تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی -  تجویز زیر جلدیو عضلانی دارو :

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 05:10 ق.ظ


 تجویز زیر جلدی و عضلانی دارو :
 برخی داروها از راه خوراکی غلظت پلاسمایی بالایی ایجاد نمی کند
 یا بعلت تخریب توسط اسید معده (انسولینو هورمونها پروتئینی)
 یا جذب ضعیف بعلت قطبی بودن بالای مولکول (آمینوگلیکوزیدها: جنتمایسین)
 یا در اثر عبور اولیه کبدی FPM به میزان زیادی بی اثر می شوند (ضد دردهای اپیوئیدی)
 یا بیمار بعلت عدم تحمل گوارشی قادر به مصرف خوراکی دارو نیست (تهوعبا املاح آهن)
 یا اصولا بیمار نسبت به مصرف دارو مقاومت میکند (بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی)
 جذب دارو از طریق تزریق زیرجلدی یا عضلانی خیلی ارتباط به PH و خصوصیات مولکولی دارو ندارد،
بلکه بیشتر به میزان جریان خون ناحیه تزریق وابسته است.
تزریق عضلانی معمولا سرعت اثر بیشترو تزریق زیرجلدی دوام اثر بالاتری ایجاد می کند.
 ملح ها(نمک ها)ی مختلف داروها می توانند سرعت حلالیتو در نتیجه طول اثر متفاوتی داشته باشند (پنی 
سلین 6.3.3 ترکیبی از سه ملح مختلفبا سرعت حلالیت سریع، متوسطو طولانی است)


 تجویز وریدی دارو:
معمولا زمانی که اثر سریعو فوری دارو نیاز باشد بکار می رود.چون اطمینان داریم که تمام دوز به خون می 
رسد اثرات آن دقیق تر قابل پیش بینی است و برخی تفاوتهای بین فردی در جذب دارو را نخواهیم دید.
 سرعت تزریق در برخی داروه باید محدود شود (ونکومایسین، مورفین: بعلت ترشح هیستامین)
 عوارض نشتو تحریک موضعی دارو در نظر گرفته شود.(ترمبوفلبیت دیازپام)
 تجویز داخل بینی :
برخی پلی پپتیدها مثل کلسی تونین (پوکی استخوان)، دسموپرسین (تکرر ادار)،و برخی داروهای غیر 
پروتئینی از این راه قابل جذب هستند. (رسیدن به غلظت بالای CSF)
 تجویز ترنس درمال :
جهت داروهای پوتنت(مقدار کم دارو اثر قابل توجه ایجاد کند) با حلالیت چربی بالا (نیتروگلیسرین،هیوسین)
 توزیع دارو :
بعد از تجویزو جذبو رسیدن دارو به پلاسما در قسمتهای مختلف بدن پخش می شوند. این توزیع به عواملی 
زیر بستگی دارد
 حلالیت دارو در غشهای لیپوفیل (25% تیوپنتال بلافاصله به مغز میرودو سپس دوباره به پلاسما بر میگرد >

کاهش دوام اثر در CNS و طولانی شدن حذف تا 24 ساعت)
درجه یونیزاسیونو PH قسمتهای مختلف بدن
اتصال به پروتئینهای پلاسما (آلبومین،.)
 اتصال بافتی (تتراسایکلین: استخوان- ید: غده تیروئید)
Protein Binding (PB) پروتئینی اتصال 
داروهایی که نسبتا حلالیت بیشتری در چربی دارندو به سختی در محیط آبی پلاسما حل می شوند از این طریق 
در بدن منتقل می شوند.
آلبومین : اتصال داروهای خنثی یا اسیدی (آسپرین،ایندومتاسین) بیلی روبینو اسید های چرب
 گلبولین ها: اتصال داروهای قلیایی (بوپیویکائین،اپیوئید) ویتامین ها،هورمونهاو مواد معدنی
 هرچقدر نسبت آزا داروبیشتر باشد(بدون اتصال پروتئینی) = اثرو حذف دارو بیشتر میشود.

رقابت بر سر اتصال داروهای مختلف به پروتئینهای پلاسما = معمولا بروز تداخل ناچیزی ایجاد میکند
 در سرعت حذف دارو = نقش میزان جریان خون کبدی مهمتر از اتصال آزاد دارواست
 تغیر اتصال پروتئینی در بیماریهای مختلف :
 در سیروز،سوختگی هاو نفریت به علت دفع آلبومین یا کاهش تولیدآن = افزایش داروی آزاد = سمیت
 متابولیسم دارو
قسمت عمده متابولیسم در کبد صورت میگیردو بخش اندکی توسط آنزیمهای موجو در پلاسما (مثلا کولین 
استراز پلاسما عامل تجزیه Mivacurium)، بخش محدودی در روده( مورفینو کلپرمازین)و 
کلیه(میدازولام، دوپامین) و ریه(پریلوکائین،آنژیوتنسین 1)
هدف کلی متابولیسم : 
تبدیل فرم محلول در چربی و غیر قطبی  فرم قابل حل در آبو آماده کردن  دفع از بدن
رابطه متابولیسمو فعالیت دارو : متابولیسم عموما داروها را غیر فعال میکند. گاهی هم ماده اولیهو هم 
متابولیت هر دو فعال هستند (متابولیت فعال دیازپام > اگزازپام) گاهی داروی اولیه غیر فعالو متابولیت فعال 
است مثل تبدیل پرودراگ (پیش ساز دارو) به فرم فعال.گاهی هم متابولیت سمی است: 
استامینوفن  ان استیل پارا آمینو بنزوکینون ایمین (آلکیله کنده  نکروز کبدی)
هالوتان > تری فلورواستیل کلراید  اتصال محکم کووالانبا لازین  ابقا در کبدو صدمه هپاتوسیت ها
 متابولیسم در کبد در دو فاز انجام میشود: متابولیسم کبدی فاز 1 و فاز 2
 فاز 1 : بدون سنتز ، واکنشهای ساده اکسیداسیون، احیاو هیدرولیز(سیتوکروم P450)
 فاز 2 : واکنشهای پیچیده تر، اضافه کردن استخلاف به مولکول دارویی یا اتصال به مولکولهای بزرگو 
قطبی تر(اضافه شدن گلوکورونویید، سولفات، استات، گلایسینو متیل به محصول فاز 1)
 هدف هر دو فاز: افزایش حلالیت دارو در آبو تسهیل دفع از بدن

 مهارو القای سیتوکروم P450 : برخی داروها یا عوامل دیگر میتوانند فعالیتهای آنزیمی متابویسمی را تغیر 
دهندو در نتیجه روی قدرت اثرو دوام داروهای مصرفی تاثیر بگذارند.
 القا آنزیمی : افزایش فعالیت آنزیمی = کاهش اثر داروها
 مهار آنزیمی: کاهش فعالیت آنزیمی= افزایش اثر داروها


 اثر عبور اولیه کبدی First-Pas Metabolism : داروهای خوراکی قبل از ورود به جریان خون از 
طریق روده باید جذبو از طریق ورید باب به کبد وارد شده از آنجا به قلبو گردش خون عمومی بدن منتقل 
شدهو دربافتها پخش شوند. بعد از مصرف خوراکی برخی داروها تا حد زیادی در دیواره روده 
(کلپرومازین،دوپامین) یا توسط کبد (لیدوکائین،پتدین) متابولیزه می شوند قبل از اینکه به جریان خون 
سیستمیک برسند.در این شرایط این داروهای خوراکی نمیتوانند غلظت مناسب در پلاسما ایجاد کند.
کلیرنس در این حالت بستگی زیادی به جریان خون کبدی دارد. برخی داروها مثل پروپرانلول میتوانند جریان 
خون کبدی را کاهش دهندو در نتیجه اثر عبور اولیه کبدی را کاهش دهند.

موضوع: آموزش های فارماکالوژی،
برچسب ها:  تجویز زیر جلدی و عضلانی دارو :  برخی داروها از راه خوراکی غلظت پلاسمایی بالایی ایجاد نمی کند  یا بعلت تخریب توسط اسید معده (انسولینو هورمونها پروتئینی)  یا جذب ضعیف بعلت قطبی بودن بالای مولکول (آمینوگلیکوزیدها: جنتمایسین)  یا در اثر عبور اولیه کبدی FPM به میزان زیادی بی اثر می شوند (ضد دردهای اپیوئیدی)  یا بیمار بعلت عدم تحمل گوارشی قادر به مصرف خوراکی دارو نیست (تهوعبا املاح آهن)  یا اصولا بیمار نسبت به مصرف دارو مقاومت میکند (بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی)  جذب دارو از طریق تزریق زیرجلدی یا عضلانی خیلی ارتباط به PH و خصوصیات مولکولی دارو ندارد، بلکه بیشتر به میزان جریان خون ناحیه تزریق وابسته است. تزریق عضلانی معمولا سرعت اثر بیشترو تزریق زیرجلدی دوام اثر بالاتری ایجاد می کند.  ملح ها(نمک ها)ی مختلف داروها می توانند سرعت حلالیتو در نتیجه طول اثر متفاوتی داشته باشند (پنی سلین 6.3.3 ترکیبی از سه ملح مختلفبا سرعت حلالیت سریع، متوسطو طولانی است)  تجویز وریدی دارو: معمولا زمانی که اثر سریعو فوری دارو نیاز باشد بکار می رود.چون اطمینان داریم که تمام دوز به خون می رسد اثرات آن دقیق تر قابل پیش بینی است و برخی تفاوتهای بین فردی در جذب دارو را نخواهیم دید.  سرعت تزریق در برخی داروه باید محدود شود (ونکومایسین، مورفین: بعلت ترشح هیستامین)  عوارض نشتو تحریک موضعی دارو در نظر گرفته شود.(ترمبوفلبیت دیازپام)  تجویز داخل بینی : برخی پلی پپتیدها مثل کلسی تونین (پوکی استخوان)، دسموپرسین (تکرر ادار)، و برخی داروهای غیر پروتئینی از این راه قابل جذب هستند. (رسیدن به غلظت بالای CSF)  تجویز ترنس درمال : جهت داروهای پوتنت(مقدار کم دارو اثر قابل توجه ایجاد کند) با حلالیت چربی بالا (نیتروگلیسرین، هیوسین)  توزیع دارو : بعد از تجویزو جذبو رسیدن دارو به پلاسما در قسمتهای مختلف بدن پخش می شوند. این توزیع به عواملی زیر بستگی دارد  حلالیت دارو در غشهای لیپوفیل (25% تیوپنتال بلافاصله به مغز میرودو سپس دوباره به پلاسما بر میگرد > کاهش دوام اثر در CNS و طولانی شدن حذف تا 24 ساعت) درجه یونیزاسیونو PH قسمتهای مختلف بدن اتصال به پروتئینهای پلاسما (آلبومین،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر