تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی -  داروھای آرام بخش – خواب آور

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 05:41 ق.ظ


داروهای آرام بخش خواب اور جزو قدیمی ترین و شناخته شده ترین داروهای موجود هستند. بسته به دوز 
مصرفی این داروها می توانند موجب تضعیف سیستم اعصاب مرکزی به درجات مختلفی شوند. کاربرد اصلی 
این مواد برای ایجاد رامش و خواب است. آرامش( Sadation) تضعیف خفیف در فعالیت سلولهای سیستم 
اعصاب مرکزی است که باعث کاهش حالت هوشیاری، کاهش فعالیت، کاهش اضطراب و در نهایت باعث 
آرامش فرد می گرد. با افزایش این مواد خاصیت خواب آوری (Hypnotic) دارند و خوابی تقریباً مشابهبا 
خواب طبیعی ایجاد می کند. کاربرد اصلی داروهای آرام بخش – خواب آور درمان اختلالات خواب می 
باشد. افزایش دوز داروهای آرام بخش - خواب آور موجب بیهوشی شده و مقادیر زیادتر نیز تضعیف مراکز 
حیاتی در بصل النخاع و مرگ را به وجود می اورد. نابراین اثر کلی این داروها وابسته به دوز است و این 
داروها به رتیب ایجاد آرامش، خواب، بیهوشی،کوماو مرگ می کند.

طبقه داروهای رام بخش – خواب اور
دسته داروهای متفاوتی برای ایجاد آرامش و خواب مورد استفاده قرار می گیرد ولی دو دسته اصلی که بدین 
منظور مصرف می شوند شامل 1باربیتورات ها و2 بنزودیازپین ها می باشند. داروهای اخیر از لحاظ طول 
مدت اثر و شروع اثر با هم متفاوت می باشند. داروهای دیگری که به عنوان آرام بخش – خواب آور استفاده 
می شوند شامل کلرال هیدرات، پارالدهید، مپروبماتو گلوتیتمید می باشند. البته میزان مصرف داروهای اخیر 
رو به کاهش است و امروزه کمتر استفاده می شوند. برخی از داروهایی که برای درمان بیماری های مختلف 
مورد استفاده هستند خاصیت آرام بخش دارند و یا در حیقت آرامش جز اثار جانبی آنها محسوب می شود. 
این داروها شامل تابلوکرها، داروهای ضدجنون، داروهای ضدافسردگی، آنتی هیستامین ها ومخدرهای ضد 
درد می باشند. بعضی از این فراورده ها بدون نسخه (OTC) که برای ایجاد خواب مصرف می شوند و به نام 
داروهای کمک خواب (Slep aid) معروف هستند، وجو دارند.


 باربیتورات ھا
باربیتورات ها مشتقات اسید باربیتوریک هستند که به صورت اسیدهای ضعیفی بودهو بسته به ملح مصرفی طول 
مدت اثرشان با یکدیگر متفاوت است. همچنین قدرت خواب اوری این داروها با هم فرق می کند.
باربیتوریمک اسید اولین بار در 1864 توسط محقق آلمانی از ترکیب اوره ای که از حیوانات بدست آمدبا 
مالونیک اسید که از سیب بدست آورده بود ساخته شد.سپس در سال 1903 فنوباربیتال عرضه شد که بعنوان 
خواب آور،ضد اضطراب ،در بیهوشی و ضد تشنج بکار رفت. بعلت تشابه اثرات آن با الکل مورد سواستفاده 
مصرف زیادی قرار داشت.
انواع مختلفی دارند:

فنوباربیتال آموباربیتال پنتوباربیتال سکوباربیتال تیوپنتالمکانیزم اثر
اثرات باربیتورات ها بر روی سیستم اعصاب مرکزی از تغیرات خلق تا رامش، خواب و بیهوشی متغیر استو 
اثرات فوق بستگی به دوز مصرفی انها دارد. اگرچه مکانیزم دقیق تغیرات ایجاد شده توسط باربیتورات ها بر روی نورون های مغزی هنوز به درستی روشن نشده است، به نظر می رسد که اثر این مواد از طریق تسهیل 
مهاری واسطه ی شمیایی گبا(گیرنده های GABAA در مغز) و در نتیجه افزایش ورود یون کلر به درون 
سلولهای نورونی باشد.(گیرنده های GABAB باعث خروج بیشتر پتاسیم از سلول میشوند). گبا یک ماده مهاری 
در سیستم اعصاب مرکزی است که روی دو نوع گیرنده ی GABAA و GABAB اثر می کند. گیرنده های 
GABAA به هدایت یون کلر در ارتباط هستندو محل های خاصی برای اتصال باربیتورات هاو بنزودیازپین ها 
روی این گیرنده ها وجو دارد.بیشتربا گیرنده گبا نوع A سرو کار داریم( GABAA) که 5 زیر واحد دارد: 
2 تا آلفا، دو تا بتاو یکی گما.
به آلفا؛ خود گبا متصل می شود  به بتا؛ باربیتوراتها  به گما؛ بنزودیازپینها
هرکدام از این گیرنده های گبا تنوع زیادی در CNS دارند.


گیرنده های گبا در قسمتهای مختلف مغز مثل ناحیه لیمبیک، تالاموس و هیپوتالاموس پراکنده اند. در ناحیه 
آمیگدال مغز کها بروز احساسات ترس و اضطراب مرتبط است؛ دیده شده که جریان خون در افراد مضطرب 
در این قسمت بیشتر می شود. همینطور در بیماران پانیک(حمله وحشت) کاهش اتصال بنزودیازپینها وجود 
دارد.افزایش فعالیت آمیگدال به همراه کاهش اثر مهاری گبا زمینه بروز اضطراب است. یعنی در واقع کاهش 
اثر مهاری گا بر روی آمیگدال باعث حساس شدن آمیگدال به استرس ها می شود. بنزودیازپینهبا اثر بر روی 
گیرنده گبا آستانه تحریک آمیگدال را پائین می آورند.

اتصال گا به گیرنده های GABAA موجب افزایش ورود یون کلر به درون بافت نورونی می شودو در نتیجه 
غشا هیپرپولاریزه می شو(داخل نرون بیشتر منفی میشود و درنتیجه پلاریزه شدن از طریق ورود یونهای مثبت سدیم به داخلو 
تولید ایمپالس در نرون سخت تر میشود). باربیتورات ها و بنزودیازپین ها موجب تقویت اثر GABAA بر روی 
هدایت یون کلر می شوند. در حضور باربیتورات ها مدت زمان فعال بودن کنال کلر افزایش می یابد ولی 
بنزودیازپین ها موجب افزایش فرکانس باز و بسته شدن کنال کلر وابسته به GABAA می شوند. از طرف 
دیگر باربیتورات ها از طریق حل شدن در غشای نورون ها ممکن است از زاد شدن واسطه های تحریکی نیز 
جلوگیری کند. به همین علت باربیتورات ها بیش از بنزودیازپین ه باعث تضعیف سیستم اعصاب مرکزی می 
شوندو خطرناك تر از بنزودیازپین ها هستند.


فارماکوکینتیک
باربیتورات ها به راحتی از معده، روده ی کوچک و رکتوم جذب می شوند و پس از جذب به تمام نسوجو 
مایعات بدن نفوذ می کند. همچنین باربیتورات ها از جفت عبور کرده و به طور وسیعی در نسوج جنین منتشر 
می شوند. باربیتورات های فوق العاده کوتاه اثر غلظت های زیادتری به صورت ذخیره در بافت چربی ایجاد می 
کند. باربیتورات ها عمدتاً در کبد متابولیزم می شوند. اکثر متابولیت ها غیرفعال هستندو از طریق ادار دفع می 
شوند. فنوباربیتول به میزان 30 درصد دست نخورده از طریق ادار دفع می شود. نابراین قلیایی کردن ادار 
موجب افزایش دفع فنوباربیتال می شود(مولکول فنوباربیتال اسید ضعیف استو در محیط قلیایی ادار بیشتر یونیزه شدهو 
فرم یونیزه قابلیت عبور کمتری از غشا داردو امکان بازجذب دارو سختر میشو در نتیجه دفع دارو افزایش می یابد.نکته: آمپول 
فنوباربیتال قلیایی است چون برای حل شدن لازم است درصد بیشتری از دارو یونیزه شود). باربیتورات از طریق خوراکی، 
شیاف رکتال، تزریق عضلانی و تزریق وریدی تجویز می شوند. راه خوراکی ترجیح دارد اما اگر به علت 
خاصی( در بچه ها یا حالت استفراغ) تجویز خوراکی میسر نباشد می توان از شیاف رکتال در این موارد استفاده 
کرد. اگر شروع اثر سریع مورد نظر باشد(مثل درمان تشنج) دارو ر از راه عضلانی یا وریدی مصرف می کند. 
نیمه عمر باربیتورات هبا یکدیگر متفاوت است.

موضوع: آموزش های فارماکالوژی،
برچسب ها: داروهای آرام بخش خواب اور جزو قدیمی ترین و شناخته شده ترین داروهای موجود هستند. بسته به دوز مصرفی این داروها می توانند موجب تضعیف سیستم اعصاب مرکزی به درجات مختلفی شوند. کاربرد اصلی این مواد برای ایجاد رامش و خواب است. آرامش( Sadation) تضعیف خفیف در فعالیت سلولهای سیستم اعصاب مرکزی است که باعث کاهش حالت هوشیاری، کاهش فعالیت، کاهش اضطراب و در نهایت باعث آرامش فرد می گرد. با افزایش این مواد خاصیت خواب آوری (Hypnotic) دارند و خوابی تقریباً مشابهبا خواب طبیعی ایجاد می کند. کاربرد اصلی داروهای آرام بخش – خواب آور درمان اختلالات خواب می باشد. افزایش دوز داروهای آرام بخش - خواب آور موجب بیهوشی شده و مقادیر زیادتر نیز تضعیف مراکز حیاتی در بصل النخاع و مرگ را به وجود می اورد. نابراین اثر کلی این داروها وابسته به دوز است و این داروها به رتیب ایجاد آرامش، خواب، بیهوشی، کوماو مرگ می کند. طبقه داروهای رام بخش – خواب اور دسته داروهای متفاوتی برای ایجاد آرامش و خواب مورد استفاده قرار می گیرد ولی دو دسته اصلی که بدین منظور مصرف می شوند شامل 1باربیتورات ها و2 بنزودیازپین ها می باشند. داروهای اخیر از لحاظ طول مدت اثر و شروع اثر با هم متفاوت می باشند. داروهای دیگری که به عنوان آرام بخش – خواب آور استفاده می شوند شامل کلرال هیدرات، پارالدهید،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر