تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - اسامی داروھا

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 04:01 ق.ظ

اسامی داروھا
یک دارو بعد از گذشتن از مراحل تحیقاتی و پذیرفته شدن جهت مصرف در انسان وارد بازار شده و ممکن 
است سه نوع نام گذاری بر روی ان انجام گیرد:
نام شیمیایی:
وضعیت دقیق ترکیب شمیاییو ساختمان مولکلولی داروها را مشخص می کند، این نام بیشتر برای شیمیدان ها 
معنی دار است.( مانند ان 4-هیدروکسی فنیل استامید که نام شمیایی استامینوفن است).
نام ژنریک:
ی نام غیر اختصاصی که مشخص کنده گروه فارماکلوژی داروهاستو اغلب از نام شمیایی انها اقتباس شده 
ولی ساده تر از ان است. در تمام دنیا براحتی این اسامی قابل شناسایی هستند مثل سایمتدین
نام تجارتی:
ی نام اختصاصی دارو که اغلب توسط کمپانی های فروشنده دارو انتخاب می شود، اسامی مناسبی هستند که در 
نوشتن انها حرف اول را بزرگ می نویسند و درای نماد R تجارتی است مانند Tagamet
R
.1
که اسم تجاری داروی سایمتدین است. چون کارخانه های مختلف اجازه دارند برای هر محصول ژنریک نام 
تجاری خاص خود ر انتخاب کند نابر این برای هر نام ژنریک از دارو چندین نام تجاری وجو دارد.
مكانیزم عمل دارو:
یک دارو بعد از رسیدن به یک غلظت مناسب در محل اثر خو در بدن، اثر درمانی و دلخواه را به وجود می 
اورد. در این جهت مولکولهای ترکیبات شمیایی باید از نقطه ورود بدن به مجاورت بافت محل اثر خود رسیده 
وبا ان واکنش انجام دهند. میزان پاسخ دارو به مقدار به کار رفته و زمان باقی ماندن ان در بدن بستگی دارد.


(Duration of Action) اثر طول
معمولا طول اثر به زمان حضور غلظت کافی از دارو در بدنو بافت هدف بستگی دارد.
اما در بعضی موارد مثلا داروهای ارگانوفسفره فعالیت داروبا مشخصات فارماکوکنتیکو طول اثر دارو ارتباط 
ندارد. اثرات بیلوژیک آنها معمولا برای چند روز حتی بعد از دفع دارو از بدن به طول می کشد.


نیمه عمر : Half Life
مدت زمانی که لازم است بگذرد تا غلظت دارو در پلاسما به نصف کاهش یابد. معمولا طول اثر دارو معادل 3
تا 4 نیمه عمر از دارو است. چون به رتیب اگر غلظت اولیه در بدن 10 باشد بعد از یک نیمه عمر؛ 50 بعد از 
دو نیمه عمر؛ 25 بعد سه نیمه عمر؛ 12.5 و پس از چهار نیمه عمر غلظت دارو به 6.25 میرسد که دیگر اثر 
قابل مشاهده ای نمیتواند ایجاد کند.
. دقیقه 5 تا 3 Suxamethonium
ساعت 48 تا 24 Diazepam
غلظت ثابت پلاسمایی : Steady State
در صورتی که دارو خوراکی باشدو فواصل تجویز دوزها برابربا نیمه عمر دارو باشد غلظت پلاسمایی دارو بعد 
هر تجویز افزایش می یابد تا جایی که بعد از 4 تا 5 نیمه عمر (4 یا 5 امین دوز تجویزی) غلظت پلاسمایی دارو 
تا زمانی که دارو بصورت منظم تجوز می شوند باقی می ماند.
دوز اولیه Loading dose
تاخیر اولیه د رسیدن به سطح ثابت پلاسمایی را می توانبا دو برابر کردن دوز اولیه تا حدی جبران کرد که به 
این دوز افزایش یافته اولیه دوز بارگیری می گویند.
عبور دارو از غشها:
 انتشار غیر فعال
 انتقال از طریق حامل
 انتشار غیر فعال :
اکثر داروها از این طریق انتشار می یابند
 بر اساس شیب غلظت دارو در دو طرف غشا صورت می گیرد
سرعت بستگی به تفاوت غلظت دو سمت غشا و حلالیت در غشا دارد.
 حلالیت در چربی :حلالیت بالا در چربی > سرعت اثر بیشتر
مثال :دیازپام، فنتانیل > مورفین > آمین های کواتنر

 اندازه مولکول: اهمیت کمتر؛ عبور از طریق کنالهای یونی،فضهای بین سلولی
نفوذپزیری (Permeabilty) سلولهای اندوتلیوم عروق به نسبت بقیه سلوله بالاتر است > عبور مولکولهای 
بزرگ یونیزه هم مقدور می شود.
 ارتباطبا PH: اکثر داروها اسید ی باز ضعیف هستند وبا قرار گرفتن در محیط های مختلف بدنبا PH
متفاوت معادله تعادل به سمت درصد یونیزه بیشتر یا کمتر جابجا میشود.
فرم غیر یونیزه از غشا عبور میکندو فرم یونیزه در محیط بیشتر باقی می ماند.

 معادله هندرسون-هاسلباخ : Pka نشان دهنده PH ای است که در آن به میزان مساوی داروی یونیزهو غیر 
یونیزه وجو دارد.
 مثلا اگر Pka دارویی 6 باشدو در دو محیط مختلف قرار گیرد، در محیط اسیدیبا PH=2 (محیط معده)
درصد بسیار بالایی از دارو به فرم غیر یونیزه خواهد بودو اگر در محیط قلیایی تر مثلا پلاسم با PH=7.4 قرار 
گیرد حدود 96 درصد به فرم یونیزه -A در خواهد آمد.در این حالت فرمهای غیر یونیزه بسته به شیب غلظت از 
غشاء از سمتی که غلظت بالاتر دارند به سمتی که غلظت کمتر دارند انتشار پیدا می کند.
 انتشار از طریق حامل: تسهیل شدهو انتقال فعال
 تسهیل شده: بدون محدودیتهای مربوط به حلالیتو اندازه ذرات بدون صرف انرژیو توسط پروتئینهای 
غشا در جهت شیب غلظت از جایی که غلظت زیا دارند به جایی که غلظت کمتر دارند جابجا می شوند.
 انتقال فعال :با صرف انرژیو در خلاف گرادیان غلظت. اشباع شونده هستندو میتوانند توسط برخی داروها 
عملکردشان مختل شود.

 ارتباط غلظت پلاسمایی داروبا اثرات فارماکلوژیکی آن :
در واقع غلظت دارو در بافت هدف است که اهمیت داردولی چون به سهولت قابل اندازه گیری نیست، غلظت 
دارو در خون ر اندازه گیری میک ند وبا فرمولهایی میتواند حدس ز دارو در بافت مورد نظر چه غلظتی دارد.
 غلظت دارو در پلاسما به این فاکتورها وابسته است :
 میزان جذب دارو
  میزان توزیع دارو در بافتهای بدن 
 میزان متابولیسم
میزان دفع دارو 
 روش مصرف خوراکی 

مزایای و معایب تجویز خوراکی :
 مصرف راحت 
 ارزان 
 قابل قبول برای اکثر بیماران
 برخی داروها در محیط اسیدی معده تخریب می شوند > انتریک کوت کردن
 ممکن است باعث تحریک،تهوع، استفراغ یا خونریزی شوند > فرمهای روکش دارو آهسته رهش
 تاخیر حدود نیم تا چند ساعته برای شروع اثر
داروی خوراکی عموم باید به غلظت مناسبی در پلاسما برسد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد.
حلالیت :معمولا در معدهو تحت تاثیر اسید معده صورت می گیرد
- تفاوت در اندازه ذرات (ریز تر>حلالیت سریعتر)و روکش دارو مواد همراه دارو باعث تفاوت سرعت اثر 
دارو در کارخانجات مختلف سازنده دارو می شود. (دیگوکسین، فنی توئین:استفاده از مانیتول بجای کلسیم 
سولفات بعنوان مواد همراه)
جذب داروی خوراکی :عموما به حلالیت در چربی، اندازه ملکولیو درجه یونیزاسیون آن بستگی دارد.

 داروی اسیدی ضعیف (مثل آسپرین) در معده به خوبی جذب می شود
 داروی قلیایی ضعیف (مثل پروپرانلولو بنزودیازپینها) از دئودنوم (PH=5-6) به خوبی جذب می شود
تاثیر سایر داروهاو شرایط بیما روی میزان جذب دارو از دستگاه گوارش :
کاهش میزان حرکت دستگاه گوارش (TCA,Atropin,Morphine) > کاهش سرعتو نه میزان جذب
 افزایش سرعت تخلیه معده (متوکلوپرامید،سیزاپراید) > افزایش سرعت جذب دارو

موضوع: آموزش های فارماکالوژی،
برچسب ها: اسامی داروھا یک دارو بعد از گذشتن از مراحل تحیقاتی و پذیرفته شدن جهت مصرف در انسان وارد بازار شده و ممکن است سه نوع نام گذاری بر روی ان انجام گیرد: نام شیمیایی: وضعیت دقیق ترکیب شمیاییو ساختمان مولکلولی داروها را مشخص می کند، این نام بیشتر برای شیمیدان ها معنی دار است.( مانند ان 4-هیدروکسی فنیل استامید که نام شمیایی استامینوفن است). نام ژنریک: ی نام غیر اختصاصی که مشخص کنده گروه فارماکلوژی داروهاستو اغلب از نام شمیایی انها اقتباس شده ولی ساده تر از ان است. در تمام دنیا براحتی این اسامی قابل شناسایی هستند مثل سایمتدین نام تجارتی: ی نام اختصاصی دارو که اغلب توسط کمپانی های فروشنده دارو انتخاب می شود، اسامی مناسبی هستند که در نوشتن انها حرف اول را بزرگ می نویسند و درای نماد R تجارتی است مانند Tagamet R .1 که اسم تجاری داروی سایمتدین است. چون کارخانه های مختلف اجازه دارند برای هر محصول ژنریک نام تجاری خاص خود ر انتخاب کند نابر این برای هر نام ژنریک از دارو چندین نام تجاری وجو دارد. مكانیزم عمل دارو: یک دارو بعد از رسیدن به یک غلظت مناسب در محل اثر خو در بدن، اثر درمانی و دلخواه را به وجود می اورد. در این جهت مولکولهای ترکیبات شمیایی باید از نقطه ورود بدن به مجاورت بافت محل اثر خود رسیده وبا ان واکنش انجام دهند. میزان پاسخ دارو به مقدار به کار رفته و زمان باقی ماندن ان در بدن بستگی دارد. (Duration of Action) اثر طول معمولا طول اثر به زمان حضور غلظت کافی از دارو در بدنو بافت هدف بستگی دارد. اما در بعضی موارد مثلا داروهای ارگانوفسفره فعالیت داروبا مشخصات فارماکوکنتیکو طول اثر دارو ارتباط ندارد. اثرات بیلوژیک آنها معمولا برای چند روز حتی بعد از دفع دارو از بدن به طول می کشد. نیمه عمر : Half Life مدت زمانی که لازم است بگذرد تا غلظت دارو در پلاسما به نصف کاهش یابد. معمولا طول اثر دارو معادل 3 تا 4 نیمه عمر از دارو است. چون به رتیب اگر غلظت اولیه در بدن 10 باشد بعد از یک نیمه عمر؛ 50 بعد از دو نیمه عمر؛ 25 بعد سه نیمه عمر؛ 12.5 و پس از چهار نیمه عمر غلظت دارو به 6.25 میرسد که دیگر اثر قابل مشاهده ای نمیتواند ایجاد کند. . دقیقه 5 تا 3 Suxamethonium ساعت 48 تا 24 Diazepam غلظت ثابت پلاسمایی : Steady State در صورتی که دارو خوراکی باشدو فواصل تجویز دوزها برابربا نیمه عمر دارو باشد غلظت پلاسمایی دارو بعد هر تجویز افزایش می یابد تا جایی که بعد از 4 تا 5 نیمه عمر (4 یا 5 امین دوز تجویزی) غلظت پلاسمایی دارو تا زمانی که دارو بصورت منظم تجوز می شوند باقی می ماند. دوز اولیه Loading dose تاخیر اولیه د رسیدن به سطح ثابت پلاسمایی را می توانبا دو برابر کردن دوز اولیه تا حدی جبران کرد که به این دوز افزایش یافته اولیه دوز بارگیری می گویند. عبور دارو از غشها:  انتشار غیر فعال  انتقال از طریق حامل  انتشار غیر فعال : اکثر داروها از این طریق انتشار می یابند  بر اساس شیب غلظت دارو در دو طرف غشا صورت می گیرد سرعت بستگی به تفاوت غلظت دو سمت غشا و حلالیت در غشا دارد.  حلالیت در چربی :حلالیت بالا در چربی > سرعت اثر بیشتر مثال :دیازپام، فنتانیل > مورفین > آمین های کواتنر  اندازه مولکول: اهمیت کمتر؛ عبور از طریق کنالهای یونی، فضهای بین سلولی نفوذپزیری (Permeabilty) سلولهای اندوتلیوم عروق به نسبت بقیه سلوله بالاتر است > عبور مولکولهای بزرگ یونیزه هم مقدور می شود.  ارتباطبا PH: اکثر داروها اسید ی باز ضعیف هستند وبا قرار گرفتن در محیط های مختلف بدنبا PH متفاوت معادله تعادل به سمت درصد یونیزه بیشتر یا کمتر جابجا میشود. فرم غیر یونیزه از غشا عبور میکندو فرم یونیزه در محیط بیشتر باقی می ماند.  معادله هندرسون-هاسلباخ : Pka نشان دهنده PH ای است که در آن به میزان مساوی داروی یونیزهو غیر یونیزه وجو دارد.  مثلا اگر Pka دارویی 6 باشدو در دو محیط مختلف قرار گیرد، در محیط اسیدیبا PH=2 (محیط معده) درصد بسیار بالایی از دارو به فرم غیر یونیزه خواهد بودو اگر در محیط قلیایی تر مثلا پلاسم با PH=7.4 قرار گیرد حدود 96 درصد به فرم یونیزه -A در خواهد آمد.در این حالت فرمهای غیر یونیزه بسته به شیب غلظت از غشاء از سمتی که غلظت بالاتر دارند به سمتی که غلظت کمتر دارند انتشار پیدا می کند.  انتشار از طریق حامل: تسهیل شدهو انتقال فعال  تسهیل شده: بدون محدودیتهای مربوط به حلالیتو اندازه ذرات بدون صرف انرژیو توسط پروتئینهای غشا در جهت شیب غلظت از جایی که غلظت زیا دارند به جایی که غلظت کمتر دارند جابجا می شوند.  انتقال فعال :با صرف انرژیو در خلاف گرادیان غلظت. اشباع شونده هستندو میتوانند توسط برخی داروها عملکردشان مختل شود.  ارتباط غلظت پلاسمایی داروبا اثرات فارماکلوژیکی آن : در واقع غلظت دارو در بافت هدف است که اهمیت داردولی چون به سهولت قابل اندازه گیری نیست،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر