تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - بازار سرمایه گذاری ایران در قیاس با کشورهای پیشرفته و نوظهور (بخش 3)

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396 04:48 ق.ظ

2 - نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات
همانگونه که آمارها و دادههای حاصل از بررسی کتابخانهای این تحقیق نشان میدهد،
بازار سرمایه کشورمان در سال های گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و در این
روند رو به رشد، جایگاه سیاستهای اصل 44 بسیار با اهمیت میباشد. مقایسات به عمل
آمده بین بازار سرمایه ایران و سایر کشورهای عضو فدارسیون جهانی بورس و نیز مقایسات
نسبت های توسعه بازار سرمایه و نیز نسبتهای متاثر از ارزش و نقدینگی بازار به مانند
نسبت ارزش معامالت به ارزش بازار یا حجم معامالت به تولید ناخالص داخلی نشانگر
جایگاه روزافزون بازار سرمایه کشورمان در بخش اقتصاد است) به طور مثال در سال 0202
نسبت به سال 0222 در ارزش بازار سرمایه تهران، افزایش 0/10 درصدی را میتوان
مشاهده نمود(. شایان ذکر است که برای رسیدن به اهداف چشم انداز 02 ساله و توسعه
بازار سرمایه و دست یابی به یک نظام اقتصادی بازار پایه،)که در اغلب کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه اینگونه است(،باید قدری این حرکت رو به جلو را تسریع نمود. در
راستای سرعت بخشیدن به روند فوق موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
در سال های گذشته بازار سرمایه کشور به منظور اجرای سیاستهای اصل 44 جایگاه
خاصی درمیان مجلس و دولت پیدا نموده است. این دو قوه نیز همکاری های نزدیکی در
بخش تدوین و اجرائی نمودن این اصل از قانون اساسی با یکدیگر نمودند که حاصل آن
تصویب قانون بازار سرمایه است. بنابراین شناساندن این قانون در نزد ارکان اجرائی اصل 44
بسیار حایز اهمیت بوده و عزم این دو قوه را میطلبد. به همین منظور برگزاری همایش و
جلسات متعدد به منظور آشنائی نهادها،سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی از الزمات
این امر به منظور سرعت بخشیدن به اصل 44 است. در این راستا اقدامات موثری توسط
1 سازمان و شرکت بورس در سال های اخیر صورت پذیرفته است
 .
یکی از راهکارهای توسعه بازار سرمایه کشور تمهید قوانین جدید در حوزه بازار سرمایه
است. از مهمترین این قوانین میتوان به قانون سرمایه گذاری خارجی در بورس اشاره نمود
که در سال 0182 مورد بازنگری قرار گرفته است. اما نکته حایز اهمیت تسهیل فرآیند
سرمایه گذاری این بخش از سرمایه گذاران در بازار سرمایه است که خود نشان از یک عزم
ملی دارد. بنابراین تشکیل کارگروه میان مجلس، دولت و قوه قضائیه با مسئوالن بازار
سرمایه به منظور تسهیل این روند امری حیاتی است.
ایجاد فرهنگ سرمایه گذاری از الزامات توسعه بازار سرمایه است. توسعه فرهنگ
سرمایه گذاری میبایست در میان تمام اقشار مختلف جامعه صورت پذیرد. در سال های
گذشته به واسطه اجرای سیاستهای اصل 44 ،فرهنگ سرمایه گذاری در میان تمام سطوح
جامعه رشد چشم گیری داشته است که مصداق آن ایجاد حدود 10222 کد معامالتی در
سال 0182 است. اما در این رویکرد کشور در مراحل ابتدائی قرار دارد و این امر تدوین
برنامه ای بلندمدت را در این حوزه میطلبد. یکی از راهکارهای آشنائی بهتر اقشار جامعه با
بازار سرمایه تهیه و تدوین برنامه های آشنائی با بازار سرمایه و ابزارهای این بازار از رسانه
های جمعی است که میتواند راهگشا این مسئله باشد.
همواره فعل سرمایه گذاری در بخش های مختلف جامعه از اهمیت خاصی برخوردار
بوده به طوریکه فرهنگ پس انداز و سپرده گذاری در کشور از جایگاه قابل قبولی برخوردار
است. اما همواره دولت و سایر بخش های نظام با این مسئله روبه رو بوده اند که نقدینگی


ترزیق شده به جامعه به کدام سمت از بخش های اقتصادی سوق مییابد. تجربه نشان داده
است، حداقل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تنها بخشی از اقتصاد که تزریق
نقدینگی در آن ایجاد تورم نمی نماید حوزه بازار سرمایه است. بنابراین تدوین راهکارهای
مناسب جهت سمت دادن به نقدینگی های موجود در جامعه، به مانند یارانه های نقدی
تزریق شده به سطح اقشار جامعه در سال 0182 ،یا آتی به بازار سرمایه گام بزرگی جهت
کنترل نقدینگی، تورم و کمک به راه اندازی چرخه های اقتصاد است که نیازمند توجه
خاص کلیه ارکان نظام است.
به کارگیری ابزارهای نوین در حوزه بازار سرمایه تنها به منظور توسعه این بازار است.
رویکرد اصلی در این مسئله هم پوشانی نقص های موجود در بازار سرمایه به خصوص در
مبحث مدیریت ریسک است که میتوان به ابزارهای اوراق مشتقه و صندوق های سرمایه
گذاری اشاره نمود که به ترتیب به منظور پوشش ریسک اوراق بهادار و فعل سرمایه گذاری
سهامداران عمومی یا غیر حرفه ای تدوین و اجرا گردیده است. در این حوزه در سال های
گذشته گام های موثری در بازار سرمایه کشور برداشته شده است که ماحصل آن مقرارت
مربوط به ابزارهای مالی جدید در این حوزه است. اما نکته قابل اهمیت آن است که این
ابزارها در میان سرمایه گذاران دولتی و غیر دولتی به کارگرفته شود و نسبت به آن فرهنگ
و نگاه مثبتی ایجاد گردد. این مسئله را میتوان با الزام دولت در نهادهای مربوطه در
آشنایی و به کارگیری آن در حوزه فعالیت خود مرتفع نمود در این خصوص میتوان به
تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک در میان اعضاء سازمان یا شرکت اشاره نمود.
امروزه کشورهائی در اقتصاد رشد بیشتری مینماید، که در اجرائی نمودن راهکارهای
نوین تامین مالی پیشگام باشند. بر این اساس توسعه ابزارهای تامین مالی به مانند صدور
اوراق مشارکت شرکتی و انواع صکوک در بازار سرمایه گام موثری در این امر است. اما
مهمترین مسئله در این بخش ایجاد سازکارهای مناسب در فراملی نمودن تامین مالی از
بازار سرمایه در حوزه بین المللی است که خود نیازمند تجهیز زیرساختی نرم افزاری و
سخت افزاری بازار سرمایه است. این گام نقش موثری در جذب منابع تامین مالی در سطح
بین الملل دارد. در ایجاد ساخت های ذکر شده گام های موثری در چند سال اخیر
برداشته است اما این حوزه همچنان نیازمند توجه خاصی از سوی تمام ارکان نظام است.


بنابراین همانگونه که اشاره و پیشنهاد شد بستر سازی از مهمترین ارکان توسعه بازار
سرمایه است که نیازمند عزم ملی در این بخش است. از آنجا که کشور در مرحله توسعه
یافتگی قرار داد تامین مالی به عنوان مهمترین رکن اجرائی رشد اقتصادی متصوره در
برنامه پنجم توسعه است که میبایست تدبیر خاصی در آن نمود و یکی از مطمئن ترین
رویکردها در این بخش حوزه بازار سرمایه است.


برچسب ها: 2 - نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات همانگونه که آمارها و دادههای حاصل از بررسی کتابخانهای این تحقیق نشان میدهد، بازار سرمایه کشورمان در سال های گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و در این روند رو به رشد، جایگاه سیاستهای اصل 44 بسیار با اهمیت میباشد. مقایسات به عمل آمده بین بازار سرمایه ایران و سایر کشورهای عضو فدارسیون جهانی بورس و نیز مقایسات نسبت های توسعه بازار سرمایه و نیز نسبتهای متاثر از ارزش و نقدینگی بازار به مانند نسبت ارزش معامالت به ارزش بازار یا حجم معامالت به تولید ناخالص داخلی نشانگر جایگاه روزافزون بازار سرمایه کشورمان در بخش اقتصاد است) به طور مثال در سال 0202 نسبت به سال 0222 در ارزش بازار سرمایه تهران، افزایش 0/10 درصدی را میتوان مشاهده نمود(. شایان ذکر است که برای رسیدن به اهداف چشم انداز 02 ساله و توسعه بازار سرمایه و دست یابی به یک نظام اقتصادی بازار پایه، )که در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اینگونه است(، باید قدری این حرکت رو به جلو را تسریع نمود. در راستای سرعت بخشیدن به روند فوق موارد ذیل پیشنهاد میگردد: در سال های گذشته بازار سرمایه کشور به منظور اجرای سیاستهای اصل 44 جایگاه خاصی درمیان مجلس و دولت پیدا نموده است. این دو قوه نیز همکاری های نزدیکی در بخش تدوین و اجرائی نمودن این اصل از قانون اساسی با یکدیگر نمودند که حاصل آن تصویب قانون بازار سرمایه است. بنابراین شناساندن این قانون در نزد ارکان اجرائی اصل 44 بسیار حایز اهمیت بوده و عزم این دو قوه را میطلبد. به همین منظور برگزاری همایش و جلسات متعدد به منظور آشنائی نهادها،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر