تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - بازار سرمایه گذاری ایران در قیاس با کشورهای پیشرفته و نوظهور (بخش 2)

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396 04:43 ق.ظ

نسبت قابل اهمیت دیگری در مبحث سنجش توسعه و نقدینگی بازار سرمایه نسبت
1 سرعت گردش سهام است
. این نسبت بیانگر وضعیت فعالیت بورس است که با تقسیم
ارزش سهام معامله شده طی یکسال به متوسط ارزش بازار طی همان سال محاسبه
میشود. هر چه این نسبت بزرگتر باشد گردش سهام بیشتر و بورس فعالتر خواهد بود. این
نسبت در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تا 122 درصد ارزش بازار است. این
نسبت در ایران برابر با 12 درصد است.

نسبت سرعت گردش سهام در بین اعضای فدراسیون جهانی بورسها به شرح ذیل است:
 آمریکا : در این منطقه ، بورسهای نزدک و نیویورک به ترتیب با 080 و 008درصد
در مرتبه اول قرار دارند. پایینترین نسبت نیز به بورسهای بوینسآیرس و برمودا
اختصاص دارد. در خصوص تعداد دفعات معامالت ، بورس های نیویورک، نزدک و
تورنتو ، بیشترین تعداد معامالت را داشته اند. کمترین معامله در منطقه آمریکا در
بورس برمودا بوده است.
 آسیا و اقیانوسیه : در منطقه آسیا و اقیانوسیه بورسهای شن ژن، شانگهای و اندونزی
باالترین سرعت گردش سهام و بورسهای کولمبو و بمبئی نیز کمترین سرعت
گردش سهام را داشتند. نسبت گردش سهام در سال 0202برای بورس شنژن بیش
از 100 درصد و برای شانگهای 121درصد بود.شانگهای ، بورس ملی هند و شن زن
در این گروه بیشترین دفعات معامالت را ازآن خود کرده اند.
 اروپا، خاورمیانه و آفریقا : در این منطقه نسبت گردش سهام در بورسهای اسپانیا و
استانبول به ترتیب 011 و 010 درصد بود. پایینترین نسبت گردش سهام در این
منطقه مربوط به بورسهای مالت، موریتیس و قبرس است. بورس اوراق بهادار تهران
در سال 0202 با سرعت 2 در نسبت گردش سهام مواجه بود . لندن نیز بیشترین
تعداد دفعات معامالت سهام را داشته است. بورس تهران تا پایان نوامبر 0202 تعداد
0124 هزار بار دفعات معامالت سهام را تجربه کرد.
از جمله مهمترین عوامل در مبحث نقدینگی، ارزش معامالت میباشد. ارزش معامالت
بورسهای عضو فدراسیون جهانی بورسها در سال 0202 به 1/18 هزار میلیارد دالر رسیده
است. به جز 00 بورس، سایر بورسهای عضو فدراسیون جهانی با افزایش در معامالت خود
مواجه بوده است.
 آمریکا : ارزش معامالت بورسهای منطقه آمریکا بیش از 122122 میلیارد دالر
بوده است. یادآور میشود که این میزان نزدیک به 10 درصد از کل ارزش معامالت
بورسهای عضو فدراسیون جهانی در سال 0202را تشکیل میدهد. بیشترین ارزش
معامالت در این منطقه هم مربوط به بورس نزدک با 002888 میلیارد دالر است.
 آسیا و اقیانوسیه : ارزش معامالت بورسهای این منطقه که بورسهای در حال
رشد منطقه جنوب شرق آسیا را هم در بر دارد، معادل 0/02 هزار میلیارد دالر است و
نشان میدهد که بورس های کشور چین گوی سبقت را از بقیه ربوده اند. سهم این منطقه
از کل ارزش معامالت فدراسیون جهانی بورسها هم در حدود 1/02 درصد است که رقم
قابل قبولی محسوب میگردد. بیشترین ارزش معامالت هم در این منطقه به بورسهای
شانگهای ، توکیو و شن تعلق داشته است.
 اروپا، آفریقا و خاورمیانه : 1/08 درصد کل ارزش معامالت مجموع اعضای
فدراسیون در سال 0202 به بورسهای منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا تعلق داشته است.
کل ارزش دادوستد بورسهای این منطقه 4/02 هزار میلیارد دالر بوده است . بیشترین
ارزش معامالت در این منطقه به بورس لندن اختصاص داشته است و از نظر رشد ارزش
معامالت نسبت به سال پیش هم بورس عربستان سعودی با بیش از 002 درصد افزایش در
صدر قرار داشتهاست. در این گروه بورس تهران نیز تا نوامبر سال 0202 یعنی تاریخ تهیه
این گزارش رشد 1/0 درصدی را به لحاظ ارزش دالری و رشد 0/1 درصدی را به ریال
تجربه نموده است.


2-3 -تامین مالی در بازار سرمایه
همانطور که در مباحث پیشین عنوان گردید نظام اقتصادی مبتنی بر بازار سرمایه، به
مبحث تامین مالی از این منظر میپردازد. تامین مالی در بازار سرمایه از طریق روشهای:
عرضه اولیه، افزایش سرمایه و انتشار اوراققرضه و اوراق مشارکت صورت میپذیرد. این
حوزه از بازار سرمایه در کشور به واسطه اجرائی نمودن سیاستهای کلی اصل 44 در سنوات
اخیر جایگاه خاصی داشته است به طوریکه ارزش سهام واگذار شده از طریق سازمان
خصوصی سازی برابر با 1812011 میلیارد ریال در قالب 140 شرکت است . از این میزان
0042401 میلیارد ریال سهم سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است و در حدود
0012222 میلیارد ریال آن از طریق واگذاری در بورس اوراق بهادار صورت پذیرفته است که
در حدود21 درصد است)جدول1 .)عملکرد بورس اوراق بهادار در بخش تامین مالی از
محل افزایش سرمایه شرکتها در سال 0188 برابر با 022401 میلیارد ریال بوده است که
نسبت به کل ارزش بازار در حدود دو درصد است.

در پایان سال 0202 ،تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای عضو فدراسیون
جهانی بورسها به 408،41 شرکت رسید. بیشترین رشد تعداد شرکتهای پذیرفته شده در
سال 0202 متعلق به بورس بمبئی است. همچنین تعداد اوراق قرضه پذیرفته شده شامل
اوراق قرضه داخلی و خارجی به 422،042ورقه رسید. از نظر تعداد شرکتهای پذیرفته
شده، بورس بمبئی با 200،4 شرکت در باالترین رتبه قرار دارد و از نظر تعداد اوراق قرضه
پذیرفتهشده نیز بورسهایآلمان و لوگزامبورگ به ترتیب با 02112 و 01212 ورقه در
جایگاه اول و دوم قرار دارند. البته باید توجه کرد که تقریبا همه اوراق قرضه موجود در این
بورسها، مربوط به دولتها و شرکتهای خارجی است. از نظر اوراق قرضه لیست شده آسیا
و اروپا و خاورمیانه منطقه برتر محسوب میگردد.
 آمریکا : بورسهای منطقه آمریکا در مجموع 110،02 شرکت را در فهرست خود
دارند که از این تعداد 01 درصد آن شرکتهای خارجی هستند. 01 درصد از کل
شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای عضو فدراسیون جهانی نیز در این منطقه قرار
دارند. گروه بورس تورنتو یا تی اس ایکس، بیشترین شرکتها را در فهرست خود
دارد و از این نظر باالتر از بورس نزدک و نیویورک است. تعداد اوراق قرضه پذیرفته
شده هم در منطقه مذکور 084،1 مورد است .در کل تنها 0 درصد ازکل اوراق قرضه
در این منطقه درج شده اند.
 آسیا و اقیانوسیه : در سال 0202 تعداد شرکتهای موجود در فهرست بورسهای این
منطقه به 080،00 یعنی 42 درصد کل شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای عضو
فدراسیون جهانی بورسها رسید. 28 درصد شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای
این منطقه شرکتهای محلی هستند و تنها 0 درصد شرکتهای حاضر در فهرست
این بورسها، خارجی هستند. بعد از بورس بمبئی، بورس توکیو با 020،0 و بورس
استرالیا با 222،0 شرکت در رتبههای بعدی قرار دارند. تعداد اوراق قرضه پذیرفته
شده در این منطقه نیز 212،02 ورقه قرضه است که بورس کره با 421،2 ورقه
بیشترین تعداد اوراق قرضه را داراست. در این ناحیه بورس سنگاپور با پذیرش
نزدیک به 108 شرکت خارجی از مجموع 284 شرکت پذیرفته شده ، از نظر تعداد
شرکتهای خارجی موقعیت قابل توجهی دارد، همانطور که مشاهده میگردد 40
درصد شرکتهای موجود در این بورس خارجی هستند.
در این ناحیه بورس سنگاپور با پذیرش نزدیک به 108 شرکت خارجی از مجموع
284 شرکت پذیرفته شده ، از نظر تعداد شرکتهای خارجی موقعیت قابل توجهی دارد،
همانطور که مشاهده میگردد 40 درصد شرکتهای موجود در این بورس خارجی هستند.
 اروپا، خاورمیانه و آفریقا : در بورسهای این منطقه 221،01 شرکت پذیرش شدهاند
که بیش از 12 درصد کل شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای عضو فدراسیون
جهانی بورسها را شامل میشود. حدود 02 درصد این شرکتها خارجی هستند و
بورس اسپانیا با پذیرش 114،1 شرکت رتبه نخست را در این منطقه در اختیار دارد.


8 هزار و042 ورقه قرضه نیز در بورسهای این منطقه پذیرفته شدهاند که از این
نظر بورسهای لوگزامبورگ، آلمان و ایرلند در رتبههای اول تا سوم هستند. در این
زمینه، بورس تهران جایگاهی ندارد. اما منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا به جهت اوراق
قرضه ، منطقه ای جالب توجه است زیرا 84 درصد از کل اوراق قرضه کشورهای عضو
فدراسیون جهانی بورسها در این منطقه واقع شده است، که از آن حدود 04 درصد
اوراق قرضه شرکتهای خارجی بوده و 81 درصد باقی مانده مربوط به دولت و شرکت-
های محلی خصوصی و عمومی است.
 -2-3 -ابزارهای بازار سرمایه
از عمده عواملی که در توسعه بازار سرمایه نقش دارد، ابزارهای بازار سرمایه است. دلیل
به کارگیری این ابزارها، هم پوشانی نیازهای بازار سرمایه است. این ابزارها به دو حوزه
تامین مالی و اوراق مشتقه قابل تفکیک هستند. اگر ما حوزه بازار سرمایه را در دو کارکرد
اساسی خالصه نمائیم. کارکرد نخست، تأمین منابع مالی درازمدت بنگاهها از طریق هدایت
منابع پسانداز به کمک ابزارهایی مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارها است و کارکرد دوم
آن مدیریت ریسک از طریق فراهم آوردن راهبردهای پوشش خطر در بازارهای مالی یا
فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد ملی است. از این دیدگاه، بهکارگیری ابزارهای مشتق،
بهویژه قراردادهای آتی و اختیار معامله، بهدلیل انتقال ریسک از ریسکگریزان به
ریسکپذیران و یا از طریق اتخاذ دیگر راهبردهای مدیریت ریسک میتواند عدم اطمینان و
ناپایداری را در بازارهای مالی و نیز بازارهای کاال بهطور قابل توجهی کاهش دهد. تعدادی از
اعضای فدراسیون جهانی بورسها از این نوع ابزارهای مالی بهطور گستردهای استفاده
میکنند و سهم قابل مالحظهای از معامالت در این بورسها مربوط به ابزار مشتق است.
بورس اوراق بهادار تهران نیز مطالعات مربوط به اختیار معامله را پیگیری کرده و قرارداد
آتی تک سهم را راه اندازی نموده است قانون توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه کشور در
این خصوص تهیه و تنظیم شده است. از دیگر فعالیتهای صورت پذیرفته در حوزه
ابزارهای تامین مالی در بورسکه میتوان اشاره نمود مبحث انتشار اوراق مشارکت شرکتی
و صکوک است. در این راستا قوانین و دستورالعمل های انتشار این دسته از اوراق تهیه و
تدوین گردیده است که خود افقی جدید در مبحث تامین مالی در سطح کشور محسوب
میشود.

همانطور که بیان شد کارکرد دوم بازار سرمایه به تامین مالی اختصاص یافته است. در
این حوزه میتوان به حضور صندوق های سرمایهگذاری اشاره نمود. در بازارهای توسعه
یافته اوراق بهادار، بهدلیل پیچیدگی فرآیند تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در اوراق
بهادار و افزایش چشمگیر سرعت گردش اطالعات و تخصصی شدن فعالیتها، از
سرمایهگذاری جمعی در قالب انواع صندوقهای سرمایهگذاری استقبال فراوانی شده است.
در حال حاضر صندوقهای سرمایهگذاری یکی از پرطرفدارترین ابزارهای مالی هستند که
رشد محسوس آنها بعد از پیدایش، مؤید موفقیت غیرقابل انکارشان در بازارهای مالی
است. بسیاری از اعضای فدراسیون جهانی بورسها زمینه فعالیت این صندوقها را فراهم
آوردهاند. در کل 1424 صندوق قابل معامله در بورس در فدراسیون جهانی بورسها موجود
است.
آمریکا. تا نوامبر 0202 ،در منطقه آمریکا، تعداد صندوقهای قابل معامله در بورس
220،0 بوده است. بورس نیویورک میزبان 0002 صندوق قابل معامله در بورس است و
پس از آن بیشترین تعداد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در این منطقه مربوط به
بورس مکزیک است. در منطقه آمریکا همچنین 0408 صندوق سرمایه گذاری مشترک
وجود دارد.
آسیا و اقیانوسیه. فعالیت صندوقها در منطقهی آسیا و اقیانوسیه از سایر مناطق کمتر
است بهطوریکه تعداد صندوقهای قابل معامله در بورسهای این منطقه که عضو
فدراسیون جهانی بورسها هستند 412 و تعداد صندوق سرمایهگذاری نیز 212 صندوق
است. در صندوق های سرمایه گذاری مشترک بورس ملی هند سهم 1/21 درصدی را
داراست.
اروپا، آفریقا و خاورمیانه. حضور 812،01 صندوق سرمایهگذاری و 424،1 صندوق قابل
معامله در بورس مؤید فعالیت چشمگیر صندوقهای سرمایهگذاری جمعی در این منطقه
است. بیشترین تعداد صندوقهای سرمایهگذاری در این منطقه مربوط به بورس
لوگزامبورگ با 114،2 صندوق است و بورس اسپانیا با 012،1 و بورس آلمان با 810،0
صندوق در رتبههای بعدی قرار دارند. بورس تهران دارای 04 صندوق سرمایهگذاری
مشترک در پایان نوامبر سال 0202 است.
2-2-3 -نهادهای بازار سرمایه
از مهمترین ارکان بازار سرمایه نهادهای موجود در آن است. )سازمان بورس اوراق
بهادار، 0188 )هر میزان این نهادها از منظر نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفته تر باشند.
به توسعه بازار سرمایه کمک شایان و خاصی مینمایند. در توسعه ساختاری این بخش در
کشور، گام های موثری در حوزه تدوین قوانین و دستورالعمل نسبت به شگل گیری
نهادهای جدید تخصصی به مانند: شرکتهای تامین سرمایه، مشاوره سرمایه گذاری و
سبدگردانها برداشته شده است. اما در شناساندن این نهادهای مالی به جامعه سرمایه
گذاران و فعاالن اقتصادی نیازمند عزم خاصی در فرهنگ سازی در بازار سرمایه است. در
جدول زیر تعداد کارگزاران برخی از بورسهای عضو FEAS آورده شده است:

برچسب ها: نسبت قابل اهمیت دیگری در مبحث سنجش توسعه و نقدینگی بازار سرمایه نسبت 1 سرعت گردش سهام است . این نسبت بیانگر وضعیت فعالیت بورس است که با تقسیم ارزش سهام معامله شده طی یکسال به متوسط ارزش بازار طی همان سال محاسبه میشود. هر چه این نسبت بزرگتر باشد گردش سهام بیشتر و بورس فعالتر خواهد بود. این نسبت در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تا 122 درصد ارزش بازار است. این نسبت در ایران برابر با 12 درصد است. نسبت سرعت گردش سهام در بین اعضای فدراسیون جهانی بورسها به شرح ذیل است:  آمریکا : در این منطقه، بورسهای نزدک و نیویورک به ترتیب با 080 و 008درصد در مرتبه اول قرار دارند. پایینترین نسبت نیز به بورسهای بوینسآیرس و برمودا اختصاص دارد. در خصوص تعداد دفعات معامالت، بورس های نیویورک، نزدک و تورنتو، بیشترین تعداد معامالت را داشته اند. کمترین معامله در منطقه آمریکا در بورس برمودا بوده است.  آسیا و اقیانوسیه : در منطقه آسیا و اقیانوسیه بورسهای شن ژن، شانگهای و اندونزی باالترین سرعت گردش سهام و بورسهای کولمبو و بمبئی نیز کمترین سرعت گردش سهام را داشتند. نسبت گردش سهام در سال 0202برای بورس شنژن بیش از 100 درصد و برای شانگهای 121درصد بود.شانگهای، بورس ملی هند و شن زن در این گروه بیشترین دفعات معامالت را ازآن خود کرده اند.  اروپا،
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:21 ق.ظ

You suggested this very well.
buying cialis on internet cialis generico buying cialis overnight generic cialis with dapoxetine cialis canada on line cialis sans ordonnance cialis kaufen cialis 5mg prix miglior cialis generico tadalafil generic
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:30 ب.ظ

Reliable data. Kudos!
safe site to buy cialis online safe site to buy cialis online click here to buy cialis cialis 5mg prix cialis alternative warnings for cialis purchase once a day cialis cialis online nederland cialis generico in farmacia we use it cialis online store
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:08 ب.ظ

Great data, Kudos!
trusted pharmacy canada canadian pharcharmy online canada drugs drugstore online reviews canadian pharmaceuticals online pharmacies in usa the best canadian online pharmacies canada drug pharmacy safe canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals online
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:50 ب.ظ

You expressed it wonderfully!
buying viagra where can you buy viagra online can u buy viagra over the counter viagra on prescription uk cheap generic viagra online viagra cheap no prescription where can you buy viagra online safely order viagra cheap buy viagra india viagra how to get a prescription
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:25 ب.ظ

Thank you, I value this!
walgreens price for cialis how does cialis work ou trouver cialis sur le net cialis authentique suisse tarif cialis france weblink price cialis buy brand cialis cheap cialis flussig sialis viagra cialis levitra
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:17 ب.ظ

Regards! Quite a lot of data.

cialis 20 mg effectiveness cialis generico online import cialis cialis price thailand weblink price cialis opinioni cialis generico cialis baratos compran uk prices for cialis 50mg comprar cialis navarr we like it safe cheap cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:07 ق.ظ

This is nicely expressed! .
generic viagra online uk how to order viagra pills how to buy viagra safely online natural viagra buy viagra superdrug sildenafil generic price generic viagra pharmacy buy generic viagra australia buy viagra from usa sildenafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر