تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - بازار سرمایه گذاری ایران در قیاس با کشورهای پیشرفته و نوظهور (بخش 3)

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396 03:48 ق.ظ

2 - نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات
همانگونه که آمارها و دادههای حاصل از بررسی کتابخانهای این تحقیق نشان میدهد،
بازار سرمایه کشورمان در سال های گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و در این
روند رو به رشد، جایگاه سیاستهای اصل 44 بسیار با اهمیت میباشد. مقایسات به عمل
آمده بین بازار سرمایه ایران و سایر کشورهای عضو فدارسیون جهانی بورس و نیز مقایسات
نسبت های توسعه بازار سرمایه و نیز نسبتهای متاثر از ارزش و نقدینگی بازار به مانند
نسبت ارزش معامالت به ارزش بازار یا حجم معامالت به تولید ناخالص داخلی نشانگر
جایگاه روزافزون بازار سرمایه کشورمان در بخش اقتصاد است) به طور مثال در سال 0202
نسبت به سال 0222 در ارزش بازار سرمایه تهران، افزایش 0/10 درصدی را میتوان
مشاهده نمود(. شایان ذکر است که برای رسیدن به اهداف چشم انداز 02 ساله و توسعه
بازار سرمایه و دست یابی به یک نظام اقتصادی بازار پایه،)که در اغلب کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه اینگونه است(،باید قدری این حرکت رو به جلو را تسریع نمود. در
راستای سرعت بخشیدن به روند فوق موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
در سال های گذشته بازار سرمایه کشور به منظور اجرای سیاستهای اصل 44 جایگاه
خاصی درمیان مجلس و دولت پیدا نموده است. این دو قوه نیز همکاری های نزدیکی در
بخش تدوین و اجرائی نمودن این اصل از قانون اساسی با یکدیگر نمودند که حاصل آن
تصویب قانون بازار سرمایه است. بنابراین شناساندن این قانون در نزد ارکان اجرائی اصل 44
بسیار حایز اهمیت بوده و عزم این دو قوه را میطلبد. به همین منظور برگزاری همایش و
جلسات متعدد به منظور آشنائی نهادها،سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی از الزمات
این امر به منظور سرعت بخشیدن به اصل 44 است. در این راستا اقدامات موثری توسط
1 سازمان و شرکت بورس در سال های اخیر صورت پذیرفته است
 .
یکی از راهکارهای توسعه بازار سرمایه کشور تمهید قوانین جدید در حوزه بازار سرمایه
است. از مهمترین این قوانین میتوان به قانون سرمایه گذاری خارجی در بورس اشاره نمود
که در سال 0182 مورد بازنگری قرار گرفته است. اما نکته حایز اهمیت تسهیل فرآیند
سرمایه گذاری این بخش از سرمایه گذاران در بازار سرمایه است که خود نشان از یک عزم
ملی دارد. بنابراین تشکیل کارگروه میان مجلس، دولت و قوه قضائیه با مسئوالن بازار
سرمایه به منظور تسهیل این روند امری حیاتی است.
ایجاد فرهنگ سرمایه گذاری از الزامات توسعه بازار سرمایه است. توسعه فرهنگ
سرمایه گذاری میبایست در میان تمام اقشار مختلف جامعه صورت پذیرد. در سال های
گذشته به واسطه اجرای سیاستهای اصل 44 ،فرهنگ سرمایه گذاری در میان تمام سطوح
جامعه رشد چشم گیری داشته است که مصداق آن ایجاد حدود 10222 کد معامالتی در
سال 0182 است. اما در این رویکرد کشور در مراحل ابتدائی قرار دارد و این امر تدوین
برنامه ای بلندمدت را در این حوزه میطلبد. یکی از راهکارهای آشنائی بهتر اقشار جامعه با
بازار سرمایه تهیه و تدوین برنامه های آشنائی با بازار سرمایه و ابزارهای این بازار از رسانه
های جمعی است که میتواند راهگشا این مسئله باشد.
همواره فعل سرمایه گذاری در بخش های مختلف جامعه از اهمیت خاصی برخوردار
بوده به طوریکه فرهنگ پس انداز و سپرده گذاری در کشور از جایگاه قابل قبولی برخوردار
است. اما همواره دولت و سایر بخش های نظام با این مسئله روبه رو بوده اند که نقدینگی


ترزیق شده به جامعه به کدام سمت از بخش های اقتصادی سوق مییابد. تجربه نشان داده
است، حداقل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تنها بخشی از اقتصاد که تزریق
نقدینگی در آن ایجاد تورم نمی نماید حوزه بازار سرمایه است. بنابراین تدوین راهکارهای
مناسب جهت سمت دادن به نقدینگی های موجود در جامعه، به مانند یارانه های نقدی
تزریق شده به سطح اقشار جامعه در سال 0182 ،یا آتی به بازار سرمایه گام بزرگی جهت
کنترل نقدینگی، تورم و کمک به راه اندازی چرخه های اقتصاد است که نیازمند توجه
خاص کلیه ارکان نظام است.
به کارگیری ابزارهای نوین در حوزه بازار سرمایه تنها به منظور توسعه این بازار است.
رویکرد اصلی در این مسئله هم پوشانی نقص های موجود در بازار سرمایه به خصوص در
مبحث مدیریت ریسک است که میتوان به ابزارهای اوراق مشتقه و صندوق های سرمایه
گذاری اشاره نمود که به ترتیب به منظور پوشش ریسک اوراق بهادار و فعل سرمایه گذاری
سهامداران عمومی یا غیر حرفه ای تدوین و اجرا گردیده است. در این حوزه در سال های
گذشته گام های موثری در بازار سرمایه کشور برداشته شده است که ماحصل آن مقرارت
مربوط به ابزارهای مالی جدید در این حوزه است. اما نکته قابل اهمیت آن است که این
ابزارها در میان سرمایه گذاران دولتی و غیر دولتی به کارگرفته شود و نسبت به آن فرهنگ
و نگاه مثبتی ایجاد گردد. این مسئله را میتوان با الزام دولت در نهادهای مربوطه در
آشنایی و به کارگیری آن در حوزه فعالیت خود مرتفع نمود در این خصوص میتوان به
تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک در میان اعضاء سازمان یا شرکت اشاره نمود.
امروزه کشورهائی در اقتصاد رشد بیشتری مینماید، که در اجرائی نمودن راهکارهای
نوین تامین مالی پیشگام باشند. بر این اساس توسعه ابزارهای تامین مالی به مانند صدور
اوراق مشارکت شرکتی و انواع صکوک در بازار سرمایه گام موثری در این امر است. اما
مهمترین مسئله در این بخش ایجاد سازکارهای مناسب در فراملی نمودن تامین مالی از
بازار سرمایه در حوزه بین المللی است که خود نیازمند تجهیز زیرساختی نرم افزاری و
سخت افزاری بازار سرمایه است. این گام نقش موثری در جذب منابع تامین مالی در سطح
بین الملل دارد. در ایجاد ساخت های ذکر شده گام های موثری در چند سال اخیر
برداشته است اما این حوزه همچنان نیازمند توجه خاصی از سوی تمام ارکان نظام است.


بنابراین همانگونه که اشاره و پیشنهاد شد بستر سازی از مهمترین ارکان توسعه بازار
سرمایه است که نیازمند عزم ملی در این بخش است. از آنجا که کشور در مرحله توسعه
یافتگی قرار داد تامین مالی به عنوان مهمترین رکن اجرائی رشد اقتصادی متصوره در
برنامه پنجم توسعه است که میبایست تدبیر خاصی در آن نمود و یکی از مطمئن ترین
رویکردها در این بخش حوزه بازار سرمایه است.


برچسب ها: 2 - نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات همانگونه که آمارها و دادههای حاصل از بررسی کتابخانهای این تحقیق نشان میدهد، بازار سرمایه کشورمان در سال های گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و در این روند رو به رشد، جایگاه سیاستهای اصل 44 بسیار با اهمیت میباشد. مقایسات به عمل آمده بین بازار سرمایه ایران و سایر کشورهای عضو فدارسیون جهانی بورس و نیز مقایسات نسبت های توسعه بازار سرمایه و نیز نسبتهای متاثر از ارزش و نقدینگی بازار به مانند نسبت ارزش معامالت به ارزش بازار یا حجم معامالت به تولید ناخالص داخلی نشانگر جایگاه روزافزون بازار سرمایه کشورمان در بخش اقتصاد است) به طور مثال در سال 0202 نسبت به سال 0222 در ارزش بازار سرمایه تهران، افزایش 0/10 درصدی را میتوان مشاهده نمود(. شایان ذکر است که برای رسیدن به اهداف چشم انداز 02 ساله و توسعه بازار سرمایه و دست یابی به یک نظام اقتصادی بازار پایه، )که در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اینگونه است(، باید قدری این حرکت رو به جلو را تسریع نمود. در راستای سرعت بخشیدن به روند فوق موارد ذیل پیشنهاد میگردد: در سال های گذشته بازار سرمایه کشور به منظور اجرای سیاستهای اصل 44 جایگاه خاصی درمیان مجلس و دولت پیدا نموده است. این دو قوه نیز همکاری های نزدیکی در بخش تدوین و اجرائی نمودن این اصل از قانون اساسی با یکدیگر نمودند که حاصل آن تصویب قانون بازار سرمایه است. بنابراین شناساندن این قانون در نزد ارکان اجرائی اصل 44 بسیار حایز اهمیت بوده و عزم این دو قوه را میطلبد. به همین منظور برگزاری همایش و جلسات متعدد به منظور آشنائی نهادها،
جمعه 16 آذر 1397 12:00 ب.ظ

Amazing many of very good tips!
we like it cialis soft gel cialis wir preise precios de cialis generico cialis cuantos mg hay cialis generic tadalafil buy where cheapest cialis generic cialis pro cuanto cuesta cialis yaho viagra vs cialis cialis therapie
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:03 ب.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of advice.

deutschland cialis online tadalafil cialis online nederland look here cialis order on line safe dosage for cialis safe dosage for cialis india cialis 100mg cost can i take cialis and ecstasy walgreens price for cialis interactions for cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:36 ق.ظ

You made your stand very nicely.!
buying cialis on internet cialis mit grapefruitsaft cialis lowest price only best offers 100mg cialis cialis price thailand we recommend cialis info compare prices cialis uk click now buy cialis brand cialis super kamagra canada discount drugs cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:13 ب.ظ

Amazing posts. With thanks.
estudios de cialis genricos non 5 mg cialis generici estudios de cialis genricos link for you cialis price achat cialis en itali cialis generic availability we use it 50 mg cialis dose can i take cialis and ecstasy cialis manufacturer coupon cialis arginine interactio
دوشنبه 12 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Beneficial posts. Many thanks.
cilas cialis patent expiration no prescription cialis cheap comprar cialis 10 espa241a cialis flussig cialis efficacit cialis australian price cialis 20 mg best price cialis generic availability cialis en mexico precio
دوشنبه 12 آذر 1397 07:47 ق.ظ

You expressed it superbly.
cialis generic tadalafil buy enter site natural cialis cialis for daily use cialis en 24 hora cialis 100 mg 30 tablet generic cialis at walmart purchasing cialis on the internet cialis 20 mg cost get cheap cialis cialis tablets
یکشنبه 11 آذر 1397 07:45 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
tesco price cialis import cialis how to buy cialis online usa cialis prezzo di mercato cialis daily cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg effectiveness cialis canadian drugs online cialis cialis bula
یکشنبه 11 آذر 1397 07:14 ق.ظ

Nicely spoken of course! .
cialis 200 dollar savings card generic cialis soft gels order a sample of cialis free generic cialis cialis generika cilas buying brand cialis online can i take cialis and ecstasy click here cialis daily uk the best site cialis tablets
شنبه 10 آذر 1397 06:52 ق.ظ

Info well applied!!
cialis online napol generic cialis pill online cialis 20 mg chinese cialis 50 mg cialis dosage buy cialis cheap 10 mg cialis herbs rezeptfrei cialis apotheke non 5 mg cialis generici the best site cialis tablets
جمعه 9 آذر 1397 07:35 ب.ظ

Useful forum posts. Thank you!
how does cialis work tadalafil 20 mg cialis tadalafil tadalafil 5mg cialis for bph generic cialis pro cialis y deporte cialis sale online brand cialis generic deutschland cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:37 ب.ظ

Thank you, I value it.
cialis canada on line cialis alternative cialis herbs deutschland cialis online cialis prices cialis per paypa cialis side effects dangers buy cialis cheap 10 mg cialis patentablauf in deutschland callus
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:00 ق.ظ

Truly quite a lot of amazing tips.
low dose cialis blood pressure safe site to buy cialis online fast cialis online cialis prices cialis canada cialis great britain does cialis cause gout acquisto online cialis cialis coupon cialis generico milano
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:10 ب.ظ

With thanks. Ample tips!

preis cialis 20mg schweiz buy cialis online cheapest cialis pills boards cialis online napol only now cialis 20 mg click here to buy cialis cialis for daily use india cialis 100mg cost generico cialis mexico cialis pills in singapore
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:25 ق.ظ

Thanks! Helpful stuff!
wow look it cialis mexico how does cialis work female cialis no prescription where do you buy cialis tadalafil 20 mg generic cialis female cialis no prescription cipla cialis online miglior cialis generico cialis 30 day sample
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:13 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis dosage cialis rezeptfrei we choice cialis uk we use it 50 mg cialis dose cialis with 2 days delivery cialis 5 mg funziona cialis 30 day sample cialis 20 mg effectiveness cialis usa cost acquisto online cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:46 ب.ظ

Very good material. Kudos!
buy real viagra online cheap buy original viagra discount viagra how to get viagra online do you need a prescription to buy viagra where can i buy viagra over the counter uk pharmacy viagra safely buy viagra online where to buy viagra on line sildenafil online uk
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:14 ب.ظ

Thanks, I enjoy it!
cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg funziona how to buy cialis online usa cialis 200 dollar savings card cialis rezeptfrei achat cialis en suisse cialis tadalafil online viagra cialis levitra buy cialis online legal cialis rckenschmerzen
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:05 ق.ظ

Regards, A lot of data.

buy viagra online without buy generic viagra online uk next day delivery buy original viagra buying viagra online safe can u buy viagra over the counter buy viagra with no prescription viagra pharmacy viagra buy viagra online buy viagra buy viagra online price viagra online cheap
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:43 ب.ظ

Thanks a lot! Excellent information!
40 mg cialis what if i take sialis when can i take another cialis 5 mg cialis coupon printable cialis 20mg preis cf cialis price thailand cialis italia gratis preis cialis 20mg schweiz cialis tablets for sale cheap cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر