن
   

Convey

مطابق
   

Coincident

مجرای بالاتر از سطح زمین
   

Flume

انتقال
   

Conveyance

پیشبینی كردن
   

Predict

اجازه دادن
   

Permit

خاكبرداری
   

Excavation

خاكریزی
   

Fill

بدون پوشش
   

unlined

نفوذپذیری، تراوش پذیری
   

Perviousness

خطر
   

Hazard

تبخیر
   

Evaporation

مواد قیری
   

Bituminous

لاستیك، كائوچو
   

Rubber

مصنوعی
   

Synthetic

الیاف
   

Fabric

نگهداری
   

Maintenance

الوار
   

Timber

خط لوله
   

Pipeline

جلوگیری كردن از
   

Preclude

دفن كردن، از نظر پوشاندن
   

Bury

آهن ریخته شده
   

Cast Iron

شیر
   

Valve

هوا گیری
   

Air-Release

زهكشی كردن
   

Drain

زهكشی
   

Drainage

موج زدن (ضربه قوچ)
   

Surge

درز انبساط
   

Expansion Joint

خلل و فرج دار
   

Porous

جلبك
   

Algae

غشا،
   

Membrane

ملات ماسه سیمان
   

Gunite

آلودگی
   

Contamination

مخزن استوانه‌ای قائم
   

Standpipe

هماهنگی
   

Coordinating

جلوه، مشخصه
   

Feature

نقاطع مرتفع بالای تپه
   

Hilltops

كلی
   

Overall

در مقابل
   

Versus

مختلف
   

Various

درز عایق بندی
   

Insulation joint

آدم رو
   

Manhole

متعلقه، ضمیمه
   

Appurtenance

بازرسی
   

Inspection

تسهیل كردن، آسان كردن
   

Facilitate

بالادست
   

Upstream

گشادی
   

Rise

ملاحظه كننده
   

Intervening

زانو، دریچه، حبس كردن
   

Trap

تهویه كردن
   

Vent

خلا
   

Vacuum

رسوب، ته نشین
   

Sediment

رها شدن
   

Relief

امكان پذیر
   

Practical

كانال
   

Trench

تاج
   

 Crest

نقطه نظر
   

Standpoint

خاكریز
   

Dike

روزنه
   

Orifice

مخزن، آب انبار
   

Reservoir

اغتشاش
   

Turbulence

پخش
   

Distribution

مشورت
   

Consult

پیچیدگی
   

Convolution

مصرف
   

Consumption

احتمال وقوع
   

Contingency

كارآمد، موثر
   

Effectively

كمیابی
   

Leakage

دوجانبه (رفت و برگشتی)
   

Reciprocal

امكان پذیر
   

Feasibility

تسریع كردن، اعزام كردن
   

Expedite

تراوش كردن
   

Seep

اساسا
   

Substantially

دوغاب
   

Grout

تزریق
   

Injection

نمایش دادن
   

Represent

سرمایه‌گذاری كردن
   

Capitalize

مطابق، مناسب
   

Correspond

تصویر كردن
   

Project

دلخواه
   

Arbitrary

بودجه
   

Budget

مسیر
   

Route

تلقین، اشاره، امر
   

Dictate

افت
   

Drawdown

حفاری و خاكریزی
   

Cut-and-cover

تقریبی
   

Approximate

جانبی
   

Lateral

ساده‌سازی
   

Simplicity

قابل قبول
   

Satisfactory

فرضیات
   

Assumptions

قاب
   

Portal

تیر
   

Girder

خمش
   

Bend

عطف
   

Inflection

وسط عمق
   

Mid-depth

دلخواه، اختیاری
   

Arbitrarily

نشان داده شده
   

Illustrated

خارجی
   

Exterior

داخلی
   

Interior

دهنه
   

Bay

روش سطح مقطع
   

Area method

واقعی‌تر
   

Realistic

مجهول
   

Redundant

تراورس عمودی
   

Stringer

سیم، طناب، قطر
   

Chord

تیر محیطی
   

Spandrel Beam

میل مهار، مهار شدن
   

Anchor

مفصل شدن، لولا شدن
   

Hinge

مهاربند زانویی
   

Knee Brace

حدود
   

Extremes

قابل تقدیر، قابل ارزیابی
   

Appreciable

القا كردن، تحریك كردن
   

Inspire

اعتماد، توكل
   

Confidence

كسر كردن، سلب كردن
   

Detract

تیرچه
   

Joist

صدمه دیدن
   

Injury

تامین كردن
   

Provision

ساكن
   

Occupant

دریا زدگی
   

Seasickness

هم‌زمان
   

Simultaneous

طره
   

Cantilever

دستی
   

Unofficial

ظهور، پدید آمدن
   

Advent

حذف، غفلت
   

Omission

غیر متقارن
   

Unsymmetrical

اهمیت
   

Seriousness

زیاد
   

Tremendous

قابل صرفنظر كردن
   

Negligible

دقیق
   

Precise

اصلاح كردن
   

Accommodate

گسترده
   

Versatile

مانع، ضرر، برگشت
   

Drawback

مایل
   

Inclined

مورب
   

Diagonal

قالب، استخوان بندی
   

Framework

درست، دقیق
   

Accurate

نتیجه دادن، منتج شدن به
   

Result in

ایجاد
   

Formation

مایل
   

Inclined

ناشی شدن، برخاستن
   

Arise

جانبی
   

Transverse

خاموت، رگاب
   

Stirrup

تصور كلی
   

Concept

مختصر
   

Summarize

نبود، غیاب
   

Absence

خمشی، انحنا، تمایل
   

Flexural

مجاورت
   

Vicinity

 ریشه در جایی داشتن
   

Originating

نسبتا
   

Relatively

بریدن
   

Cut off

بسط یافتن
   

Extending

نگرانی، پریشانی
   

Distress

انتها
   

Extremity

سابقا
   

formerly

ذكر شده
   

Mentioned

شریك شدن
   

Participate

قفل و بست
   

Interlock

عملكرد طولی
   

Dowel

القا كردن
   

Induce

هم پوشانی
   

Overlap

میله كششی
   

Tendons

میلگرد
   

Rebar

آب رفتگی
   

Shrinkage

بطور وسیع، گسترده
   

Broadly

ماسه پاشی
   

Sandblast

نسبی، متناسب كردن
   

Proportioned

قطری، خط مورب
   

Diagonal

طویل المدت
   

Sustained

قابل توجه
   

Substantial

معلق
   

Suspend

زائد
   

Debris

مخروط
   

Cone

قالب ریخته‌گری
   

Mold

تشكیل دهنده‌ها
   

Constituents

دوام
   

Durability

رطوبت
   

Humidity

كارآیی
   

Workability

صلبیت
   

Rigidity

كارآیی. قابلیت كار
   

Serviceability

دال
   

Slab

حجمی
   

Volumetric

پیوستگی
   

Continuity

قابل برگشت
   

Reversible

خیز معكوس
   

Camber

كم
   

Slight

رفرنس
   

Bibliography

تسریع شده
   

Accelerated

روند
   

Trend

اسمی
   

Nominal

خورنده
   

Corrosive

زیان آور، مضر
   

Detrimental

ذوب شدن
   

Thawing

خوردگی
   

Corrosion

سهم داشتن
   

Contribute

خرابی، فساد
   

Deterioration

بد منظر
   

Unsightly

حذف كردن
   

Eliminate

معتدل، میانه
   

Moderate

معادل
   

Equivalent

پیش شرط، تدارك
   

Provisions

مطابق
   

Traditionally

مجاز
   

Permitted

كافی
   

Adequate

پر كننده
   

Scatter

تاكیدكردن
   

Emphasize

آسیب پذیری
   

Vulnerability

درشت
   

Coarse

ناقص كردن، مقطوع
   

Truncated

غیاب، عدم حضور
   

Absence

تجربی، عملی
   

Empirical

مشاهده
   

Evidence

جایگزین، انتخاب
   

Alternative

تبدیل
   

Reduction

توصیفی، تشریحی
   

Descriptive

همبستگی
   

Correlation

ضریب
   

Coefficient

توصیف كردن
   

Characterizing

میانگین
   

Mean

شدت
   

Intensity

مطابق، متقابل
   

Corresponding

سرمایه‌گذاری
   

Funding

اشاره، علامت
   

Indication

فرضیات
   

Concepts

تركیب، اتحاد
   

Incorporating

ارزیابی كردن
   

Assessment

راهنمایی كردن
   

Enlightening

فرضیات
   

Hypothesis

برون‌یابی
   

Extrapolating

حدس
   

Prediction

پیش‌بینی
   

Forecast

استنباط
   

Inference

ذاتی
   

Inherent

حل شده
   

Dissolved

غلظت
   

Concentration

جریان
   

Stream

احتمال
   

Likelihood

محقق
   

Investigator

كشیدگی
   

Skewness

نظریه‌ای
   

Hypothesize

انتقاد
   

Criticize

قطعه قطعه
   

Break-up

نامنظم كردن
   

Disordering

گسسته كردن
   

Discrete

مطلوب
   

Desirable

انباشته شدن
   

Accumulate

تجمعی
   

Cumulative

تناسب
   

Fitness

دقت
   

Precision

چگالی
   

Density

تغییر كردن
   

Vary

نمودار ستونی
   

Histogram

كمی
   

Quantitative

دوره، طرح كلی
   

Outline

قضیه، نظریه
   

Theorem

نپسندیدن، عدم قبول
   

Rejection

مقتضی
   

Appropriate

مطابق دستور
   

Grammatically

از دوسر، متقابلا
   

Mutually

قالب، استخوان بندی
   

Framework

سنتی
   

Traditional

اشاره
   

Implications

ملاك، معیار
   

Criterion

برعكس
   

Conversely

دنباله
   

Tails

ساختن
   

Fabricate

مهاركردن
   

Anchor

ریختن، جا دادن
   

Cast

رسیدن
   

Attain

مقاومت كردن
   

Withstand

چسبیدن
   

Bond

میلگرد
   

Bar

كلاف
   

Strand

قبلا تعبیه شده
   

Preformed

لوله
   

Duct

لوله
   

Tube

تزریق كردن
   

Inject

لوله‌ها
   

Hoses

پس از آن، سپس
   

Subsequently

نسبتا، اندكی، تااندازه‌ای
   

Partially

تاب برداشتن
   

Wrapped

داخل قرار گرفتن، پوشاندن
   

Encase

پوشانیدن
   

Coat

مواد قیری
   

Bituminous

 زنگ زدن
   

Rust

محافظت كننده
   

Inhibitor

خوردگی
   

Corrosion

سالانه
   

Annually

تجاوز كردن
   

Exceed

نمونه، مورد
   

Instance

غالبا
   

Frequently

ایجاب كردن
   

Warrant

خرج، هزینه
   

Expenditure

تنش زدایی
   

Relaxing

مكان هندسی
   

Locus

هسته
   

Kern

دوباره بدست آوردن
   

Regain

اتصال، حد
   

Abutment

ضمیمه، جزء، متعلقه
   

Appurtenance

مجازی
   

Virtually

معتدل، میانه
   

Moderate

اضافه‌ بار
   

Overload

مورد استفاده قرار دادن
   

Utilize

دهنه
   

Span

منصفانه
   

Bona fide

مخالف
   

Objection

مزایا
   

Benefits

بیشتر، مهمتر
   

Out weight

نا محسوس
   

Intangible

ادعا كردن
   

Claim

پیش بینی كردن
   

Precaution

با احتیاط، با تدبیر
   

Prudent

تجاری
   

Trade

مقالات
   

Literature

كشش، امتداد
   

Elongation

دقیق
   

Precise

تمایل داشتن
   

Desire

قطعه
   

Segmental

كلی گویی
   

Generalization

تلقی كردن
   

Regard

دائمی، همیشگی
   

Permanent

آشكار
   

Apparent

پیروز شدن
   

Prevail

اعتماد كردن
   

Rely

محیط
   

Circumference

تصمیم گرفتن
   

Devise

مقاومت كردن
   

Withstand

پیش بینی
   

Anticipate

جنبه، وجه
   

Aspect

مقصود
   

Objective

ایده‌آل سازی
   

Idealization

هوافضا
   

Aerospace

سازه‌های دریایی (كشتی)
   

Ship Structures

فلسفه
   

Philosophy

بطور غالب
   

Predominantly

تصور كلی
   

Concept

اساسا
   

Fundamentally

قاب
   

Framework

صفحه
   

Plate

پوسته
   

Shell

اجسام فضایی
   

Solid

بنا كردن، قرار دادن
   

Establish

یكپارچه
   

Assemblage

صحیح
   

Proper

غشاء
   

Membrane

جزئی، بخشی
   

Partial

پیوسته، متصل
   

Continuum

قالب، قالب ریزی كردن
   

Mold

جایگزین كردن، داخل شدن
   

Alter

گسترده، وسیع
   

Broadly

تفسیر
   

Interpretation

انتخاب كردن
   

Deal with

بویژه
   

Chiefly

خودكار، ماشینی
   

Automation

توانائی
   

Capability

تركیب شدن
   

Synthesize

خزش پیدا كردن
   

Scramble

فشاردار كردن
   

Pressurize

ایده‌آل سازی
   

Idealize

مساحتی
   

Areal

هویت
   

Entity

اصلاح كردن
   

Refine

ممتد
   

Continuum

درجه دو
   

Quadratically

خوب توجیه كردن
   

Portray

مجبور كردن
   

Enforce

تفاوت كلی
   

Disparity

گسسته سازی
   

Discretization

محیطی
   

Circumferential

هندسی
   

Geometric

توجیه شود
   

Accounted for

 صرفنظر كردن
   

Disregard

خمشی
   

Flexural

گشتاور
   

Torque

پیچش
   

Torsion

پیچشی
   

Torsional

تعادل
   

Equilibrium

متعادل شده
   

Equilibrated

معادل
   

equivalent

جانبی
   

Transverse

تمایل داشتن به
   

Tend to

افزایش پیدا كردن
   

Halved

سختی
   

Stiffness

اتصال
   

Juncture

مفهوم
   

Concept

قائم، عمود
   

Perpendicular

شدت
   

Intensity

فضائی
   

Spatial

انجام دادن
   

Accomplish

جدا كردن
   

Isolating

مخصوص
   

Respective

قابل مقایسه
   

Analogous

نشان دادن، به تصویركشیدن
   

Visualize

مثلثی
   

Triangular

مرزها
   

Boundaries

درستی
   

Accuracy

درست
   

Accurate

شبكه
   

Gridwork / Grid work / Grid-work

نوكها، رئوس
   

Vertices

راس، نوك
   

Vertex
موضوع: لغات و اصطلاحات مهندسی راه و ساختمان, عمران (ابزار کار مترجمان)،
برچسب ها: سنگ شکن Crusher سنگ شکن فکی Jaw Crusher سنگ شکن فکی با بازوی مضاعف Double toggle Jaw Crusher سنگ شکن مخروطی Cone Crusher سنگ شکن استوانه ای Roll Crusher اسیای میله ای Rod mill اسیای گلوله ای Ball mill اسیای لوله ای Tube mill اسیای قلوه سنگی Pebble mill اسیای خود شکن Autogenously mill اسیای ارتعاشی Vibration mill اسیای غلطکی Roller mill اسیای چکشی Hammer mill بار اولیه Feed بار خرد کننده Tumbling Charge بار در گردش Circulation Load بازیابی Recovery باطله Tailing تغذیه کننده Feeder چشمه سرند Aperture حباب هوا Air Bubble حد جدایش Cut Point حرکت ارام Viscous Flow حرکت جهشی Pulsing stroke حرکت کششی Suction Stroke حرکت متلاطم Turbulent Flow سرند Screen مخروط ته نشینی Stilling Cone فلوتاسیون Flotation اب دوست Hydrophilic اب ران Hydrophobia ارایش ثقلی Gravity Concentration اماده سازی Conditioning احتراق Combustion احیاء Reduction احیاءکننده Reducer اسید چرب Fatty Acid اکسید کننده Oxidizer القاء Induction سوزنی شکل Acicular گوشه دار Angular کریستالین Crystalline شاخه درختی Dendrite الیافی Fibrous ورقه ای Flaky دانه ای Granular قلوه سنگ Cobble ریگ Pebble شن Granular ماسه Sand رس Clay حلال Solvent حلالیت Solubility خرد کردن Comminuting خشک کردن Drying درجه ازادی Degree Of Liberation درجه انباشتگی Volumetric Loading Percent دهانه سرند Aperture دهانه ورودی Inlet رطوبت Moisture زاویه تماس Contact Angel زاویه در گیر شدن Nip Contact Angel سرریز Over Flow Vortex کروی Spherical قطه سنگ Boulder سرعت بحرانی Critical Speed سقوط ازاد Free Settling سقوط با مانع Hindered Settling کانه Ore کانه ارایی Ore Dressing ناو شستشو Pinched Sluice نرمه Slime نسبت غنی شدن Ratio of Concentration نسبت خرد کردن Reduction Ratio ارایش اولیه Pre Concentration نا منظم Irregular بار دهی Feeding بازدهی Efficiency گداخته، ریخته، ذوب شده Molten ترکیب Combination حرکت وضعى، چرخه، تعویض Rotation دستگاه مولد برق، دینام Dynamo شیبدار، مایل،