ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396 03:43 ق.ظ

نسبت قابل اهمیت دیگری در مبحث سنجش توسعه و نقدینگی بازار سرمایه نسبت
1 سرعت گردش سهام است
. این نسبت بیانگر وضعیت فعالیت بورس است که با تقسیم
ارزش سهام معامله شده طی یکسال به متوسط ارزش بازار طی همان سال محاسبه
میشود. هر چه این نسبت بزرگتر باشد گردش سهام بیشتر و بورس فعالتر خواهد بود. این
نسبت در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تا 122 درصد ارزش بازار است. این
نسبت در ایران برابر با 12 درصد است.

نسبت سرعت گردش سهام در بین اعضای فدراسیون جهانی بورسها به شرح ذیل است:
 آمریکا : در این منطقه ، بورسهای نزدک و نیویورک به ترتیب با 080 و 008درصد
در مرتبه اول قرار دارند. پایینترین نسبت نیز به بورسهای بوینسآیرس و برمودا
اختصاص دارد. در خصوص تعداد دفعات معامالت ، بورس های نیویورک، نزدک و
تورنتو ، بیشترین تعداد معامالت را داشته اند. کمترین معامله در منطقه آمریکا در
بورس برمودا بوده است.
 آسیا و اقیانوسیه : در منطقه آسیا و اقیانوسیه بورسهای شن ژن، شانگهای و اندونزی
باالترین سرعت گردش سهام و بورسهای کولمبو و بمبئی نیز کمترین سرعت
گردش سهام را داشتند. نسبت گردش سهام در سال 0202برای بورس شنژن بیش
از 100 درصد و برای شانگهای 121درصد بود.شانگهای ، بورس ملی هند و شن زن
در این گروه بیشترین دفعات معامالت را ازآن خود کرده اند.
 اروپا، خاورمیانه و آفریقا : در این منطقه نسبت گردش سهام در بورسهای اسپانیا و
استانبول به ترتیب 011 و 010 درصد بود. پایینترین نسبت گردش سهام در این
منطقه مربوط به بورسهای مالت، موریتیس و قبرس است. بورس اوراق بهادار تهران
در سال 0202 با سرعت 2 در نسبت گردش سهام مواجه بود . لندن نیز بیشترین
تعداد دفعات معامالت سهام را داشته است. بورس تهران تا پایان نوامبر 0202 تعداد
0124 هزار بار دفعات معامالت سهام را تجربه کرد.
از جمله مهمترین عوامل در مبحث نقدینگی، ارزش معامالت میباشد. ارزش معامالت
بورسهای عضو فدراسیون جهانی بورسها در سال 0202 به 1/18 هزار میلیارد دالر رسیده
است. به جز 00 بورس، سایر بورسهای عضو فدراسیون جهانی با افزایش در معامالت خود
مواجه بوده است.
 آمریکا : ارزش معامالت بورسهای منطقه آمریکا بیش از 122122 میلیارد دالر
بوده است. یادآور میشود که این میزان نزدیک به 10 درصد از کل ارزش معامالت
بورسهای عضو فدراسیون جهانی در سال 0202را تشکیل میدهد. بیشترین ارزش
معامالت در این منطقه هم مربوط به بورس نزدک با 002888 میلیارد دالر است.
 آسیا و اقیانوسیه : ارزش معامالت بورسهای این منطقه که بورسهای در حال
رشد منطقه جنوب شرق آسیا را هم در بر دارد، معادل 0/02 هزار میلیارد دالر است و
نشان میدهد که بورس های کشور چین گوی سبقت را از بقیه ربوده اند. سهم این منطقه
از کل ارزش معامالت فدراسیون جهانی بورسها هم در حدود 1/02 درصد است که رقم
قابل قبولی محسوب میگردد. بیشترین ارزش معامالت هم در این منطقه به بورسهای
شانگهای ، توکیو و شن تعلق داشته است.
 اروپا، آفریقا و خاورمیانه : 1/08 درصد کل ارزش معامالت مجموع اعضای
فدراسیون در سال 0202 به بورسهای منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا تعلق داشته است.
کل ارزش دادوستد بورسهای این منطقه 4/02 هزار میلیارد دالر بوده است . بیشترین
ارزش معامالت در این منطقه به بورس لندن اختصاص داشته است و از نظر رشد ارزش
معامالت نسبت به سال پیش هم بورس عربستان سعودی با بیش از 002 درصد افزایش در
صدر قرار داشتهاست. در این گروه بورس تهران نیز تا نوامبر سال 0202 یعنی تاریخ تهیه
این گزارش رشد 1/0 درصدی را به لحاظ ارزش دالری و رشد 0/1 درصدی را به ریال
تجربه نموده است.


2-3 -تامین مالی در بازار سرمایه
همانطور که در مباحث پیشین عنوان گردید نظام اقتصادی مبتنی بر بازار سرمایه، به
مبحث تامین مالی از این منظر میپردازد. تامین مالی در بازار سرمایه از طریق روشهای:
عرضه اولیه، افزایش سرمایه و انتشار اوراققرضه و اوراق مشارکت صورت میپذیرد. این
حوزه از بازار سرمایه در کشور به واسطه اجرائی نمودن سیاستهای کلی اصل 44 در سنوات
اخیر جایگاه خاصی داشته است به طوریکه ارزش سهام واگذار شده از طریق سازمان
خصوصی سازی برابر با 1812011 میلیارد ریال در قالب 140 شرکت است . از این میزان
0042401 میلیارد ریال سهم سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است و در حدود
0012222 میلیارد ریال آن از طریق واگذاری در بورس اوراق بهادار صورت پذیرفته است که
در حدود21 درصد است)جدول1 .)عملکرد بورس اوراق بهادار در بخش تامین مالی از
محل افزایش سرمایه شرکتها در سال 0188 برابر با 022401 میلیارد ریال بوده است که
نسبت به کل ارزش بازار در حدود دو درصد است.

در پایان سال 0202 ،تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای عضو فدراسیون
جهانی بورسها به 408،41 شرکت رسید. بیشترین رشد تعداد شرکتهای پذیرفته شده در
سال 0202 متعلق به بورس بمبئی است. همچنین تعداد اوراق قرضه پذیرفته شده شامل
اوراق قرضه داخلی و خارجی به 422،042ورقه رسید. از نظر تعداد شرکتهای پذیرفته
شده، بورس بمبئی با 200،4 شرکت در باالترین رتبه قرار دارد و از نظر تعداد اوراق قرضه
پذیرفتهشده نیز بورسهایآلمان و لوگزامبورگ به ترتیب با 02112 و 01212 ورقه در
جایگاه اول و دوم قرار دارند. البته باید توجه کرد که تقریبا همه اوراق قرضه موجود در این
بورسها، مربوط به دولتها و شرکتهای خارجی است. از نظر اوراق قرضه لیست شده آسیا
و اروپا و خاورمیانه منطقه برتر محسوب میگردد.
 آمریکا : بورسهای منطقه آمریکا در مجموع 110،02 شرکت را در فهرست خود
دارند که از این تعداد 01 درصد آن شرکتهای خارجی هستند. 01 درصد از کل
شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای عضو فدراسیون جهانی نیز در این منطقه قرار
دارند. گروه بورس تورنتو یا تی اس ایکس، بیشترین شرکتها را در فهرست خود
دارد و از این نظر باالتر از بورس نزدک و نیویورک است. تعداد اوراق قرضه پذیرفته
شده هم در منطقه مذکور 084،1 مورد است .در کل تنها 0 درصد ازکل اوراق قرضه
در این منطقه درج شده اند.
 آسیا و اقیانوسیه : در سال 0202 تعداد شرکتهای موجود در فهرست بورسهای این
منطقه به 080،00 یعنی 42 درصد کل شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای عضو
فدراسیون جهانی بورسها رسید. 28 درصد شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای
این منطقه شرکتهای محلی هستند و تنها 0 درصد شرکتهای حاضر در فهرست
این بورسها، خارجی هستند. بعد از بورس بمبئی، بورس توکیو با 020،0 و بورس
استرالیا با 222،0 شرکت در رتبههای بعدی قرار دارند. تعداد اوراق قرضه پذیرفته
شده در این منطقه نیز 212،02 ورقه قرضه است که بورس کره با 421،2 ورقه
بیشترین تعداد اوراق قرضه را داراست. در این ناحیه بورس سنگاپور با پذیرش
نزدیک به 108 شرکت خارجی از مجموع 284 شرکت پذیرفته شده ، از نظر تعداد
شرکتهای خارجی موقعیت قابل توجهی دارد، همانطور که مشاهده میگردد 40
درصد شرکتهای موجود در این بورس خارجی هستند.
در این ناحیه بورس سنگاپور با پذیرش نزدیک به 108 شرکت خارجی از مجموع
284 شرکت پذیرفته شده ، از نظر تعداد شرکتهای خارجی موقعیت قابل توجهی دارد،
همانطور که مشاهده میگردد 40 درصد شرکتهای موجود در این بورس خارجی هستند.
 اروپا، خاورمیانه و آفریقا : در بورسهای این منطقه 221،01 شرکت پذیرش شدهاند
که بیش از 12 درصد کل شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای عضو فدراسیون
جهانی بورسها را شامل میشود. حدود 02 درصد این شرکتها خارجی هستند و
بورس اسپانیا با پذیرش 114،1 شرکت رتبه نخست را در این منطقه در اختیار دارد.


8 هزار و042 ورقه قرضه نیز در بورسهای این منطقه پذیرفته شدهاند که از این
نظر بورسهای لوگزامبورگ، آلمان و ایرلند در رتبههای اول تا سوم هستند. در این
زمینه، بورس تهران جایگاهی ندارد. اما منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا به جهت اوراق
قرضه ، منطقه ای جالب توجه است زیرا 84 درصد از کل اوراق قرضه کشورهای عضو
فدراسیون جهانی بورسها در این منطقه واقع شده است، که از آن حدود 04 درصد
اوراق قرضه شرکتهای خارجی بوده و 81 درصد باقی مانده مربوط به دولت و شرکت-
های محلی خصوصی و عمومی است.
 -2-3 -ابزارهای بازار سرمایه
از عمده عواملی که در توسعه بازار سرمایه نقش دارد، ابزارهای بازار سرمایه است. دلیل
به کارگیری این ابزارها، هم پوشانی نیازهای بازار سرمایه است. این ابزارها به دو حوزه
تامین مالی و اوراق مشتقه قابل تفکیک هستند. اگر ما حوزه بازار سرمایه را در دو کارکرد
اساسی خالصه نمائیم. کارکرد نخست، تأمین منابع مالی درازمدت بنگاهها از طریق هدایت
منابع پسانداز به کمک ابزارهایی مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارها است و کارکرد دوم
آن مدیریت ریسک از طریق فراهم آوردن راهبردهای پوشش خطر در بازارهای مالی یا
فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد ملی است. از این دیدگاه، بهکارگیری ابزارهای مشتق،
بهویژه قراردادهای آتی و اختیار معامله، بهدلیل انتقال ریسک از ریسکگریزان به
ریسکپذیران و یا از طریق اتخاذ دیگر راهبردهای مدیریت ریسک میتواند عدم اطمینان و
ناپایداری را در بازارهای مالی و نیز بازارهای کاال بهطور قابل توجهی کاهش دهد. تعدادی از
اعضای فدراسیون جهانی بورسها از این نوع ابزارهای مالی بهطور گستردهای استفاده
میکنند و سهم قابل مالحظهای از معامالت در این بورسها مربوط به ابزار مشتق است.
بورس اوراق بهادار تهران نیز مطالعات مربوط به اختیار معامله را پیگیری کرده و قرارداد
آتی تک سهم را راه اندازی نموده است قانون توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه کشور در
این خصوص تهیه و تنظیم شده است. از دیگر فعالیتهای صورت پذیرفته در حوزه
ابزارهای تامین مالی در بورسکه میتوان اشاره نمود مبحث انتشار اوراق مشارکت شرکتی
و صکوک است. در این راستا قوانین و دستورالعمل های انتشار این دسته از اوراق تهیه و
تدوین گردیده است که خود افقی جدید در مبحث تامین مالی در سطح کشور محسوب
میشود.

همانطور که بیان شد کارکرد دوم بازار سرمایه به تامین مالی اختصاص یافته است. در
این حوزه میتوان به حضور صندوق های سرمایهگذاری اشاره نمود. در بازارهای توسعه
یافته اوراق بهادار، بهدلیل پیچیدگی فرآیند تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در اوراق
بهادار و افزایش چشمگیر سرعت گردش اطالعات و تخصصی شدن فعالیتها، از
سرمایهگذاری جمعی در قالب انواع صندوقهای سرمایهگذاری استقبال فراوانی شده است.
در حال حاضر صندوقهای سرمایهگذاری یکی از پرطرفدارترین ابزارهای مالی هستند که
رشد محسوس آنها بعد از پیدایش، مؤید موفقیت غیرقابل انکارشان در بازارهای مالی
است. بسیاری از اعضای فدراسیون جهانی بورسها زمینه فعالیت این صندوقها را فراهم
آوردهاند. در کل 1424 صندوق قابل معامله در بورس در فدراسیون جهانی بورسها موجود
است.
آمریکا. تا نوامبر 0202 ،در منطقه آمریکا، تعداد صندوقهای قابل معامله در بورس
220،0 بوده است. بورس نیویورک میزبان 0002 صندوق قابل معامله در بورس است و
پس از آن بیشترین تعداد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در این منطقه مربوط به
بورس مکزیک است. در منطقه آمریکا همچنین 0408 صندوق سرمایه گذاری مشترک
وجود دارد.
آسیا و اقیانوسیه. فعالیت صندوقها در منطقهی آسیا و اقیانوسیه از سایر مناطق کمتر
است بهطوریکه تعداد صندوقهای قابل معامله در بورسهای این منطقه که عضو
فدراسیون جهانی بورسها هستند 412 و تعداد صندوق سرمایهگذاری نیز 212 صندوق
است. در صندوق های سرمایه گذاری مشترک بورس ملی هند سهم 1/21 درصدی را
داراست.
اروپا، آفریقا و خاورمیانه. حضور 812،01 صندوق سرمایهگذاری و 424،1 صندوق قابل
معامله در بورس مؤید فعالیت چشمگیر صندوقهای سرمایهگذاری جمعی در این منطقه
است. بیشترین تعداد صندوقهای سرمایهگذاری در این منطقه مربوط به بورس
لوگزامبورگ با 114،2 صندوق است و بورس اسپانیا با 012،1 و بورس آلمان با 810،0
صندوق در رتبههای بعدی قرار دارند. بورس تهران دارای 04 صندوق سرمایهگذاری
مشترک در پایان نوامبر سال 0202 است.
2-2-3 -نهادهای بازار سرمایه
از مهمترین ارکان بازار سرمایه نهادهای موجود در آن است. )سازمان بورس اوراق
بهادار، 0188 )هر میزان این نهادها از منظر نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفته تر باشند.
به توسعه بازار سرمایه کمک شایان و خاصی مینمایند. در توسعه ساختاری این بخش در
کشور، گام های موثری در حوزه تدوین قوانین و دستورالعمل نسبت به شگل گیری
نهادهای جدید تخصصی به مانند: شرکتهای تامین سرمایه، مشاوره سرمایه گذاری و
سبدگردانها برداشته شده است. اما در شناساندن این نهادهای مالی به جامعه سرمایه
گذاران و فعاالن اقتصادی نیازمند عزم خاصی در فرهنگ سازی در بازار سرمایه است. در
جدول زیر تعداد کارگزاران برخی از بورسهای عضو FEAS آورده شده است:

برچسب ها: نسبت قابل اهمیت دیگری در مبحث سنجش توسعه و نقدینگی بازار سرمایه نسبت 1 سرعت گردش سهام است . این نسبت بیانگر وضعیت فعالیت بورس است که با تقسیم ارزش سهام معامله شده طی یکسال به متوسط ارزش بازار طی همان سال محاسبه میشود. هر چه این نسبت بزرگتر باشد گردش سهام بیشتر و بورس فعالتر خواهد بود. این نسبت در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تا 122 درصد ارزش بازار است. این نسبت در ایران برابر با 12 درصد است. نسبت سرعت گردش سهام در بین اعضای فدراسیون جهانی بورسها به شرح ذیل است:  آمریکا : در این منطقه، بورسهای نزدک و نیویورک به ترتیب با 080 و 008درصد در مرتبه اول قرار دارند. پایینترین نسبت نیز به بورسهای بوینسآیرس و برمودا اختصاص دارد. در خصوص تعداد دفعات معامالت، بورس های نیویورک، نزدک و تورنتو، بیشترین تعداد معامالت را داشته اند. کمترین معامله در منطقه آمریکا در بورس برمودا بوده است.  آسیا و اقیانوسیه : در منطقه آسیا و اقیانوسیه بورسهای شن ژن، شانگهای و اندونزی باالترین سرعت گردش سهام و بورسهای کولمبو و بمبئی نیز کمترین سرعت گردش سهام را داشتند. نسبت گردش سهام در سال 0202برای بورس شنژن بیش از 100 درصد و برای شانگهای 121درصد بود.شانگهای، بورس ملی هند و شن زن در این گروه بیشترین دفعات معامالت را ازآن خود کرده اند.  اروپا،
نویسنده : sinister
تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396 03:31 ق.ظ
چكیده:
هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی چگونگی تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و منابع
تامین مالی از طریق بازار سرمایه میباشد )الزم به ذکر است که رشد اقتصادی در
کشورهای با محوریت بازار سرمایه، بسیار سریعتر از کشورهای با محوریت بانک میباشد(. از
همین حیث، در مقاله حاضر با محوریت اصل 44 قانون اساسی و گامهای موثری که به
واسطه اجرایی شدن اصل مذکور برداشته شده شاخص هایی از جمله : شاخص اندازه بازار
سرمایه، ارزش بازار سرمایه، ارزش و دفعات معامالت مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه بازار
سرمایه کشورمان، در میان کشورهای توسعه یافته و نوظهور ترسیم میگردد. نتایج
مطالعات از شناسایی جایگاه بازار سرمایه ایران در اقتصاد بینالملل دارد در پایان پس از
روشن شدن جایگاه بازار سرمایه کشورمان در میان این دسته از کشورها و بیان تاثیرات
اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه و چگونگی تامین مالی، پیشنهاداتی در جهت توسعه
بازار سرمایه ارائه شده است.

واژههای كلیدی: پایه بانک، پایه بازار، تولید ناخالص ملی، اندازه بازار سرمایه، ارزش بازار
سرمایه، ارزش و دفعات معامالت، تامین مالی.

 - مقدمه
کشور های دنیا سال 0202 را در حالی آغاز کردند که همچنان مسائل و چالشهای
اقتصادی الینحل و باقی مانده از سال 0222 به چشم میخورد. از جمله مهمترین این
مسائل میتوان به تصمیم گیری سرمایه گذاران بین المللی و محلی نسبت به بازار سرمایه و
مسکن اشاره نمود. در این مقطع سئوال اصلی این بود؛ در چه بازارهایی و در چه
کشورهایی سرمایه گذاری انجام شود؟ این سئوال به سرعت به یکی از مهمترین سوالها
تبدیل شد.
بحران اقتصادی و مالی جهان در سالهای 8-0222 به شدت به ساختارهای اقتصادی
آمریکا و اروپا آسیب رساند. از سوی دیگر تزریق میلیاردها دالر نقدینگی به سیستم مالی و
پولی جهان در قالب اجرای طرح های محرک مالی و اقتصادی، جهان را در آستانه فشارهای
تورمی فزاینده ای قرار داد که البته الزم به ذکر است که این مسئله، موجب افزایش نسبی
در رشد اقتصادی در سال 0202 نیز گردید. این رشد اقتصادی به میزان کمی با افزایش
شاخص سهام در بازارهای مالی کشورهای مختلف و افزایش سودآوری و درآمد شرکتهای
بزرگ بین المللی همراه بود.
همچنین تصریح این نکته الزم است که اقتصاد دنیا در سال 0202 با چالشهای
بزرگی از جمله افزایش بیکاری، کسری بودجه و بدهی های دولتی نیز مواجه بوده که
وضعیت آمریکا به روشنی بیانگر این موضوع میباشد. از سوی دیگر سرمایه گذاران بین
المللی نگران وضعیت اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته هستند. چرا که در
ابتدای سال 0202 ،اکثر کارشناسان اقتصادی و مالی به سرمایه گذاران بین المللی توصیه
نمودند، سبدی از سرمایه گذاری ها در کشورهای مختلف انجام دهند و بخش زیادی از
سرمایه و دارایی خود را تنها در یک بازار، یا یک صنعت و یا در یک کشور خاص سرمایه
گذاری ننمایند. این مقوله خود بر اهمیت مدیریت سبد سرمایه گذاری یا اصل متنوع سازی
در سال 0202 میافزاید که این مهم تنها از طریق بازار سرمایه ممکن خواهد بود.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باور بودند، که بازارهای سرمایه کشورهای در
حال توسعه مکان مناسبی برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران بین المللی در سال 0202
است .البته با نگاهی به وضعیت بورس ها در این گزارش میتوان دریافت که این گروه از
پیشگویان، چندان هم به بیراهه نرفته اند؛ چرا که این دسته از کشورها توانسته اند در سال
0202 سهم قابل توجهی از نقدینگی بین المللی را به خود اختصاص دهند و این مهم،
نقش قابل اهمیتی را در توسعه بازار سرمایه و عبور از بحران مالی سال 0228 ایفا نمود .
بنابراین هدف اصلی از تدوین مقاله حاضر بیان نقش بازار سرمایه در توسعه یافتگی
کشورها و بررسی مقایسهای تحوالت مالی و اقتصادی در سطح دنیا در این بخش میباشد.
در این میان بورس اوراق بهادار تهران با سایر نقاط جهان مورد مقایسه قرارمی گیرد که این

بررسی درنهایت ما را به جایگاه واقعی بازار سرمایه در میان کشورهای در حال توسعه و
توسعه یافته رهنمون؛ و چشم انداز آتی آن را ترسیم مینماید.
2 -روش شناسی تحقیق
مطالعه حاضر از جمله تحقیقات توصیفی و تطبیقی میباشد که به روش کتابخانه ای با
بررسی گزارش ها و سایر منابع تنظیم شده است.هدف تحقیق حاضر شناسایی و مقایسه
وضعیت بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای توسعه یافته و نوظهور با تبیین مولفه
ها و متغیر های بازار سهام از طریق روش شناخت تاریخی است تا شواهد الزم جهت پاسخ
به سواالتی نظیر اینکه میزان تفاوت بازار سرمایه ایران با بازارهای هدف تا چه اندازه است؟
آیا میتوان راه حل هایی جهت توسعه بازار سرمایه ایران ارائه نمود؟ را معرفی و شناسایی
نماید.
3 -مبانی علمی و یافته های نظری
 -3 -پایه بانک یا پایه بازار
چگونگی بهره گیری سودآور از دارایی های یک کشور مبین بحث توسعه اقتصادی
میباشد. در این میان، تعریف علم اقتصاد به عنوان" علم تخصیص منابع محدود برای تامین
نیاز ها و خواسته های نا محدود" جلوه مینماید. براین اساس کشورها همواره در تالش
بوده اند تا با بهره گیری از این هدف، توسعه اقتصادی را برای خود به همراه آورند.
)گریگوی، 0181 )امروزه در مسیر توسعه یافتگی، تامین مالی به عنوان اولین و حیاتیترین
مسئله مبتال به دولتمردان و سرمایهگذاران است به طوریکه، کشورهائی که دارای قدرت
بیشتری در جذب این منابع هستند سهم قابل توجهی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص
داده اند.
در بین اقتصادانان همواره این موضوع مطرح بوده که تامین مالی در نظام اقتصادی بر
محور بانک باشد بهتر است یا متاثر از بازار سرمایه باشد؟ تحقیقهای به عمل آمده در این
خصوص بیشتر متاثر از این رویکرد بوده است که عمده کشورهای سرمایه پایه، رشد
اقتصادی با شیب تندی تری دارند. چراکه ترزیق نقدینگی به صنعت از سوی بازار سرمایه
به واسطه حضور تحلیل گران مالی در این بخش از اقتصاد نسبت به پروژه و فرصتهای


سرمایه گذاری دارای باالترین محک است. این مبحث متاثر از این مطلب است که در بازار
سرمایه به واسطه وجود کارآئی تخصیصی،اطالعاتی و عملیاتی، منابع مالی به آن دسته از
طرح های سرمایه گذاری تزریق میگردد که از توازن قابل قبولی میان بازده و حداقل
ریسک برخوردار باشند. بر این اساس از یکسو سرمایه گذاران میتوانند به واسطه نیروی
متخصص در بازار سرمایه و نیز اصل کارآئی در این بازار، این اطمینان را کسب نمایند که
سرمایه تزریق شده در وهله اول در جایگاه مطمئن و امنی بوده و در مراتب بعدی سود قابل
توجهی را به سمت آنان سوق میدهد. )مگینسون، 0188)
اصل تقابل بازده و ریسک به عنوان محور بازار سرمایه شناخته شده است و سرمایه
گذاران با این علم وارد این بازار میشوند. از دیگر موارد قابل اهمیت بر محور نظام سرمایه
پایه، نقش جدید صنعت بانکداری در اقتصاد دنیا است. در این رویکرد جدید، صنعت
بانکداری به سمت ارایه خدمات نوین و سریع سوق یافته است. همانگونه که در نگاره )0 )
نیز نمایان است، این صنعت در اغلب کشورها به سمت کاهش تفاوت میان نرخ پرداختی به
سپرده گذاران و دریافتی از گیرندگان تسهیالت مالی سوق یافته است. این مسئله خود
نشان دهنده آن است که دیگر بانکها به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع مالی به صنعت
و سایر بخش ها معرفی نمی شوند و به عنوان یکی از سهامداران یا سرمایه گذاران وارد نمی
گردند. چراکه این نقش (تامین مالی) به بازار سرمایه واگذار شده است.


از عمده ترین شاخص هائی که میتوان به عنوان وجه تمایز نظام پایه بانک یا پایه
بازارذکر نمود؛ نسبت دارائیهای بانکی به کل دارائیهای یک کشور است. همانگونه که در
0 نگاره )0 )و جدول )1)
مشاهده میشود این نسبت در کشورهای توسعه یافته و درحال
توسعه در مرتبه پائین تری قرار دارد. این مطلب خود نشاندهنده آن است که در شکل-
گیری دارائیهای سرمایه ای نقش بازار سرمایه از سایر بخش باالتر بوده و این بازار نقش
پررنگی در تامین مالی ایفا مینماید. این نقش محدود به حوزه داخلی نبوده و به بازارهای
منطقه و فرا منطقه نیز تسری مییابد. تامین مالی این دسته از کشورها بیشتر از منابع بین
المللی است، که خود عامل اصلی توسعه یافتگی این قبیل از کشورها به واسطه دسترسی به
منابع ارزان قیمت است.

اندازه بازار سرمایه
اندازه بازار سرمایه از سیاستهای اقتصادی هر کشور تبعیت مینماید. به طور کلی
کشورهای با محوریت بانک پایه بیشتر متاثر از نقدینگی سوق یافته از بانکها به سمت
اقتصاد بوده و در این قبیل از کشورها سیاست های پولی سکاندار اقتصاد آنان است. اما
امروزه همانطور که اشاره شد کشورهای توسعه یافته به سمت تامین نقدینگی از سوی بازار
سرمایه هستند. این مطلب به واسطه شرایط ذیل است که امر تامین مالی را راحتر و سهل
تر مینماید: (سازمان بورس اوراق بهادار، 0188)
1 .مشارکت تامین کنندگان مالی به عنوان سرمایه گذار و توزیع ریسک طرح با آنان
2 .عدم پرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده در سررسید
3 .قابلیت تبدیل اصل منابع مالی تامین شده به سایر اوراق بهادار
4 .استفاده از منابع بانکی در سایر بخشها
5 .کاهش تعهدات دولت و بانک مرکزی در تامین مالی طرح های کشوری
بنابراین تامین مالی از بازار سرمایه به واسطه موارد ذکر شده از اولویت خاصی برخوردار
است و بیشتر کشورهای در حال توسعه و نوظهور به سمت محوریت بازار سرمایه گام برمی
دارند. در این میان آن دسته از کشورهائی که پیشرو در این زمینه بوده گوی سبقت در
رشد اقتصادی از سایر کشورها میربایند. (عباسی، 0188)
اندازه بازار سرمایه به عنوان معیار توسعه یافتگی در طبقه بندی کشورها در نهادها و
0 موسسات معتبر عنوان میگردد
. (شرکت بورس اوراق بهادار، 0188 )شاخص اندازه بازار
1 سرمایه حاصل نسبت ازرش بازار به تولید ناخالص داخلی هر کشور است
. (عباسی، 0188)
این معیار در کشورهای توسعه یافته در باالترین مرتبه قرار دارد و در کشورهای در حال
توسعه در سال های اخیر رو به رشد است. بر این اساس این نسبت در کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه به طورمیانگین درحدود82 درصد است. این نسبت در کشورهای
خاورمیانه برابر با 18درصد نگاره(1 )و در ایران برابر با 08درصد است که خود نشان از
ابتدای راه بودن روند توسعه ای بازار سرمایه کشور در سالهای آتی است.


در سال 0202 ،اعضای فدراسیون جهانی ، با نوسانات منفی و مثبت ارزش بازار
داخلی و شاخص روبرو شدند. در این سال ارزش بازار بورسهای عضو فدراسیون جهانی به 51.752 میلیارد دلار رسید.


آمریكا : ارزش بازارهای سرمایه این منطقه در پایان سال 2009،به 18.9 هزار
میلیارد دالر رسیده بود که در مقایسه با امسال که ارزش بازار منطقه آمریکا ، 21.2
هزار میلیارد است ، 12.2درصد افزایش نشان میدهد. با احتساب این افزایش در
ارزش بازار های سرمایه منطقه آمریکا، سهم آن از کل ارزش بازار فدراسیون جهانی
بورسها به 41 درصد رسید که 2 درصد بیشتر از این نسبت در سال 2009است. در
میان بورسهای فعال در این منطقه، گروه بورس نیویورک یورونکست بیشترین
ارزش بازار را در اختیار داشته است.
 آسیا و اقیانوسیه : ارزش بازارهای سرمایه این منطقه در پایان سال 0202 به 0/08
هزار میلیارد دالر رسید که نسبت به سال 0222 ،در حدود 1/04 درصد افزایش یافته
است. گروه بورس توکیو با ارزش بازاری بالغ بر 140،1 میلیارد دالر، بیشترین ارزش
بازار را در میان بورسهای این منطقه در اختیار دارد. بیشترین افزایش هم در این
منطقه مربوط به بورسهای کلمبو و بورس اوزاکای ژاپن است که بهترتیب 011 و 22
درصد افزایش داشتهاند.
 اروپا، خاورمیانه و آفریقا : ارزش بازارهای سرمایه این منطقه در پایان سال 0202
به 2/01 هزار میلیارد دالر رسید که بیانگر 0/2 درصد کاهش نسبت به سال 0222
است. سهم بورسهای حاضر در منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا در فدراسیون جهانی
بورسها بیش از 01 درصد است که 1 درصد کمتر از این نسبت در سال 0222 است.
در میان بورسهای مستقر در این منطقه هم بیشترین کاهش مربوط به آتن با 44
درصد منفی است و بورس تهران با 0/10 درصد افزایش نسبت به سال 0222 ،
افزایش قابل توجهی را در این رده به خود اختصاص داده است و ارزش این بازار بالغ
بر 842222 میلیون دالر گردید)نگاره.1 .)باالترین ارزش بازار هم در این منطقه
مربوط به بورس لندن بوده است.

ارزش و دفعات معاملات
ارزش و دفعات معامالت از شاخصهای توسعه یافتگی بازار سرمایه است. از مهمترین
4 نسبت های در این مقوله نسبت ارزش معامالت به تولید ناخالص داخلی است
. این نسبت
در کشورهای توسعه یافته در حدود 022 درصد است در حالیکه این نسبت در ایران برابر
با 1 درصد است )در سالهای گذشته این نسبت رشد قابل توجهی نموده است(. اما مرتبه
ایران با کشورهای در حال توسعه نیز به مانند مالزی در مرتبه پائین تری قرار دارد.


برچسب ها: چكیده: هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی چگونگی تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه میباشد )الزم به ذکر است که رشد اقتصادی در کشورهای با محوریت بازار سرمایه، بسیار سریعتر از کشورهای با محوریت بانک میباشد(. از همین حیث، در مقاله حاضر با محوریت اصل 44 قانون اساسی و گامهای موثری که به واسطه اجرایی شدن اصل مذکور برداشته شده شاخص هایی از جمله : شاخص اندازه بازار سرمایه، ارزش بازار سرمایه، ارزش و دفعات معامالت مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه بازار سرمایه کشورمان، در میان کشورهای توسعه یافته و نوظهور ترسیم میگردد. نتایج مطالعات از شناسایی جایگاه بازار سرمایه ایران در اقتصاد بینالملل دارد در پایان پس از روشن شدن جایگاه بازار سرمایه کشورمان در میان این دسته از کشورها و بیان تاثیرات اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه و چگونگی تامین مالی، پیشنهاداتی در جهت توسعه بازار سرمایه ارائه شده است. واژههای كلیدی: پایه بانک،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396 03:23 ق.ظ1-2-8 فرار مالیاتی 
فرار مالیاتی، یکی از مصادیق فساد مالی و پولشویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تـلاش
غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مـشمول
مالیات به مقامات مسئول، گفته می شود . فرار مالیاتی منجر به ایجاد وجوهی شده کـه از نظـارت
دولت پنهان نگاه داشته می شود و رانت خواری یک ی از مصادیق آن است و به وجـوه حاصـل از
فرار مالیاتی، پول خاکستری اطلاق می شود .
8-2-2 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
-1 عدم گسترش فرهنگ مالیاتی جامعه
-2 عدم مبادله کامل اطلاعات و نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
-3 ضعیف بودن ضمانت های اجرایی
-4 تأخیر در وصول مالیات
-5 وجود معافیت های وسیع و متنوع : دولت ه ا گاه با اتخاذ برخی سیاسـت هـای حمـایتی
مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیـاتی را بـاز مـی کننـد . همچنـین بـا اعطـای
معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و ایـن امـر بـه کـاهش
درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود . بنابراین، اگر اعطای معافیـت هـا بـا دقـت لازم
صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروه هـای
دیگر جامعه وارد می کند.
 11 و گریز از مالیات 10 8-2-3 تمایز بین فرار مالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و گریز از مالیات به قانونی یا غیرقانونی بـودن رفتـار مؤدیـان
مربوط می شود .
فرار مالیاتی، یک تخلف از قانون است اما گریز از مالیات، یک نوع سوء اسـتفاده رسـمی از
قوانین مالیاتی است . وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گـزارش دولـت در مـورد درآمـد هـای
حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمـل
غیررسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد . امـا
 10 - Tax Evasion 11 - Tax Avoidance


در گریز از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت
پرداخت مالیات، خود به دنبال راههای گریز می گردد .
همانطور که گفته شد یکی از مصادیق مهم فساد مالی در نظام مالیاتی فرار مالیاتی است که
حتی در صورت افزایش نظارت درست باز هم انجام این فعالیتهای غیرقانونی به صفر نزدیـک
نمیشو . د اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و پیامدهای منفی آن از واقعیتهای جهان امروز سا ت.
فعالیتهای غیررسمی در چارچوب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، طیف گـسترده ای از فعالیـت هـا ی
قاچاق کالا و مواد مخدر تا شغلهای کاذب را در بر میگیرد .این نوع فعالیتها در همه جوامع
مشاهده شده است .اگرچه میزان آنها در کشورها متفاوت است .
اقتصاد سایه شامل درآمدهای گزارش نشده ناشـی از تولیـد کالاهـا و خـدما ت قـانونی و
غیرقانونی هم به شکل مبادلات پولی و هم به صورت غیر پـولی بـوده و تمـامی فعالیـت هـای
اقتـصادی کـه در صـورت اعـلام بـه مراجـع دولتـی، پرداخـت مالیـات در مـورد آن بایـد
صورت میگرفت را شامل میشود .
اقتصاد سایه علاوه بر این که بر کاهش سلامت مالی بخش عمـومی، نارضـا یتی عمـومی و
صنفی، کاهش عدالت و همبستگی اجتماعی، اختلال در شبکه اطلاعاتی و نظام آماری و فرآینـد
تصمیم گیریها، افزایش هزینه دولت برای تهدید و جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی و فساد اداری
تأثیرگذار است، بر میزان تلاش مالیاتی و ظرفیت مالیاتی نیز موثر است. فعالیتهای موجـود در
این اقتصادها هیچ گونه مالیاتی را نمیپردازند بنابراین هرچه اقتصاد زیرزمینی گستردهتـر باشـد،
توانایی دولت را در جهت بالا بردن درآمدهای مالیاتی به روشی کارآمد و معتدل کمتر میکند .
 8-2-4 رابطه فساد مالیاتی و مالیات
 درآمدهای مالیاتی شامل مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد شرکتها، مالیات بر حقوق،
مالیات بر مستغلات و ... و مالیاتهای غیرمستقیم شامل مالیات بر فروش سیگار و نوشابههای
غیرالکلی، مالیات بر واردات و ...است که هر سال به وسیله دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی
وصول میشو .د مالیاتها که از گذشتههای دور برای تامین هزینههای قدرتهای حاکم و گاه به
عنوان ابزاری برای رفع مشکلات و تامین بخشی از هزینههای اجتماعی مورد استفاده قرار
میگرفته است، امروزه با رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیشرفت صنایع و تکنولوژی و
پیچیدگی روابط اقتصادی، از شکل سنتی خود خارج شده و به عنوان یک ابزار قوی و یک متغیر

کلان اقتصادی به وسیلهای برای متعادل کردن سایر مولفههای کلان اقتصادی تبدیل شده است. به
طور کلی این وظیفه مالیاتها بسیار مهمتر و اساسیتر از وظیفه تامین درآمد تلقی میشو . د در
واقع مالیاتها علاوه بر یک منبع درآمد برای تامین هزینههای عمومی، باید بتواند اهدافی چون
رشد و توسعه سرمایهگذاری، افزایش سطح اشتغال، توزیع مجدد درآمدها و ثروت و مصرف
بهینه در جامعه را تامین نمایند .مالیاتها، اهرمی برای کنترل سود بنگاههای اقتصادی و
پراکندگی جغرافیایی آنها در جهت تحقق اهداف سرمایهگذاری و اشتغال پیشبینی شده در
برنامههای توسعه هستند که با استفاده از آن میتوان درآمد قابل تصرف افراد را کنترل نمود و از
تجمع ثروت و تمرکز رفاه اجتماعی در دست اقشار محدودی از جامعه جلوگیری کرد .همچنین
با کاهش یا افزایش مالیات بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات، زمینه افزایش یا کاهش تقاضا
آنها در بازار و بهینه شدن مصرف در جامعه فراهم می شو .د
متاسفانه ساختار اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، مالیاتها را از صورت یک ابزار موثر
اقتصادی خارج ساخته و امکان ایفای نقش ییها را که به آنها اشاره شده را بـرای آنهـا فـراهم
نکرده است. طی این مدت قانون مالیاتهای مستقیم، در عمل نتوانسته است زمینه لازم را بـرای
شفافسازی فعالیتهای اقتصادی ایجاد نمای . د در حالی که اکثریـت شـاغلان در فعالیـت هـای
غیرمولد از پرداخت مالیات فرار کردهاند، بیشترین فشار مالیاتی بـه بخـش هـای مولـد تولیـدی
اقتصادی وارد شده وسپس به تدریج به فعالیتهای غیرمولد اقتصادی گسترش یافته است.

8-2-5 دلایل ایجاد فرار مالیاتی و گریز از مالیات
-1 پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی
-2 ضعف سیاست های مالیاتی (مدیران ارشد مالیاتی)
-3 عدم توجه به منابع انسانی کارآمد
-4 عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه
-5 عدم وجود پاداش و تنبیه متناسب با عملکرد مؤدیان
-6 عدم اطلاع مؤدیان از حقوق خود و اصول تعیین مالیات
-7 عدم وجود سیستم های اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی روز جامعه
8-2-6 راهکارهای بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات


1 1 – تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مؤدیان
-2 استفاده از مدیران اقتصادی جامعه
-3 گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم
-4 تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مؤدیان
-5 آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی
-6 برگزاری همایش ها و کارگروه های آموزشی متعدد و انتشار مقالات مختلف
-7 استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید
-8 ساده نمودن روش های اخذ مالیات و حذف روش های زائد
-9 کاهش زمان وصول مالیات از مرحله تشخیص
8-2-7 آمار فرار مالیاتی در کشور
براساس آمار سازمان امور مالیاتی، میزان فرار مالیاتی در کشور بین 25 تا 30 درصـد اسـت .
سهم درآمدهای مالیاتی در سال جاری از بودجه عمومی کشور، 35 درصد است. با اجـرای طـرح
تحول اقتصادی و اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های واسطه گری و درآمـدزا نیـز
مشمول پرداخت مالیات خواهند شد .

8-2-8 راههای پیشگیری از فرار مالیاتی
-1 نرخ مناسب مالیاتی باید مدنظر مسئولین مربوطه قرار گیرد و این نرخ باید بگونه ای باشـد
که مردم را تشویق به پرداخت مالیات نمایـد . ضـمن اینکـه از تعـدد نرخهـای مالیـاتی
جلوگیری شود .
-2 مسئله معافیتهای مالیاتی باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد.
-3 آموزش مامورین مالیاتی و افزایش قابلیت آنها در امور ممیزی و حـسابرسی بایـد مـدنظر
قرار گیرد.
-4 جرایم مالیاتی باید به نحوی باشند که موجبات کاهش فـرار مالیـاتی را فـراهم آورنـد و
تصمیم قاطعانه در مورد جریمه ها و سخت گیری در این رابطه نیز باید بـه طـور جـدی
دنبال شود. 


5 ایجاد ثبات در قوانین و مقررات می تواند به نحو قابل توجهی نیز به کاهش فرار مالیـاتی
منجر شود.
-6 توجه دولت به خواسته های مردم نیز در کاهش فرار مالیاتی می تواند موثر باشد.
-7 قوانین مالیاتی به گونه ای اصلاح شود که کلیه اشخاص ملزم شـوند در پایـان هـر سـال
درآمدهای خود و منابع آن را و همچنین هزینه های خود را دقیقاً ذکر کنند.

3 8 -پولشویی و بازار سرمایه
بازار سرمایه به سبب نقش اساسی آن در تجهیز منابع مـالی، فعالیتهـای اقـصادی و انباشـت
سرمایه، هم ترازی بخشهای پولی و واقعی اقتصاد فـراهم آوردن زمینـه هـای دسـتیابی بـه رشـد
درونزای اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است .
اهمیت بازار سرمایه د ر مجموعه بازارهای مالی متشکل از بازار پول، سرمایه و بیمه از این رو
است که انجام وظیفه آن، یعنی تامین مالی دراز مدت و مدیریت ریسک به طور معمول در توان و
حوزه فعالیت در بازار دیگر نمی گنجد. برای آنکه بازار سرمایه بتواند در توسعه اقتـصادی نقـشی
شایسته ایفا کند، باید قاعده مند، پویا و کارآمد باشد و در این راستا، آماده سازی بسترهای نهادی
و قانونی متناسب با ایفای نقش فعال و برازنده آن، ضرورت دارد .
اگر چه پولشویان به طور نسبتی بانکها را به دلیل اینکه پول نقد دریافت می کنند، مورد هدف
قرار می دهند ، با این حال بورس اور اق بهادار هم می تواند هدف مناسبی برای گم کـردن منـشاء
سرمایه های غیرقانونی باشد .
اولین قطعنامه در خصوص مبارزه با پولشویی دربورس های دنیـا از سـوی سـازمان بـین الملـل
کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO رد) جولای 1992 در کبک کانادا در هفت بند بـه
تصویب رسید .
براساس این قطعنامه هر یک از اعضای سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار
موظفند مقرراتی را تصویب کنند که براساس آن حدود جمع آوری و ثبـت اطلاعـات مـرتبط بـا
شناسایی مشتری و نگهداری سوابق مبادلات مالی مشخص شود و ابزارهای مناسبی جهت نظارت
برای جلوگیری از پولشویان و همکاری با نهادهای مشمول ذیربط طراحی شود .

گفتنی است که سازمان بورس اوراق بهادار در ایران نیز درخواست عضویت در این سـازمان
را داده است که یکی از شرایط عضویت تصویب و اجرای مقـررات مبـارزه پولـشویی در بـازار
سرمایه ایران است .
 8-3-1 پولشویی در بازار اوراق بهادار
یکی از نهادهای بازار سرمایه، بازار اوراق بهـادار نظیـر سـهام و اوراق قرضـه اسـت . بـازار
اوراق بهادار، هدفی بالقوه برای پولشویی محسوب می شود .
تبهکاران که به دنبال تبدیل عواید غیر قانونی خود به دارایی های قانونی هستند ، در این سیر
بطور سنتی از بانکها که با وجوه نقد برای سپرده گذاری سرو کار دارند سوء اسـتفاده مـی کننـد .
بنابراین ماموران اجرای قانون و فعالان بازار اوراق بهادار بر این عقیـده هـستند کـه چـون بـازار
اوراق بهادار با وجوه نقد سرو کار ندارند، کارگزاران، معامله گران و صندوق های سرمایه گذاری
به اندازه نظام بانکی در مرحله اول فرایند پولشویی (جایگذاری) در مقابله با پولشویان آسیب پذیر
نیستند. به هر حال اکثر پولشویان در مرحله جایگذاری با ابزارهای پولی نظیر چک و پول نقد سرو کار
دارند و عمده تلاش آنها هم در این مرحله این است که کارگزاران، معامله گران و یـا صـندوق هـ ای
سرمایه گـذاری ایـن شـکل از پرداخـت هـا رانپذیرنـد . پولـشویان بیـشتر تمایـل دارنـد در مراحـل
لایهگذاری و یکپارچه سازی از کارگزاران، معامله گران و صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند.
از طرفی بورس اوراق بهادار نیز هدفی بـرای یکپارچـه سـازی درآمـدهای غیـر قـانونی بـه
دارایی های قانونی است . برای مثال ، در ی ک مورد عواید غیر قانونی از یک کلاهب رداری به حساب
یک کارگزار وارد و در خرید سهام سرمایه گذاری شده بود .برای جلوگیری از افشای این موضوع
پولشویان از طریق یک سری سپرده های مستند و از یک هزار دلار تا کمتر از 10 هـزار دلار ایـن
عمل را انجام داده بودند .با توجـه بـه ارزش بـالای بـازار اوراق بهـادار و حجـم دلاری بـالای
نقل و انتقالات سهام و طبیعت بالقوه سود آور، بازار اوراق بهادار را از جمله جـذابیت هـای لازم
برای پولشویان قلمداد می کنند .رشد سریع بازار اوراق بهادار و فراگیر شـدن سـرمایه گـذار ی در
بازار سهام جذابیت این صنعت را برای کسانی که در پولشویی تبحر دارند، افزایش داده و از ایـن
طریق پولشویان روش های جدیدی را در این بازار برای پولشویی جستجو می کنند .


8-3-2: پولشویی در بازار سرمایه ایران
متولی تدوین مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
اگر چه امکان پولشویی در بورس ایران به طور مستقیم ناممکن تلقی می شود، اما در آینده بورس
دارای جذابیت هایی برای پولشویی خواهد شد .
پولشویی در بانک ها در حال حاضر از جذابیت بیشتر ی برخوردار است . اما به هر حـال ایـن
عمل یک فرایند سه مرحله ای است. مرحله نخست، جایگذاری (Placement (است، کـه در آن
پول هایی که از طر ق مختلف از جمله قاچاق انـسان، مـواد مخـدر و ... کـسب مـی شـوند، بـه
نمونه ای از سرمایه گذاری مانند سهام، اوراق مشارکت ( در قالب وجوه کلان) تبدیل مـی شـوند .
در مرحله دوم که همان لایه چینی (Layering (است، فرد اقدام به گـم کـردن ردپـای منـشا پـول
 می کند . این کار از طریق جداسازی عواید حاصل از منشا پول انجام می شود . در مرحلـه آخـر کـه
همان یکپارچه سازی (Integration (است، شخص به سرمایه گـذاری هـای انجـام شـده پوشـش
قانونی میدهد که این کار را از طریق خرید ملک، اتومبیل و با خریـد سـهام در بـازار بـورس انجـام
 میدهد .
در داخل ایران چند نکته مهم وجود دارد که بورس را از جـذابیت لازم بـرای پولـشو یی دور
 می سازد . بانک ها به دلیل اینکه با پول نقد سرو کار دارند، جذاب ترند بنابراین نقد شوندگی امر
بسیار مهمی است که پولشوی ی با آن رابطه مستقیم دارد . عدم نقد شوندگی بالا در بـورس تهـران
فعلاً جذابیت لازم را برای این کار را از بورس سلب می کند.
اگر در آینده قانون مبارزه با پولشویی برای بانک ها به شدت به اجرا درآیـد، بـه طـور قطـع
بورس به یکی از جذابیت ها برای این قبیل افراد تبدیل می شود . به همین دلیل است کـه بـورس
تهران پس از بیانیه (FATE (مطالعاتی در خصوص مبارزه با پولشویی صورت داده است کـه در
میان آنها می توان به بررسی توصیه های تشکل های جهان در این خصوص و شناسایی منابع لازم
برای پولشویی در بورس اشاره کرد .
8-3-3 موارد شناسایی پولشویی در بازار اوراق بهادار
با وجود آنکه نگرانی ها در مورد پولشویی به سمت وسوی بازار اوراق بهـادار نیـز سـرایت
کرده، اما واقعاً میزان پولشویی توسط سرمایه گذاران در این بازار بـه درسـتی مـشخص نیـست .
تحقیقات رسمی نشان می دهد که مـوارد عمـده پولـشویی شـناخته شـده مـی توانـد از طریـق


کارگزاران، معامله گران و دیگر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار اتفاق بیفتـد . بـه طـور مثـال
معاملات غیر قانونی سهام و اوراق بهادار (دستکاری بـازار )، یـا فـروش اوراق بهـادار تقلبـی و
همچنین شستن عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی از طریق بانک ها و یا سایر نها دهای مالی
رخ داده است.

4 8-3 -راههای پیشگیری از پولشویی در بازار سرمایه
راههای مربوطه عبارتند از :
-1 نظارت بر خرید انواع دارایی های مالی از جمله سهام و اوراق مشارکت
-2 بازنگری در سازوکارهای اجرایی بورس اوراق بهادار تهران
-3 نظارت بر فعالیت شبکه بانک و سایر مو سسات مـالی یـا اعتبـاری غیربـانکی بـا هـدف
پیشگیری از سپرده گذاری پول های کثیف در بانک ها و موسسات مالی ایران یـا تبـدیل
آنها به سایر ابزارها و دارایی های مالی از جمله سهام
 -9 اقدام های به عمل آمده برای پولشویی در ایران
متاسفانه در اقتصاد ایران، تا کنون به دلی ل ناشناخته ماندن پیامد ها و آثار زیانبـار پولـشویی،
اقدام قابل توجهی صورت نگرفته یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایجـاد
نشده است، تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه منع پولشویی تقدیمی دولت به مجلـس شـورای
اسلامی است که در حال بررسی است .
دلیل این امر آن است که در جامعه ما، پولشویی به عنوان یک جـرم بـدون قربـانی شـناخته
می شود . اما اگر دقت شود، ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جـرم
منشأ (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر فعالیت های مجرمانه است و تنها نا آگاهی از
علت و ماهیت پولشویی است که آن را تا کنون به صورت یک معضل نامر ئی در نزد جامعه ایرانی
چنین ناشناخته و بی پاسخ نگاه داشته است .


بر پایه تعریف پولشویی و با توجه به این که جرائم منشأ، لزوماً با هدف ایجـاد درآمـد بـرای
مجرمان انجام نمی شود، زمینه مبارزه با پولشویی در ای ران علاوه بر پوشش مواردی ماننـد نقـل و
انتقال یا داد و ستد مواد مخدر، درآمد های به دست آمده از سایر جرائم تعریف شده در چارچوب
مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد .
در اکثر کشورهای پیشرفته جهان و حتی برخی از کشورهای عربی همسایه، تعقیب مالی وجوه
حاصل از قاچاق و سایر جرائم سازمان یافته، مقدم بر کنترل فیزیکی است . در حالی که در ایـران
تمام تلاش ها معطوف به کنترل فیزیکی است . قانون پولشویی، راه های نقل و انتقال وجوه حاصل
از فعالیت های مجرمانه را محدود و قابل شناسایی می کند و بـا فـراهم آورد ن امکـان سیـستمی
شناسایی متخلفان، احتمال وقوع بسیاری از جرائم را تا حد زیادی کاهش می دهد .
برای مبارزه با پدیده پولشویی در ایران، علاوه بر بررسی جدی و تیزبینانه حوزه های مختلـف
اقتصاد زیرزمینی، به ساز و کارهای لازم قانونی نیز نیاز است . در صورت تصویب قانون مبار زه با
پولشویی و همچنین با توجه به اصل 49 قانون اساسی که صراحتاً اذعـان دارد : « دولـت موظـف
است که ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات،
سوء استفاده ار مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دای ر
کردن اماکن فساد وسایر موارد نامشروع را گرفته وبه صاحبان حق تقدیم کند ودر صورت معلـوم
نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقق و ثبوت شرعی به وسـیله دولـت
اجرا شود»، بستر قانونی لازم برای مبارزه با پولشویی در ایران فراهم خواهد شد .
همان طور ک ه از متن قانون مزبور است نباط می شود، جرائمی مانند اخـتلاس، رشـوه، سـرقت،
قمار، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع، صراحتاً در اصل 49 قانون اساسی قید شـده
است. این جرائم تقریباً همان جرائمی است که در بیش تر قوانین ضد پولشویی کشورهای جهان به
تصویب رسیده ا ست. از این رو مشاهده می شود که بستر لازم برای مبارزه با پدیده پولـشویی در
ایران مهیا است .


0 - جمع بندی و نتیجه گیری
پولشویی به عنوان یک فرآیند پیچیده و دراز مدت تلقی می شود، پردازش عوایـد حاصـل از
فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر من شاء قانونی پول اسـت و شـامل سـه
مرحله جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی است . پولشویی در بخش های مالی، پولی و واقعی
اقتصاد صورت می گیرد که در این مقاله تمرکز روی بخش مـالی بـوده اسـت . در بخـش مـالی،
پولشویان با استفاده از سرمایه گذاری در بازار سرمایه، نقل و انتقا لات بانکی، عملیات بانکـداری،
وام دهی ارزان، بازار بیمه و سایر روشهای ذکر شده در مقاله به پولشویی مـی پردازنـد . در ایـن
مقاله به عنوان مطالعات موردی پولشویی در سه بخش گمرك، نظام مالیاتی و بازار سرمایه مـورد
بررسی قرار گرفت . در بخش گمرك، پولشویی در قالب قاچاق کالا مطرح شده اسـت . دربخـش
نظام مالیاتی، پولشویی در قالب فرار مالیاتی مطرح بوده و در بـازار سـرمایه پولـشویی در بـازار
اوراق بهادار نظیر بازار سهام مطرح است که هر یک از نهادهـای مربوطـه مـی توانـد بـا اتخـاذ
راهکارهایی میزان پولشویی را در بخش مربوطه کاهش دهد . 
برچسب ها: 1-2-8 فرار مالیاتی فرار مالیاتی، یکی از مصادیق فساد مالی و پولشویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تـلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مـشمول مالیات به مقامات مسئول، گفته می شود . فرار مالیاتی منجر به ایجاد وجوهی شده کـه از نظـارت دولت پنهان نگاه داشته می شود و رانت خواری یک ی از مصادیق آن است و به وجـوه حاصـل از فرار مالیاتی، پول خاکستری اطلاق می شود . 8-2-2 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی -1 عدم گسترش فرهنگ مالیاتی جامعه -2 عدم مبادله کامل اطلاعات و نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات -3 ضعیف بودن ضمانت های اجرایی -4 تأخیر در وصول مالیات -5 وجود معافیت های وسیع و متنوع : دولت ه ا گاه با اتخاذ برخی سیاسـت هـای حمـایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیـاتی را بـاز مـی کننـد . همچنـین بـا اعطـای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و ایـن امـر بـه کـاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود . بنابراین، اگر اعطای معافیـت هـا بـا دقـت لازم صورت نگیرد،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396 03:14 ق.ظاین مبالغ از حسابهای تو در تو و انتقال آنها به حسابهای مادر . این شـیوه عمـدتاً توسـط عـاملین
خرید و فروش مواد مخدر در کشورهای مختلف استفاده مـی شـود . روش دیگـری کـه توسـط
پولشویان استفاده می شود است فاده از بخـش مـالی و بخـش واقعـی اقتـصاد اسـت و در نهایـت
روشهایی هستند که تحت عنوان سایر مطرح می شوند . با توجه به موضـوع مقالـه، پولـشویی در
بخش مالی بررسی شده است.

 -7 بررسی پولشویی در بخش مالی
در این شیوه پولشویان با استفاده از ابزارهای مالی زیر به تطهیر پول می پردازند :
-1 سرمایه گذاری در بازار سرمایه
 پولشویان برای اجتناب از داشتن مقادیر قابل توجهی پول نقد، این وجـوه را در دارایـی هـای
سرمایه ای، سرمایه گذاری می کنند . این دارایی ها که عموماً سهام و اوراق قرضـه هـستند دارای
ریسک پایینی بوده و احتمال زیان در آنها ب سیار ناچیز است . از طرف دیگر این وجوه به سـادگی
قابل تبدیل به پول نقد می باشند و قابلیت نقدینگی بالایی دارند . با این شیوه منابع مـالی ، شـسته
شده و در قالب نقل و انتقالات مالی قانونی وارد می شوند .
-2 نقل و انتقالات بانکی
نخستین و به اصطلاح دم دست ترین ابزار پول شویان، استفاده از نهادهای مالی رسـمی اسـت .
در این مرحله وجوه نقد حاصل از عملیات مجرمانه، به صورت اعتبارات کوچک و کمتـر از حـد
آستانه گزارش دهی و نزد نظام بانکی یا هر نوع نهـاد مـالی و اعتبـاری رسـمی سـپرده گـذاری
می شوند . سپس این منابع مالی به بانکهای خارجی منتقـل مـ ی شـوند . در ایـن روش پولـشویان
ترجیح می دهند که این انتقال وجوه را به بانکهایی انجام دهند که در آنها حفـظ اسـرار مـشتریان
بسیار جدی است . در مرحله بعد دوباره این وجوه به حسابهای دیگری در کشورهای دیگر منتقـل
می شوند . عمل جایگذاری (انتقال وجوه به چندین بانک ) در چندی ن بانک انجام می شود و عمـل
ردیابی منشأ پول را دشوارتر می کند .


3 عملیات بانکداری
منظور از عملیات بانکداری ارائه سرویس از طرف بانـک ارائـه کننـده سـرویس بـانکی بـه
بانک گیرنده سرویس است . بانکها در سطح بین المللی با هـم مـراودات مـالی بـسیار پیچیـده و
متنوعی دارند . پولشویان با تأسیس بانکها، به این فضا دسترسی پیدا می کنند و در این فضا به دور
از حضور مشتریان به نقل و انتقال مالی مشغول می شوند . بانکهـای دریافـت کننـده خـدمات از
بانکهای ارائه کننده، خدمات بسیار متنوعی را مانند مدیریت نقدینگی (ذخیـره هـای احتیـاطی در
مقادیر متفا وت)، انتقالات الکترونیکی و از راه دور منابع مالی، تصفیه چک، ارائـه سـرویس هـای
ارزی و ... ارائه می کنند . انجام این نوع عملیات بانکی موجب دشواری ردیابی وجـوه مـالی مـی
شود. این ارتباط غیر مستقیم موجب می شود که بانکهای ارائه کننده سرویس که به دقت مشتریان
خود را ارز یابی کرده و با نظارت دقیق خود مانع از پولشویی می شوند، به بانکهای دریافت کننده
خدمات تکیه کرده و انجام عملیات نظارت را (به دلیل عدم در دسترس بودن اطلاعـات حـساب
مشتریان) به این بانکها بسپارند و این فرصت مناسبی را برای پولشویان فراهم می کند تا بتوانند با
این شیوه به عمل پولشویی اقدام کنند .
-4 وام دهی ارزان
پولشویان با این شیوه مقادیر قابل توجهی از منابع مالی خود را به اشخاص حقیقی و حقـوقی
وام داده و از انتقال آنها به شبکه بانکی جلوگیری می کنند . باز پرداخت این وام ها به تدریج و به
آرامی انجام می شـود و چـون ایـن مبـ الغ کمتـر از حـد آسـتانه هـستند عمـلاً مـورد ردیـابی
قرار نمیگیرند. گیرندگان وامها علی رغم مطلع بودن منشأ این پولها ، به دلیل سود بالایی که از کم
بودن نرخ سود این وامها عایدشان می شود از گزارش این پولها خودداری می کنند .
-5 بازار بیمه
یکی دیگر از روشهای پولشویی ا ستفاده از بازارهای بیمه برای بیمـه کـردن داراییهـای خـود
توسط واسطه های مالی است. در این شیوه داراییهای پولشو به شکل نادرست و غیر حقیقی توسط
واسطه های مالی بیمه می شوند . سپس پولشو با طرح یک دعـوی سـاده از شـرکت بیمـه طلـب
خسارت می کند و در نتیجه پول به حساب بانکی پولشو واریز شده و این بار با منشأ قـانونی بـه
گردش خود ادامه می دهد . در این روش برای کاهش ریسک حاصل از بازرسی های شرکت های


بیمه مادر پولشو ادعای خسارتی کمتر از میزان واقعی می کند و شرکتهای بیمه به دلیل انتفاع اقدام
به این عمل می کنند .
-6 چکهای مسافرتی
چکهای مسافرتی پولشویان در شعبه های متعدد قابل خریداری می باشند . به این وسیله پولشو
قادر خواهد بود تا مقادیر قابل توجهی از پول را بدون ارائه توضیح به شکل چکهای مسافرتی بـه
حساب خـود واریـز کنـد . بـه دلیـل اینکـه چکهـای مـسافرتی مـانع از ردیـابی دقیـق وجـوه
FATE در این راستا اقدام به حـذف چکهـای مـسافرتی 5 می شوند، بسیاری از کشورهای عضو
کرده اند و در برخی دیگر از کشورها اقدام به محدود کردن حجم خرید و انتقال وجوه به صورت
چک مسافرتی کرده اند .
-7 چکها و برات های مالی
بر اساس گزارش FATE چکهای بانکی عموماً قابل ردیابی و گزارش نیستند د. ر بسیاری از
موارد این چکها بدون نامه صادر می شوند و در اکثر کشورهای عـضو FATE مبـادلات مـالی
پایینتر از حد، بدون ارائه هیچ توضیحی، مبالغ هنگفتی را به حسابهای خود واریز کـرده و منـشأ
پولهای واریزی را مخفی می کنند .
-8 حسابهای تجمیعی
این روش نیز توسط پولشویان بس یار مورد استفاده قرار مـی گیـرد، در ایـن روش پولهـا بـه
حساب افراد مختلف (که به نوعی عمال پولشو محسوب می شوند ) واریز می شـود . واریـز ایـن
وجوه به حسابهای متعدد و با نامهای مختلف مانع از ایجاد حساسیت نهادهای ناظر بـر پولـشویی
می شوند. در مرحله بعدی وجوه به حساب مادر منتقل می شوند .
-9 حسابهای پرداختنی
این روش نیازمند این است که پولشو یک حساب پرداخت نی در کشور دیگری داشته باشد. این
حساب به پولشو این اختیار را می دهد که در یک کشور دیگر حساب بانکی داشته باشـد ، بـدون
اینکه تابع مقررات بانکی آن کشور باشد . به عنوان مثال یک پولشو از کلمبیا می تواند با استفاده از
این حسابها مبالغی پول را از حساب خود در کشور آمریکا به حـساب موسـسه دیگـر آمریکـایی
منتقل کند، بدون اینکه توضیحی را به ناظرین شبکه بانکداری امریکا ارائه دهد .
 5 - FATE: Financial Action Task Force


10-حسابهای الکترونیکی
روش دیگر استفاده از فناوری نوین مخابراتی و را یانه ای در زمینه فعل و انفعالات مالی و بـه
کارگیری ابزارها و شیوه های جدید، تجارت الکترونیک است . استفاده از ایـن شـیوه هـا موجـب
پیچیده تر شدن ردگیری مبادلات و نیز هویت مبادله کنندگان می شود .
نقل و انتقال سریع وجوه توسط حسابهای الکترونیکی موجـب شـده کـه مـشکلات ر دیـابی
منشا مالی وجوه دو چندان شود . در این شیوه نقل و انتقال مالی به شکل نامحسوس و پیچیده تری
نسبت به نقل و انتقـال معمـول صـورت مـی گیـرد . در ایـن صـورت پولـشویان دیگـر نگـران
تجمع فیزیکی مقادیر قابل توجهی از منابع مالی نیستند و تمام دریافتها و پرداختهـای خـود را بـه
شکل الکترونیکی انجام می دهند .
11 -بانکداری آنلاین
بانکداری آنلاین موجب می شود که پولشویان نیازی به حضور در بانک و در نتیجه پر کـردن
فرمهای مختلف نداشته باشند. این امر دشواری ردیابی را برای ناظرین مالی به همراه دارد .
12-بازار سیاه نقدینگی خارجی
پولشویان از با زار سیاه نقدینگی خارجی به منظور از بین بردن ریسک نقل و انتقال مقادیر قابل
توجهی از وجه نقد و همچنین جلوگیری از تجمـع پولهـای خـود در بانکهـای داخلـی اسـتفاده
می کنند . در این روش پولشویان مقادیر قابل توجهی از نقـدینگی را در اختیـار دلالان بازارهـای
سیاه ارز قرار می دهند تا از تجمیع این وجوه در بانکهای داخلی اجتناب شـود . بـه عنـوان مثـال
قاچاقچیان مواد مخدر در کشور مکزیک عمدتاٌ برای تطهیر پولهای خود از بـازار سـیاه نقـدینگی
درامریکا استفاده می کنند .
13-بازارهای ارز قانونی
یک روش قانونی برای شستشوی پول استفاده از کانال بـازار ا رز قـانونی اسـت . ایـن عمـل
عمدتاً در کشورهایی انجام می شود که فساد اداری در آنها بسیار چشمگیر اسـت . در ایـن روش
پولشو وجوه خود را به عنوان منافع حاصل از معاوضـه پـول نـشان داده و بـه کـارگزاران مـالی
گزارش می دهد . کارگزاران مالی با دریافت رشوه این گزارشها را تایید می کنند و پولشو اقدام به
پرداخت مالیات برای وجوه خود کرده و به این صورت پول خود را تطهیر می کند . این شیوه اگر


چه برای پولشو هزینه های زیادی ممکن است داشته باشد . ولی به دلیل کم بودن ریسک آن مورد
استفاده قرار می گیرد .
14 - نقل وانتقالات مالی بین المللی
یکی دیگر از روشهای پولشویی استفاده از نقل و انتقالات مالی است . همانگونه که در بحـث
حسابهای پرداخت نی عنوان شد، نظارت بر حسابهای مالی توسط بانکی انجام می شود کـه معمـولاً
در کشورهای توسعه نیافته با درجه نظارت پایین قرار د اشته و بانکهای ارائه دهنـده خـدمات بـه
اتکای این امر ک ه بانک دریافت کننده خدمات ، اطلاعات کافی از مشتریان را داراسـت اقـدام بـه
ارائه خدمات بانکی می کن . دن در نتیجه این امر نظارت ضعیف شده و امکان پولشویی فـراهم مـی
شود. گروه القاعده با استفاده از این روش از طریق از بانکهای کشور سودان و سپس لایه گـذاری
 در هلنـد 8 آلمان، بانک سعودی و ا .بـی .ان امـرو 7 فرانسه، کامرزبانک 6 در بانکهای کردی ت لیونایز
 9 اقدام به پولشویی کرده اند.

 -8 مطالعات موردی در خصوص پولشویی
8-1 تاثیرات پولشویی در بخش گمرك
تاثیرات پولشویی در بخش گمرك دیر زمانی است در همه کشورهای دنیا نقش عمـده ای در
 درآمد های دولت، تنظیم تجارت خارجی و تسهیلات و گسترش بازرگانی، حمل و نقل و .. ایفـا
می کند . گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و هر روز بـر اهمیـت آن افـزوده
 می شود . گمرك در دنیای امروز علاوه بر حفظ نقش اعمال سیاستهای بازرگانی و تجاری، تسریع
کننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری بوده و حمایت از منافع نوپای داخلی را بـر عهـده
داشته و می تواند در توسعه و گسترش سیاستهای اقتصادی و فرهنگی کشور نقش بسزایی را ایفـا
کند. این سازمان با رعایت درست قوانین بین المللی و ایجاد سرعت در تجارت باعث همبستگی و
تفاهمات مشترك در سط ح منطقه و جهان خواهد شد . علاوه بر این حقوق و عوارض گمرکـی در
بسیاری از کشورهای دنیا، عاملی بسیار مهم در تامین هزینه های کشور بوده و می تواند به تنظـیم
 6 -Credit Lyonnais
7 - Commerzbank
8 - ABN Amro


سیاستهای داخلی و حمایت از محصولات ساخت هر کشور کمک کند . پولـشویی در گمـرك از
طریق قاچاق کالا انجام می شود . در اصطلاح گمرك وسایر دستگاههای صوری دولت، منظـور از
قاچاق، گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و به وجوه حاصل از آن پول
سیاه اطلاق می شود. در ماده 29 قانون امور گمرکی موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می شود.
- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن ک الا از کشور به طریـق غیرمجـاز مگـر آنکـه
کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حـق
گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد .
- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد
کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
- بیرون بردن کالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سـود
بازرگانی و عوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج کشف شود.
 هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشـد ، گمـرك عـین
کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته مـی شـود پـس از
دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مـسترد
می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن .
- اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر
- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبـور از
نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگـانی و عـوارض آن بیـشتر از مأخـذ
حقوق و سود بازرگانی و عوارض مقرر شده نباشد . کالای اظهـار نـشده ضـمن کـالای
ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مـشمول ایـن بنـد
خواهد بود.
- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشـد
ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقـت یـا
کابوتاژ (cabotage (یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مـواردی کـه
ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است. 


- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری کـه حقـوق گمرکـی و سـود
بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع
- بیرون بردن کالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه یا اسناد خلاف واقع
- اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحـوی کـه منجـر بـه خـروج
غیرقانونی ارز از کشور گردد.

 8-1-2 تعریف قاچاق کا :لا
وارد کردن کالا به کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به صورت غیرمجاز که شامل دو بخش
زیر است :
.1 قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و
قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلی .
.2 قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشر وط، منظور کالاهایی است که صـادرات و واردات
آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایـت ایـن ضـوابط
قانونی، قاچاق تلقی می شوند.

8-1-3 عوامل موثر بر قاچاق کالا
عوامل موثر بر قاچاق کالا به شرح ذیل می باشند:
الف) پایین بودن ریسک قاچاق کالا
یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچـاق کـالا مـی
باشد به این معنا که احتمال موفقیت قاچاقیان بین 90 تا 95 درصد است .
 : عواملی که منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور می شوند عبارتند از
 گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امکان کنترل کامل مرزها
 امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه
از طریق کلیه نواحی مرزی ، قاچاق کالا صورت می گیرد . عدم وجـود حاکمیـت ملـی
منسجم طی سال های اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق وارد ات و صادرات از
این نواحی شده است . در مرزهای شمالی کشور ، قاچاق برخـی از کالاهـای یارانـه ای 

نظیر آرد و نان و همچینن چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها به
صورت قاچاق وارد کشور می شوند در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچـاق صـادرات
بیشتر در خصوص قاچاق فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها نظیر پارچه
و ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می شود.
 عدم امکان نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی خلـیج فـارس و دریـای عمـان و
نواحی جنوبی که برای واردات قاچاق قابل توجه هستند . با توجه به گزارشات دب یرخانه
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100-10 تن
و بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300-20 تن و بیش ا ز 6800 قایق صـیادی
در آبهای نواحی جنوبی کشور فعالیت می کنند . از آنجایی که نظارت سـازمان بنـادر و
کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لـنج
ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امکان قاچـاق حجـم بـالای کالاهـا توسـط
شناورهای مذکور وجود دارد.
ب- گران و پیچیده بودن واردات رسمی
از جمله عوامل موثر در گسترش قاچاق، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی
و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد . برخی از واردکنندگان برای تسریع در واردات اقـدام
به واردات می نمایند .
تعرفه های ورودی بر کالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق کالاهای وارداتی تلقی
می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و کسب منابع درآمدی برای دولت
صورت می گیرد ، اما هنگامی که این تعرفه ها از ریسک قاچاق بـالاتر باشـد، تمایـل بـه واردات
قاچاق افزایش می یابد .
ج- سایر عوامل موثر بر قاچاق کالا
 تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهای اطراف
 مشکلات ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است.
 بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر.
 چرخه بیکاری و فقر در نواحی مرزی.
 وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از کالاها.

 عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکـی از سـوی برخـی
نهادها و سهولت ورود کالاها از برخی مبادی در اختیار آنها.
 از بین رفتن کشاورزی به دلیل خش کسالی های اخیر و هجـوم کـشاورزان بـه تجـارت
کوله باری.
8-1-4 رابطه قاچاق کالا و فقر
در صفحه بعد، را بطه قاچاق کالا ( ) در خـدمت پولـشویی بـا شـاخص خـط فقـر مطلـق در
قالب نمودار نشان داده شده است . چنانکه مشاهده می گردد، به هر میزان که ارقام قاچاق سـازمان
یافته کالا در کشور افزایش یافته و رشد داشته باشد به همان نسبت شاخص خـط فقـر مطلـق در
جامعه نیز رو به افزایش گذارد ه است، به طوری که در سال 1362 که حجم کل قاچـاق کـالا در
حدود 500 میلیون دلار بوده، شاخص خط فقر نیز به حـدود 8/5 درصـد محـدود گردیـده و در
سال 1372 که قاچاق کالا به حدود 2 میلیارد دلار افزایش یافته، خط فقر مطلـق نیـز بـه حـدود
/3 11 درصد رسیده است؛ اما در سال 80-1379 که قاچاق سازمان یافته کالا به رقم بـی سـابقه
/3 11 میلیارد دلار بالغ گردیده، خط فقر مطلق از مرز /7 15 درصد عبور کرده است .
طبیعی است در جامعه ای که قاچاق کالا گسترده شود و کالاهای وارداتی قاچـاق بـا قـصد
پولشویی از تخفیف های ویژه صاحبان پول کثیف برخوردار باشند (به منظـور تبـدیل سـریع بـه
پول نقد ) و همچنین از پرداخت هر گونه عوارض سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننـده
(که فقط بر تولیدات داخلی تحمیل می گردد ) و سایر عوارض پنجـاه و چهارگانـه تجمیـع شـده
معاف باشند، قدرت رقابت را از کالاهای تولیدی داخل سلب می کند و بتدر یج موجب می شوند
تا سطح تولیدات داخلی کاهش یابد . در چنین حالتی، فرصت های شغلی مولد یا از بین می روند
و یا رشد نمی کنند و سرمایه گذاری های جدید تولیدی نیز انجـام نمـی گیـرد و سـرمایه هـای
مردمی- به منظور کسب سود سهل الوصول، و بی دردسر و بدون مالیات – به سمت دلالی کالای
قاچاق وارداتی سوق می یابد و فرآیند توزیع درآمد ( از طریق ایجاد فرصت های شغلی کارگری
و خدماتی ) دچار اختلال می شود . به دلیل رکود تولید، درآمدهای مالیاتی دولـت نیـز از رشـد
الزامی متناسب با توان بالقوه مالیاتی تولید ناخالص داخلی، محروم می ماند و در ن تیجه، عملکـرد
محدودیت منابع، توزیع عادلانه امکانات توسط دولت دچار نقصان می گردد . در نتیجـه عملکـرد
نامناسب مجموعه این عوامل زنجیر گونه و مختل کننده، قدرت خرید عمومی کاهش پیدا می کند


و تورم ناشی از گردش مالی قاچاق کالا نیز بر درآمدهای ثابت مردمی تحمیل می گردد و درآمد و
هزینه خانوار به سراشیبی عدم تعادل و نارسایی می افتد و هر روز بر تعداد افراد زیـر خـط فقـر
افزوده می شود .

8-1-5 آمار پرونده های شبکه قاچاق کالا
در ایران هنوز 160اسکله دریا و 8 مبادی در فرودگاه ها داریم که خارج از نظـارت گمـرك
انجام وظیفه می کنند . در بین گمرکات استان های کشور بیـشترین تعـداد پرونـده هـای متـشکله
قاچاق مربوط به گمرکات استان سیستان و بلوچستان بـا 4368 پرونـده و سـهمی معـادل 06/17
درصد بوده است . بعد از سیستان و بلوچستان، گمرکات استان آذربایجان غربی با 18/11 درصد و
خراسان رضوی با 06/10 درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند .


از نظر بهای مال پرونده های قاچاق، بیشترین سهم مربوط به گمرکات اسـتان کرمـان از کـل
بهای مال پرونده های م تشکله قاچاق بوده است . بعد از گمرکات استان کرمان بیشترین بهای مـال
پرونده ها مربوط بـه گمرکـات اسـتان خ وزسـتان بـا سـهمی معـادل 99/13 درصـد، گمرکـات
استان هرمزگان با 76/10 درصد از کل بهای مال پرونده های متشکله قاچاق بوده است.

8-1-6 راههای پیشگیری از قاچاق کالا
از سال 85 به لحاظ اهمیت موضوع، سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق بـه کمـک وزارت بهداشـت،
وزارت صــنایع، وزارت بازرگــانی و گمــرك جلــسات متعــددی برگــزار کــرده و در نهایــت
دستورالعمل هایی صادر شده که بهترین وجوه آن به شرح زیر است :
-1 سعی شده نیازمندیهای جامعه شناسایی شود و تسهیلاتی برای واردات در نظر گرفته شـود تـا
کالا از طریق مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شود، زیرا این امر باعث کا هش بازار قاچـاق
کالا می شود .
-2 سعی شده کنترل بیشتری بر واردات کالاها صورت گیرد.
-3 برای هر دسته از واردات کالاها، متخصـصین را آمـوزش داده تـا ضـعف عـدم آگـاهی
ماموران گمرك برطرف شود.
-4 بخش خصوصی را در واردات و عرضه دخیل کرده تا ایمنی لازم را بتوانند ایجاد کند.
-5 پیشنهاد افزایش جریمه، تا بتوان در پیشگیری از قاچاق کالا موثر واقع شد.

8-2 پولشویی و نظام مالیاتی
در بیشتر کشور های جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیـات
تامین می شود . سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است و میـزان آن
بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد . در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیـات
در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد مـی شـود
کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار گیرند تـ ا از طر یـق
اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برخیزند . فرار مالیاتی که یکی از مصادیق مهم فساد مـالی در
نظام مالیاتی کشور است در اینجا مورد توجه قرار گرفته است برچسب ها: این مبالغ از حسابهای تو در تو و انتقال آنها به حسابهای مادر . این شـیوه عمـدتاً توسـط عـاملین خرید و فروش مواد مخدر در کشورهای مختلف استفاده مـی شـود . روش دیگـری کـه توسـط پولشویان استفاده می شود است فاده از بخـش مـالی و بخـش واقعـی اقتـصاد اسـت و در نهایـت روشهایی هستند که تحت عنوان سایر مطرح می شوند . با توجه به موضـوع مقالـه، پولـشویی در بخش مالی بررسی شده است. -7 بررسی پولشویی در بخش مالی در این شیوه پولشویان با استفاده از ابزارهای مالی زیر به تطهیر پول می پردازند : -1 سرمایه گذاری در بازار سرمایه پولشویان برای اجتناب از داشتن مقادیر قابل توجهی پول نقد، این وجـوه را در دارایـی هـای سرمایه ای، سرمایه گذاری می کنند . این دارایی ها که عموماً سهام و اوراق قرضـه هـستند دارای ریسک پایینی بوده و احتمال زیان در آنها ب سیار ناچیز است . از طرف دیگر این وجوه به سـادگی قابل تبدیل به پول نقد می باشند و قابلیت نقدینگی بالایی دارند . با این شیوه منابع مـالی، شـسته شده و در قالب نقل و انتقالات مالی قانونی وارد می شوند . -2 نقل و انتقالات بانکی نخستین و به اصطلاح دم دست ترین ابزار پول شویان، استفاده از نهادهای مالی رسـمی اسـت . در این مرحله وجوه نقد حاصل از عملیات مجرمانه، به صورت اعتبارات کوچک و کمتـر از حـد آستانه گزارش دهی و نزد نظام بانکی یا هر نوع نهـاد مـالی و اعتبـاری رسـمی سـپرده گـذاری می شوند . سپس این منابع مالی به بانکهای خارجی منتقـل مـ ی شـوند . در ایـن روش پولـشویان ترجیح می دهند که این انتقال وجوه را به بانکهایی انجام دهند که در آنها حفـظ اسـرار مـشتریان بسیار جدی است . در مرحله بعد دوباره این وجوه به حسابهای دیگری در کشورهای دیگر منتقـل می شوند . عمل جایگذاری (انتقال وجوه به چندین بانک ) در چندی ن بانک انجام می شود و عمـل ردیابی منشأ پول را دشوارتر می کند . 3 عملیات بانکداری منظور از عملیات بانکداری ارائه سرویس از طرف بانـک ارائـه کننـده سـرویس بـانکی بـه بانک گیرنده سرویس است . بانکها در سطح بین المللی با هـم مـراودات مـالی بـسیار پیچیـده و متنوعی دارند . پولشویان با تأسیس بانکها،
نویسنده : sinister
تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396 02:53 ق.ظعنوان مقاله :
پولشویی و اثرات آن بر روی سیستم مالی
(مطالعه موردی : حوزه های مالیاتی، گمرك و بازار سرمایه )

پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت
نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، از قبیل اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری،
فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و سایر اعمال خـلاف
قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است . پولـشویی یـا
تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می توانـد از
محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود . در ایـن مقالـه پـس از ارائـه مقدمـ ،ه مراحـل
پولشویی را مطرح کرده و سپس به بررسی پولشویی در بخش مالی پرداخته شده است . بـه دنبـال
آن در سه بخش گمرك، مالیات و بازار سرمایه پولشویی بررسی شده اسـت . در بخـش گمـرك،
قاچاق کالا منجر به پولشویی شده و در بخش مالیاتی، فرار مالیـاتی، پولـشویی تلقـی شـده و در
حوزه بازار سرمایه، پولشویی در بازار سهام مطرح است . در نهایت جمع بندی و نتیجه گیـری در
خصوص مباحث مطروحه، صورت گرفته است .

Abstract:
 Money laundering is the expression of any actions or measures in order to
conceal or disguise the ill-gotten gains through criminal activities including peculation,
collusion in governmental dealing, fraudulency, tax evasion, contraband goods and
currency, prostitution, gambling, drugs trafficking, bribery, theft, and other illegal
actions to legitimize their illegal origins.
 Money laundering is a criminal activity in large scale, group work, continuous
and long term that can be extended from policies of a presumed country. In this
study after introduction, money laundering stages have been discussed and
afterwards it has been considered in financial sections. Moreover, money laundering
has been studied in three sections including customs, tax and financial resources. In
customs section, goods contraband leads to money laundering and in tax section, tax
evasion is regarded as money laundering while in finance resources section, money
laundering is considered in stock exchange. Finally, it has been concluded based
on mentioned discussions.
Keywords:
Money laundering, contraband goods, tax evasion, financial resources


1- چکیده
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت
نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، از قبیل اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری،
فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و سایر اعمال خـلاف
قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است . پولـشویی یـا
تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می توانـد از
محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود . در ایـن مقالـه پـس از ارائـه مقدمـ ،ه مراحـل
پولشویی را مطرح کرده و سپس به بررسی پولشویی در بخش مالی پرداخته شده است . بـه دنبـال
آن در سه بخش گمرك، مالیات و بازار سرمایه پولشویی بررسی شده اسـت . در بخـش گمـرك،
قاچاق کالا منجر به پولشویی شده و در بخش مالیاتی، فرار مالیـاتی، پولـشویی تلقـی شـده و در
حوزه بازار سرمایه، پولشویی در بازار سهام مطرح است . در نهایت جمع بندی و نتیجه گیـری در
خصوص مباحث مطروحه، صورت گرفته است 

2- واژگان کلیدی: پولشویی – قاچاق کالا- فرار مالیاتی - بازار سرمایه 


3 مقدمه
 برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیر د که در آن پول غیر قـانونی 1 واژه پولشویی
یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کـالا، قاچـاق
انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ...است، در چرخه ای از فعالیت ها و معـاملات، بـا گـذر از
مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود . به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به
صورت غیرقانونی به دست آمده است از طریق رشته ای از نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای
پنهان می شود که همان وجوه به صورت درآمد قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت ها و مجاری
قانونی می شود .
پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی، ا جتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همـراه
دارد. بین این آثار می توان به آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی، بی اعتمادی مـردم بـه نظـام
مالی، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر شدید در نرخ بهـره و در نتیجـه انتقـال
پیش بینی نشده سرمایه بین کشورها، تضعیف شدید بخش خصوصی قانونی، شکست برنامه های
خصوصی سازی کشورها، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمد دولت ها،
فاسد کردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتـصادی کـشورها و .... اشـاره
کرد .
آثار مزبور با توجه به ویژگی های این پدید ه مانند جهانی بودن، انعطاف پذیری و قابلیت انطبـاق
عملیاتی آن، به کارگیری پیشرفته ترین ابزارهـای فنـی و شـیوه هـای تخصـصی در انجـام آن،
ابتکارات و خلاقیت عاملان آن، دسترسی به منابع فراوان، گسترش دایمی در حوزه هـا و فـضای
جدید و جستجوی مستمر سود، تشدید می شود . بنابراین و با توجه به حجم قابل توجه پول هـای
شسته شده (سالانه 5 %تولید ناخالص داخلی جهان) و گسترش روز افزون پدیده پولشویی ، انجام
پژوهش و سپس قوانین جامع برای مبارزه با آن ضرورتی انکارناپذیر است .
پولشویی به عنوان یک جرم در دهـه 1980 بـه ویـژه در مـورد عوایـد حا صـل از قاچـاق
مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفـت . ایـن امـر بـه دلیـل
آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانـی آنهـا دربـاره
گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشـندگان مـواد مخـدر را
 1 - Money Laundering


برای دولت ها از طریق تدوین قوانینی که آنها را از عواید غیرقانونی محروم کند، به وجود آورد .
اگر چه این کشورها ابتدا بر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر تاکید داشتند، بـه زودی دریافتنـد
که در تدوین قوا نین و مقررات مبارزه با پولشویی و در پیمـان نامـه هـای مربـوط بـ ه همکـاری
بین المللی در راستای مبار زه با پولشویی، ردگیری و کشف عواید غیرقانونی و پیگـرد مجرمـان ،
باید عواید حاصل از جرائم مهم دیگری از قبیل اخاذی، رشوه خواری، کلاهبرداری و ... نیـز مـد
نظر قرار گیرد .
 در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش سریع پولشویی و تبدیل شدن به پدیده ای بین المللی و
نگرانی در مورد نبود قوانین ملی موثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافتـه و شستـشوی عوایـد
حاصل از آن، قوانین و پیمان نامه های جدید و تلاش های بین المللی قابل توجهی برای مبارزه با
پولشویی شکل گرفته است که از آن جمله می توان به پیمان نامه های سازمان ملل، جامعه اروپـا،
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سازمان کشورهای آمریکـایی، اقـدام هـای بانـک جهـانی و
صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پولشویی اشاره کرد .
در اقتصاد ایران، تا کنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامـدها و آثـار زیانبـار پولـشویی، اقـ دام
قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است .

 -4 تعریف پولشویی
در ساده ترین عبارت، پولشویی، پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانـه بـه منظـور
پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء غیر قانونی آن است . در مستندات بین المللی و قوانین و مقـررات
تدوین شده در کشور های مختلف در زمینه مبارزه با پولشویی، این پدیده به صورت هـای زیـر
تعریف شده است :
 در دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس 1990 ،تعریف پولشویی بـه صـورت زیـر
می باشد :
« تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به این که از فعالیت های مجرمانه بـه دسـت آمـده
باشد، به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشاء غیرقانونی آ ن دارایی؛ یا کمک بـه
شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است، برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور ».
همچنین، در این دستورالعمل، تعریف پولشویی موارد زیر را نیز در بر می گیرد : 


پنهان کردن یا تغییر ظاهری منشاء، مکان، رفتار، حقوق یا مالکیت واقعی مربوط بـه یـک
دارایی با علم به اینکه آن دارایی از فعالیت های مجرمانه به دست آمده است .
این تعریف، در واقع برگرفته از تعریف ارائه شده در بند -1 ب ماده پیمـان نامـه ویـن
است که در 19 دسامبر 1988 به امضای اعضا رسیده است؛ با این تفاوت کـه در پیمـان
نامه وین، تنها پول های به دست آمده از جرائم سازمان یافتـه و بـه ویـژه مـواد مخـدر
گنجانیده شده بود .
 تعریف پولشویی در پیمان نامه شورای اروپـا مربوط به نشـست اوت 1990 استراسـبورگ
تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستور عمل جامعه اروپا افزوده ش :د
« تحصیل، تملک یا استفاده از دارایی های به دست آمده از منابع غیرقـانونی، و نیـز هـر
گونه مشارکت، مباشرت، دسیسه چینی برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب، یا کمک، ترغیب،
تسهیل، و پنهان کاری هر گونه جرم مرتبط با پولشویی » .
با استناد به گزارش توضیحی پیمان نامه مزبو ر، یکی از مهمترین دلایل افزودن موارد بـالا
به تعریف پولشویی، زدودن کاستی های موجود در تعریف ارائه شده در پیمان نامه ویـن،
با هدف جلوگیری از استخدام وکیل یا متخصصان مـالی توسـط مجرمـان بـرای مقاصـد
پولشویی بیان شده است .
 کمیسیون بین المللی کنترل و سوء استفاده از مواد مخدر در ماده دو جرائم پولشویی مصوب
می 1999 ، پدیده پولشویی را به صورت زیر تعریف کرده است:
« کسب، تصرف، نگهداری، به کارگیری، پنهان سازی، تغییر ماهیت یا تبدیل، دسـت بـه دسـت
کردن مالی با علم به این که شخص می داند یا براساس شواهد و قراین باید بداند که مال مزبور
از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر یا سایر جرائم مهم به دست آمده است » .
کمیسیون مزبور علاوه بر موارد بالا، مشارکت، کمک و همدستی، تبانی، مقدمـه چینـی و
مشاوره و ترغیب اشخاص به ارتکاب جرم پولشویی و کمک به اشخاص مجرم برای فرار
از پیامدهای قانونی، عمل خود را، جرم پولشویی تلقی می کند .
 براساس تعریف مصوب سازمان بین المللی پلیس کیفری، پولشویی عبارت است از هر نوع
عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت نامشروع به طوری کـه
وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند. 


 گروه کاری اقدام مالی برای م بارزه با پولشویی ، در گزارشی فرآیند عمل یا رفتار پولـشویی را شرح داده است که شامل اجزای زیر است: - تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است بـه منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال مورد نظر یا کمک به شخـصی کـه مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود؛ - پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، جا به جایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است؛ - تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیت ه ای مجرمانـه است. -5 مراحل پولشویی پولشویی فرآیند پیچیده، دراز مدت و گروهی است که به طـور معمـول در مقیاسـی بـزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی - سیاسی یک کشور فراتر برود . بـر اسـاس ایـن فرآیند عواید حاصل از فعالیت هـای مجرمانـه بـا گـذر از مراحـل مختلـف وارد نظـام مـالی و فعالیت های قانونی می شود و با پنهان ماندن منشا غیر قانونی آن، ظاهری قانونی می یابد . به طور کلی فرآیند پولشویی دارای سه مرحله به صورت زیر است : ؛ تزریق پول های کثیف به سیستم پولی و مالی 2 مرحله اول جایگذاری در این مرحله عواید به دست آمده از ف عالیت های بزهکاران با هدف تبدیل پول های کثیف از حالـت نقدی به ابزارهای مالی (دارایی های ) یا ابزارهای پولی (چک، حواله ...) وارد شـبکه رسـمی پـولی و مالی می شود . این جایگذاری می تواند با تقسیم وجوه کلان به مبالغ کوچکتر کـه چنـدان حـساسیت برانگیز نیست و سپرده گذاری آ نها در بانک ها داخلی یا دیگر موسسات مالی رسـمی و غیـر رسـمی انجام گیرد و یا برای سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده شود و یـا برای خرید کالاهای پر ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ های قیمتی به کار رود که پس از آن این کالاها به وسیله چک یا حواله های بانکی مجدداً خریداری شود .
 2 - Placement.


  مرحله دوم لایه چینی3؛جداسازی رابطه بین عواید غیر قانونی با مبدأ یا فعالیتهای موجد آنها
 این فرایند که به آن مرحله رد گم کردن هم می گوینـد، از طریـق ایجـاد و انباشـت لایـه هـای
پیچیده ای از معاملات یا نقل و انتقال مالی چندگانه مالی با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و
ناممکن کردن ردگیری مبدأ، صورت می گیرد . این مرحله می تواند شامل معـاملاتی نظیـر انتقـال
تلگرافی سپرده، تبدیل سپرده به اسناد پولی (اوراق بهادار،سهام سرمایه ای، چک های مـسافرتی ، )
خرید مجدد کالاهای پر ارز ش و اسناد پولی و سرمایه گذاری آنها در معاملات ملکی و مؤسسات
قانونی به ویژه در صنایع تفریحی و جهـانگردی باشـد . شـرکت هـای پوشـشی کـه معمـولاً در
بهشت های مالیاتی برون مرزی به ثبت می رسند، یک ابزار معمول در مرحله لایه بنـدی هـستند .
این شرکت ها که مدیران آنها اغلب وک لای محلی هستند از جانـب مـوکلان امـین ایفـای نقـش
 می کنند و مالکان ذی نفع را از طریق قوانین شدید رازداری بانکی و امتیاز وکیل موکل در پشت
صحنه مجهول نگه می دارند .
 مرحله سوم یکپارچه سازی4؛ دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیر قانونی
در این مرحله وجوه انباش ته در لایه های مختلف صرف خرید دارایی های تمیز و قانونی می شود
و برای آشکار ساختن ثروت از طریق سرمایه گذاری در مصارف قانونی و مجاز در بخش رسمی
اقتصاد؛ توضیحاتی به ظاهر قانونی درباره ریشه های آن – به گونه ای که شکی برانگیخته نـشود -
تدارك می شود .
یکپارچه سازی (در هم آمیختن ) می تواند شامل روش های متعدد مانند استفاده از شـرکت هـای
پوششی برای اعطای وام، یا سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به عنوان وثیقه تامین بـرای
وام های داخلی باشد . تکنیک معمول دیگر، جعل حواله های دروغین بیش از حد یا کمتر از حـد
واقعی برای کالاهای فروخته شده – یا ظاهراً فروخته شده- به خارج از مرزها است .
 -6 روشهای پولشویی
پولشویی عملاً در تمامی کشورها در سه فاز انجام می شـود و بـسته بـه قـوانین و مقـررات
کشورها و نیز بسته به وضعیت بازارها هر یک از این فازها می تواند به عنوان روش عمـده تلقـی
شود. عمده ترین رو ش، عبارت است از خرد کردن عواید حاصل از جرائم سازمان یافته و انتقـال
 3 - Layering.
4 - Integration.نویسنده : sinister
تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1395 08:27 ب.ظ
فواید و عوارض نیترات

نیتریت و نیترات و عوارض آن در آب آشامیدنی

بسیار ی از مردم دررابطه با وجود نیترات در آب های آشامیدنی سؤالاتی را مطرح میکنند،نتایج پایش کیفی آبهای زیرزمینی پنسیلوانیا حاکی از غلظت کم نیترات درآبها میباشد، اما درمناطق کشاورزی غلظت نیتروژن –نیترات بیشتر از حد مجاز اعلام شده توسط EPA ،10 میلی گرم درلیترمیباشد ( حد مجاز نیترات بر حسب نیتروژن- نیترات 10 میلی گرم درلیتر و برحسب یون نیترات 50 میلی گرم در لیتر میباشد.). بعلاوه محل های دفع فاضلاب ، دفع مواد زائد جامد ، سپتیک ،دفن زباله ،‌میتواند از علل غلظت بالای نیتروژن – نیترات در آبهای آشامیدنی باشد.نیتروژن یکی از اجزاء اصلی پروتئین مورد نیاز موجودات زنده است ، در محیط زیست به فرم های مختلف درآب وجود دارد و فرم آن نیز در چرخه ازت تغییر می کند، به هر حال افزایش غلظت نیترات و نیتریت در آب های آشامیدنی خطراتی را از نظر سلامتی بالاخص برای کودکان و زنان بار دار دارد.منابع نیترات در آبهای آشامیدنی :


نیتروژن بعنوان یک ماده مغذی ( کود) به مقدار زیاد در چمنزار وباغات و محصولات کشاورزی کاربرددارد علاوه بر کود، نیتروژن ،در خاک به فرم آلی از تجزیه گیاهان و حیوانات بوجود می آید . فرمهای مختلف نیتروژن درخاک توسط باکتریها به نیترات (یون NO3)تبدیل میشود. مطلوب این است که نیتروژن به فرم نیترات جذب گیاهان شود.به هر حال نیترات ، به راحتی با عبور آب از لایه های خاک به زمین نفوذ پیدا کرده و در اثر بارش یاآبیاری های شدید ، به ریشه گیاهان و نهایتاً به آبهای زیر زمینی می رسد. نیترات در آبهای زیر زمینی یا از منابع نقطه ای مانند دفع فاضلاب ، دامداریها و یا منابع غیر نقطه ای مانند مصرف کود کشاورزی در پارک ها ، زمین های گلف ،‌چمن زارها و باغات نشا ت میگیردو یا طبیعی اتفاق میافتد. حفر چاه آب در محل مناسب و بهسازی آن میتواند در کاهش بار آلودگی به نیترات مؤثر باشد.


نشانه های نیترات :

نیترات بدون رنگ ،‌بدون بو و بدون طعم بوده و در آبهای آشامیدنی بدون آزمایش قابل تشخیص نمیباشد لذاپیشنهاد می گردد، آب مصرفی گروه سنی کودکان ، زنان باردار،‌مادران شیرده و سالمندان آزمایش ونیترات آن محاسبه گردد.گروه ها ی مذکور جز ء گروه های در معرض خطرآلودگی آب به نیترات و نیتریت هستند.نیترات بطور طبیعی در حدغلظت کمتر از حد مجاز ، در آبهای آشامیدنی و آبهای زیرزمینی وجود دارد . آزمایش اولیه ، برای تعیین میزان نیترات منابع آب ضروری است ، بنا براین اگر تا کنون نیترات منابع آبی آزمایش نگردیده ، لازم است آزمایش اولیه انجام گیرد . هر نوع فعالیتی در نزدیک چاه های آب میتواند سبب آلودگی شود.در صورت وجود منابع نقطه ای آلوده کننده مانند محل زندگی دام ها، محل دفع فاضلاب درمجاورت چاه های خانگی ، لازم است حداقل سالی یک بار آزمایش نیترات انجام و با پایش کیفی آن تغییرات غلظت نیترات بررسی گرددودر صورتیکه چاه درمعرض منابع غیر نقطه ای مانند کاربرد کودهای کشاورزی قرار گرفته باشد ، پایش کیفی برای بررسی تغییرات غلظت نیترات کمتر مورد نیاز میباشد ، حداقل هر دو یا سه سال یکبار،‌بمنظور بررسی ضریب افزایش غلظت نیترات باید آزمایش شوند ( نیتریت،نیترات،آمونیاک،TKN) و اگر کودیا فضولات حیوانی در اطراف منابع آب پراکنده شده باشد باید هر چه سریعتر نسبت به جمع آوری و دفع آن اقـدام و آب چاه ( منبع آب) آزمایش گردد. متاسفانه ، نیترات ناشی از پراکندگی کود یا فضولات حیوانی دراطراف منابع آب ،ممکن است نتواند به سرعت در لایه های خاک حرکت و به آب نفوذ پیدا کند ، بنا بر این بمنظور بررسی اثرات آلوده کننده ها ، آزمایش سالیانه نیترات جهت پایش کیفی آن توصیه میگردد.


اثرات زیان بار بر سلامتی :


خطر اولیه نیترات در آبهای آشامیدنی زمانی اتفاق میافتد که در دستگاه گوارش فرم نیترات به نیتریت تبدیل شود .نیتریت باعث اکسید شدن آهن موجود در هموگلوبین گلبولهای قرمز شده ونهایتا نمی تواند اکسیژن را با خود حمل کند،به این حالت متهموگلوبینمیا گویند (بعضی آن را بعنوان سندرم کودکان آبی شناخته اند) در صورت عدم حضور اکسیژن ، سلولهای بدن ممکن است بمیرند ویا‌ پوست کبود شود. در افراد بالای یکسال ،توانایی سریع تبدیل متهموگلوبین به هموگلوبین وجود دارد و علی رغم سطح بالای نیترات و نیتریت ، مقدار متهموگلوبین در سلولهای قرمز خون کمتر باقی می ماند، به هر حال در کودکان زیر شش ماه ، سیستم آنزیمی آنها به دلیل عدم تکامل ، توانایی کاهش متهموگلوبین به هموگلوبین را ندارند و متهموگلوبینمیا اتفاق میافتد. همچنین در افراد سالمند که به دلایلی سیستم آنزیمی آنها صدمه دیده ممکن است ، همین اتفاق بیافتد.درسال 1962 ، انجمن بهداشت عمومی امریکا: حد مجاز نیترات درآب آشامیدنی را بر حسب نیتروژن 10 میلی گرم در لیتر( بر حسب نیترات 50 میلی گرم در لیتر)توصیه نمود .این استاندارد بمنظور حفظ سلامت کودکان، براساس دانسته های قابل دسترس تعیین شد ، عامل بالقوه خطرناک دیگر برای سایر افراد بستگی به واکنش های فردی و دریافت نیتریت و نیترات از همه منابع دارد. در طی دوره سال های 1992-1970 ایالات متحده ، دربررسی زمین شناسی ، میزان نیتروژن – نیترات 9% از چاههای خصوصی را بیشتر از حد مجاز 10 میلی گرم درلیتر بر حسب نیتروژن اعلام نمود. از آن زمان به بعد سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) حداکثر سطح مجاز نیترات در آب آشامیدنی را بر حسب نیتروژن نیترات 10 میلیگرم درلیتر( برحسب یون نیترات 50 میلی گرم درلیتر)و سطح مجاز نیتروژن- نیتریت 1 میلی گرم درلیتر( بر حسب یون نیتریت 3 میلی گرم در لیتر) پذیرفت .در بررسی های بعدی برای تغییر استانداردها ، دلایلی برای تغییر آن وجود نداشت ، به هر حال تعیین سطح دقیق غلظت نیتروژن در آب برای اعلام سالم یا ناسالم بودن آن مشکل است. مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرداین است که نیتروژن ممکن است از غذا و یا سایر منابع دیگر نیز دریافت گردد .علی رغم اینکه حداکثر سطح مجاز ( MCL)) نیتروژن _ نیترات در آب آشامیدنی 10 میلیگرم درلیتر( برحسب نیترات 50 میلی گرم درلیتر)تعیین شده ، موارد ی از تماس کودکان با آبهای آشامیدنی بالاتر از حد مجاز وجود داشته که متهموگلوبینمیا در بین آنان مشاهده نشده است .راهنمای قطعی برای اینکه در یک محدوده خاص متهموگلوبینما رخ دهد ،تعیین نشده است. بنا بر این بهتر است در صورتیکه نیترات آب بیشتر از حدمجاز باشد ، برای تهیه غذا و شیر کودکان از سایر منابع آبی دیگر استفاده نمود، همچنین ، گزارشاتی مبنی بر نقص هایی در هنگام زایمان به دلیل مصرف آب آشامیدنی آلوده به نیترات وجود دارد .بنابر این توصیه میگردد ، مادران باردار از آب آشامیدنی که نیترات آن بالاتر از حد مجاز است مصرف ننمایند. همچنین توصیه میگردد مادران شیر ده نیز به دلیل انتقال نیترات از راه شیر به بچه ، از آبهای دارای نیترات بالاتر از حد مجاز مصرف ننمایند.در افراد بزرگسال که در معرض محدوده بالاتر از میزان تعیین شده ،قرار گرفته اند اثرات سوء بر سلامت آنان کمتر مشاهده شده است و بدون اینکه اثرات سمی داشته باشند میتوانند آبهای آشامیدنی با غلظت بالاتر رامصرف نمایند .اما چون ممکن است درمدت زمان طولانی مصرف آبهای دارای نیترات بالا ، اثرات مزمن بر جای بگذارد ،توصیه می شود که کمتر مصرف شود .اگر به استناد نتایج آزمایشات ، سطح نیترات آب بالاتر از حدمجاز اعلام شدو فقط بزرگسالان یا بچه های بزرگتراز آن آب مصرف می کنند لازم است با پزشک محل مشورت وتوصیه های درمانی را مد نظر قرارداد.خطر بروز سرطان درآبها و یا غذاهایی که نیترات ونیتریت داشته اند ،گزارش شده است ،احتمالاً نیترات در بدن با آمین ها یا آمیدها واکنش نشان داده ونیتروز آمین تشکیل می شود که عامل شناخته شده سرطان میباشد. قبل از تشکیل نیتروز آمین ،نیترات باید به نیتریت تبدیل شود.اهمیت خطربروز سرطان به دلیل وجود نیترات در آبهای آشامینی شناخته شده نیست .آلودگی باکتریولوژیکی در آب ممکن است بطور خاصی به قابلیت حضور نیترات در آب کمک کند منابع آبهای آشامیدنی که نیترات آن بر حسب نیتروژن بالاتر از 10 میلیگرم درلیتر( برحسب نیترات 50 میلی گرم درلیتر) می باشد ،باید از نظر آلودگی باکتریولوژیکی نیز آزمایش شوند .وجود هم نیترات و هم آلودگی باکتریولوژیکی ،در چاههای غیر بهسازی، ممکن است به دلیل نفوذ آبهای سطحی، مواد زائد جامد، فاضلاب یا منابع دیگر باشد  


آزمایشات :

آزمایش آب برای تعیین میزان نیترات ، توسط یکی از مراکز پایش کیفی ادارات محیط زیست ، آزمایشگاههای مراکزبهداشت شهر یا استان یا آزمایشگاههای خصوصی ضروری است .آزمایشگاهی باید انتخاب گردد که کیت مناسب راجهت تعیین میزان نیترات داشته باشد ،این کیت شامل بطری استریل نمونه برداری، فرم ثبت اطلاعات ،دستورالعمل نمونه برداری و جعبه ارسال نمونه می باشد. دستورالعمل نمونه برداری ، بمنظور نحوه نمونه گیری نیزباید تهیه شود.نمونه برداری بر اساس دستورالعمل مربوطه و با دقت کامل بنحویکه نمونه بدست آمده نماینده کل نمونه باشد، باید انجام گیردو سپس نمونه با مشخصات کامل، فوراً به آزمایشگاه ارسال گردد. از ارسال نمونه در آخر هفته یا تعطیلات اجتناب کنید ،اگر چه کیت های صحرایی برای اندازه گیری میزان غلظت نیترات دردسترس است اما دقت آنها به اندازه روش های آزمایشگاهی نیست چرا که حضورمواد شیمیایی و یا تغییر درجه حرارت ممکن است در زمان استفاده از کیت ،بر روی نتایج آن تاثیر بگذارد .تستهای آزمایشگاهی ،نتایج دقیق و قابل اعتمادی راارائه میدهند.


تفسیرنتایج آزمایشگاهی :


غلظت نیترات بر حسب میلی گرم در لیتر یا قسمت در میلیون  (ppm)   گزارش می گردد . بعضی از آزمایشگاهها نیترات رابر حسب نیتروژن –نیترات ( N-NO3) بیان می کنند ،که منظور مقدار نیتروژن در نیترات می باشد و بعضی از آزمایشگاهها کل نیترات را (NO3) گزارش می دهند. .برای اطمینان ،گزارشات را بر اساس میزان نیتروژن- نیترات یا یون نیترات کنترل کنید و آن را در سیستم گزارش دهی مقایسه کنید ، بر حسب نیتروژن –نیترات 10 میلی گرم درلیتر وبر حسب یون نیترات 50 میلی گرم در لیتر تعیین شده است.سازمان حفاظت محیط زیست آزمایش منظم را برای تعیین نیترات و نیتریت در سیستم آبرسانی عمومی ضروری دانسته و نتایج بایستی در دسترس متولیان امر قرار گیرد .اگر نتایج تست، حاکی از افزایش غلظت نیترات بالاتر از حدمجاز استاندارد باشد، ،به معنی اعلام خطر بوده و تصفیه باید انجام گیرد .اغلب برای تصفیه، آب رابا منبع آب دیگر که میزان نیترات آن کمتر از حد مجاز است مخلوط نموده ( اختلاط) تا به حد متوسط و یا حد استاندارد EPA برسد.  

انتخاب ها:

دوگزینه اصلی برای زمانیکه نیترات منابع آب مصرفی بالاتر از حد استاندارد باشد وجود دارد :جایگزین نمودن منابع آبی دیگر یا کاربردبعضی از روشها ی تصفیه برای حذف نیتراتقبل از تعیین منابع آبی جایگزین و یا حذف نیترات ، پیش بینی لازم برای هزینه مورد نیاز تهیه تجهیزات تصفیه و یا منابع جایگزین باید انجام گیرد. اگر آلودگی نیترات مربوط به محل نگهداری دام یا فاضلاب انسانی باشد ضروری است که با حفر چاه در محل دیگر و یا چاه عمیق تر دریک سفره زیرزمینی دیگر، منابع آبی کافی را تهیه نمود.اگر منبع آبی که میزان نیترات آن بیشتر ازحد مجاز است ، ازنوع چاه های کم عمق باشد ، ممکن است لایه های عمیق تر آلوده نشده باشد بنابراین ،سفره های عمیق تر آب بوسیله لایه های خاک رس یا لایه های غیر قابل نفوذ بمنظور جلوگیری از نفوذ آلودگی آب به سفره های پایین تر باید محافظت گردد. چاه باید به نحوی بهسازی گردد که مانع نفوذ آلودگی به آن گردد که میتوان با دوغاب سیمان سطح داخلی آن راغیر قابل نفوذ کرد. چاههای جدید برای کاربرد منابع آب انسانی باید دارای استانداردهای لازم باشند. چاه باید کاملاً از هر نوع منابع آلاینده دور باشد.  


تصفیه :

نیترات به سه روش از آب حذف می گردد : تقطیر _ اسمز معکوس _تبادل یونی،تجهیزات موردنیاز برای این فرآیندها از طریق سازنده های متعدد قابل دسترسی است .فیلترهای جذب کربن ، فیلترهای مکانیکی از انواع مختلف واستانداردهای سختی گیری آب ،نیتروژن و نیترات را حذف نمیکنند.فرآیند تقطیر شامل گرم کردن آب تا نقطه جوش ، جمع آوری و متراکم کردن بخارات باسیم پیچ فلزی ،‌که تقریباً در این فرآیند 100٪ نیتروژن –نیترات حذف می شود.تنها با جوشاندن آب، غلظت نیترات کاهش نمی یابد بلکه مرحله جمع آوری و متراکم نمودن بخارات آب جوشیده است که نیترات را حذف می نماید وآب بدون نیترات بدست می آید.در فرآیند اسمز معکوس ، با فشار، آب را از میان غشاء نیمه تراوا عبور میدهندو.در حین عبور آب از فیلتر ، آلودگی نیترات حذف می گردد . مطابق اظهارات سازندگان حدود 95-85٪ نیترات به روش اسمز معکوس حذف می گردد. میزان حذف واقعی ممکن است متفاوت باشد که به کیفیت آب ورودی ،سیستم فشار و درجه حرارت آب بستگی دارد.فرایند تبادل یونی برای حذف نیترات بر اساس همان روش سبک کننده های آب خانگی عمل می کند. طبق استاندارد سبک کننده های آب ،یون کلسیم ومنیزیوم با یون سدیم تعویض می گردد .به هر حال در فرآیند حذف نیترات ،آنیون ها با رزین های مورد استفاده تعویض و در حین عبور از رزین ها ،یون های کلراید جایگزین یون های سولفات و نیترات می شود. از آنجا ئیکه رزین هایی که با آنیون ها مبادله می شوند ،در اولویت انتخاب ،سولفات را به نیترات ترجیح می دهند. میزان سولفات در آب ، یکی از فاکتورهای مهم درکارآئی سیستم تبادل یونی برای حذف نیترات می باشد.کلیه روشهای فوق بمنظور حذف نیترات در آب ،نسبتاً پر هزینه میباشند، هم هزینه اولیه و هم هزینه بهره برداری باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه بهره برداری شامل : انرژی مورد نیاز برای بهره برداری سیستم ، آب مورد نیاز سیستم شستشو فیلترها، تعمیرات و نگهداری عمومی. صرفنظر از کیفیت تجهیزات خریداری شده ، ممکن است بهره برداری از سیستم رضایت بخش نباشد ، مگر اینکه نگهداری آن مطابق با توصیه سازنده باشد. نگهداری تجهیزات شامل تمیز کردن دوره ای و تعویض بعضی ازقطعات آن بوده و همچنین هزینه های نصب تجهیزات نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.


خلاصه :


نیترات در آبهای آشامیدنی بالاخص برای کودکان میتواند مشکل ساز باشد. آزمایش آب تنها راهی است که غلظت نیترات را تعیین وبر اساس نتیجه آن می توان حدقابل قبول یا غیر قابل قبول استاندارد را تعیین نمود ،برای جلوگیری از آلودگی نیترات در آبهای آشامیدنی ، راهکار اصلی همان انتخاب محل مناسب برای حفرچاه وبهسازی آ ن میباشد .مدیریت صحیح وکاربردی میتواند خطر آلودگی را در مناطقی که کود و فضولات حیوانی وجود دارد ،‌کاهش دهد و به حفظ و ایمنی منابع آب کمک نماید. اگر نیترات در آب آشامیدنی بالاتر از حد استاندارد باشد باید منبع جایگزین دیگر انتخاب شود و یا نسبت به تصفیه آب اقدام نمود . منبع آب جایگزین ممکن است آبهای بطری شده بخصوص برای تهیه غذای کودکان یا یک چاه جدید در یک موقعیت دیگرباشد تصفیه آب هم شامل تقطیر، اسمز معکوس و تبادل یونی است .

نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 2 مهر 1395 03:00 ب.ظ


درمان واژه یابی

 


نوک زبونمه ها! چند دفعه از این عبارت استفاده کرده اید یا آنرا از دیگران شنیده اید. اغلب اوقات زمانی که ما به نواقص واژه یابی نگاه می کنیم آنرا یک مشکل در بزرگسالان در نظر میگیریم, با این حال متعجب خواهید شد که چه تعداد از کودکان از جمله کودکان کاملا خردسال (4+ سال) تحت تاثیر آن هستند.

 

آیا می دانستید که " تا 7% از کودکان نیازهای زبانی ویژه ای دارند و حدود 25% کودکانی که برای خدمات حمایت زبانی مراجعه می کنند دچار مشکلات واژه یابی هستند؟ (WFD; Dockrell et al., 1998)

 

اگر شما در انجمن های مختلف گفتار و زبان های و انجمن ها مرتبط آموزشی شرکت کنید شما اغلب ممکن است به نوعی از این پرسش روبرو شوید: "چگونه می خواهید مشکلات واژه یابی یک کودک را ارزیابی و درمان کنید؟" قبل از اینکه من  توصیه های را در این مورد ارائه کنم قصد دارم می اندکی درباره اینکه مشکل واژه یابی چیست و همچنین تاثیر عدم درمان آن بر روی کودکان صحبت کنم.

 

خب, نواقص واژه یابی به چه صورتی در کودکان خود را نشان می دهد؟ در واقع به شکل های مختلف! برای شروع آنها می توانند در سطح کلمه، سطح مکالمه و یا هر دو رخ دهند. در زیر چند نمونه از خطاهای سطح کلمه ( برگرفته از ژرمن، 2005) عبارتند از:

 

الگوی خطای  1- خطاهای معنایی مرتبط به لما (lemma)

" لغزش های زبانی" یا جانشینی های کلمات معنایی مانند. گرگ → روباه ؛

الگوی خطای 2 – خطاهای وقفه ای مرتبط به فرم

"نوک زبان ها" یا پاسخ هایی که مشخصه آنها انسداد ، مکث، یا پر کننده ها (um، ah، و غیره)، تکرارها، نظرات فرازبانی یا فراشناختی مانند "من می دانم"، "من نمی دانم"، و غیره باشد.

الگوی خطای 3 – خطاهای واجشناختی مرتبط به فرم یا بخشی از کلمه (form-segment)

. "پیچیدن زبان" که شامل حذف، جانشینی و اضافه کردن واج ها است مانند  cactus  catus  ؛ opotus octopus  ، و غیره

 

 

 

مورد پیچیده تر از بالا می تواند سرعت بازیابی باشد (تاخیر یا عدم تاخیر). یعنی سرعتی که طی آن کلمات بازیابی می شوند و همچنین صحت / عدم صحت بازیابی آنها هنگامی که کلمات را بازیابی می کنند. علاوه بر این، تعدادی از ویژگی های ثانویه نیز ممکن است نقش داشته باشند از جمله ژست ها (به عنوان مثال، تقلید یک کلمه، ناامیدی، و غیره) و همچنین بیانات شفاهی اضافی (اظهارنظرهای فرازبانی و فراشناختی).

 

در سطح گفتمان، دانش آموزان دچار نواقص واژه یابی معمولا در یکی از این دودسته قرار می گیرند: کاربران تولید زبانی توانا در مقابل کاربران تولید زبانی ضعیف. در حالی که ممکن است نیمرخ زبان روایتی آنها (سطح narration)  دارای مکث های مکرر، پر کننده ها، و همچنین اصلاح و تکرار کلمات و عبارات باشد.

 

علاوه بر اینع نواقص بازیابی واژه به گفتمان محدود نیستند, بلکه در تکالیف خواندن نیز مشاهده می شوند. در اینجا, مسائل واژه یابی ممکن است به صورت حذف کلمات یا تقریبا رفتارهای شبه لکنت/شتابان گویی بروز کنند. ژرمن و نیون (2007, 2005) بطرزجالبی پی بردند که دانش آموزان دارای مشکلات واژه یابی می توانند با موفقیت کلماتی را که طی تکالیف خواندن شفاهی حذف کرده اند, در تکالیف خواندن بی صدا بطورصحیح شناسایی کنند.

 

 

 

علاوه بر این، کسری کلمه بازیابی به گفتمان محدود نمی شود، آنها نیز در وظایف خواندن پیدا شده است. مسائل کلمه پیدا کردن وجود دارد ممکن است به عنوان کلمات حذف و یا تقریبا لکنت زبان آشکار / ریختن مانند رفتارها. جالب توجه است آلمان و نیومن (2005؛ 2007) دریافتند که دانش آموزان با کلمه مشکلات بازیابی قادر به موفقیت صحیح کلمات آنها در طول وظایف خواندن شفاهی در وظایف به رسمیت شناختن خواندن سکوت از دست رفته را تشخیص دهد.

 

مشکل در بیان شفاهی منسجم می تواند اثر مخرب  قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی کودک، روابط اجتماعی و در نهایت اعتماد به نفس او داشته باشد، که بدون مداخله مناسب به طور بالقوه ممکن است به عملکرد ضعیف در مدرسه و همچنین مسائل روحی و روانی (به عنوان مثال، اضطراب، افسردگی، و غیره) منجر شود.

 

خب!, چگونه می توان نواقص واژه یابی را مورد ارزیابی قرار داد؟ لطفا توجه داشته باشید که آزمون های جامع زبانی رایج انتخاب خوبی برای ارزیابی نواقص واژه یابی نیست.  برای مثال اگرچه ممکن است شما متوجه برخی خطاهای واژه یابی طی آزمون CELF-5 شوید ، اما شما احتمالا نیازمند استفاده از آزمون های تخصصی به منظور ارزیابی واژه یابی در سطح کلمه و گفتمان خواهید بود. در حال حاضر سه آزمون استاندارد برای این منظور وجود دارد: 1-Test of Word Finding Third Edition,  2- The Test of Adolescent/Adult Word Finding 3- The Test of Word Finding In Discourse created by Dr. Diane German (available via PRO-ED).

 

با این حال، در زمان عدم دسترسی به این آزمون ها، شما می توانید با استفاده تغییراتی در آزمون های استاندارد و همچنین ارزیابی های روایت غیررسمی  پایین, واژه یابی را در هر دو سطح کلمه و سطح روایت ارزیابی کنید.

 

به عنوان مثال، شما می توانید از آزمون Expressive One Word Picture Vocabulary Test ((EOWPVT به منظور ارزیابی کارآمدی بازیابی کلمه دانش آموز در بافت تک کلمه استفاده کنید. در اینجا، هدف ما لزوما ارزیابی دانش واژگان بیانی آنها نیست بلکه هدف پی بردن به نوع خطاهای واژه یابی دانش آموزان در هنگام تلاش آنها برای یادآوری کردن صحیح کلمات تصویری ارائه شده است. بسته به میزان نوافص واژه یابی کودک شما می توانید برخی اطلاعات بسیار مفید را از اجرای این آزمون کسب کنید.

 

حالا از کجا می توانیم اطلاعات مبتنی بر شواهد معتبر راجع به استراتژی های ارزیابی و درمانی موثر مربوط به نواقص واژه یابی را پیدا کنیم؟ پاسخ من این است که همواره از منابع فراهم شده توسط "ملکه واژه یابی!" یعنی دکتر دایان جرمن(Dr. Diane German)  استفاده کنید، که تحقیقات گسترده ای را بر روی این موضوع خاص انجام شده است. از وبسایت او که عنوانش واژه یابی است استفاده کنید (http://www.wordfinding.com/)

 

 

 


برچسب ها: درمان واژه یابی،
نویسنده : sinister
تاریخ : جمعه 2 مهر 1395 01:19 ق.ظ


1. ریشه زنجبیل تازه که حاوی منیزیم، فسفر، پتاسیم و ویتامین ها است به ساخت موهای  قوی تر، سالم و درخشانتر کمک می کند .

2.  ریشه زنجبیل نه تنها موهای شم را سالم و قوی تر می کند بلکه آنیک درمان موثر برای ریزش مو است زیرا  ریشه های مو  را تقویت می کند .

3. شوره سر یکی از شایع ترین مشکلات مو و پوست سر است که زنان رنج می برند. زنجبیل به شما کمک می کند که از مشکل شوره سر خلاص شوید. بهترین روش استفاده  استعمال روغن زنجبیل همراه با روغن زیتون بر روی پوست سر خود است و اجازه که یک شب روی سر شما بماند.

4. زنجبیل دارای برخی از ترکیبات بسیار مفید  است که  با خشکی مو مقابله می کند. زنجبیل به طور طبیعی باعث می شود پوست سر شما  سالم و قوی تر شود، و بنابراین سبب افزایش رشد موهای شما می شود.

5. زنجبیل حاوی برخی از عوامل گردش خون بیشتر است که. این امر به افزایش گردش خون و جریان خون  پوست سر کمک می کند که باعث بهبود رشد فولیکول های مو می شود، و در نتیجه این ترکیباتبه طور خودکار افزایش رشد موهای شما را در پی دارند.

6. مصرف زنجبیل غنی از اسیدهای چرب. به جلوگیری از نازک شدن مو  کمک می کندکه منجر به کاهش ریزش مو می شود.

مترجم: میلاد سلیمان نژاد
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 10:58 ب.ظ
   
تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس

تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس

Research on the current situation of peasant-workers in construction

industry based on AHP

تحقیقاتی روی وضعیت موجود کارکنان روستایی در صنعت ساختمانی بر اساس AHPتعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7  صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
این مقاله یک سیستم شاخص‌های ارزیابی وضعیت موجود کارگران روستایی ساختمانی را طبق نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ایجاد می‌کند. سپس وزن هر شاخص ارزیابی را بر اساس مدل AHP تحلیل می‌کند و وضعیت موجود کارگران روستایی را با روش ارزیابی جامع فازی ارزیابی می‌کند. با استفاده از این تحلیل، ما می‌توانیم شاخص‌های کلیدی تاثیر گذار بر مدیریت کارگران روستایی را در صنعت ساختمان داشته باشیم. در پایان، مقاله چندین سنجش انگیزشی را درباره مدیریت کارگران روستایی از لحاظ دستمزد و حقوق، امنیت و فرهنگ شرکت با هدف تقویت مدیریت کارگران روستایی با منابع محدود پیشنهاد می‌کند.


کلمات کلیدی: صنعت ساختمان، مدیریت کارگران روستایی، AHP، ارزیابی جامع فازی

                                                                                                                                                   دانلود فایل

نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 10:56 ب.ظ
   
مقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان

مقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان

A comparison of Project Finance and the Forfeiting Model as

financing forms for PPP projects in Germany

مقایسه تامین مالی پروژه و مدل جریمه به عنوان فرم های تامین مالی پروژه های PPP در آلمان


تعداد صفحات ترجمه شده : 13 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
این مقاله تامین مالی پروژه و مدل جریمه را به عنوان دو فرم بنیادین مورد استفاده در پروژه های مالی مشارکت عمومی خصوصی آلمان با یکدیگر مقایسه می کند. در این مقاله ویژگی های اصلی هر دو مدل توصیف شده است تا بتوان مزایا و معایب آنها را از دید اصل عمومی برآورد کرد. مطالعه امکان سنجی اقتصادی به عنوان وسیله ای برای انتخاب کارآمدترین فرم تامین مالی PPP ارائه شده است. .....

کلمات کلیدی: مشارکت خصوصی عمومی (PPP)، تامین مالی، بودجه پروژه، مدل جریمه، مطالعه امکان سنجی اقتصادی، هزینه های مالی، ریسک های انتقال نیافته
                                                                                                                                                           دانلود فایل

نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 10:55 ب.ظ
   
ترجمه مقاله ارزیابی  قرارداد مدیریت

ترجمه مقاله ارزیابی  قرارداد مدیریت

An evaluation of management contracting

یك ارزیابی از قرارداد مدیریت


تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :10 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

یك ارزیابی از قرارداد مدیریت
این مقاله در باره ویژگی های عمده سیستم قرارداد مدیریت كه در طی دهه گذشته  در انگلستان توسعه یافته است بحث میكند ، و این موارد را  در ارتباط با آن مولفه های فرآیند ساختمانی كه گمان می رود كه موفقیت پروژه را روانتر سازد ارزیابی میكند .
داده ها از تعدادی از مطالعات موردی برای بررسی زمان  صرفه جویی شده و دیگر مزایای استفاده از این سیستم مورد آزمون قرار گرفته اند .

كلید واژه ها : قرار داد مدیریت ، فرآیند ساختمانی ، بسته های كاری

                                                                                                                                                                               دانلود فایل

نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 10:53 ب.ظ
   
ترجمه مقاله سیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجرای پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)

ترجمه مقاله سیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجرای پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)

ترجمه مقاله انگلیسی

Decision support system for selecting the proper project

delivery method using analytical hierarchy process

سیستم های پشتیبانی برای انتخاب روش مناسب اجرای پروژه با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)تعداد صفحات ترجمه شده : 16صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده
کارفرمایان در برابر انتخاب های مختلفی برای فرآیند اجرای پروژه قرار می گیرند، که شامل روش سنتی (طراحی-مناقصه-ساخت)، مدیریت ساخت یا روش های اجرا به صورت طراحی و ساخت می¬باشد. این مقاله سازگاری روش های مختلف اجرای پروژه را با انواع خاص کارفرمایان و پروژه ها بررسی می کند.  از آنجایی که هیچ گزینه اجرای پروژه ای کامل نیست، ممکن است یک گزینه نسبت به سایر گزینه ها براساس الزامات آن پروژه خاص مناسب تر باشد. این الزامات باید تخمین زده شود تا تعیین شود که کدام گزینه احتمالا بهترین خروجی را برای کارفرما به همراه دارد. انتخاب صحیح روش اجرای پروژه بر اساس بالاترین فاکتورهای فنی و هزینه ساخت پایین می¬باشد....
                                                                                                                                      دانلود فایل

نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 10:48 ب.ظ
   
ترجمه مقاله توسعه و تامین مالی پروژه های برق

ترجمه مقاله توسعه و تامین مالی پروژه های برق

ترجمه مقاله انگلیسی

Development and project financing of private power projects in developing

countries: a case study of India


توسعه و تامین مالی پروژه های برق خصوصی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی هندتعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  (pdf)

چکیده

توسعه بخش برق برای پایدار ساختن رشد اقتصادی سریع منطقه آسیا مهم است. این مقاله موضوعات مهم در مورد توسعه و تامین مالی پروژه «پروژه های برق مستقل» را در هندوستان تحلیل می کند. موضوعات بررسی شده عبارتند از سیاست، خرید برق، فاکتورهای ریسک، تامین مالی، تامین سوخت، و حمل و نقل و عوامل کلیدی موفقیت. این مطالعه خلاصه ای از پروفایل بخش برق در هندوستان و مطالعه موردی پروژه برق دابهل را نشان می دهد، ....
                                                                                                                                                                          دانلود فایل

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 08:11 ق.ظ


امام -باقرع -و-پیرمرد
 

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

حكم بن عتیبه میگویددرحضورامام باقرع بودم ،و خانه آنحضرت پرازجمعیت بود،ناگهان دیدیم پیرمردی كه برعصائی تكیه داده بود،آمدودم درایستادوگفت السلام عیك یابن رسول الله ورحمه الله وبركاته سلام برتوای فرزندرسول خدا،ورحمت وبركات خدابرتوباد،سپس سكوت كرد .

امام باقرع جواب سلام اوراداد،سپس پیرمردبرحاضران مجلس ،سلام كرد، وهمه حاضران ،جواب سلام اورادادند .

سپس به امام باقرع روكردوعرض نمود ای پسررسول خدااجازه بده نزدیك بیایم ،فدایت گردم ،سوگندبه خدا،من شما رادوست دارم وهركه شمارادوست دارد،اورانیزدوست دارم ،وسوگندبه خدا،این محبت بخاطرطمع به دنیانیست ،وسوگندبه خدا،دشمنان شمارادشمن دارم ،وازآنهابیزاری جویم ،واین بخاطركینه توزی وانتقام جوئی نسبت به آنهانیست بلكه حق راچنین یافتم ،وسوگندبه خدا،من حلال شماراحلال ،و حرام شماراحرام میشمرم ،ودرانتظارفرمان شماهستم ،آیادراین صورت ، امیدوارباشم .

امام باقرع فرمودالی الی ...

نزدمن بیا،نزدمن بیا،تا اینكه پیرمردنزدیك آمده وامام اورادربغل دست خودنشاند،سپس فرمودای شیخ مردی نزدپدرم علی بن الحسین ع آمد،ومثل سوال توراازپدرم پرسید،پدرم به اوفرموداگرتوازدنیارفتی ،بررسول خداص وبرعلی وحسن وحسین وعلی بن حسین علیهم السلام واردمیشوی ،قلب وجگرت آرام وخنك میشود،وچشمت ،روشن میگرددوهنگام مرگ باروح وریحان ،همراه فرشتگان بزرگ نویسنده ثواب وكیفر روبرومیشوی ،وتاهنگامی كه زنده هستی ،آنچه راكه دیدگان توراروشن كند، میبینی ،وبامادرملااعلی خواهی بود .

پیرمردگفت چه فرمودی ؟امام ،سخن خودراتكراركرد .

پیردرحالیكه سرمست سخن امام شده بودفریادزدالله اكبرای امام براستی اگرمردم ،بررسول خداص وعلی ع وحسن وحسین وعلی بن الحسین ع واردمیشوم ،وچشمم روشن میشود،وقلبم آرام وجگرم خنك میگرددوباروح وریحان وفرشتگان بزرگواركاتب ،روبرومیشوم ،واگرزنده بمانم ،چیزی راكه چشمم راروشن كندمیبینم وباشمادربلدنای مقام عظیم هستم ؟سپس پیرمرد، منقلب شد،وزارزارگریه كردوناله جانسوزسرداد،تااینكه بی اختیاربه زمین افتاد،ازگریه جانسوزاوكه ازسینه آتش افروزاوبرمیخواست ،همه حاضران گریه كردندوصدابه گریه بلندنمودند .

امام باقرع كنارپیرمردنشست ، وبادست هایش ،اشك اوراازچشمانش پاك كرد .

سپس پیرمرد،سرش رابلند كرد،وبه امام باقرع عرض كردای پسررسول خدا،فدایت گردم ،دستت رابه من بده .

امام دستش رابه سوی اودرازكرد،اودست امام رابوسیدوآن رابر چشمهاوگونه هایش گذارد،وسپس دست آنحضرترابرسینه وشكم خودنهاد،وپس ازآن برخاست وبه عنوان خداحافظی سلام برهمه كردورفت .

امام باقرع اورا كه درحال رفتن بود،نگریست وآنگاه به حاضران روكردوگفت من احب ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظرالی هذا .

هركس دوست داردكه به مردی ازاهل بهشت بنگرد،بایداین مردرابنگرد .

حكم بن عتیبه میگویدمن هرگزماتمی را ندیده بودم كه شبیه ماتم این مجلس باشد 

روضه الكافی ص 76


نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 08:10 ق.ظوصایای حضرت فاطمه
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

 

حضرت زهراء مظلومه علیها السلام ، آن سرور زنان در آخرین لحظات عمر خود ، به همسرش امیرالمؤ منین ، امام علیّ علیه السلام خطاب کرد و چنین اظهار نمود :
یا علیّ! تو خود گواهی که در دوران زندگی از من دروغ و خیانتی سر نزده است ، در تمام مسائل و جریانات گوناگون زندگی ، من با تو مخالفتی نداشته ام ، بلکه همیشه در تمام لحظات سعی کرده ام که یار و یاور تو بوده باشم .
اکنون از تو می خواهم ، چنانچه بعد از من خواستی همسری برگزینی ، أمامه دختر خواهرم را انتخاب نمائی ، که او برای فرزندانم چون مادری دلسوز و مهربان است .
تابوتی برایم تهیّه کنید و جنازه ام را درون آن قرار دهید تا هنگام تشییع ، بدنم پنهان و پوشیده باشد و حجم بدنم مورد دید افراد و توجّه نامحرمان قرار نگیرد .
هنگامی که شب فرا رسید و افراد ، در خانه های خود خوابیدند ، جنازه ام را حمل و تشییع کنید ، تا اشخاصی که بر من ظلم کردند و حقّ ما را غصب نمودند ، در تشییع جنازه ام شرکت نکنند ، چون که آنان دشمن من و دشمن رسول خدا هستند . اجازه ندهید ، آن هائی که بر ما ظلم کرده اند و کسانی که تابع ایشان شده اند بر جنازه من نماز بخوانند .
سپس افزود : ای پسر عمو! وقتی روح از بدنم خارج شد و خواستی مرا غسل دهی ، بدنم را برهنه منما ، چون که من خود را شسته ام .
و مرا پس از غسل ، از باقیمانده حُنوط پدرم ، رسول اللّه صلّلی اللّه علیه و آله ، حُنوط کن .
و خودت به همراه دیگر نزدیکان و یاران باوفا ، نماز را بر جنازه ام اقامه کنید .
و آن گاه بدون آگاهی و اطّلاع دیگران ، مرا در محلّی مخفی ، دفن نمائید تا آن که محلّ دفنم نیز ، از نامحرمان و غاصبان و ظالمان پنهان و مستور باشد .
و ضمن آن که هیچ یک از آن هائی که بر من و تو ظلم کردند نباید در مراسم دفن من شرکت کنند ، محل قبرم نیز مخفی باشد

بحارالا نوار : ج 43 ، ص 191 ، ح 20 ، فاطمة الزّهراء علیها السلام : ص 337 340 و أعیان الشّیعة : ج 1 ، ص 321

قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراء سلام اللّه علیها :

 

 خَیْرٌ لِلِنّساءِ أنْ لایَرَیْنَ الرِّجالَ وَلایَراهُنَّ الرِّجالُ 

فرمود : بهترین چیز برای حفظ شخصیت زن آن است که مردی را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد

بحارالا نوار : ج 43 ، ص 54 ، ح 48

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند : 
من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم ؛ زیرا خداوند ، فاطمه (س) و هر کس که 
او را دوست دارد ، از آتش دوزخ دور نگه داشته است. نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 08:10 ق.ظ

خدا کیست
روزی مردی خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رفت و عرض کرد: ای پسر رسول خدا، خدا را برایم ثابت کن.
امام به او فرمود: آیا تا به حال به مسافرت رفته ای؟
مرد عرض کرد: بلی، امام فرمود: سوار کشتی شده ای؟
مرد گفت: بلی
امام فرمود: آیا تا به حال اتفاق افتاده که کشتی شما غرق شود و کشتی دیگری برای نجات شما موجود نباشد و تو نیز شنا بلد نباشی که بتوانی خودت را نجات دهی؟
مرد گفت: بلی.
امام فرمود: آن موقع به چه چیز امید داری؟
مرد عرض کرد: وقتی از همه جا مایوس و نا امید می شدم و می فهمیدم که دیگر کسی نیست که مرا نجات دهد ته قلبم نوری می تابید و امیدوار می شدم که دستی از غیب بیرون آید و مرا نجات دهد.
امام لبخندی زد و فرمود: همان نیرویی که امیدوار بودی تو را نجات دهد در حالی که هیچ وسیله ای برای نجات تو باقی نمانده بود، همان خداست که در نا امیدی ها و بلاها به داد انسان می رسد و او را نجات می دهدمنبع: زبدة القصص علی میرخلف زاده

موضوع: داستان اموزنده،
برچسب ها: خدا کیست روزی مردی خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رفت و عرض کرد: ای پسر رسول خدا، خدا را برایم ثابت کن. امام به او فرمود: آیا تا به حال به مسافرت رفته ای؟ مرد عرض کرد: بلی، امام فرمود: سوار کشتی شده ای؟ مرد گفت: بلی امام فرمود: آیا تا به حال اتفاق افتاده که کشتی شما غرق شود و کشتی دیگری برای نجات شما موجود نباشد و تو نیز شنا بلد نباشی که بتوانی خودت را نجات دهی؟ مرد گفت: بلی. امام فرمود: آن موقع به چه چیز امید داری؟ مرد عرض کرد: وقتی از همه جا مایوس و نا امید می شدم و می فهمیدم که دیگر کسی نیست که مرا نجات دهد ته قلبم نوری می تابید و امیدوار می شدم که دستی از غیب بیرون آید و مرا نجات دهد. امام لبخندی زد و فرمود: همان نیرویی که امیدوار بودی تو را نجات دهد در حالی که هیچ وسیله ای برای نجات تو باقی نمانده بود، همان خداست که در نا امیدی ها و بلاها به داد انسان می رسد و او را نجات می دهد منبع: زبدة القصص علی میرخلف زاده،
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 08:09 ق.ظسگ انگلیسی (تقوا.حب وطن)
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
در زمانی که نصرت الدوله وزیر دارایی بود، لایحه ای به مجلس آورد که به موجب آن، دولت ایران یکصد قلاده سگ از انگلستان خریداری و وارد کند. او شرحی در باره خصوصیات این سگ ها بیان کرد و گفت: این سگ ها شناسنامه دارند، پدر و مادر دارند، نژادشان معلوم است و به محض آن که دزد را ببینند، او را می گیرند. مدرس، پس از شنیدن توضیحات شاهزاده نصرت الدوله، دست را بر روی میز کوبید و گفت: مخالفم!

وزیر دارایی گفت: آخر چرا هر چه لایحه می آوریم شما مخالفت می کنید; دلیلش چیست؟

مدرس که تبسمی بر لبانش نقش بسته بود، پاسخ داد: مخالفت من، هم دلیل دارد و هم به سود شماست. مگر نگفتید این سگ ها به محض دیدن دزد، او را می گیرند، خوب، آقای وزیر دارایی! با ورود این سگ ها به ایران اول کسی که گرفتار آنها می شود خود شما هستید; پس مخالفت من به نفع شماست!

به نقل از: داستانهای مدرس، ص177

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 08:09 ق.ظسی سال نماز قضا، به خاطر پرستش پست
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
 

مردى سى سال نماز را در مسجد به جماعت مى ‏خواند. روزى دید كسى جایش را گرفته است. ابتدا ناراحت شد، بعد فهمید او در این سى سال این پست را مى‏ پرستیده نه خدا را، لذا تمام سى سال نماز را قضا كرد

منبع : یادداشت هاى استاد مطهرى جلد2، ص129

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 08:08 ق.ظ


ملاصدرا و تدبر در قرآن
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
 

ملاصدرا (قدس سره) در مقدمه سوره واقعه می گوید: بسیار به مطالعه کتاب های حکیمانه پرداختم تا آن جا که گمان کردم کسی هستم ولی همین که بصیرتم باز شد، خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد (ص) بروم. یقین کردم که تا به حال کارم بی اساس بوده است، زیرا در طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم.

از غصه، جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید، تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن کردم. در خانه وحی را کوبیدم، درها باز شد و پرده ها کنار رفت و دیدم فرشتگان به من می گویند: «سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین؛ درود خدا بر شما! بهشت گوارایتان باد، پس داخل شوید.»

برگرفته از: تفسیر سوره فرقان، محسن قرائتی

 
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 08:07 ق.ظ


ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﮒ (صدقه)
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

 

ﺩﺭ ﺑﻨﯽ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﻳﺪﯼ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ... - ﺁﺫﻭﻗﻪ ﻧﺎﻳﺎﺏ ﺷﺪ - ﺯﻧﯽ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﻞ ﮐﻨﺪ، ﻧﺎﮔﺎﻩ ﮔﺪﺍﻳﯽ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺯﺩ، ﺍﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍم ! ﺯﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ، ﻟﻘﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺪﺍ ﺩﺍﺩ. ﺯﻥ ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺷﺖ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻴﺰﻡ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮔﺮﮔﯽ ﺟﻬﻴﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﺎﺩﺭ ﻃﻔﻞ ﺳﺮﺍﺳﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮔﺮﮒ ﺩﻭﻳﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﺨﺸﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﻃﻔﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ‌ﺩﻭﻳﺪ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ﺁﻳﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪﯼ ﻟﻘﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﺍﯼ؟ ﻳﮑﯽ ﻟﻘﻤﻪ (ﻧﺎﻥ) ﺩﺍﺩﯼ، ﻳﮏ ﻟﻘﻤﻪ (ﮐﻮﺩﮎ) ﮔﺮﻓﺖ!داستان های بحارالانوار ﺝ 96، ﺹ 123

موضوع: داستان اموزنده،
برچسب ها: ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﮒ (صدقه) بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ﺩﺭ ﺑﻨﯽ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﻳﺪﯼ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ... - ﺁﺫﻭﻗﻪ ﻧﺎﻳﺎﺏ ﺷﺪ - ﺯﻧﯽ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﻞ ﮐﻨﺪ، ﻧﺎﮔﺎﻩ ﮔﺪﺍﻳﯽ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺯﺩ، ﺍﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍم ! ﺯﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ، ﻟﻘﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺪﺍ ﺩﺍﺩ. ﺯﻥ ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺷﺖ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻴﺰﻡ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮔﺮﮔﯽ ﺟﻬﻴﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﺎﺩﺭ ﻃﻔﻞ ﺳﺮﺍﺳﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮔﺮﮒ ﺩﻭﻳﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﺨﺸﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﻃﻔﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ،