تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی -  داروھای آرام بخش – خواب آور

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 04:41 ق.ظ


داروهای آرام بخش خواب اور جزو قدیمی ترین و شناخته شده ترین داروهای موجود هستند. بسته به دوز 
مصرفی این داروها می توانند موجب تضعیف سیستم اعصاب مرکزی به درجات مختلفی شوند. کاربرد اصلی 
این مواد برای ایجاد رامش و خواب است. آرامش( Sadation) تضعیف خفیف در فعالیت سلولهای سیستم 
اعصاب مرکزی است که باعث کاهش حالت هوشیاری، کاهش فعالیت، کاهش اضطراب و در نهایت باعث 
آرامش فرد می گرد. با افزایش این مواد خاصیت خواب آوری (Hypnotic) دارند و خوابی تقریباً مشابهبا 
خواب طبیعی ایجاد می کند. کاربرد اصلی داروهای آرام بخش – خواب آور درمان اختلالات خواب می 
باشد. افزایش دوز داروهای آرام بخش - خواب آور موجب بیهوشی شده و مقادیر زیادتر نیز تضعیف مراکز 
حیاتی در بصل النخاع و مرگ را به وجود می اورد. نابراین اثر کلی این داروها وابسته به دوز است و این 
داروها به رتیب ایجاد آرامش، خواب، بیهوشی،کوماو مرگ می کند.

طبقه داروهای رام بخش – خواب اور
دسته داروهای متفاوتی برای ایجاد آرامش و خواب مورد استفاده قرار می گیرد ولی دو دسته اصلی که بدین 
منظور مصرف می شوند شامل 1باربیتورات ها و2 بنزودیازپین ها می باشند. داروهای اخیر از لحاظ طول 
مدت اثر و شروع اثر با هم متفاوت می باشند. داروهای دیگری که به عنوان آرام بخش – خواب آور استفاده 
می شوند شامل کلرال هیدرات، پارالدهید، مپروبماتو گلوتیتمید می باشند. البته میزان مصرف داروهای اخیر 
رو به کاهش است و امروزه کمتر استفاده می شوند. برخی از داروهایی که برای درمان بیماری های مختلف 
مورد استفاده هستند خاصیت آرام بخش دارند و یا در حیقت آرامش جز اثار جانبی آنها محسوب می شود. 
این داروها شامل تابلوکرها، داروهای ضدجنون، داروهای ضدافسردگی، آنتی هیستامین ها ومخدرهای ضد 
درد می باشند. بعضی از این فراورده ها بدون نسخه (OTC) که برای ایجاد خواب مصرف می شوند و به نام 
داروهای کمک خواب (Slep aid) معروف هستند، وجو دارند.


 باربیتورات ھا
باربیتورات ها مشتقات اسید باربیتوریک هستند که به صورت اسیدهای ضعیفی بودهو بسته به ملح مصرفی طول 
مدت اثرشان با یکدیگر متفاوت است. همچنین قدرت خواب اوری این داروها با هم فرق می کند.
باربیتوریمک اسید اولین بار در 1864 توسط محقق آلمانی از ترکیب اوره ای که از حیوانات بدست آمدبا 
مالونیک اسید که از سیب بدست آورده بود ساخته شد.سپس در سال 1903 فنوباربیتال عرضه شد که بعنوان 
خواب آور،ضد اضطراب ،در بیهوشی و ضد تشنج بکار رفت. بعلت تشابه اثرات آن با الکل مورد سواستفاده 
مصرف زیادی قرار داشت.
انواع مختلفی دارند:

فنوباربیتال آموباربیتال پنتوباربیتال سکوباربیتال تیوپنتالمکانیزم اثر
اثرات باربیتورات ها بر روی سیستم اعصاب مرکزی از تغیرات خلق تا رامش، خواب و بیهوشی متغیر استو 
اثرات فوق بستگی به دوز مصرفی انها دارد. اگرچه مکانیزم دقیق تغیرات ایجاد شده توسط باربیتورات ها بر روی نورون های مغزی هنوز به درستی روشن نشده است، به نظر می رسد که اثر این مواد از طریق تسهیل 
مهاری واسطه ی شمیایی گبا(گیرنده های GABAA در مغز) و در نتیجه افزایش ورود یون کلر به درون 
سلولهای نورونی باشد.(گیرنده های GABAB باعث خروج بیشتر پتاسیم از سلول میشوند). گبا یک ماده مهاری 
در سیستم اعصاب مرکزی است که روی دو نوع گیرنده ی GABAA و GABAB اثر می کند. گیرنده های 
GABAA به هدایت یون کلر در ارتباط هستندو محل های خاصی برای اتصال باربیتورات هاو بنزودیازپین ها 
روی این گیرنده ها وجو دارد.بیشتربا گیرنده گبا نوع A سرو کار داریم( GABAA) که 5 زیر واحد دارد: 
2 تا آلفا، دو تا بتاو یکی گما.
به آلفا؛ خود گبا متصل می شود  به بتا؛ باربیتوراتها  به گما؛ بنزودیازپینها
هرکدام از این گیرنده های گبا تنوع زیادی در CNS دارند.


گیرنده های گبا در قسمتهای مختلف مغز مثل ناحیه لیمبیک، تالاموس و هیپوتالاموس پراکنده اند. در ناحیه 
آمیگدال مغز کها بروز احساسات ترس و اضطراب مرتبط است؛ دیده شده که جریان خون در افراد مضطرب 
در این قسمت بیشتر می شود. همینطور در بیماران پانیک(حمله وحشت) کاهش اتصال بنزودیازپینها وجود 
دارد.افزایش فعالیت آمیگدال به همراه کاهش اثر مهاری گبا زمینه بروز اضطراب است. یعنی در واقع کاهش 
اثر مهاری گا بر روی آمیگدال باعث حساس شدن آمیگدال به استرس ها می شود. بنزودیازپینهبا اثر بر روی 
گیرنده گبا آستانه تحریک آمیگدال را پائین می آورند.

اتصال گا به گیرنده های GABAA موجب افزایش ورود یون کلر به درون بافت نورونی می شودو در نتیجه 
غشا هیپرپولاریزه می شو(داخل نرون بیشتر منفی میشود و درنتیجه پلاریزه شدن از طریق ورود یونهای مثبت سدیم به داخلو 
تولید ایمپالس در نرون سخت تر میشود). باربیتورات ها و بنزودیازپین ها موجب تقویت اثر GABAA بر روی 
هدایت یون کلر می شوند. در حضور باربیتورات ها مدت زمان فعال بودن کنال کلر افزایش می یابد ولی 
بنزودیازپین ها موجب افزایش فرکانس باز و بسته شدن کنال کلر وابسته به GABAA می شوند. از طرف 
دیگر باربیتورات ها از طریق حل شدن در غشای نورون ها ممکن است از زاد شدن واسطه های تحریکی نیز 
جلوگیری کند. به همین علت باربیتورات ها بیش از بنزودیازپین ه باعث تضعیف سیستم اعصاب مرکزی می 
شوندو خطرناك تر از بنزودیازپین ها هستند.


فارماکوکینتیک
باربیتورات ها به راحتی از معده، روده ی کوچک و رکتوم جذب می شوند و پس از جذب به تمام نسوجو 
مایعات بدن نفوذ می کند. همچنین باربیتورات ها از جفت عبور کرده و به طور وسیعی در نسوج جنین منتشر 
می شوند. باربیتورات های فوق العاده کوتاه اثر غلظت های زیادتری به صورت ذخیره در بافت چربی ایجاد می 
کند. باربیتورات ها عمدتاً در کبد متابولیزم می شوند. اکثر متابولیت ها غیرفعال هستندو از طریق ادار دفع می 
شوند. فنوباربیتول به میزان 30 درصد دست نخورده از طریق ادار دفع می شود. نابراین قلیایی کردن ادار 
موجب افزایش دفع فنوباربیتال می شود(مولکول فنوباربیتال اسید ضعیف استو در محیط قلیایی ادار بیشتر یونیزه شدهو 
فرم یونیزه قابلیت عبور کمتری از غشا داردو امکان بازجذب دارو سختر میشو در نتیجه دفع دارو افزایش می یابد.نکته: آمپول 
فنوباربیتال قلیایی است چون برای حل شدن لازم است درصد بیشتری از دارو یونیزه شود). باربیتورات از طریق خوراکی، 
شیاف رکتال، تزریق عضلانی و تزریق وریدی تجویز می شوند. راه خوراکی ترجیح دارد اما اگر به علت 
خاصی( در بچه ها یا حالت استفراغ) تجویز خوراکی میسر نباشد می توان از شیاف رکتال در این موارد استفاده 
کرد. اگر شروع اثر سریع مورد نظر باشد(مثل درمان تشنج) دارو ر از راه عضلانی یا وریدی مصرف می کند. 
نیمه عمر باربیتورات هبا یکدیگر متفاوت است.

موضوع: آموزش های فارماکالوژی،
برچسب ها: داروهای آرام بخش خواب اور جزو قدیمی ترین و شناخته شده ترین داروهای موجود هستند. بسته به دوز مصرفی این داروها می توانند موجب تضعیف سیستم اعصاب مرکزی به درجات مختلفی شوند. کاربرد اصلی این مواد برای ایجاد رامش و خواب است. آرامش( Sadation) تضعیف خفیف در فعالیت سلولهای سیستم اعصاب مرکزی است که باعث کاهش حالت هوشیاری، کاهش فعالیت، کاهش اضطراب و در نهایت باعث آرامش فرد می گرد. با افزایش این مواد خاصیت خواب آوری (Hypnotic) دارند و خوابی تقریباً مشابهبا خواب طبیعی ایجاد می کند. کاربرد اصلی داروهای آرام بخش – خواب آور درمان اختلالات خواب می باشد. افزایش دوز داروهای آرام بخش - خواب آور موجب بیهوشی شده و مقادیر زیادتر نیز تضعیف مراکز حیاتی در بصل النخاع و مرگ را به وجود می اورد. نابراین اثر کلی این داروها وابسته به دوز است و این داروها به رتیب ایجاد آرامش، خواب، بیهوشی، کوماو مرگ می کند. طبقه داروهای رام بخش – خواب اور دسته داروهای متفاوتی برای ایجاد آرامش و خواب مورد استفاده قرار می گیرد ولی دو دسته اصلی که بدین منظور مصرف می شوند شامل 1باربیتورات ها و2 بنزودیازپین ها می باشند. داروهای اخیر از لحاظ طول مدت اثر و شروع اثر با هم متفاوت می باشند. داروهای دیگری که به عنوان آرام بخش – خواب آور استفاده می شوند شامل کلرال هیدرات، پارالدهید،
یکشنبه 11 آذر 1397 11:28 ب.ظ

Many thanks! I enjoy it.
tadalafil when will generic cialis be available trusted tabled cialis softabs cialis pas cher paris generic cialis in vietnam il cialis quanto costa cialis pills boards buy name brand cialis on line cialis flussig buy cheap cialis in uk
یکشنبه 11 آذر 1397 10:22 ق.ظ

Fantastic material. Thanks a lot!
generic cialis review uk cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg generic low dose cialis usa cialis online cialis cuantos mg hay cialis 30 day trial coupon cialis daily cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 11:38 ب.ظ

Many thanks, Awesome stuff.
cialis en 24 hora cialis dose 30mg cialis 10 doctissimo callus tadalafil 5mg generico cialis mexico buy online cialis 5mg deutschland cialis online cialis 20 mg best price tadalafil 10 mg
شنبه 10 آذر 1397 10:24 ق.ظ

Truly quite a lot of awesome data.
cialis generico milano price cialis wal mart pharmacy price cialis wal mart pharmacy cialis 200 dollar savings card brand cialis generic 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis e hiv cuanto cuesta cialis yaho cialis 20 mg cost cialis alternative
جمعه 9 آذر 1397 11:13 ق.ظ

Thanks. Plenty of info!

prezzo cialis a buon mercato buy cialis online legal cialis tadalafil online wow cialis 20 cialis for bph cialis 20mg preis cf buy cialis online cialis patentablauf in deutschland recommended site cialis kanada chinese cialis 50 mg
جمعه 9 آذر 1397 12:02 ق.ظ

Cheers. Ample data!

cialis bula when will generic cialis be available ou acheter du cialis pas cher cialis savings card cialis name brand cheap cialis super kamagra 40 mg cialis what if i take cialis en mexico precio where to buy cialis in ontario cialis free trial
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:42 ب.ظ

You've made your point.
recommended site cialis kanada when will generic cialis be available cialis 5mg prix buy cialis online cheapest prezzo di cialis in bulgaria cialis sicuro in linea cialis 5 mg funziona prix de cialis cialis prezzo al pubblico cialis italia gratis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:00 ب.ظ

You made your point.
buy cialis online cheapest tadalafil generic cialis tadalafil cialis generika wow cialis tadalafil 100mg cialis kaufen wo viagra vs cialis buying cialis in colombia buy cialis online nz cuanto cuesta cialis yaho
یکشنبه 1 مهر 1397 05:38 ب.ظ

Very good posts, Thanks a lot!
canadian pharmacy online 24 canadian drug canada medications cheap canadian pharmacy uk delivery canadian online pharmacy canadian online pharmacies canadian pharmacies that are legit best canadian pharmacy canadian drugstore online pharmacy canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:31 ب.ظ

You actually expressed that really well.
cialis free trial acquistare cialis internet prices on cialis 10 mg cialis prices cialis sans ordonnance cialis wir preise buy generic cialis cialis online side effects for cialis cialis generico lilly
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:08 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis 20mg preis cf dosagem ideal cialis tadalafil canadian cialis prix cialis once a da viagra vs cialis vs levitra rx cialis para comprar cialis daily reviews tadalafil tablets 40 mg cialis what if i take
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:20 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate it!
cialis kaufen wo wow look it cialis mexico cialis prezzo di mercato cialis canadian drugs usa cialis online cialis diario compra cialis price in bangalore import cialis cialis venta a domicilio brand cialis nl
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:31 ق.ظ

This is nicely said. .
online viagra no prescription buy pharmaceutical viagra generic pharmacy online generic viagra uk pharmacy order online viagra cheap levitra online pharmacy viagra how do i get viagra with a prescription buy sildenafil online cheap get viagra cheap
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:57 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis 5mg prix we recommend cialis best buy the best choice cialis woman cialis tablets australia rx cialis para comprar when will generic cialis be available cialis uk cialis for sale cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر