تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - بازار سرمایه گذاری ایران در قیاس با کشورهای پیشرفته و نوظهور (بخش 1)

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396 03:31 ق.ظ
چكیده:
هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی چگونگی تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و منابع
تامین مالی از طریق بازار سرمایه میباشد )الزم به ذکر است که رشد اقتصادی در
کشورهای با محوریت بازار سرمایه، بسیار سریعتر از کشورهای با محوریت بانک میباشد(. از
همین حیث، در مقاله حاضر با محوریت اصل 44 قانون اساسی و گامهای موثری که به
واسطه اجرایی شدن اصل مذکور برداشته شده شاخص هایی از جمله : شاخص اندازه بازار
سرمایه، ارزش بازار سرمایه، ارزش و دفعات معامالت مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه بازار
سرمایه کشورمان، در میان کشورهای توسعه یافته و نوظهور ترسیم میگردد. نتایج
مطالعات از شناسایی جایگاه بازار سرمایه ایران در اقتصاد بینالملل دارد در پایان پس از
روشن شدن جایگاه بازار سرمایه کشورمان در میان این دسته از کشورها و بیان تاثیرات
اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه و چگونگی تامین مالی، پیشنهاداتی در جهت توسعه
بازار سرمایه ارائه شده است.

واژههای كلیدی: پایه بانک، پایه بازار، تولید ناخالص ملی، اندازه بازار سرمایه، ارزش بازار
سرمایه، ارزش و دفعات معامالت، تامین مالی.

 - مقدمه
کشور های دنیا سال 0202 را در حالی آغاز کردند که همچنان مسائل و چالشهای
اقتصادی الینحل و باقی مانده از سال 0222 به چشم میخورد. از جمله مهمترین این
مسائل میتوان به تصمیم گیری سرمایه گذاران بین المللی و محلی نسبت به بازار سرمایه و
مسکن اشاره نمود. در این مقطع سئوال اصلی این بود؛ در چه بازارهایی و در چه
کشورهایی سرمایه گذاری انجام شود؟ این سئوال به سرعت به یکی از مهمترین سوالها
تبدیل شد.
بحران اقتصادی و مالی جهان در سالهای 8-0222 به شدت به ساختارهای اقتصادی
آمریکا و اروپا آسیب رساند. از سوی دیگر تزریق میلیاردها دالر نقدینگی به سیستم مالی و
پولی جهان در قالب اجرای طرح های محرک مالی و اقتصادی، جهان را در آستانه فشارهای
تورمی فزاینده ای قرار داد که البته الزم به ذکر است که این مسئله، موجب افزایش نسبی
در رشد اقتصادی در سال 0202 نیز گردید. این رشد اقتصادی به میزان کمی با افزایش
شاخص سهام در بازارهای مالی کشورهای مختلف و افزایش سودآوری و درآمد شرکتهای
بزرگ بین المللی همراه بود.
همچنین تصریح این نکته الزم است که اقتصاد دنیا در سال 0202 با چالشهای
بزرگی از جمله افزایش بیکاری، کسری بودجه و بدهی های دولتی نیز مواجه بوده که
وضعیت آمریکا به روشنی بیانگر این موضوع میباشد. از سوی دیگر سرمایه گذاران بین
المللی نگران وضعیت اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته هستند. چرا که در
ابتدای سال 0202 ،اکثر کارشناسان اقتصادی و مالی به سرمایه گذاران بین المللی توصیه
نمودند، سبدی از سرمایه گذاری ها در کشورهای مختلف انجام دهند و بخش زیادی از
سرمایه و دارایی خود را تنها در یک بازار، یا یک صنعت و یا در یک کشور خاص سرمایه
گذاری ننمایند. این مقوله خود بر اهمیت مدیریت سبد سرمایه گذاری یا اصل متنوع سازی
در سال 0202 میافزاید که این مهم تنها از طریق بازار سرمایه ممکن خواهد بود.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باور بودند، که بازارهای سرمایه کشورهای در
حال توسعه مکان مناسبی برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران بین المللی در سال 0202
است .البته با نگاهی به وضعیت بورس ها در این گزارش میتوان دریافت که این گروه از
پیشگویان، چندان هم به بیراهه نرفته اند؛ چرا که این دسته از کشورها توانسته اند در سال
0202 سهم قابل توجهی از نقدینگی بین المللی را به خود اختصاص دهند و این مهم،
نقش قابل اهمیتی را در توسعه بازار سرمایه و عبور از بحران مالی سال 0228 ایفا نمود .
بنابراین هدف اصلی از تدوین مقاله حاضر بیان نقش بازار سرمایه در توسعه یافتگی
کشورها و بررسی مقایسهای تحوالت مالی و اقتصادی در سطح دنیا در این بخش میباشد.
در این میان بورس اوراق بهادار تهران با سایر نقاط جهان مورد مقایسه قرارمی گیرد که این

بررسی درنهایت ما را به جایگاه واقعی بازار سرمایه در میان کشورهای در حال توسعه و
توسعه یافته رهنمون؛ و چشم انداز آتی آن را ترسیم مینماید.
2 -روش شناسی تحقیق
مطالعه حاضر از جمله تحقیقات توصیفی و تطبیقی میباشد که به روش کتابخانه ای با
بررسی گزارش ها و سایر منابع تنظیم شده است.هدف تحقیق حاضر شناسایی و مقایسه
وضعیت بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای توسعه یافته و نوظهور با تبیین مولفه
ها و متغیر های بازار سهام از طریق روش شناخت تاریخی است تا شواهد الزم جهت پاسخ
به سواالتی نظیر اینکه میزان تفاوت بازار سرمایه ایران با بازارهای هدف تا چه اندازه است؟
آیا میتوان راه حل هایی جهت توسعه بازار سرمایه ایران ارائه نمود؟ را معرفی و شناسایی
نماید.
3 -مبانی علمی و یافته های نظری
 -3 -پایه بانک یا پایه بازار
چگونگی بهره گیری سودآور از دارایی های یک کشور مبین بحث توسعه اقتصادی
میباشد. در این میان، تعریف علم اقتصاد به عنوان" علم تخصیص منابع محدود برای تامین
نیاز ها و خواسته های نا محدود" جلوه مینماید. براین اساس کشورها همواره در تالش
بوده اند تا با بهره گیری از این هدف، توسعه اقتصادی را برای خود به همراه آورند.
)گریگوی، 0181 )امروزه در مسیر توسعه یافتگی، تامین مالی به عنوان اولین و حیاتیترین
مسئله مبتال به دولتمردان و سرمایهگذاران است به طوریکه، کشورهائی که دارای قدرت
بیشتری در جذب این منابع هستند سهم قابل توجهی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص
داده اند.
در بین اقتصادانان همواره این موضوع مطرح بوده که تامین مالی در نظام اقتصادی بر
محور بانک باشد بهتر است یا متاثر از بازار سرمایه باشد؟ تحقیقهای به عمل آمده در این
خصوص بیشتر متاثر از این رویکرد بوده است که عمده کشورهای سرمایه پایه، رشد
اقتصادی با شیب تندی تری دارند. چراکه ترزیق نقدینگی به صنعت از سوی بازار سرمایه
به واسطه حضور تحلیل گران مالی در این بخش از اقتصاد نسبت به پروژه و فرصتهای


سرمایه گذاری دارای باالترین محک است. این مبحث متاثر از این مطلب است که در بازار
سرمایه به واسطه وجود کارآئی تخصیصی،اطالعاتی و عملیاتی، منابع مالی به آن دسته از
طرح های سرمایه گذاری تزریق میگردد که از توازن قابل قبولی میان بازده و حداقل
ریسک برخوردار باشند. بر این اساس از یکسو سرمایه گذاران میتوانند به واسطه نیروی
متخصص در بازار سرمایه و نیز اصل کارآئی در این بازار، این اطمینان را کسب نمایند که
سرمایه تزریق شده در وهله اول در جایگاه مطمئن و امنی بوده و در مراتب بعدی سود قابل
توجهی را به سمت آنان سوق میدهد. )مگینسون، 0188)
اصل تقابل بازده و ریسک به عنوان محور بازار سرمایه شناخته شده است و سرمایه
گذاران با این علم وارد این بازار میشوند. از دیگر موارد قابل اهمیت بر محور نظام سرمایه
پایه، نقش جدید صنعت بانکداری در اقتصاد دنیا است. در این رویکرد جدید، صنعت
بانکداری به سمت ارایه خدمات نوین و سریع سوق یافته است. همانگونه که در نگاره )0 )
نیز نمایان است، این صنعت در اغلب کشورها به سمت کاهش تفاوت میان نرخ پرداختی به
سپرده گذاران و دریافتی از گیرندگان تسهیالت مالی سوق یافته است. این مسئله خود
نشان دهنده آن است که دیگر بانکها به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع مالی به صنعت
و سایر بخش ها معرفی نمی شوند و به عنوان یکی از سهامداران یا سرمایه گذاران وارد نمی
گردند. چراکه این نقش (تامین مالی) به بازار سرمایه واگذار شده است.


از عمده ترین شاخص هائی که میتوان به عنوان وجه تمایز نظام پایه بانک یا پایه
بازارذکر نمود؛ نسبت دارائیهای بانکی به کل دارائیهای یک کشور است. همانگونه که در
0 نگاره )0 )و جدول )1)
مشاهده میشود این نسبت در کشورهای توسعه یافته و درحال
توسعه در مرتبه پائین تری قرار دارد. این مطلب خود نشاندهنده آن است که در شکل-
گیری دارائیهای سرمایه ای نقش بازار سرمایه از سایر بخش باالتر بوده و این بازار نقش
پررنگی در تامین مالی ایفا مینماید. این نقش محدود به حوزه داخلی نبوده و به بازارهای
منطقه و فرا منطقه نیز تسری مییابد. تامین مالی این دسته از کشورها بیشتر از منابع بین
المللی است، که خود عامل اصلی توسعه یافتگی این قبیل از کشورها به واسطه دسترسی به
منابع ارزان قیمت است.

اندازه بازار سرمایه
اندازه بازار سرمایه از سیاستهای اقتصادی هر کشور تبعیت مینماید. به طور کلی
کشورهای با محوریت بانک پایه بیشتر متاثر از نقدینگی سوق یافته از بانکها به سمت
اقتصاد بوده و در این قبیل از کشورها سیاست های پولی سکاندار اقتصاد آنان است. اما
امروزه همانطور که اشاره شد کشورهای توسعه یافته به سمت تامین نقدینگی از سوی بازار
سرمایه هستند. این مطلب به واسطه شرایط ذیل است که امر تامین مالی را راحتر و سهل
تر مینماید: (سازمان بورس اوراق بهادار، 0188)
1 .مشارکت تامین کنندگان مالی به عنوان سرمایه گذار و توزیع ریسک طرح با آنان
2 .عدم پرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده در سررسید
3 .قابلیت تبدیل اصل منابع مالی تامین شده به سایر اوراق بهادار
4 .استفاده از منابع بانکی در سایر بخشها
5 .کاهش تعهدات دولت و بانک مرکزی در تامین مالی طرح های کشوری
بنابراین تامین مالی از بازار سرمایه به واسطه موارد ذکر شده از اولویت خاصی برخوردار
است و بیشتر کشورهای در حال توسعه و نوظهور به سمت محوریت بازار سرمایه گام برمی
دارند. در این میان آن دسته از کشورهائی که پیشرو در این زمینه بوده گوی سبقت در
رشد اقتصادی از سایر کشورها میربایند. (عباسی، 0188)
اندازه بازار سرمایه به عنوان معیار توسعه یافتگی در طبقه بندی کشورها در نهادها و
0 موسسات معتبر عنوان میگردد
. (شرکت بورس اوراق بهادار، 0188 )شاخص اندازه بازار
1 سرمایه حاصل نسبت ازرش بازار به تولید ناخالص داخلی هر کشور است
. (عباسی، 0188)
این معیار در کشورهای توسعه یافته در باالترین مرتبه قرار دارد و در کشورهای در حال
توسعه در سال های اخیر رو به رشد است. بر این اساس این نسبت در کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه به طورمیانگین درحدود82 درصد است. این نسبت در کشورهای
خاورمیانه برابر با 18درصد نگاره(1 )و در ایران برابر با 08درصد است که خود نشان از
ابتدای راه بودن روند توسعه ای بازار سرمایه کشور در سالهای آتی است.


در سال 0202 ،اعضای فدراسیون جهانی ، با نوسانات منفی و مثبت ارزش بازار
داخلی و شاخص روبرو شدند. در این سال ارزش بازار بورسهای عضو فدراسیون جهانی به 51.752 میلیارد دلار رسید.


آمریكا : ارزش بازارهای سرمایه این منطقه در پایان سال 2009،به 18.9 هزار
میلیارد دالر رسیده بود که در مقایسه با امسال که ارزش بازار منطقه آمریکا ، 21.2
هزار میلیارد است ، 12.2درصد افزایش نشان میدهد. با احتساب این افزایش در
ارزش بازار های سرمایه منطقه آمریکا، سهم آن از کل ارزش بازار فدراسیون جهانی
بورسها به 41 درصد رسید که 2 درصد بیشتر از این نسبت در سال 2009است. در
میان بورسهای فعال در این منطقه، گروه بورس نیویورک یورونکست بیشترین
ارزش بازار را در اختیار داشته است.
 آسیا و اقیانوسیه : ارزش بازارهای سرمایه این منطقه در پایان سال 0202 به 0/08
هزار میلیارد دالر رسید که نسبت به سال 0222 ،در حدود 1/04 درصد افزایش یافته
است. گروه بورس توکیو با ارزش بازاری بالغ بر 140،1 میلیارد دالر، بیشترین ارزش
بازار را در میان بورسهای این منطقه در اختیار دارد. بیشترین افزایش هم در این
منطقه مربوط به بورسهای کلمبو و بورس اوزاکای ژاپن است که بهترتیب 011 و 22
درصد افزایش داشتهاند.
 اروپا، خاورمیانه و آفریقا : ارزش بازارهای سرمایه این منطقه در پایان سال 0202
به 2/01 هزار میلیارد دالر رسید که بیانگر 0/2 درصد کاهش نسبت به سال 0222
است. سهم بورسهای حاضر در منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا در فدراسیون جهانی
بورسها بیش از 01 درصد است که 1 درصد کمتر از این نسبت در سال 0222 است.
در میان بورسهای مستقر در این منطقه هم بیشترین کاهش مربوط به آتن با 44
درصد منفی است و بورس تهران با 0/10 درصد افزایش نسبت به سال 0222 ،
افزایش قابل توجهی را در این رده به خود اختصاص داده است و ارزش این بازار بالغ
بر 842222 میلیون دالر گردید)نگاره.1 .)باالترین ارزش بازار هم در این منطقه
مربوط به بورس لندن بوده است.

ارزش و دفعات معاملات
ارزش و دفعات معامالت از شاخصهای توسعه یافتگی بازار سرمایه است. از مهمترین
4 نسبت های در این مقوله نسبت ارزش معامالت به تولید ناخالص داخلی است
. این نسبت
در کشورهای توسعه یافته در حدود 022 درصد است در حالیکه این نسبت در ایران برابر
با 1 درصد است )در سالهای گذشته این نسبت رشد قابل توجهی نموده است(. اما مرتبه
ایران با کشورهای در حال توسعه نیز به مانند مالزی در مرتبه پائین تری قرار دارد.


برچسب ها: چكیده: هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی چگونگی تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه میباشد )الزم به ذکر است که رشد اقتصادی در کشورهای با محوریت بازار سرمایه، بسیار سریعتر از کشورهای با محوریت بانک میباشد(. از همین حیث، در مقاله حاضر با محوریت اصل 44 قانون اساسی و گامهای موثری که به واسطه اجرایی شدن اصل مذکور برداشته شده شاخص هایی از جمله : شاخص اندازه بازار سرمایه، ارزش بازار سرمایه، ارزش و دفعات معامالت مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه بازار سرمایه کشورمان، در میان کشورهای توسعه یافته و نوظهور ترسیم میگردد. نتایج مطالعات از شناسایی جایگاه بازار سرمایه ایران در اقتصاد بینالملل دارد در پایان پس از روشن شدن جایگاه بازار سرمایه کشورمان در میان این دسته از کشورها و بیان تاثیرات اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه و چگونگی تامین مالی، پیشنهاداتی در جهت توسعه بازار سرمایه ارائه شده است. واژههای كلیدی: پایه بانک،
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:03 ب.ظ

With thanks, Terrific stuff!
online cialis cialis professional yohimbe cialis 20 mg cost cialis rckenschmerzen bulk cialis cialis canada on line click here cialis daily uk buy cheap cialis in uk generic cialis 20mg tablets sublingual cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:36 ق.ظ

Fine postings. Thanks a lot.
wow cialis 20 cialis coupon cialis taglich cialis kaufen bankberweisung the best choice cialis woman cialis 20 mg best price safe site to buy cialis online cialis taglich cialis qualitat generic cialis 20mg uk
سه شنبه 13 آذر 1397 08:09 ق.ظ

Superb write ups. With thanks.
callus brand cialis nl get cheap cialis callus cialis free trial dosagem ideal cialis comprar cialis 10 espa241a cialis free trial pastillas cialis y alcoho american pharmacy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Perfectly voiced really. !
enter site 20 mg cialis cost cialis 05 cialis professional from usa cialis therapie low cost cialis 20mg order generic cialis online cialis cuantos mg hay cialis 20 mg best price cialis for sale south africa precios cialis peru
دوشنبه 12 آذر 1397 07:47 ق.ظ

Lovely posts, Thanks a lot.
acquistare cialis internet cialis uk next day pastillas cialis y alcoho prezzo di cialis in bulgaria cialis without a doctor's prescription cialis alternative cialis soft tabs for sale when can i take another cialis precios cialis peru we like it cialis price
یکشنبه 11 آذر 1397 07:45 ب.ظ

Amazing information. Thanks!
wow cialis 20 cialis qualitat cialis therapie cialis online cialis 5mg billiger online cialis cialis prezzo al pubblico acheter du cialis a geneve il cialis quanto costa we recommend cialis best buy
یکشنبه 11 آذر 1397 07:14 ق.ظ

Whoa loads of fantastic facts!
cialis usa cost cialis price thailand cialis sale online cialis billig cialis side effects we like it cialis price acheter du cialis a geneve usa cialis online cialis uk how to buy cialis online usa
شنبه 10 آذر 1397 06:52 ق.ظ

You said it very well..
cialis prices cialis para que sirve prezzo di cialis in bulgaria prices for cialis 50mg cialis 5 mg funziona cialis 20mg prix en pharmacie 5 mg cialis coupon printable low cost cialis 20mg rezeptfrei cialis apotheke cialis cost
جمعه 9 آذر 1397 07:35 ب.ظ

Kudos, Numerous write ups.

cialis flussig look here cialis cheap canada buying brand cialis online prix cialis once a da where to buy cialis in ontario cialis ahumada cialis farmacias guadalajara viagra or cialis cialis per paypa female cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 07:47 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of info.

tadalafil tablets side effects for cialis cialis coupons printable we use it 50 mg cialis dose buy generic cialis cialis tadalafil online enter site 20 mg cialis cost cilas generic cialis at walmart buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:00 ق.ظ

Seriously a good deal of great tips!
cialis wir preise american pharmacy cialis cialis generico in farmacia cialis 200 dollar savings card only now cialis for sale in us fast cialis online cialis bula warnings for cialis viagra vs cialis vs levitra cialis with 2 days delivery
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:10 ب.ظ

Many thanks, Valuable stuff!
cialis professional yohimbe venta de cialis canada pastillas cialis y alcoho acheter cialis kamagra the best site cialis tablets overnight cialis tadalafil cialis daily cialis daily new zealand cialis price thailand cialis 20 mg effectiveness
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:25 ق.ظ

You've made the point.
prix de cialis get cheap cialis discount cialis generic cialis at walmart online cialis cialis baratos compran uk cialis billig cialis free trial cialis uk next day acheter cialis kamagra
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:13 ق.ظ

Cheers! A lot of info!

order cialis from india cialis 5mg acheter du cialis a geneve tadalafil tadalafil 5mg chinese cialis 50 mg buy cheap cialis in uk cialis side effects cialis 5 mg effetti collateral generic cialis 20mg tablets
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:25 ب.ظ

Many thanks! Plenty of material.

i recommend cialis generico cialis online nederland cialis price in bangalore precios de cialis generico cialis therapie we like it cialis price free cialis cialis venta a domicilio tadalafil 10 mg buy cialis sample pack
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:01 ب.ظ

Regards! Terrific information!
canadianpharmacy canadian online pharmacies legal canadian medications online canada vagra canadian pharmaceuticals online drugstore online india good canadian online pharmacies Canadian Pharmacy USA cialis canadian pharmacy buy vistagra usa
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:46 ب.ظ

You said this terrifically.
where to buy viagra how can you buy viagra price of viagra buying viagra on line buy female viagra uk can you buy viagra at walmart buy levitra is it legal to buy viagra online buying viagra online without prescription how to get a viagra prescription
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:20 ب.ظ

You have made your stand extremely well.!
brand cialis nl cialis online nederland recommended site cialis kanada legalidad de comprar cialis cialis tadalafil online cialis price thailand cialis sale online the best choice cialis woman buy cialis online legal 40 mg cialis what if i take
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:14 ب.ظ

Cheers! I like this!
tadalafil 20 mg cialis preise schweiz if a woman takes a mans cialis cialis uk next day tadalafil generic buy cialis cialis kaufen cialis 5 mg funziona venta de cialis canada cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:05 ق.ظ

Whoa a lot of good advice!
vaigra cheap sildenafil tablets viagr buy viagra online no prescription uk buy generic viagra usa buy viagra generic how do i buy viagra how can i buy viagra without seeing a doctor online cheap viagra viagra online without
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:43 ب.ظ

Nicely spoken really! .
precios cialis peru how do cialis pills work generic cialis with dapoxetine generic cialis 20mg tablets dose size of cialis cialis online cialis kamagra levitra cialis prices in england cialis billig cialis dose 30mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر