تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - کاربرد های باربیتوراتها :

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 05:45 ق.ظ

  •  کاربرد های باربیتوراتها :
قبلا بعنوان داروی خواب مصرف می شدند اما امروزه بنزودیازپین ها جایگزینشان شده اند.

 در درمان یرقان (زردی) نوزدان Neonatal Jaundice (بعلت خاصیت القا آنزیمی و متابولیز سریعتر بیلی روبین)

 برای درمان تشنج (نه مه انواع آن)  : status epilepticus,generalized, partial, or febrile seizures
 برای القای بیهوشی (تیوپنتال) (بعلت سرعت سریعو طول اثر کوتاه آن)
 در تشنجهای جنرالو آرامبخشی قبل عمل نیز بنزودیازپینها اکنون بیشتر مطرح هستند .  •  مدت اثر
 طولانی اثر: فنوباربیتال
 با اثر متوسط: پنتوباربیتال، سکوباربیتالو آموباربیتال
 با اثر خیلی کوتاه: تیوپنتال

باربیتوراتها اسید ضعیف هستند که اغلب بصورت نمک سدیم که به راحتی در آب محلول است عرضه می 
محلول خاصیت قلیایی پیدا میکند).بخاطر - شوند(وقتی بصورت نمک سدیم در آب حل شوند بعلت تولید OH
همین خاصیت قلیایی محلولشان، معمولا ناسازگاری با محلولهای دیگر ایجاد می کند.تیوپنتال بصورت محلول 
2.5 درصدو متوهگزیتال بصورت محلول 1 درصد وجو دارد.اکسی باربیتورات ها: اکسیژنو تیوباربیتوراتها 
اتم گوگر دارند.(تیوباربیتوراتها بیشتر باعث ترشح هیستامین از ماست سل ها میشوند)


  • اثار فارماکلوژیک 
اثر تضعیف کندگی باربیتورات ها روی سیستم اعصاب مرکزی شبیه بیهوش کنده های عمومی،الکل و دیگر 
داروهای خواب اور است. 
 آرامشو خواب  بی هوشی  اثرات ضد تشنج  اثر ضد درد 
 اثر بر تنفس  اثر بر قلبو عروق  اثر بر کبد
 ارامش و خواباگرچه دوز مورد مصرف برای خواب زیادتر از دوز مورد نیاز برای ایجاد رامش است اما هدف درمانی در هر 
دو حالت کاهش پاسخگویی به محرکات خارجیو در شرایط مناسب ایجاد خواب می باشد. باربیتورات هایی 
که برای آرامش روزانه مناسب هستند، طول مدت اثرشان متوسط یا طولانی است مانند فنوباربیتالو بوتاربیتال. 


به طور کلی باربیتورات های کوتاه اثرو متوسط الاثر مثل سکوباربیتالو اموباربیتال به عنوان خواب اور مصرف 
می شوند. اثر خواب اور گاهی در عرض 15 دقیقه پس از بلع دارو ظاهر می شود اما به طور معمول این مدت 
بین 30 تا 60 دقیقه است. مصرف یک دوز واحد دارو خواب غیر منقطعی به مدت 5 تا 6 ساعت ایجاد می 
کند. میزان خواببا حرکات سریع چشم(REM) کاهش می یابد. باربیتورات ها تا حدی میزان خواب REM
را کم می کند ولی به طور کامل محو نمی کند، نابراین مصرف انها معمولاً باعث تغیرات رفتاری و 
شخصیتی نمی شود.

 
  •  بی هوشی
مقادیر بسیار زیاد باربیتورات های خواب اور می توانند موجب بیهوشی جراحی شوند. معهذا فقط باربیتورات 
های فوق العاده کوتاه اثر مانند تیوپنتالو متوهگزیتال فوق العاده در چربی محلول هستندو نابراین نفوذشان به 
مغز سریع است. از طرف دیگر این داروها توزیع مجد دارند بدین صورت کهبا خروج از مغز در بافت چربیو 
نسوج دیگر توزیع می شوندو همین امر باعث می شود که طول مدت اثر انها کوتاه باشد. پنتوباربیتال به سرعت 
تیوپنتال وارد مغز نمی شودو نابراین برای بیهوشی مفید نیست.
  •  اثرات ضد تشنج
تمام باربیتورات های رام بخش - خواب اور به طور موثری بر ضد تشنج نیز اثر دارندو در دوز مناسب موجب 
وقفه تشنجات کزازی و بحران صرعی می شوند. اثر ضد تشنج فنوباربیتال بیشتر از بقیه داروهاست و به همین 
علت برای بیشگیری از حملات صرعی خصوصاً حملات تونیک – کلونیک مفید است. به غیر از فنوباربیتال دو 
داروی باربیتوریک دیگر از جمله متاربیتال نیز اثر ضد صرع دارند.
  •  اثر ضد درد
باربیتورات ها برخلاف اوپیوئیدها و داروهای ضد درد غیرمخدر نمی توانندبا مقادیری که ایجاد بیهوشی نکند 
درد را تسکین دهندو نابراین هیچ گاه به عنوان داروی ضد درد بصورت خورکی مصرف نمی شوند.
  •  اثر بر تنفس
اثر مقادیر خواب اور این داروها روی تنفس اشخاص طبیعی مشابه تغیراتی است که در جریان خواب طبیعی به 
وجود می اید. اما مقادیر زیادتر این داروها موجب کاهش حجم دقیقه ای می شود. تعداد حرکات تنفس ممکن است کاهش یا افزایش یابد. بروز مرگ در اثر مسمومیت باربیتورات ها ناشی از تضعیف تنفسی است. مقادیر 
سمی باربیتورات ها موجب فلج مرکز تنفس در بصل النخاع شدهو منجر به مرگ می شود. تجویز مقادیر خواب 
اور در افرا دچار بیماری های ریویو بیماری های مزمن انسدادی ریه ممکن است ایجاد تضعیف تنفس نماید. 
بروز لارنگوسپاسم گاهی اوقات در زمان مسمومیت باربیتورات ها دیده می شود و این مسئله در زمان تجویز 
باربیتورات های فوق العاده کوتاه اثر که برای ایجاد بیهوشی از طریق وریدی مصرف می شوند، بایستی مد نظر 
قرار گیرد.
  •  اثر بر قلب و عروق
در مقادیر آرام بخش و خواب اور اثر مهمی روی قلب و عروق افراد سالم ندارند ولی در افرا دچار نارسائی 
احتقانی قلب، هیپوولمیو نارسائی قلبو عروق موجب تضعیف قلب می شوند. تجویز این داروها به افرا دچار 
فشار خون بالا موجب کاهش فشار سیستولی و دیاستولی در مصرف کنده می شوند. مقادیر سمی این داروها 
موجب تضعیف عمل میوکارد، اتساع عروقو در نهایت هیپوتانسیونو کلاپس قلبو عروق می گرد.
  •  اثر بر کبد
مقادیر خواب اور باربیتورات ها تغیر خاصی در عمل آنزیم های کبدی ایجاد نمی کند. حتی در افراد دچار 
بیماری شدید کبد تغیرات ایجاد شده به حدی نیست که قطع دارو ر ایجاب کند. باربیتورات ها موجب افزایش
میزان انزیم هایی می شوند که متابولیسم بسیاری از داروهای مهم مثل وارفارین را افزایش می دهند.


علت عدم مقبولیت باربیتوراتها :
Narow therapeutic-to-toxic dosage range. داشتن رنج درمانی باریک 
سرکوب خواب REM
تولرانس به سرعت رخ می دهد
پتانسیل بالا برای وابستگی فیزیکیو سوء مصرف
القا کنده قوی آنزیمی کبدو بروز تداخلات داروی در مصرف همزمانبا سایر داروها
موضوع: آموزش های فارماکالوژی،
برچسب ها: کاربرد های باربیتوراتها : قبلا بعنوان داروی خواب مصرف می شدند اما امروزه بنزودیازپین ها جایگزینشان شده اند.  در درمان یرقان (زردی) نوزدان Neonatal Jaundice (بعلت خاصیت القا آنزیمی و متابولیز سریعتر بیلی روبین)  برای درمان تشنج (نه مه انواع آن) : status epilepticus، generalized، partial، or febrile seizures  برای القای بیهوشی (تیوپنتال) (بعلت سرعت سریعو طول اثر کوتاه آن)  در تشنجهای جنرالو آرامبخشی قبل عمل نیز بنزودیازپینها اکنون بیشتر مطرح هستند . مدت اثر  طولانی اثر: فنوباربیتال  با اثر متوسط: پنتوباربیتال، سکوباربیتالو آموباربیتال  با اثر خیلی کوتاه: تیوپنتال باربیتوراتها اسید ضعیف هستند که اغلب بصورت نمک سدیم که به راحتی در آب محلول است عرضه می محلول خاصیت قلیایی پیدا میکند).بخاطر - شوند(وقتی بصورت نمک سدیم در آب حل شوند بعلت تولید OH همین خاصیت قلیایی محلولشان، معمولا ناسازگاری با محلولهای دیگر ایجاد می کند.تیوپنتال بصورت محلول 2.5 درصدو متوهگزیتال بصورت محلول 1 درصد وجو دارد.اکسی باربیتورات ها: اکسیژنو تیوباربیتوراتها اتم گوگر دارند.(تیوباربیتوراتها بیشتر باعث ترشح هیستامین از ماست سل ها میشوند) اثار فارماکلوژیک اثر تضعیف کندگی باربیتورات ها روی سیستم اعصاب مرکزی شبیه بیهوش کنده های عمومی، الکل و دیگر داروهای خواب اور است.  آرامشو خواب  بی هوشی  اثرات ضد تشنج  اثر ضد درد  اثر بر تنفس  اثر بر قلبو عروق  اثر بر کبد  ارامش و خواب اگرچه دوز مورد مصرف برای خواب زیادتر از دوز مورد نیاز برای ایجاد رامش است اما هدف درمانی در هر دو حالت کاهش پاسخگویی به محرکات خارجیو در شرایط مناسب ایجاد خواب می باشد. باربیتورات هایی که برای آرامش روزانه مناسب هستند،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر