تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - پولشویی و اثرات آن بر روی سیستم مالی (بخش 3)

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396 04:23 ق.ظ1-2-8 فرار مالیاتی 
فرار مالیاتی، یکی از مصادیق فساد مالی و پولشویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تـلاش
غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مـشمول
مالیات به مقامات مسئول، گفته می شود . فرار مالیاتی منجر به ایجاد وجوهی شده کـه از نظـارت
دولت پنهان نگاه داشته می شود و رانت خواری یک ی از مصادیق آن است و به وجـوه حاصـل از
فرار مالیاتی، پول خاکستری اطلاق می شود .
8-2-2 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
-1 عدم گسترش فرهنگ مالیاتی جامعه
-2 عدم مبادله کامل اطلاعات و نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
-3 ضعیف بودن ضمانت های اجرایی
-4 تأخیر در وصول مالیات
-5 وجود معافیت های وسیع و متنوع : دولت ه ا گاه با اتخاذ برخی سیاسـت هـای حمـایتی
مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیـاتی را بـاز مـی کننـد . همچنـین بـا اعطـای
معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و ایـن امـر بـه کـاهش
درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود . بنابراین، اگر اعطای معافیـت هـا بـا دقـت لازم
صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروه هـای
دیگر جامعه وارد می کند.
 11 و گریز از مالیات 10 8-2-3 تمایز بین فرار مالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و گریز از مالیات به قانونی یا غیرقانونی بـودن رفتـار مؤدیـان
مربوط می شود .
فرار مالیاتی، یک تخلف از قانون است اما گریز از مالیات، یک نوع سوء اسـتفاده رسـمی از
قوانین مالیاتی است . وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گـزارش دولـت در مـورد درآمـد هـای
حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمـل
غیررسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد . امـا
 10 - Tax Evasion 11 - Tax Avoidance


در گریز از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت
پرداخت مالیات، خود به دنبال راههای گریز می گردد .
همانطور که گفته شد یکی از مصادیق مهم فساد مالی در نظام مالیاتی فرار مالیاتی است که
حتی در صورت افزایش نظارت درست باز هم انجام این فعالیتهای غیرقانونی به صفر نزدیـک
نمیشو . د اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و پیامدهای منفی آن از واقعیتهای جهان امروز سا ت.
فعالیتهای غیررسمی در چارچوب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، طیف گـسترده ای از فعالیـت هـا ی
قاچاق کالا و مواد مخدر تا شغلهای کاذب را در بر میگیرد .این نوع فعالیتها در همه جوامع
مشاهده شده است .اگرچه میزان آنها در کشورها متفاوت است .
اقتصاد سایه شامل درآمدهای گزارش نشده ناشـی از تولیـد کالاهـا و خـدما ت قـانونی و
غیرقانونی هم به شکل مبادلات پولی و هم به صورت غیر پـولی بـوده و تمـامی فعالیـت هـای
اقتـصادی کـه در صـورت اعـلام بـه مراجـع دولتـی، پرداخـت مالیـات در مـورد آن بایـد
صورت میگرفت را شامل میشود .
اقتصاد سایه علاوه بر این که بر کاهش سلامت مالی بخش عمـومی، نارضـا یتی عمـومی و
صنفی، کاهش عدالت و همبستگی اجتماعی، اختلال در شبکه اطلاعاتی و نظام آماری و فرآینـد
تصمیم گیریها، افزایش هزینه دولت برای تهدید و جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی و فساد اداری
تأثیرگذار است، بر میزان تلاش مالیاتی و ظرفیت مالیاتی نیز موثر است. فعالیتهای موجـود در
این اقتصادها هیچ گونه مالیاتی را نمیپردازند بنابراین هرچه اقتصاد زیرزمینی گستردهتـر باشـد،
توانایی دولت را در جهت بالا بردن درآمدهای مالیاتی به روشی کارآمد و معتدل کمتر میکند .
 8-2-4 رابطه فساد مالیاتی و مالیات
 درآمدهای مالیاتی شامل مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد شرکتها، مالیات بر حقوق،
مالیات بر مستغلات و ... و مالیاتهای غیرمستقیم شامل مالیات بر فروش سیگار و نوشابههای
غیرالکلی، مالیات بر واردات و ...است که هر سال به وسیله دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی
وصول میشو .د مالیاتها که از گذشتههای دور برای تامین هزینههای قدرتهای حاکم و گاه به
عنوان ابزاری برای رفع مشکلات و تامین بخشی از هزینههای اجتماعی مورد استفاده قرار
میگرفته است، امروزه با رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیشرفت صنایع و تکنولوژی و
پیچیدگی روابط اقتصادی، از شکل سنتی خود خارج شده و به عنوان یک ابزار قوی و یک متغیر

کلان اقتصادی به وسیلهای برای متعادل کردن سایر مولفههای کلان اقتصادی تبدیل شده است. به
طور کلی این وظیفه مالیاتها بسیار مهمتر و اساسیتر از وظیفه تامین درآمد تلقی میشو . د در
واقع مالیاتها علاوه بر یک منبع درآمد برای تامین هزینههای عمومی، باید بتواند اهدافی چون
رشد و توسعه سرمایهگذاری، افزایش سطح اشتغال، توزیع مجدد درآمدها و ثروت و مصرف
بهینه در جامعه را تامین نمایند .مالیاتها، اهرمی برای کنترل سود بنگاههای اقتصادی و
پراکندگی جغرافیایی آنها در جهت تحقق اهداف سرمایهگذاری و اشتغال پیشبینی شده در
برنامههای توسعه هستند که با استفاده از آن میتوان درآمد قابل تصرف افراد را کنترل نمود و از
تجمع ثروت و تمرکز رفاه اجتماعی در دست اقشار محدودی از جامعه جلوگیری کرد .همچنین
با کاهش یا افزایش مالیات بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات، زمینه افزایش یا کاهش تقاضا
آنها در بازار و بهینه شدن مصرف در جامعه فراهم می شو .د
متاسفانه ساختار اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، مالیاتها را از صورت یک ابزار موثر
اقتصادی خارج ساخته و امکان ایفای نقش ییها را که به آنها اشاره شده را بـرای آنهـا فـراهم
نکرده است. طی این مدت قانون مالیاتهای مستقیم، در عمل نتوانسته است زمینه لازم را بـرای
شفافسازی فعالیتهای اقتصادی ایجاد نمای . د در حالی که اکثریـت شـاغلان در فعالیـت هـای
غیرمولد از پرداخت مالیات فرار کردهاند، بیشترین فشار مالیاتی بـه بخـش هـای مولـد تولیـدی
اقتصادی وارد شده وسپس به تدریج به فعالیتهای غیرمولد اقتصادی گسترش یافته است.

8-2-5 دلایل ایجاد فرار مالیاتی و گریز از مالیات
-1 پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی
-2 ضعف سیاست های مالیاتی (مدیران ارشد مالیاتی)
-3 عدم توجه به منابع انسانی کارآمد
-4 عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه
-5 عدم وجود پاداش و تنبیه متناسب با عملکرد مؤدیان
-6 عدم اطلاع مؤدیان از حقوق خود و اصول تعیین مالیات
-7 عدم وجود سیستم های اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی روز جامعه
8-2-6 راهکارهای بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات


1 1 – تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مؤدیان
-2 استفاده از مدیران اقتصادی جامعه
-3 گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم
-4 تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مؤدیان
-5 آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی
-6 برگزاری همایش ها و کارگروه های آموزشی متعدد و انتشار مقالات مختلف
-7 استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید
-8 ساده نمودن روش های اخذ مالیات و حذف روش های زائد
-9 کاهش زمان وصول مالیات از مرحله تشخیص
8-2-7 آمار فرار مالیاتی در کشور
براساس آمار سازمان امور مالیاتی، میزان فرار مالیاتی در کشور بین 25 تا 30 درصـد اسـت .
سهم درآمدهای مالیاتی در سال جاری از بودجه عمومی کشور، 35 درصد است. با اجـرای طـرح
تحول اقتصادی و اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های واسطه گری و درآمـدزا نیـز
مشمول پرداخت مالیات خواهند شد .

8-2-8 راههای پیشگیری از فرار مالیاتی
-1 نرخ مناسب مالیاتی باید مدنظر مسئولین مربوطه قرار گیرد و این نرخ باید بگونه ای باشـد
که مردم را تشویق به پرداخت مالیات نمایـد . ضـمن اینکـه از تعـدد نرخهـای مالیـاتی
جلوگیری شود .
-2 مسئله معافیتهای مالیاتی باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد.
-3 آموزش مامورین مالیاتی و افزایش قابلیت آنها در امور ممیزی و حـسابرسی بایـد مـدنظر
قرار گیرد.
-4 جرایم مالیاتی باید به نحوی باشند که موجبات کاهش فـرار مالیـاتی را فـراهم آورنـد و
تصمیم قاطعانه در مورد جریمه ها و سخت گیری در این رابطه نیز باید بـه طـور جـدی
دنبال شود. 


5 ایجاد ثبات در قوانین و مقررات می تواند به نحو قابل توجهی نیز به کاهش فرار مالیـاتی
منجر شود.
-6 توجه دولت به خواسته های مردم نیز در کاهش فرار مالیاتی می تواند موثر باشد.
-7 قوانین مالیاتی به گونه ای اصلاح شود که کلیه اشخاص ملزم شـوند در پایـان هـر سـال
درآمدهای خود و منابع آن را و همچنین هزینه های خود را دقیقاً ذکر کنند.

3 8 -پولشویی و بازار سرمایه
بازار سرمایه به سبب نقش اساسی آن در تجهیز منابع مـالی، فعالیتهـای اقـصادی و انباشـت
سرمایه، هم ترازی بخشهای پولی و واقعی اقتصاد فـراهم آوردن زمینـه هـای دسـتیابی بـه رشـد
درونزای اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است .
اهمیت بازار سرمایه د ر مجموعه بازارهای مالی متشکل از بازار پول، سرمایه و بیمه از این رو
است که انجام وظیفه آن، یعنی تامین مالی دراز مدت و مدیریت ریسک به طور معمول در توان و
حوزه فعالیت در بازار دیگر نمی گنجد. برای آنکه بازار سرمایه بتواند در توسعه اقتـصادی نقـشی
شایسته ایفا کند، باید قاعده مند، پویا و کارآمد باشد و در این راستا، آماده سازی بسترهای نهادی
و قانونی متناسب با ایفای نقش فعال و برازنده آن، ضرورت دارد .
اگر چه پولشویان به طور نسبتی بانکها را به دلیل اینکه پول نقد دریافت می کنند، مورد هدف
قرار می دهند ، با این حال بورس اور اق بهادار هم می تواند هدف مناسبی برای گم کـردن منـشاء
سرمایه های غیرقانونی باشد .
اولین قطعنامه در خصوص مبارزه با پولشویی دربورس های دنیـا از سـوی سـازمان بـین الملـل
کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO رد) جولای 1992 در کبک کانادا در هفت بند بـه
تصویب رسید .
براساس این قطعنامه هر یک از اعضای سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار
موظفند مقرراتی را تصویب کنند که براساس آن حدود جمع آوری و ثبـت اطلاعـات مـرتبط بـا
شناسایی مشتری و نگهداری سوابق مبادلات مالی مشخص شود و ابزارهای مناسبی جهت نظارت
برای جلوگیری از پولشویان و همکاری با نهادهای مشمول ذیربط طراحی شود .

گفتنی است که سازمان بورس اوراق بهادار در ایران نیز درخواست عضویت در این سـازمان
را داده است که یکی از شرایط عضویت تصویب و اجرای مقـررات مبـارزه پولـشویی در بـازار
سرمایه ایران است .
 8-3-1 پولشویی در بازار اوراق بهادار
یکی از نهادهای بازار سرمایه، بازار اوراق بهـادار نظیـر سـهام و اوراق قرضـه اسـت . بـازار
اوراق بهادار، هدفی بالقوه برای پولشویی محسوب می شود .
تبهکاران که به دنبال تبدیل عواید غیر قانونی خود به دارایی های قانونی هستند ، در این سیر
بطور سنتی از بانکها که با وجوه نقد برای سپرده گذاری سرو کار دارند سوء اسـتفاده مـی کننـد .
بنابراین ماموران اجرای قانون و فعالان بازار اوراق بهادار بر این عقیـده هـستند کـه چـون بـازار
اوراق بهادار با وجوه نقد سرو کار ندارند، کارگزاران، معامله گران و صندوق های سرمایه گذاری
به اندازه نظام بانکی در مرحله اول فرایند پولشویی (جایگذاری) در مقابله با پولشویان آسیب پذیر
نیستند. به هر حال اکثر پولشویان در مرحله جایگذاری با ابزارهای پولی نظیر چک و پول نقد سرو کار
دارند و عمده تلاش آنها هم در این مرحله این است که کارگزاران، معامله گران و یـا صـندوق هـ ای
سرمایه گـذاری ایـن شـکل از پرداخـت هـا رانپذیرنـد . پولـشویان بیـشتر تمایـل دارنـد در مراحـل
لایهگذاری و یکپارچه سازی از کارگزاران، معامله گران و صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند.
از طرفی بورس اوراق بهادار نیز هدفی بـرای یکپارچـه سـازی درآمـدهای غیـر قـانونی بـه
دارایی های قانونی است . برای مثال ، در ی ک مورد عواید غیر قانونی از یک کلاهب رداری به حساب
یک کارگزار وارد و در خرید سهام سرمایه گذاری شده بود .برای جلوگیری از افشای این موضوع
پولشویان از طریق یک سری سپرده های مستند و از یک هزار دلار تا کمتر از 10 هـزار دلار ایـن
عمل را انجام داده بودند .با توجـه بـه ارزش بـالای بـازار اوراق بهـادار و حجـم دلاری بـالای
نقل و انتقالات سهام و طبیعت بالقوه سود آور، بازار اوراق بهادار را از جمله جـذابیت هـای لازم
برای پولشویان قلمداد می کنند .رشد سریع بازار اوراق بهادار و فراگیر شـدن سـرمایه گـذار ی در
بازار سهام جذابیت این صنعت را برای کسانی که در پولشویی تبحر دارند، افزایش داده و از ایـن
طریق پولشویان روش های جدیدی را در این بازار برای پولشویی جستجو می کنند .


8-3-2: پولشویی در بازار سرمایه ایران
متولی تدوین مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
اگر چه امکان پولشویی در بورس ایران به طور مستقیم ناممکن تلقی می شود، اما در آینده بورس
دارای جذابیت هایی برای پولشویی خواهد شد .
پولشویی در بانک ها در حال حاضر از جذابیت بیشتر ی برخوردار است . اما به هر حـال ایـن
عمل یک فرایند سه مرحله ای است. مرحله نخست، جایگذاری (Placement (است، کـه در آن
پول هایی که از طر ق مختلف از جمله قاچاق انـسان، مـواد مخـدر و ... کـسب مـی شـوند، بـه
نمونه ای از سرمایه گذاری مانند سهام، اوراق مشارکت ( در قالب وجوه کلان) تبدیل مـی شـوند .
در مرحله دوم که همان لایه چینی (Layering (است، فرد اقدام به گـم کـردن ردپـای منـشا پـول
 می کند . این کار از طریق جداسازی عواید حاصل از منشا پول انجام می شود . در مرحلـه آخـر کـه
همان یکپارچه سازی (Integration (است، شخص به سرمایه گـذاری هـای انجـام شـده پوشـش
قانونی میدهد که این کار را از طریق خرید ملک، اتومبیل و با خریـد سـهام در بـازار بـورس انجـام
 میدهد .
در داخل ایران چند نکته مهم وجود دارد که بورس را از جـذابیت لازم بـرای پولـشو یی دور
 می سازد . بانک ها به دلیل اینکه با پول نقد سرو کار دارند، جذاب ترند بنابراین نقد شوندگی امر
بسیار مهمی است که پولشوی ی با آن رابطه مستقیم دارد . عدم نقد شوندگی بالا در بـورس تهـران
فعلاً جذابیت لازم را برای این کار را از بورس سلب می کند.
اگر در آینده قانون مبارزه با پولشویی برای بانک ها به شدت به اجرا درآیـد، بـه طـور قطـع
بورس به یکی از جذابیت ها برای این قبیل افراد تبدیل می شود . به همین دلیل است کـه بـورس
تهران پس از بیانیه (FATE (مطالعاتی در خصوص مبارزه با پولشویی صورت داده است کـه در
میان آنها می توان به بررسی توصیه های تشکل های جهان در این خصوص و شناسایی منابع لازم
برای پولشویی در بورس اشاره کرد .
8-3-3 موارد شناسایی پولشویی در بازار اوراق بهادار
با وجود آنکه نگرانی ها در مورد پولشویی به سمت وسوی بازار اوراق بهـادار نیـز سـرایت
کرده، اما واقعاً میزان پولشویی توسط سرمایه گذاران در این بازار بـه درسـتی مـشخص نیـست .
تحقیقات رسمی نشان می دهد که مـوارد عمـده پولـشویی شـناخته شـده مـی توانـد از طریـق


کارگزاران، معامله گران و دیگر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار اتفاق بیفتـد . بـه طـور مثـال
معاملات غیر قانونی سهام و اوراق بهادار (دستکاری بـازار )، یـا فـروش اوراق بهـادار تقلبـی و
همچنین شستن عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی از طریق بانک ها و یا سایر نها دهای مالی
رخ داده است.

4 8-3 -راههای پیشگیری از پولشویی در بازار سرمایه
راههای مربوطه عبارتند از :
-1 نظارت بر خرید انواع دارایی های مالی از جمله سهام و اوراق مشارکت
-2 بازنگری در سازوکارهای اجرایی بورس اوراق بهادار تهران
-3 نظارت بر فعالیت شبکه بانک و سایر مو سسات مـالی یـا اعتبـاری غیربـانکی بـا هـدف
پیشگیری از سپرده گذاری پول های کثیف در بانک ها و موسسات مالی ایران یـا تبـدیل
آنها به سایر ابزارها و دارایی های مالی از جمله سهام
 -9 اقدام های به عمل آمده برای پولشویی در ایران
متاسفانه در اقتصاد ایران، تا کنون به دلی ل ناشناخته ماندن پیامد ها و آثار زیانبـار پولـشویی،
اقدام قابل توجهی صورت نگرفته یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایجـاد
نشده است، تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه منع پولشویی تقدیمی دولت به مجلـس شـورای
اسلامی است که در حال بررسی است .
دلیل این امر آن است که در جامعه ما، پولشویی به عنوان یک جـرم بـدون قربـانی شـناخته
می شود . اما اگر دقت شود، ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جـرم
منشأ (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر فعالیت های مجرمانه است و تنها نا آگاهی از
علت و ماهیت پولشویی است که آن را تا کنون به صورت یک معضل نامر ئی در نزد جامعه ایرانی
چنین ناشناخته و بی پاسخ نگاه داشته است .


بر پایه تعریف پولشویی و با توجه به این که جرائم منشأ، لزوماً با هدف ایجـاد درآمـد بـرای
مجرمان انجام نمی شود، زمینه مبارزه با پولشویی در ای ران علاوه بر پوشش مواردی ماننـد نقـل و
انتقال یا داد و ستد مواد مخدر، درآمد های به دست آمده از سایر جرائم تعریف شده در چارچوب
مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد .
در اکثر کشورهای پیشرفته جهان و حتی برخی از کشورهای عربی همسایه، تعقیب مالی وجوه
حاصل از قاچاق و سایر جرائم سازمان یافته، مقدم بر کنترل فیزیکی است . در حالی که در ایـران
تمام تلاش ها معطوف به کنترل فیزیکی است . قانون پولشویی، راه های نقل و انتقال وجوه حاصل
از فعالیت های مجرمانه را محدود و قابل شناسایی می کند و بـا فـراهم آورد ن امکـان سیـستمی
شناسایی متخلفان، احتمال وقوع بسیاری از جرائم را تا حد زیادی کاهش می دهد .
برای مبارزه با پدیده پولشویی در ایران، علاوه بر بررسی جدی و تیزبینانه حوزه های مختلـف
اقتصاد زیرزمینی، به ساز و کارهای لازم قانونی نیز نیاز است . در صورت تصویب قانون مبار زه با
پولشویی و همچنین با توجه به اصل 49 قانون اساسی که صراحتاً اذعـان دارد : « دولـت موظـف
است که ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات،
سوء استفاده ار مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دای ر
کردن اماکن فساد وسایر موارد نامشروع را گرفته وبه صاحبان حق تقدیم کند ودر صورت معلـوم
نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقق و ثبوت شرعی به وسـیله دولـت
اجرا شود»، بستر قانونی لازم برای مبارزه با پولشویی در ایران فراهم خواهد شد .
همان طور ک ه از متن قانون مزبور است نباط می شود، جرائمی مانند اخـتلاس، رشـوه، سـرقت،
قمار، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع، صراحتاً در اصل 49 قانون اساسی قید شـده
است. این جرائم تقریباً همان جرائمی است که در بیش تر قوانین ضد پولشویی کشورهای جهان به
تصویب رسیده ا ست. از این رو مشاهده می شود که بستر لازم برای مبارزه با پدیده پولـشویی در
ایران مهیا است .


0 - جمع بندی و نتیجه گیری
پولشویی به عنوان یک فرآیند پیچیده و دراز مدت تلقی می شود، پردازش عوایـد حاصـل از
فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر من شاء قانونی پول اسـت و شـامل سـه
مرحله جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی است . پولشویی در بخش های مالی، پولی و واقعی
اقتصاد صورت می گیرد که در این مقاله تمرکز روی بخش مـالی بـوده اسـت . در بخـش مـالی،
پولشویان با استفاده از سرمایه گذاری در بازار سرمایه، نقل و انتقا لات بانکی، عملیات بانکـداری،
وام دهی ارزان، بازار بیمه و سایر روشهای ذکر شده در مقاله به پولشویی مـی پردازنـد . در ایـن
مقاله به عنوان مطالعات موردی پولشویی در سه بخش گمرك، نظام مالیاتی و بازار سرمایه مـورد
بررسی قرار گرفت . در بخش گمرك، پولشویی در قالب قاچاق کالا مطرح شده اسـت . دربخـش
نظام مالیاتی، پولشویی در قالب فرار مالیاتی مطرح بوده و در بـازار سـرمایه پولـشویی در بـازار
اوراق بهادار نظیر بازار سهام مطرح است که هر یک از نهادهـای مربوطـه مـی توانـد بـا اتخـاذ
راهکارهایی میزان پولشویی را در بخش مربوطه کاهش دهد . 
برچسب ها: 1-2-8 فرار مالیاتی فرار مالیاتی، یکی از مصادیق فساد مالی و پولشویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تـلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مـشمول مالیات به مقامات مسئول، گفته می شود . فرار مالیاتی منجر به ایجاد وجوهی شده کـه از نظـارت دولت پنهان نگاه داشته می شود و رانت خواری یک ی از مصادیق آن است و به وجـوه حاصـل از فرار مالیاتی، پول خاکستری اطلاق می شود . 8-2-2 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی -1 عدم گسترش فرهنگ مالیاتی جامعه -2 عدم مبادله کامل اطلاعات و نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات -3 ضعیف بودن ضمانت های اجرایی -4 تأخیر در وصول مالیات -5 وجود معافیت های وسیع و متنوع : دولت ه ا گاه با اتخاذ برخی سیاسـت هـای حمـایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیـاتی را بـاز مـی کننـد . همچنـین بـا اعطـای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و ایـن امـر بـه کـاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود . بنابراین، اگر اعطای معافیـت هـا بـا دقـت لازم صورت نگیرد،
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:06 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
how much is viagra where can i order viagra how do i buy viagra viagra side effects tadalafil order sildenafil online uk how can i buy viagra canadian pharmacy viagra buy viagra pills online viagra tablets online purchase
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:44 ب.ظ

Truly a lot of beneficial info!
online cialis best generic drugs cialis rx cialis para comprar prix cialis once a da cialis 5 mg effetti collateral cialis lowest price cialis 5 mg para diabeticos cuanto cuesta cialis yaho buying cialis in colombia cialis for sale
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر