تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - پولشویی و اثرات آن بر روی سیستم مالی (بخش 1)

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396 02:53 ق.ظعنوان مقاله :
پولشویی و اثرات آن بر روی سیستم مالی
(مطالعه موردی : حوزه های مالیاتی، گمرك و بازار سرمایه )

پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت
نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، از قبیل اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری،
فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و سایر اعمال خـلاف
قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است . پولـشویی یـا
تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می توانـد از
محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود . در ایـن مقالـه پـس از ارائـه مقدمـ ،ه مراحـل
پولشویی را مطرح کرده و سپس به بررسی پولشویی در بخش مالی پرداخته شده است . بـه دنبـال
آن در سه بخش گمرك، مالیات و بازار سرمایه پولشویی بررسی شده اسـت . در بخـش گمـرك،
قاچاق کالا منجر به پولشویی شده و در بخش مالیاتی، فرار مالیـاتی، پولـشویی تلقـی شـده و در
حوزه بازار سرمایه، پولشویی در بازار سهام مطرح است . در نهایت جمع بندی و نتیجه گیـری در
خصوص مباحث مطروحه، صورت گرفته است .

Abstract:
 Money laundering is the expression of any actions or measures in order to
conceal or disguise the ill-gotten gains through criminal activities including peculation,
collusion in governmental dealing, fraudulency, tax evasion, contraband goods and
currency, prostitution, gambling, drugs trafficking, bribery, theft, and other illegal
actions to legitimize their illegal origins.
 Money laundering is a criminal activity in large scale, group work, continuous
and long term that can be extended from policies of a presumed country. In this
study after introduction, money laundering stages have been discussed and
afterwards it has been considered in financial sections. Moreover, money laundering
has been studied in three sections including customs, tax and financial resources. In
customs section, goods contraband leads to money laundering and in tax section, tax
evasion is regarded as money laundering while in finance resources section, money
laundering is considered in stock exchange. Finally, it has been concluded based
on mentioned discussions.
Keywords:
Money laundering, contraband goods, tax evasion, financial resources


1- چکیده
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت
نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، از قبیل اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری،
فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و سایر اعمال خـلاف
قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است . پولـشویی یـا
تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می توانـد از
محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود . در ایـن مقالـه پـس از ارائـه مقدمـ ،ه مراحـل
پولشویی را مطرح کرده و سپس به بررسی پولشویی در بخش مالی پرداخته شده است . بـه دنبـال
آن در سه بخش گمرك، مالیات و بازار سرمایه پولشویی بررسی شده اسـت . در بخـش گمـرك،
قاچاق کالا منجر به پولشویی شده و در بخش مالیاتی، فرار مالیـاتی، پولـشویی تلقـی شـده و در
حوزه بازار سرمایه، پولشویی در بازار سهام مطرح است . در نهایت جمع بندی و نتیجه گیـری در
خصوص مباحث مطروحه، صورت گرفته است 

2- واژگان کلیدی: پولشویی – قاچاق کالا- فرار مالیاتی - بازار سرمایه 


3 مقدمه
 برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیر د که در آن پول غیر قـانونی 1 واژه پولشویی
یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کـالا، قاچـاق
انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ...است، در چرخه ای از فعالیت ها و معـاملات، بـا گـذر از
مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود . به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به
صورت غیرقانونی به دست آمده است از طریق رشته ای از نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای
پنهان می شود که همان وجوه به صورت درآمد قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت ها و مجاری
قانونی می شود .
پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی، ا جتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همـراه
دارد. بین این آثار می توان به آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی، بی اعتمادی مـردم بـه نظـام
مالی، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر شدید در نرخ بهـره و در نتیجـه انتقـال
پیش بینی نشده سرمایه بین کشورها، تضعیف شدید بخش خصوصی قانونی، شکست برنامه های
خصوصی سازی کشورها، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمد دولت ها،
فاسد کردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتـصادی کـشورها و .... اشـاره
کرد .
آثار مزبور با توجه به ویژگی های این پدید ه مانند جهانی بودن، انعطاف پذیری و قابلیت انطبـاق
عملیاتی آن، به کارگیری پیشرفته ترین ابزارهـای فنـی و شـیوه هـای تخصـصی در انجـام آن،
ابتکارات و خلاقیت عاملان آن، دسترسی به منابع فراوان، گسترش دایمی در حوزه هـا و فـضای
جدید و جستجوی مستمر سود، تشدید می شود . بنابراین و با توجه به حجم قابل توجه پول هـای
شسته شده (سالانه 5 %تولید ناخالص داخلی جهان) و گسترش روز افزون پدیده پولشویی ، انجام
پژوهش و سپس قوانین جامع برای مبارزه با آن ضرورتی انکارناپذیر است .
پولشویی به عنوان یک جرم در دهـه 1980 بـه ویـژه در مـورد عوایـد حا صـل از قاچـاق
مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفـت . ایـن امـر بـه دلیـل
آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانـی آنهـا دربـاره
گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشـندگان مـواد مخـدر را
 1 - Money Laundering


برای دولت ها از طریق تدوین قوانینی که آنها را از عواید غیرقانونی محروم کند، به وجود آورد .
اگر چه این کشورها ابتدا بر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر تاکید داشتند، بـه زودی دریافتنـد
که در تدوین قوا نین و مقررات مبارزه با پولشویی و در پیمـان نامـه هـای مربـوط بـ ه همکـاری
بین المللی در راستای مبار زه با پولشویی، ردگیری و کشف عواید غیرقانونی و پیگـرد مجرمـان ،
باید عواید حاصل از جرائم مهم دیگری از قبیل اخاذی، رشوه خواری، کلاهبرداری و ... نیـز مـد
نظر قرار گیرد .
 در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش سریع پولشویی و تبدیل شدن به پدیده ای بین المللی و
نگرانی در مورد نبود قوانین ملی موثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافتـه و شستـشوی عوایـد
حاصل از آن، قوانین و پیمان نامه های جدید و تلاش های بین المللی قابل توجهی برای مبارزه با
پولشویی شکل گرفته است که از آن جمله می توان به پیمان نامه های سازمان ملل، جامعه اروپـا،
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سازمان کشورهای آمریکـایی، اقـدام هـای بانـک جهـانی و
صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پولشویی اشاره کرد .
در اقتصاد ایران، تا کنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامـدها و آثـار زیانبـار پولـشویی، اقـ دام
قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است .

 -4 تعریف پولشویی
در ساده ترین عبارت، پولشویی، پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانـه بـه منظـور
پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء غیر قانونی آن است . در مستندات بین المللی و قوانین و مقـررات
تدوین شده در کشور های مختلف در زمینه مبارزه با پولشویی، این پدیده به صورت هـای زیـر
تعریف شده است :
 در دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس 1990 ،تعریف پولشویی بـه صـورت زیـر
می باشد :
« تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به این که از فعالیت های مجرمانه بـه دسـت آمـده
باشد، به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشاء غیرقانونی آ ن دارایی؛ یا کمک بـه
شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است، برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور ».
همچنین، در این دستورالعمل، تعریف پولشویی موارد زیر را نیز در بر می گیرد : 


پنهان کردن یا تغییر ظاهری منشاء، مکان، رفتار، حقوق یا مالکیت واقعی مربوط بـه یـک
دارایی با علم به اینکه آن دارایی از فعالیت های مجرمانه به دست آمده است .
این تعریف، در واقع برگرفته از تعریف ارائه شده در بند -1 ب ماده پیمـان نامـه ویـن
است که در 19 دسامبر 1988 به امضای اعضا رسیده است؛ با این تفاوت کـه در پیمـان
نامه وین، تنها پول های به دست آمده از جرائم سازمان یافتـه و بـه ویـژه مـواد مخـدر
گنجانیده شده بود .
 تعریف پولشویی در پیمان نامه شورای اروپـا مربوط به نشـست اوت 1990 استراسـبورگ
تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستور عمل جامعه اروپا افزوده ش :د
« تحصیل، تملک یا استفاده از دارایی های به دست آمده از منابع غیرقـانونی، و نیـز هـر
گونه مشارکت، مباشرت، دسیسه چینی برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب، یا کمک، ترغیب،
تسهیل، و پنهان کاری هر گونه جرم مرتبط با پولشویی » .
با استناد به گزارش توضیحی پیمان نامه مزبو ر، یکی از مهمترین دلایل افزودن موارد بـالا
به تعریف پولشویی، زدودن کاستی های موجود در تعریف ارائه شده در پیمان نامه ویـن،
با هدف جلوگیری از استخدام وکیل یا متخصصان مـالی توسـط مجرمـان بـرای مقاصـد
پولشویی بیان شده است .
 کمیسیون بین المللی کنترل و سوء استفاده از مواد مخدر در ماده دو جرائم پولشویی مصوب
می 1999 ، پدیده پولشویی را به صورت زیر تعریف کرده است:
« کسب، تصرف، نگهداری، به کارگیری، پنهان سازی، تغییر ماهیت یا تبدیل، دسـت بـه دسـت
کردن مالی با علم به این که شخص می داند یا براساس شواهد و قراین باید بداند که مال مزبور
از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر یا سایر جرائم مهم به دست آمده است » .
کمیسیون مزبور علاوه بر موارد بالا، مشارکت، کمک و همدستی، تبانی، مقدمـه چینـی و
مشاوره و ترغیب اشخاص به ارتکاب جرم پولشویی و کمک به اشخاص مجرم برای فرار
از پیامدهای قانونی، عمل خود را، جرم پولشویی تلقی می کند .
 براساس تعریف مصوب سازمان بین المللی پلیس کیفری، پولشویی عبارت است از هر نوع
عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت نامشروع به طوری کـه
وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند. 


 گروه کاری اقدام مالی برای م بارزه با پولشویی ، در گزارشی فرآیند عمل یا رفتار پولـشویی را شرح داده است که شامل اجزای زیر است: - تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است بـه منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال مورد نظر یا کمک به شخـصی کـه مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود؛ - پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، جا به جایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است؛ - تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیت ه ای مجرمانـه است. -5 مراحل پولشویی پولشویی فرآیند پیچیده، دراز مدت و گروهی است که به طـور معمـول در مقیاسـی بـزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی - سیاسی یک کشور فراتر برود . بـر اسـاس ایـن فرآیند عواید حاصل از فعالیت هـای مجرمانـه بـا گـذر از مراحـل مختلـف وارد نظـام مـالی و فعالیت های قانونی می شود و با پنهان ماندن منشا غیر قانونی آن، ظاهری قانونی می یابد . به طور کلی فرآیند پولشویی دارای سه مرحله به صورت زیر است : ؛ تزریق پول های کثیف به سیستم پولی و مالی 2 مرحله اول جایگذاری در این مرحله عواید به دست آمده از ف عالیت های بزهکاران با هدف تبدیل پول های کثیف از حالـت نقدی به ابزارهای مالی (دارایی های ) یا ابزارهای پولی (چک، حواله ...) وارد شـبکه رسـمی پـولی و مالی می شود . این جایگذاری می تواند با تقسیم وجوه کلان به مبالغ کوچکتر کـه چنـدان حـساسیت برانگیز نیست و سپرده گذاری آ نها در بانک ها داخلی یا دیگر موسسات مالی رسـمی و غیـر رسـمی انجام گیرد و یا برای سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده شود و یـا برای خرید کالاهای پر ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ های قیمتی به کار رود که پس از آن این کالاها به وسیله چک یا حواله های بانکی مجدداً خریداری شود .
 2 - Placement.


  مرحله دوم لایه چینی3؛جداسازی رابطه بین عواید غیر قانونی با مبدأ یا فعالیتهای موجد آنها
 این فرایند که به آن مرحله رد گم کردن هم می گوینـد، از طریـق ایجـاد و انباشـت لایـه هـای
پیچیده ای از معاملات یا نقل و انتقال مالی چندگانه مالی با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و
ناممکن کردن ردگیری مبدأ، صورت می گیرد . این مرحله می تواند شامل معـاملاتی نظیـر انتقـال
تلگرافی سپرده، تبدیل سپرده به اسناد پولی (اوراق بهادار،سهام سرمایه ای، چک های مـسافرتی ، )
خرید مجدد کالاهای پر ارز ش و اسناد پولی و سرمایه گذاری آنها در معاملات ملکی و مؤسسات
قانونی به ویژه در صنایع تفریحی و جهـانگردی باشـد . شـرکت هـای پوشـشی کـه معمـولاً در
بهشت های مالیاتی برون مرزی به ثبت می رسند، یک ابزار معمول در مرحله لایه بنـدی هـستند .
این شرکت ها که مدیران آنها اغلب وک لای محلی هستند از جانـب مـوکلان امـین ایفـای نقـش
 می کنند و مالکان ذی نفع را از طریق قوانین شدید رازداری بانکی و امتیاز وکیل موکل در پشت
صحنه مجهول نگه می دارند .
 مرحله سوم یکپارچه سازی4؛ دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیر قانونی
در این مرحله وجوه انباش ته در لایه های مختلف صرف خرید دارایی های تمیز و قانونی می شود
و برای آشکار ساختن ثروت از طریق سرمایه گذاری در مصارف قانونی و مجاز در بخش رسمی
اقتصاد؛ توضیحاتی به ظاهر قانونی درباره ریشه های آن – به گونه ای که شکی برانگیخته نـشود -
تدارك می شود .
یکپارچه سازی (در هم آمیختن ) می تواند شامل روش های متعدد مانند استفاده از شـرکت هـای
پوششی برای اعطای وام، یا سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به عنوان وثیقه تامین بـرای
وام های داخلی باشد . تکنیک معمول دیگر، جعل حواله های دروغین بیش از حد یا کمتر از حـد
واقعی برای کالاهای فروخته شده – یا ظاهراً فروخته شده- به خارج از مرزها است .
 -6 روشهای پولشویی
پولشویی عملاً در تمامی کشورها در سه فاز انجام می شـود و بـسته بـه قـوانین و مقـررات
کشورها و نیز بسته به وضعیت بازارها هر یک از این فازها می تواند به عنوان روش عمـده تلقـی
شود. عمده ترین رو ش، عبارت است از خرد کردن عواید حاصل از جرائم سازمان یافته و انتقـال
 3 - Layering.
4 - Integration.شنبه 29 دی 1397 08:09 ق.ظ
She felt the bloow returning to her tit and moaned inside herself as she finally felt him in her taking his property. She felt the arm restraint loosend and the blood flowing and her bondage lessen as she rode herself on the wave.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر