تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - دانلود فایل اصطلاحات پرستاری برای دانشجویان اصول و فنون

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 14 دی 1396 05:10 ق.ظ

اصطالحات پرستاری
استراحت نسبی RBR
استراحت مطلق CBR
Bed sore/dicubitus ulser بستر زخم
در صورت لزوم PRN
فوری STAT
PRO/RPO تکراردستورات
صبح AM
نیمه روز MD
شب PM
نیمه شب MN
قبل ازغذا AC
بعدازغذا PC
آمپول Amp
کپسول Cap
Tab/Comp قرص
قرص روکش دار Deragea
قرص ژله ای Pearl
قرص جوشان Efferont
S/Sr سرم
شربت Syr
شربت الکل دار Elxir
Emulosion/Suspension
Oint/Pomd پماد
Gtt/drop قطره
شیاف Supp
ژل Gel
اسپری Speray
g/mg
Lit/ml
ازراه دهان PO
ازراه پوست TD
ازراه تنفس INH
زیرزبانی SL
هر ساعت QH
یکبار درروز/یکبار در شب QN/QD
دوبار در روز BID
سه بار در روز TID
چهار در روز QID
یک قاشق غذا خوری SP
یک قاشق چایخوری TSP
عضالنی IM
داخل درم ID
داخل رگ IV
زیر جلد SQ
ناشتا NPO
عالئم حیاتی Sign Vital
BP Blood Pressure خون فشار
درجه حرارت Temperature T
P Pulse نبض
BS Blood Sugar خون قند
FBS Fast Blood Sugar ناشتا خون قند
CBC Cell Blood Count خون سلولهای شمارش
زیر بغل Axillary Ax
وریدی)از طریق ورید( Intravenous V.I
I.M Intramuscular عضالنی درون
S.C Subcutaneous جلدی زیر
فشار خون سیستولیک )حداکثر( pressure blood Systolic SBP
U/A Urin analysis ادرار تجزیه
افزایش فشار خون )مبتال به آن( (sive(-Hypertension HTN
داخل جلدی)پوستی()تست پنی سیلین( dermal Intra D.I
C.R Controlled Respiration شده کنترل تنفس
C.R Cardio Respiratory تنفسی قلبی
N.G Tube Nasogastric Tube ای معده- بینی لوله
ETT Endo Tracheal Tube نای داخل لوله
ETT Exercise Tolerance Test ورزش تحمل تست
Fx Fracture شکستگی
D.S Dis Continue پیگیری عدم
خون در مدفوع)مخفی( )تست گایاک( blood Occult b.O
N&V Nausea and Vomiting استفراغ و تهوع
R.O.S Review of systems ها دستگاه بررسی
HF Heart Failure قلبی نارسایی
CHF Congestive heart failure قلبی احتقانی نارسایی
P.E Pulmonary Embolism ریوی آمبولی
ترومبوز)تشکیل لخته( وریدی عمقی Thrombosis Venous Deep DVT
انفارکتوس میوکارد )سکته Infarction Myocardial MI
قلبی(
حادثه عروق مغزی )سکته مغزی( accident Cerebrovascular CVA
از راه دهان چیزی نخورد )ناشتا( oral per Non NPO
الکتروکاردیوگرام )نوار قلب( (ograph (-Electrocardiogram ECG
آنتی ژن اختصاصی پروستات antigen specific Prostate PSA
لیپوپروتئین با چگالی کم Lipoprotein Density Low LDL
لیپوپروتئین با چگالی زیاد Lipoprotein Density High HDL
HBV Hepatitis B virus ب هپاتیت ویروس
AM ante meridiem(L) before noon ظهر از قبل
میانه)وسط( روز Day Median MD
میانه)وسط( شب Night Median MN
M&N Morning and Night شب و صبح
PM Post mortem(L) after death ظهر از بعد
OR Operating Room عمل اتاق
ABG Arterial blood gasses شریانی خون گازهای
BMI Body Mass Index بدن توده شاخص
بزرگی خوش خیم پروستات Hypertrophy Prostatic Benign BPH
Amp Ampoule آمپول
Tab Tablet قرص
PT Prothrombin Time پروترومبین زمان
PTT Partial Thromboplastin Time ترومبوپالستین نسبی زمان
رنج نرمال بین المللی Range Normal International INR
PRN Pro-Ri-Nata(L) as required )لزوم)نیاز صورت در
q.s Quantum sufficit(L) as much as
will suffice
به اندازه)مقدار( کافی
H.V.D Hypoxic Ventilatory Decline هیپوکسیک ای تهویه( تخریب)زوال
H.P.V Hypoxic Pulmonary
Vasocostriction
تنگ کننده عروق ریوی هیپوکسیک
ARDS Acute Respiratory Desteres
Syndrom
سندرم دسترس)فشار( تنفس بزرگسال
HL Heparin Luck الک هپارین
COPD Chronic Obstructive Pulmonary
Disease
بیماری مزمن انسدادی ریوی
N.S Normal Saline سالین نرمال
DW Distilled Water مقطر آب
D-5-W Dextrose 5% in water آب در% 5 دکستروز
D10W 10% dextrose(in water) injection )آب در)درصد 10 دکستروز تزریق
D20W 20% dextrose(in water) injection 20 )آب در)درصد دکستروز تزریق
D50W 50% dextrose(in water) injection )آب در)درصد 50 دکستروز تزریق
D70W 70% dextrose(in water) injection )آب در)درصد 70 دکستروز تزریق
5DW 5% dextrose(in water) injection )آب در)درصد 5 دکستروز تزریق
D/S Dextrose and Saline سالین دکستروز
D-5-S Dextrose 5% in Saline سالین در% 5 دکستروز
TUR Transurethral resection(of
prostate)
عمل برداشتن )پروستات( از طریق
پیشابراه
راه هوایی، تنفس و گردش خون Circulation and Breathing, Airway ABC
سلول)گلبول( قرمز خون Cell Blood Red RBC
WBC Whole Blood Cell Count; White
Blood Cell
شمارش کامل سلولهای خونی؛ گلبول
های سفید خون
BUN Blood urea nitrogen خون اوره نیتروژن
پالسمای تازه منجمد شده Plasma Frozen Fresh FFP
آنتی بادی )پادتن( Antibody Ab
HGB Haemoglobin هموگلوبین
Hg Hydrargyrum(L)mercury (جیوه( التین
تری یدوتیرونین Triiodothyronin T3
T4 Thyroxine تیروکسین
TSH Thyroid–stimulating (thyrotrophic)
hormone
هورمون محرک تیرویید
)تیروتروفیک(
میزان رسوب گلبول قرمز Rate Sedimentation Erythrocyte ESR
DZP Diazepam دیازپام
K Kalium(L) potassium پتاسیم
Ca Calcium کلسیم
Na Natrium(L) sodium سدیم
Mg Magnesium منیزیم
Cr Creatinine کراتینین
تری گلیسرید Triglyceride TG
Chol Cholesterol کلسترول
پنی سیلین Penicillin Pen
هموگلوبین متوسط گویچه ای Haemoglobin Corpuscular Mean MCH
حجم متوسط گویچه ای Volume Corpuscular Mean MCV
قابل تزریق، تزریق کردن (ion(inject,Injectable inj
میزان ضربان قلب جنین Rate Heart Fetal FHR
CCU Cardiac Care Unit قلبی مراقبت واحد
واحد مراقبت های ویژه Unit Care Intensive ICU
ENT Ear,Nose and Throat بینی و حلق، گوش
ARF Acute Rheumatic Fever حاد روماتیسمی تب
خدمات فوریت های پزشکی Service Medical Emergency EMS
bd Bis die(L)twice a day (روز در بار دو( التین
qh quaque hora(L) every hour )التین )ساعت هر
q2h quaque secunda hora(L) every two
hours
هر دو ساعت )التین(
q3h quaque tetria hora(L) every three
hours
هر سه ساعت )التین(
qid Quarter in die(L) four rimes a day )التین )روز در بار چهار
tds Ter die sumendum(L) tobe taken
three times a day
روزی سه بار خورده شود)روزی سه
بار( )التین(
syr Syrupus(L) syrup )التین )شربت
کم شدن Decrease DC
CXR Chest X
رادیوگرافی قفسه سینه Ray-
CPR Cardio Pulmonary Resuscitation ریوی قلبی احیاء
استراحت مطلق در بستر Rest Bed Complete C

برچسب ها: اصطالحات پرستاری استراحت نسبی RBR استراحت مطلق CBR Bed sore/dicubitus ulser بستر زخم در صورت لزوم PRN فوری STAT PRO/RPO تکراردستورات صبح AM نیمه روز MD شب PM نیمه شب MN قبل ازغذا AC بعدازغذا PC آمپول Amp کپسول Cap Tab/Comp قرص قرص روکش دار Deragea قرص ژله ای Pearl قرص جوشان Efferont S/Sr سرم شربت Syr شربت الکل دار Elxir Emulosion/Suspension Oint/Pomd پماد Gtt/drop قطره شیاف Supp ژل Gel اسپری Speray g/mg Lit/ml ازراه دهان PO ازراه پوست TD ازراه تنفس INH زیرزبانی SL هر ساعت QH یکبار درروز/یکبار در شب QN/QD دوبار در روز BID سه بار در روز TID چهار در روز QID یک قاشق غذا خوری SP یک قاشق چایخوری TSP عضالنی IM داخل درم ID داخل رگ IV زیر جلد SQ ناشتا NPO عالئم حیاتی Sign Vital BP Blood Pressure خون فشار درجه حرارت Temperature T P Pulse نبض BS Blood Sugar خون قند FBS Fast Blood Sugar ناشتا خون قند CBC Cell Blood Count خون سلولهای شمارش زیر بغل Axillary Ax وریدی)از طریق ورید( Intravenous V.I I.M Intramuscular عضالنی درون S.C Subcutaneous جلدی زیر فشار خون سیستولیک )حداکثر( pressure blood Systolic SBP U/A Urin analysis ادرار تجزیه افزایش فشار خون )مبتال به آن( (sive(-Hypertension HTN داخل جلدی)پوستی()تست پنی سیلین( dermal Intra D.I C.R Controlled Respiration شده کنترل تنفس C.R Cardio Respiratory تنفسی قلبی N.G Tube Nasogastric Tube ای معده- بینی لوله ETT Endo Tracheal Tube نای داخل لوله ETT Exercise Tolerance Test ورزش تحمل تست Fx Fracture شکستگی D.S Dis Continue پیگیری عدم خون در مدفوع)مخفی( )تست گایاک( blood Occult b.O N&V Nausea and Vomiting استفراغ و تهوع R.O.S Review of systems ها دستگاه بررسی HF Heart Failure قلبی نارسایی CHF Congestive heart failure قلبی احتقانی نارسایی P.E Pulmonary Embolism ریوی آمبولی ترومبوز)تشکیل لخته( وریدی عمقی Thrombosis Venous Deep DVT انفارکتوس میوکارد )سکته Infarction Myocardial MI قلبی( حادثه عروق مغزی )سکته مغزی( accident Cerebrovascular CVA از راه دهان چیزی نخورد )ناشتا( oral per Non NPO الکتروکاردیوگرام )نوار قلب( (ograph (-Electrocardiogram ECG آنتی ژن اختصاصی پروستات antigen specific Prostate PSA لیپوپروتئین با چگالی کم Lipoprotein Density Low LDL لیپوپروتئین با چگالی زیاد Lipoprotein Density High HDL HBV Hepatitis B virus ب هپاتیت ویروس AM ante meridiem(L) before noon ظهر از قبل میانه)وسط( روز Day Median MD میانه)وسط( شب Night Median MN M&N Morning and Night شب و صبح PM Post mortem(L) after death ظهر از بعد OR Operating Room عمل اتاق ABG Arterial blood gasses شریانی خون گازهای BMI Body Mass Index بدن توده شاخص بزرگی خوش خیم پروستات Hypertrophy Prostatic Benign BPH Amp Ampoule آمپول Tab Tablet قرص PT Prothrombin Time پروترومبین زمان PTT Partial Thromboplastin Time ترومبوپالستین نسبی زمان رنج نرمال بین المللی Range Normal International INR PRN Pro-Ri-Nata(L) as required )لزوم)نیاز صورت در q.s Quantum sufficit(L) as much as will suffice به اندازه)مقدار( کافی H.V.D Hypoxic Ventilatory Decline هیپوکسیک ای تهویه( تخریب)زوال H.P.V Hypoxic Pulmonary Vasocostriction تنگ کننده عروق ریوی هیپوکسیک ARDS Acute Respiratory Desteres Syndrom سندرم دسترس)فشار( تنفس بزرگسال HL Heparin Luck الک هپارین COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease بیماری مزمن انسدادی ریوی N.S Normal Saline سالین نرمال DW Distilled Water مقطر آب D-5-W Dextrose 5% in water آب در% 5 دکستروز D10W 10% dextrose(in water) injection )آب در)درصد 10 دکستروز تزریق D20W 20% dextrose(in water) injection 20 )آب در)درصد دکستروز تزریق D50W 50% dextrose(in water) injection )آب در)درصد 50 دکستروز تزریق D70W 70% dextrose(in water) injection )آب در)درصد 70 دکستروز تزریق 5DW 5% dextrose(in water) injection )آب در)درصد 5 دکستروز تزریق D/S Dextrose and Saline سالین دکستروز D-5-S Dextrose 5% in Saline سالین در% 5 دکستروز TUR Transurethral resection(of prostate) عمل برداشتن )پروستات( از طریق پیشابراه راه هوایی، تنفس و گردش خون Circulation and Breathing، Airway ABC سلول)گلبول( قرمز خون Cell Blood Red RBC WBC Whole Blood Cell Count; White Blood Cell شمارش کامل سلولهای خونی؛ گلبول های سفید خون BUN Blood urea nitrogen خون اوره نیتروژن پالسمای تازه منجمد شده Plasma Frozen Fresh FFP آنتی بادی )پادتن( Antibody Ab HGB Haemoglobin هموگلوبین Hg Hydrargyrum(L)mercury (جیوه( التین تری یدوتیرونین Triiodothyronin T3 T4 Thyroxine تیروکسین TSH Thyroid–stimulating (thyrotrophic) hormone هورمون محرک تیرویید )تیروتروفیک( میزان رسوب گلبول قرمز Rate Sedimentation Erythrocyte ESR DZP Diazepam دیازپام K Kalium(L) potassium پتاسیم Ca Calcium کلسیم Na Natrium(L) sodium سدیم Mg Magnesium منیزیم Cr Creatinine کراتینین تری گلیسرید Triglyceride TG Chol Cholesterol کلسترول پنی سیلین Penicillin Pen هموگلوبین متوسط گویچه ای Haemoglobin Corpuscular Mean MCH حجم متوسط گویچه ای Volume Corpuscular Mean MCV قابل تزریق، تزریق کردن (ion(inject، Injectable inj میزان ضربان قلب جنین Rate Heart Fetal FHR CCU Cardiac Care Unit قلبی مراقبت واحد واحد مراقبت های ویژه Unit Care Intensive ICU ENT Ear، Nose and Throat بینی و حلق، گوش ARF Acute Rheumatic Fever حاد روماتیسمی تب خدمات فوریت های پزشکی Service Medical Emergency EMS bd Bis die(L)twice a day (روز در بار دو( التین qh quaque hora(L) every hour )التین )ساعت هر q2h quaque secunda hora(L) every two hours هر دو ساعت )التین( q3h quaque tetria hora(L) every three hours هر سه ساعت )التین( qid Quarter in die(L) four rimes a day )التین )روز در بار چهار tds Ter die sumendum(L) tobe taken three times a day روزی سه بار خورده شود)روزی سه بار( )التین( syr Syrupus(L) syrup )التین )شربت کم شدن Decrease DC CXR Chest X رادیوگرافی قفسه سینه Ray- CPR Cardio Pulmonary Resuscitation ریوی قلبی احیاء استراحت مطلق در بستر Rest Bed Complete C،
شنبه 12 مرداد 1398 05:02 ب.ظ
hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.

I did however expertise several technical points using this
site, as I experienced to reload the website a lot of times previous to
I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is
OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will
very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more
of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon.
شنبه 18 خرداد 1398 01:14 ق.ظ

What's up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this website, and your views are pleasant for new visitors.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر