تبلیغات

سختم آمد که نوشتم بر کنج خیال *** یاد تو رهگذری بود که دیگر نرود

گر  سر آن عهد محال سخن جان باشد ***  من بمیرم, لیک قولم نرود


نوشته میلاد سلیمانی