تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - پولشویی و اثرات آن بر روی سیستم مالی (بخش 2)

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396 04:14 ق.ظاین مبالغ از حسابهای تو در تو و انتقال آنها به حسابهای مادر . این شـیوه عمـدتاً توسـط عـاملین
خرید و فروش مواد مخدر در کشورهای مختلف استفاده مـی شـود . روش دیگـری کـه توسـط
پولشویان استفاده می شود است فاده از بخـش مـالی و بخـش واقعـی اقتـصاد اسـت و در نهایـت
روشهایی هستند که تحت عنوان سایر مطرح می شوند . با توجه به موضـوع مقالـه، پولـشویی در
بخش مالی بررسی شده است.

 -7 بررسی پولشویی در بخش مالی
در این شیوه پولشویان با استفاده از ابزارهای مالی زیر به تطهیر پول می پردازند :
-1 سرمایه گذاری در بازار سرمایه
 پولشویان برای اجتناب از داشتن مقادیر قابل توجهی پول نقد، این وجـوه را در دارایـی هـای
سرمایه ای، سرمایه گذاری می کنند . این دارایی ها که عموماً سهام و اوراق قرضـه هـستند دارای
ریسک پایینی بوده و احتمال زیان در آنها ب سیار ناچیز است . از طرف دیگر این وجوه به سـادگی
قابل تبدیل به پول نقد می باشند و قابلیت نقدینگی بالایی دارند . با این شیوه منابع مـالی ، شـسته
شده و در قالب نقل و انتقالات مالی قانونی وارد می شوند .
-2 نقل و انتقالات بانکی
نخستین و به اصطلاح دم دست ترین ابزار پول شویان، استفاده از نهادهای مالی رسـمی اسـت .
در این مرحله وجوه نقد حاصل از عملیات مجرمانه، به صورت اعتبارات کوچک و کمتـر از حـد
آستانه گزارش دهی و نزد نظام بانکی یا هر نوع نهـاد مـالی و اعتبـاری رسـمی سـپرده گـذاری
می شوند . سپس این منابع مالی به بانکهای خارجی منتقـل مـ ی شـوند . در ایـن روش پولـشویان
ترجیح می دهند که این انتقال وجوه را به بانکهایی انجام دهند که در آنها حفـظ اسـرار مـشتریان
بسیار جدی است . در مرحله بعد دوباره این وجوه به حسابهای دیگری در کشورهای دیگر منتقـل
می شوند . عمل جایگذاری (انتقال وجوه به چندین بانک ) در چندی ن بانک انجام می شود و عمـل
ردیابی منشأ پول را دشوارتر می کند .


3 عملیات بانکداری
منظور از عملیات بانکداری ارائه سرویس از طرف بانـک ارائـه کننـده سـرویس بـانکی بـه
بانک گیرنده سرویس است . بانکها در سطح بین المللی با هـم مـراودات مـالی بـسیار پیچیـده و
متنوعی دارند . پولشویان با تأسیس بانکها، به این فضا دسترسی پیدا می کنند و در این فضا به دور
از حضور مشتریان به نقل و انتقال مالی مشغول می شوند . بانکهـای دریافـت کننـده خـدمات از
بانکهای ارائه کننده، خدمات بسیار متنوعی را مانند مدیریت نقدینگی (ذخیـره هـای احتیـاطی در
مقادیر متفا وت)، انتقالات الکترونیکی و از راه دور منابع مالی، تصفیه چک، ارائـه سـرویس هـای
ارزی و ... ارائه می کنند . انجام این نوع عملیات بانکی موجب دشواری ردیابی وجـوه مـالی مـی
شود. این ارتباط غیر مستقیم موجب می شود که بانکهای ارائه کننده سرویس که به دقت مشتریان
خود را ارز یابی کرده و با نظارت دقیق خود مانع از پولشویی می شوند، به بانکهای دریافت کننده
خدمات تکیه کرده و انجام عملیات نظارت را (به دلیل عدم در دسترس بودن اطلاعـات حـساب
مشتریان) به این بانکها بسپارند و این فرصت مناسبی را برای پولشویان فراهم می کند تا بتوانند با
این شیوه به عمل پولشویی اقدام کنند .
-4 وام دهی ارزان
پولشویان با این شیوه مقادیر قابل توجهی از منابع مالی خود را به اشخاص حقیقی و حقـوقی
وام داده و از انتقال آنها به شبکه بانکی جلوگیری می کنند . باز پرداخت این وام ها به تدریج و به
آرامی انجام می شـود و چـون ایـن مبـ الغ کمتـر از حـد آسـتانه هـستند عمـلاً مـورد ردیـابی
قرار نمیگیرند. گیرندگان وامها علی رغم مطلع بودن منشأ این پولها ، به دلیل سود بالایی که از کم
بودن نرخ سود این وامها عایدشان می شود از گزارش این پولها خودداری می کنند .
-5 بازار بیمه
یکی دیگر از روشهای پولشویی ا ستفاده از بازارهای بیمه برای بیمـه کـردن داراییهـای خـود
توسط واسطه های مالی است. در این شیوه داراییهای پولشو به شکل نادرست و غیر حقیقی توسط
واسطه های مالی بیمه می شوند . سپس پولشو با طرح یک دعـوی سـاده از شـرکت بیمـه طلـب
خسارت می کند و در نتیجه پول به حساب بانکی پولشو واریز شده و این بار با منشأ قـانونی بـه
گردش خود ادامه می دهد . در این روش برای کاهش ریسک حاصل از بازرسی های شرکت های


بیمه مادر پولشو ادعای خسارتی کمتر از میزان واقعی می کند و شرکتهای بیمه به دلیل انتفاع اقدام
به این عمل می کنند .
-6 چکهای مسافرتی
چکهای مسافرتی پولشویان در شعبه های متعدد قابل خریداری می باشند . به این وسیله پولشو
قادر خواهد بود تا مقادیر قابل توجهی از پول را بدون ارائه توضیح به شکل چکهای مسافرتی بـه
حساب خـود واریـز کنـد . بـه دلیـل اینکـه چکهـای مـسافرتی مـانع از ردیـابی دقیـق وجـوه
FATE در این راستا اقدام به حـذف چکهـای مـسافرتی 5 می شوند، بسیاری از کشورهای عضو
کرده اند و در برخی دیگر از کشورها اقدام به محدود کردن حجم خرید و انتقال وجوه به صورت
چک مسافرتی کرده اند .
-7 چکها و برات های مالی
بر اساس گزارش FATE چکهای بانکی عموماً قابل ردیابی و گزارش نیستند د. ر بسیاری از
موارد این چکها بدون نامه صادر می شوند و در اکثر کشورهای عـضو FATE مبـادلات مـالی
پایینتر از حد، بدون ارائه هیچ توضیحی، مبالغ هنگفتی را به حسابهای خود واریز کـرده و منـشأ
پولهای واریزی را مخفی می کنند .
-8 حسابهای تجمیعی
این روش نیز توسط پولشویان بس یار مورد استفاده قرار مـی گیـرد، در ایـن روش پولهـا بـه
حساب افراد مختلف (که به نوعی عمال پولشو محسوب می شوند ) واریز می شـود . واریـز ایـن
وجوه به حسابهای متعدد و با نامهای مختلف مانع از ایجاد حساسیت نهادهای ناظر بـر پولـشویی
می شوند. در مرحله بعدی وجوه به حساب مادر منتقل می شوند .
-9 حسابهای پرداختنی
این روش نیازمند این است که پولشو یک حساب پرداخت نی در کشور دیگری داشته باشد. این
حساب به پولشو این اختیار را می دهد که در یک کشور دیگر حساب بانکی داشته باشـد ، بـدون
اینکه تابع مقررات بانکی آن کشور باشد . به عنوان مثال یک پولشو از کلمبیا می تواند با استفاده از
این حسابها مبالغی پول را از حساب خود در کشور آمریکا به حـساب موسـسه دیگـر آمریکـایی
منتقل کند، بدون اینکه توضیحی را به ناظرین شبکه بانکداری امریکا ارائه دهد .
 5 - FATE: Financial Action Task Force


10-حسابهای الکترونیکی
روش دیگر استفاده از فناوری نوین مخابراتی و را یانه ای در زمینه فعل و انفعالات مالی و بـه
کارگیری ابزارها و شیوه های جدید، تجارت الکترونیک است . استفاده از ایـن شـیوه هـا موجـب
پیچیده تر شدن ردگیری مبادلات و نیز هویت مبادله کنندگان می شود .
نقل و انتقال سریع وجوه توسط حسابهای الکترونیکی موجـب شـده کـه مـشکلات ر دیـابی
منشا مالی وجوه دو چندان شود . در این شیوه نقل و انتقال مالی به شکل نامحسوس و پیچیده تری
نسبت به نقل و انتقـال معمـول صـورت مـی گیـرد . در ایـن صـورت پولـشویان دیگـر نگـران
تجمع فیزیکی مقادیر قابل توجهی از منابع مالی نیستند و تمام دریافتها و پرداختهـای خـود را بـه
شکل الکترونیکی انجام می دهند .
11 -بانکداری آنلاین
بانکداری آنلاین موجب می شود که پولشویان نیازی به حضور در بانک و در نتیجه پر کـردن
فرمهای مختلف نداشته باشند. این امر دشواری ردیابی را برای ناظرین مالی به همراه دارد .
12-بازار سیاه نقدینگی خارجی
پولشویان از با زار سیاه نقدینگی خارجی به منظور از بین بردن ریسک نقل و انتقال مقادیر قابل
توجهی از وجه نقد و همچنین جلوگیری از تجمـع پولهـای خـود در بانکهـای داخلـی اسـتفاده
می کنند . در این روش پولشویان مقادیر قابل توجهی از نقـدینگی را در اختیـار دلالان بازارهـای
سیاه ارز قرار می دهند تا از تجمیع این وجوه در بانکهای داخلی اجتناب شـود . بـه عنـوان مثـال
قاچاقچیان مواد مخدر در کشور مکزیک عمدتاٌ برای تطهیر پولهای خود از بـازار سـیاه نقـدینگی
درامریکا استفاده می کنند .
13-بازارهای ارز قانونی
یک روش قانونی برای شستشوی پول استفاده از کانال بـازار ا رز قـانونی اسـت . ایـن عمـل
عمدتاً در کشورهایی انجام می شود که فساد اداری در آنها بسیار چشمگیر اسـت . در ایـن روش
پولشو وجوه خود را به عنوان منافع حاصل از معاوضـه پـول نـشان داده و بـه کـارگزاران مـالی
گزارش می دهد . کارگزاران مالی با دریافت رشوه این گزارشها را تایید می کنند و پولشو اقدام به
پرداخت مالیات برای وجوه خود کرده و به این صورت پول خود را تطهیر می کند . این شیوه اگر


چه برای پولشو هزینه های زیادی ممکن است داشته باشد . ولی به دلیل کم بودن ریسک آن مورد
استفاده قرار می گیرد .
14 - نقل وانتقالات مالی بین المللی
یکی دیگر از روشهای پولشویی استفاده از نقل و انتقالات مالی است . همانگونه که در بحـث
حسابهای پرداخت نی عنوان شد، نظارت بر حسابهای مالی توسط بانکی انجام می شود کـه معمـولاً
در کشورهای توسعه نیافته با درجه نظارت پایین قرار د اشته و بانکهای ارائه دهنـده خـدمات بـه
اتکای این امر ک ه بانک دریافت کننده خدمات ، اطلاعات کافی از مشتریان را داراسـت اقـدام بـه
ارائه خدمات بانکی می کن . دن در نتیجه این امر نظارت ضعیف شده و امکان پولشویی فـراهم مـی
شود. گروه القاعده با استفاده از این روش از طریق از بانکهای کشور سودان و سپس لایه گـذاری
 در هلنـد 8 آلمان، بانک سعودی و ا .بـی .ان امـرو 7 فرانسه، کامرزبانک 6 در بانکهای کردی ت لیونایز
 9 اقدام به پولشویی کرده اند.

 -8 مطالعات موردی در خصوص پولشویی
8-1 تاثیرات پولشویی در بخش گمرك
تاثیرات پولشویی در بخش گمرك دیر زمانی است در همه کشورهای دنیا نقش عمـده ای در
 درآمد های دولت، تنظیم تجارت خارجی و تسهیلات و گسترش بازرگانی، حمل و نقل و .. ایفـا
می کند . گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و هر روز بـر اهمیـت آن افـزوده
 می شود . گمرك در دنیای امروز علاوه بر حفظ نقش اعمال سیاستهای بازرگانی و تجاری، تسریع
کننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری بوده و حمایت از منافع نوپای داخلی را بـر عهـده
داشته و می تواند در توسعه و گسترش سیاستهای اقتصادی و فرهنگی کشور نقش بسزایی را ایفـا
کند. این سازمان با رعایت درست قوانین بین المللی و ایجاد سرعت در تجارت باعث همبستگی و
تفاهمات مشترك در سط ح منطقه و جهان خواهد شد . علاوه بر این حقوق و عوارض گمرکـی در
بسیاری از کشورهای دنیا، عاملی بسیار مهم در تامین هزینه های کشور بوده و می تواند به تنظـیم
 6 -Credit Lyonnais
7 - Commerzbank
8 - ABN Amro


سیاستهای داخلی و حمایت از محصولات ساخت هر کشور کمک کند . پولـشویی در گمـرك از
طریق قاچاق کالا انجام می شود . در اصطلاح گمرك وسایر دستگاههای صوری دولت، منظـور از
قاچاق، گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و به وجوه حاصل از آن پول
سیاه اطلاق می شود. در ماده 29 قانون امور گمرکی موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می شود.
- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن ک الا از کشور به طریـق غیرمجـاز مگـر آنکـه
کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حـق
گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد .
- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد
کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
- بیرون بردن کالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سـود
بازرگانی و عوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج کشف شود.
 هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشـد ، گمـرك عـین
کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته مـی شـود پـس از
دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مـسترد
می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن .
- اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر
- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبـور از
نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگـانی و عـوارض آن بیـشتر از مأخـذ
حقوق و سود بازرگانی و عوارض مقرر شده نباشد . کالای اظهـار نـشده ضـمن کـالای
ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مـشمول ایـن بنـد
خواهد بود.
- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشـد
ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقـت یـا
کابوتاژ (cabotage (یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مـواردی کـه
ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است. 


- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری کـه حقـوق گمرکـی و سـود
بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع
- بیرون بردن کالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه یا اسناد خلاف واقع
- اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحـوی کـه منجـر بـه خـروج
غیرقانونی ارز از کشور گردد.

 8-1-2 تعریف قاچاق کا :لا
وارد کردن کالا به کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به صورت غیرمجاز که شامل دو بخش
زیر است :
.1 قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و
قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلی .
.2 قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشر وط، منظور کالاهایی است که صـادرات و واردات
آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایـت ایـن ضـوابط
قانونی، قاچاق تلقی می شوند.

8-1-3 عوامل موثر بر قاچاق کالا
عوامل موثر بر قاچاق کالا به شرح ذیل می باشند:
الف) پایین بودن ریسک قاچاق کالا
یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچـاق کـالا مـی
باشد به این معنا که احتمال موفقیت قاچاقیان بین 90 تا 95 درصد است .
 : عواملی که منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور می شوند عبارتند از
 گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امکان کنترل کامل مرزها
 امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه
از طریق کلیه نواحی مرزی ، قاچاق کالا صورت می گیرد . عدم وجـود حاکمیـت ملـی
منسجم طی سال های اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق وارد ات و صادرات از
این نواحی شده است . در مرزهای شمالی کشور ، قاچاق برخـی از کالاهـای یارانـه ای 

نظیر آرد و نان و همچینن چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها به
صورت قاچاق وارد کشور می شوند در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچـاق صـادرات
بیشتر در خصوص قاچاق فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها نظیر پارچه
و ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می شود.
 عدم امکان نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی خلـیج فـارس و دریـای عمـان و
نواحی جنوبی که برای واردات قاچاق قابل توجه هستند . با توجه به گزارشات دب یرخانه
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100-10 تن
و بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300-20 تن و بیش ا ز 6800 قایق صـیادی
در آبهای نواحی جنوبی کشور فعالیت می کنند . از آنجایی که نظارت سـازمان بنـادر و
کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لـنج
ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امکان قاچـاق حجـم بـالای کالاهـا توسـط
شناورهای مذکور وجود دارد.
ب- گران و پیچیده بودن واردات رسمی
از جمله عوامل موثر در گسترش قاچاق، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی
و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد . برخی از واردکنندگان برای تسریع در واردات اقـدام
به واردات می نمایند .
تعرفه های ورودی بر کالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق کالاهای وارداتی تلقی
می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و کسب منابع درآمدی برای دولت
صورت می گیرد ، اما هنگامی که این تعرفه ها از ریسک قاچاق بـالاتر باشـد، تمایـل بـه واردات
قاچاق افزایش می یابد .
ج- سایر عوامل موثر بر قاچاق کالا
 تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهای اطراف
 مشکلات ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است.
 بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر.
 چرخه بیکاری و فقر در نواحی مرزی.
 وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از کالاها.

 عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکـی از سـوی برخـی
نهادها و سهولت ورود کالاها از برخی مبادی در اختیار آنها.
 از بین رفتن کشاورزی به دلیل خش کسالی های اخیر و هجـوم کـشاورزان بـه تجـارت
کوله باری.
8-1-4 رابطه قاچاق کالا و فقر
در صفحه بعد، را بطه قاچاق کالا ( ) در خـدمت پولـشویی بـا شـاخص خـط فقـر مطلـق در
قالب نمودار نشان داده شده است . چنانکه مشاهده می گردد، به هر میزان که ارقام قاچاق سـازمان
یافته کالا در کشور افزایش یافته و رشد داشته باشد به همان نسبت شاخص خـط فقـر مطلـق در
جامعه نیز رو به افزایش گذارد ه است، به طوری که در سال 1362 که حجم کل قاچـاق کـالا در
حدود 500 میلیون دلار بوده، شاخص خط فقر نیز به حـدود 8/5 درصـد محـدود گردیـده و در
سال 1372 که قاچاق کالا به حدود 2 میلیارد دلار افزایش یافته، خط فقر مطلـق نیـز بـه حـدود
/3 11 درصد رسیده است؛ اما در سال 80-1379 که قاچاق سازمان یافته کالا به رقم بـی سـابقه
/3 11 میلیارد دلار بالغ گردیده، خط فقر مطلق از مرز /7 15 درصد عبور کرده است .
طبیعی است در جامعه ای که قاچاق کالا گسترده شود و کالاهای وارداتی قاچـاق بـا قـصد
پولشویی از تخفیف های ویژه صاحبان پول کثیف برخوردار باشند (به منظـور تبـدیل سـریع بـه
پول نقد ) و همچنین از پرداخت هر گونه عوارض سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننـده
(که فقط بر تولیدات داخلی تحمیل می گردد ) و سایر عوارض پنجـاه و چهارگانـه تجمیـع شـده
معاف باشند، قدرت رقابت را از کالاهای تولیدی داخل سلب می کند و بتدر یج موجب می شوند
تا سطح تولیدات داخلی کاهش یابد . در چنین حالتی، فرصت های شغلی مولد یا از بین می روند
و یا رشد نمی کنند و سرمایه گذاری های جدید تولیدی نیز انجـام نمـی گیـرد و سـرمایه هـای
مردمی- به منظور کسب سود سهل الوصول، و بی دردسر و بدون مالیات – به سمت دلالی کالای
قاچاق وارداتی سوق می یابد و فرآیند توزیع درآمد ( از طریق ایجاد فرصت های شغلی کارگری
و خدماتی ) دچار اختلال می شود . به دلیل رکود تولید، درآمدهای مالیاتی دولـت نیـز از رشـد
الزامی متناسب با توان بالقوه مالیاتی تولید ناخالص داخلی، محروم می ماند و در ن تیجه، عملکـرد
محدودیت منابع، توزیع عادلانه امکانات توسط دولت دچار نقصان می گردد . در نتیجـه عملکـرد
نامناسب مجموعه این عوامل زنجیر گونه و مختل کننده، قدرت خرید عمومی کاهش پیدا می کند


و تورم ناشی از گردش مالی قاچاق کالا نیز بر درآمدهای ثابت مردمی تحمیل می گردد و درآمد و
هزینه خانوار به سراشیبی عدم تعادل و نارسایی می افتد و هر روز بر تعداد افراد زیـر خـط فقـر
افزوده می شود .

8-1-5 آمار پرونده های شبکه قاچاق کالا
در ایران هنوز 160اسکله دریا و 8 مبادی در فرودگاه ها داریم که خارج از نظـارت گمـرك
انجام وظیفه می کنند . در بین گمرکات استان های کشور بیـشترین تعـداد پرونـده هـای متـشکله
قاچاق مربوط به گمرکات استان سیستان و بلوچستان بـا 4368 پرونـده و سـهمی معـادل 06/17
درصد بوده است . بعد از سیستان و بلوچستان، گمرکات استان آذربایجان غربی با 18/11 درصد و
خراسان رضوی با 06/10 درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند .


از نظر بهای مال پرونده های قاچاق، بیشترین سهم مربوط به گمرکات اسـتان کرمـان از کـل
بهای مال پرونده های م تشکله قاچاق بوده است . بعد از گمرکات استان کرمان بیشترین بهای مـال
پرونده ها مربوط بـه گمرکـات اسـتان خ وزسـتان بـا سـهمی معـادل 99/13 درصـد، گمرکـات
استان هرمزگان با 76/10 درصد از کل بهای مال پرونده های متشکله قاچاق بوده است.

8-1-6 راههای پیشگیری از قاچاق کالا
از سال 85 به لحاظ اهمیت موضوع، سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق بـه کمـک وزارت بهداشـت،
وزارت صــنایع، وزارت بازرگــانی و گمــرك جلــسات متعــددی برگــزار کــرده و در نهایــت
دستورالعمل هایی صادر شده که بهترین وجوه آن به شرح زیر است :
-1 سعی شده نیازمندیهای جامعه شناسایی شود و تسهیلاتی برای واردات در نظر گرفته شـود تـا
کالا از طریق مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شود، زیرا این امر باعث کا هش بازار قاچـاق
کالا می شود .
-2 سعی شده کنترل بیشتری بر واردات کالاها صورت گیرد.
-3 برای هر دسته از واردات کالاها، متخصـصین را آمـوزش داده تـا ضـعف عـدم آگـاهی
ماموران گمرك برطرف شود.
-4 بخش خصوصی را در واردات و عرضه دخیل کرده تا ایمنی لازم را بتوانند ایجاد کند.
-5 پیشنهاد افزایش جریمه، تا بتوان در پیشگیری از قاچاق کالا موثر واقع شد.

8-2 پولشویی و نظام مالیاتی
در بیشتر کشور های جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیـات
تامین می شود . سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است و میـزان آن
بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد . در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیـات
در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد مـی شـود
کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار گیرند تـ ا از طر یـق
اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برخیزند . فرار مالیاتی که یکی از مصادیق مهم فساد مـالی در
نظام مالیاتی کشور است در اینجا مورد توجه قرار گرفته است برچسب ها: این مبالغ از حسابهای تو در تو و انتقال آنها به حسابهای مادر . این شـیوه عمـدتاً توسـط عـاملین خرید و فروش مواد مخدر در کشورهای مختلف استفاده مـی شـود . روش دیگـری کـه توسـط پولشویان استفاده می شود است فاده از بخـش مـالی و بخـش واقعـی اقتـصاد اسـت و در نهایـت روشهایی هستند که تحت عنوان سایر مطرح می شوند . با توجه به موضـوع مقالـه، پولـشویی در بخش مالی بررسی شده است. -7 بررسی پولشویی در بخش مالی در این شیوه پولشویان با استفاده از ابزارهای مالی زیر به تطهیر پول می پردازند : -1 سرمایه گذاری در بازار سرمایه پولشویان برای اجتناب از داشتن مقادیر قابل توجهی پول نقد، این وجـوه را در دارایـی هـای سرمایه ای، سرمایه گذاری می کنند . این دارایی ها که عموماً سهام و اوراق قرضـه هـستند دارای ریسک پایینی بوده و احتمال زیان در آنها ب سیار ناچیز است . از طرف دیگر این وجوه به سـادگی قابل تبدیل به پول نقد می باشند و قابلیت نقدینگی بالایی دارند . با این شیوه منابع مـالی، شـسته شده و در قالب نقل و انتقالات مالی قانونی وارد می شوند . -2 نقل و انتقالات بانکی نخستین و به اصطلاح دم دست ترین ابزار پول شویان، استفاده از نهادهای مالی رسـمی اسـت . در این مرحله وجوه نقد حاصل از عملیات مجرمانه، به صورت اعتبارات کوچک و کمتـر از حـد آستانه گزارش دهی و نزد نظام بانکی یا هر نوع نهـاد مـالی و اعتبـاری رسـمی سـپرده گـذاری می شوند . سپس این منابع مالی به بانکهای خارجی منتقـل مـ ی شـوند . در ایـن روش پولـشویان ترجیح می دهند که این انتقال وجوه را به بانکهایی انجام دهند که در آنها حفـظ اسـرار مـشتریان بسیار جدی است . در مرحله بعد دوباره این وجوه به حسابهای دیگری در کشورهای دیگر منتقـل می شوند . عمل جایگذاری (انتقال وجوه به چندین بانک ) در چندی ن بانک انجام می شود و عمـل ردیابی منشأ پول را دشوارتر می کند . 3 عملیات بانکداری منظور از عملیات بانکداری ارائه سرویس از طرف بانـک ارائـه کننـده سـرویس بـانکی بـه بانک گیرنده سرویس است . بانکها در سطح بین المللی با هـم مـراودات مـالی بـسیار پیچیـده و متنوعی دارند . پولشویان با تأسیس بانکها،
یکشنبه 2 تیر 1398 11:59 ب.ظ

Cheers! Very good information.
only here cialis pills cialis 10mg prix pharmaci cialis for sale are there generic cialis cialis daily reviews how to purchase cialis on line cialis lilly tadalafi cialis qualitat cialis 5 effetti collaterali pastillas cialis y alcoho
یکشنبه 2 تیر 1398 08:25 ق.ظ

Terrific info. Cheers!
how to purchase cialis on line buy cheap cialis in uk can i take cialis and ecstasy prezzo cialis a buon mercato prices for cialis 50mg wow cialis tadalafil 100mg cialis price thailand buying brand cialis online il cialis quanto costa buying cialis on internet
شنبه 1 تیر 1398 05:32 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
ou acheter du cialis pas cher low cost cialis 20mg cialis 10mg prix pharmaci we use it 50 mg cialis dose acheter cialis kamagra cialis 100 mg 30 tablet cialis alternative order generic cialis online we choice cialis pfizer india cialis tadalafil
شنبه 1 تیر 1398 12:33 ق.ظ

Incredible plenty of great tips.
cialis 20 mg effectiveness buy cialis online nz buying cialis in colombia rx cialis para comprar cialis 20mg preis cf pastillas cialis y alcoho buy cialis uk no prescription generic cialis at walmart non 5 mg cialis generici cialis side effects
جمعه 31 خرداد 1398 08:29 ق.ظ

Beneficial forum posts. Appreciate it!
venta de cialis canada generic cialis tadalafil import cialis weblink price cialis cialis daily prescription doctor cialis cialis ahumada generic cialis tadalafil cialis pas cher paris cialis uk
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:40 ب.ظ

Incredible tons of terrific knowledge!
cialis super acti price cialis wal mart pharmacy tadalafil generic generico cialis mexico cialis prezzo in linea basso we recommend cialis best buy cialis soft tabs for sale price cialis best fast cialis online cialis daily reviews
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:27 ب.ظ

This is nicely expressed! .
try it no rx cialis cialis arginine interactio free cialis cialis mit grapefruitsaft we choice free trial of cialis dose size of cialis safe site to buy cialis online safe dosage for cialis order generic cialis online sialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:05 ق.ظ

With thanks, I appreciate it!
il cialis quanto costa price cialis per pill ou acheter du cialis pas cher buy brand cialis cheap prezzo cialis a buon mercato cialis generique 5 mg cialis sale online cialis kaufen tadalafil 20mg buy cialis uk no prescription
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:33 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis 5mg generic cialis levitra cialis flussig look here cialis order on line walgreens price for cialis cost of cialis cvs cialis daily reviews preis cialis 20mg schweiz where do you buy cialis cialis kamagra levitra
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:57 ق.ظ

Thanks, Useful information.
cialis side effects generic cialis review uk low cost cialis 20mg generic cialis 20mg uk wow cialis tadalafil 100mg acheter du cialis a geneve order generic cialis online cialis generique 5 mg cialis usa cost we choice cialis pfizer india
شنبه 25 خرداد 1398 09:16 ب.ظ

Great data. Thanks!
canada discount drugs cialis buy cialis online legal best generic drugs cialis how does cialis work cialis 20 mg effectiveness cialis online holland cialis preise schweiz only now cialis for sale in us buy cialis sample pack only here cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 07:14 ق.ظ

Helpful stuff. With thanks!
estudios de cialis genricos side effects of cialis cialis bula callus achat cialis en itali cialis free trial we use it cialis online store india cialis 100mg cost chinese cialis 50 mg cialis 5 mg funziona
جمعه 24 خرداد 1398 02:25 ق.ظ

Cheers. Wonderful stuff.
prezzo di cialis in bulgaria estudios de cialis genricos wow look it cialis mexico cialis wir preise cialis super kamagra where cheapest cialis best generic drugs cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis italia gratis how does cialis work
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:46 ب.ظ

Thank you! Terrific information.
does cialis cause gout cialis patentablauf in deutschland cialis arginine interactio side effects for cialis cialis manufacturer coupon click here take cialis cialis prices cost of cialis per pill tadalafil 10 mg brand cialis nl
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:26 ق.ظ

Cheers, I appreciate it!
cialis reviews buy cialis cialis 5 mg buy interactions for cialis cialis from canada cialis et insomni cialis coupons cialis price thailand cialis online holland wow cialis 20
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:43 ب.ظ

Whoa all kinds of awesome data.
tadalafil 20 mg acquistare cialis internet opinioni cialis generico price cialis wal mart pharmacy cialis coupon acheter cialis meilleur pri i recommend cialis generico cialis generic recommended site cialis kanada cialis dosage amounts
شنبه 18 خرداد 1398 01:21 ب.ظ

You explained this effectively.
we choice free trial of cialis cheap cialis cialis purchasing cialis prices cialis preise schweiz prezzo cialis a buon mercato cialis price thailand cialis daily cialis mit grapefruitsaft buy cialis online cheapest
شنبه 18 خرداد 1398 01:14 ق.ظ

This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I've shared your web site in my social networks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر